Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ), rada gminy może ze swojego grona powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania i skład osobowy.

Rada Miejska w Krajence powołała w Statucie Gminy i Miasta Krajenka następujące stałe komisje:

1)      Rewizyjną

2)      Gospodarczą

3)      Społeczną.

Radny może być członkiem jednej komisji stałej.

W czasie trwania kadencji rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

Przedmiot działania komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence określa uchwała Nr II/3/02 z dnia 29 listopada 2002 roku, ustalająca dla poszczególnych komisji następujący przedmiot działania:

 

1)      Komisja Rewizyjna: w szczególności kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy;

 

2)      Komisja Gospodarcza: w szczególności  zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, finansów , budżetu, programów gospodarczych, rolnictwo, przedsiębiorczości, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;

 

3)      Komisja Społeczna: w szczególności zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, oświaty i edukacji, kultury, ochrony dóbr kultury, sportu, turystyki, spraw socjalnych, bezpieczeństwa publicznego.

 

Tryb pracy komisji określa Statut Gminy i Miasta Krajenka przyjęty uchwałą Nr XXVI/125/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2014 r., poz. 3154 j.t.)