Protokół Nr VII/2011

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 11 kwietnia 2011 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Po przywitaniu gości Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Leszek Łochowicz    - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko   - inspektor ds. świadczeń alimentacyjnych,

5)    Barbara Małkowska - przedstawiciel Towarzystwa Miłośników w Krajence,

6)    Elżbieta Żujew                    -          

Burmistrz Stefan Kitela poinformował, iż do porządku obrad chciałby wnieść zmiany, które przedstawi Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy.

Sekretarz Gminy wniósł o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Krajenki (dalej TMK) i zastąpienie jej stanowiskiem Rady w sprawie zwiększenia kwoty pożyczki dla TMK. Kolejna proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia do porządku obrad jako punkt 2.3. projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krajenka. 

Do proponowanych zmian nie wniesiono uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały łącznie z proponowanymi zmianami.

Oddano 14 głosów za jego przyjęciem i 1 głos wstrzymujący.

Wobec wyników głosowania porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie projektów uchwal w sprawie:

1)    stanowisko Rady Miejskiej w Krajence w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Krajenki,

2)    odwołania Skarbnika Gminy Krajenka,

3)    powołania Skarbnika Gminy Krajenka.

3.     Zakończenie.

 

Radny Anatol Najmowicz pytał, czy zachowane zostały procedury.

Sekretarz wyjaśnił, iż tryb zwoływania sesji na wniosek określony został w art. 20 ust. 3  ustawy o samorządzie gminnym. W takiej sytuacji Przewodniczący rady obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.  Do wniosku dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zmiana porządku obrad wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady.

Ad. 2.1.

Burmistrz przedstawił chronologicznie przebieg zdarzeń dotyczący finansowania inwestycji nad Jeziorem Wapińskim.

W związku z informacją, iż przedstawiciele TMK podpisali imienne weksle związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie rekreacyjne nad Jeziorem Wapińskim” postanowił podjąć działania, aby wesprzeć te osoby. W związku z tym przygotowany został projekt uchwały,  podpisano umowy, poszły także wnioski o ubezpieczenie obiektów. Burmistrz zaprezentował także Radzie deklaracje wekslowe i  podpisane weksle.

Burmistrz zwrócił także uwagę na zapisy umowy, którą TMK zawarło z Marszalkiem Województwa Wielkopolskiego. W § 8 umowy zwraca się szczególną uwagę na poprawność finansowania oraz kompletność wniosku. Kolejne zapisy umowy stanowią, iż płatność może być niezrealizowana w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podrobienia dokumentów, itp.

Po podpisaniu umowy z Marszalkiem inwestycja była realizowana, kontrolowana przez pracowników Urzędu. Po zakończeniu realizacji zadania, w dniu 2 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie, które w części finansowej określało, iż inwestycja była finansowana dotacją w wysokości 275 tys. zł i pożyczką w wysokości 313.480 zł. Pożyczka na zapłatę faktury była wypłacona na podstawie umowy z 17 listopada 2010r. Kosztorys zadania opiewał na kwotę 785 tys. zł, po przetargu wartość zadania wynosiła 600 tys. zł. TMK otrzymało dotację w wysokości 275 tys. zł. Widać wyraźnie, że kwota udzielonej dotacji jest większa niż 25%. Dotacja winna być udzielona w kwocie ok. 150 tys. zł, a pożyczka ok. 450 tys. zł. W tej sytuacji osoba zajmująca się finansami powinna zwrócić się o zwrot dotacji i zaplanować pożyczkę w odpowiedniej wysokości.

Burmistrz poinformował ponadto, iż sprawozdanie złożone przez TMK winno być zaakceptowane przez Burmistrza. Nie zostało jednak przyjęte ani przez poprzedniego Burmistrza, ani przez niego, ponieważ go nie otrzymał. TMK zwróciło na konto gminy 39 zł. Ponadto Burmistrz oświadczył, iż nie wiedział, że gmina udzielała TMK dotacji, ponieważ pozycji takiej nie było w budżecie. Wiedział jedynie o udzielonej pożyczce.

Jak informował Radę wcześniej zlecił kontrolę zarządczą Krystynie Górznej oraz Skarbnikowi Mirosławowi Machejkowi w celu sprawdzenia przepływów finansowych pomiędzy gminą a TMK. Okazało się, że sprawozdanie zostało złożone nieprawidłowo. Wystąpił wówczas do TMK o dokonanie korekty. W wyniku jego działań sprawozdanie zostało poprawione, a TMK uznało, iż rzeczywiście popełnili błąd.

Wystąpił także z pismem do Ryszarda Sieg i Mirosława Machejka aby dokonali sprawdzenia jego prawidłowości. Z przedstawionej korekty wynikało, iż stowarzyszenie musi zwrócić cześć dotacji. Okazało się także, iż na koncie stowarzyszenia nie ma pieniędzy.

Wówczas podjęte zostały działania aby naprawić zaistniałą sytuację zgodnie z obowiązującym prawem. W dniu 29 marca 2011 roku Prezes Stowarzyszenia zwróciła się z wnioskiem o anektowanie umowy pożyczki z dnia 17.11.2010r. w celu jej zwiększenia. W dniu 4 kwietnia br. Burmistrz zwrócił się do TMK o udzielenie informacji na temat przepływów finansowych związanych z realizacją inwestycji. W odpowiedzi na ww. pismo TMK poinformowało, iż na koncie posiada środki w wysokości 1800zł. 6 kwietnia br. do TMK skierowano kolejne pismo z prośbą o wyjaśnienie dlaczego dotacja nie została zwrócona na konto gminy. Odpowiedź została udzielona 7 kwietnia, była jednak niepełna i nic z niej nie wynikało. Wobec powyższego 8 kwietnia ponowiona została prośba o wyjaśnienie sprawy. W dniu 9 kwietnia wpłynęła odpowiedź, z której wynikało, iż zgodnie z zawartą umową z wykonawcą inwestycji, TMK było zobowiązane zapłacić wykonawcy.

Burmistrz powiedział, iż przy realizacji inwestycji doszło do niedociągnięć w montażu finansowym. W dniu 17 listopada Skarbnik popełnił błąd, ponieważ pożyczka powinna być udzielona w kwocie ok. 450 tys. zł. W budżecie nie było natomiast wzmianki o zwrocie dotacji. Zaszło podwójne finansowanie, te same faktury były rozliczane w Urzędzie Marszałkowskim oraz w gminie. Doszło do zazębienia się dotacji i pożyczki. Przed sesją, która odbyła się 24 marca br. Skarbnik mówił na jednej z Komisji, że nie było podwójnego finansowania, natomiast na samej sesji, już o tym fakcie poinformował. Obecnie konieczne jest udzielenie TMK pożyczki, aby mogli zwrócić gminie stosowną część dotacji i wystąpić o refundację ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli gmina nie udzieli pożyczki, będzie zmuszony wystąpić o rozwiązanie umowy o udzieleniu dotacji. Nie będzie wówczas mowy o refundacji kosztów ze środków Unii Europejskiej w wysokości ok. 450 tys. zł, gmina nie uzyska ani zwrotu dotacji, ani pożyczki.

Burmistrz zaprezentował także pismo, które w dniu 16 listopada 2010r. zostało skierowane do Skarbnika przez  Burmistrza J. Szczerbiaka z poleceniem bieżącego rozliczania środków inwestycyjnych, w tym pochodzących ze środków unijnych.

Po otrzymaniu pisma dotyczącego sprawdzenia sprawozdania TMK, Ryszard Sieg poinformował, iż nie wie o co chodzi, ponieważ sprawozdanie otrzymał na przełomie stycznia/lutego.

Sekretarz Gminy na prośbę Burmistrza odczytał projekt stanowiska dotyczącego zwiększenia kwoty pożyczki dla TMK.

Radny Adam Klaryński zwrócił uwagę, iż w stanowisku w dwóch miejscach podana jest kwota zwiększenia pożyczki. Kwota ta jest różna.

Burmistrz poinformował, iż różnica wyniknęła z pomyłki, winno być 126.959, 62 zł.

Przewodniczący Rady powiedział, iż inwestycja była wykonana za tyle środków, ile planowano, ale błędnie określone zostały przepływy finansowe. Dotacja oraz pożyczka winna wynosić 600 tys. zł. Udzielono za mało pożyczki, za dużo dotacji. W związku z tym apeluje o podjęcie stanowiska o proponowanej treści.

Radny Marek Matysiak pytał, czy został złożony wniosek o płatność. Jeżeli tak, powinien zostać wycofany.

Burmistrz poinformował, iż był w tej sprawie w Poznaniu kilkakrotnie, także z Renatą Lorek Prezesem TMK. Czas na złożenie wniosku jest do końca kwietnia. Jeżeli gmina nie otrzyma zwrotu dotacji, refundacja może wynieść tylko 313 tys. zł.

Stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Krajenki zostało podjęte w obecności 15 radnych, jednogłośnie – które stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad.2.2.

Burmistrz złożył wniosek o odwołanie Skarbnika Gminy oraz wniósł nowy projekt uchwały w tej sprawie.

Burmistrz poinformował, iż w dniu 6 kwietnia br. otrzymał od  Skarbnika pismo z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę, na co wyraził zgodę. W związku z tym, że planowana była sesja, stosowny projekt uchwały dołączył do porządku obrad. Dwa dni później otrzymał od Skarbnika pismo, o którego odczytanie poprosił Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Skarbnika z dnia 7 kwietnia 2011 – które stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Burmistrz poinformował także, iż od jednej z lokalnych gazet otrzymał prośbę o ustosunkowanie się do oświadczenia Skarbnika, które ten przesłał do mediów. W związku z tym nie wie, czy chodzi o powrót do pracy, czy też rozgłos. Powiedział także, iż Skarbnik nie podlega Tomaszowi Ciechanowskiemu, jest pracownikiem Burmistrza. Nie wie też, co zaszło pomiędzy panami. Skarbnik w jego obecności pociął kartę SIM telefonu oraz kartę od podpisu elektronicznego. On chciałby się rozstać ze Skarbnikiem w sposób cywilizowany i elegancki, ponieważ pracował dla gminy 8 lat, a jego praca była oceniana pozytywnie, także przez pracowników kierowanego przez niego referatu. Jednak po tym co się stało utracił zaufanie do Skarbnika. Jest okres sprawozdawczy, jest potrzeba aby na to stanowisko powołać nową osobę.

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż pismo jest bulwersujące i uważa, że powinno zostać wyjaśnione, co zaszło pomiędzy panami. Praca Skarbnika była oceniana pozytywnie, musiało się więc stać coś, co wpłynęło na jego decyzję o złożeniu wypowiedzenia. Chciałaby więc wiedzieć, co się stało.

Burmistrz powiedział, iż poprosi Sekretarza o złożenie wyjaśnienia. Skarbnik nie dał mu szansy na wyjaśnienie sprawy. Wcześniej jednak – ok. 15 marca – Skarbnik mówił mu o przypadkowym spotkaniu z Panem Szczerbakiem w jednej z galerii handlowych, gdzie ten zaproponował mu współpracę. Kiedy Skarbnik złożył wypowiedzenie, on uznał, że ta współpraca zaistniała. Skarbnik był dobrym pracownikiem ale pogubił się w pewnym momencie, a jego prawem jest wybrać do współpracy osobę, do której będzie miał zaufanie.

Przewodniczący Rady powiedział, iż w obecnej sytuacji nastąpiła utrata zaufania i powrót do pracy jest raczej niemożliwy. Oczywiście Rada na wniosek Burmistrza jest uprawniona do powołania i odwołania Skarbnika, jednak obecnie trudno ocenić, czy oświadczenie woli zostało złożone w sytuacji, jaka opisał pan Machejek i na ile jest ono skuteczne. Przewodniczący miał wątpliwości, czy ewentualna wada oświadczenia woli nie wpłynie na prawomocność podjętej uchwały bez wyjaśnienia tej kwestii. Stanowisko Skarbnika jest kluczowym stanowiskiem w gminie, zrozumiałym jest konieczność zaufania, można jedynie rozmawiać o sposobie rozwiązania umowy o pracę (przywrócenie do pracy i zastosowanie trybu kodeksowego). Skarbnik pracował dla Krajenki przez 8 lat.

Burmistrz powiedział, iż utracił zaufanie do Skarbnika jednak także stoi na stanowisku, że powinien odejść zgodnie z kodeksem pracy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

Sekretarz poinformował, iż przedłożona w dniu dzisiejszym uchwała zawiera w podstawie prawnej przepisy kodeksu pracy oraz w § 1 ust. 2 stanowi, że odwołanie jest równoznaczne  z wypowiedzeniem umowy o pracę. Obecnie Skarbnik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Po ustaniu przyczyny nieobecności w pracy, rozpocznie się bieg terminu wypowiedzenia. Ponadto Sekretarz powiedział, iż jeżeli Skarbnik ma wobec niego zarzuty może wystąpić na drogę sądową.

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż cieszy się z takiego podejścia, jednak dotychczas opinie o pracy Skarbnika były pozytywne więc musiało się coś się stać, że podjął taką decyzję. Pytała, czy tak bardzo dotknęła go sprawa TMK.

Burmistrz poinformował także o kontroli RIO sprzed 4 lat i obecnej. Okazało się, że powtórzyło się szereg nieprawidłowości.

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż obecną sytuacją zaskoczony. Sam jest pracodawcą i w przypadku nieprawidłowości jest gradacja kar. Żałuje, że na sesji nie ma Skarbnika, ponieważ chętnie wysłuchałby jego stanowiska. Sytuacja jest dziwna i dla niego będzie to trudna decyzja.

Leszek Łochowicz z-ca Burmistrza powiedział, iż sprawa ma dwie płaszczyzny. Jedna to pismo Skarbnika dotyczące rozwiązania umowy o pracę. W uchwale powołano art. 70 kodeksu pracy odnoszący się do rozwiązania umowy o pracę z powołania. Przytoczył także wyrok sądu odnoszący się do zaistniałej sytuacji, który określa kompetencje Burmistrza w zakresie odwołania Skarbnika. Obecnie jest to kwestia relacji – jak stwierdził Przewodniczący, stanowisko Skarbnika jest kluczowym stanowiskiem w gminie.

Radna Bożena Tasarz powiedziała, iż rozumie, że nastąpiła utrata zaufania. Burmistrz mówił, że chciał porozmawiać ze Skarbnikiem, jednak nie miał na to czasu. Odejście z pracy tak z dnia na dzień jest w jej ocenie nieodpowiedzialne. Konieczne jest chociażby wprowadzenie w obowiązki nowej osoby i przekazanie spraw.

Burmistrz wyjaśnił, iż też był całą tą sytuacja zdenerwowany.

Radny Andrzej Blajer wyraził natomiast pogląd, iż cała ta sprawa to jakaś taktyka. Być może Skarbnik miał „nagrane” jakieś inne stanowisko pracy, ale się nie udało więc podjął próbę powrotu do pracy. Uważa, że Skarbnik był sterowany, klienci mu w sklepie przekazywali, iż Skarbnik w godzinach pracy bywał na ulicy Kwiatowej.

Radny Marek Matysiak zwrócił uwagę na prawny aspekt uchwały. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym rada na wniosek burmistrza, powołuje i odwołuje Skarbnika gminy. Wątpliwości budzi jednak § 119 ust. 1 i 2 Statutu gminy. Radny pytał, czy w związku z tym, że Skarbnik sam złożył rezygnację, zapisy statutowe mają zastosowanie. Rada podejmując uchwałę o odwołaniu z łamaniem własnego statutu zachowałaby się nieodpowiedzialnie. Jeżeli natomiast doszło do jakieś sprawy pomiędzy panami, powinni ją wyjaśnić na drodze honorowej lub sądowej.

Sekretarz poinformował, iż wątpliwości radnego Matysiaka są zasadne. Obecny Statut był uchwalony w 2004 roku i nowelizowany w roku 2007. W roku 2008 WSA w Lublinie wydal orzeczenie (wyrok WSA w Lublinie z dnia 16 grudnia 2008 r. III SA/Lu 369/08 oraz NSA z 15 lipca 2009r. OSK 619/09), z którego wynika, że odwołanie Skarbnika  nie musi być poprzedzone ani wysłuchaniem, ani nie jest ograniczone innymi warunkami. W tym zakresie Statut narusza prawo i nie należy go stosować.

Z-ca Burmistrza podsumowując informację udzieloną przez Sekretarza wyjaśnił, iż w świetle orzeczeń sądowych, uchwała rady nie będzie miała wad prawnych, a nawet jeżeli wojewoda będzie miał wątpliwości, można się oprzeć na orzecznictwie. Takie też jest stanowisko radcy prawnego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krajenka. Oddano 7 głosów za, 0 głosów przeciwko i 8 głosów wstrzymujących.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, zwykłą większością głosów podjęła uchwałę Nr VII/56/2011 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krajenka – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad. 2.3.

Sekretarz Gminy poinformował, iż na stanowisko Skarbnika proponuję się Małgorzatę Krasko, zatrudnioną w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence na stanowisku ds. świadczeń alimentacyjnych. Wcześniej zatrudniona była w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Pile. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Radna Joanna Wienke pytała ile lat Małgorzata Krasko pracuje w Urzędzie w Krajence.

Małgorzata Krasko poinformowała, iż w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence pracuje od 2008 roku. Wcześniej zatrudniona była w Starostwie Powiatowym w Pile, gdzie sporządzała i weryfikowała sprawozdania finansowe.

Przewodniczący Rady pytał, czy jest to stanowisko objęte procedurą konkursową.

Sekretarz wyjaśnił, iż nabór na stanowisko Skarbnika nie wymaga przeprowadzenia konkursu.

Radny Jakub Niedźwiecki wyraził zadowolenie, że powołanie na stanowisko Skarbnika odbywa się w ramach awansowania wewnętrznego.

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż z przedstawionych informacji wynika, ze pozostały niezakończone sporawy. W związku z tym pytał, czy kandydatka sprosta obowiązkom.

Małgorzata Krasko oświadczyła, że z pełną świadomością podjęła się obowiązków i razem z pracownikami da sobie radę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. Oddano 11 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciwnych i 4 głosy wstrzymujące.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, zwykłą większością głosów podjęła uchwałę Nr VII/57/2011 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krajenka – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Burmistrz podziękował Radzie za współpracę i cierpliwe wysłuchanie wyjaśnień. Złożył także gratulacje nowo wybranemu Skarbnikowi.

W imieniu Rady gratulacje złożył także Przewodniczący Rady.

Ad. 3

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 13:50 zamknął VII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:             

Renata Urbanek                                                            Piotr Gniot         

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                               Przewodniczący Rady Miejskiej