Protokół Nr VIII/2011

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 11 maja 2011 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.  Nieobecny radny Karol Makarewicz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Leszek Łochowicz    - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko   - Skarbnik Gminy.

Obradowano wg następującego porządku obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w Krajence w sprawach:

1)    zmiany uchwały Nr V/22/11 z dnia 27 stycznia 2011roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

2)    zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

3.     Zamknięcie sesji.

Ad. 2. 1.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 z dnia 27 stycznia 2011roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przedstawiła Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, iż powodem zmiany uchwały jest konieczność  zmiany okresu na jaki pożyczka ma zostać zaciągnięta.  W uchwale omyłkowo zapisano okres 12 lat, powinno był 8 lat. Zmiana ta jest konieczna, aby możliwe było zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW. Regulamin Funduszu określa, iż pożyczki mogą być udzielane na okres do 8 lat. Uchwała dotyczyła udzielenia pożyczki na rekultywację składowiska odpadów w Krajence.

Radny Piotr Jończyk powiedział, iż z wyjaśnień Skarbnika wynika, że Rada podjęła błędną uchwałę. Radny pytał, czy sytuację tę spowodował brak wiedzy, czy też popełniony został błąd. Zmiana uchwały spowoduje zwiększenie obciążeń gminy.

Skarbnik wyjaśniła, iż w wyniku zmiany uchwały, raty pożyczki będą większe. Przepisy się nie zmieniły.  Został popełniony błąd.

Leszek Łochowicz z-ca burmistrza zwrócił uwagę na fakt, iż skrócenie okresu spłaty zadłużenia spowoduje, że zmienia się także prognoza długu. Potrzebna będzie weryfikacja wszystkich planów pożyczkowych gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Do końca maja dokonać należy weryfikacji danych w budżecie. Obecnie inwestycje są już rzeczowo rozpoczęte, a strona finansowa nie jest do końca określona.

Tomasz Ciechanowski powiedział, iż pożyczka na rekultywację składowiska w WPF była rozpisana na okres 15 lat, w uchwale dotyczącej zaciągnięcia pożyczki okres zadłużenia przewidywany jest na 12 lat. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, iż uchwała Rady nie była podjęta zgodnie z wytycznymi. Nie wie jak mogło dojść do takiej sytuacji, może tylko mieć pretensje do siebie, że nie sprawdził dokumentów źródłowych. Miał jednak zaufanie do Skarbnika. Obecnie wychodzą różne sprawy, są sygnały, że pewne rzeczy były robione nierzetelnie.  Sprawozdanie do WFOŚ i GW, miało być złożone do 30 marca, czego poprzedni Skarbnik nie uczynił. Obecny Skarbnik musiał  szukać dokumentów. Były wysyłane pisma, nie ma jednak ich kopii. Dokumentów nie ma równie z w komputerze. W dniu 6 kwietnia br. większość plików została usunięta. Tylko część z nich udało się odzyskać. Pani Skarbnik musi więc zaczynać od zera.

Radny Piotr Jończyk pytał, kto był odpowiedzialny za błędne przygotowanie projektu uchwały.

Sekretarz poinformował, iż odpowiedzialny był Skarbnik, podobnie za sporządzenie WPF.

Burmistrz powiedział, iż należy mieć na uwadze, iż w kolejnych latach gmina będzie płacić większe raty, co spowoduje, że ograniczone będą bieżące inwestycje. Już dziś wiadomo jest, ile będzie kosztowała budowa nowych ulic. Są to kwoty po ok. 200 tys. zł.

Sekretarz zwrócił uwagę na fakt, iż w kolejnych latach istnieje zagrożenie, że gmina może osiągnąć maksymalne progi zadłużenia. Osoby, które nie są winne zaistniałej sytuacji mogą w związku z tym ponosić odpowiedzialność za łamanie dyscypliny finansów publicznych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/58/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 z dnia 27 stycznia 2011roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad.2.2.

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu przedstawił Sekretarz Gminy. Projekt  dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Złotowskiej w Krajence, na którym wydzierżawiający za zgodą gminy, wybudował budynek wielorodzinny. Na podstawie art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej pod warunkiem, że umowa dzierżawy została zawarta na okres 10 lat, a nieruchomość została zabudowana budynkiem o charakterze mieszkalnym. Budowa musi się znajdować na etapie stanu surowego zamkniętego. Warunek ten został przez dzierżawcę spełniony. Obecnie dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o zakup nieruchomości gruntowej. Zgoda Rady jest potrzebna, aby można było dokonać zbycia nieruchomości inwestorowi i aby ten mógł dokonać sprzedaży mieszkań.

Przewodniczący Rady przypomniał, iż celem wydzierżawienia gruntu pod budowę budynku wielorodzinnego było zagwarantowanie, że obiekt powstanie i zapobiegnięcie sytuacji, że zakup gruntu nastąpi w celu zamrożenia kapitału. Decyzja pozytywna dot. sprzedaży zadowoli przyszłych nabywców, którzy będą mogli kupić mieszkania i uzyskać kredyty na ten cel.

Burmistrz poinformował, iż pierwotnie grunt wydzierżawiła inna osoba, obecnie nastąpiła zmiana inwestora. Projekt uchwały został przedłożony Radzie przy okazji zwołania sesji nadzwyczajnej w sprawie pożyczki.  Pozwoli to na przyspieszenie procedury sprzedaży.

Radny Piotr Jończyk pytał, jaki będzie skutek finansowy sprzedaży, tj. jaka będzie cena, jaka jest powierzchnia nieruchomości.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, iż ceną wyjściową (minimalną) jest cena określona w wycenie.

Sekretarz poinformował, iż powierzchnia działki wynosi 3493m2, wycena wynosi 43 zł/m2. Cenę tę można podnieść lub utrzymać. Do wyceny przyjęto wartość nieruchomości w obrocie prywatnym i publicznym, gdzie stawka maksymalna wynosiła 86 zł/m2.

Radny Piotr Jończyk pytał, czy cenę tę można negocjować oraz, czy Rada może w tej sprawie wydać opinię.

Burmistrz powiedział, iż jeżeli Rada będzie chciała nadać kierunek w sprawie ceny, to chętnie wysłucha sugestii.

Przewodniczący Rady był zdania, iż Burmistrz zapewne znajdzie złoty środek i dobrze wysonduje możliwości przedsiębiorcy.

Radny Marek Matysiak pytał, czy inwestor miał jakąś umowę, która określała cenę sprzedaży.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, iż umowa dzierżawy zawarta była na 10 lat, w 2007 roku do 2017 roku. Po waloryzacji z tytułu dzierżawy do gminy wpływa ok. 24 tys. zł rocznie. Ustalając cenę sprzedaży należy mieć na uwadze kwotę, którą gmina uzyskałaby z tytułu dzierżawy do roku 2017.

Radny Jakub Niedźwiecki wyraził pogląd, iż nieruchomość jest położona w ścisłym centrum Krajenki. Obecnie ceny mieszkań w Złotowie są bardzo wysokie, oferta inwestora za mieszkania w Krajence jest korzystna. Ustalając cenę sprzedaży nie można się odnosić do cen gruntów sprzedawanych na obrzeżach miasta. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że za nieruchomość zapłacą nabywcy mieszkań.

Z-ca Burmistrza prosił, aby mieć na uwadze, że do ceny doliczony zostanie podatek VAT.

Radny Piotr Jończyk powiedział, iż ma zaufanie do burmistrza, jednak celowe byłoby wskazanie kwoty stanowiącej minimum do negocjacji.

Sekretarz poinformował, iż wycena całości opiewa na kwotę 153 tys. zł.

Radny Piotr Jończyk proponował, aby ustalić cenę wyjściową i próbować podjąć negocjacje w celu uzyskania jak najkorzystniejszej kwoty. Radny sugerował kwotę 50 zł/m2 + podatek VAT.

Burmistrz powiedział, iż ma na uwadze przede wszystkim potrzeby inwestycyjne gminy. W ostatnim czasie w gminie pracowała równiarka. Drogi zostały doprowadzone do pożądanego stanu. Nie można było jednak wyrównać ulic Słowackiego i Łódzkiej w Krajence ze względu na wykonaną tam infrastrukturę. Prowadzone są także rozmowy z powiatem w sprawie wykonania ulicy Stanisława Polańskiego. Okazuje się, że mogą do inwestycji dołożyć 60 tys. zł. Oczywiście nie można zabić przedsiębiorcy ceną, jednak należy mieć na względzie potrzeby gminy.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, iż gdyby umowa trwała do 2017 roku, wpływy z dzierżawy wyniosłyby ok. 170 tys. zł.

Radna Joanna Wienke pytała, czy przepisy prawa zezwalają na wcześniejsze, tj. przed upływem 10 lat,  zbycie nieruchomości.

Sekretarz poinformował, iż istnieje taka możliwość. Zezwala na to art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zawarta umowa dzierżawy.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/59/11 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 Pod głosowanie został poddany wniosek radnego Piotra Jończyka w sprawie przyjęcia stanowiska, dotyczącego minimalnej kwoty, stanowiącej podstawę do negocjacji w wysokości 50 zł/m2 + podatek VAT.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, przyjęła powyższe stanowisko jednogłośnie.

Ad. 3

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 14:45 zamknął VIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.