Protokół Nr IX/11

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 26 maja 2011 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 15:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Po przywitaniu gości Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

3)    Małgorzata Krasko   - Skarbnik Gminy,

4)    Ryszard Sieg                      - Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

5)    Aleksandra Sawicka            - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

6)    Paweł Michalski                   - Kierownik referatu Oświaty, Rozwoju Lokalnego, Kultury, Sportu i Turystyki,

7)    Marek Pietrzak                    - Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

Ad. 2

Proponowany był następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

2)    stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

3)    przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w Pile,

4)    nadania nazwy ulicy Świerkowej w Skórce,

5)    ustalenia stawek diet oraz ustanowienia zasad na jakich  przysługują one przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych,

6)    zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2011 rok,

7)    zmiany Statutu Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence.

7.     Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence za rok 2010.

8.     Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence za rok 2010.

9.     Sprawozdanie z działalności Krajeńskiego Ośrodka Kultury za rok 2010.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3

Protokoły sesji odbytych w dniach: 24 marca, 11 kwietnia i 11 maja 2011 roku zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 4

Leszek Łochowicz – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy złożył informację o realizacji uchwał rady miejskiej podjętych podczas ostatnich sesji.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do wymienionych powyżej informacji nie wniesiono uwag.

Jerzy Baran Strażnik Miejski w Krajence przedłożył informację o zakresie prac prowadzonych na gminnych drogach gruntowych oraz drogach utwardzonych tłuczniem.

Równanie dróg gruntowych rozpoczęto 29 marca br. Prace zakończono 5 maja br. Dokonano renowacji dróg  na długości 52.570m, na kwotę 44.275,70 zł, w tym:

- 300m ulicy Kowalowej w Skórce wykonali mieszkańcy,

- 700m drogi do jeziora w Śmiardowie Kraj. – koszty pokrył właściciel jeziora,

- 1100m drogi w Barankowie – w ramach prac gwarancyjnych,

- 2000m  drogi do Starego, na wniosek sołtysa Maryńca – koszty pokryła Gmina Wysoka,

 

Wyrównane zostało pobocze drogi powiatowej na odcinku Krajenka-Wąsoszki (do torów kolejowych lewa i prawa strona) – 700m.

W roku bieżącym po raz pierwszy dokonano renowacji dróg utwardzonych tłuczniem.

Koszty usług:

1)    równiarka 110 zł/godz.

2)    talerzówka 70zł/godz.

3)    wał wibracyjny 100zł/godz.

4)    prace fizyczne 16,50 zł/godz.

5)    kruszer 110 zł/godz.

 

W poszczególnych wsiach wykonano równanie dróg w następujących ilościach:

1)    Barankowo - 3400m oraz 1100m w ramach gwarancji,

2)    Łońsko – 4000m oraz 800m kruszarka,

3)    Wąsoszki – 3700m oraz 700m drogi powiatowej,

4)    Tarnówczyn – 400m,

5)    Pogórze – 6600m,

6)    Miasto Krajenka – 700m,

7)    Leśnik – Czajcze – 800 oraz 600m kruszarka,

8)    Podróżna – 8159m,

9)    Śmiardowo Kraj. - 900m oraz 700m sponsorowane przez osobę prywatną,

10)  Głubczyn – 6800m,

11)  Maryniec – 500m,

12)  Skórka - 7420m oraz 300m wykonanych przez mieszkańców,

13)  Dolnik – 1550m,

14)  Paruszka – 2650m,

15)  Żeleźnica – 1600m.

Strażnik poinformował, iż oczekiwania w zakresie renowacji dróg są większe, dlatego będzie czynił starania aby także jesienią podjąć prace, tam gdzie to będzie niezbędne.  Obecnie prace podejmowano przede wszystkim tam, gdzie należało poprawić dojazdy do posesji.

Radny Bogdan Długosz podziękował Strażnikowi za starania aby prace były wykonane zgodnie z oczekiwaniami oraz Burmistrzowi za środki przekazane na ten cel.

Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka podziękował Radzie za przychylenie się do jego prośby i przyznanie środków we wnioskowanej wysokości na ten cel. Ponadto poinformował, iż będzie czynił starania aby wygospodarować dodatkowe środki na ten cel, tak aby możliwe było równanie dróg także w okresie późniejszym. Będą w tej sprawie wnioski do Rady.

Ad. 5

Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Do informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 6.1.

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 16 maja wpłynął wniosek klubu radnych „Przyjazna Krajenka” podpisany przez 8 radnych w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence. Wniosek spełniał wymogi formalne określone w ustawie o samorządzie gminnym i został przekazany Burmistrzowi w celu sporządzenia projektu uchwały. Glosowanie w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady jest tajne.

Przewodniczący zaproponował, aby procedurę przeprowadzić wg następującej kolejności:

1.     Przyjęcie regulaminu glosowania.

2.     Wybór Komisji skrutacyjnej.

3.     Przeprowadzenie glosowania i ustalenie wyników głosowania.

Do powyższej propozycji nie wniesiono uwag.

Radny Anatol Najmowicz prosił o udzielenie wyjaśnień w sprawie procedury głosowania, tj. czy osoba zainteresowana ma prawo uczestniczyć w głosowaniu, czy też nie. Już podczas posiedzenia Komisji prosił, aby regulamin głosowania był uzupełniony o tę kwestię.

Przewodniczący Rady powiedział, iż chodzi o to, czy on ma prawo głosowania w sprawie odwołania z funkcji. Orzeczenia sądów w tej sprawie są bardzo różne, chodzi o interes prawny radnego. Wojewoda Wielkopolski stoi na stanowisku, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z interesem prawnym i generalnie nie wnioskuje o uchylenie tego typu uchwał.

Sekretarz przedstawił propozycję regulaminu głosowania.

1. Głosowanie jest tajne.

2. Pytanie na karcie do głosowania będzie następujące: „Czy jesteś za odwołaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence”. Do wyboru opcje TAK/NIE.

3. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w 3 osobowym składzie, wybrana z grona radnych, która wyłoni spośród siebie przewodniczącego.

4. Wyczytani radni przejdą kolejno w wyznaczone miejsce, gdzie dokonają głosowania, po czym wrzucą kartę do urny.

5. Głos jest ważny wyłącznie wówczas, kiedy znak „x” będzie postawiony w kratce z lewej strony obok jednej z opcji.

6. Głosem nieważnym jest głos w przypadku, kiedy znak „x” będzie postawiony w  więcej niż jednej kratce lub w żadnej z nich.  

7. Nieważne są karty inne niż ostemplowane pieczęcią Rady.

 

Sekretarz przytoczył przykłady z orzecznictwa, rozstrzygnięć nadzorczych oraz literatury dotyczące interesu prawnego radnego i prawa do głosowania w świetle art. 25a ustawy o samorządzie gminnym.  W ostatnim orzeczeniu wojewody małopolskiego dotyczącym ww. przepisu uznał, że w głosowaniu na przewodniczących rad mogą uczestniczyć kandydaci na te stanowiska. W ocenie wojewody, w głosowaniach na przewodniczących rad dzielnic, gmin, miast czy powiatów, mogą brać kandydaci na te stanowiska. Wola wyborców jest najważniejsza. Jej wynikiem jest zróżnicowanie polityczne, które czasem sprawia, że głosowaniach decyzje zapadają przewaga 1 głosu. Tak dzieje się w wielu nowowybranych radach. Wojewoda wydając takie orzeczenie opierał się n piśmiennictwie oraz orzeczeniach sądowych. Orzecznictwo to w ostatnich czasach zmieniało się wielokrotnie. W styczniu 2010 roku został wydany tzw. „wyrok – demolka”, który spowodowałby unieważnienie funkcjonowania wszystkich rad. Na bazie tego wyroku żadna rada w Polsce nie działałaby legalnie. W związku z tym, wyrok został poddany dogłębnej analizie. Prawnicy doszli do wniosku, że został on wydany na błędnej wykładni. Uznaje się, że interesem prawnym radnego jest głosowanie w sprawach dotyczących relacji „zinstytucjonalizowanych” np. w przypadku głosowania w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

 

Radny Marek Matysiak poinformował, iż zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz § 106 i 107 Statutu Gminy i Miasta Krajenka, w dniu 14 marca 2011 roku zarejestrowany został klub radnych „Przyjazna Krajenka”. Klub radnych uzyskał arytmetyczna większość w radzie, dlatego uznał, że ma prawo do wytypowania swojego przedstawiciela na stanowisko Przewodniczącego Rady. W związku z tym działając na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, złożono wniosek o odwołanie obecnego przewodniczącego.  Wniosek ten nie ma żadnych pobudek osobistych i merytorycznych zastrzeżeń do pracy obecnego Przewodniczącego. Osobiście jest pełen uznania, co do pracy i postawy Pana Przewodniczącego.

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż rozumie, że wniosek został złożony zgodnie z obowiązującym prawem, rozumie, że klub ma arytmetyczną większość. Pół roku temu wybrano Przewodniczącego Rady większością głosów. Jak powiedział Przewodniczący Klubu do pracy Przewodniczącego nie ma żadnych zastrzeżeń. W takiej sytuacji można co jakiś czas znowu dokonać zmiany. 4-5 miesięcy temu usłyszała na tej sali, że ma się odwołać do swojego sumienia.  Proponuje aby odwołać się do swojego sumienia, i nie chodzi jej o pobudki prywatne. W jej odczucie Piotr Gniot jest osobą na odpowiednim stanowisku, jest samorządowcem od wielu lat, całym sercem oddał się pracy społecznej. Uważa też, że współpraca Przewodniczącego z Burmistrzem Kitelą jest dobra. Wydaje jej się, że burzenie tego, co funkcjonuje dobrze nie jest w porządku.

Radny Karol Makarewicz powiedział, iż informacja o wniosku klubu radnych „Przyjazna Krajenka” o odwołanie Piotra Gniota z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej, zmartwiła go. Pyta dlaczego, ale nie otrzymał sensownej odpowiedzi. Wie, iż mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, że każdy kiedyś zaczyna. Przewodniczący jest doświadczonym samorządowcem, osobą ogólnie lubianą i szanowaną, otwarta na potrzeby gminy i jej mieszkańców. Pyta dlatego, dlaczego nie korzystać z tej wiedzy i doświadczenia. W programie klubu często przewijało się słowo współpraca. On jednak tej współpracy nie widzi.

Radna Joanna Wienke zwracając się do przewodniczącego klubu odwołała się do wojskowej terminologii. Porównała radę do jednostki wojskowej, w której są dwa bataliony: 7 i 8 osobowy. Radna powiedziała: cyt. „Batalionem tym rządzi człowiek, który wie o każdej z tych osób, które są w danej jednostce wszystko, jest gotowy do pracy z każdą osobą w jednostce, potrafi rządzić tą jednostką, wie o niej wszystko, wie jak współpracować z pozostałymi jednostkami w kraju. Ale co się stało: Przewodniczący jednego z tych batalionów stwierdził, że skoro ma o jednego wojskowego w swoim batalionie więcej, to postanowił to wszystko zburzyć i to robi.” Przewodniczący klubu w styczniu odwoływał się do naszego sumienia, do Boga, osądzał wszystkich od czci i przekonywał, że powinniśmy wesprzeć Burmistrza Kitelę dlatego, że został wybrany przez obywateli większością głosów.  Odnosząc to do obecnego Przewodniczącego – on ze wszystkich radnych zdobył również największą ilość głosów.

Przewodniczący Rady Piotr Gniot poinformował, iż otrzymał największą ilość głosów w swoim okręgu wyborczym.

Radny Anatol Najmowicz miał pytanie do radnego Jończyka, ponieważ to Piotr Jończyk przedstawiał kandydaturę Piotr Gniota na stanowisko Przewodniczącego, także do tych radnych, którzy w poprzednim głosowaniu oddali na niego swój głos, konsultowali to z wyborcami i będą mogli patrzeć tym ludziom w oczy. Może rzeczywiście radna Wienke ma rację: zaczyna się wojsko, może ci wszyscy, którzy w wyborach głosowali na nie tych co trzeba radnych będą musieli opuścić obóz wojskowy Krajenka.

Radny Bogdan Długosz powiedział, iż również chciałby się odnieść do działalności klubu radnych „Przyjazna Krajenka’ i tego jakie robi prezenty mieszkańcom i jednej z bardziej popularnych osób w Krajence, która ma dzisiaj urodziny. Tak działa „Przyjazna Krajenka” . Zapytał także, gdzie jest honor radnego Matysiaka, który tak dużo mówił o patrzeniu w oczy.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż większość zarzutów, które padły na tej sali, skierowanych była do jego osoby. Stwierdził iż jest nieprawdą, że odwoływał się do Boga. Bóg jedno, ojczyzna drugie. On ten podział zna i umie go stosować. O honorze mógłby podyskutować, ale to nie jest miejsce i czas. Jest w stanie zrozumieć, że radni nie potrafią zaakceptować zmian, które się dokonują. Nie potrafi jednak zrozumieć, dlaczego inteligentni ludzie, za jakich radnych uważa, nie rozumieją zasad demokracji. Tu nie ma wojska i batalionu, już nie służy w wojsku. Faktem jest, że lubi dyscyplinę i chciałby jej tutaj jak najwięcej wdrożyć, bo by się przydała. 1 grudnia ówczesna większość powołała swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. I to było dobre, bo było normalne. Kilka miesięcy później wyłoniła się nowa większość, która zgodnie z zasadami demokracji, ma prawo i to czyni, chce powołać swojego przedstawiciela. I to już jest niedobre, jest złe. Nie wie dlaczego, ale przychodzą mu do głowy słowa Sienkiewicza zapisane w „Pustyni i w Puszczy”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie regulamin głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego rady.

Regulamin został przyjęty jednogłośnie.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:

1)    Zbigniewa Morgulca,

2)    Elżbietę Smodis

3)    Adama Klaryńskiego.

Ww. radni wyrazili zgodę na podjęcie pracy w Komisji.

Rada Miejska w Krajence jednogłośnie zaakceptowała proponowany skład Komisji Skrutacyjnej. Członkowie Komisji na Przewodniczącego tej Komisji wybrali radną Elżbietę Smodis.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na czas przygotowania kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna przeprowadziła glosowanie zgodnie z przyjętym regulaminem.

Przewodniczący ogłosił przerwę na czas ustalenia wyników głosowania.

Po przerwie i wznowieniu obrad, przewodnicząca Komisji skrutacyjnej odczytała protokół głosowania. Za odwołaniem radnego Piotra Gniota z funkcji Przewodniczącego Rady oddano 8 głosów, przeciwko 7 głosów.

Do przebiegu głosowania oraz projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence nie wniesiono uwag.

Radny Piotr Gniot udzielił informacji o swojej dotychczasowej pracy związanej z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence. W minionym okresie uczestniczył w 51 spotkaniach i zebraniach na terenie gminy oraz poza nią. Powiedział także, iż docenia, że jego współpraca z Burmistrzem była dobra. Nie wypiera się, że do rady kandydował z listy Janusza Szczerbiaka. Jak słyszał, został odwołany za zbyt sztywny kręgosłup. Taki ma i jest z tego dumny. Podziękował także Burmistrzowi i radnym za dotychczasową współpracę.

Wobec wyników przeprowadzonego tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych podjęła uchwałę Nr IX/60/2011 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad. 6.2.

Prowadzenie obrad przejęła Wiceprzewodnicząca Rady Joanna Wienke. Przewodnicząca tej części obrad  zaproponowała przeprowadzenie procedury głosowania w następującej kolejności:

1.     Zgłaszanie kandydatur wraz z uzasadnieniem.

2.     Przyjęcie regulaminu głosowania.

3.     Wybór Komisji skrutacyjnej.

4.     Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników głosowania.

Do propozycji nie zgłoszono uwag.

Przewodnicząca otworzyła listę kandydatów na przewodniczącego rady.

Radny Marek Matysiak zaproponował radnego Piotra Jończyka, który jest również bardzo doświadczonym samorządowcem. Funkcję radnego pełni już kolejną kadencję. Według niego jest to bardzo dobra kandydatura na stanowisko przewodniczącego.

Radny Piotr Jończyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych kandydatur lista została zamknięta.

Sekretarz Gminy zwrócił uwagę, iż w związku z tym, że została zgłoszona tylko jedna kandydatura należy dokonać modyfikacji regulaminu głosowania. Odczytał proponowana treść regulaminu:

1. Głosowanie jest tajne.

2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w 3 osobowym składzie, wybrana z grona radnych, która wyłoni spośród siebie przewodniczącego.

3. Wyczytani radni przejdą kolejno w wyznaczone miejsce, gdzie dokonają głosowania, po czym wrzucą kartę do urny.

4. Pytanie na karcie do głosowania będzie następujące: „Czy jesteś za powołaniem radnego Piotra Jończyka na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence”. Do wyboru opcje TAK/NIE.

5. Głos jest ważny wyłącznie wówczas, kiedy znak „x” będzie postawiony w kratce z lewej strony obok jednej z opcji.

6. Głosem nieważnym jest głos w przypadku, kiedy znak „x” będzie postawiony w  więcej niż jednej kratce lub w żadnej z nich.  

7. Nieważne są karty inne niż ostemplowane pieczęcią Rady.

8. W przypadku braku rozstrzygnięcia, głosowanie powtarza się do skutku.

9. Dla ważności wyboru, wymagane jest 8 głosów za.

 

Do regulaminu głosowania nie wniesiono uwag.

 

Radny Marek Matysiak zaproponował, aby glosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w tym samym składzie.

Propozycja powyższa została przyjęta jednogłośnie, a kandydaci do pracy w Komisji wyrazili na to zgodę.

 

Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę na czas przygotowania kart do głosowania.

 

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.

 

Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę na czas niezbędny do ustalenia wyników głosowania.

 

Po wznowieniu obrad radna Elżbieta Smodis, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół głosowania. Za wyborem radnego Piotra Jończyka na stanowisko Przewodniczącego Rady oddano 9 głosów, przeciwko 6 głosów.

 

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały oraz sposobu przeprowadzenia głosowania, Wiceprzewodnicząca stwierdziła, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, podjęła uchwałę Nr IX/61/2011 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Prowadzenie obrad przejął wybrany na Przewodniczącego rady Piotr Jończyk.

W związku z wyborem na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence, radny Piotr Jończyk oświadczył, iż rezygnuje z przewodniczenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence oraz członkowstwa w tej Komisji.

 

Sekretarz gminy poinformował, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie jest możliwe łączenie funkcji przewodniczącego rady z członkowstwem w Komisji Rewizyjnej. Ze względu na konieczność wykonania przez Komisję Rewizyjną czynności związanych z procedurą absolutorium, konieczne jest dokonanie zmiany składu komisji. Posiedzenie Komisji winno się odbyć już w przyszłym tygodniu. W związku z tym prosił o 10 minutową przerwę w obradach w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 

Przewodniczący Rady Piotr Jończyk ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Po przerwie i wznowieniu obrad Sekretarz Gminy powiedział, iż w związku z tym, że należałoby odwołać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz odwołać Przewodniczącego rady ze składu Komisji Rewizyjnej, jedynym racjonalnym rozwiązaniem na chwilę obecną jest zwołanie sesji na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż na wniosek Burmistrza bądź 1 składu rady przewodniczący rady jest zobowiązany zwołać sesję nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Jak wspomniał przed przerwą najbliższy czas należy przeznaczyć na wdrożenie procedury absolutoryjnej, ponieważ na sesji czerwcowej czeka Radę bardzo ważna uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, w imieniu Burmistrza wnosi o zwołanie X sesji  Rady Miejskiej w Krajence na dzień 26 maja 2011 roku, tj. dzisiaj, w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury. Proponuje się określić godzinę, jako 15 minut od zakończenia IX sesji Rady Miejskiej. Proponuje się następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1)    odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

2)    zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 grudnia 2010 roku  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

3)    wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

4)    zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence,

5)    zmiany uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence.

3.     Zamkniecie sesji.

 

Sekretarz wyjaśnił, iż przygotowano projekty uchwał dotyczące zmiany w składach pozostałych dwóch Komisji, ponieważ trudno jest przewidzieć w jakich Komisjach nastąpi zmiana. W przypadku kiedy Przewodniczący przychyli się do wniosku Burmistrza, on w trakcie trwania obrad przygotuje materiały dla wszystkich radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, iż na jego ręce klub radnych „Przyjazna Krajenka” złożył wniosek na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, o odwołanie radnej Joanny Wienke z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Krajence oraz powołanie innego radnego do pełnienia tej funkcji. Klub wnioskuje aby te dwa punkty znalazły się w programie sesji.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy wniosek może zostać zrealizowany na tej, czy kolejnej sesji.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż umieszczenie tych punktów w porządku obrad obecnej sesji nie jest możliwe, ponieważ zgodnie z wykładnią, generalnie wniosek złożony na jednej sesji, powinien być rozpatrzony na sesji kolejnej.

Przewodniczący zapytał, czy wniosek ten może zostać dołączony do porządku obrad zwołanej na wniosek Burmistrza.

Burmistrz oświadczył, iż wyraża zgodę na dołączenie wniosku do porządku obrad X sesji, o ile radni przegłosują taką propozycję.

Sekretarz wyjaśnił, iż przed głosowaniem o wprowadzenie do porządku obrad sesji zwołanej przez Burmistrza wniosku klubu radnych, konieczne jest wyrażenie woli przez Przewodniczącego Rady odnośnie zwołania sesji z określona datą i godziną. Sekretarz poinformował także, iż głosowanie dotyczące wprowadzenia wniosku klubu radnych ma charakter nieformalny.

Przewodniczący Rady oświadczył, iż wyraża zgodę na zwołanie sesji zgodnie z wnioskiem. Poddał także pod głosowanie wniosek, aby  propozycja klubu radnych była poddana pod glosowanie na X sesji Rady Miejskiej w Krajence.

Za ww. propozycją głosowało 8 radnych, przeciwko 5 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady poinformował, iż wniosek zostanie włączony do porządku obrad X sesji.

Ad. 6.3.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w Pile. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/62/2011 w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w Pile – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 6.4.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego nadania nazwy ulicy Świerkowej w Skórce. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/63/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowej w Skórce – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 6.5.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego ustalenia stawek diet oraz ustanowienia zasad na jakich  przysługują one przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż w projekcie uchwały chodzi o diety dla sołtysów, które zostaną podniesione o 25% do 125 zł. W tej chwili udało się znaleźć takie pieniądze. Ma nadzieję, że temat za jakiś czas powróci.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/64/2011 w sprawie ustalenia stawek diet oraz ustanowienia zasad na jakich  przysługują one przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad.6.6.

Małgorzata Krasko przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok.

Budżet ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 182.821 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy stanowiącej udział w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych. Wypłaty będą dokonywane w dniu 27 maja br.

Ponadto do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadza się 12.600zł stanowiące pomoc państwa w dożywianiu.

Gmina otrzymała także zawiadomienie o przyznaniu środków w wysokości 115.450 zł na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Krajence. Zmiana ta powoduje konieczność wprowadzenia zmian w załączniku nr 3 do budżetu.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/65/11 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad. 6.7.

Krzysztof Pająk pełniący obowiązki zastępcy kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence poinformował, iż zmiany w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mają zapewnić efektywność działań kierownika. Obecnie osoba pełniąca obowiązki kierownika nie mogła podejmować kluczowych decyzji. Zmiana pozwoli na poprawne i normalne funkcjonowanie ośrodka.

Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/66/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krajence – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad. 7

Krzysztof Pająk pełniący obowiązki zastępcy kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence złożył sprawozdanie z działalności ośrodka za 2010 rok. Nie wniesiono do niego uwag.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad. 8

Andrzej Szałek dyrektor Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence złożył sprawozdanie z działalności zakładu za 2010 rok.

Radny Bogdan Długosz powiedział, iż w ostatnim czasie mieszkańcy gminy masowo otrzymują upomnienia w związku z opłatami za wywóz odpadów komunalnych, a płacili rachunki. Radny pytał o co chodzi. Pyta ł także, czy stroną w tej sprawie jest zakład.

Andrzej Szałek poinformował, iż zmarł pracownik, który zajmował się inkaso. Sprawa jest wyjaśniana. Nikt z mieszkańców nie będzie płacił po raz drugi.

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad. 9

Karol Adler dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury złożył sprawozdanie z działalności instytucji za 2010 rok.

Radny Marek Matysiak pytał dlaczego w Krajence mamy utajnioną bibliotekę publiczną – nie ma tablicy.

Karol Adler powiedział, i ż swoje obowiązki pełni krótko. Biblioteki będą się zmieniały. W ostatnim czasie w KOK były kontrole, są zalecenia pokontrolne, które będą w miarę możliwości realizowane.

Radny Anatol Najmowicz podziękował za organizację imprezy w której brały udział dzieci. Była ona profesjonalnie przygotowana, dzieci były zadowolone, ma nadzieję, że impreza będzie miała charakter cykliczny.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż w roku bieżącym nie odbył się przegląd kapeli podwórkowych. Impreza ta się udawała, cieszyła się zainteresowaniem. Zdaniem radnego należałoby do niej wrócić.

Karol Adler wyjaśnił, iż w związku z posiadanym budżetem i zaleceniami pokontrolnymi, o których mówił, organizowane są tylko te imprezy na które otrzymano środki zewnętrzne. Pozyskano dodatkowo ok. 60 tys. zł. Przegląd kapeli podwórkowych, w takiej formie jak dotychczas, nie spełniał warunków aby możliwe było zbożnie skutecznego wniosku o dofinansowanie. Zaprasza jednak wszystkich na te imprezy, które się odbywają.

Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości i stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Ad. 10

Radna Elżbieta Smodis pytała o utrzymanie skwerów w mieście. W Krajence jest dużo ładnych skwerów. Zauważyła jednak, że tylko w centrum miasta zwraca się na nie uwagę. Tam gdzie ona mieszka jest również ładny skwer, rośnie na nim przede wszystkim zielsko.  Jak mieszkańcy sami skoszą, to jest ładnie. Radna pytała, czy jest szansa aby obsadzić taki skwer oraz kto musiałby się nim zająć.

Radna Smodis poinformowała o przypadkach niszczenia odnowionego Rynku (np. dzieci wydłubują kamyki). Prosiła w związku z tym o rozważenie możliwości zamontowania monitoringu, aby wyeliminować takie dewastacje.

Burmistrz powiedział, iż skwer o którym mówiła radna również mu się nie do końca podoba. Pomiędzy krzewami została tam wysypana kora i nie można wjechać z kosiarką. W przyszłym tygodniu dyrektor KZUP zatrudni na zlecenie dodatkowe 4 osoby do sprzątania miasta. Od marca oczekiwano na działania Urzędu Pracy i skierowania dla kilku osób na roboty publiczne. Okazało się, że gmina nie otrzymała żadnych pracowników, dlatego konieczne było zatrudnienie z budżetu KZUP, który na rok bieżący jest żaden. Centrum i otoczenie wygląda coraz lepiej, trawa była koszona w całej Krajence przed Przeglądem Orkiestr Dętych oraz obecnie. Została wypożyczona zamiatarka, aby zdążyć ze sprzątaniem przed festiwalem. KZUP zajmie się tę sprawą, ale prawdopodobnie już po festiwalu.

Burmistrz udzielił także odpowiedzi na pytanie dotyczące monitoringu: Obecnie trwają starania o wyłonienie na terenie gminy i miasta Krajenka jednego operatora, który zajmowałby się ochroną wszystkich obiektów, co powinno spowodować obniżenie kosztów. Monitoring został założony w ośrodku nad Jeziorem Wapińskim oraz jest tam pełniony dozór. Obiekt został też ubezpieczony. Gmina miesięcznie wydaje 500zł na to aby wynajęta osoba codziennie dojechała na miejsce, sprawdziła, czy wszystko jest w porządku i dokonała wpisu w dzienniku. Działania te obciążają budżet gminy. Monitoring ma nadzieję, że zostanie wykonany w roku przyszłym.

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż również była nad jeziorem i widać tam niewielkie dewastacje. Dobrze, że ktoś tam zagląda ale konieczne byłoby wychwycenie tych osób.

Burmistrz wyjaśnił, iż trudno byłoby zatrudnić 2 czy 3 osoby, ale ciągle pilnowały tego obiektu. Wydzielono z dzierżawy dla Towarzystwa Miłośników Krajenki cześć gruntu, który gmina będzie mogła wynajmować formom, które chciałyby tam prowadzić jakąś  działalność, typu sprzedaż piwa, lodów, czy kurczaków w sezonie letnim. Ma nadzieję, iż z tej działalności można będzie pokryć koszty działalności ośrodka. Jeżeli zamiar ten się nie powiedzie, ośrodek trzeba będzie utrzymywać ze środków gminny.

Radna Elżbieta Smodis pytała również kto jest odpowiedzialny za drogę dojazdową do targowiska, koło banku. Jeżeli jest to droga prywatna należałoby podjąć negocjacje w celu jej naprawienia, jeżeli gminna to naprawić, bo wychodzą tam druty od czasu budowy.

Radna Elżbieta Smodis powiedziała także, iż Rynek został odnowiony, powstały nowe miejsca parkingowe, jednak nadal w centrum miasta jest ich za mało. Radna proponowała, aby parking urządzić w miejscu gdzie jest obecnie targowisko, a samo targowisko przesunąć dalej. Natomiast tam gdzie obecnie są ogrody (za Urzędem), wskazane byłoby wykonanie drogi wyjazdowej.

Burmistrz powiedział, iż wskazane było przenieść nieco dalej targowisko, aby mieszkańcy i przyjezdni mogli swobodnie zaparkować samochody. Jak widać, parking koło kościoła, który miał służyć przyjeżdżającym na zakupy do sklepu Stokłosy, czy Biedronki, jest zajęty przez mieszkańców bloków. Część radnych pewnie o tym wie, część nie, mieszkańcy bloków przy Rynku mieli pomysł, aby z tyłu zrobić parkingi. Pomysł ten upadł. Dzisiaj można do tego wrócić. Pierwsza cześć wypowiedzi radnej dotyczyła drogi dojazdowej przy banku. Droga ta nie należy do gminy, trwają rozmowy z przedsiębiorcą, który jest zainteresowany przejęciem innego gruntu przy sklepie, w zamian za drogę. Wniosek taki wpłynął dwa miesiące temu. Gmina wystosowała pismo dotyczące kosztów podziału nieruchomości. Sprawa ta jest w toku i ma nadzieję, że zamiana dojdzie do skutku. Wówczas będzie można przystąpić do remontu trelinki, która leży na drodze.

Radna Joanna Wienke w imieniu mieszkańców Głubczyna prosiła o interwencję w następujących sprawach:

1)    Zamontowanie lustra lub rozpoczęcie negocjacji w sprawie usunięcia płotu przy skrzyżowaniu w Dolniku, ponieważ z powodu złej widoczności wyjazd na drogę wojewódzką od strony Głubczyna jest znacząco utrudniony.

2)    Światła w Dolniku nie pomagają w wyjeździe z dróg powiatowych, a w chwili włączenia się światła czerwonego samochody nadjeżdżające od strony Piły blokują skrzyżowanie, stąd prośba o namalowanie pasów poprzecznych określających miejsce zatrzymania się pojazdu, w chwili gdy zapali się światło czerwone.

3)    Zamontowanie znaku w Dolniku, od strony Piły, przed skrzyżowaniem informującego o tym, że można skręcić w prawo do Głubczyna, ponieważ często zdarza się tak, iż dostawcy jadą aż do Krajenki i dopiero tam skręcają na Głubczyn i przez Augustowo, okrężną drogą docierają do celu.

4)    Wystąpienie do wykonawcy o poprawienie drogi szutrowej z Głubczyna do Augustowa.

5)    Zamontowanie „zwalniaczy” na gminnej drodze asfaltowej w Głubczynie lub ustawienie znaków ograniczających prędkość na tym odcinku i znaków informujących o niebezpiecznych zakrętach.

6)    Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o obcięcie gałęzi przy drodze z Krajenki do Głubczyna.

7)    Prośba o udzielenie informacji na temat Jeziora Wapieńskiego, ponieważ we wsi rozpowiadane są plotki, iż jezioro zostało wydzierżawione osobie prywatnej i niedługo nie będzie możliwości korzystania z kąpieliska.

8)    Ustawienie znaków informujących o kierunku jazdy do miejscowości Maryniec przy wyjeździe z Głubczyna oraz przed miejscowością Maryniec znaku informującego o kierunku jazdy na Zelgniewo.

9)    Ustawienie znaku przy drodze szutrowej nad Jezioro Wapińskie, informującego o pierwszeństwie jazdy, aby było wiadomo przy mijaniu się na tej drodze, kto powinien jechać pierwszy. Mijanie się tam dwóch samochodów jest niemożliwe.

Radny Marek Matysiak przypomniał, iż 30 czerwca 2008 roku przyjęta została Strategia rozwoju gminy Krajenka na lata 2008-2017. Na str. 33 dokumentu czytamy, że strategia powinna być dokumentem żywym, przeglądanym i aktualizowanym na początku każdej kadencji rady. W związku z powyższym radny wnioskował o powołanie, w porozumieniu z Burmistrzem,  zespołu ds. prac nad strategią, tj. dokonania przeglądu i jej aktualizacji. Część zadań została już zrealizowana, część jest w toku. Są także zadania, których realizacji nie podjęto, np. budowa cmentarza komunalnego w rejonie ulicy Zlotowskiej, która była planowana w latach 2008-2010. Jest tym stanem rzeczy zaniepokojony, należy sobie uzmysłowić, że gmina może mieć problem, ponieważ jest to zadanie własne gminy. Zdaniem radnego należy na to zwrócić uwagę w najbliższym czasie.

Radny Bogdan Długosz poinformował, iż radni otrzymali projekt uchwały dotyczący sytuacji w polskim rolnictwie. Uważa, że sprawa jest ważna, stąd wnioskował o zajecie tematem podczas kolejnej sesji rady.

Radna Bożena Tasarz wnioskowała o wyrównanie pobocza przy ul. Władysława Jagiełły w Krajence, na wysokości przychodni zdrowia. Są tam dziury powodujące problemy z wyjazdem z miejsc postojowych.

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o uporządkowanie sytuacji z pojemnikami do selektywnej zbiorki odpadów na ul. V Dzielnicy i Wojska Polskiego w Krajence. Obecnie panuje tam zamieszanie.

Radna Elżbieta Smodis wnioskowała o rozpoczęcie rozmów z firmami odbierającymi odpady o przeprowadzenie kolejnej zbiorki odpadów wielkogabarytowych i urządzeń elektrycznych.

Radny Karol Makarewicz przypomniał, iż wcześniej składał wniosek o wykonanie kilkudziesięciu metrów nawierzchni od ulicy Polnej do Złotowskiej w Krajence. Uzyskał odpowiedź, że wniosek zostanie uwzględniony wiosną. Radny pytał na jakim etapie jest realizacja tego wniosku.

Radny Karol Makarewicz wnioskował również, jeżeli jest to możliwe w tym terminie, o usuniecie suchych konarów kasztanowców przy ul. Domańskiego w Krajence (na początku ulicy oraz naprzeciwko sklepów).

Radna Bernadeta Kopeć prosiła o ustawienie naprzemiennie ławek na Rynku przy kościele, tak aby cześć z nich była skierowana w stronę ulicy.

Radna Bernadeta Kopeć wnioskowała także o uporządkowanie bałaganu wokół pojemników do zbiórki odzieży. Pojemniki te często są przepełnione.

Radna Bernadeta Kopeć prosiła także o udzielenie pomocy w zakupie wózka dla osoby niepełnosprawnej z Paruszki. Wózek taki przysługuje raz na 5 lat, jest to okres zbyt długi.

Radny Zbigniew Morgulec wnioskował o wycięcie suchego drzewa przy skrzyżowaniu w Śmiardowie Kraj. Zatrzymują się tam autobusy, często znajdują się tam dzieci i młodzież.

Radny Zbigniew Morgulec wnioskował ponadto o wycięcie zakrzaczenia przy drodze powiatowej, przy wjeździe na cmentarz i boisko w Śmiardowie Kraj. Krzaki rosnące po obydwu stronach utrudniają wyjazd z gminnej drogi gruntowej.

Radny Zbigniew Morgulec powiedział także, iż chciałby zainteresować radnych budową biogazowni w Gminie. Temat ten poruszał już Z-ca Burmistrza Leszek Łochowicz. W związku z pracą jaką wykonuje dużo podróżuje, rozmawia z rolnikami oraz mieszkańcami obszarów wiejskich. O temacie biogazowni nie jest może głośno w powiecie złotowskim, ale w sąsiednich powiatach bądź powstają biogazownie, bądź są mocno zaawansowane prace mające na celu ich budowę. Najbliższe funkcjonujące obiekty znajdują się w Skrzatuszu gmina Szydłowo, Grzmiącej gmina Grzmiąca w powiecie szczecineckim, zaawansowane prace trwają w Rzeczenicy, gmina Tuczno. Jak mu wiadomo także RSP w Bądeczu gmina Wysoka podejmuje działania w celu podjęcia budowy takiego obiektu. Biogazownie niosą za sobą trzy korzyści:

- społeczne, ponieważ w takim obiekcie zatrudnienie znajdą jakieś osoby, są to obiekty zaawansowane technologicznie, więc miejsc pracy nie jest dużo ale zawsze do obsługi potrzeba kilka osób,

- finansowe, ponieważ koszt budowy wynosi 15-20 mln zł, w zależności od mocy , co stanowi dla gminy ok. 400 tys. zł podatku,

- korzyści dla rolników, ponieważ mieliby zagwarantowany dochód za zielonkę z kukurydzy lub sianokiszonkę, i jak się orientował dochody wyglądają dość dobrze.

Tam gdzie takie obiekty powstają  lub mają powstać, rolnicy są zadowoleni. Miał okazję zwiedzić biogazownię w Grzmiącej, zapoznał się z procesem technologicznym. Sceptycy doszukują się minusów w postaci zapachów, on jednak stwierdził, że biogazownia w Grzmiącej nie śmierdzi. Znajduje się w odległości 500-600m od miejscowości, która jest siedzibą gminy i nie ma zastrzeżeń, co do tej kwestii. Jego prośba jest taka aby podjąć działania, które miałyby na celu zainteresowanie inwestorów, ponieważ gmina takiego obiektu nie wybuduje oraz stworzenie klimatu dla tego rodzaju działań, co jest w jego opinii najważniejsze.

Radna Elżbieta Smodis prosiła o wyrównanie „parkingu” przy cmentarzu w Krajence.

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o naprawienie dziur na ulicy Szkolnej w Krajence oraz przypomniał, iż już kilkakrotnie pan Franciszek Rutkowski prosił o naprawienie krawężników przy tej ulicy. Do dziś problem nie jest załatwiony. Radny pytał, co dzieje się z wnioskiem, w jakim czasie zarządca drogi winien się do niego ustosunkować.

Burmistrz podziękował za cenne wnioski radnych, niewiele da się tak od ręki wykonać. Pewne efekty podejmowanych działań już są widoczne. Obecnie znakowane są drzewa w kierunku Podróżnej, co oznacza,  że wnioski składane do właścicieli dróg mają jakiś odzew. Wszystko zmierza w kierunku wycinki tych drzew, a działania były efektem wniosków z zebrań wiejskich. Ma nadzieję, że tak będzie również z wnioskami składanymi przez radnych. Wszystko jednak wymaga czasu. Burmistrz powiedział, iż nie będzie wchodził w spory ani z zarządem dróg wojewódzkich, ani zarządem dróg powiatowych, ponieważ ich finanse wyglądają podobnie jak gminne. Są chętni do realizacji pewnych zadań jednak w obecnej perspektywie budżetowej nie są w stanie ich realizować.

Burmistrz odniósł się także do wniosku radnego Marka Matysiaka w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i wyjaśnił, iż 1,5 miesiąca temu zlecił pracownikom Urzędu Gminy dokładny przegląd strategii. Ma nadzieję, iż w kolejnych materiałach sesyjnych znajdą się informacje co zostało zrobione, co było planowane i nie zostało zrealizowane oraz co zostało zrobione w zamian. To już się dzieje, problem został zauważony. Po przygotowaniu ww. dokumentów będziemy dalej wspólnie debatować nad tym, co chcielibyśmy w gminie zrobić.

Burmistrz zabrał także głos w sprawie biogazowni. Podejmowane działania proekologiczne jednocześnie są krytykowane przez ekologów. Warto by było zorganizować wyjazd do biogazowni. Będzie się w tej sprawie zwracał do radnych, aby pojechać do biogazowni i zobaczyć jak taki obiekt funkcjonuje, sprawdzić czy śmierdzi, czy nie, zapoznać się z technologią i ocenić, czy warto coś takiego zrobić. Należałoby spotkać się z inwestorami oraz wykonawcami takich obiektów, żeby wytłumaczyli na czy to wszystko polega. Rozmawiał z wójtami Lipki, Zakrzewa i Tarnówki, tam prace są już zaawansowane natomiast w Krajence nie. Inwestycje w energię odnawialną budzą kontrowersje: są osoby które opowiadają się za budowę wiatraków i biogazowni, są takie które są przeciwko. Technologie te będą wdrażane bądź nie, ale należy o tych sprawach mówić.

 

Ad.11

Radny Piotr Gniot przypomniał, iż tradycją stało się, że Rada Miejska w Krajence była fundatorem roweru, który stanowił nagrodę w loterii odbywającej się podczas Parafiady w Krajence. Prosił w związku z tym o podtrzymanie tej tradycji i zorganizowanie wśród radnych  składki na powyższy cel.

Radna Joanna Wienke poinformowała, iż w dniu 4 czerwca br. w Głubczynie odbędzie się zabawa charytatywna, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz rehabilitacji Krzysia. O godz. 16:00 rozpocznie się zabawa dla dzieci, a o godz. 20:00 dla dorosłych. Radna zaprosiła do wzięcia udziału w imprezie.

Przewodniczący Rady Piotr Jończyk przypomniał, iż 15 minut po zakończeniu obrad IX sesji, w Sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury, odbędzie się sesja X zwołana na wniosek Burmistrza. Materiały radni otrzymali w trakcie posiedzenia.

Ad. 12

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 19:30 zamknął IX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                          Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                        Przewodniczący Rady