Protokół Nr X/11

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 26 maja 2011 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad.1

X sesję o godz. 19:45:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Po przywitaniu gości Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna radna Joanna Wienke. Lista obecności radnych stanowi  załącznik nr 1, nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Leszek Łochowicz    - z-ca Burmistrza

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy.

Ad. 2.1.

Przewodniczący Rady Piotr Jończyk zaproponował przystąpienie do realizacji porządku obrad.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż wnioskodawcą sesji był Burmistrz. Wg niego na IX sesji Rada zmieniała porządek X sesji. Burmistrz złożył wniosek o zwołanie X sesji i Przewodniczący Rady ją zwołał. W tym momencie powinien pojawić się wniosek o zmianę porządku obrad, Burmistrz wyraża zgodę, a Rada musi zmianę przegłosować. Wówczas wszystko będzie w porządku.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż nie był głosowany porządek obrad, a tylko wniosek o zmianę porządku obrad, a Burmistrz wyraził na to zgodę. W konsekwencji wniosek o zwołanie sesji obejmował te dwa dodatkowe punkty. Nie głosowano zmiany porządku obrad, a tylko wniosek nieformalny Burmistrza dotyczący wyrażenia zgody przez Radę, aby mógł do wniosku o zwołanie sesji dodać dwa dodatkowe punkty.

Burmistrz zaproponował, aby w zaistniałej sytuacji jeszcze raz odczytać wniosek Klubu Radnych, on wyrazi opinię, co do wprowadzenia zmiany do porządku obrad, a potem Rada ten porządek obrad przegłosuje.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż wiadomym jest, że jest to tryb szczególny. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący zwołuje sesję w terminie 7 dniowym lub  terminie proponowanym przez burmistrza. Nikt nie mówi, że nie może to być w terminie 15 minut po, bardzo dobrze, że przyśpieszamy bo jest taka potrzeba. Jest to dobre rozwiązanie. Natomiast zawsze było tak, że można zmienić porządek obrad określony we wniosku, za zgodą wnioskodawcy. Burmistrz się zgadza, a wniosek musi uzyskać bezwzględną ilość głosów.  Nie chce tutaj niszczyć konstrukcji wniosku, tylko ma na względzie spełnienie wymogów formalnych.

Doszła radna Joanna Wienke, zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

Z-ca Burmistrza Leszek Łochowicz przypomniał, iż padło stwierdzenie, że wniosek jest głosowany dodatkowo, było to zapytanie Burmistrza, czy Rada jest za tym. Głosowanie nie dotyczyło porządku, a tylko wniosku, który odczytał Przewodniczący. Padło nawet stwierdzenie, że jest to wniosek nieproceduralny.

Burmistrz przypomniał, iż wyraził zgodę na zmianę porządku obrad, jeżeli taka jest wola Rady. Wola Rady została podjęta, w związku z powyższym te punkty zostały dopisane do porządku obrad. Radni mają przed sobą porządek obrad, który mówi, że wniosek złożony przez grupę radnych został dopisany w punkcie 6 i 7. W związku z tym, jeżeli radni przegłosują ten porządek obrad będzie to porządek obowiązujący. Jest rzeczą ważną, iż na ostatniej sesji taki wniosek padł i został przegłosowany. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie porządku obrad obejmujący wszystkie punkty. Porządek obrad został przyjęty 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym.

Wobec powyższego porządek obrad był następujący:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1)    odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

2)    zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 grudnia 2010 roku  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

3)    wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

4)    zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence,

5)    zmiany uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence,

6)    odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

7)    stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

3.     Zamkniecie sesji.

 

Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

Sekretarz Gminy poinformował, iż głosowanie w tej sprawie jest jawne, zwykłą większością głosów. Uchwała stwierdza, że Piotr Jończyk złożył wniosek zapisany w protokole  o zrzeczeniu się funkcji i członkowstwa w Komisji Rewizyjnej. Mówił już o tym wcześniej, iż zgodnie z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, radni pełniący funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady nie mogą być członkami komisji rewizyjnej. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera cała rada, w związku z tym odwołania z funkcji przewodniczącego, także dokonuje Rada.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/67/2011 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad.2.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 grudnia 2010 roku  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

Sekretarz Gminy poinformował, iż w związku z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, zachodzi potrzeba odwołania radnego Piotra Jończyka ze składu Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, ponieważ jej liczebność jest ściśle określona w statucie. Komisja musi liczyć 5 osób, spośród których Rada wybiera przewodniczącego. W związku z tym należy zgłosić kandydatury osób w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej i przegłosować propozycje oraz podjąć uchwałę o odwołaniu radnego Piotra Jończyka ze składu Komisji Rewizyjnej i powołaniu w to miejsce innego radnego.

Radny Zbigniew Morgulec zaproponował kandydaturę radnego Jakuba Niedźwieckiego.

Jakub Niedźwiecki wyraził zgodę na włączenie do składu Komisji Rewizyjnej Rady.

W związku z brakiem innych propozycji, lista kandydatów została zamknięta.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 grudnia 2010 roku  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/68/2011 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 grudnia 2010 roku  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Ad.2.3.

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

Sekretarz wyjaśnił, iż wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence dokonuje cała Rada w głosowaniu jawnym, spośród członków Komisji Rewizyjnej.

Radny Zbigniew Morgulec zaproponował kandydaturę radnego Jakuba Niedźwieckiego, który jest radnym 2 kadencję. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję z-cy Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, w obecnej udanie i poprawnie sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.

Radna Bożena Tasarz zgłosiła kandydaturę radnego Karola Makarewicza. Jest radnym już kolejną kadencję i członkiem Komisji Rewizyjnej, ma niezbędne doświadczenie.

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący zamknął listę kandydatów oraz zapytał  radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Zgodę wyraził radny Jakub Niedźwiecki, natomiast radny Karol Makarewicz odmówił wyrażenia zgody na kandydowanie.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru radnego Jakuba Niedźwieckiego na Przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr X/69/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad.2.4.

Radny Jakub Niedźwiecki poinformował, iż w związku z podjęciem przez Radę wcześniejszych uchwał rezygnuje z członkowstwa w Komisji Gospodarczej Rady oraz z przewodniczenia tej Komisji.

Sekretarz Gminy wnioskował o wykreślenie z porządku obrad  sesji projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence, ponieważ zmiany dotyczyły Komisji Gospodarczej.

Zmianę porządku obrad zaakceptowano jednogłośnie.

Ad. 2.5.

Przewodniczący Rady Piotr Jończyk zadeklarował chęć podjęcia pracy w Komisji Gospodarczej Rady.

Sekretarz odczytał brzmienie proponowanej uchwały. Zmiana dotyczy odwołania radnego Jakuba Niedźwieckiego ze składu Komisji Gospodarczej oraz uzupełnienia składu o radnego Piotra Jończyka.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 70/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 2.6.

Sekretarz Gminy wyjaśnił procedurę głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence. Głosowanie w tej sprawie jest tajne. Głosowanie odbywa się na karcie do głosowania, na której znajduje się pytanie: „Czy jesteś za odwołaniem Wiceprzewodniczącego rady Miejskiej w Krajence”. Do wyboru kwadrat Tak/Nie. Głos jest ważny wyłącznie wówczas, kiedy znak „x” będzie postawiony w kratce z lewej strony obok jednej z opcji. Głosem nieważnym jest głos w przypadku, kiedy znak „x” będzie postawiony w  więcej niż jednej kratce lub w żadnej z nich.  Nieważne są karty inne niż ostemplowane pieczęcią Rady. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna w 3 osobowym składzie, która wyłoni spośród siebie przewodniczącego komisji. Wyczytani radni przejdą kolejno w wyznaczone miejsce, gdzie dokonają głosowania, po czym wrzucą kartę do urny.

Procedura głosowania została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady prosił o podanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Radny Jakub Niedźwiecki zaproponował taki sam skład, jaki był ustalony w poprzednich głosowaniach.

Sekretarz wyjaśnił, iż nie jest to możliwe. Jest to nowa sesja, poprzednia sesja została zamknięta. Kandydaci winni zostać zgłoszeni personalnie.

Radny Jakub zaproponował, aby w Komisji Skrutacyjnej pracowali radni Zbigniew Morgulec, Adam Klaryński oraz Elżbieta Smodis.

Ww. radni wyrazili wolę podjęcia zadań w Komisji Skrutacyjnej.

Rada Miejska w Krajence jednogłośnie zaakceptowała proponowany skład Komisji Skrutacyjnej.

 

Przewodniczący ogłosił przerwę na czas przygotowania kart do głosowania.

 

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Po jego zakończeniu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na czas ustalenia wyników głosowania.

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Elżbieta Smodis odczytała protokół głosowania. Za odwołaniem radnej Joanny Wienke z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady oddano 8 głosów, przeciwko 7 głosów.

Do przebiegu głosowania oraz projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence nie wniesiono uwag.

Rada Miejska, w Krajence w obecności 15 radnych, podjęła uchwałę Nr X/71/2011 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Ad.2.7.

Sekretarz przedstawił projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

1. Głosowanie jest tajne.

2. Przeprowadza je Komisja Skrutacyjna w 3 osobowym składzie, wybrana z grona radnych.

3. Wyczytani radni przejdą kolejno w wyznaczone miejsce, gdzie dokonają wyboru, po czym wrzucą kartę do urny.

4. Głos jest ważny wyłącznie wówczas, kiedy znak „x” będzie postawiony w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.

5. Głosem nieważnym jest głos w przypadku, kiedy znak „x” będzie postawiony w  więcej niż przy jednym kandydacie lub nie będzie postawiony przy żadnym kandydacie.

6. Nieważne są karty inne niż ostemplowane pieczęcią Rady.

7. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu do kolejnej tury głosowania przechodzą dwaj kandydaci z największą liczba głosów.

8. Głosowanie powtarza się do uzyskania przez jednego kandydata wymaganej ustawowo większości głosów.

 

Regulamin głosowania został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady otworzył listę kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

Radny Marek Matysiak zaproponował radną Bernadetę Kopeć, która jest radną pierwszą kadencję, ale posiada doświadczenie, ponieważ wcześniej piastowała funkcję sołtysa, ponadto jest zasadne aby w skład prezydium Rady wchodził reprezentant środowiska wiejskiego.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż nie zgadza się z tą kandydaturą ze względu na niedyspozycyjność radnej Bernadety Kopeć związaną z pracą. W związku z tym zaproponowała radną Ewelinę Łosoś.

Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów oraz zapytał zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.  Zgody udzieliła radna Bernadeta Kopeć, natomiast radna Ewelina Łosoś oświadczyła, iż takiej zgody nie wyraża.

Przystąpiono do wyłonienia Komisji Skrutacyjnej Rady.

Radny Jakub Niedźwiecki zaproponował aby Komisja Skrutacyjna została powołana  w tym samym składzie, jak w przypadku poprzedniego głosowania, tj. radny Zbigniew Morgulec , radny Adam Klaryński, radna Elżbieta Smodis.

Ww. radni wyrazili zgodę na podjęcie pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Rada Miejska w Krajence jednogłośnie zaakceptowała proponowany skład Komisji Skrutacyjnej.

 

Sekretarz Gminy zwrócił uwagę na konieczność dokonania zmiany regulaminu głosowania, w związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata. Pytanie na karcie do głosowania będzie następujące: „Czy jesteś za powołaniem radnej Bernadety Kopeć na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence”. Opcje: Tak/Nie. Głos będzie ważny jeżeli znak x będzie postawiony w jednej z kratek. Głos jest nieważny jeżeli znak x zostanie postawiony w 2 kratkach lub w żadnej z nich.

 

Przewodniczący ogłosił przerwę na czas przygotowania kart do głosowania.

 

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Po jego zakończeniu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na czas ustalenia wyników głosowania.

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Elżbieta Smodis odczytała protokół głosowania. Za wyborem radnej Bernadety Kopeć na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady oddano 9 głosów, przeciwko 6 głosów.

Do przebiegu głosowania oraz projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence nie wniesiono uwag.

Rada Miejska, w Krajence w obecności 15 radnych, podjęła uchwałę Nr X/72/2011 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad.3

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 20:40 zamknął X sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                        Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                        Przewodniczący Rady