Protokół Nr XI/11

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 15:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Ryszard Sieg kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence poinformował, iż Pani Zofia Urbanek ze względu na stan zdrowia złożyła rezygnację z przewodniczenia oraz członkostwa w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krajence.

Za wieloletnią pracę na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin podziękowali w imieniu lokalnej społeczności Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka oraz Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Paweł Michalski kierownik referatu Oświaty, Rozwoju Lokalnego, Kultury, Sportu i Turystyki dokonał podsumowania startu młodzieży w tegorocznym finale czwartków lekkoatletycznych, który odbył się 12 czerwca br. w Warszawie.

Burmistrz oraz Przewodniczący Rady podziękowali Andrzejowi Wawruszakowi za przygotowanie młodych zawodników, którzy od lat osiągają znaczące sukcesy podczas różnego rodzaju zawodów, w tym finałach czwartków lekkoatletycznych.

Podziękowania za wspieranie sportowych sukcesów uczniów otrzymał także Janusz Sendłak – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence.

Burmistrz oraz Przewodniczący gratulowali także odniesionych sukcesów uczniom. W Warszawie miejsca medalowe wywalczyli:

- Bartosz Chwiałkiewicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Krajence - skok wzwyż – I miejsce w kategorii rocznik 2000 – wynik 140 cm,

- Patryk Chwiałkiewicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Krajence - skok wzwyż – II miejsce w kategorii rocznik 2000 – wynik 140 cm,

- Gabriel Luniak – uczeń Szkoły Podstawowej w Skórce – skok wzwyż – III miejsce w kategorii rocznik 2000 – wynik 130 cm,

- Patryk Mikuś – uczeń Szkoły Podstawowej w Skórce – skok wzwyż – I miejsce w kategorii rocznik 1999 – wynik 149 cm,

- Kamil Bąbiński - uczeń Szkoły Podstawowej w Krajence – skok wzwyż – II miejsce w kategorii rocznik 1999 – wynik 149 cm,

- Mirosław Szczepanik - uczeń Szkoły Podstawowej w Krajence – skok wzwyż – III miejsce w kategorii rocznik 1998 – wynik 168 cm,

Uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody finansowe.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny usprawiedliwiony radny Marek Matysiak.

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

3)    Ryszard Sieg                      - Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

4)    Aleksandra Sawicka            - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

5)    Paweł Michalski                   - Kierownik referatu Oświaty, Rozwoju Lokalnego, Kultury, Sportu i Turystyki,

6)    Marek Pietrzak                    - Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 24 czerwca do Rady wpłynął wniosek Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów znajdujących się w załączonym wykazie za lasy ochronne z prośbą o rozpatrzenie na najbliższej sesji Rady. Burmistrz przygotował stosowny projekt uchwały, który przekazano Radzie w tym samym dniu. Projekt uchwały był rozpatrywany przez komisje Rady. Proponuje się rozpatrzenie ww. projektu w punkcie 8.11.

Radny Piotr Gniot wnioskował o zmianę kolejności podejmowanych uchwał. W porządku obrad zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie w wysokości 50 tys. zł. Uważa, że w pierwszej kolejności Rada winna podjąć uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok, którą zostanie zwiększony plan wydatków na zadania związane z ochroną zabytków. Zmiana kolejności dotyczy punktów 8.9 i 8.10.

 

Do porządku obrad nie wniesiono innych zmian.

 

Wniosek o zmianę porządku obrad zgłoszony przez radnego Piotra Gniota został przyjęty jednogłośnie.

 

Wobec powyższego porządek obrad był następujący:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółów  poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2010 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdań.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2010 rok.

8.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka,

2)    zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,

3)    ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka,

4)    ustalenia pensum dla nauczycieli pełniących funkcję lub stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Krajenka,

5)    uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Krajence przy ul. Parkowej,

6)    uchwalenia regulaminu korzystania z kortu tenisowego w Krajence przy ul. Ks. B. Domańskiego,

7)    zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze,

8)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

9)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok

10)  udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie,

11)  zaopiniowania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne.

9.     Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokoły IX i X sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytych w dniu 26 maja 2011 roku zostały przyjęte bez uwag.

 

Ad. 4

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami złożył Leszek Łochowicz z-ca Burmistrza.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Marek Kitowski radny Powiatu Złotowskiego poinformował, iż w dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Powiatu, na której jednogłośnie została podjęta uchwała o sfinansowaniu w 50% budowy drogi i chodnika na ulicy Stanisława Polańskiego, ale w kwocie nie większej niż 100 tys. zł. W dniu wczorajszym rozmawiał z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Jackiem Arterem, w sprawie projektu przebudowy  drogi powiatowej na I odcinku od Podróżnej do Śmiardowa Kraj. Środki na ten cel zostały przekazane PZD. Natomiast radny Sejmiku Wojewódzkiego Henryk Szopiński poinformował, iż Sejmik przyjął uchwałę o wyasygnowaniu kwoty ok. 530 tys. zł na projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 188 od Debrzna w kierunku Piły, w tym jeżeli chodzi o Krajenkę na przebudowę skrzyżowania ulic Wł. Jagiełły i Złotowskiej, skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z ulicą Bydgoską, budowę zatok autobusowych, przebudowa ulicy Ks. Domańskiego oraz przebudowa mostu na Głomi na ulicy Sienkiewicza w Krajence oraz Żeleźnicy.

 

Burmistrz podziękował radnym powiatowym za wsparcie inicjatywy budowy ul. Stanisława Polańskiego. Od wielu lat na sesjach Rady Miejskiej, droga ta była wskazywana do wykonania w pierwszej kolejności, mówił o tym na sesji odbytej w marcu Przewodniczący Rady. Na początku kwietnia zatrudniony został projektant, który miał przygotować projekt przebudowy ul. Stanisława Polańskiego do końca maja. Wywiązał się z tego terminu. Następnym krokiem było wysłanie wniosku do Starostwa Powiatowego o dofinansowanie inwestycji.  Dzisiaj jest finał zabiegów o pozyskanie środków finansowych. Burmistrz podziękował także za informacje dotyczące drogi wojewódzkiej. Ma nadzieję, że po wykonaniu projektu przyjdzie czas na realizację inwestycji.

 

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy złożył informację o realizacji uchwal podjętych podczas IX i X sesji Rady Miejskiej w Krajence.

Informacja stanowi załącznik nr 5  do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy udzielił w imieniu Burmistrza odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych złożone podczas IX sesji Rady Miejskiej w Krajence.

Informacja w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 6

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2010 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2010 rok, przedstawił Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy Krajenka.

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe stanowią załącznik nr 7 i 8 do nin. protokołu.

 

Budżet na 2010 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajence uchwałą Nr XXXVIII/220/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku, którą ustalono:

dochody budżetu w wysokości    17.670.528 zł  

wydatki budżetu w wysokości     25.805.805

Deficyt budżetu planowano w kwocie 8.135.277 zł.

W trakcie roku budżet był zmieniany 16 krotnie.  Po zmianach, na 31.12.2010 r. budżet gminy osiągnął:

dochody budżetu w wysokości     19.338.610 zł, w tym plan dochodów majątkowych wynosił 1.061.250,00zł, plan dochodów bieżących - 18.277.360,00zł,

wydatki budżetu w wysokości      30.529.481

Deficyt budżetu planowano w kwocie 11.190.871 zł.

Sekretarz poinformował także, iż prawie połowę dochodów budżetu stanowi subwencja oświatowa, pozostała, najistotniejsza cześć, to dochody własne uzyskiwane z podatków, stanowiące kwotę 5.192.823,98 zł. Dochody gminy zostały zrealizowane w 97,3%.

 

Sprawozdania zostały przekazane wcześniej radnym oraz stanowiły przedmiot obrad Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedłożonymi dokumentami.

 

Radny Andrzej Blajer powiedział, iż nie ma wszystkich materiałów dotyczących poprzedniej kadencji, ale po zapoznaniu się z materiałami dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej zainteresowała go sprawa budowy instalacji sanitarnej na terenie Gminy Krajenka.

W planowanych wydatkach na 2010 rok była zapisana krótka informacja w sprawie budowy instalacji  sanitarnej w gminie Krajenka. Później, w miesiącu lipcu ukazały się pewne uchwały. W związku z tym radny pytał, czy w momencie planowania budżetu na 2010 rok przewidywano budowę kolektorów tranzytowych pomiędzy miejscowościami Podróżna, Śmiardowo, Augustowo, Żeleźnica, jeśli to było planowane, to na jaką kwotę, kiedy ta inwestycja została wpisana do budżetu i na jaką kwotę, dlaczego ta sytuacja nie została  zaplanowana w uchwale z 23 grudnia 2009 roku, kiedy na tę inwestycję został zaciągnięty kredyt. Radny powiedział, iż gdzieś czytał, iż było to ok. 3,5 mln zł, kredyt został zaciągnięty w połowie roku na kwotę 2,7 mln zł, środki własne były przeznaczone w wysokości 770 tys. zł.  Pytał, czy środki te były objęte finansowaniem z Unii Europejskiej. Ze środków własnych na tę inwestycję przekazano 770 tys. zł. Radny zapytał także, czy za te środki nie można było wykonać innych zadań, chociażby wybudować ulice Cierpienia i Łódzką, oraz jaki był planowany deficyt na początku roku, a jaki był deficyt po zakończeniu kadencji poprzedniego Burmistrza, jaki został pozostawiony obecnemu Burmistrzowi.

 

Sekretarz Gminy powiedział, iż jak już wspominał wcześniej deficyt w uchwale z dnia 23 grudnia 2009r. planowany był w wysokości 8.135.277zł, a na koniec roku 11.190.871zł. Różnica jest powiązana z tym, o co radny pytał.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż w momencie podejmowania uchwały budżetowej na rok 2010, nie było takiej pozycji, było wpisane natomiast zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy i Miasta Krajenka” w kwocie 800.000,00zł. Środki przewidziane na ten cel były przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja polegająca na budowie kolektorów tranzytowych pomiędzy miejscowościami Krajenka, Żeleźnica, Augustowo, Paruszka, Dolnik, Śmiardowo Kraj. i Podróżna w Gminie Krajenka została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Krajence Nr XLVII/254/10 z dnia 22 lipca 2010r. z kwotą 3.000.000,00zł. Najpierw przystąpiono do realizacji zadania, poprzez ogłoszenie przetargu, potem na sesji w dniu 22 lipca zmiana została wprowadzona bo budżetu. Na tej samej sesji podjęta była uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 2,7 mln zł.  Nie potrafi jednak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego sytuacja ta nie była przewidziana w budżecie, jaki został przyjęty w dniu 23 grudnia.

 

Burmistrz poinformował, iż zaprosił na sesję projektanta instalacji, więc korzystając z tego, że jest obecny, może ten problem przybliżyć.

 

Edward Rodziewicz – obecnie inspektor nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej, przedstawiciel firmy APIS, która projektowała system kanalizacji dla Gminy i Miasta Krajenka, poinformował, iż jego firma podjęła się realizacji dokumentacji w 2009 roku. Na ten cel było przeznaczone w budżecie 1,4 mln zł. Było 15 oferentów, jego firma wygrała ten przetarg z kwotą 700.000,00zł. Zadanie to było planowane rok wcześniej. Koncepcja kanalizacji dla Gminy Krajenka była opracowana w 2008 roku przez firmę pana Bociana i zakładała, iż w 4 z 10 kanalizowanych miejscowości, będzie realizowana instalacja w technologii podciśnieniowej. Pod tą koncepcję było wykonane również studium wykonalności, które było podstawą do uzyskania kredytu.  Studium zostało zatwierdzone przez gminę. Było ono wykonane przez rzeczoznawców z Poznania, związanych ze sprawami ochrony środowiska, m.in. przez Pana Zenona Świgonia, który był kierownikiem tego zespołu. Kiedy przystąpił do prac projektowych jako podstawę otrzymał koncepcję z 2008r. oraz studium wykonalności zadania z nakazem aby trzymać się ściśle tych wymagań, ponieważ był to niejako warunek aby otrzymać korzystną dotację z funduszu ochrony środowiska. W trakcie obliczeń wyszło, że dla 2 z 4 miejscowości, które miały być kanalizowane kanalizacją podciśnieniową jest to zupełnie niewskazane, koszty są zbyt wysokie a efekty zbyt niskie, przeforsował niejako, że 2 z tych miejscowości, tj. Paruszka, Dolnik i Głubczyn Letnisko będą kanalizowane w technologii tradycyjnej a nie podciśnieniowej. W technologii  podciśnieniowej pozostały  dwie miejscowości: Głubczyn i Skórka.

W dalszym ciągu projektowania okazało się również, że dane zawarte w studium wykonalności, które było podstawą uzyskania kredytu z WFOŚ, zawierają nieścisłości, które po wykonaniu map docelowych, badań geotechnicznych i szczegółowych obliczeń, bardzo odbiegają od tego, co było w studium. Współczynnik koncentracji, który był określony na 120 mieszkańców/km projektowanej sieci, wynosił w rzeczywistości tylko 90. W tym momencie  projekt utracił możliwość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Myśli,  iż dlatego ówczesny Burmistrz podjął decyzję żeby część tej kanalizacji  wyłączyć do odrębnego zadania tj. budowę kolektorów tłocznych i z gminnych środków zlecił ich wykonanie, po to aby zmniejszyć ilość rzeczową tych kolektorów i żeby otrzymać wskaźnik 120 mieszkańców na kilometr sieci. Po odjęciu 17 km kolektorów tłocznych osiągnięto współczynnik ok. 126 mieszkańców/km sieci.

 

Burmistrz powiedział, iż rozumie, że powstał błąd w koncepcji, który potem trzeba było  ratować tymi 17 km, które kosztowały ponad 3 mln zł.  Burmistrz zapytał także, czy konieczne było zaprojektowanie w Skórce i Głubczynie kolektorów podciśnieniowych oraz czy pan Rodziewicz, jako projektant mógłby rozwiązać ten problem inaczej.

 

Edward Rodziewicz powiedział, iż gdyby miał wolną rękę od początku nigdy by się nie zdecydowałby się na kanalizację podciśnieniową, Był to wymóg rzeczoznawców, którzy opiniowali projekt w Poznaniu w funduszu ochrony środowiska, że podciśnieniówka, jako rozwiązanie nowoczesne i szeroko stosowane, co nie jest do końca prawdą, będzie właściwe aby osiągnąć dodatkowe punkty za innowacyjność i zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji.       W jego opinii techniczne aspekty raczej nie wskazują żeby wykonać kanalizację podciśnieniową. Ewentualnie wahałby się nad Głubczynem, który ma wysoki poziom wody gruntowej wokół jeziora. Być może znalazłoby się tańsze rozwiązanie w postaci kanalizacji ciśnieniowej.  

 

Burmistrz pytał, czy instalacja podciśnieniowa, już po wdrożeniu,  może nastręczać problemy i ewentualnie jakie. Burmistrz swoje pytania kierował do Wiesława Nowogórskiego – wykonawcy inwestycji.

 

Wiesław Nowogórski – prezes firmy WIMAR z Koronowa, wykonawca kanalizacji dla Gminy i Miasta Krajenka – wyjaśnił, iż przystępując do realizacji inwestycji, podjęto prace analityczne, które doprowadziły do wniosku, że kanalizacja podciśnieniowa jest rozwiązaniem innowacyjnym, jednak niesie za sobą skutki kosztowe już na etapie wykonawczym, ale przede wszystkim zwiększone koszty eksploatacji przez lata. Jest to dużo bardziej ważne, pomijając nawet koszt, który można ponieść raz, ale w zamian osiągając „coś”. W związku z tym poczuł się w obowiązku aby Burmistrzowi zwrócić uwagę na te rzeczy, dlatego Burmistrz poprosił go aby przedstawić problem Radzie. W związku z tym zwrócił się do Włodzimierza Piekarza, aby zaprezentował jakie systemy kanalizacyjne istnieją oraz jak wyglądają koszty zarówno na pierwszym i drugim etapie.

 

Włodzimierz Piekarz – dyrektor Zarządu Firmy PRESK-POL zajmującej się systemami kanalizacji sanitarnej podkreślił, iż projektowanie i realizacja systemów kanalizacyjnych jest na terenach poza aglomeracjami miejskimi jest zawsze zadaniem trudnym i wymaga analizy miejscowych warunków, po to aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie z tych dostępnych na rynku. Obecnie proponuje się wiele możliwych rozwiązań, technologie można także łączyć. Dotychczasowe, udokumentowane doświadczenie firmy wskazuje, że w terenach wiejskich i podmiejskich, przy rozproszonej zabudowie, ceny budowy mogą się wahać od 100 do 1200 zł/mb kanalizacji. Mnożąc to przez kilometry sieci daje to obraz ogromnej różnicy w kosztach. Nie oznacza to, że tam gdzie wybudowano sieć za 1200, można to zrobić za 100 zł.  Daje to obraz tego, o jakie przeogromne pieniądze chodzi, gdzie na etapie wyboru rozwiązania przyjmuje się rozwiązanie konkretne z dostępnych.  Udokumentowana wiedza wykazuje, że na terenach wiejskich, przy różnych rozwiązaniach, można płacić za kanalizację od 40 zł na posesję rocznie do 300 zł rocznie. Jeżeli jest na to jeszcze czas, można zapoznać się z funkcjonowaniem sieci już eksploatowanych od lat. Chodzić może o duże pieniądze stanowiące środki własne gminy, ponieważ o ile budowa kanalizacji może być dofinansowana środkami zewnętrznymi, to nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie ze źródeł zewnętrznych na jej eksploatację.  

 

Burmistrz przypomniał, iż środki na budowę kanalizacji zostały gminie przyznane. W kwocie 13,5 mln będzie realizowana inwestycja, która jest już w toku. Z tego na kwotę 2,7 będzie zaciągnięta pożyczka, 3,5 mln było zadysponowane w zeszłym roku. Jeżeli zsumujemy 2,3 i 3,5 mln zł, daje to blisko 6 mln zł, natomiast 10 mln dostaniemy z Unii Europejskiej. Oznacza to, że dofinansowanie zewnętrzne nie wyniesie 82% lecz kanalizacja będzie zdecydowanie droższa. Niemniej poniesiemy te koszty. Już w tym roku, za zobowiązania ubiegłoroczne musimy płaci ok. 320 tys. zł kwartalnie. Zwraca jednak uwagę na fakt podnoszony przez jego przedmówców, kanalizacja podciśnieniowa będzie powodowała znaczny wzrost cen odbioru nieczystości płynnych. O tym społeczeństwo Gminy i Miasta Krajenka musi zostać poinformowane i myśli, że dzisiaj ustami fachowców ta wiedza do radnych i osób, które są na sesji dotarła, tym bardziej, ze za chwilę będziemy mówili o nowych stawkach dotyczących i wody i ścieków na przyszły rok.

           

Radny Piotr Gniot powiedział, iż w radach raczej nie zdarzają się fachowcy od wyspecjalizowanych technologii przesyłowych. Ogólną wiedzę generalnie mamy. Nikt nie mówił, że to będzie za darmo. Generalnie zastanawiano się w tamtej kadencji, czy należy budować kanalizację. Nikt nie miał wątpliwości, że należy ja budować. Pytanie radnego Andrzeja Blajera dotyczyło wprost skąd się te pieniądze wzięły. Budżet zmieniamy sami – w tym roku już chyba 6 razy i będziemy go zmieniać do końca roku. Problem był taki, że tak jak projektant mówił, żeby zejść do 120 lub być bezpiecznym w granicach 120, należało wybudować ok. 17 km kolektorów przesyłowych. Te 17 km „zeszło” fizycznie z projektu. Nie było czasu i możliwości żeby pozyskiwać jakieś środki zewnętrzne na ten projekt, ponieważ i tak wszystko było na styku, ostrzu noża, że udało się to wszystko wykonać i odebrać, że ten projekt w ogóle „załapał” się do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Rzeczywiście Burmistrz miał rację, że projekt nie będzie finansowany w 82%, bo jest to oczywiste, bo w projekcie brakuje 17,6 km sieci przesyłowej, która była wykonana, i trzeba to powiedzieć - ze środków własnych. I to są te różnice: te 17 km, te 3,5 mln o które pyta radny. Takie przyśpieszenie musiało nastąpić, bo byśmy o tej kanalizacji w ogóle nie rozmawiali, bo tej gminy nigdy nie byłoby na nią stać. Koszty – nie znamy się na tym i jeżeli można było wybrać technologię, no to się pytam: co to byli za eksperci. Generalnie tutaj opracowujemy strategię, Burmistrz również opracowuje i realizuje strategię, natomiast koszty eksploatacyjne są bardzo istotne. Warto więcej wydać i potem 20 lat taniej to eksploatować, ale jest to poza naszą wiedzą. On uważa, że i tak jest to sukces i myśli, że nie ma odwołania od gospodarki ściekowej w Polsce.

           

Burmistrz powiedział, iż projektant dostał wytyczne co do koncepcji, a koncepcję przyjmowała Rada Miejska. Trudno powiedzieć, czy koncepcja ta jest, czy nie jest szczęśliwa.

 

Sekretarz poinformował, iż pożyczka została zaciągnięta na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 lipca 2010 roku do kwoty 2,7 mln zł. Pożyczka została zaciągnięta na początku grudnia 2010r. I i II transza wpłynęły na początku grudnia 2010 roku, trzecia w maju br.

Odpowiadając na pytanie: ile środków własnych gmina musiała przeznaczyć na budowę kolektorów tranzytowych z powodu złego zaplanowania inwestycji, Sekretarz powiedział, iż było to 768.583,18 zł. Środki te nie były objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Sekretarz powiedział także, iż trudno jest mu odpowiedzieć na pytanie, ile inwestycji komunalnych można było wykonać za te środki, ponieważ ceny realizacji zadań różnią się od kosztorysowych. Wyraził jednak pogląd, iż za te środki można byłoby wykonać obecnie projektowane ulice: Łódzką, Słowackiego oraz Stanisława Polańskiego. Ulice Łódzka i Słowackiego nie były planowane do realizacji w obecnym budżecie, mimo wcześniejszych obietnic. Te 3 inwestycje można by za te środki wykonać.

 

W związku z brakiem innych pytań dotyczących wykonania budżetu za 2010 rok, Sekretarz Gminy poinformował, iż Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, uchwałą Nr SO-0954/34/13/Pi/2011 wyraził o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2010 rok opinię pozytywną bez zastrzeżeń.

Sekretarz Gminy poinformował również, iż pasywa i aktywa budżetu na koniec roku muszą zostać zbilansowane, co miało miejsce. Sprawozdanie finansowe zostało w ustawowym terminie przekazane radnym.

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonych przez Burmistrza sprawozdań.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Jakub Niedźwiecki poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdania podczas posiedzenia odbytego w dniu 30 maja 2011 roku.

 

Przewodniczący Komisji Społecznej radny Anatol Najmowicz powiedział, iż opinia Komisji była jednogłośnie pozytywna.

 

Stanowisko Komisji Gospodarczej przedstawił radny Zbigniew Morgulec. Opinia Komisji Gospodarczej była jednogłośnie pozytywna.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/73/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2010 rok – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jakub Niedźwiecki, w imieniu Komisji wnioskował o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2010 rok. Uchwała Komisji Rewizyjnej  w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2010 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2010, została  podjęta w wyniku analizy sprawozdań i innych dokumentów podczas posiedzenia odbytego w dniu 30 maja br.

Ww. uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady, radna Bernadeta Kopeć przedstawiła uchwałę nr SO-0955/31/13?Pi/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok został należycie uzasadniony i podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Sekretarz Gminy przedstawił informację o stanie mienia komunalnego. Informacja ta stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2010 rok.

Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence radny Anatol Najmowicz poinformował, iż Komisja Społeczna do wykonania budżetu nie wniosła uwag, a wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2010 rok uzyskał jednogłośną akceptację.

Stanowisko Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence przedstawił Przewodniczący Komisji radny Zbigniew Morgulec. Komisja Gospodarcza, po zapoznaniu się z przedłożonymi   dokumentami, jednogłośnie zaakceptowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2010 rok.

W związku z tym, że do dyskusji nikt się nie zgłosił, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta  Krajenka z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/74/2011 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta  Krajenka za 2010 rok – uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Sekretarz Gminy na prośbę Burmistrza złożył wniosek o zmianę kolejności podejmowanych uchwał. Ze względu na obecność Adama Standio Nadleśniczego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra proponuje się rozpatrzenie jako pierwszego projektu uchwały w sprawie zaopiniowania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne.

Wniosek o zmianę porządku został przyjęty jednogłośnie.

Ad.8.1.

Adam Standio Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra poinformował, iż z końcem 2011 roku wygasa ważność planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, w związku Generalny Dyrektor Lasów Państwowych w Pile zlecił wykonanie nowego planu i dokonanie kolejnej rewizji. Elementem planu urządzenia lasu są lasy ochronne. Zaszła konieczność wystąpienia do rad gmin o wyrażenie opinii dotyczącej uznania lasów Nadleśnictwa Zdrojowa Góra za ochronne w myśl art. 15 ustawy o lasach.  Wniosek o uznanie lasów należących do Nadleśnictwa Zdrojowa Góra za lasy ochronne  zostanie przekazany do Ministra Środowiska. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra otacza swoimi lasami miasto Piła. Poza 25 ha wszystkie lasy kwalifikują się do objęcia ochroną w rozumieniu przytoczonego przepisu. Został zobowiązany aby zwrócić się do Rady Gminy i Miasta Krajenka tak jak i do innych rad gmin i miasta Piły, na terenie których położone są lasy należące do nadleśnictwa o zaopiniowanie wniosku. Gmina Krajenka jest gminą na terenie której leży najwięcej  lasów, tj. ok. 6100 ha i podatek leśny jest tu największy. Korekta dotyczy 1786 ha lasów, które proponuje się przekwalifikować z kategorii lasów gospodarczych do kategorii lasów ochronnych. Dotknie to w największym stopniu Gminę Krajenka.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał, czy w związku ze zmianą charakteru lasów gospodarka leśna będzie prowadzona w tym samym zakresie, czy nastąpi zmiana.

 

Adam Standio wyjaśnił, iż na terenie lasów ochronnych gospodarka leśna jest prowadzona ale w innym kierunku. Waga jest przesunięta w stronę zagospodarowania pod kątem turystycznymi udostępnienia lasów dla mieszkańców. W lasach ochronnych ograniczona jest powierzchnia zrębów, nieco ograniczone pozyskanie, w związku z tym zmniejszone przychody i zwiększone koszty związane z udostępnianiem lasów np. sprzątania śmieci, które zalegają lasy w bardzo dużej ilości.

 

Burmistrz powiedział, iż gmina w realny sposób utraci w związku z tym cześć podatku leśnego. Pytał, czy gmina może liczyć na wsparcie.

 

Adam Standio stwierdził, iż gmina straci część podatku leśnego, będzie on trochę inaczej wyliczany, natomiast zyskuje walory w postaci lasów, które trudno wycenić. Myśli, ze walory te są doceniane przez wszystkich i jest głęboko przekonany, że lasy warto chronić. Jeżeli chodzi o współpracę z gminą jest skłonny zadeklarować daleko idącą współpracę. Jest umówiony na spotkanie z Burmistrzem na początku lipca i będą te sprawy roztrząsać dalej. Nie pozostaną na pewno głusi na wnioski ze strony zarządu gminy.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/75/2011 w sprawie  zaopiniowania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Ad.8.2.

Po wznowieniu obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Krajenka.

Stanowiska Komisji Rady były w powyższej sprawie jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/76/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

Ad.8.3.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, podjęła uchwałę Nr XI/77/2011 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad. 8.4.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej  ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne. Przewodniczący Komisji Społecznej radny Anatol Najmowicz powiedział, iż jest to cos nowego. Dotychczas za pobyt dziecka w przedszkolu była naliczana opłata stała. Obecnie będzie ona również naliczana, ale za czas pobytu dziecka dłuższy niż 5 godzin, w których realizowana jest podstawa programowa. Nową sprawą jest umowa, którą będzie podpisywała dyrekcja przedszkoli i rodzice na usługi wykraczające poza program. Na pewno będzie wiele pytań ze strony rodziców oraz wzmożona praca dyrekcji związana z tym, że trzeba będzie ustalać kiedy dziecko przychodzi, jak długo będzie w przedszkolu. 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, podjęła uchwałę Nr XI/78/2011 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad. 8.5.

Sekretarz Gminy wniósł do projektu uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli pełniących funkcje lub stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Krajenka autopoprawkę uwzględniającą stanowisko Komisji Rewizyjnej. Autopoprawka poległa na zmianie brzmienia w § 1, tabeli pkt 2 na:

„Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:

- do 3 oddziałów – 18

- 4-5 oddziałów -8

- 6 i więcej oddziałów – 6

Wicedyrektor przedszkola liczącego:

- 4-5 oddziałów – 12

- 6 i więcej oddziałów – 10”

 

Radny Anatol Najmowicz poinformował, iż na posiedzeniu Komisji wnioskował aby w szkołach nie posiadających Sekretarza i Wicedyrektora zmniejszyć pensum dyrektora o 1 godzinę. Wiceburmistrz powiedział, iż rozezna wielkość godzin w tych szkołach. Rozumie, że stanowisko Burmistrza w tej sprawie pozostało takie same i nie ma możliwości zmniejszenia pensum o 1 godzinę.

Burmistrz powiedział, iż pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół jest zawsze drażliwą rzeczą. Radny mówił o dyrektorach szkół, którzy nie posiadają wicedyrektora i sekretarza szkoły. Przypomniał, że dyrektorzy szkół mają dodatek funkcyjny w zależności od wielkości szkoły i dodatek motywacyjny. Tymi dodatkami są regulowane wszystkie dodatkowe obowiązki, które spadają na dyrektorów. Burmistrz prosił o pozostawienie w przedstawionej formie projektu uchwały.

Stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały, zaprezentowane przez przewodniczących Komisji były następujące:

- Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt jednogłośnie po autopoprawce,

- Komisja Społeczna zaopiniowała projekt uchwały w pierwotnym brzmieniu 4 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym.

- Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/79/2011 w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli pełniących funkcje lub stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Krajenka – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Ad. 8.6.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Krajence przy ul. Parkowej uzyskał opinie jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/80/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Krajence przy ul. Parkowej – która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

Ad. 8.7.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kortu tenisowego w Krajence przy ul. Ks. B. Domańskiego uzyskał opinie jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/81/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kortu tenisowego w Krajence przy ul. Ks. B. Domańskiego – która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.

Ad. 8.8.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Sekretarz Gminy wniósł do projektu uchwały autopoprawki polegające na zmianie tytułu uchwały oraz dodaniu po § 2 nowego § 3.

Nowy tytuł uchwały jest następujący: „w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze”.

Dodany § 3 ma następujące brzmienie:

§ 3.1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera:

2.     Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określającą:

1)         dochody i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,

2)         dochody i wydatki majątkowe,

3)         wynik wykonania budżetu,

4)         przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

5)         przychody i rozchody budżetu, kwotę długu

6)         ocenę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,

7)          objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości  w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową.

3.    Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wykazaniem stopnia realizacji przedsięwzięć w ujęciu rzeczowym i finansowym w formie tabelarycznej z załączeniem wyjaśnień w stosunku do odchyleń od założonego planu i omówienie ewentualnych zagrożeń wykonania przedsięwzięć.”

Powyższa zmiana powoduje zmianę numeracji kolejnych §§.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/82/2011 w sprawie  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze – która stanowi załącznik nr  19 do nin. protokołu.

Ad. 8.9.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji p.n. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową i wymianą sieci wodociągowej w Krajence – etap II (rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej).

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili w powyższej sprawie stanowiska Komisji.  Opinie te  były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/83/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – która stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.

Ad. 8.10.

W związku ze zmianą porządku obrad, jako kolejny rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Krajenka na 2011 rok.

Stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały były jednogłośnie pozytywne.

Radny Piotr Gniot wnioskował, aby w kolejnych projektach uchwał dotyczących zmiany budżetu zamiast gwiazdek stosować przypisy numeryczne.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/84/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok – która stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.

Ad. 8.11

Stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie były następujące:

Komisja Społeczna – 4 za, 1 głos wstrzymujący

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za,

Komisja Gospodarcza –  4 za, 1 głos wstrzymujący

 

Sekretarz Gminy wniósł do projektu uchwały autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z podstawy prawnej odwołania do § 7 uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/85/2011 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie – która stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.

Ad. 9

Radny Piotr Gniot powiedział, iż na posiedzeniu Komisji wnioskował o zaproszenie na sesję poprzedniego Burmistrza Janusza Szczerbiaka.  Sprawozdanie dotyczyło ubiegłego roku Uważa, że takie zaproszenie na dzisiejszą sesję powinno się pojawić, byłoby to w dobrym tonie. Zapytał, czy zaproszenie zostało wysłane.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż zapoznał się z nową stroną www. gminy. Są tam bieżące informacje wprowadzane na żywo – jest świetnie, jednak brakuje mu informacji o prowadzonych inwestycjach. Chodzi mu o materiał zdjęciowy chociażby taki, jak prezentowano dzisiaj podczas sesji. Oczekiwałby zdjęć dokumentujących postęp prac opatrzonych datami.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż jest zaniepokojony informacjami, jakie ukazały się w ostatnim Kurierze ASTY, dotyczącymi sporządzenia przez Sekretarza testamentu i jego wad prawnych. Chciałby w związku z tym uzyskać informację, czy taka wada prawna była i jakie są konsekwencje dla gminy, jeżeli rzeczywiście wystąpiła.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż sesje są otwarte, każdy może przyjść, były Burmistrz mogłyby zabrać głos, nie byłoby problemu.

 

Burmistrz powiedział, iż bardzo się cieszy, że podoba się nowa strona internetowa. Prace nad storna cały czas trwają, Urząd Gminy i Miasta przygotowuje się do wdrożenia elektronicznego przepływu dokumentów, jednym z wyprzedzających działań było przygotowanie nowej strony internetowej. Na dzień dzisiejszy na nowej stronie jest to co było na starej. Są dodawane nowe zakładki, to czego brakuje radnemu, jemu też brakuje. Cały czas trwają prace, jest robiona dokumentacja zdjęciowa, informacje te będą zamieszczane. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie radnego, odpowiedź zostanie udzielona na piśmie, rozumie jednak, ze sąd już się w tej sprawie wypowiedział.

 

Radny Piotr Gniot wyjaśnił, iż nie wie czy wypowiedział się sąd, jest to informacja z TV ASTA, a pyta ponieważ chciałby dowiedzieć się o sprawie u źródła.

 

Radna Elżbieta Smodis prosiła o ustawienie ławeczek na Orliku. Wnioskują o to rodzice dzieci korzystających z boisk.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała także, iż mówi się o remoncie ulicy Łódzkiej i Słowackiego. Mieszkańcy ul. Łódzkiej, jeżeli będzie robiony projekt, chcieliby uczestniczyć w konsultacjach i zobaczyć, jak to będzie wyglądało.

 

Radna Elżbieta Smodis zwróciła uwagę na stan chodników na ulicy ogrodowe. Jest tam położony asfalt, ale chodniki są w tragicznym stanie.

 

Burmistrz poinformował, iż postumenty pod ławeczki zostały już zakupione. Zostaną ustawione nie tylko na Orliku ale również przy korcie oraz w parku kolejowym, do niego także dochodziły takie sygnały. Są postumenty oraz szczeble, jest to robione na bieżąco. Dzięki wsparciu Starosty gmina otrzymała 5 osób w ramach prac publicznych, co przyspieszy prace związane z porządkowaniem miasta. Jeżeli chodzi o ulicę Ogrodową i ulicę Łódzką, będzie tam wymiana rur azbestowych na PCV. Przy tej okazji będą robione inne rzeczy. To mieszkańców ulicy Łódzkiej i Słowackiego było wystosowane pismo z informacją, że Urząd przystępuje do realizacji projektu. W tegorocznym budżecie te 2 ulice nie zostały zawarte. W tym roku na te ulice nie mogła wjechać równiarka ze względu na urządzenia, które tam zostały zrobione. W przypadku ulicy Słowackiego projekt jest już w zasadzie gotowy, dokumentacja powinna być zrobiona do połowy lipca – początku sierpnia. Wpływają [pisma od mieszkańców ulicy Łódzkiej, ponieważ w miejscu gdzie jest małe rondo ściekała woda z ulicy do garaży. Wnioski te zostały przekazane projektantowi do realizacji. Jeżeli będzie zrobiona dokumentacja, będzie prosił mieszkańców o zabranie na ten temat głosu. Należy jednak mieć na uwadze, że może to bardzo opóźnić inwestycję, ponieważ zanim wszyscy dojdą do porozumienia, może być styczeń przyszłego roku.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż jest to prośba mieszkańców, ponieważ ulica Łódzka jest specyficzna, jest tam wąsko więc chcieliby wiedzieć, jak to będzie wyglądać.

 

Radna Elżbieta Smodis pytała, czy jest szansa na powstanie placu zabaw na osiedlu, na którym mieszka. Mieszkańcy deklarują pomoc w przypadku gdyby taka możliwość powstała.

 

Burmistrz powiedział, iż przy uli. Okrężnej jest piękny plac, na którym można by zbudować plac zabaw. Plac taki musi być atestowany. Uwzględniona zostanie prośba radnej o konsultacje z mieszkańcami ul. Łódzkiej. Poinformował także, iż po sporządzeniu dokumentacji ul. Polańskiego również poproszono mieszkańców o spotkanie. Przedstawiono na nim koncepcję, a uwagi zgłoszone przez mieszkańców zostały uwzględnione.

 

Radny Adam Klaryński zadał pytanie dotyczące możliwości połowu ryb nad Jeziorem Wapińskim. Z jeziora, zgodnie z przepisami można korzystać, istnieją natomiast wątpliwości, czy w związku z tym, że PZW nie ma dzierżawy, można w nim obecnie łowić ryby. Zrobiło się zamieszanie i można ponieść karę. Jeżeli zostanie ustalone, że łowić nie można, radny prosił o oficjalnie poinformowanie o tym fakcie mieszkańców.

 

Burmistrz poinformował, iż na ten temat rozmawiano podczas obchodów 60 lecia koła PZW w Krajence. Problem zgłaszała także radna Wienke. Ludzie obawiają się, że jezioro może zostać sprzedane i ogrodzone przez nowego właściciela, co spowoduje, ze nie będzie dostępu do wody. Na dzień dzisiejszy jezioro należy do Skarbu państwa, najprawdopodobniej PZW nie będzie stać na to aby wykupić dzierżawę. W ubiegłym tygodniu zostało wystosowane pismo  z zapytaniem, czy jeżeli będzie nowy dzierżawca będzie miał uprawnienia do ogrodzenia jeziora. Zapytanie zostało wysłane, jednak wiemy, iż na podstawie przepisów ustawy dzierżawca nie może jeziora odrodzić i ograniczyć dostępu. Jeżeli ktoś jest wędkarzem, ma kartę rybacką, w której jest wykaz gdzie może ryby łowić i jest tam wymienione Jezioro Wapińskie – może łowić. Jeżeli jeziora w wykazie nie ma, musi się zapytać dzierżawcy i wykupić pozwolenie na połów. Na dzień dzisiejszy nie posiada informacji, czy można tam łowić, czy też nie. Wystosowane zostanie kolejne pismo z zapytaniem jaki jest status jeziora i co z niego wynika.

 

Radny Adam Klaryński podziękował za odpowiedzi na wnioski, które złożył. Jedno z nich dotyczyło możliwości zwrócenia się do właścicieli slupów telekomunikacyjnych i energetycznych o usunięcie słupów, które znajdują się w chodnikach.  W Skórce jest kilka takich sytuacji, że w chodnikach znajdują się  słupy. W całej gminie ruszyła budowa kanalizacji i aby uniknąć tego typu przypadków, że planowana będzie budowa chodników, a słupy pozostaną,  prosił, aby wcześnie zwrócić się do właścicieli żeby te słupy przesunęli.

 

Burmistrz powiedział, iż sytuacja o której mówi radny jest na terenie gminy powszechna. Przestawienie słupów jest bardzo skomplikowane i może być dokonane jedynie przez właściciela. Właścicielem słupów jest ENEA, a obecnie przejmuje je spółka ENEOS. Jeżeli chodzi o Skórkę i to co ma się tam wydarzyć w najbliższym czasie – przypomina, że miała tam w lipcu ruszyć inwestycja drogowa, która została przesunięta w czasie ze względu na konieczność wykonania w pierwszej kolejności kanalizacji sanitarnej, aby uniknąć sytuacji, że po wykonaniu asfaltu i chodników, musiałby one zostać zniszczone (wniosek o zmianę harmonogramu prac kanalizacyjnych został przekazany do WFOŚi GW) – słupy znajdujące się w chodnikach zostaną przesunięte. Jeżeli chodzi o słupy, które znajdują się w już wybudowanych chodnikach będzie problem, ponieważ energetyka jest monopolistą – jest to trudne. Gdyby problem był prosty, w czasie kiedy prowadzono inwestycje ta sytuacja byłaby zmieniona. 

 

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o zniwelowanie nierówności na drodze wojewódzkiej nr 188- Złotowskiej w Krajence, na wysokości sklepu z częściami zamiennymi.

 

Radny Jakub Niedźwiecki prosił także o naprawienie największych wyrw w kostce brukowej na ulicy Domańskiego w Krajence.

 

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował także o wyrównanie ścieżek w Parku Miejskim w Krajence.

 

Burmistrz powiedział, iż jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie odbył szereg wizyt w Poznaniu oraz w Złotowie u dyrektora Stefankiewicza, jakiś czas temu w Krajence był Pan Gładysiak dyrektor Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim, pod który podlegają drogi. W zeszłym tygodniu był Wicemarszałek Jankowiak, z którym również rozmawiano o drogach. Radny Kitowski mówił 2 godziny temu, że pewne czynności zostały już przedsięwzięte przez zarząd Dróg Wojewódzkich. Do tej pory złotowszczyzna była zupełnie zapomniana, nic się tutaj nie robiło. To, że ludzie przyjeżdżają, chcą wysłuchać naszych uwag, jest spowodowane jednak zjawiskiem synergii, które polega na tym, że jeżeli wiele osób mówi tym samym językiem, w tej samej sprawie, to  ta sprawa może zostać wysłuchana. Zwraca uwagę, że zarówno starosta Goławski, radni, przedstawiciel sejmiku Henryk Szopiński, on., wójtowie i Burmistrzowie apelują do osób w Poznaniu, które zajmują się przygotowaniami do EURO 2012 i budują estakady, pochylają się nad tymi problemami, to już jest dużo i jest szansa, że te wnioski zostaną wzięte pod uwagę. Szczególną uwagę zwracał Marszałkowi na chodnik przy ul. Bydgoskiej. Ma nadzieję, że jeżeli zapadnie decyzja w sprawie budowy chodnika i wymiany starych płytek na nowe, to przy tej okazji nierówności w drodze brukowej zostaną uzupełnione.

 

Radna Elżbieta Smodis pytała, czy w planie remontu chodnika jest uwzględniony chodnik za przejazdem kolejowym. Radna prosiła aby w przypadku budowy chodnika na ulicy Bydgoskiej, na odcinku za torami, był on odgrodzony od jezdni barierką.  

 

Burmistrz wyjaśnił, iż obecnie nie jest uwzględniony żaden chodnik, na razie czynione są starania aby został zrobiony.

Ad. 10

Radny Zbigniew Morgulec złożył oświadczenie w sprawie obchodów jubileuszu 500-lecia powstania wsi Śmiardowo Kraj. Radny podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy oraz wzięli w niej udział.

Burmistrz dołączył do podziękowań dla organizatorów uroczystości w Śmiardowie Kraj. oraz innych imprez, które odbyły się w ostatnim czasie na terenie Gminy, tj. w Głubczynie, Podróżnej oraz w Paruszce. Pogratulował także dyrektorom przygotowania uroczystości związanych ze świętami szkół.

Radna Elżbieta Smodis poinformowała, iż uczestniczyła w spektaklu przygotowanym przez młodzież gimnazjum z okazji Dnia Matki. Przedstawienie było piękne jednak zabrakło na nim przedstawicieli władz. Takie stanowisko wyrażały uczestniczące w imprezie matki.

Ad. 11

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godz. 18:30 zamknął XI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                        Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                      Przewodniczący Rady