Protokół Nr XII/2011

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 29 września 2011 roku

w Domu Strażaka w Krajence

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 15:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. 

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Leszek Łochowicz                - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Ryszard Sieg                      - Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

5)    Aleksandra Sawicka            - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

6)    Paweł Michalski                   - z-ca Kierownika referatu  Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

7)    Marek Pietrzak                    - Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

Ad. 2

Proponowany był następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015,

2)    przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny,

3)    zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenka na lata 2008-2015,

4)    ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Krajenka,

5)    zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego,

6)    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

7)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok.

8.     Rozpatrzenie wniosku Koła Klubu Przyrodników z Piły o podjęcie uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew przydrożnych na terenie Gminy Krajenka.

9.     Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

 

Radny Marek Matysiak złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowego punktu dotyczącego wyrażenia stanowiska w sprawie wsparcia zakupu urządzenia medycznego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie.

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby powyższą sprawę rozpatrzeć jako punkt 7.8.

Wniosek radnego Marka Matysiaka został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3

Protokół sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku został przyjęty jednogłośnie, bez poprawek.

Ad. 4

Leszek Łochowicz Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Do ww.  informacji nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady udzielił głosu uczestniczącemu w obradach Henrykowi Szopińskiemu radnemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Henryk Szopiński poinformował, iż jest członkiem 3 Komisji, w tym wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, która jest mu najbliższa i której poświęca najwięcej czasu. Jest także członkiem Komisji Gospodarki i Planowania Przestrzennego i Infrastruktury, która zajmuje się drogami, która jest najbardziej istotna dla mieszkańców północnej Wielkopolski. Pracuje także w Komisji Środowiska. Padło tutaj wiele słów dotyczących dróg, Burmistrz jest w tym zakresie bardzo aktywny. Wspierają się wzajemnie jeśli chodzi o składanie wniosków w sprawie modernizacji naszych dróg. Obecnie trwają prace przy projektowaniu przebudowy drogi 188, gdzie ujmowana jest także Krajenka. Prace te zakończą się 30 kwietnia 2012 roku. Był ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, osiągnięto cenę ok. 0,5 mln zł. Zakres tych prac jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. przebudowę obiektów mostowych i przebieg całej drogi, aż do granicy województwa tj. miejscowości Debrzno Wieś. Przebudowy drogi nie ma w wieloletnim planie inwestycyjnym, ale czynione są starania o wprowadzenie tego zadania do planu w latach 2013-2014. Obecnie wykonywane są prace możliwe do realizacji z wydatków bieżących.  Jest to tak duża inwestycja, że nie da się jej przeprowadzić z tych środków.  Finansowanie może nastąpić z WRPO. Czynione są także starania, głównie przy wsparciu Burmistrza, o doprowadzenie do budowy drogi 190. Wykonanie tej drogi leży w żywotnym interesie mieszkańców powiatu, ponieważ łączy nas z drogą nr 10. W tej chwili takie pisma zostały złożone, jest po rozmowie z Marszałkiem. Starania skupiają się wokół tego, aby zaczęto projektować przebudowę tej drogi. Ma nadzieję, że to zadanie wejdzie do budżetu na rok 2012.

Henryk Szopiński odnosząc się do kwestii związanych z kulturą, wyjaśnił, iż instytucje kultury funkcjonujące na terenie powiatu złotowskiego i całej Polski, nie mogą być finansowane z budżetu województwa. Cała działalność kulturalna ma się koncentrować na organizacjach pozarządowych. W tym zakresie jest możliwość pozyskania środków. Będzie w związku z tym w kontakcie z Burmistrzem, dyrektorem Domu Kultury i organizacjami pozarządowymi, żeby w odpowiednim czasie składać wnioski. Jednostki gminne nie mogą uzyskać dofinansowania  Po wyborach planuje spotkanie dyrektorów instytucji kultury w Starostwie Powiatowym w Złotowie z nowym dyrektorem departamentu kultury. Będzie można wówczas wspólnie zaplanować pewne działania lobbingowe skierowane do zarządu województwa, żeby wydzielić środki na wspieranie inicjatyw lokalnych w północnej Wielkopolsce, m.in.. duże imprezy samorządowe. Uważa, że jest to celowe, ponieważ istnieje ogromna dysproporcja we wspieraniu kultury w różnych regionach wielkopolski, np. region kalisko-ostrowski otrzymuje z budżetu marszałka 11,8 mln, region pilski 2,9 mln zł. Jest to Muzeum Okręgowe w Pile z filia w Osieku. Podobnie jest w regionie konińskim i leszczyńskim. Będzie podejmował działania aby te dysproporcje zostały zmniejszone.

Burmistrz podziękował Henrykowi Szopińskiemu za przybycie na sesję i poinformowanie o pracach Województwa Wielkopolskiego. Przypomniał także, iż Gmina Krajenka uczestniczy w programie „Pięknieje Wielkopolska wieś”. Gminy złożyły 358 wniosków, miało zostać przyjętych 60. Ostatecznie realizowanych będzie 80 projektów. Gmina Krajenka po pracach Komisji weryfikującej, ma zakwalifikowane 3 wnioski: Podróżnej, Paruszki i Śmiardowa Krajeńskiego. Dotacja wyniesie po 45 tys. zł dla sołectwa, z tego 5 tys. na wykonanie dokumentacji projektowej. Lista zakwalifikowanych projektów musi jeszcze zatwierdzona przez Sejmik. Burmistrz poprosił o wsparcie także w tym zakresie. Burmistrz podziękował także Andrzejowi Martinowi za udostępnienie na dzisiejsze obrady Domu Strażaka. Jak wszyscy zapewne zauważyli w Domu Kultury trwają drobne prace remontowe. Ma nadzieję, że już następna sesja będzie mogła się tam odbyć.  

Głos zabierał także Tomasz Fidler Wicestarosta Złotowski. Powiedział, iż na zdjęciach widać Krajenkę rozkopaną, teraz powiat będzie musiał na swoich drogach w Krajence równać do tego poziomu inwestycyjnego, który Burmistrz bardzo wysoko podniósł.  Podziękował Burmistrzowi za przystąpienie do budowy ulicy Stanisława Polańskiego. Dla powiatu złotowskiego jest to ważna ulica, ponieważ jest drogą dojazdową do szkoły. Dotychczasowa nawierzchnia była tzw. „tymczasówką” z okresu budowy. Ktoś zapomniał, że płyty betonowe powinny już dawno zniknąć. Powiat dołożył do tej inwestycji tyle ile mógł, ponieważ inwestycja ta nie była planowana na ten rok. Dołożono 100 tys. jednak zakres robót na tej ulicy był bardzo duży, więc udział wyniósł ok. 30 %. Jeżeli chodzi o Krajenkę, to powiat będzie musiał wyłożyć bardzo dużo środków finansowych na przykrycie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Bardzo kosztowną ulicą będzie ulica Władysława Jagiełły, gdzie konieczne będzie wykonanie nawierzchni. Kiedy tylko będzie położona infrastruktura, powiat postara się  przystąpić do inwestycji na tych drogach. W przyszłym roku planowane jest także rozpoczęcie prac na drodze powiatowej Podróżna – Dolnik, przynajmniej w ograniczonym zakresie. Na pewno nie będzie to wykonanie nawierzchni drogowej, ale część chodników w miejscowościach, co jest bardzo ważne dla poprawy bezpieczeństwa. Ruszyła już inwestycja na ulicy 30 Stycznia. Budżet powiatu jest obciążony inwestycjami z poprzednich lat, które były finansowane ze środków unijnych i które musiały być realizowane. W tej chwili powiat ponosi olbrzymie koszty kredytowe związane z inwestycjami drogowymi. Niestety tak się złożyło, że w tych wielkich inwestycjach Krajenka nie brała udziału ze względu na niepotrzebny nikomu konflikt. Ma nadzieję, że teraz ze środków własnych, uda się to zobowiązanie wobec Krajenki zniwelować. Ogromnym wyzwaniem finansowym dla powiatu jest kwestia sieci szkół ponadgimnazjalnych Należy się skupić na takiej reorganizacji sieci, żeby żadna ze szkół nie była zagrożona. Jest duży problem jeżeli chodzi o niż demograficzny oraz odchodzeniem naszych uczniów poza granice powiatu złotowskiego. Albo nasze szkoły nie proponują takiej oferty dla uczniów, która by ich zadowalała, albo poziom kształcenia nie odpowiada rodzicom. Należy tendencję tą odwrócić. Bardzo dobry wynik jeżeli chodzi o nabór, osiągnął Zespół Szkół Spożywczych w Krajence widać, że szkoła będzie się rozwijała. Ma nadzieję, że będzie ostoją zatrudnieniową dla mieszkańców Krajenki. Jeżeli chodzi o Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zakończono zwiększanie stanu osobowego. Został wprowadzony 6 oddział . jednostka będzie funkcjonować maksymalnie w takim kształcie jak obecnie. Jest zatrudnionych prawie 60 osób. Jest to znaczący zakład pracy dla mieszkańców Krajenki.

Burmistrz podziękował za złożone deklaracje i ma nadzieję, że się one ziszczą. Ma jednak pytanie dotyczące zimowego utrzymania dróg. Wcześniej rozmawiali o tym, aby zmienić sposób odśnieżania dróg powiatowych. Poprzednio były one odśnieżane ale mocno po czasie. Prosił aby przybliżyć, jakie są plany odnośnie odśnieżania w nadchodzącym sezonie.

Tomasz Fidler powiedział, iż jest już w części po spotkaniach z wójtami i burmistrzami. Zmianie ma ulec niejako filozofia pracy na drogach w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych, dużych opadów śniegu. W takich sytuacjach, powiat przy własnym sprzęcie, nie jest w stanie wszystkiego w szybkim czasie odśnieżyć. Podczas ostatnich dwóch zim, zanim sprzęt powiatu odśnieżył wszystko, upływało dużo czasu. Podjęto taką decyzję aby Powiatowy Zarząd Dróg w głównej mierze zlecił odśnieżanie firmom, które są związane z burmistrzami i wójtami. Wójt, burmistrz zarządzający odśnieżaniem na drogach gminnych, automatycznie podejmuje decyzje o akcji odśnieżania na drogach powiatowych. Pojawił się jednak problem, ponieważ pośród firm obsługujących gminy, mało jest takich, które posiadają sprzęt do posypywania mieszanką piaskowo-solną. Problem ten trzeba będzie rozwiązać albo własnym sprzętem, albo przez poszukanie podwykonawców posiadających taki sprzęt. Nie są zwolennikami upaństwawiania wszystkiego i odśnieżania na siłę własnymi siłami.

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy złożył informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady. Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do przedłożonej informacji nie wniesiono uwag.

Ad.5

Tomasz Ciechanowski udzielił  także odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady. Informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Do ww.  informacji nie wniesiono uwag.

Ad.6

Przewodniczący Rady poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa o przedłożonej przez Burmistrza informacji ,wyraziła opinię pozytywną.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku przedłożyła Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy.

Informacja stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Do złożonej informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 7.1.

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015 był rozpatrzony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady i uzyskał pozytywną opinię radnych. Do składu Zespołu zaproponowano:

1)      Edmunda Cybulskiego – sędziego Sądu Rejonowego w Złotowie,

2)      Tomasza Ciechanowskiego – Sekretarza Gminy,

3)      Piotra Jończyka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

4)      Jakuba Niedźwieckiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

5)      Zbigniewa Morgulca – Przewodniczącego Komisji gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/86/2011 w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015 – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad. 7.2.

Przedmiotem obrad połączonych Komisji Rady był także projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny, który uzyskał pozytywną opinię radnych.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/87/2011w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 7.3.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenka na lata 2008-2015 był pozytywnie zaopiniowany przez radnych.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/88/2011zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenka na lata 2008-2015 – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 7.4. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Krajenka został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez radnych.

Przewodniczący poinformował, iż do projektu wniesiona została autopoprawka, której treść radni otrzymali przed sesją. W wyniku autopoprawki §§ 7 i 8 uzyskały następujące brzmienie:

            „§7. 1. Organem przyznającym dotację jest Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

2. Przekazanie środków w ramach udzielonej dotacji następuje po podpisaniu umowy.

§ 8. 1. Dotacja na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu może być przyznana wyłącznie na wniosek klubu sportowego.
            2. Wnioski, o których mowa w ustępie 1, rozpatruje Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

  3. Wnioski winny być składane według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały w terminie do 30 września na każdy kolejny rok budżetowy. W trakcie roku budżetowego, może być złożony wniosek w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli zachodzi konieczność realizacji zadań, których nie można było przewidzieć.
            4. W 2011 r. wnioski, o których mowa w .§ 8 ust. 3 należy składać do 31 grudnia 2011 roku.”

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/89/2011 w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Krajenka z wniesioną autopoprawką  która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad. 7.5.

Radni, na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego.

Do projektu uchwały wniesiono autopoprawkę, w wyniku której §3 ust. 2 i 3 uzyskały brzmienie:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 spółka wodna składa w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka w terminie do 30 września na każdy kolejny rok budżetowy,
w odniesieniu do roku 2011 do 31 grudnia.

3. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli zachodzi konieczność realizacji zadań, których nie dało się przewidzieć,  wniosek można składać w trakcie roku budżetowego.”

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/90/2011w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego wraz z autopoprawką – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad. 7.6.

Przewodniczący poinformował, iż do Rady Miejskiej w Krajence wpłynęła skarga dotycząca niszczenia dokumentacji niearchiwalnej przez Urząd Gminy i Miasta w Krajence.  Skarga była rozpatrzona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Po zapoznaniu się ze skargą, wyjaśnieniami pracowników Urzędu, przepisami prawa w zakresie brakowania dokumentacji wnioskowano o uznanie skargi za bezzasadną. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o uznanie skargi za bezzasadną.

 

Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/91/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, w której uznała jej bezzasadność. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad. 7.7.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Krajenka został pozytywnie zaopiniowany przez radnych. Do projektu wniesiono autopoprawki. Projekt uchwały po autopoprawce stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/92/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad. 7.8.

Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie stanowiska w sprawie dofinansowania zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych o następującej treści:

„Rada Miejska w Krajence, po zapoznaniu się z wnioskiem dyrekcji  Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie o dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych, pozytywnie opiniuje ww. prośbę.

Zakup urządzenia przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania pacjentów, także mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka, na badania i przyczyni się do szybszego wykrywania schorzeń układu pokarmowego, tym samym przyspieszy proces rozpoczęcia procesu leczenia pacjentów.

Rada Miejska w Krajence stoi na stanowisku, iż wsparcie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie jest zasadne z budżetu na 2012 rok.”

Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka podziękował radnemu Markowi Matysiakowi za zaproponowanie zmiany do porządku obrad sesji. O wsparcie finansowe do wójtów i burmistrzów zwróciła się dyrekcja szpitala. Koszt zakupu urządzeń to ok. 290 tys. zł, tj. po 4 zł od mieszkańca powiatu. W przypadku gminy Krajenka będzie to ok. 30 tys. zł. Szpitala, ze względu na prowadzone inwestycje, nie stać na taki zakup. Prosi o zaakceptowanie stanowiska w zaproponowanej formie.

Radny Marek Matysiak wyraził nadzieję, że Skarbnik Gminy przyjmie to stanowisko jako propozycję Rady do budżetu na 2012 rok.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła stanowisko w zaproponowanej formie. Stanowisko stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Ad.8

Wniosek Koła Klubu Przyrodników z Piły o podjęcie uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew przydrożnych na terenie Gminy Krajenka był rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wnioskowano – jednogłośnie – o niepodejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie.

Przewodniczący Rady złożył wniosek o niepodejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew przydrożnych na terenie Gminy Krajenka.

Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie.

Ad.9

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przeprowadzenie wizji lokalnej przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 188, na wysokości kiosku ruchu (ulica Złotowska). Zdaniem radnego przejście to jest niedostatecznie oświetlone. Wieczorem osoba, która wejdzie na pasy jest niewidoczna. Mimo że przejście jest oświetlone, to tak naprawdę to oświetlenie jest niewystarczające. Osób na przejściu nie widać, co stwarza zagrożenie, tym bardziej, że przejście to jest bardzo uczęszczane. Wizja lokalna zapewne będzie się odbywała w godzinach pracy urzędników i wtedy nie będzie miała sensu. Musiałaby odbyć się w wczesnym rankiem lub wieczorem, kiedy jest ciemno.

 

Radny Piotr Gniot zwrócił uwagę na problemy mieszkańców ulicy Sportowej (za Stadionem). Wie, że poprzedni burmistrz podjął działania w zakresie komasacji gruntów pod drogi – chodzi o wykup gruntów pod drogi. Właściciele nieruchomości pod drogami mają dość wysokie roszczenia jeżeli chodzi o cenę. Radny pytał, czy Burmistrz będzie podejmował działania żeby gmina przejęła nieruchomości pod drogami. Byłaby wówczas szansa aby przeprowadzić tam inwestycje, chociażby w zakresie wodociągowania. Przede wszystkim chodzi o wodę, a w dalszej kolejności kanalizację. Rozumie, że będą to działania rozłożone w czasie i bardzo kosztowne.

 

Burmistrz powiedział, iż sprawa ulicy Sportowej jest mu znana. Wybudowało się tam kilka rodzin. Nie dalej niż wczoraj był u niego jeden z mieszkańców, który mówił, że od dłuższego czasu nic się tam nie dzieje. Projekt który dotyczy wymiany rur azbestowych na rury PCV nie został rozszerzony o ulicę Sportową, nie została tam ujęta budowa kanalizacji sanitarnej. Chciałby w najbliższej przyszłości, tj. w przyszłym tygodniu, umówić się z projektantem i zacząć przygotowywać projekt dotyczący wodociągowania tamtej ulicy oraz w kierunku Wąsoszek. Buduje się tam szereg budynków (5-6), jak mu wiadomo będą kolejne. Jeżeli wystarczy pieniędzy chciałby wybudować wodociąg także w tamtym kierunku. Pierwsze podstawowe inwestycje chciałby przeprowadzić jeszcze w tej kadencji.

 

Radny Bogdan Długosz wnioskował o ustawienie znaku zakazu zatrzymywania na ulicy wzdłuż Biedronki. Wycofując z parkingu, w sytuacji gdy są pojazdy zaparkowane wzdłuż ulicy, są problemy. Często trzeba czekać aż pojazdy te odjadą.

 

Radny Bogdan Długosz  powiedział, iż w jego ocenie trzeba koniecznie zamontować wyższe siatki przy Orliku, tzw. „łapacze piłek”. Istnieje niebezpieczeństwo, że piłka wykopana z boiska spadnie na dzieci korzystające z placu zabaw. W dniu wczorajszym był tam przez ok. 40 minut, chłopcy grali w piłkę, która w tym czasie wypadła  5 razy. Uważa to za bardzo duże zagrożenie.

 

Burmistrz powiedział, iż jeżeli chodzi o pierwszy wniosek, opinie co do parkowania na ulicy wzdłuż Biedronki są podzielone. Może tam zaparkować 5-7 samochodów. Jeżeli zostanie całkowicie zablokowana możliwość parkowania, to okaże się że tak naprawdę ludzie, którzy przyjeżdżają do Biedronki nie będą mieli możliwości robienia tam zakupów. Wydaje mu się, że na tym odcinku wymagana jest szczególna ostrożność kierowców, zarówno przy parkowaniu jak i przy wyjeżdżaniu z parkingu. Należy się nad tym zastanowić i rozważyć ten wniosek. Ludzie na te same sprawy mają różne opinie. Jeżeli chodzi o wniosek radnego Niedźwieckiego w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych - zapewne jest zasadny, ma jednak dużo uwag mieszkańców ulicy Rynek, że jest on nadmiernie oświetlony, bo oprócz lamp znajdujących się przy Rynku, są jeszcze lampy, które oświetlają drogi gminne, powiatowe oraz drogę wojewódzką. Jedni twierdzą, że jest za bardzo oświetlone, inni uważają, że gmina marnotrawi i trwoni pieniądze na zbyt obfite oświetlenie w tamtym rejonie. Był już bliski tego, żeby 2 lampy, które są na Rynku przy ulicy gminnej wyłączyć na próbę i zobaczyć jaki będzie oddźwięk społeczności. Zastanawia się jednak, co by było, gdyby w ciągu krótkiego czasu od wyłączenia wydarzyło się jakieś zdarzenie drogowe. Okazałoby się, że winny jest Burmistrz, który oszczędza na bezpieczeństwie. Należy się zastanowić: czy bezpieczeństwo, czy marnotrawstwo.

Jeżeli chodzi o Orlik, rozmawiał już z panem Michalskim, który opiekuje się kompleksem, który również już zgłaszał ten problem. Trzeba będzie zastanowić się nad podwyższeniem siatki. Na Orliku jest szereg rzeczy, które wymagają załatwienia. Jak radny zapewne zwrócił uwagę, została zabezpieczona dziura, która zrobiła się pod koszem. Zamierza wystąpić do wykonawcy o całkowite ściągnięcie zielonej nawierzchni i wyrównanie terenu pod boiskiem, bo zostało źle wykonane.

 

Radny Piotr Gniot wyraził pogląd, iż w przypadku oświetlenia, Burmistrz nie powinien reagować tylko dlatego, ze komuś lampa świeci w okno. Reagować należałoby tylko wówczas, kiedy jakiś starter „buczy” . natomiast w jego opinii jest niedopuszczalne dyskutowanie, że ktoś chce lampę, a ktoś inny nie. Mieszkamy przy miejscach publicznych, chodzi o bezpieczeństwo poruszania się w nocy, podróżowania, poczucia bezpieczeństwa w obszarach zabudowanych. Każde oświetlenie, jeżeli gminę na to stać, powinno być na „tak”.

 

Burmistrz podziękował radnemu za głos w tej sprawie. W gminie jest 680 punktów świetlnych mimo to ciągle jest niedobór. Sołtysi podczas zebrań wiejskich jednoznacznie wyrażali opinię, że lamp jest za mało. Oświetlenie leży po stronie ENEA. Gmina zgłosiła zapotrzebowanie na dodatkowych kilkadziesiąt punktów, energetyka ma jednak swój budżet. Udało się dojść do konsensusu, że ok. 20 lamp na istniejących slupach, jeszcze w tym roku będzie można zrobić. Paweł Michalski pracownik Urzędu objechał teren gminy i wskazał w porozumieniu z sołtysami, 20 takich punktów. Drugi objazd wykonano z pracownikami ENEA, w celu wskazania wybranych słupów i okazało się, że na 8 z nich nie ma możliwości technicznych. Trzeba będzie znaleźć inne miejsca aby oświetlenie w tym roku zostało zainstalowane. Nie można powiedzieć, że ENEA nie stara się, ale oni też mają ograniczone możliwości. Burmistrz wskazał na dobrą wolę  dyrektora Jezierskiego, którą wykazał chociażby w przypadku przeniesienia słupa w Skórce.

 

Radny Jakub Niedźwiecki zgłosił wniosek dotyczący oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 188 w Żeleźnicy. Rząd świateł stoi tam w polu. Radny pytał, czy były rozmowy z ENEA żeby latarnie te przestawić.

 

Burmistrz powiedział, iż nie zauważył, aby lampy w Żeleźnicy stały w polu. Zauważył natomiast, iż wycięte zostały 3 drzewa, o co wnioskowali wcześniej mieszkańcy. Przy wsparciu sołtysa w ciągu miesiąca udało się to niebezpieczeństwo wyeliminować z drogi, ponieważ rosły prawie na łuku. Czy lampy stoją w polu zostanie sprawdzone.

 

Radny Adam Klaryński wnioskował aby w okresie 1 tygodnia przed Świętem Zmarłych i 3 tygodni po, ustawić na cmentarzu komunalnym w Skórce dodatkowy pojemnik na odpady. W tym okresie są sprzątane groby, kwiaty i znicze niemieszczące się w pojemniku są rozwiewane przez wiatr. Cmentarz nie wygląda estetycznie.

 

Radny Adam Klaryński wnioskował także o wycięcie starego modrzewia rosnącego na cmentarzu. Drzewo to jest w połowie suche.

 

Radny podziękował Burmistrzowi oraz jego zastępcy za interwencję, która miała miejsce pod koniec sierpnia, w trakcie budowy chodnika w Skórce. Dzięki temu już na etapie budowy udało się zmienić projekt.

 

Burmistrz stwierdził, iż pierwszy wniosek jest na pewno zasadny, natomiast jeżeli chodzi o chodnik w Skorce bez dobrej współpracy z dyrektorem Stefankiewiczem pewnych rzeczy nie udałoby się załatwić.

 

Radny Andrzej Blajer złożył wniosek o przeniesienie przejścia dla pieszych znajdującego się na wysokości kiosku przy ul. Domańskiego bliżej skrzyżowania, koło Komisariatu Policji.  Obecnie osoby które z bloków i parkingu idą do sklepów (w kierunku Piły) musza się wracać. Istniejące przejście jest ostatnie w kierunku Piły. Chodzi tamtędy młodzież z dworca PKP do szkoły, ludzie chodzą  na zakupy. Zdaniem radnego przeniesienie przejścia byłoby zasadne.

 

Burmistrz powiedział, iż wniosek jest zasadny, pasy były zapewne wykonane, kiedy funkcjonował tam kiosk. Wniosek zostanie przekazany. Pasy będzie można namalować prawdopodobnie wiosną, kiedy będą odnawiane przejścia.

 

Radny Karol Makarewicz wnioskował o wycięcie drzewa znajdującego się z lewej strony mostku, łączącego ulicę Kościuszki ze szkołą. Drzewo to jest pochylone na mostek, także jego konary. Istnieje zagrożenie, że w ekstremalnych warunkach pogodowych, jakie mają ostatnio miejsce, może stwarzać niebezpieczeństwo dla przechodzących ludzi.

 

Burmistrz odnosząc się do wniosku radnego w sprawie wycinki drzewa, poinformował o sytuacji jaka miała miejsce na ulicy polnej w Krajence, gdzie niespodziewanie spadła duża gałąź z rosnącego tam dębu. Dziś udało się podciąć konary tego drzewa. Drzewa nie są wycinane decyzją Burmistrza, obowiązuje określona procedura w zależności od tego, gdzie się drzewo znajduje.

 

Ad.10

Przewodniczący Rady w imieniu mieszkańców ulicy Dworcowej podziękował dyrektorowi KZUP w Krajence Panu Andrzejowi Szałkowi za szybką reakcję i zniwelowanie dwóch wystających studzienek oraz naprawę nawierzchni ulicy Zielnej.

W imieniu organizatorów 65 lecia Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence, Przewodniczący podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości: Burmistrzowi, radnemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Andrzejowi Pietrzakowi - dyrektorowi Gimnazjum, który udostępnił szkołę oraz Przewodniczącemu komitetu Organizacyjnego Markowi Kitowskiemu.

Radna Bernadeta Kopeć w imieniu swoim i mieszkańców Paruszki podziękowała za wykonanie remontu sali wiejskiej w Paruszce.  Wieś zyskała miejsce spotkań. Pierwsze odbędzie się z osobami starszymi, na które już teraz zaprasza.

Burmistrz przypomniał, iż część prac w Paruszce została wykonana ze środków otrzymanych od Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zwrócił się także z prośbą do mieszkańców wsi o wsparcie osoby niepełnosprawnej mieszkającej w sąsiedztwie sali wiejskiej. Jest to mieszkanie prywatne, gmina pozyskała kafle do budowy pieca. KZUP pozyskał zduna, który ten piec postawi, ponieważ w mieszkaniu do dnia dzisiejszego jest trociniak. Prace wykonane przez zduna maja kosztować 1200zł. Dyrektor KZUP jest w kontakcie z kierownikiem MGOPS, czynione są starania aby problem rozwiązać, jednak gmina nie może finansować prywatnego mienia. W Paruszce działa Koło parafialne, być może możliwe byłoby przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w kwocie ok. 600zł na wsparcie tej osoby.

Radna Bernadeta Kopeć wyjaśniła, iż osoba ta jest otaczana opieką sąsiedzką, wczoraj odbyło się spotkanie i poczyniono starania aby ją wspomóc. Myśli, że parafianie i mieszkańcy włączą się do akcji. Poinformuje Burmistrza o efektach podjętych działań.

Janusz Sendłak dyrektor Szkoły Podstawowej w Krajence powiedział, iż cieszy go podjęcie uchwały dotyczącej wspierania rozwoju sportu gminnego. Prosił, w związku z tym, o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków w wysokości 10-12 tys. zł z przeznaczeniem na zakup materaca do skoku wzwyż. Młodzież ze szkoły podstawowej w Krajence oraz Skórki osiąga bardzo dobre wyniki na nieoficjalnych Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce właśnie w tej dyscyplinie. Gdyby odrębnie sklasyfikowano reprezentację Gminy Krajenka, to zajęłaby 1 miejsce, na startujących ponad 50 miast. Materac taki wystarczyłby na okres 10-12 lat. Szkoła nie jest w stanie sama zakupić takiej drogiej pomocy dydaktycznej.

Andrzej Martin Prezes Zarządu Miejsko Gminnego OSP w Krajence powiedział, iż cieszy się, że sesja Rady odbyła się w Domu Strażaka. Myśli, że miejsce sprzyjało obradom. Będzie zadowolony, jeżeli sesję będą się mogły odbywać tu częściej.

Franciszek Rutkowski  sołtys sołectwa Krajenka Wybudowanie w imieniu sołtysów wnioskował o ujęcie w przyszłorocznym budżecie podwyżek diet sołtysów.

Burmistrz powiedział, iż sołtysi otrzymali podwyżkę w czerwcu. Część sołtysów otrzymuje inkaso z tytułu poboru podatków. Kwoty te nie są wcale małe. Nie wie jak byłoby to odebrane przez lokalną społeczność.

Ad.11

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 17:40 zamknął XII sesję Rady Miejskiej w Krajence. 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                        Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                           Przewodniczący Rady