Protokół Nr XIII/11

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 27 października 2011 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad.1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.  Nieobecny radny Zbigniew Morgulec.

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Leszek Łochowicz                  - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko               - Skarbnik Gminy,

5)    Ryszard Sieg                      -Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

6)    Aleksandra Sawicka            - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

7)    Paweł Michalski                   - z-ca Kierownika referatu  Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

8)    Marek Pietrzak                    - Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

Ad. 2

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja w sprawie nowych obowiązków gmin wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

7.     Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka w kontekście możliwości lokalizacji ferm wiatrowych.

8.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.

9.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015,

2)    określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości,

3)    wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

4)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok.

10.  Analiza oświadczeń majątkowych.

11.  Zapytania i wnioski radnych.

12.  Wolne głosy, informacje.

13.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono zmian.

Doszedł radny Zbigniew Morgulec zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 29 września br. został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

Ad. 4

Leszek Łochowicz Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Do ww.  informacji nie wniesiono uwag.

Na wniosek burmistrza Przewodniczący Rady udzielił głosu Grzegorzowi Popek – inspektorowi nadzoru odbudowy jazu w Skórce

Grzegorz Popek poinformował, iż inwestycja została rozpoczęta w czerwcu br. i będzie trwała do sierpnia 2012 roku. Wartość zadania wynosi brutto 2,950 mln zł. Obecnie trwają prace mające na celu przeprowadzenie rzeki kanałem obiegowym. Po zakończeniu ww. etapu nastąpi rozbiórka starego jazu. W tym roku maja także zostać wykonane płyty denne dla nowego jazu. Powstanie także przepławka dla ryb. Nowy most będzie dłuższy od starego o 6 m i szerszy o 1 m o tonażu 20 ton.  

Burmistrz powiedział, iż mieszkańcy Skórki mają dużo wątpliwości jeżeli chodzi o termin zakończenia prac, ponieważ myśleli, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku. Mieszkańcy zgłaszają, że wczoraj na budowie nikogo nie było. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie rury wodociągowej, aby mieszkańcy nie zostali pozbawieni wody.

Grzegorz Popek poinformował, iż trwają już przygotowania do zabezpieczenia wodociągu. Konieczne będzie podwieszenie rury oraz jej ocieplenie. Inwestycja jest rozciągnięta w czasie ze względu na prace specjalistyczne, które muszą zostać wykonane. Inwestycja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na końcu zostanie zrealizowany układ drogowy – czerwiec 2012 roku.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż chodzą słuchy, że w trakcie robót odkopana została bron z okresu II wojny światowej. Radna pytała, czy z tego powodu były jakieś problemy.

Grzegorz Popek wyjaśnił, iż nie było problemów, ponieważ odnaleziono fragment karabinu. Był tak zdewastowany, że nikogo o tym fakcie nie informowano.

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy złożył informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady. Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do przedłożonej informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 5

Tomasz Ciechanowski udzielił  także odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady. Informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż w swoim wniosku dotyczącym biblioteki w Augustowie prosiła o spotkanie z burmistrzem oraz dyrektorem KOK. Otrzymała odpowiedź od dyrektora KOK, nie zna natomiast stanowiska Burmistrza w sprawie zamknięcia biblioteki w okresie zimowym. Chciałaby w tej sprawie znać także stanowisko radnych. Inwentaryzacja w bibliotekach w Augustowie i Krajence potrwa przynajmniej 1 miesiąc. Zapytała, czy radnym podoba się, że w tym czasie dzieci nie będą miały dostępu do lektur szkolnych, osoby studiujące do materiałów niezbędnych chociażby do pisania prac dyplomowych. Jej zdaniem terminem odpowiedniejszym do przeprowadzenia inwentaryzacji byłoby lato.

Karol Adler wyjaśnił, iż skoro powziął informację, że inwentaryzacja w bibliotece nie była robiona, zdecydował o jej przeprowadzeniu w jak najszybszym terminie. Ponadto biblioteka nie będzie zamknięta lecz będzie ograniczona dostępność. Ogrzewający pomieszczenie biblioteki piec nie zapewnia odpowiedniej temperatury. Nie ma go też gdzie przestawić, chociaż znajduje się w bibliotece niezgodnie z przepisami. W pomieszczeniu jest bardzo zimno, nie można zapewnić wymaganych 18 stopni ciepła. Nawet jeżeli pracownik wyraża zgodę na pracę w takich warunkach, on jako pracodawca  nie może się na to zgodzić. Pytania radnej spowodowały zwrócenie uwagi na problem. W pomieszczeniu bowiem należy przeprowadzić remont żeby zapewnić odpowiednie standardy, albo przenieść bibliotekę. Jego intencją nie jest zamknięcie biblioteki.

Burmistrz powiedział, iż niepokoi go to o czym mówiła radna, tj. że w bibliotekach szkolnych nie ma lektur.

Andrzej Pietrzak wyjaśnił, iż lektury są, ale nie w takich ilościach aby wystarczyło dla wszystkich.

Burmistrz polecił wobec tego, aby potrzebne książki szkoła wypożyczyła i zapewniła dzieciom do nich dostęp.

Radna Joanna Wienie zapytała, w której bibliotece, w terminie od 4 listopada do lutego będzie przeprowadzona inwentaryzacja.

Karol Adler wyjaśnił, iż inwentaryzacja musi zostać przeprowadzona w obydwu bibliotekach. Na czas inwentaryzacji biblioteka w Augustowie będzie nieczynna. Pytanie radnej dotyczyło biblioteki w Augustowie i w tym zakresie była odpowiedź. Dyrektor powiedział ponadto, iż inwentaryzacja trwa także w KOK, gdzie również są utrudnienia. W czasie prac inwentaryzacyjnych nie odbywają się zajęcia.

Radny Adam Klaryński powiedział, iż nie uzyskał odpowiedzi w sprawie petycji, którą złożył na piśmie. Były to propozycje poprawy bezpieczeństwa na drodze 188 w Skórce.

Burmistrz powiedział, iż sprawa jest znana. Informacja została przekazana do dyrektora Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie. Obecnie tworzone są budżety na przyszły rok i ze strony gminy wyszła prośba aby te kwestie zostały przyjęte do realizacji w kolejnym roku.

Radny Adam Klaryński stwierdził, iż obecnie jest okazja aby poruszane przez niego sprawy załatwić. Przygotowywany jest bowiem projekt dokumentacji dotyczący przebudowy drogi 188. Projekt ten ma być gotowy do kwietnia 2012 roku.

Burmistrz wyjaśnił, iż starania są czynione, ale gmina nie może wpływać na decyzję zarządcy drogi. Gmina ze swej strony wskazuje, że są potrzeby. Ma nadzieję, że samorząd województwa odniesie się do tego pozytywnie.

Radny Piotr Gniot zauważył, iż być może nie ma o co kruszyć kopii i inwestycje, o których wspominał radny Klaryński są już w dokumentacji zaplanowane. Należy to sprawdzić.

Burmistrz poinformował, iż przed sesją był u dyrektora Stefankiewicza. Uzyskał potwierdzenie, że w przyszłym tygodniu firma POLDRÓG ma wejść z powrotem na teren budowy w Skórce. W sprawie tworzonej dokumentacji projektowej dotyczącej drogi 188 będą spotkania przedstawicieli samorządów z projektantami. Jedno takie spotkanie już się odbyło. Rozmawiano wówczas m.in. o zatokach autobusowych na ulicy Domańskiego w Krajence. Kwestią sporną jest lokalizacja zatoczki autobusowej przy wyjeździe z Krajenki w stronę Złotowa. Chce jednak uspokoić, że działania są podejmowane.

Ad. 6

Informację w sprawie nowych obowiązków gmin wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przedstawiły Marta Nowak i Ilona Stanisławska reprezentujące firmę Altvater sp. z o.o. Piła.

Marta Nowak poinformowała, iż w lipcu br. znowelizowana została ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ustawa ta wprowadza nowe ramy prawne dotyczące gospodarki odpadami. Dotychczas obowiązująca ustawa nakładała na właścicieli nieruchomości obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą odbierającą odpady. Rozliczenie płatności następowało pomiędzy stronami takiej umowy. Nowe przepisy nakładają na gminy obowiązki właściciela nieruchomości. Mieszkańcy będą uiszczać opłatę tzw. podatek śmieciowy, którego wysokość oraz zasady naliczania będą ustalały rady gmin. Do obowiązków gmin będzie należało również wyłonienie w drodze przetargu podmiotu, który będzie na terenie gminy odbierał odpady. Cele wprowadzenia zmian:

1)    uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

2)    monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminy,

3)    upowszechnianie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

4)    zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych,

5)    zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.   

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami gminy mają obowiązek:

1)   tworzenia warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy;

2)   zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

3)   nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

4)   ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących, co najmniej: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji,

5)   tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów,

6)   zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania,

7)   prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

8)   udostępniania na stronie internetowej urzędu wszelkich informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie gminy,

9)   dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy.

 

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych:

1)    Gmina będzie zobowiązana do wybrania podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w drodze przetargu, na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, na zasadach określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi;

2)    Jeżeli przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego ani koncesjonariusza, gmina będzie mogła samodzielnie budować, utrzymywać lub eksploatować regionalna instalację;

3)    W uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami uwzględnione zostaną funkcjonujące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które w dniu wejścia w życie ustawy spełniają wymagania dotyczące regionalnej instalacji,

4)    Jeżeli przed dniem wejścia w Zycie ustawy wydano dla instalacji (która spełnia wymagania określone w definicji) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to po zakończeniu budowy takiej instalacji uwzględnia się ją w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Marta Nowak przedstawiła także harmonogram kolejnych etapów wdrażania ustawy. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, przewidziano okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań.

1)    1 stycznia 2012 roku zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych,

2)    30 kwietnia 2012 roku – termin złożenia przez przedsiębiorców odbierających odpady pierwszych sprawozdań,

3)    1 lipca 2012 roku sejmik uchwala aktualizację WPGO oraz uchwałę w sprawie jego wykonania (określone regiony i regionalne instalacje),

4)    1 stycznia 2013 roku:

- zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- gminy muszą podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru i terminu składania deklaracji,

- początek kampanii edukacyjno-informacyjnej, mającej na celu zapoznanie mieszkańców z obowiązkami wynikającymi z uchwał,

- przedsiębiorcy, którzy wcześniej działali na podstawie zezwoleń, muszą uzyskać wpis do rejestru.

5)    31 marca 2013 roku – termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do marszałka,

6)    1 lipca 2013 roku:

- uchwały rad gmin wchodzą w życie,

- gminy zaczynają pobierać opłaty w zamian zapewniają świadczenie usług,

- do tego czasu musza zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i podpisane umowy między gminą a przedsiębiorcami.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne zostanie wyłoniony w drodze przetargu na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Spółki z udziałem gminy będą mogły odbierać odpady komunalne, jeżeli zostaną wyłonione w drodze przetargu. Gmina będzie mogła ogłosić przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gmina powyżej 10.000 mieszkańców będzie mogła podzielić teren gminy na sektory i ogłosić osobny przetarg dla każdego z sektorów.

 

Do 31 grudnia 2020 roku gminy będą obowiązane osiągnąć:

1)    poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

2)    poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 7% wagowo,

3)    ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska do 50% w 2013 roku, do 35% w 2020 roku.

Kary administracyjne i pieniężne dla gmin:

1)    za niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 10.000 zł do 50.000zł,

2)    za nieterminowe przekazanie sprawozdania – 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

3)    za nieosiągnięcie poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji – iloczyn stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych.

Kary pieniężne na gminy będzie nakładał wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Radny Adam Klaryński powiedział, iż Rada będzie podejmowała uchwalę dotyczącą m.in. odpadów biodegradowalnych. Uważa, że na wsiach nie będzie z tym problemu, natomiast w miastach może on wystąpić. Radny pytał jak firma sobie z tym poradzi.

Marta Nowak wyjaśniła, iż firma jest przygotowana do odbioru odpadów zielonych. Będzie to własna instalacja lub po uzgodnieniach – spółki Gwda. Ważną kwestią jest odpowiedniego przygotowania przetargu przez gminę, tj. sporządzenia specyfikacji. Firmy będą się musiały dostosować do wymagań postawionych przez gminy.

Radny Piotr Gniot pytał, jakie instrumenty będzie miała gmina, żeby wyegzekwować od mieszkańców obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów. Firmy tą kwestią nie będą zainteresowane, ponieważ płacić będzie gmina.

Burmistrz powiedział, iż firmy będą chciały zarabiać. Jeżeli mieszkańcy nie posegregują odpadów, firma chętnie to zrobi, a zapłaci gmina. Sortować odpady będą musieli wszyscy.

Marta Nowak przypomniała, iż gmina w specyfikacji określi jaki będzie zakres umowy. Firma będzie musiała dostarczyć takie pojemniki, jakich zażąda gmina.

Radny Anatol Najmowicz był zdania, iż gmina będzie musiała określić sposoby działania wobec tych, którzy nie będą chcieli się dostosować. Jego zdanie będzie z tym problem.

Burmistrz wyraził pogląd, iż mieszkańcy Krajenki już sortują odpady, o czym świadczą często przepełnione pojemniki. Podziękował także przedstawicielkom Altvatera za przekazanie informacji na temat nowych obowiązków gmin wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i prosił o możliwość rozpowszechniania przedstawionej na sesji prezentacji.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Ad. 7

Po wznowieniu obrad Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka poinformował, iż porosił o wzięcie udziału w sesji przedstawicieli firmy, która na terenie Gminy i Miasta Krajenka podpisała umowy z rolnikami dotyczące wydzierżawienia nieruchomości pod budowę wiatraków. W dniu 27 listopada 2009 roku Rada Miejska w Krajence podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka. W dokumencie tym przewiduje się możliwość budowy wiatraków w odległości nie mniejszej niż:

- 200m od lasów i obszarów chronionych,

- 200 m od obszaru Natura 2000,

- 300m od zabudowań,

- 500m od Jeziora Wapińskiego,

- 100m od linii kolejowych i dróg wojewódzkich.

Najczęściej pojawiające się obawy związane z budową farm wiatrowych dotyczą właśnie odległości wiatraków od najbliższych zabudowań.

Chciałby aby kwestie odległości uregulowane zostały w zapisach planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby można się było wypowiedzieć, czy wiatraki budować, czy też nie oraz jakie mają być odległości instalacji od zabudowań. Sprawa jest ważna, ponieważ w przypadku podjęcia budowy, będzie oddziaływać na wszystkich.

 

Firmę Energie Consulting German Pitzl reprezentowali:

- German Pitzl

- Łukasz Chmiel

- Monika Podkańska.

 

Prezentacji firmy oraz prowadzonych przez nią inwestycji, planów dotyczących budowy farmy wiatrowej na terenie Gminy i Miasta Krajenka dokonał Łukasz Chmiel

Park wiatrowy 51 Krajenka ma obejmować 22 turbiny o mocy 60,5 MW o wysokości piasty 98m.

Materiały dotyczące inwestycji w Krajence, korzyści płynące z inwestycji, informacja o normach hałasu oraz mapka ilustrująca planowaną lokalizację stanowią załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Radny Zbigniew Morgulec pytał, czy firma ma już w Polsce wybudowaną i pracującą, wytwarzającą energię farmę wiatrową

 

Łukasz Chmiel poinformował, iż w Polsce żadna z inwestycji nie została jeszcze zakończona – planowane jest uruchomienie jednej w farm w przyszłym roku.

 

Radny Zbigniew Morgulec pytał, ile czasu upłynie od obecnej chwili do wybudowania wiatraków w gminie.

 

Łukasz Chmiel wyjaśnił, iż od grudnia ubiegłego roku prowadzony jest monitoring ptaków. Badanie zakończy się w grudniu br. Po zakończeniu ww. etapu kolejnym krokiem będzie wystąpienie do energetyki o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Energetyka ma na to 6 miesięcy. W następnej kolejności sporządzane będą projekty drogowe i energetyczne (dalsze 6 miesięcy). Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę byłoby możliwe na początku 2013 roku. Ww. plan byłby realizowany w przypadku budowy w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Korzystniejszym rozwiązaniem jest plan zagospodarowania przestrzennego. Gdyby poczekać na uchwalenie planu, procedura opóźni się o ok. 1 rok.

 

Radny Piotr Gniot pytał, czy podany koszt postumentu i wieży od którego naliczany jest 2% podatek od budowli, wynosi rzeczywiście 570 tys. euro, czy też kwota ta to koszt całego wiatraka łącznie z urządzeniami.

 

Łukasz Chmiel poinformował, iż 570 tys. euro, to koszt postumentu i wieży, natomiast turbina kosztuje od 0,5 mln euro w górę.

 

Radny Piotr Gniot pytał o proces stepowienia terenu wokół farm wiatrowych, tj. zmiany które są dostrzegane w późniejszym czasie i wpływają na obniżenie plonów.

 

Łukasz Chmiel powiedział, iż zgodnie z badaniami które posiada farmy wiatrowe powodują znikome wysuszenie terenu. Stosowne opracowanie dostarczy do Urzędu Gminy.

 

Radny Adam Klaryński powiedział, iż firma prowadzi spotkania z mieszkańcami. Radny pytał, czy podczas tych spotkań mówi się także o minusach związanych z budową.

 

Łukasz Chmiel wyjaśnił, iż wszędzie organizowane są nawet kilkakrotne spotkania z mieszkańcami podczas których informuje się o inwestycji. Przedsiębiorcy chcą zarabiać, ale mówi się także o ewentualnych niedogodnościach, tj. świście.

 

Radny Adam Klaryński powiedział, iż mimo, że normy hałasu nie są przekroczone, pracujące urządzenia są uciążliwe dla mieszkańców.

 

Łukasz Chmiel poinformował, iż z tego powodu przyjmuje się lokalizację większą niż 350m od zabudowań, która jest dozwolona. W przypadku Krajenki odległość jest większa niż 500m.

 

Radny Anatol Najmowicz pytał o minusy związane z farmami wiatrowymi.

 

Łukasz Chmiel wyjaśnił, iż wiatraki usytuowane w nieodpowiednich miejscach mogą stanowić zagrożenie dla ptaków oraz nietoperzy. Następuje też wyłączenie gruntów (ok. 10arów na jeden wiatrak) z produkcji rolnej.

 

Radny Marek Matysiak pytał, czy firma dysponuje danymi odnośnie odległości stosowanej w innych krajach. W Austrii np. widział wiatraki w odległości ok. 1100m od zabudowań.

 

Łukasz Chmiel poinformował, iż często odległości te są określane przez lokalne władze. W  Niemczech np. jest to od 300 do 800m. Posiada dane z  Czech, gdzie jest to 350 m, Danii 220m, Niemiec 330m, Holandii 370m. Są to przykłady ekstremalne, ale stosowane.

 

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż jest trochę zorientowana, ponieważ uczestniczyła w zebraniach. Sytuacja nie wygląda tak różowo, jak tu się mówi. Mieszkańcy przychodzili na zebrania, ale nie wszyscy, którzy podpisali umowy na nich byli. Firma kontaktowała się potencjalnymi dzierżawcami bezpośrednio. Społeczeństwo nie jest do końca zadowolone. Ona np. nie chciałaby mieć niedaleko, całą dobę pracujących wiatraków. Zwróciła też uwagę, iż mapa nie jest do końca aktualna, ponieważ jedna z turbin będzie znajdowała się bliżej zabudowań ze względu na powstanie nowego budynku.

 

Łukasz Chmiel powiedział, iż zebrania były organizowane z 14 dniowym wyprzedzeniem i każdy mógł na nie przyjść. Oczywiście bezpośrednio rozmawiano ze wszystkimi właścicielami nieruchomości, na których wiatraki mogłyby powstać. Te rozmowy przeprowadzał on osobiście i nikogo nie przekonywał „na różowo”. Wszystko o czym mówił jest zawarte w umowach.

 

Radna Joanna Wienke zaproponowała radnym aby do Poznania pojechali przez Margonin i stanąć pod wiatrakami. Stała pod wiatrakiem, który był nieczynny. Szum jest straszny i dlatego nie chce go koło siebie.

 

Łukasz Chmiel także prosił o zapoznanie się z sytuacją w Margoninie, gdzie wybudowano 60 turbin. Jeżeli stanie się pod siłownią hałas wynosi 100db. Przy zabudowaniach hałas nie może przekroczyć 40 db, ponieważ taka jest norma. Poziom hałasu należy wić sprawdzać przy zabudowaniach, a nie pod sama siłownią.

 

Radny Adam Klaryński powiedział, iż zna sytuację w Margoninie. Proponuje aby radni się tam wybrali i posłuchali jaki jest świst przy zabudowaniach. Prosił także aby gmina pomogła rolnikom w przypadku kiedy podpisywane będą umowy.

 

Burmistrz powiedział, iż podjął decyzję aby stanowisko w tej sprawie podjąć wspólnie. Umowy z rolnikami już zostały podpisane, odbyły się spotkania z mieszkańcami.  Jeżeli inwestycja miałaby być realizowana, odbędą się kolejne. W Tarnówce prace są już daleko posunięte. Będzie kładziony kabel do punktu zasilania, który znajduje się pod Piłą. Kilometr takiego kabla kosztuje ok. 1 mln zł, od wartości którego będzie naliczany 2% podatek od budowli. W gminie Złotów powstanie 8 wiatraków o bardzo dużej mocy. Wiatraki powstają wszędzie. Wiatraki buduje się także za granicą. Protesty mieszkańców wszędzie wiążą się z poziomem hałasu ale także z tym, że wiatraki powstają u sąsiadów, a nie np. u nas. Temat wywołał, ponieważ zapis w studium mówi o odległości 300m. według niego jest to odległość zbyt mała. Należy dlatego wypracować jakieś rozsądne rozwiązania. Mówiąc jednak o inwestycjach należy także Myślec o wpływach z podatków.

 

Ad.8

Włodzimierz Hildebrandt dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence złożył informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.

Informacja stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad.9.1.

Sekretarz gminy Krajenka przedstawił opinię Zespołu powołanego do przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

Zgłoszone zostały 3 kandydatury, które uzyskały pozytywną opinię Zespołu.

Sekretarz przedstawił także regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników.

1.     Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna w ilości 3 osób.

2.     Kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym.

3.     Karty uznaje się za nieważne, jeżeli są inne niż przekazane przez Komisję Skrutacyjną
lub całkowicie przedarte.

4.     Wyboru dokonuje się stawiając znak „x”  w kratce z lewej strony nazwiska.

5.     Głosy uznaje się za nieważne jeżeli:

a)    nie postawiono znaku „x” przy żadnej osobie,

b)    jeżeli znak „x” postawiono przy większej ilości osób, aniżeli ma być wybrana,

6.     W przypadku jednego kandydata, przy nazwisku stawia się znak „x” w kratce „tak” lub „nie”.

7.     Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych osób lub innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

8.     W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów, uniemożliwiającej wybór ławnika – Komisja Skrutacyjna ogłasza dodatkowe głosowanie.

9.      Po sporządzeniu i podpisaniu protokółu oraz przedstawieniu go Radzie Miejskiej – Komisja Skrutacyjna rozwiązuje się.

 

Do regulaminu głosowania radni nie wnieśli uwag.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały kandydatury Elżbiety Smodis, Jakuba Niedźwieckiego oraz Zbigniewa Morgulca.

Radni Elżbieta Smodis i Jakub Niedźwiecki wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej, natomiast zgody nie wyraził radny Zbigniew Morgulec. Wobec powyższego zgłoszono kandydaturę Karola Makarewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie.

Komisja Skrutacyjna poinformowała, iż na swojego przewodniczącego wybrała radna Elżbietę Smodis.

Przed przystąpieniem do głosowania Sekretarz gminy przypomniał zasady głosowania.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła glosowanie poprzez wydanie kart do głosowania kolejno wyczytanym radnym.

Przewodniczący Rady zarządził przerwę na czas ustalenia wyników głosowania.

Po wznowieniu obrad radna Elżbieta Smodis odczytała protokół głosowania. W wyniku tajnego glosowania na ławnika Sądu Rejonowego w Złotowie został wybrany Ryszard Boruń, do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania z zakresu prawa pracy – Violetta Zabiegło.

Do projektu uchwały oraz procedury wyboru nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/93/2011 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015 – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad.9.2.

Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska Komisji Rady w sprawie stawek podatku od nieruchomości:

1.     Grunty związane z działalnością gospodarczą             - 77 gr

2.     Grunty pod jeziorami                                               - 4,33

3.     Grunty letniskowe                                                   - 43 gr

4.     Grunty pozostałe                                                     - 30 gr

5.     Budynki mieszkalne                                                - 68 gr

6.     Budynki związane z działalnością gospodarczą           - 18,72

7.     Budynki związane z obrotem materiałem siewnym     - 10,24

8.     Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych- 4,45

9.     Budynki letniskowe                                                 - 7,36

10.  Budynki pozostałe                                                  - 4,2

11.  Budynki pozostałe rolników, którzy przekazali gospodarstwo za rentę - 1 zł

12.  Budowle      - 2%.

 

Radny Marek Matysiak powiedział, iż obrady Komisji Społecznej były burzliwe za jego przyczyną, ponieważ wyniknął spór kompetencyjny co do uprawnień Rady i Burmistrza w zakresie ustalania podatków. Sekretarz przekazał mu komentarz prawny, z którym się zapoznał. W trakcie obrad Komisji nie miał wątpliwości, że ta uchwała jest potrzebna, nie miał nigdy wątpliwości, co do tego, że stawki powinny wzrosnąć o wskaźnik inflacji. Wątpliwości wzbudziła inna rzecz – odnosi wrażenie, że tylko Rada jest odpowiedzialna za podatki, natomiast Burmistrz nie bierze w tym udziału. On się nie do końca z tym zgadza, ponieważ to Sekretarz na posiedzeniu Komisji zaproponował stawki podatku. Myśli, że Sekretarz działał z upoważnienia Burmistrza, a nie sam zgłosił propozycję, bo jeżeli zrobił to sam, to działał nieprawnie, bo ustawa o samorządzie gminnym tego nie przewiduje. Dlatego uważa, że odniósł się do tej kwestii, bo myśli, że jest to sprawa wspólna. Odpowiedzialność za określenie stawek podatku przyjmuje i Rada, i Burmistrz. Zaniepokoił się ty, że w wydawanej gazetce pt. „Biuletyn Krajeński”, nie było informacji, że zamierza się podnieść podatki. Mieszkańcy maja prawo wiedzieć, że rokrocznie rewaloryzowane są stawki podatku o stopień inflacji. Myśli, że w numerze wrześniowym można było napisać, że coś takiego się przewiduje, i że stawki będą podniesione. Nie ma wątpliwości, że jest potrzeba podniesienia podatków, bo Krajenka jest „rozgrzebana” i pieniądze są potrzebne. Jest zaskoczony tym, co usłyszał, że Biuletyn Krajeński nie jest od tego, żeby pisać tego typu informacje. Jest to dla niego niezrozumiałe. Od czego w takim razie jest Biuletyn Krajeński, jeżeli nie chce napisać o takich rzeczach. Chodzi mu o zasady i uczciwość w stosunku do wyborców-mieszkańców i zasady współpracy między Burmistrzem a Radą. Przykro jest mu także z innego powodu. Reprezentuje klub większościowy, który Burmistrza popiera. Burmistrz nie znalazł czasu, żeby spotkać się z klubem i porozmawiać o tak ważnej sprawie, jaką są podatki.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Gospodarczej nie miał wątpliwości, że te propozycje, które przedstawiał Sekretarz są propozycjami Burmistrza. Uważa, że nie mogło być inaczej. Dyskusja toczyła się w tym kierunku, aby podatki kształtowały budżet gminy i dawały szansę na rozwój tej gminy.

 

Burmistrz powiedział, iż uchwała, którą radni będą podejmować należy do właściwości Rady Miejskiej. O podatkach stanowi nie Burmistrz, ale stanowią radni. Radni dostali materiały, tabelę, w których zapisane były stawki podatkowe zeszłoroczne, w drugiej rubryce było miejsce na propozycje radnych. Tak było na wszystkich Komisjach, po to aby radni mogli się ustosunkować do ewentualnych podatków. Przygotowana była także tabela, gdzie były pokazane podatki, jakie są w kilku ościennych gminach. Radni widzieli, że podatki w Krajence, nie są podatkami wysokimi. W jednym przypadku poprosił radnych o obniżenie podatku i było to jednoznacznie powiedziane przez sekretarza, który jest jego pracownikiem. W związku z tym wykonuje prace przez niego zlecone. Propozycja obniżenia podatku ze 1,24 do 1 zł, dotyczyła rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne za rentę.  Osoby te mają niskie dochody i podatek stanowi dla nich duże obciążenie. Taka była jego prośba, natomiast pozostałe stawki radni mieli negocjować sami. Jeżeli chodzi o Biuletyn Krajeński to tłumaczono na posiedzeniu komisji, że dopóki radni nie ustalą stawki podatku, nie można tego podawać do publicznej wiadomości.  Dopiero w następnym Biuletynie, jeżeli radni podejmą taką decyzję, zostanie ona podana do wiadomości. Burmistrz przypomniał, iż był radnym, brał udział w posiedzeniach Komisji, także takich, gdzie było jednoznacznie powiedziane, że tak ma być bo jakakolwiek zmiana czy ruch jest niemożliwy. Obecnie radni mogli wypowiedzieć się co do stawki podatków, nawet na jednej z Komisji wskazywali, że widzieliby te stawki podatku nawet nieco wyższe. Przez Klub radnych była wydana ulotka, tak naprawdę to radni ustalają stawki podatku, więc w tej ulotce można było zawrzeć informację, że stawki podatku będą przez radnych zwiększone.

 

Radny Marek Matysiak  powiedział, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, jeżeli chodzi o budżet gminy to Burmistrz ma prawo wnosić inicjatywę uchwałodawczą a nie radni. W związku z tym odpowiedź Burmistrza ma służyć niewiadomo jakim celom.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż z jego strony jest inicjatywa uchwałodawcza – radni otrzymali projekt uchwały, do której trzeba było wpisać stawki podatku. Przed chwilą radni głosowali osobowo na ławników do sądów. Jakby się radni czuli, gdyby w wolne miejsca wpisane byłyby nazwiska, które on by widział. Inicjatywa uchwałodawcza była, uchwała została przygotowana a radni suwerennie dokonali wyboru. Jak było widać jednomyślności nie było ani w jednym, ani drugim przypadku. Radni wybrali te osoby, które jak uważają będą je reprezentowali najlepiej. Uważa, że projekt uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej w odpowiedni sposób.  Dopóki uchwała nie zostanie podjęta, radni maja prawo wnoszenia uwag. Burmistrz powiedział także, iż zaproponowane stawki podatku są w zasadzie zwiększone o współczynnik ok. 4,2%, czyli o tyle ile wynika z wytycznych ministerialnych. W jednym podatku wzrost jest nieco większy. Podziękował także za przychylenie się do obniżenia podatku dla rolników, którzy oddali gospodarstwa rolne.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż nadal odbiera te propozycje stawek, które padły na posiedzeniu Komisji, przynajmniej tej, w której pracach uczestniczył, że są to propozycje Burmistrza. Nie wyobraża sobie, aby Burmistrz nie wnioskował o stawki i nie kształtował budżetu gminy.  Wynika z tego, że Burmistrzowi zależało tylko na jednej pozycji dotyczącej rolników, natomiast w pozostałych przypadkach  budżet kształtować ma Rada. Myśli, że wszystkim zależy tak samo aby budżet kształtować na rozsądnym poziomie. Oczekiwania wszyscy mają wielkie, nikomu nie zależy aby podatki podnieść. Co by się stało gdyby radni podeszli do tego nierozsądnie i populistycznie i nie podnieśli podatku. Jest to wspólny interes, żeby dać szansę na rozwój gminy. Nie wie dlaczego Burmistrz broni się przed tymi stawkami.      

 

Burmistrz powiedział, iż odniesie się do stawek podatku, kiedy Rada podejmie uchwałę. Nie chce wpływać na radnych ani w jedną, ani drugą stronę. Jest to suwerenna decyzja Rady. Są takie samorządy, które w ogóle nie podniosły podatków, ale są też takie jak np. w Złotowie, gdzie podatki zostały zwiększone o 15%.

 

Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały ze stawkami, które przedstawił.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/94/2011 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.3.

Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/95/2011 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.4.

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok oraz wniosła do niego autopoprawki. Autopoprawka obejmuje:

1)    zwiększenie planu dotacji o kwotę 220.639 zł na wypłatę podatku akcyzowego, zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie ze złożonym wnioskiem,

2)    zwiększenie planu dotacji o kwotę 115.000zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3)    zwiększenie planu dotacji o kwotę 610 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

4)    zwiększenie planu dotacji o kwotę 7000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

5)    zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o wykonane dochody w kwocie 10.144 zł,

6)    zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy placówek oświatowych o kwotę 3.044 zł,

7)    zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.856 zł z tytułu zwrotu środków z tytułu Funduszu Sołeckiego za 2010 rok,

8)    zwiększenie planu dochodów o kwotę 5000 zł w ramach konkursu Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską,

9)    zwiększenie planu dotacji o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na remont elewacji klasycystycznego Pałacu Sulkowskich w Krajence – etap I.

 

Ponadto utworzono 3 nowe zadania inwestycyjne:

1)    Plac zabaw i miejsce rekreacji w Paruszce,

2)    Plac 500-lecia w Śmiardowie Kraj.

3)    Radosna Podróżna – miejsce rekreacji.

Powyższe zadania uwzględnione zostały w wykazie majątkowym stanowiącym załącznik nr 3 i zabezpieczono na ich realizację kwotę łączną 15 tys. zł, po 5 000 zł na każde zadanie, w ramach którego ma zostać wykonana dokumentacja i mapy.

 

Utworzono 2 nowe zadania inwestycyjne ujęte w wykazie wydatków majątkowych:

1)    Remont ulicy Łódzkiej (kwota 7.500 zł),

2)    Remont ulicy Słowackiego (kwota 8.200 zł).

Przesunięto środki z zadania: „dokumentacja projektowa dróg” w kwocie 15.700 zł na rzecz nowych zadań.

Dokonano także przesunięcia wydatków między rozdziałami w ramach działu.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/96/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady poinformował o wynikach analizy oświadczeń majątkowych, które na jego ręce złożyli radni. Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym informuję, iż wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. W złożonych oświadczeniach stwierdzono następujące braki:

1)    Bogdan Długosz – w części B - brak adresu nieruchomości wymienionych w pkt II.3.4. oświadczenia;

2)    Bożena Tasarz – w części B – brak adresu zamieszkania osoby składającej oświadczenie;

3)    Ewelina Łosoś – nieuwidoczniony dochód z działalności wykonywanej osobiście w części VIII a wykazany w PIT.

 

Uwaga do radnych wykazujących zobowiązania – przy zobowiązaniach wieloletnich należy wykazywać kwoty tylko powyżej 10 tys. zł na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie oświadczenia majątkowego.

Nie podejmowano działań w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Przewodniczący Rady poinformował również, iż Wojewoda Wielkopolski zobowiązany do analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Stefana Kiteli oraz Przewodniczącego Rady Piotra Gniota, nie stwierdził w nich nieprawidłowości.

 

Sekretarz Gminy, w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, powiedział, iż w oświadczeniach majątkowych składanych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje w imieniu burmistrza Gminy i Miasta Krajenka nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Do przedłożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 11

Radny Marek Matysiak powiedział, iż długo się zastanawiał, czy poruszyć ten temat, ale dla spokoju sumienia musi go poruszyć. Przeczytał w Panoramie wywiad z dyrektorem Sendłakiem na temat zwolnienia wicedyrektor Lorek. Dyrektor przeprasza w nim wszystkich i za wszystko, chyba także za to, że żyje. Współczuje dyrektorowi ponieważ wie, że sytuacja była trudna, ale przede wszystkim współczuje pani Lorek, bo nie zasłużyła na to jak ja potraktowano. Jest w innym klubie, ale ma swoje zasady, a te zasady w tej sprawie nie pozwalają mu milczeć. Oficjalnym powodem zwolnienia był brak pomocy dyrektorowi w problemach z jednym uczniem. Z tego co wie problemy te pojawiły się w czerwcu, natomiast słowa odnośnie braku zaufania i innej opcji politycznej padły w kwietniu na radzie pedagogicznej. Jeżeli jest protokół z tej rady, można do niego sięgnąć. Ta kobieta przeszła piekło, dostała się pomiędzy dwa tryby. Myśli, że na to nie zasłużyła. Została pozostawiona samej sobie przez poprzedniego burmistrza, a przez obecnego też została trochę przeczołgana. Przykro mu, że w niektórych sytuacjach burmistrz nie bierze sam odpowiedzialności za podejmowane decyzje, tylko posługuje się sekretarzem, dyrektorem szkoły. Uważa, że w niektórych sprawach należy stanąć z podniesiona przyłbicą, bo skoro podejmuje się jakąś decyzję, to trzeba wziąć za nią odpowiedzialność. Chodzi mu także o wcześniejsze sprawy ze Skarbnikiem, o wręczanie wypowiedzeń innym osobom, z którymi nie chciał współpracować. Burmistrz miał prawo do wyboru współpracowników, ale powinien im to powiedzieć otwarcie, a nie robić takie rzeczy jak zostały zrobione.

 

Janusz Sendłak dyrektor Szkoły Podstawowej w Krajence powiedział, iż zaistniała sytuacja może być różnie oceniana. Ta cała sytuacja osobowa pomiędzy wicedyrektorem a dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence trwa od roku 2008. Zaczęła się od kontroli, które były prowadzone przez nadzór pedagogiczny i pewnymi zaleceniami, które przez nadzór były wydawane. Z tymi problemami musiał mierzyć się sam. Dyrektor zapytał, czy w minionym okresie mógłby powiedzieć, że zwalnia wicedyrektor dlatego, że mu nie pomaga. On tak zrobić nie mógł, chyba, że „strzał samobójczy”, nie ma sprawy. Protokół rady pedagogicznej jest i będzie zachowany. Nie była to jednak rada z kwietnia ale z maja. Na radzie pedagogicznej 27 kwietnia przedstawił projekt organizacyjny pracy szkoły na rok szkolny 2011/2012. W tym projekcie zawarte już były wszystkie dane, które przygotowywały pracę szkoły w nadchodzącym roku szkolnym. Projekt ten został przyjęty przez radę pedagogiczną 18 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi, nikt nie był przeciw. Wydawało mu się, że wszystko jest w porządku, do czasu kolejnej rady, która odbyła się 30 maja. I tam na tej radzie faktycznie padły pewne słowa, „ale nie sensu stricte,  które mówiły że politycznie, itd. itd.”. Można zerknąć do protokolarza jeżeli jest to prawem dozwolone. Uważa, że powinien przeprosić. Został sprowokowany do wypowiedzi, które w spokojnej atmosferze by nie padły. Przy okazji „wmanewrował” kilka osób, które z ta sprawą nie miały żadnego związku. W roku 2005 otrzymał propozycję  zatrudnienia spoza grona pedagogicznego osoby, która od 1 września będzie pełnić funkcję wicedyrektora szkoły.  Przedtem miał kilka propozycji dotyczących grona, wszystkie te propozycje są „odbijane”. Nie byłoby problemu prawnego, gdyby zatrudnienia dokonał z dniem 1 września 2005 roku przez mianowanie, a w kolejnym dniu powołał na stanowisko wicedyrektora szkoły. Nie byłoby wówczas szumu medialnego i odszkodowania. Pani Lorek otrzymała odszkodowanie w wysokości 3 miesięcznego dodatku funkcyjnego, resztę otrzyma po wpłynięciu wyroku sądu. Zapytał, czy mógłby dalej współpracować z osobą, która nie była w stosunku do niego szczera i która mu nie pomagała, on sobie tej współpracy nie wyobrażał.

 

Burmistrz powiedział, iż jeżeli chodzi o Renatę Lorek, może w ostatnim czasie czuć się osobiście rozgoryczona. Wiosna wyniknęły sprawy związane z Maryńcem, potem odwołanie z funkcji wicedyrektora. Chciałby jednak zwrócić uwagę na przepisy prawa. Radny Marek Matysiak chciałby dokonać czegoś, co jest niemożliwe. Nie jesteśmy na wojnie, trzeba działać w takich strukturach, jakie przewiduje prawo. Ustawa o systemie oświaty stanowi, iż dyrektor odwołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. W jednym i drugim przypadku opinie były pozytywne. Jego decyzja była pozytywna, ponieważ była oparta na dokumentach pracy szkoły, które otrzymali radni. Warto zerknąć na to co się działo od 2008 roku.  Przedtem pracował w nadzorze pedagogicznym i szkoła w Krajence w zakresie merytorycznym podlegała jego osobie.  Przy kolejnych kontrolach pojawiały się uchybienia. Większość spraw które pojawiają się w szkole i dotyczą powoływania grup, są to sprawy dotyczące dyrektora i wicedyrektora od spraw pedagogicznych. Sam był wicedyrektorem szkoły więc wie jakie obowiązki go dotyczyły. Jeżeli radni przeanalizują te dokumenty, to dojdą do wniosku, że jakiś plan naprawczy w szkole podstawowej w Krajence jest konieczny. Mając widzę opartą na dokumentach, które radni mają przed sobą, jego opinia była pozytywna. Jeżeli chodzi o sprawy wcześniejsze, o których radny wspomina, dotyczące Sekretarza, czy Pana Łochowicza, jak wspominał wcześniej – on jest Burmistrzem i wszystkie decyzje, które są przekazywane radnym, są wcześniej z nim konsultowane. Chyba nikt nie wyobraża sobie, że odchodzi ta, czy inna osoba, bo tego chciał sekretarz. Część decyzji radni podejmowali sami jeżeli chodzi o Skarbnika. Przypomina, że on złożył wniosek o jego odwołanie, który argumentował utratą zaufania do tej osoby. Jak się później okazało w wielu sytuacjach, miał rację. Byłoby dobrze aby jeśli ktoś nie chce współpracować z jego osobą, i nie widzi możliwości współpracy powinien mieć możliwość przyjścia i powiedzenia, że nie akceptuje wyników wyborów sprzed roku i chce odejść. Taka sytuacja nie miała miejsca. Pierwszą osobą do której podszedł po wyborach, jeszcze przed powołaniem go na stanowisko burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, był właśnie Skarbnik, którego zapytał, czy chce z nim współpracować. Parę dni później był u niego Przewodniczący Piotr Gniot i dokładnie to samo mu powiedział. Tak się jednak potoczyła sytuacja, że Rada odwołała go ze stanowiska. Uważa, że gmina to nie jest cesarstwo, każdy musi robić, co do niego należy: podatki uchwala Rada Miejska, nagrody wręcza dyrektor szkoły i Burmistrz. Jeżeli są pracownicy, którzy odchodzili a pracowali w Urzędzie Gminy to Sekretarz jest od zajmowania się sprawami kadrowymi. Sekretarz Gminy kieruje Urzędem Gminy, w związku z tym ma czynić co do niego należy. Takie jest jego stanowisko i tego będzie się trzymał.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż czegoś nie rozumie. Uważa, że jeżeli Burmistrz traci do kogoś zaufanie, to ta osoba nie pracuje. Z wypowiedzi dyrektora wynika, że sprawa się ciągnie już od jakiegoś czasu. Dziwi ją, że ktoś niby źle pracuje i trzyma się go tyle lat. Uważa, że stanowisko Burmistrza jest słuszne. 

 

Burmistrz powiedział, iż te protokoły, które wychodziły z kuratorium trafiały nie tylko do dyrektora ale również do organu prowadzącego.  Prosi aby zwrócić na to uwagę.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż jeśli dyrektor Sendłak traci do kogoś zaufanie, powinien już to dawno zrobić. Wówczas miałoby to pewne odzwierciedlenie. Teraz jest to dziwne. Jeżeli źle pracowała, trzeba było ja zwolnić.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż popiera radnego Matysiaka i w pierwszej sprawie i teraz. Jeżeli jest wicedyrektor, to ma jakiś zakres obowiązków. Jeżeli ma zakres obowiązków i ich nie wypełnia to się żegnamy. Nie będzie obecnie analizował otrzymanych dokumentów, ponieważ nie wie czy pani wicedyrektor miała te czy inne rzeczy w zakresie obowiązków. Chciałby się także odnieść do sprawy, o której mówił na posiedzeniu komisji. Ma prośbę, aby przyznając nagrody Burmistrza określić zasady, które umożliwią zdobycie takiej nagrody.

 

Burmistrz powiedział, iż na Komisji radny Anatol Najmowicz zadał mu pytanie, czy to prawda, że sekretarka ze szkoły podstawowej w Krajence dostała nagrodę Burmistrza. Stwierdził, że jest to prawda. Jest to jego kompetencja, w związku z tym on za to odpowiada i te nagrody wręcza.  Podano w wątpliwość, czy pracownicy obsługi powinni dostawać nagrody burmistrza. Radny sugerował, że nagrody dla obsługi szkoły powinny być przyznawane przez dyrektora szkoły, a dla nauczycieli mógłby przyznawać Burmistrz. Jego odpowiedź była taka, ze Dzień Edukacji Narodowej, jest nie dniem nauczyciela, tylko dniem wszystkich pracowników szkoły. W związku z tym nagrody Burmistrza mogą być przyznawane także pracownikom oświaty. Tak było, tak jest i tak będzie. Jeżeli chodzi o osoby, które otrzymały nagrodę to były one konsultowane z dyrektorami.

 

Janusz Sendłak powiedział, iż dziwi go pytanie radnego Najmowicza, ponieważ w poprzedniej kadencji nagrody Burmistrza również otrzymywali pracownicy obsługi. Nikt wtedy nie miał pretensji, nikt nie wnosił uwag. Prosi aby przyjrzeć się ustawie o pracownikach samorządowych, która nie mówi o tym, że ci pracownicy nie mogą być nagradzani przez Burmistrza. Przypomniał, iż w poprzedniej kadencji nagrodę Burmistrza otrzymał także obecny tu radny Makarewicz. Nikt nie wnosił zastrzeżeń, aż do teraz.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż takie uwagi wnosił także w poprzedniej kadencji. Rozmowy takie były prowadzone. Chodzi mu wyłącznie o określenie konkretnych zasad, za co nagrodę może otrzymać pani sekretarz, za co pan woźny. Być może inne osoby też będą chciały dorównać tym osobom, które zostały nagrodzone. Chodzi o określenie zasad i podanie ich do wiadomości.

 

Burmistrz powiedział, iż nagrody są przyznawane za wzorową pracę.

 

Janusz Sendłak powiedział, iż od 2009 roku obowiązuje regulamin wynagradzania i nagradzania pracowników dydaktycznych. Do tej pory nie uchwalono takiego regulaminu w odniesieniu do pracowników obsługi. Wówczas sprawa byłaby prosta. Kryteria dla nauczycieli zostały określone, nie ma kryteriów dla pracowników obsługi. Nie można twierdzić, że jak ich nie ma, to nie nagradzamy.

 

Radny Adam Klaryński powiedział, iż jest zdziwiony, że temat ten został poruszony. Jest wg niego temat zastępczy. Powiedział też, że boisko sportowe w Skórce znajduje się w zarządzie szkoły podstawowej. Radny pytał, czy możliwe jest aby obiektem zarządzała gmina. Prosi o to mając na uwadze przyszłe inwestycje gminy na tym terenie.

 

Radny Piotr Gniot przypomniał, iż sprawami tego boiska interesowało się ABW. Dobrze się stało, że boisko trafiło pod opiekę szkoły. Grunty te gmina otrzymała nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina była zobowiązana realizować cel określony przez darczyńcę, czyli boisko musiało pozostawać w zarządzie szkoły. Te gminy, które w dobrej wierze przekazały te boiska w zarząd zespołom sportowym czy stowarzyszeniom złamały prawo. Należałoby sprawdzić, czy obecnie można już podjąć decyzję  w sprawie zmiany zarządcy. Nie wie jak długo umowa z Agencją obowiązuje.

 

Burmistrz powiedział, iż Agencja która przekazała grunt mogła to zrobić pod warunkiem, że będzie przeznaczone na cele oświatowe. Przy okazji Funduszu Sołeckiego zaproponowano wykonanie przyłącza energetycznego, potem wieś zrezygnowała z tego przyłącza. Jeżeli koło boiska ma powstać centrum rekreacji, gdzie można by było organizować nie tylko zajęcia sportowe ale także zabawy, to prąd by się tam przydał. szkoda, ze wniosek został wycofany. Mogłoby to być spokojnie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

 

Radny Adam Klaryński powiedział, iż nie wie dlaczego tak się stało, nie pamięta czy tak się stało. Jeżeli zrezygnowano, to być może z tego powodu, iż nie wiadomo co dalej z boiskiem będzie.

 

Burmistrz stwierdził, iż boiska ze skórki nikt nie zabierze – ono tam jest.

 

Radny Piotr Gniot przypomniał, iż gmina ma prawie 8 ha udziału nieruchomości 40 ha w Złotowie. W tym przypadku upłynęło już 10 lat i Agencja nie może tego gruntu zabrać gdyby zmieniono przeznaczenie tego terenu. Może ten sam przepis będzie regulował sytuację boiska w Skórce – upłynie 10 lat i burmistrz będzie miał wolną rękę.

 

Burmistrz powiedział, iż to co przedstawiła dzisiaj na sesji Veolia, dotyczyła mieszkańców oraz tego, co będzie musiała zrobić Rada. Jeżeli dokładnie przeczytać ustawę, to okazuje się, że każda gmina musi partycypować w budowie, rozbudowie i utrzymanie miejsca, gdzie są składowane odpady. Na dzień dzisiejszy składowisko w Krajence jest zrekultywowane, nie partycypujemy w budowie i rozbudowie punktu przeładunkowego w Złotowie, nie partycypujemy w kosztach tego przedsięwzięcia, które jest realizowane w Pile. 

 

Radny Zbigniew Morgulec po raz kolejny zwracał uwagę na wyjątkowe zakrzaczenie drogi powiatowej na odcinku Śmiardowo Kraj. – Augustowo. Radny prosił, aby w jakiś sposób zainteresować tą sprawą zarządcę drogi. Problem jest szczególnie nasilony  przy wyjeździe z cmentarza i boiska sportowego. Wyjeżdżając z drogi gminnej trzeba wyjechać prawie na połowę drogi powiatowej aby cokolwiek zobaczyć. Podobnie sprawa wygląda przy wyjeżdżaniu z nieruchomości znajdującej się naprzeciwko wyjazdu z cmentarza. Na przyszłość, może to być dla gminy bardzo duży problem.

 

Radny Zbigniew Morgulec powiedział, iż wcześniej interweniował w sprawie przepust na drodze Śmiardowo Kraj. – Leśnik, który był zapchany. Przepust został udrożniony, chociaż jego średnica nie jest zbyt duża. Sprawa ta jego zdaniem nie została załatwiona do końca. Rów, spełnia ważną funkcję, ponieważ odbiera nadwyżkę wody z Kanału Augustowskiego i ma odprowadzać  ją do Głomi. Może to być powód, że jest ciągle problem z Kanałem - mówi się, iż nie jest on drożny. Na starych niemieckich mapach widać, że rów ten ma za zadanie odprowadzać wodę do Głomi, a nie jak inne rowy do kanału. Problemy z tego powodu dotykają także Czajcze, Leśnik i dalej Augustowo i Głubczyn.

 

Burmistrz powiedział, iż jest zdziwiony, że problem przepustu nie został załatwiony przez Urząd. Byli tam ludzie, w związku z tym będzie zwracał się do swoich współpracowników o wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o krzaki, to od 2 listopada ma przyjść 9 osób zatrudnionych poprzez Urząd Pracy. Większość tych osób będzie pracowała przy grabieniu i porządkowaniu miasta. Może uda się oddelegować 1 czy 2 osoby żeby część tych krzaków powycinać. Dofinansowanie do jednego pracownika wynosi ok. 1 tys. zł. W ciągu miesiąca spłynie do gminy z PUP ponad 10 tys. zł. Może uda się rozwiązać te problemy, o których radny wspomina.

 

Ad. 12

Zdzisław Pasymowski powiedział, iż cieszy go, że został poruszany temat nagradzania. Dobrze, że Burmistrz nagradza nie tylko nauczycieli ale widzi także pracę obsługi i sekretarek. Jeżeli chodzi i egzaminy i sprawdziany dobrze, że wyniki są takie jakie są. Są takie szkoły, w których nauczyciele nie realizują podstawy programowej, tylko cały rok rozwiązują testy. Potem szkoły mają dobre wyniki. Uważa, że nauczyciele w Krajence pracują dobrze, a liczą się nie tylko testy ale także podstawa programowa. Z. Pasymowski przypomniał także, iż w poprzedniej kadencji prosił o wykonanie ulicy Stanisława Polańskiego. Dostawał odpowiedzi odmowne z tego powodu, że w ulicy nie ma mediów, itp. Obecnie jednak udało się do tej inwestycji przystąpić. Po wielu latach ta ulica będzie wyglądała odpowiednio. W Krajence remontu wymaga także ulica Cierpienia, jest to centrum miasta. Prosi aby pomyśleć także o tej inwestycji.

W Panoramie Złotowskiej z 25 października br. przeczytał, że zdjęta zostanie tablica znajdująca się na kamieniu przed KOK. Dyskutowało o tym 20 osób, a gmina liczy 7,5 tys. osób. Uważa, iż w tej sprawie powinien być ogłoszony plebiscyt z pytaniem, czy tablicę zdjąć, czy nie. Należy pamiętać o tym, ilu młodych Rosjan zginęło na tej wojnie. Nie powinno o tym decydować 20 osób.

Zdzisław Pasymowski wypowiedział się także w sprawie wyglądu Rynku w Krajence. Zwracali na to uwagę absolwenci uczestniczący w zjeździe. Uważa, że jest tam za mało zieleni. Proponował zaplanowanie dodatkowej zieleni i ukwiecenie Rynku.

 

Burmistrz poinformował, iż zamknięta jest ulica Szkolna w Krajence. Ruch odbywa się naokoło przez ulicę Wojska Polskiego. Mieszkańcy z tego powodu nie są zadowoleni. Zapadła się tam droga, istnieje domniemanie, że powodem jest pęknięcie rury, wymywanie piasku i w wyniku tego pękanie drogi. Przeprowadzona monitoring wizyjny, rury kanalizacyjne są popękane, co nie oznacza, że w tym miejscu, gdzie zapadła się droga. Wystosowano w związku z tym wniosek do Starostwa Powiatowego o dokonanie naprawy drogi. W przyszłym roku trzeba będzie podjąć decyzję o wymianie rur. Wycena dokonana przez jedną z firm opiewała na kwotę 126 tys. zł netto, bez wymiany studzienek i naprawy ulicy. Jeżeli chodzi o przyszłe inwestycje, to w pierwszej kolejności trzeba naprawić to co się zepsuło, potem dopiero robić to czego dotychczas nie zrobiono. Postara się ten problem rozwiązać w najbliższym czasie.

Burmistrz powiedział także, iż myśli, że wszyscy zauważyli, iż Kok zmienia swój wygląd. Wyremontowano salę, w której odbywa się sesja, salkę socjoterapeutyczną i korytarz. Remont przeprowadzono ze środków własnych KOK.

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 7 listopada o godz. 13:00 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w celu podjęcia uchwał w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz obniżenia ceny żyta służącej do naliczania podatku rolnego.

 

Piotr Jończyk pytał o termin przeprowadzenia w gminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Pytają o to mieszkańcy, którzy widzą taką potrzebę.

 

Radny Marek Matysiak powiedział, iż dzwoniła do niego starsza pani z prośbą o interwencję w sprawie palenia papierosów pod wiatą na przystanku PKS w Krajence. Prosił już dyrektora ZSS w Krajence aby zwrócił uwagę młodzieży szkolnej na istnienie zakazu palenia na przystankach. Radny proponował aby umieścić na wiacie znak zakazujący palenia oraz aby Strażnik Miejski podjął działania w zakresie kontroli tego zakazu i karał mandatami za jego łamanie.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż zauważył, iż na ulicy Złotowskiej pracują geodeci. Pytał, czy ma to związek z przyszłorocznymi inwestycjami.

 

Burmistrz powiedział, iż w tamtym rejonie trwa budowa stacji Bliska, remont CPN planuje także pan Kępiński. Również gmina jest w trakcie realizacji inwestycji wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Ad. 13

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:45 zamknął XIII sesję Rady Miejskiej w Krajence. 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                        Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                       Przewodniczący Rady