Protokół Nr XVI/2011

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 15 grudnia 2011 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:50 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.  

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Leszek Łochowicz          - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski    - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko        - Skarbnik Gminy,

5)    Ryszard Sieg                -Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

6)    Aleksandra Sawicka      - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

Ad. 2

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence,

2)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krajenka na lata 2012-2025,

3)    uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2012 rok,

4)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,

5)    Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,

6)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok,

7)    udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych,

8)    udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu Złotowskiego”.

7.    Zapytania i wnioski radnych.

8.    Wolne głosy, informacje.

9.    Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 24 listopada 2011 roku został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

 

Ad. 4

Leszek Łochowicz Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Do ww.  informacji nie wniesiono uwag.

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy złożył informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady. Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do przedłożonej informacji nie wniesiono uwag.

Radny Jakub Niedźwiecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence poinformował o dotychczasowych ustaleniach w związku z kontrolą procedur przyznawania nagród dla nauczycieli i pracowników samorządowych w gminnych placówkach oświatowych.

Komisja Rewizyjna wszczęła kontrolę w dniu 9 grudnia 2011 na wniosek Rady Miejskiej w Krajence.

 Kontrolą objęto:

1)    Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Krajence – dyrektor Janusz Sendłak

2)    Publiczna Szkołę Podstawową im. ks. Grochowskiego w Głubczynie – dyrektor Bogusław Wójtowicz,

3)    Szkołę Podstawową w Skórce im. Marii Kownackiej – dyrektor Danuta Balcer,

4)    Gimnazjum w Krajence im. dr W. Brzezińskiego – dyrektor Andrzej Pietrzak,

5)    Publiczne Przedszkole w Krajence – dyrektor Urszula Wawrzyniak,

6)    Publiczne Przedszkole w Skórce – dyrektor Wanda Toporowska,

7)    Publiczne Przedszkole w podróżnej – dyrektor Dorota Król,

8)    Publiczne Przedszkole w Głubczynie – dyrektor Beata Traczuk.

 

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1)    Zapoznano się z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

2)    Uchwałą Nr XXVII/182/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego,

3)    Regulaminami wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami w poszczególnych placówkach oświatowych,

4)    Oświadczeniami Włodzimierza Hildebrandta – dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence,

5)    Pisemnymi wyjaśnieniami dyrektorów poszczególnych  jednostek .

 

W wyniku  wstępnego rozpoznania sprawy kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), pracownikowi samorządowemu za szczególne osiągnięcia zawodowe można przyznać nagrodę. Ustalono, że forma przyznawania nagród dla pracowników samorządowych w placówkach była prawidłowa. Nie potwierdziły się zarzuty stawiane przez radnego Marka Matysiaka, że nagrody dla pracowników obsługi i administracji były przyznawane z odpisu 1% dla nauczycieli. Stwierdzono, że nagrody dla pracowników samorządowych są przyznawane w ramach właściwego 2 % odpisu na fundusz nagród przyjętego w gminie i mieście Krajenka – dowód oświadczenie dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence oraz zestawienie wysokości odpisów na nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi. Wnioski o przyznanie nagród były uzasadniane pisemnie.

Zgodnie z pisemnymi oświadczeniami dyrektorów jednostek, przyznawanie nagród dla nauczycieli odbywa się na podstawie analizy efektów pracy, kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej.

Fundusz na nagrody dla nauczycieli rozdzielany wg proporcji 0,8 % w gestii dyrektora, 0,2 % w gestii burmistrza, który przyznaje nagrody na umotywowany wniosek.

Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza, które Komisja otrzymała do wglądu były uzasadnione pisemnie.

Kolejne posiedzenie komisji planowane jest na 28 grudnia 2011 r. Są to wyniki wstępne, gdyż nie zostały jeszcze zakończone prace komisji. Po zakończeniu kontroli Rada Miejska zostanie zapoznana z jej wynikami.

 

Do powyższej informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 5

Tomasz Ciechanowski udzielił  także odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady. Informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż jest nieusatysfakcjonowana, ponieważ na ostatniej sesji złożyła 3 wnioski a odpowiedzi otrzymała tylko na dwa z nich. Pytanie, na które nie otrzymała odpowiedzi dotyczyło dogrzania pomieszczeń biblioteki w Augustowie, podała nawet ewentualne źródła finansowania.

Sekretarz powiedział, iż sprawę wyjaśni i udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

Ad. 6.1.

Przewodniczący Rady poinformował o stanowiskach Komisji Rady w sprawie projektu uchwały dotyczącego likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence:

Komisja Rewizyjna – 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący,

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za,

Komisja Społeczna – 4 głosy za, 1 głos przeciwko.

Radna Elżbieta Smodis poinformowała, iż wstrzymała się od głosu podczas posiedzenia Komisji, ponieważ miała wątpliwości. Statut Komunalnego Zakładu określa, iż organem założycielskim jest Rada natomiast nadzór nad jego działalnością sprawuje Burmistrz. Radna pytała, czy Rada Miejska straci kontrolę nad zakładem.

Skarbnik Gminy powiedziała, iż kiedy dotychczasowy zakład budżetowy zostanie przekształcony w jednostkę budżetową kontrola będzie jeszcze większa. Będzie plan po stronie dochodów, podobnie po stronie wydatków. Zgodnie z upoważnieniem, na wszelkie ruchy w zakresie przenoszenia wydatków w ramach rozdziałów wyraża zgodę Burmistrz. W przypadku konieczności zwiększenia planu wydatków decyzję będzie podejmować Rada, która będzie określała, czy oczyszczanie miasta ma się odbywać w mniejszym, czy większym zakresie i czy środki będą do budżetu dodane.

Radna Elżbieta Smodis pytała, czy przesunięcie środków będzie wymagało uchwały Rady, czy Rada będzie musiała się w tej sprawie zbierać, jak to będzie wyglądało.

Skarbnik wyjaśniła, iż będzie to wyglądało tak, jak dotychczas w przypadku np. placówek oświatowych, czy MGOPS. W momencie kiedy będzie zwiększony zakres prac i Rada wyrazi na to zgodę, musi za tym iść decyzja o zwiększeniu środków na wydatki. Na tym etapie budżet jest zaplanowany tak jak jest, kiedy brakuje środków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, Burmistrz ma upoważnienie do dokonywania przesunięć w drodze zarządzenia. Nigdy nie dzieje się tak, że środki kończą się z dnia na dzień. Widoczny jest plan i wykonanie i widać jak się to kształtuje.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż Skarbnik zaprzeczyła pytaniu radnej Smodis, ponieważ zgodnie z punktem 12 Statutu, kontroli prawidłowości rozliczeń zakładu z budżetem gminy wykonuje Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka. Generalnie, jeżeli chodzi o przepływ środków finansowych w trakcie roku budżetowego, czy zatwierdzaniu planu, Rada nie będzie miała nic do powiedzenia, tak jak w przypadku jednostek budżetowych typu szkoła. Ponadto istotną różnicą pomiędzy jednostką budżetową a zakładem budżetowym jest to, że zakład budżetowy ma większą niż jednostka budżetowa swobodę finansową w zakresie bieżącej działalności gospodarczej. W planie finansowym można dokonywać zmian w ciągu roku w przypadku większego zrealizowania dochodów i wydatków, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu i zwiększenia dotacji z budżetu. Zakład budżetowy ponadto ma prawo do zatrzymywania na rok następny części wygospodarowanych środków, czego jednostka budżetowa nie ma. Ma także zastrzeżenie typu prawnego do projektu tej uchwały. Zapewne Sekretarz się z nim nie zgodzi ale art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówi, że tworząc jednostkę budżetową organ, o którym mowa w ust. 1 nadaje jej statut, chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. Dla niego jest to jednoznaczne z tym, że powinien być wykaz mienia i Rada przekształcając zakład budżetowy w jednostkę budżetową ma do niego prawo wglądu zanim podejmie taką decyzję. Radny prosił, aby mu nie mówić, że zapis w pkt 4 stanowiący, że mienie znajdujące się w użytkowaniu dotychczasowego zakładu budżetowego przejmuje jednostka budżetowa, to jest to samo. Są to dwie odrębne rzeczy. Zawsze jest tak, że jeżeli coś się przekształca, jeżeli zmienia się kierownik, występuje spis mienia z natury i informacja o tym winna być przekazana do organu, który podejmuje decyzję. Jego zdanie jest takie, a nie inne.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż jeżeli chodzi o przekształcenie zakładu generalnie nie widzi większych zagrożeń. Kwestie inwentaryzacyjne to standard więc teoretycznie pkt 4 może temat wyczerpać. Wszystkie zmiany jednak niosą pewien niepokój. Jeszcze dwa tygodnie temu część pracowników nie bardzo się orientowała co za tym idzie. Jeżeli nie ma tej wiedzy, to są obawy i strach. Rada nie była informowana o zmianach osobowych, zakłada jednak że ruchu tam nie będzie. Nie pytał o to wcześniej, chciałby teraz zapytać o spokój pracy i spokój pracowników związane z przekształceniem.

Burmistrz powiedział, iż do tej pory była taka sytuacja, że w przypadku kiedy trzeba było dokonać oczyszczania miasta burmistrz zlecał to zakładowi. Mógł zlecić to Komunalnemu Zakładowi w Krajence, mógł zlecić to komukolwiek innemu np. MZUK-owi czy Altvaterowi. Tak naprawdę pracownicy, którzy byli zatrudnieni do tej pory w KZUP nie wiedzieli komu zleci się te prace. Dyrektor kiedy chciał wykonać jakieś zadania, widział że są jakieś potrzeby przychodził do gminy i wówczas wypisywano mu zlecenie. Można było je jednak wypisać komuś innemu. W przypadku zmiany dyrektor będzie miał swój budżet, w którym ma zaplanowane płace. W związku z tym polityka kadrowa będzie wyglądała zupełnie inaczej niż do tej pory. Biorąc pod uwagę przejrzystość finansów będzie można w inny sposób zarządzać i kadrą i pieniędzmi, które są z naszych podatków. Uważa, że w tej sytuacji pracownicy będą czuli się bezpieczniej, bo będzie budżet i na bazie tego budżetu dyrektor będzie mógł zatrudniać nadal – nie słyszał aby miały być jakiekolwiek zwolnienia. W przyszłości w KZUP będzie trzeba zatrudnić dodatkowe osoby w związku z rozbudową kanalizacji. Teraz było tak, że gdyby miasto nie zleciło zakładowi usług, to dyrektor nie miałby dochodów. Mając swój własny budżet te dochody będzie miał.

Przewodniczący Rady projekt uchwały poddał pod głosowanie. Oddano:

- 13 głosów za podjęciem uchwały,

- 1 głos przeciwko

- 1 głos wstrzymujący.

Wobec wyników głosowania Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XVI/105/2011  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad. 6.2.

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy Krajenka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krajenka na lata 2012-2025 oraz przedstawiła autopoprawki proponowane przez Burmistrza. Projekt prognozy stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Autopoprawki były następujące:

1)    W sumie kwoty długu w poz. 13 w roku 2012 ujęto kwotę 594.462, co stanowi transzę pożyczki z WFOŚiGW zaplanowaną do uruchomienia w roku 2013. Znajduje to odzwierciedlenie w kwocie przychodów (wiersz poz. 11 roku 2013) i w kwocie długu za rok 2013. Oznacza to, że dług wykazany na koniec roku 2012 winien wynosić 12.014.629 zł.

2)    Zmniejszenie w roku 2012 wydatków bieżących o kwotę 315.000zł.

3)    Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2012 o kwotę 315000zł, która przeznaczona zostanie na remont Krajeńskiego Ośrodka Kultury w ramach programu: „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury”, zakładającego dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4)    Zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 185000 w ramach zadania „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka” w roku 2012.

5)    Zwiększenie kwoty wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 185000 w ramach zadania „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka” w roku 2013.

6)    Zmniejszenie w latach 2013-2015 kwoty wydatków bieżących o kwotę obsługi długu planowaną w danym roku budżetowym dla zapewnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7)    Zwiększenie kwoty dochodów ze sprzedaży majątku do kwoty 350000zł w roku 2013.

 

Autopoprawki, o których nie było mowy na posiedzeniach Komisji wynikają z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wpłynęła do Urzędu w dniu 12 grudnia br. Zastrzeżenie dotyczyło przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. Zdaniem izby upoważnienie to jest bezprzedmiotowe, ponieważ jako jednostkę odpowiedzialną i koordynującą przedsięwzięcia jest Urząd Gminy i Miasta w Krajence. Izba wskazała także na niezgodność wydatków majątkowych wykazanych w wierszu 10 na 2012 rok z kwotą wydatków majątkowych wykazanych w projekcie budżetu na 2012 rok. Dokonano także zmiany danych liczbowych wynikających z autopoprawek.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż we wtorek o godz. 14:10 otrzymał kopertę z projektem budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej. Taką kopertę otrzymał też wcześniej, ok. 2 tygodnie temu. Radny zapytał, która jest prawdziwa. Tego, co otrzymał we wtorek nie czytał, bo nie miał na to czasu. Nie wie czy te materiały dostali wszyscy radni, czy tylko on. §22 ust. 4 statutu Gminy i Miasta Krajenka mówi, że powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu wysyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. Sami tworzymy prawo i sami je łamiemy. Radny prosił Przewodniczącego aby odpowiedział na pytanie, które są prawdziwe i dlaczego tak się stało. Nie było żadnej adnotacji w jakim sensie jest to przesłane. 

Sekretarz przypomniał, iż na posiedzeniach komisji były przedstawione autopoprawki. Pani Skarbnik zobowiązała się, że przed sesją dostarczy ujednoliconą wersję projektu uchwały. Skarbnik po wykonaniu ujednoliconej wersji uchwały dla ułatwienia korzystania z niego, przedłożyła go radnym. Projekt ten zawierał autopoprawki, które przedstawiła Pani Skarbnik.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż mimo wszystko jest to niezgodne ze statutem Gminy i Miasta Krajenka. Jeżeli wnosimy później jakieś autopoprawki, to mamy takie prawo, ale maja też prawo jako radni otrzymać materiały na 14 dni przed sesją. Nie wie, czy jeżeli rada podejmie dzisiaj uchwałę o zatwierdzeniu tego budżetu, będzie ona prawomocna.

Sekretarz powtórzył, iż na początku grudnia wszyscy radni otrzymali projekt budżetu. To o czym mówił radny Matysiak nie odnosi się do projektu budżetu, ponieważ w miesiącu styczniu br. przez Radę Miejską w Krajence została podjęta uchwała mówiąca o procedurze uchwalania budżetu. Zostały tam określone terminy i uregulowanie statutowe nie ma zastosowania. Terminy te są trochę dłuższe. W trakcie prac nad budżetem pojawiają się różne spostrzeżenia zarówno ze strony radnych, uwagi instytucji, którym przedstawia się projekt budżetu. Przed uchwaleniem jest to na bieżąco korygowane. W związku z tym na sesji budżetowej wnosi się autopoprawki. Żeby radni mieli gotowy materiał Pani Skarbnik przygotowała ujednolicony tekst tej uchwały, łącznie z autopoprawkami, które radni mieli przedstawione już w trakcie posiedzeń Komisji, które odbywały się praktycznie dwa tygodnie temu. Jest to wynik tego, że ten projekt uchwały został ujednolicony dla jasności sczytywania i przejrzystości.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż ustawa o samorządzie gminnym nakłada obowiązek przedłożenia projektu budżetu z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wszystko to co się dzieje od momentu od otrzymania tego projektu uchwały to są zmiany i mogą one być dokonywane nawet w dniu dzisiejszym. Nie zdziwi się, jeżeli jeszcze dzisiaj dokonane zostaną zmiany. Pojawi się nowy dokument z nowymi autopoprawkami, które mogą zostać wniesione i wszystko będzie w porządku. Dla niego podstawowym kryterium przez wiele lat było złożenie budżetu do wglądu na dwa tygodnie wcześniej oraz złożenie go do 15 listopada w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Burmistrz sporządza projekt budżetu, Izba go ocenia – usłyszał dzisiaj, że ta opinia jest pozytywna. Każda rzecz, która różni się od wersji pierwotnej, którą burmistrz złożył, wymaga przyjęcia w autopoprawce. Dopóki dzisiaj na tej sali będziemy mówić o budżecie, można go zmieniać praktycznie w każdej pozycji. Oczywiście nikt tego nie będzie robił, bo po to są Komisje. Według niego wszystko jest w porządku – on tak rozumie te dwa tygodnie.  

Skarbnik Gminy przypomniała, iż opinia do Urzędu wpłynęła 12 grudnia, materiały wyszły we wtorek z uwzględnieniem autopoprawek, które były ujęte w opinii. 

Przewodniczący Rady projekt uchwały z autopoprawkami poddał pod głosowanie.

Wobec wyników głosowania Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym  podjęła uchwałę Nr XVI/106/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krajenka na lata 2012-2025 – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 6.3.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy i miasta Krajenka na 2012 rok oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok. Opinie te były pozytywne. Projekt budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2012 rok stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu:

1.     Uwzględnienie w budżecie autopoprawek zgłoszonych przy projekcie WPF.

2.    Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 415.000 zł w celu doprowadzenia
do zgodności kwot z WPF;

3.    Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja Krajeńskiego Ośrodka Kultury” realizowanego w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury”, zakładającego dofinansowanie MKiDN (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), całość zadania zaplanowano na kwotę 600.000 zł, kwota 185.000 zł została przesunięta z zadania inwestycyjnego „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka, natomiast kwota 415.000 zł została przesunięta z wydatków bieżących;

4.    Wprowadzono dotację w kwocie 3.000 zł dla podmiotów nie należących do sfery finansów publicznych (Rozdział 01008)z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych; Zmniejszono dotację w kwocie 33.000 zł dla Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence;

5.    Ze względu na funkcjonowanie na terenie gminy przytuliska a nie schroniska
dla zwierząt dokonano zmniejszenia o kwotę 13.000 zł w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt i zwiększenia w rozdziale 90095 Pozostała działalność;

6.    Zwiększono kwotę rezerwy celowej na zadania zarządzania kryzysowego i po zmianie wynosi ona 44.400 zł  tzn. nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych
o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, jednocześnie zmniejszono o taką samą kwotę wysokość rezerwy celowe na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3,co w konsekwencji nie zmienia kwoty ogólnej rezerw celowych;

7.    Zwiększono w rozdziale 85219 kwotę dotacji celowej na zadania własne o kwotę
445 zł w celu doprowadzenia do zgodności z kwotą zadeklarowaną przez dysponenta tychże środków, jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę 445 zł planowanych dochodów z tyt. odsetek w rozdziale 75616;

8.    W rozdziale 85213 i 85216 dokonano weryfikacji proporcji środków pochodzących
z budżetu gminy i budżetu państwa w dofinansowaniu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego i wprowadzono odpowiednie korekty;

9.    W celu osiągnięcia wyżej wymienionych założeń dokonano następujących przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej w stosunku do projektu budżetu:

a)    zmniejszenia

Rozdział 71004 kwota 22.000 zł

Rozdział 75023 kwota 89.802 zł

Rozdział 80101 kwota 82.600 zł

Rozdział 80110 kwota 78.000 zł

Rozdział 85195 kwota 10.000 zł

Rozdział 85214 kwota 34.500 zł

Rozdział 85216 kwota 34.194 zł

Rozdział 85228 kwota 15.000 zł

Rozdział 85295  kwota 2.400 zł

Rozdział 90001 kwota 185.000 zł

Rozdział 90095 kwota 13.000 zł

Rozdział 92109 kwota 133.000 zł (w tym dotacja 33.000 zł)

Razem 699.496 zł (w tym wydatki majątkowe 185.000 zł)

b)    zwiększenia

Rozdział 01008 kwota 3.000 zł (dotacja)

Rozdział 85213 kwota 6.896 zł

Rozdział 85216 kwota 76.600 zł

Rozdział 90013 kwota 13.000 zł

Rozdział 92109 kwota 600.000 zł  

Razem 699.496 zł (w tym majątkowe 600.000 zł)

10. Usystematyzowanie nazw zadań majątkowych wykazanych w zał. 3 poprzez dopisanie nazw miejscowości, w których będą realizowane zadania w celu doprowadzenia do większej przejrzystości;

11. Dodanie wiersza z działem 921 w zał. 1, który zawiera podsumowanie odpowiadających mu podrozdziałów i zmniejszenie działu 900 o kwotę 135.000 zł, która została omyłkowo jemu przypisana, natomiast powinna zostać ujęta
w podsumowaniu działu 921;

12. Zmiana klasyfikacji  w załączniku nr 4, był § 955 jest §950 oraz był § 952 jest §931.

13. Usunięto upoważnienie zawarte w §11 ust. 1 projektu uchwały z uwagi na fakt,
iż takie samo upoważnienie zawarte jest w projekcie uchwały w sprawie WPF

14. Z treści i upoważnienia zawartego w pkt 4 wyeliminowano wyrażenie „paragrafami i”, ponieważ budżet po stronie wydatków uchwalany jest w szczegółowości
do rozdziałów i grup wydatków;

15. Uaktualnienie danych liczbowych będących wynikowymi wprowadzonych zmian.

 

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Krajence poinformowali o stanowiskach Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2012 rok. Stanowiska wszystkich Komisji były jednogłośnie pozytywnie.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż budżet jest dobry dla gminy, należy go dobrze postrzegać. Cieszy, że kontynuowane są duże zadania, projekty unijne rozpoczęte jeszcze przez poprzednika, Pana burmistrza Szczerbiaka. Obecny Burmistrz i Rada kontynuują prace, idzie to w dobrym kierunku, kończymy wodociągi, zakończono wysypisko. Jeżeli śledzi się lokalną prasę, to należy sobie zdawać sprawę, że gdyby zadanie to nie zostało wykonane, gmina byłaby na etapie płacenia kar, a i tak trzeba by to zrobić. Czytał, że inwestycja była kontrolowana i nie było żadnych obiekcji. Widzimy też kanalizację. Na szereg pytań uzyskał odpowiedzi na posiedzeniu Komisji, chciałby jednak wrócić do Warsztatu Terapii Zajęciowej- chodzi o 10% udziału własnego i pojawienie się 41.100 w pozycji wydatki. Jego zdaniem te pieniądze powinny znaleźć się zarówno po stronie dochodów i wydatków.  Zajrzał do budżetu z 2010 roku, kwota ta nie zmienia się od trzech lat – być może koszty stałe są takie same. Tam ta kwota pojawiała się zarówno po stronie dochodów i wydatków, w tym roku mamy ją tylko po stronie wydatków. Dla niego jest to wprost informacja, że nasz samorząd finansuje utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.  Patrząc w ustawę o warsztatach terapii zajęciowej, o kosztach utrzymania i tworzenia – 10% kosztów utrzymania WTZ jest zadaniem własnym powiatu. To nie jest zadanie gminy. Do tej pory WTZ, w wysokości 10%, w kwocie 41.100 zł były finansowane ze środków samorządu powiatowego. Przepływ jest taki – 90% kosztów utrzymania WTZ pokrywa się ze środków PFRON. Były różne zmiany – raz było 10%, raz 15%, obecnie mówimy o 10%. Patrząc dalej w tę ustawę, wyraźnie jest napisane, ze te 10% stanowi wprost zadanie własne powiatu, więc powiat to powinien sfinansować. On osobiście uważa, że te 41 tys. w wydatkach powinno być również w dochodach. Jeżeli ma rację, to żeby było sprawnie, te 41.100 najprościej dzisiaj dopisać na rezerwie budżetowej. Sprawdzał u radnego powiatowego, ponieważ powiat ma sesję budżetową po świętach, i w zbiorczym zestawieniu takie pieniądze w wysokości 10% kosztów utrzymania WTZ w Krajence, znajdują się. Należy więc jednoznacznie stwierdzić, że jest to zadanie powiatowe, mamy wydatek i jego zdaniem te 41.100 zł powinno być uwzględnione w dochodach i są ujęte w budżecie samorządu powiatowego. Obecnie w dochodach nie ma rozdziału 85311, czyli koszt jest po stronie gminy, bo są to pieniądze nasze, jest to nasz wydatek. Jest to jego zdaniem, na tym etapie, wydatek nieuzasadniony.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż na tym etapie wydatek został zaplanowany, natomiast jeżeli chodzi o kwestię dochodów na każdym poziomie można to zmienić. Jeżeli radni wyrażą chęć aby to ująć – kwota dochodów pozostanie na tym samym poziomie dla zachowania wskaźników, w momencie kiedy to sprawdzi, można zdjąć dochody w jakiejś przedziałce budżetowej, może np. zmniejszyć dochody z podatku i dodać pozycję związana z WTZ. Kiedy wykonanie podatków będzie ponad plan można je zwiększyć. Wydatki są zabezpieczone w danych przedziałkach klasyfikacji i z pewnością te środki trafią do WTZ. Jeżeli radni chcą aby było to uwzględnione po stronie dochodów na tym etapie nie ma problemu – przyjmie to jako autopoprawkę i będzie to ujęte.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż generalnie chodzi mu o nasze pieniądze w wysokości 41.100. Zdaje sobie sprawę, że już po 27 grudnia, po uchwale budżetowej samorządu powiatowego, jeżeli nastąpi przepływ pieniędzy pomiędzy MGOPS a Starostwem, nastąpi uchwała Rady Miejskiej w kwocie 41.100zł, jako przychód z samorządu powiatowego. Dla niego to też jest w porządku. Na posiedzeniu Komisji wyjaśnienia Skarbnika przyjął jako pewnik, że być może coś się zmieniło w kwestii finansowania WTZ i ma być 10% udziału gminy. Kiedy to czytał odebrał to tak, że przejmujemy zadanie własne powiatu, że dajemy 41 tys. i nie oczekujemy niczego.

Skarbnik powiedziała, iż w momencie wpływu widać, że nie ma planu natomiast jest wykonanie. Pieniądze z budżetu nie uciekną. Plan można wprowadzić w okresie późniejszym. Jeżeli radni wyrażają chęć aby to było wprowadzone na tym etapie, dla jasności i przejrzystości, dla zachowania tego budżetu w takim układzie, jak on w tej chwili wygląda, będzie zmniejszenie planu w jakiejś podziałce klasyfikacji, co nie zmieni ogólnej sumy dochodów.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż on to wszystko rozumie, chce tylko wiedzieć jak jest naprawdę.

Sekretarz wyjaśnił, iż WTZ muszą mieć swój określony budżet. Ze środków, które PFRON przeznacza jest zabezpieczenie 90%, gmina na razie po stronie wydatków zabezpieczyła środki. Środki z powiatu przepływają na zasadzie porozumienia podpisywanego pomiędzy gminą a powiatem. Na dzień dzisiejszy jeszcze takiego porozumienia nie ma, czyli nie możemy wpisać tego po stronie dochodów ale musimy zabezpieczyć pełną działalność WTZ dlatego tę kwotę 10% już mieliśmy po stronie wydatków. Jeżeli takie porozumienie się pojawi, a pojawi się na pewno po budżecie powiatu, przy najbliższej sesji zmianami w budżecie na 2012 rok ta kwota zostanie wpisana po stronie dochodów. Podstawa jest porozumienie.

Radny Piotr Gniot wyjaśnił, iż otrzymał błędną informację na posiedzeniu Komisji, którą zrozumiał wprost tak, że te 10% to jest nasz koszt. Gdyby otrzymał informację, że po uchwaleniu budżetu powiatu będzie wpływ w kocie 41.100 nie drążyłby tematu. Do tej pory wszystkie budżety były konstruowane w ten sposób i było to klarowne. Informacja, która otrzymał na Komisji spowodowała, że musiał drążyć sprawę. W tej chwili jest spokojny i nie wnioskuje o zmiany budżecie w tym momencie. Ta odpowiedź go zadawala.

Sekretarz wyjaśnił, iż Pani Skarbnik wykazała się bardzo dużą ostrożnością. Po raz pierwszy konstruowała uchwałę budżetową stąd ta ostrożność. W momencie tworzenia projektu nie miała żadnej podkładki, żeby wprowadzić po stronie dochodów tej kwoty.

Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie wszystkich autopoprawek łącznie. Nikt w tym zakresie nie wniósł sprzeciwu. Rada głosowała za przyjęciem autopoprawek jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2012 rok.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/107/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2012 rok – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad. 6.4.

Przewodniczący Rady poinformował, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 były jednogłośnie pozytywne.

Poinformował o autopoprawce mającej charakter pisarski: na str. 4 Programu §14 w nawiasie było „słownie: sto dziewiętnaście złotych”, powinno być „słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych”.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/108/2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.5.

Przewodniczący Rady poinformował, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/109/2011 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.6.

Skarbnik Gminy przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta na 2011 rok oraz poinformowała o proponowanych autopoprawkach.

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie:

1)    zwiększenia planu subwencji oświatowej w kwocie 5000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także innych nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

2)    zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na dokumentację projektową w ramach Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś w kwocie 15.000zł,

3)    zwiększenia wydatków dla zapewnienia wkładu własnego w kwocie 19.588zł, co stanowi 20% wypłaconych stypendiów dla uczniów.

Dokonano także sprostowania błędu pisarskiego w zakresie zakwalifikowania wydatków majątkowych do grupy wydatków w rozdziale 92109, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 2. Dokonano również przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej zgodnie ze zgłoszeniem jednostek.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/110/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Krajenka na 2011 rok łącznie z proponowanymi autopoprawkami – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad. 6.7.

Przewodniczący Rady poinformował, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/111/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad. 6.8.

Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Złotowskiego”. Stanowiska wszystkich Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Burmistrz poinformował, iż projekt uchwały dotyczy dofinansowania do usuwania azbestu, przede wszystkim z dachów. Zarówno na wsiach, jak i w mieście znajduje się jeszcze dużo budynków pokrytych azbestem. Program usuwania azbestu będzie prowadzony przez Starostę Powiatowego, który może uzyskać wsparcie tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program został przygotowany i złożony do funduszu. Gminy powiatu złotowskiego zadeklarowały na ten cel po 10 tys. zł, Starostwo 50 tys. zł. Kolejna część będzie pochodziła z WFOŚiGW. W przypadku wdrożenia programu będzie można zwracać się do starostwa o wsparcie finansowe na utylizację azbestu. Zmiana pokrycia dachowego będzie musiała nastąpić we własnym zakresie wnioskodawcy, dopłatą objęty wywóz i utylizacja. Szczegóły będą znane po uzyskaniu środków. Gmina przekaże pieniądze tylko w przypadku kiedy wniosek Starosty uzyska akceptację w Funduszu.

Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/112/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Złotowskiego” – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Ad. 7

Radny Piotr Gniot poruszył kwestie związane z zadaniami samorządu gminnego w zakresie  przystanków na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ta ustawa weszła w życie 1 marca br. Ustawa ta narzuciła na samorządy obowiązek utrzymania, funkcjonowania, sprzątania przystanków. Nie wyczytał nic o klasie drogi i zarządcach drogi. Ustawa nakłada wprost obowiązek na samorząd gminny. Wszyscy z tych przystanków mogą korzystać tylko, że na zasadzie odpłatności. Kwestie te na terenie gminy trzeba będzie rozwiązywać. Wszystkie firmy mogą korzystać ale tylko za opłatą. Rozumie to tak, że gmina będzie zobowiązana ustalić opłatę dla wszystkich przewoźników za korzystanie z wiat i przystanków. Nie przypomina sobie, żeby w gminie kiedykolwiek ustalono jakieś stawki i żądano opłat.

Radny Piotr Gniot powiedział także, iż chyba od tygodnia nie funkcjonuje strona www.krajenka.pl, nie jest możliwe wejście ani przez tę stronę, ani przez BIP. Nie wie dlaczego strona jest zablokowana. Poinformował także, iż na stronie podmiotowej BIP widnieje jako redaktor Mirosław Machejek i jest podany adres do niego. Należałoby to zmienić. Zwrócił także uwagę na stronę KOK – dane są nieaktualne. Wolałby aby w takim przypadku wyświetlała się informacja, że strona jest w aktualizacji niż oglądanie zdjęć z 2008 roku. Jedyne aktualne dokumenty dotyczyły Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej. Należałoby sobie dać czas bądź na założenie nowej strony, bądź zaktualizowanie tej strony.

Sekretarz wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o stronę www.krajenka, sytuacja jest znana. Dziś miał zapewnienie, że strona będzie już chodziła. Powodem zaistniałej sytuacji była awaria serwera zewnętrznego. Miała dziś nastąpić wymiana rdzenia w serwerze, co powinno spowodować że strona będzie aktywna. Jeżeli chodzi o BIP – ta strona chodzi bez zarzutu. Tam na pewno nie ma odnośników do Mirosława Machejka poprzedniego Skarbnika. Jeżeli chodzi o stronę podmiotową BIP, było to już zgłaszane wielokrotnie do serwisu BIP, sprawa toczy się od 2 lat. Do tej pory z tamtej strony nie ma odzewu jest to związane z pierwszym zgłoszeniem serwisu BIP na serwis ogólny w 2003 roku.

Leszek Łochowicz z-ca Burmistrza poinformował o działaniach jakie podjęto w sprawie przystanków. Gmina jest na etapie zwrócenia się do przewoźników, czyli zinwentaryzowania wszystkich przewoźników. Wystąpiono do nich z pismem aby dostarczyli aktualne rozkłady jazdy, ponieważ takie było zapotrzebowanie mieszkańców. Kolejnym krokiem będzie ustalenie wielkości odpłatności za sprzątanie. Pewne działania podejmowano już z Panem Szałkiem dotyczące usunięcia nieestetycznej płyty paździerzowej znajdującej się na przystanku w Krajence. Rzeczy te się toczą.

Radny Piotr Gniot korzystanie ma być za opłatą, może to być symboliczna złotówka. Nie chodzi o to aby Burmistrz „darł” skórę z przewoźników, ale zależy raczej na bezpieczeństwie osób korzystających z przystanków. Sprawa jednak wymaga uregulowania, ponieważ taka ustawa weszła w życie.

Radna Elżbieta Smodis – powiedziała, iż minął rok od rezygnacji z budowy kortów na rzecz parkingu, miały funkcjonować korty przy Zespole Szkół Spożywczych. Radna pytała, czy po roku korty te są już tak przygotowane, żeby młodzież mogła z nich korzystać, ewentualnie co jest jeszcze do zrobienia.

Radny Adam Klaryński powiedział, iż rzeczywiście strona www oraz BIP nie są aktualizowane. Ponadto radny poinformował, iż  tablica informacyjna Gminy i Miasta Krajenka od strony Piły przy bunkrze jest nieestetyczna.

Radny Jakub Niedźwiecki prosił o zwrócenie się do policji o oddelegowanie jak największej liczby policjantów do zabezpieczenia imprezy sylwestrowej.

Ad. 8

Radny Marek Matysiak powiedział, iż zwrócił się do niego w tym tygodniu mieszkaniec Śmiardowa Kraj. w związku z tematem wiatraków poruszanym na jednej z poprzednich sesji oraz materiałami prasowymi, które ukazały się w tej sprawie. Osoba ta prosiła o przekazanie Burmistrzowi oraz radnym pewnych artykułów oraz jego prośby. Rady rozdał wspomniane materiały. Podziękował także przedstawicielowi Aktualności za sprostowanie, które ukazało się mu zamieścić w ostatnim numerze, bo mówiąc na poprzedniej sesji odnośnie wiatraków, nastąpiło pewne niezrozumienie, może on mówił w zdenerwowaniu, jego słowa nie zostały dobrze zrozumiane.   

Radny Marek Matysiak powiedział także, iż chciałby się także odnieść do ostatniej sesji, ponieważ padło kilka gorzkich słów, które odniósł do siebie, mocno go to zabolało. Padło m.in. takie stwierdzenie, że tylko pewne zwierze nie zmienia poglądów. Jest mu tym bardziej przykro, że usłyszał to od swojego kolegi, który jest z wykształcenia historykiem. Gdyby nasi przodkowie tak często zmieniali poglądy, to nie wie czy nasza Ojczyzna byłaby na mapie. Jest też takie zwierze, które zmienia bardzo często kolory, nie będzie mówił jak się nazywa. Radny powiedział także, że chciałby podziękować Burmistrzowi za zainteresowanie i zaniepokojenie stanem jego finansów. Oświadczył, że jeżeli przyjdzie taka konieczność weźmie kredyt, ponieważ na chwilę obecna nie ma żadnych kredytów, złożył oświadczenie majątkowe, w związku z powyższym ma taką zdolność.

Edward Cuper mieszkaniec Krajenki pozytywnie ocenił działania inwestycyjne prowadzone na terenie gminy, w szczególności oczyszczanie Głomi. W przeszłości nad Głomią planowano budowę promenady. Wyraził także swoje zaniepokojenie stanem polskiej wsi i losem małych gospodarstw rolnych.

Paweł Wróbel w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Krajence za działania, które doprowadziły do ocieplenia salki rehabilitacyjnej, która znajduje się w ZSS w Krajence. Podziękowanie stanowi załącznik do nin. protokołu.

Radny Adam Klaryński powiedział, iż chciałby się odnieść do słów radnego marka Matysiaka. Rzeczywiście są dwa zwierzęta, które przywołał radny, nie wycofuje się z tych słów. Jest jednak między nimi pewna różnica. Jedno z tych zwierząt zmienia ubarwienie tylko dlatego, że chce przeżyć. Jest to normalna reakcja obronna. Jeżeli przekonują go pewne argumenty, jest większość wśród osób, w tym przypadku byli to sołtysi, to zmienił zdanie. Chyba polega to na tym aby dyskutować. Zawsze będzie starał się rozmawiać z ludźmi, słuchać ich argumentów. Jeżeli go przekonają to poprze ich stanowisko, bo nie musi się na wszystkim znać. Rzeczywiście jest z wykształcenia historykiem, uważa, że uwaga ta była niepotrzebna, dlatego to zabolało. Uważa siebie za patriotę i ta wypowiedź była tak naprawdę bezsensowna. Zawsze jego rodzina i on osobiście cenili te wartości.

Przewodniczący Rady  przypomniał, iż do końca stycznia Przewodniczący komisji winni złożyć plany pracy na 2012 rok. Prosi aby pamiętać o tym podczas kolejnych posiedzeń Komisji.

Ad. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 17:00 zamknął XVI sesję Rady Miejskiej w Krajence. 

Protokołowała:                                                        Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                        Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                          Przewodniczący Rady