Protokół Nr I/02

z sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 18 listopada 2002 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji Wiktor Penkała o godz. 15 00, po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości, stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listę radnych sporządzono na podstawie pisma Miejskiej Komisji Wyborczej – które stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu . Lista obecności radnych  i zaproszonych gości  stanowią załączniki nr 2 i 3 do nin. protokołu .

W. Penkała po stwierdzeniu prawomocności obrad przekazał, na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy    i Miasta Krajenka z dnia 20 września 2002 r. prowadzenie obrad radnemu seniorowi – Stanisławowi Koseckiemu .

Radny senior poinformował radnych o obowiązku złożenia ślubowania oraz, że odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu .

Wyjaśnił także, iż ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu roty

wywołany radny wypowie słowo „ ślubuję ‘’  oraz, że radny może dopowiedzieć zdanie „ Tak mi dopomóż Bóg ‘’ .

Wszyscy radni złożyli ślubowanie oraz podpisali  rotę ślubowania .

Dokument niniejszy stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu .

 

Do punktu 1 :

 

Radny senior poinformował, że program sesji przedstawia się następująco :

1.      Przedstawienie porządku obrad .

2.      Wybór Przewodniczącego rady Miejskiej w Krajence .

3.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence .

4.      Informacja Burmistrza o stanie gminy .

5.      zapytania i wnioski radnych .

6.      Wolne głosy, informacje .

7.      zakończenie .

 

Do ww. porządku nie zgłoszono wniosków  .

 

Do punktu 2 :

 

Stanisław Kosecki poinformował, że Przewodniczącego Rady wybiera Rada ze swego grona, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady .

Poprosił radnych o podawanie kandydatur .

 

Radna Mariola Taracha zgłosiła kandydaturę Stefana Kiteli oraz uzasadniła swoją propozycję.

Stefan Kitela mieszka w Krajence od 11 lat, aktywnie udziela się w pracy i w życiu społecznym . Jest Wicedyrektorem Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence, funkcję tę wypełnia wzorowo . Podnosi systematycznie swoje kwalifikacje, uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego . Jest też członkiem Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole i aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Krajenki . Od kilku lat zajmuje się także sprawami wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bydgoskiej, której był inicjatorem . Zdaniem radnej S. Kitela  jest twórczy, aktywny, komunikatywny, wykazuje się inicjatywą i zdrowym rozsądkiem .

 

Radny Wacław Jamróz  zgłosił kandydaturę Piotra Gniota i uzasadnił swoją propozycję .

Piotr Gniot ma 43 lata, jest bezpartyjny . Obecnie znajduje się na rencie, wcześniej pracował jako oficer pożarnictwa . Posiada wyższe wykształcenie .

Z Krajenką związany jest od 1986 roku . Znany w środowisku jako działacz samorządowy, społecznik, aktywnie działa na rzecz środowiska . Jest Gminnym Komendantem Ochrony P.poż i sekretarzem OSP . Z jego inicjatywy zakupiono nowoczesny sprzęt ratownictwa drogowego .  Posiada też olbrzymie doświadczenie samorządowe . Był radnym dwóch poprzednich kadencji, Wiceprzewodniczącym Rady w kadencji 1994 – 1998 oraz Przewodniczącym Komisji Budżetowej ( 2 kadencje ) . Zdaniem radnego jest osobą kompetentną do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady  .

 

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur, radny senior zamknął listę kandydatów .

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie .

 

Radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

 

Radny Henryk Kania  zaproponował radną Krystynę Godlewską ,

radna Bogumiła Maciejewska  - radnego Anatola Najmowicza, radny Piotr Gniot –radnego  Andrzeja Pyszniaka .

Ww. osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji .

Radny senior  przeprowadził głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej .  

Oddano 13 głosów za powołaniem Komisji w zaproponowanym składzie oraz 2 głosy wstrzymujące .

Przewodniczący obrad ogłosił, że Komisja Skrutacyjna została powołana oraz zarządził przerwę na czas przygotowania kart do głosowania .

 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, którą została Krystyna Godlewska poinformowała, iż głos ważny będzie wyłącznie wówczas, kiedy znak „x’’ postawiony będzie postawiony w kratce z lewej strony, przy nazwisku jednego kandydata . Wyczytani radni udadzą się kolejno w wyznaczone miejsce, które zapewnia tajność głosowania, po czym wrzucą karty do przygotowanej urny .

Komisja stwierdziła także, iż urna jest pusta .

Przeprowadzono głosowanie, po czym radny senior ogłosił kolejną przerwę na czas ustalenia przez Komisję wyników głosowania .

 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół głosowania, zgodnie z którym na Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Krajence został wybrany radny Stefan Kitela, który otrzymał 9 głosów . Na radnego Piotra Gniota oddano 6 głosów . W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych .

 

Wobec wyników głosowania radny senior oznajmił, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/1/02 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence . Uchwała wraz z protokołem głosowania stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu .

 

Przewodniczący Rady podziękował za wybór i przejął prowadzenie obrad .

 

Do punktu 3 :

 

Przewodniczący Rady  Stefan Kitela poinformował , iż wybór Wiceprzewodniczącego Rady odbędzie się na takich samych zasadach jak wybór Przewodniczącego tj. w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady .

Poprosił o podawanie kandydatur .

 

Radna Barbara Kartuszyńska zaproponowała kandydaturę radnego Piotra Gniota, ponieważ poprzednie głosowanie wykazało, że cieszy się dużym poparciem wśród radnych .

 

Radny Stefan Kitela zaproponował radnego Henryka Kanię, który działa w samorządzie już  4 kadencję i posiada stosowne doświadczenie .

 

Radny Piotr Gniot zgłosił kandydaturę radnej Bogumiły Maciejewskiej,  której wynik wyborczy świadczy o dużym poparciu społecznym – uzyskała najlepszy wynik w gminie i 2 w powiecie .

 

Radny Henryk Kania i radna Bogumiła Maciejewska wyrazili zgodę na kandydowanie, natomiast radny Piotr Gniot  oznajmił, iż wyraża swoje poparcie radnej Maciejewskiej i nie zamierza ubiegać się o wybór na Wiceprzewodniczącego Rady .

 

Przewodniczący Rady  zgłosił wniosek, aby głosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w poprzednim składzie .

Wniosek ten został przyjęty większością głosów ( 13 za, 2 głosy wstrzymujące ) .

Ogłosił też  przerwę na czas przygotowania kart do głosowania .

 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że głosowanie odbędzie się w taki sam sposób, jak w przypadku wyboru Przewodniczącego .

Przeprowadzono głosowanie, po czym Przewodniczący ogłosił przerwę na czas ustalenia wyników  głosowania .

 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół głosowania .

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych . Poszczególni kandydaci otrzymali  następującą liczbę głosów :

-         Henryk Kania  - 8

-         Bogumiła Maciejewska – 7

W związku z powyższym na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence został wybrany radny Henryk Kania .

 

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady ogłosił, że Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, podjęła uchwałę Nr I/2/02 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence – uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu .

 

Do punktu 4 :

 

Marian Lashmann Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka przedłożył informację o stanie gminy i miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu .

Radni nie zgłosili do ww. informacji wniosków i uwag .

Burmistrz złożył także gratulacje oraz życzenia owocnej pracy  radnym oraz Burmistrzowi elektowi .

 

Do punktu 5 :

 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków .

 

Do punktu 6 :

 

Radny Henryk Kania podziękował Burmistrzowi Lashmannowi za współpracę w minionej kadencji . Współpraca ta układała się pozytywnie, nie było większych cytuję „ zgrzytów ‘’ . Wyraził też nadzieję, że podobnie będzie w obecnej kadencji z nowym Burmistrzem .

 

Przewodniczący S. Kitela podziękował byłym radnym, Burmistrzowi, jego Zastępcy, Przewodniczącym Komisji za pracę w minionej kadencji .

 

Barbara Piechowska  kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence w imieniu własnym, pracowników ośrodka oraz podopiecznych, podziękowała Burmistrzowi oraz Zastępcy za  współpracę  oraz złożyła życzenia pomyślności w dalszym życiu zawodowym oraz osobistym .

 

Ks. dziekan Józef Pietras podziękował byłej Radzie oraz Burmistrzowi za współpracę

oraz wyraził nadzieję, że nadal będzie ona owocna .

 

Za współpracę Radzie i Burmistrzowi podziękował także Wiesław Henicz Komendant Komisariatu Policji w Krajence oraz Andrzej Martin Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Krajence .

 

Zdzisław Olczyk jako członek Wielkopolskiego Zarządu Unii Wolności złożył gratulacje nowym radnym  oraz złożył deklarację współpracy  dla dobra gminy

i miasta Krajenka .

 

Radny Piotr Gniot złożył gratulacje Przewodniczącemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady .  Wyraził także nadzieję, iż na kolejnej sesji znajdzie się czas na podziękowanie Burmistrzowi za pracę w minionej kadencji .

 

Przewodniczący S. Kitela podziękował Przewodniczącemu poprzedniej kadencji za ciężką pracę na rzecz samorządu .

 

Do punktu 7 :

 

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady o godzinie 16 45 zamknął I sesję Rady Miejskiej w Krajence .

 

                                                   Protokołowała :                                                        Przewodniczący obrad :

 

                                                  Renata Urbanek                                                              Stefan Kitela  

                                                       referent                                                                 Przewodniczący Rady