Protokół Nr XVII/2012

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 26 stycznia 2012 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence

 

 

Przed przystąpieniem do otwarcia sesji i realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady zaprosił zebranych na pokaz, którzy przygotowali krajeńscy sportowcy. Pokazem tym chcieli podziękować za wsparcie  w wyjeździe na Mistrzostwa Świata w Karate Fudokan, które odbyły się w dniach 14-18 grudnia 2011 w Belgradzie. Krajeńscy sportowcy przywieźli z zawodów medale: Krystyna Król – dwa srebrne, Paulina Król – srebrny, Maria Król srebrny i Alicja Kaszewska – brązowy. W skład reprezentacji Polski wchodził także Maciej Daszkiewicz.

 

Ad.1

Sesję o godz. 13:40 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.  

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Leszek Łochowicz                - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski         - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko              - Skarbnik Gminy,

5)    Ryszard Sieg                      -Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

6)    Aleksandra Sawicka           -Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

7)    Marek Pietrzak – Kierownik Referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Gospodarki Gruntami.

Ad. 2

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Przedstawienie założeń planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krajenka w rejonie ulic Bydgoska, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza, Poprzecznej, Jagiełły i Złotowskiej.

7.     Analiza Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka w kontekście budowy osiedla mieszkaniowego w Skórce.

8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie przestrzegania procedur przyznawania nagród dla nauczycieli i pracowników samorządowych w gminnych jednostkach oświatowych.

9.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2012 rok,

2)    przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2012 rok,

3)    zmieniającą uchwałę Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

4)    emisji obligacji Gminy i Miasta Krajenka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

5)    wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Krajenka środków stanowiących fundusz sołecki,

6)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 15 grudnia 2012 roku został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

 

Ad. 4

Leszek Łochowicz Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Do ww.  informacji nie wniesiono uwag.

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy złożył informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady. Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do przedłożonej informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 5

Tomasz Ciechanowski udzielił  także odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady. Informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Do przedłożonej informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 6.

Krystyna Sobieszczańska – urbanista realizująca projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krajenka w rejonie ulic Bydgoska, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza, Poprzecznej, Jagiełły i Złotowskiej przedstawiła projekt planu. Projekt przeszedł procedurę uzgodnień oraz opiniowania, był także wyłożony do wglądu. Po zaakceptowaniu założeń przez Radę Miejską  projekt zostanie przedstawiony do zaopiniowania Komisji Urbanistycznej.

Projekt planu przewiduje, iż istniejące tereny zabudowane utrzymują swoje dotychczasowe funkcje, bądź też funkcje te są poszerzone. Dla terenu objętego planem charakterystyczne są zbyt wąskie istniejące pasy drogowe. Projekt, tam gdzie jest to możliwe, rezerwuje pasy drogowe o szerokości 25 m. Teren jest objęty częściowo ochroną konserwatorską. Jest to stare urbanistyczne założenie miasta. Ponadto przewidziano możliwość zagospodarowania rekreacyjnego brzegów rzeki (ścieżki rowerowe, tereny zieleni).

Radny Piotr Gniot pytał, czy właściciele budynków zabytkowych wiedzą, że mieszkają w zabytkach.

Krystyna Sobieszczańska powiedziała, iż nie potrafi powiedzieć, ale budynki te znajdują się w ewidencji konserwatora zabytków lub gminy i wiedza ta jak sądzi jest.

Burmistrz zwrócił uwagę na parking, który jest planowany za Urzędem oraz lokalizację Urzędu. W kwestii lokalizacji nic się w najbliższym czasie nie zmieni. Natomiast za istniejącym Urzędem planowane są działki mieszkaniowe.

Radna Elżbieta Smodis zwróciła uwagę, iż parking jest dostępny wyłącznie w dni, kiedy nie odbywa się targowisko.

Krystyna Sobieszczańska wyjaśniła, iż to nie jest ten sam teren. Targowisko jest zaplanowane na obszarze większym niż obecnie a parking przewiduje się w nowym miejscu. W Krajence odczuwalny jest brak miejsc parkingowych, także dla klientów i pracowników Urzędu. Jest to oczywiście sprawa przyszłości.

Burmistrz powiedział, iż plan wskazuje kierunki rozwoju miejscowości. Obecnie, z powodu braku planu, gmina wydaje uzdo decyzji o warunkach zabudowy, które przygotowują urbaniści i za które płaci. Jeżeli Rada zaakceptuje plan, zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Radny Jakub Niedźwiecki pytał o teren za sklepem Biedronka, gdzie wzdłuż ulicy Cierpienia miał być parking.

Burmistrz wyjaśnił, iż obszar za Biedronką jest własnością osób prywatnych.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż chodzi o ulicę Cierpienia, która miał być jednokierunkowa z miejscami parkingowymi wzdłuż jezdni.

Sekretarz poinformował, iż sprawę tę rozstrzygnie projekt organizacji ruchu,

Krystyna Sobieszczańska wyjaśniła, iż sprawa jest otwarta, jest to droga wewnętrzna i możliwe jest tam parkowanie.

Po zapoznaniu się z projektem planu zagospodarowania, Rada Miejska w Krajence jednogłośnie podjęła stanowisko w sprawie przyjęcia przedstawionych założeń – które stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad. 7

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka poinformował, iż do Urzędu Gminy i Miasta w Krajence wpłynął wniosek właściciela 20 ha gruntów położonych w Skórce w sprawie objęcia ich planem zagospodarowania  przestrzennego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Teren ten w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest przewidziany pod zabudowę.  Przyjęcie wniosku oznaczałoby konieczność zmiany obowiązującego studium. Wobec powyższego zwrócił się do Rady o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Krystyna Sobieszczańska poinformowała, iż wieś Skórka objęta jest kilkoma planami zagospodarowania przestrzennego. Jest to teren ok. 100 ha, gdzie zaplanowano ok. 500 działek pod budownictwo mieszkaniowe. W jej ocenie jest to liczba wystarczająca. W studium określono możliwość zabudowy w istniejącym obszarze wsi oraz wskazano dodatkowe tereny, co do których złożono wnioski na etapie sporządzania studium. Wyznaczanie dostawowych terenów pod zabudowę wiąże się ze znaczącymi kosztami gminy w zakresie budowy infrastruktury. Między innymi konieczna byłaby rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence. Byłoby to działanie niecelowe, ponieważ obecnie planowana liczba działek jest wystarczająca. W jej opinii wskazywanie dodatkowych terenów wychodzących poza obszar wsi i obszary wskazane w studium nie jest zasadne.

Ponadto Krystyna Sobieszczańska wskazała na konieczność ochrony gruntów wskazywanych od wielu dziesięcioleci jako miejsce budowy obwodnicy.

Burmistrz powiedział, iż samorząd województwa wielkopolskiego nie ma planów odnośnie budowy obwodnicy we wskazanym rejonie i nie sądzi aby było zainteresowane zmianą tych planów. Developer deklaruje, iż jest w stanie wybudować planowane 100 domów łącznie z drogami i infrastrukturą techniczną. Gmina nie ma jednak doświadczenia jeśli chodzi o współpracę z tego rodzaju podmiotami. Z tego rodzaju obietnic można się wycofać, a gmina pozostałaby z koniecznością inwestowania. Po analizie istniejących planów okazało się, że w Skórce przewidzianych jest ok. 500 działek. Gdyby zamierzenia te zostały zrealizowane, gmina stanęłaby przed koniecznością budowy infrastruktury oraz chociażby szkoły. Tymczasem w sołectwach jest nadal wiele dróg gruntowych, które wymagają modernizacji. Rzeczywistość jest taka, że tam gdzie ludzie się budują są wnioski o budowę ulic, chodników i oświetlenia. Jego pytanie dotyczy kwestii, czy gmina ma przystąpić do zmiany studium i sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 20 ha pod budowę osiedla mieszkaniowego.

Krystyna Sobieszczańska powiedziała, iż obwodnica jest planowana od ponad 30 lat i ważne jest aby ten pas gruntu zarezerwować na ten cel. Być może nie zawsze będzie biednie – trasę tę należy uszanować i dążyć aby nie została zabudowana.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż ma uwagę na przyszłość – szkoda, że sprawa ta nie stanęła na posiedzeniach Komisji. Wg niego prywatna osoba chce załatwić swoje interesy, co dla Gminy może się wiązać w przyszłości z poważnymi obciążeniami, np. z koniecznością wykupu nieruchomości na potrzeby organizacji przestrzeni publicznej.

Krystyna Sobieszczańska wyjaśniła, iż drogi na terenach takich osiedli, objętych planami sporządzanymi na wniosek osób prywatnych, wyznacza się jako drogi wewnętrzne. Są jednak naciski aby zmuszać gminę do wykupu.

Burmistrz przypomniał, iż gmina stoi przez koniecznością wykupu jednej drogi w Skórce za kwotę ok. 220 tys. zł. Drogę tę będzie musiała ponadto zrobić i oświetlić. Jego zdaniem w pierwszej kolejności należy zrobić to, co już jest do zrobienia.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Krajenka.

Wniosek został przyjęty 14 głosami. Za przyjęciem stanowiska przeciwnego głosował 1 radny.

Stanowisko Rady w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Radny Adam Klaryński wyjaśnił, iż głosował odmiennie, ponieważ uważa, iż nie należy blokować rozwoju.

Sekretarz Gminy powiedział, iż od pewnego czasu wszystkich nurtuje kwestia budowy farm wiatrowych. Stąd też pytanie jak należy do tej sprawy podejść, i co jest dla Gminy korzystniejsze: decyzje o warunkach zabudowy, czy plan zagospodarowania przestrzennego.

Krystyna Sobieszczańska poinformowała, iż teren Gminy Krajenka jest objęty obszarem Natura 2000, obszarem chronionego krajobrazu oraz lasów ochronnych dla Miasta Piła. Obszarów chronionych jest więc dużo, musi być sporządzony dla nich plan ochrony. W momencie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wiatraków budowano mniej i były one mniejszej mocy. Przewidywano dla lokalizacji wiatraków odległość 300m od zabudowań mieszkalnych. Przy lokalizacji ponadto należy brać pod uwagę normy hałasu. Studium określa minimum, szczegóły winny być określone w planach ochrony oraz normach oddziaływania wiatraków. Przy planowaniu lokalizacji trzeba mieć na uwadze istniejąca zabudowę oraz zabudowę planowaną. Dla każdej farmy musi być plan określający szczegóły oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Przy sporządzenia planu będzie udział społeczny oraz miejsce na ewentualne protesty.  

Farmy wiatrowe na gruntach, które nie wymagają uzyskania zgody, można wydawać decyzje o warunkach zabudowy, ale bezpieczniej jest sporządzić plan zagospodarowania przestrzennego. Przy sporządzaniu planu prognozuje się wówczas warunki dla lokalizacji każdego wiatraka.

Radna Joanna Wienke pytała co można zrobić aby wiatraki nie powstały.

Krystyna Sobieszczańska wyjaśniła, iż jest to trudne, prawie niemożliwe.

Radny Piotr Gniot pytał, jakie odległości od zabudowań określa prawo.

Krystyna Sobieszczańska powiedziała, iż odległości te warunkują normy hałasu.

Burmistrz przypomniał, iż na jednej z poprzednich sesji byli przedstawiciele firmy budującej wiatraki. Było w tej kwestii sporo uwag. Była propozycja aby pojechać na farmę i posłuchać. Jeżeli Rada uzna, że wyjazd jest konieczny – to się odbędzie, jednak wcześniej oczekiwałby stanowiska, czy warto się tym tematem nadal zajmować. Przedstawiciele firm wiatrowych naciskają na spotkania, on jednak nie chce ich odbywać bez stanowiska Rady w tej sprawie. Uważa, że potrzebna jest dyskusja, czy gmina będzie szła w tym kierunku, czy nie. Obowiązujące studium dopuszcza możliwość budowy. Są wady i zalety budowy, są to też dodatkowe środki potrzebne dla rozwoju gminy.

Radny Adam Klaryński opowiedział się za podjęciem decyzji w sprawie sporządzenia planu, w którym określono by konkretne odległości. W obowiązujących przepisach takich odległości nie określono. Zwrócił też uwagę, że badania wykonuje inwestor i wtedy wszystko się zgadza z normami.

Radny Piotr Gniot wyraził pogląd, iż wycieczka do Margonina jest potrzebna. Dziwi się, że w tej sprawie głosu nie zabiera zastępca Burmistrza, który ma w tej sprawie wiedzę. Jeżeli chodzi o dyskusje na temat wiatraków, jest tyle samo głosów za, co i przeciwko.

Burmistrz poinformował, iż to on nie chce aby w sprawie budowy wiatraków wypowiadał się jego zastępca, ponieważ nie chce aby mówiono, że wywiera nacisk.

Radny Piotr Gniot wnioskował o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami nauki, zarówno tymi opowiadającymi się za, jak i przeciwko.

Sekretarz Gminy powiedział, iż decyzje o warunkach zabudowy wydaje się w szybkim tempie ok. 60 dni. Jest to uproszczona forma, przy której nie ma uzgodnień, tak jak w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego. Przy sporządzeniu planu prace trwają nawet 2 lata i odbywają się przy udziale społeczeństwa. Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje zapisy planu. Przy procedurze wydawania decyzji, jej zapisy mogą kwestionować tylko strony postępowania. Przy wydawaniu decyzji obowiązują odległości określone w studium. Na korzyść planu przemawia także konieczność sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Plan ponadto uzgadnia się z 14 różnymi instytucjami oraz uwzględnia debatę publiczną.

Krystyna Sobieszczańska wyjaśniła, iż w przypadku decyzji o warunkach zabudowach obowiązują odległości określone w studium ale przede wszystkim normy hałasu określone w przepisach.

Radny Piotr Gniot pytał, czy podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wstrzyma skutecznie proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Burmistrz odpowiedział, iż tak. Jest to pytanie kluczowe. Nie chce bowiem wydawać decyzji lecz rozpocząć dyskusję społeczną.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farm wiatrowych na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

Stanowisko ty przyjęto jednogłośnie – stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 8

Radny Jakub Niedźwiecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence złożył z przeprowadzonej kontroli w zakresie przestrzegania procedur przyznawania nagród dla nauczycieli i pracowników samorządowych w gminnych jednostkach oświatowych.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Radny Anatol Najmowicz zapytał, dlaczego radni sprawozdania nie otrzymali w materiałach.

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż to nie on rozsyła materiały.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż chciałby się dowiedzieć, jakie są podstawy działania Zespołu Kierowniczego, ponieważ z tego co wie  w żadnej innej szkole taki zespól nie istnieje. Pytał na podstawie jakich zarządzeń taki zespół powołano oraz, czy dyrektor sam może taki zespół zastępujący Radę pedagogiczną, powołać.  Radny pytał także, czy w szkole podstawowej w Krajence jest regulamin wewnętrzny, który określa warunki przyznawania nagród, w tym nagrody Burmistrza.

Radny Jakub Niedźwiecki wyjaśnił, iż w Statucie Szkoły jest podstawa do powołania takiego zespołu. W szkole jest ponadto regulamin wynagradzania pracowników samorządowych. Nie potrafi przytoczyć konkretnych przepisów, ponieważ tych dokumentów nie ma przed sobą.

Sekretarz Gminy poinformował, iż Dyrektor szkoły podstawowej w Krajence jest nieobecny do 8 lutego.

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż w gminie jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli i tam na pewno są wszystkie regulaminy szkół i przedszkoli. Powiedział, iż pytanie radnego Matysiaka, o to czy jest Regulamin wynagradzania nauczycieli w szkole.

Sekretarz przypomniał, iż Regulaminu nagradzania być nie może, ponieważ przyznawanie nagród reguluje uchwała Rady Miejskiej.

Radny Jakub Niedźwiecki wyjaśnił, iż stosowanie się do tej uchwały wynika z wniosków Komisji. Obowiązek opiniowania przez radę pedagogiczną nie jest realizowany.

Radny Zbigniew Morgulec pytał, czy w latach poprzednich procedura przyznawania nagród była podobna, czy wcześniej rada pedagogiczna głosowała w sprawie nagród.

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż były to działania wieloletnie. Dyrektor uznawał stanowisko Zespołu jako stanowisko rady pedagogicznej.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż wydaje mu się, że zespół kierowniczy został powołany dopiero w ubiegłym roku, a wcześniej nie istniało nic i od czasu dyrektora Jamroza rada pedagogiczna nie opiniowała nagród dla nauczycieli.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż protokół kontroli otrzymali dyrektorzy i burmistrz – mają go wszyscy oprócz radnych.

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż protokół znają członkowie Komisji Rewizyjnej, otrzymali dyrektorzy szkół. Nie wie dlaczego sprawozdanie nie zostało przekazane radnym.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż Przewodniczący komisji protokół odczytał, ale on się na oświacie nie zna więc musiałby trochę poszukać. Taką możliwość odebrano mu wprost. Szkoda, ze sprawa nie przeszła przez komisję, ale gdyby miał materiał, mógłby się z nim zapoznać. Zabrano mu tę możliwość bezpowrotnie nie dostarczając materiałów. Ma o to dużą pretensję, póki co do Przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Sekretarz powiedział, iż radni mają pretensję, że protokół nie został przesłany. Protokół posiedzenia rady również nie jest wysyłany. Protokół ten znajdował się na stanowisku ds. obsługi Rady i nic nie stoi na przeszkodzie aby zainteresowany radny przyszedł i się z nim zapoznał.

Radny Piotr Gniot wyraził pogląd, iż w takim razie może zdarzyć się sesja, że radni otrzymają tylko porządek obrad i będą „be” bo nie poszli do biura rady i nie odebrali materiałów.

Burmistrz powiedział, iż to co mówi radny Gniot jest zasadne i następnym razem zostanie to dopełnione. Sprawa jest na tyle drażliwa, iż jest zasadne aby radni te materiały dostali. Nie ulega wątpliwości, iż sprawy finansowe były prowadzone poprawnie oraz, że pracownicy niepedagogiczni mogą dostawać nagrodę Burmistrza. Ma nadzieję, że będą ją otrzymywali także w latach kolejnych, dlatego ze każdy pracownik musi być odpowiednio doceniony. Z protokołu kontroli wynika także, iż nie była zachowana – także w latach poprzednich – procedura opiniowania osób nominowanych do nagród przez radę pedagogiczną, chciał wynika z niego, że nazwiska padły na radzie pedagogicznej. Zabrakło pytania, czy opinia jest pozytywna, czy negatywna. Być może dyrektor uznał przez aklamację, że te osoby które zostały przez gremium kierownicze wskazane, powinny zostać nagrodzone. Ta wada musi zostać przez szkołę usunięta.

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż nie ma pretensji o to, że przyznawane są nagrody dla pracowników administracji i obsługi. Prosił tylko aby pokazać regulamin przyznawania nagród pracownikom administracji i obsługi. Chciałby wiedzieć, co musi zrobić pracownik administracji i obsługi żeby dostać nagrodę Burmistrza. Jako przykład podawał regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli. Pytał, czy taki regulamin jest, czy też nagrody są przyznawane w inny sposób.

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż jest regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami w poszczególnych placówkach. Taki regulamin ma każda szkoła. Z punktu widzenia finansowego nagroda Burmistrza jest również nagrodą dyrektora. Chodzi o podniesienie rangi tej nagrody. Kwestie związane z przyznawaniem nagród określone są w ustawie. Pracownik obsługi jest pracownikiem samorządowym.

Burmistrz powiedział, iż musi to być osoba obdarzona dużym szacunkiem za swoją pracę przez pracodawcę i współpracowników. Takie osoby są i były  przez pracodawcę, czyli przez dyrektora wskazywane do nagrody burmistrza. Nie można odbierać pracodawcy możliwości oceny pracy jego pracowników. Nie wszystko można określić w regulaminie.

Ad. 9.1

Przewodniczący Rady poinformował, iż plan pracy Rady został przygotowany i zaopiniowany pozytywnie zgodnie ze statutem gminy przez Wiceprzewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji. Przypomniał także, iż sesje Rady mogą być także zwoływane poza planem pracy w innym trybie. Projekt uchwały był zaopiniowany przez komisje Rady. Komisja Społeczna i Komisja Rewizyjna zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie, Komisja Gospodarcza 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XVII/113/2012 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2012 rok – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad. 9.2.

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2012 rok był pozytywnie zaopiniowany na spotkaniu, w którym uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady oraz Przewodniczący Komisji. Projekt uchwały był także zaopiniowany przez komisje Rady. Komisja Społeczna i Komisja Rewizyjna zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie, Komisja Gospodarcza 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XVII/114/2012 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2012 rok – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad. 9.3.

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego był jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/115/2012 zmieniającą uchwałę Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad. 9.4.

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy i Miasta Krajenka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu był opiniowany przez Komisje Rady. Stanowiska Komisji były następujące:

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za,

Komisja Społeczna – 2 głosy za, 2 głosy wstrzymujące.

Małgorzata Krasko – Skarbnik Gminy wniosła do projektu uchwały autopoprawkę. W jej wyniku §2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Krajenka związanego z finansowaniem inwestycji”. Wyjaśniła też obawy radnego Piotra Gniota dotyczące zapisu §1 ust. 6, iż obligacje nie są zabezpieczone. Zgodnie z ustawą o obligacjach nie ma konieczności dodatkowego zabezpieczenia. Obligacje mogą być zabezpieczone, zabezpieczone w części lub niezabezpieczone. Emitent obligacji odpowiada za wykup całym swoim majątkiem, ponadto Gmina nie może zbankrutować. Zabezpieczenie obligacji wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.

Radna Elżbieta Smodis pytała, czy radni, jako związani z emitentem mogą uczestniczyć w zakupie obligacji. Zapis wprowadzający zakaz dotyczy np. pracowników banku.

Sekretarz wyjaśnił, iż obligacje będzie sprzedawał bank, a nie Urząd. Radni mogą obligacje nabywać tak jak inni.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż ma wątpliwości do projektu uchwały. Emitując obligacje osiągniemy zadłużenie wynoszące ok. 48% tegorocznych dochodów. Zbliżymy się niebezpiecznie do tzw. progu ostrożnościowego, który wynosi 50% zadłużenia. Jego zdaniem zaciąganie długów jest kontrowersyjne szczególnie w  dzisiejszych czasach, kiedy gospodarka jest niestabilna z powodu kryzysu, jest niepokój na rynkach finansowych. Tąpnięcie w finansach państwa może spowodować tąpnięcie w finansach samorządu i zbliżenie się do tej granicy w takich warunkach jest ryzykowne. Od ryzyka do nieodpowiedzialności jest niedaleko. Radny wrócił do poprzedniej sesji. W pierwotnej wersji budżetu, który otrzymali, w tym punkcie była zapisana pożyczka. W kopercie, którą otrzymali dwa dni przed sesją była zmiana: emisja papierów wartościowych. Miał wątpliwości co do czasu przekazania tych materiałów – nie miał racji, ponieważ zgodnie z uchwałą, którą przytoczył sekretarz, Burmistrz ma prawo do wniesienia autopoprawki w trakcie prac nad uchwałą. Kiedy jednak sięgnął do tej uchwały, musiał stwierdzić, że procedura uchwalania budżetu nie została dotrzymana. Chce to udowodnić. Zgodnie z ta uchwałą, w § 4 mówi się, jakie warunki powinny być spełnione przed uchwaleniem budżetu. Do projektu budżetu sporządza się uzasadnienie,  zawierające w szczególności:

1)    w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów,

2)    w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,

3)    w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

Wraz z projektem budżetu przedkłada się informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia - tej informacji nie otrzymali - a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach, czyli wieloletnią prognozę finansową. Chodzi mu o to, że nie byli poinformowani odnośnie wydatków w roku ubiegłym. Nie wiedzieli np. że kredyt, który uchwalono, nie był zaciągnięty w roku ubiegłym,  że zostanie przesunięty na ten rok. Nie wiedzieli też dokładnie, jaka będzie cena wykonania zadania pt. kanalizacja. W związku z tym nie mieli dostatecznych wiadomości jeżeli chodzi o budżet. Te pożyczki, to nowe pożyczki, nie są to pożyczki stare, które wynikają z projektów.

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż jeżeli chodzi o kredyt – przed chwilą była mowa o uchwale zmieniającej. Radni byli poinformowani na komisjach odnośnie przychodów.  Ta informacja znajduje się w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2012. Nie jest możliwe aby poinformować o wykonaniu budżetu w grudniu, kiedy 15 grudnia była sesja, a materiały trzeba przygotować wcześniej – rok się jeszcze nie skończył. Jeżeli chodzi o pożyczki, chociażby na realizację zadania Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – umowa jest podpisana, natomiast uruchomienie następuje w trakcie roku. Z założenia można planować, iż pożyczka będzie uruchomiona w takiej, a nie innej wysokości, natomiast kiedy wpływa faktura, wnioskujemy o określona wysokość więc te dane mogą ulec zmianie. Radny wspomniał, iż nie było informacji, że będzie zaciągnięte zobowiązanie w takiej, a nie innej wysokości, to się z tym nie zgadza, ponieważ jeżeli spojrzy się na załącznik przychodów, to kwota przychodów nie ulega zmianie. Przychody to nic innego jak zaciągnięte zobowiązania i czy to się nazywa kredyt, czy obligacja – jest to zaciągnięcie zobowiązania. Aby móc zrealizować inwestycje, które znajdują się w załączniku nr 3, kredyt - czy nazywa się on obligacją, czy kredytem, musi być zaciągnięty. O tym radni byli poinformowani. Nie przypomina sobie aby któryś z radnych w czasie prac Komisji zapytał o kwestie przychodów. Daleko idący jest zarzut radnego, że nie było mowy o tym, że stacja uzdatniania wody nie została wykonana. Jeżeli chodzi o koszty inwestycji Budowa stacji uzdatniania wody – to koszt tego zadania znajduje się w załączniku nr 3, dotyczącym wydatków majątkowych. Jest to koszt 2,4 mln więc nie można mówić, że radny nie został poinformowany o tym, jaki jest koszt zadania.

 

Burmistrz przypomniał, iż w zeszłym roku była zgoda na zaciągnięcie kredytu na 2,7 mln zł. Nie wiedział, iż dzisiaj to będzie zarzut, że nie został zaciągnięty w zeszłym roku. Gdyby został zaciągnięty w zeszłym roku, to już od ubiegłego roku należałoby płacić odsetki. Im dalej w czasie przesuwamy zaciągnięcie kredytu odsetki są mniejsze. Gdyby podjęto taką decyzję w ubiegłym roku i środki z kredytu zostałyby uruchomione bez potrzeby, Komisja rewizyjna byłaby zdziwiona, że podejmujemy środki nie wiadomo po co, skoro nie ma płatności. Jest dlatego zdziwiony tę sytuacją. Woli więc ten zarzut, że stara się gospodarować pieniędzmi publicznymi w sposób należyty.  Nie rozumie tego zarzutu.

 

Radny Marek Matysiak powiedział, iż to nie był zarzut, Burmistrz słusznie zrobił, że kredyt nie został wykorzystany. Nie o to mu chodziło. Zgadza się z Panią Skarbnik, ze nie zmieniły się kwoty, chodzi tylko o informację wynikającą z uchwały, która została podjęta. Taką informację powinni otrzymać, nie szczegółowe wykonanie budżetu, ale ogólna informację. Wtedy była realna ocena stanu gminy. On niczego nie wymyśla tylko kieruje się uchwałą. Radny powiedział, iż ma także pytanie – skoro autopoprawkami został zmieniony projekt budżetu – a w autopoprawkach nie mówi się o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie różnice pomiędzy wersją, którą otrzymali wcześniej, a wersją którą otrzymali 2 dni przed sesją wynosiły kilkaset tysięcy złotych. A w ogóle już to się różni znacząco od prognozy przygotowanej przez pana Machejka. Nie rozumie, co takiego się stało, że są takie rozbieżności, szczególnie w latach późniejszych. Nie rozumie też – i takie pytanie zadał na posiedzeniu Komisji – w jaki sposób planuje się w przyszłym roku ograniczyć wydatki bieżące do lekko ponad 17 mln zł, skoro w tym roku wynoszą ponad 20 mln, w jaki sposób Burmistrz chce to zrobić.

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż jeżeli chodzi o autopoprawki do wieloletniej prognozy, były one również wnoszone. Radni otrzymali informację o autopoprawkach – nie została dokonana żadna zmiana, która nie byłaby zapisana. Jest tam ostatni zapis, który mówi o doprowadzeniu do zgodności budżetu z wieloletnią prognozą finansową. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest pierwszym dokumentem, który radni uchwalali i nie można powiedzieć, że radni nie znali planowanego zadłużenia. Jest ono określone w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2012 i kolejne lata.

 

Radny Zbigniew Morgulec powiedział, iż osobiście jest za emisją obligacji i będzie głosował za podjęciem uchwały. Zwrócił się do radnego Matysiaka czy jest za,  czy przeciw emisji, czy może wstrzymuje się od głosowania, ponieważ z jego wypowiedzi trudno to wywnioskować.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały. Oddano 14 głosów za jego przyjęciem oraz 1 głos wstrzymujący.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, bezwzględną większością głosów podjęła uchwałę Nr XVII/116/2012 w sprawie emisji obligacji Gminy i Miasta Krajenka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.5

Przewodniczący Rady poinformował, iż stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Krajenka środków stanowiących fundusz sołecki były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/117/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Krajenka środków stanowiących fundusz sołecki – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.6.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok. Polegają one na dokonaniu przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu na wniosek kierowników jednostek. Pozostałe zmiany zostały omówione podczas posiedzeń Komisji.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła z autopoprawkami uchwałę Nr XVII/118/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

 

Burmistrz poinformował, iż jedna ze zmian dotyczyła przeniesienia środków na prowadzenie WTZ, zwrócił na to uwagę radny Piotr Gniot podczas poprzedniej sesji. Sesja rady powiatu odbyła się, środki na ten cel zostały zabezpieczone. Dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury złożył wniosek do LGD na Turniej o Topór Danaborskiego. Dzisiaj ten wydatek został usankcjonowany przez Radę Miejską, więc imprezy w sołectwach, które były wcześniej omawiane odbędą się w dużej części sołectw, po części z pieniędzy unijnych.

 

Ad. 10

Radny Zbigniew Morgulec poinformował o problemie z niedziałającą właściwie studzienką kanalizacyjną znajdującą się w drodze wojewódzkiej 188, na ulicy Sienkiewicza w Krajence (naprzeciwko przystanku PKS, koło kiosku z odzieżą).  W miejscu tym po opadach stoi woda, która utrudnia przejazd kierowcom oraz naraża przechodniów na ochlapanie.

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o stworzenie przy KZUP w Krajence systemu teleinformatycznego, który za pomocą krótkich informacji tekstowych informowałby automatycznie mieszkańców np. o robotach drogowych, utrudnieniach w dostawie wody itp. Nie wie jakie są ceny takich systemów, nie sądzi aby były zbyt duże,  dlatego prosi o ustalenie kosztów ewentualnego zakupu i  wprowadzenie sytemu w przypadku kosztów rzędu kilkuset złotych.

Burmistrz powiedział, iż sądzi, że u podstaw wniosku radnego leżą problemy z wodą, które mają miejsce w ostatnich dniach. Wniosek jest zasadny. Obecnie informacja trafiła do mieszkańców w trochę innej formie. Zostało wydrukowanych kilkaset informacji, które zostały rozniesione przez pracownika Urzędu. Prosi także media, aby w najbliższym wydaniu przekazać informację, że gmina przystąpiła do zadania polegającego na wymianie rur azbestowych na PCV i ze mieszkańców, za niedogodności, przepraszamy. Niedogodności trzeba podzielić na dwie grupy: niedogodności związane z awariami, które występują podczas prac – i te miały miejsce teraz – oraz wynikające z przełączeń systemowych, związanych z budową. Zgodnie z regulaminem dostarczania wody oraz umowy zawartej z wykonawcą, o wyłączeniach planowanych mieszkańcy będą informowani 2-3 dni wcześniej. Zobowiązał do tego dyrektora Szałka. Dzisiaj takie informacje się pojawiły na tablicach ogłoszeń oraz dzięki uprzejmości przedsiębiorców – w miejscach sprzedaży. W ostatnim czasie, doszliśmy z rurą po rzeką  do ulicy Kościuszki, gdzie należało się włączyć nową rurą PCV do istniejącej rury PCV, gdzie została już wcześniej, przed położeniem asfaltu, wymieniona. Okazało się, że jest kolizja ze starą rurą azbestową. Z historycznych informacji wynika, że w rurze tej od lat 90-tych  nie powinno być wody. Woda była i w jednej, i w drugiej rurze. Zachodzi takie podejrzenie, że ludzie nie zostali przyłączeni do rury PCV po wykonaniu tych robót. Awaria która wystąpiła została usunięta i w godzinach popołudniowych miasto miało już wodę, poza ulicą Ogrodową. Dzisiaj trwały prace związane z połączeniem instalacji. Są tam trzy rury: azbestowa, w której nie powinno być wody, rura PCV oraz rura stalowa doprowadzająca wodę na działki, a która nie była zinwentaryzowana. Jeszcze raz apeluje do mediów, aby w imieniu samorządu lokalnego przeprosili mieszkańców oraz poinformowali, że awarie mogą pojawiać się coraz częściej. O awariach gmina nie jest w stanie informować na bieżąco ale będą informacje o planowych przyłączeniach. Burmistrz poinformował także, iż są bardzo duże problemy z tę inwestycją wynikające z tego, że na planach Krajenki, w niektórych miejscach rura gazowa jest zinwentaryzowana jest inaczej niż przebiega w rzeczywistości. Osoby, które sporządzały projekt techniczny posługiwały się mapami geodezyjnymi są jednak duże przesunięcia. W niektórych miejscach konieczne będzie przeprojektowanie, które przy dobrej współpracy i minimum problemów, potrwa od 3 do 4 miesięcy. Potem konieczny będzie jeszcze czas na wykonanie zadania. Taka sytuacja ma miejsce na ulicy Domańskiego. Zadanie powinno zostać zakończone do jesieni. W przypadku konieczności przeprojektowania sieci, ma obawy, czy uda się zakończyć w terminie. Są także problemy z osobami, które wcześniej wyraziły zgodę na przejście przez posesję, a teraz tej zgody nie wyrażają. Jeżeli jest jednoznaczna odmowa osoby, również zachodzi konieczność zmiany projektu. Trochę mniejsze problemy są z kanalizacją – chciałby za pośrednictwem sołtysów wyrazić podziękowanie dla rolników za ich dużą świadomość i pomimo, że czasem w polu występuje studzienka wyrażają zgodę na przejścia. Wyraża duży szacunek dla mieszkańców sołectw. Jeżeli chodzi o wniosek radnego i teleinformacje, to na razie wysyłamy gońca z ogłoszeniami.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż w zasadzie Burmistrz odpowiedział na jego pytanie. W zasadzie ludzie są cierpliwi tylko chcieliby wiedzieć, kiedy mają się przygotować, że wody nie będzie. Inaczej kiedy wody nie ma z powodu awarii, co zawsze może się zdarzyć, jednak jeżeli trwa to już 3 dni, to jest uciążliwe.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż chciałby nawiązać do rozmowy, która miała miejsce na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w sprawie cmentarza. Nie oczekuje odpowiedzi pisemnej a ewentualnie jakiegoś telefonu z informacja jak przebiegła rozmowa z proboszczem.

Burmistrz powiedział, iż starał się umówić z proboszczem na jutrzejszy dzień jednak kończy się kolęda  i nie był w stanie się spotkać. Będzie starał się aby spotkać się w przyszłym tygodniu i nawiązać współpracę aby przesunąć płot cmentarza przy ulicy Domańskiego tak aby zwiększyć ilość miejsc na przyszłe pochówki. W przyszłym roku trzeba będzie przystąpić do przygotowania pochówku, tam gdzie jest sporządzony projekt budowy tj. na byłym cmentarzu ewangelickim. Trzeba będzie przygotować ogrodzenie i kilka metrów terenu w głąb. Ze słów księdza proboszcza wynika, że przygotowanie ok. 10 metrów w głąb wystarczyłoby na kolejne 15 lat.

Radny Adam Klaryński powiedział, iż nie pali się lampa oświetlenia ulicznego znajdująca się naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Skórce. Lampa ta była naprawiana lecz nie świeci nadal.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż jeżeli już się ociepli i będzie zaplanowany wyjazd do Margonina, żeby zabrać ze sobą miernik całkujący do pomiaru hałasu.

 

Radny Zbigniew Morgulec powiedział, iż posiada takie urządzenie i zobowiązuje się do jego dostarczenia.

 

Ad. 11

Krystyna Żurek wyraziła swoje obawy związane z planami przesunięcia płotu cmentarza. Podczas dzisiejszej sesji pani urbanistka zwracała uwagę na konieczność zabezpieczenia terenów pod drogi. Pochowanie w tym miejscu zmarłych spowoduje, że teren ten nie będzie możliwy do wykorzystania na cele drogowe.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż teren o którym mowa to teren cmentarza. Poprzednio był tam wjazd na nieruchomość prywatna, obecnie nie ma przeszkód aby te sprawy wyprostować. Projekt przebudowy drogi na ulicy Domańskiego jest już realizowany i nie ma tam kolizji. Z projektu wynika, iż przy zbiegu dróg wojewódzkich 188 i 190 przy cmentarzu zaplanowano rondo. Na istniejącym zakręcie również są grunty parafii, trzeba będzie w tym zakresie dogadać się z proboszczem.

 

Ad. 12

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 17:00 zamknął XVII sesję Rady Miejskiej w Krajence. 

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                            Przewodniczący Rady