Protokół Nr II/02

z sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 29 listopada 2002 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Stefan Kitela o godz. 1400, po powitaniu radnych i zaproszonych gości, stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych ( nieobecny radny Anatol Najmowicz), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych, stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał oraz dokonał otwarcia sesji – listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu .

W sesji uczestniczyli także :

-          Marian Lashmann – ustępujący Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

-          Zuzanna Siciarz – Sekretarz Gminy,

-          Anna Pawlak – Skarbnik Gminy,

-          Ireneusz Subczyński – radca prawny.

 

Ad.1

Przewodniczący S. Kitela przedstawił zaplanowany porządek obrad:  

1.       Przedstawienie porządku obrad .

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej .

3.       Ślubowanie Burmistrza .

4.       Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach :

a)      ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence ;

b)      stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence ;

c)       ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Krajence;

d)      stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence;

e)      ustalenia składów Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence ;

f)         ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka ;

g)      upoważnienia Przewodniczącego Rady do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka .

5.       Zapytania i wnioski radnych .

6.       Wolne głosy, informacje .

7.       Zakończenie .

 

Radny Piotr Gniot zgłosił – na prośbę Burmistrza J. Szczerbiaka - wniosek w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie w obecności 14 radnych, wobec czego Przewodniczący ogłosił, że porządek sesji został zmieniony tj. wykreślono z punktu 4, podpunkt oznaczony literą „f’’ .

 

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, że projekt protokołu  z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej oraz, że do jego treści nie wniesiono zastrzeżeń .

Wobec braku wniosków do treści projektu protokołu, Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty .

 

Ad. 3

Przewodniczący Stefan Kitela przypomniał zebranym, iż w dniu 27 października 2002r. po raz pierwszy  w powojennej historii Polski, społeczności lokalne wybrały organy wykonawcze gmin w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich .

Tego dnia mieszkańcy Gminy i Miasta Krajenka, w pierwszej turze wyborów,

na stanowisko burmistrza wybrali Pana Janusza Szczerbiaka .

W związku z powyższym poprosił Burmistrza Elekta o złożenie ślubowania .

 

Burmistrz Janusz Szczerbiak złożył ślubowanie następującej treści :

„ Obejmując urząd Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.’’

 

Przewodniczący Rady oraz uczestniczący w sesji goście złożyli  Burmistrzowi gratulacje .

Przed udzieleniem głosu Burmistrzowi Januszowi Szczerbiakowi, Przewodniczący Rady udzielił głosu osobom pragnącym podziękować ustępującemu Burmistrzowi Marianowi Lashmannowi .

 

Burmistrz Janusz Szczerbiak  przypomniał, że 4 lata temu, odchodząc do Starostwa, na ostatniej sesji w 1998 roku, złożył deklarację, iż po  zbudowaniu struktur powiatowych postara się wrócić do Krajenki . Aby stało się to możliwe, w wyborach musiała wypowiedzieć się cała społeczność gminy . Podziękował wyborcom za uzyskany wynik, który był dla niego zaskoczeniem . Wola mieszkańców wyrażona taką ilością  głosów jest dużym obciążeniem, ale także odpowiedzialnością za gminę przez najbliższe 4 lata . Powiedział także, iż chciałby podołać obowiązkom, chociaż jest świadom trudności, które przed gminą stoją .

Odniósł się także do deklaracji złożonej przez Przewodniczącego Rady na ostatniej sesji, a dotyczącej woli współpracy z Burmistrzem wybranym w wyborach bezpośrednich.  Oznajmił, że tę wolę przyjmuje oraz wyraził nadzieję, że nie są to puste słowa wyrażane tylko na oficjalnych spotkaniach, ale będą przekuwane na codzienną, żmudna pracę na rzecz lokalnej społeczności .

Obowiązek pracy dla dobra lokalnej społeczności mają także radni . Stwierdził, że deklaruje taką dobrą wolę ponieważ tego oczekują  wszyscy mieszkańcy gminy.  

Powiedział też, że sytuacja Burmistrza po wyborach i nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym uległa zmianie . Burmistrz wybrany w wyborach bezpośrednich ma znacznie większą odpowiedzialność, ponieważ jest organem jednoosobowym – odpowiedzialność nie rozmywa się na kilku członków Zarządu. Oznajmił, że oczekuje współpracy z całą Radą . Zwrócił się do Rady, aby wszyscy dokładnie zapoznali się  ze Statutem i ustawą o samorządzie gminnym, ponieważ tam określone są zadania dla każdego organu, dla każdego radnego, który w tej Radzie funkcjonuje. Określoną rolę ma Przewodniczący Rady, Rada i jej Komisje oraz organ wykonawczy jakim jest burmistrz . Ułatwi to podejmowanie decyzji, zapobieganie konfliktom i  zgodne budowanie wspólnego dobra .

Stwierdził także, iż problemów w gminie jest dużo: wysypisko, oczyszczalnia, woda – są to problemy naglące. Wysypisko funkcjonuje jedynie do końca tego roku

i należy się zastanowić czy uruchomić je od nowa, na co są potrzebne środki, czy też wozić nieczystości do Piły lub Złotowa . Automatycznie spowoduje to wzrost kosztów, które obciążą mieszkańców bądź budżet gminy .

Powiedział też, iż obiecał Radzie, że poinformuje podczas obecnej sesji kto zostanie powołany na stanowisko zastępcy burmistrza . Wyjaśnił, że chciał wybrać osobę, która ma wiedzę, kompetencje, jest z natury życzliwa i będzie sprzyjała rozwojowi gminy.

Spełniając tę obietnicę odczytał zarządzenie oznaczone nr 1/02 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, w którym ustalił jedno stanowisko zastępcy burmistrza . Poinformował, że funkcję tę pełnić będzie Pani Grażyna Urbanek. Przedstawił także przebieg kariery zawodowej nowo powołanego zastępcy. Grażyna Urbanek pracowała na stanowisku z-cy głównego księgowego w banku Spółdzielczym w Kołobrzegu, w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Złotowie oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence, kolejno jako inspektor ds. kadr, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy .W roku 1999 została powołana na stanowisko Skarbnika Powiatu.  

Powiedział, że jest osobą kompetentną, zawsze wiedziała co mówi, podejmowane przez nią decyzje były właściwe, od podstaw stworzyła finanse powiatowe, czego jej zazdroszczono w innych powiatach.

Pozytywną opinię o jej pracy wyraził Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz radni powiatu .

Burmistrz J. Szczerbiak podpisał  zarządzenie oraz wręczył je Grażynie Urbanek. Oznajmił też, że ww. swoje obowiązki obejmie z dniem 01 grudnia br.

 

Ad. 4

a) Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania przedłożył projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence.

 

W międzyczasie doszedł radny Anatol Najmowicz, zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15 .

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych podjęła uchwałę Nr II/3/02

w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych  Rady Miejskiej w Krajence, która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

b) Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence .

Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę Stanisława Koseckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono innych propozycji wobec czego Przewodniczący zamknął listę kandydatów i przeprowadził głosowanie .

Oddano 15 głosów za kandydaturą Stanisława Koseckiego (w obecności 15 radnych).

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska w Krajence podjęła uchwałę Nr II/4/02 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu .

Wiceprzewodniczący Rady odczytał podjętą uchwałę .

 

c) Przewodniczący Rady zaproponował aby w skład Komisji Rewizyjnej weszli radni :

-          Stanisław Kosecki jako Przewodniczący, na mocy podjętej wcześniej uchwały,

-          Czesław Bannach,

-          Piotr Gniot,

-          Stanisław Michalski,

-          Andrzej Pyszniak.

Radni nie zgłosili innych propozycji, a ww. osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

Wniosek Przewodniczącego poddano pod głosowanie – oddano 15 głosów za powołaniem Komisji Rewizyjnej w podanym wyżej składzie.

 

W związku z wynikiem głosowania,  Przewodniczący S. Kitela stwierdził, że Rada Miejska w Krajence podjęła uchwałę Nr II/5/02 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence- która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał podjętą uchwałę .

 

d) Radna Bogumiła Maciejewska zaproponowała, aby funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarczej pełniła radna Barbara Kartuszyńska.

Radna B. Kartuszyńska wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Wobec braku innych wniosków Przewodniczący zamknął listę kandydatów i zarządził głosowanie. W obecności 15 radnych oddano 15 głosów za wnioskiem radnej Maciejewskiej, a Przewodniczący Rady stwierdził, że na Przewodniczącego Komisji Gospodarczej została wybrana radna Barbara Kartuszyńska.

 

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady .

Radny Wacław Jamróz wnioskował, aby funkcję Przewodniczącego Komisji Społecznej pełniła radna Bogumiła Maciejewska.

Przewodniczący S. Kitela zgłosił kandydaturę radnej Marioli Taracha.

Radna M. Taracha wyraziła zgodę na kandydowanie natomiast radna B. Maciejewska oznajmiła, że takiej zgody nie wyraża.

 

Przewodniczący zamknął listę kandydatów i przeprowadził głosowanie. W obecności 15 radnych oddano 8 głosów za kandydaturą radnej M. Taracha, 6 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymujący.

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że na Przewodniczącego Komisji Społecznej została wybrana radna Mariola Taracha oraz oznajmił, że Rada Miejska w Krajence podjęła uchwałę Nr II/6/02 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence- która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Wiceprzewodniczący Henryk Kania odczytał podjętą uchwałę.

 

e) Przewodniczący S. Kitela wnioskował aby Komisje Rady pracowały w następującym składzie :

Komisja Gospodarcza :

-          Barbara Kartuszyńska, jako Przewodnicząca Komisji,

-          Krystyna Godlewska,

-          Henryk Kania,

-          Bogdan Kurcin,

-          Paweł Wróbel:

Komisja Społeczna:

-          Mariola Taracha, jako Przewodnicząca Komisji,

-          Bogumiła Maciejewska,

-          Wacław Jamróz,

-          Stefan Kitela,

-          Anatol Najmowicz.

Wszyscy ww. radni wyrazili zgodę na pracę w komisjach, zgodnie z przedstawioną propozycją. Nie zgłoszono innych wniosków  sprawie składu Komisji.

 

Wniosek Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie w obecności 15 radnych.

W związku z wynikiem głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska w Krajence podjęła uchwałę Nr II/7/02 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence- która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał podjętą uchwałę.

 

g) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence do dokonywania czynności wynikających z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka przedłożył Wiceprzewodniczący H. Kania.

W obecności 15 radnych jednogłośnie podjęto uchwałę Nr II/8/02 w powyższej sprawie, która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Nie zgłoszono zapytań i wniosków.

 

Ad. 6

Nie odnotowano żadnych wystąpień.

 

Ad. 7

W związku ze zrealizowaniem ustalonego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1515 zamknął II sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała :                                                            Przewodniczył :

 

        Renata Urbanek                                                               Stefan Kitela

referent ds. obsługi Rady                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej