Protokół Nr III/02

z sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 06 grudnia 2002 roku

w świetlicy internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence

 

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 14 00, po przywitaniu radnych, zaproszonych gości oraz publiczności stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli :

1. Janusz Szczerbiak      - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2. Grażyna Urbanek       - Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

3. Zuzanna Siciarz                     - Sekretarz Gminy,

4. Anna Pawlak             - Skarbnik Gminy,

5. Wiesława Żujew                    - inspektor ds. podatków w tut. Urzędzie,

6. Ireneusz Subczyński  - radca prawny Urzędu.

 

Ad.1

Przewodniczący zapoznał zebranych z zaplanowanym porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco:

 

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

b)      zwolnienia od podatku od nieruchomości;

c)       ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru;

d)      ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych;

e)      ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oddane w dzierżawę na terenie gminy i miasta Krajenka;

f)        wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe;

g)      rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krajence.

4.       Zapytania i wnioski radnych.

5.       Wolne głosy, informacje.

6.       Zakończenie.

 

Przewodniczący poinformował, iż w dniu 02 grudnia 2002 roku wpłynęło pismo Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka dotyczące wycofania projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz przedłożenia nowego projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wobec czego z porządku obrad zostaje wycofany punkt 3b.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował , że projekt protokołu  z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej oraz , że do jego treści nie wniesiono zastrzeżeń .

Wobec braku wniosków do treści projektu protokołu, Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty .

 

Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości, przedłożył Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania.

 

Radny Stanisław Michalski przedstawił stanowisko przedsiębiorców w sprawie stawek podatków i obowiązków gminy w zakresie wspierania przedsiębiorczości- pismo, które odczytał radny stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Radny złożył także wniosek o zaakceptowanie proponowanych stawek podatku na 2003 rok oraz wykreślenie z projektu uchwały § 2 dotyczącego zwolnień podatkowych i przystąpienie w późniejszym terminie do pracy, w konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców,  nad projektem uchwały w sprawie zwolnień podatkowych.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż został radnym m.in. dzięki poparciu osób prowadzących działalność gospodarczą. Powiedział, iż uczestniczył w wielu spotkaniach stowarzyszenia przedsiębiorców do którego należy i jest mu znana ogólna sytuacja handlowców, rzemieślników prowadzących działalność usługową. Są oni zdania, że wzrastający fiskalizm przyczynia się do spadku ich dochodów. Inwestycje są odkładane na później. Zdaniem radnego Rada winna nie dopuścić do pogłębiania się tej sytuacji. Wnioskował o pozostawienie stawek na poziomie roku 2002 i odrzucenie stawek proponowanych w uchwale. Wg radnego konieczne jest zastanowienie się, jak pomóc przedsiębiorcom. Wyraził swoje zadowolenie z faktu , iż burmistrz podczas posiedzenia Komisji podjął temat i wyraził wolę spotkania z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy na to czekają.

 

Radny Piotr Gniot wyraził pogląd , iż stanowisko przedsiębiorców jest zrozumiałe. Mimo wszystko radny Michalski z bólem oświadczył, że akceptuje średnio 3 % wzrost podatków. Powiedział też, że bycie radnym nie jest łatwe  - cytuję: „ jest to gra kompromisów’’.

Powiedział, że jako członek i Przewodniczący komisji budżetowej wie, że budżet najpierw się tworzy, a potem go dzieli. Od Rady wiele zależy aby budżet był rozwojowy , żeby koszty i inwestycje były pokrywane z tego budżetu. Wzrost w tym roku jest niewielki. Obserwując poczynania sąsiednich samorządów np. Jastrowie – większe miasto – 2,30 zł podatek od działalności gospodarczej , już uchwalone , 15, 50 . Ograniczenie wzrostu podatków, przy kroczącej inflacji, oznacza podcinania gałęzi na której się siedzi.

Obniżenie podatków zadziała trzy razy na nie, ponieważ walcząc o możliwość pozyskania środków poza budżetowych, należy wskazać środki własne w budżecie gminy, przynajmniej w połowie kosztów. Jeżeli chodzi o SAPARD – zadania realizuje się w 100% , a zwrot następuje później. Te wszystkie rzeczy tworzą się z budżetu gminy. Obniżenie wiąże się ze zmniejszeniem subwencji – jeżeli nas stać na obniżenie podatków otrzymamy mniejszą subwencję.

Następna dyskusja w Radzie będzie wiązała się z budżetem. Wskazując zadania do wykonania winno się wskazać źródło finansowania. Analizując budżet będziemy chcieli inwestować, poprawiać wszystko – pieniędzy w budżecie nie będzie i cała dyskusja będzie bezprzedmiotowa. Zaapelował o rozsądek i rozwagę . Zdaniem radnego te trzy procent, przedsiębiorców nie zniszczy. Wszyscy mieszkańcy są obłożeni podatkami. Zaproponował przyjąć uchwałę w przedstawionym brzmieniu,       w całości. Oświadczył, że jest na tak, jeśli chodzi o pracę nad projektem uchwały            w sprawie zwolnień podatkowych. Wyraził pogląd, i była to także opinia Komisji, iż projekt poprzedniego zarządu jest niedoskonały i wyraził przypuszczenie, że przedsiębiorcy też się z tą opinią zgadzają : 2 członków Komisji było za przygotowanym projektem Burmistrza , 3 wstrzymało się od głosowania. Jest to sygnał, że zwolnienia są niedoskonałe i należy nie wprowadzać tego dokumentu, a wypracować inne propozycje.

 

Burmistrz stwierdził, iż podatków nikt nie lubi płacić i jest to rzeczą naturalną . Jest to jednak obowiązek obywatelski wobec Narodu, Państwa, Gminy, z którego trzeba się wywiązywać. Gdyby nie było opłat wynikających z opodatkowania, rola Rady byłaby żadna, bowiem gdyby nie było pieniędzy nie byłoby nad czym debatować. Jeżeli chcemy zmieniać swoją gminę, przygotowywać ją aby się w niej żyło lepiej , dostatniej i wygodniej – trzeba łożyć na nią podatki. Łożą na nią wszyscy: każdy pracujący mieszkaniec, każdy prowadzący działalność gospodarczą, bez względu kto gdzie pracuje. Na Komisjach dyskutowano na ten temat, w konsekwencji dochodzimy do konsensusu zadawalającego wszystkich. Jeśli chodzi o przedsiębiorców niezadowolenie powoduje wzrost podatków od budynków związanych z działalnością gospodarczą. W przypadku gminy propozycja wzrostu wynosi ok. 3 %, jest to wzrost o 39 groszy za metr kwadratowy – na 100m 2 wzrost w skali roku 39 zł, co w przeliczeniu na 12 miesięcy daje ok. 3 zł na miesiąc.

Padły stwierdzenia o nadmiernym fiskaliźmie i nieludzkim podejściu do problemów podatkowych. Burmistrz  poinformował, iż dzwonił do sąsiednich gmin, a uzyskane dane winny zaświadczyć o tym czy jesteśmy nadmiernie fiskalni:

-          Krajenka- 13,23

-          Złotów        - 14,32

-          Kaczory      - 15,00

-          Wysoka      - 14,00

-          Szydłowo    - 14,70

-          Tarnówka    - 13,90

-          Jastrowie- 15,75

Mając na uwadze powyższe liczby, Burmistrz wyraził pogląd, iż argumenty o nadmiernym fiskaliźmie w gminie są nieprawdziwe.

Zdaniem Burmistrza podatki są korzystne, a stawki najniższe w okolicy.

 

Radny Paweł Wróbel wyjaśnił, iż mówiąc o fiskaliźmie mówił ogólnie i nie odnosił się do gminy. Chodzi o VAT, podatek dochodowy, itp.

 

Burmistrz natomiast stwierdził, że jest to niezależne od gminy.

 

Stefan Kitela pytał czy ewentualnie wynegocjowane w późniejszym czasie zwolnienia podatkowe, będą obowiązywały w przyszłym roku.

 

Burmistrz powiedział, iż stoi na stanowisku, aby w sprawie zwolnień przygotować nową uchwałę i dopracować ją. Do świąt pozostał jednak krótki okres. Stwierdził, że wyłączenie § 2 spowoduje konieczność obciążenia podatkami strychów, piwnic, wysypisk, cmentarzy. Zaproponował aby pozostawić te zwolnienia w obecnej uchwale. Nowa uchwała może uchylić poprzedni zapis.

 

Radny  Piotr Gniot wyjaśnił , iż wykreślenie § 2 spowoduje niepotrzebny obieg środków budżetowych np. instytucje kultury otrzymują od gminy dotację , z której zapłacą podatek. Skorzystają na tym jedynie banki. To samo dotyczy obiektów OSP.

Jeżeli w tych obiektach prowadzona jest działalność gospodarcza, to podatek jest płacony. Zdaniem radnego tą droga uderzamy we własny budżet.

 

Radny Stefan Kitela powiedział , iż poprzedni zarząd przygotował dwa projekty uchwał :w sprawie podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych. Wyraził zainteresowanie możliwością wprowadzenia do uchwały przygotowanej przez obecnego Burmistrza zapisów z wycofanej uchwały. Wyjaśnił , że jego działanie ma na celu wprowadzenie ulg dla tych osób, które chcą w Krajence inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż organ, który przygotował projekt ma prawo wycofania go. Burmistrz miał prawo wycofać projekt uchwały o zwolnieniach.

Dlatego zaproponował, aby nie omawiać projektu uchwały, którego nie ma.

Procedury uchwałodawcze są opisane w Statucie Gminy. Procedury te wynikają             z mocy prawa. Uchwały podjęte w innym trybie będą uchylane przez nadzór prawny Wojewody. Wyraził przypuszczenie, że gmina nie poniesie żadnych konsekwencji, jeżeli z uchwaleniem ulg Rada poczeka miesiąc.

 

Radny Stefan Kitela zaproponował, aby do uchwały dołożyć te punkty, które proponował poprzedni zarząd. Powiedział, że zastanawia się, czy zwolnień nie można przegłosować na obecnej sesji.

 

Radca prawny Urzędu Ireneusz Subczyński zapytał , czy jest to nowy projekt.

 

Radny Kitela wyjaśnił, że chodzi mu o zmiany do projektu uchwały.

Chodzi o poszerzenie uchwały przygotowanej przez Burmistrza o punkty dotyczące zwolnień.

 

Radca prawny powiedział, iż jeżeli chodzi o uzupełnienie, jest to kwestia woli Rady.

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady ogłosił, iż jest wola aby przystąpić do negocjacji w sprawie zwolnień, wobec powyższego obecnie przegłosowane zostaną formalnie zgłoszone wnioski:

-          radnego P. Gniota o przyjęcie uchwały w proponowanej formie

-          radnego S. Michalskiego o wykreślenie z projektu uchwały § 2.

 

Radny Stanisław Michalski oświadczył, że wycofuje swój wniosek.

 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Gniota tj o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

Oddano 12 głosów za ww. propozycją, 1 przeciwny, 2 głosy wstrzymujące.

 

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady ogłosił, iż Rada Miejska w Krajence podjęła uchwałę Nr III/9/02 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

b) Wykreślony

 

c) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru przedłożył Wiceprzewodniczący H. Kania.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Edwardowi Cuperowi.

E. Cuper zgłosił problem wałęsających się psów na ulicy przy której mieszka. Ludzie się skarżą – nie ma spokoju. Jego zdaniem podwyżka podatku spowoduje wzrost wałęsających się psów. Obcy wyrzucają psy. Podatek winien wzrosnąć tylko za duże psy, które zakłócają spokój.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/10/02 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru, która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

d) Wiceprzewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 

Wiesława Żujew inspektor ds. podatków w tutejszym Urzędzie Gminy i Miasta,  w imieniu Burmistrza wniosła do projektu uchwały autopoprawkę. Wnioskowała o wykreślenie z uchwały § 2 dotyczącego zwolnień podatkowych. Proponowane zwolnienia miały charakter podmiotowy, natomiast ustawa daje Radzie możliwość ustanowienia zwolnień przedmiotowych.

 

Rada proponowaną poprawkę przyjęła jednogłośnie.

 

Następnie przewodniczący przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały uwzględniającym przyjętą poprawkę.

Rada Miejska w Krajence , w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę

Nr III/11/02 w sprawie ustalania rocznych stawek podatku od środków transportowych- która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

e) Rada Miejska w Krajence jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/12/02 w sprawie zasad ustalania stawek czynszu dzierżawnego za grunty oddane w dzierżawę na terenie gminy i miasta Krajenka- która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

f)Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe przedłożył Wiceprzewodniczący Rady.

 

Sekretarz Gminy wniosła do projektu uchwały autopoprawkę. Powzięta została wiadomość, że od dnia 1 stycznia 2003 roku wchodzi zmiana do ustawy o opłacie administracyjnej, która uwzględnia opłatę za spisanie protokołu ostatniej woli przez Sekretarza i Burmistrza.

 

Wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały uwzględniając przyjętą poprawkę.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, podjęła uchwałę Nr III/13/02           w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe- która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

g) Przewodniczący poinformował, że skarga na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence była szczegółowo zbadana przez Komisję Społeczną Rady. Przewodnicząca Komisji radna Mariola Taracha zapoznała z wynikami pracy oraz wnioskami Komisji.

Powiedziała, że zgodnie z obowiązującym prawem, zadaniem opieki społecznej, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat udziela systematycznej pomocy Pani Daniłów. Największym problemem rodziny jest brak stałego zatrudnienia – bezrobocie w regionie sięga 30 %.

W sytuacji, gdy obydwoje małżonkowie nie mają pracy problem jest dramatyczny. Pomoc społeczna nie jest rozwiązaniem – potrzeba stałych dochodów.

W świetle powyższego, wyjaśnienie skargi w obecności P. Daniłów sprowadziło się do wniosku, że bezradna młoda kobieta szuka wsparcia w postaci pomocy w znalezieniu pracy dla niej lub ojca jej 7 letniej córki. Zdaniem radnej jest to tzw. skarga do Pana Boga, wołanie o pomoc, a nie pretensje do jakiejś osoby lub instytucji, choć wymieniono pewne nazwiska. Wiązało się to jednak z niedoinformowaniem zainteresowanej w kwestii zatrudnianych w gminie osób, które pracowały na szczególnych zasadach: pierwszej pracy lub jako stażyści. Kolejny raz udowodniono też, że słowa mogłyby być mniej drastyczne, gdyby istniał odpowiedni przepływ informacji.

Po wnikliwym rozpatrzeniu Komisja Społeczna wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.

 

Przewodniczący Rady wniosek Komisji Społecznej poddał pod głosowanie.

 

Rada Miejska , w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji Społecznej.

 

Mając na uwadze wynik głosowania, Przewodniczący Rady oświadczył, że Rada Miejska w Krajence podjęła uchwałę Nr III/14/02 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał podjętą uchwałę.

 

 

Ad.4

Radny Stanisław Michalski w imieniu środowiska, które reprezentuje, wystąpił z apelem o przystąpienie do prac nad projektem o zwolnieniach , tak aby uchwała mogła wejść w życie 31 marca 2003 r.

 

Burmistrz zaproponował aby apel powyższy przegłosować.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego apel powyższy został przyjęty większością głosów (12 głosów za, 3 głosy wstrzymujące).

 

Radna Krystyna Godlewska zgłosiła wniosek w sprawie zalanej drogi gminnej we wsi Czajcze. Wniosek ten został zgłoszony i dokładnie omówiony także podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady.

 

Radny Henryk Kania złożył zapytanie w sprawie trybu zarządzania szkołą podstawową w Paruszce (kto ponosi koszty oświetlenia części wspólnych budynku i remontów) oraz w związku z ostatnią gołoledzią w sprawie organizacji zimowego utrzymania dróg.

 

Ad. 5

Feliks Kozieł – sołtys wsi Głubczyn zabrał głos w sprawie odwodnienia wsi. Stwierdził, że sprawa nie jest załatwiona, wody przybywa, zalane są piwnice.

Powiedział, że Złotów nie chce słuchać i zarzucił złośliwość odpowiedzialnym za zaistniały stan rzeczy. Zdaniem sołtysa inwestycja w Głubczynie powinna rozpocząć się od punktu newralgicznego jakim jest kryza. Pogłębiono rowy przed kryzą. Sołtys stwierdził, cytuję: „ pachnie to przestępstwem, korupcją jakąś’’. Wniósł do Burmistrza prośbę o poruszenie sprawy.

 

Mieszkaniec Głubczyna A. Wendlandt poinformował, że są gospodarstwa w których woda wylewa się ze studni i tak źle jak jest obecnie nigdy jeszcze nie było. Powiedział, iż jego sąsiad ma wodę w oborze.

 

Feliks Kozieł nawiązując do swojego wystąpienia dodał, iż dopóki rów był otwarty, wieś nigdy nie była zalana. Obecnie nie chodzi o nową inwestycję ale o odtworzenie rowu.

 

Przewodniczący poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi.

Burmistrz wyjaśnił, iż zgodnie ze Statutem udzieli odpowiedzi na kolejnej sesji. Osoby zgłaszające wnioski uzyskają wcześniej odpowiedź na piśmie.

 

Maciej Michoń poinformował zebranych, iż w sprawę odwodnienia Głubczyna angażuje się już około roku. Oświadczył, że sięgnął głębiej w struktury Zarządu Melioracji.

Wg niego Pan Żółtowski ucieka przed sołtysem oraz nim, a P. Rogoźniecki od spraw technicznych i  P. Włodarczyk wyżej w tej hierarchii – wszyscy pilnują swoich stołków.

Na inwestycję w Głubczynie przeznaczono 80 tys. zł. Pracę wykonano dobrze: odmulono kanał poniżej i powyżej Głubczyna. Przyczyną zaś jest rurociąg w Głubczynie. Rurociąg został wykonany w latach 70 i ma

w całości  wypełniony. Wyraził też obawę, iż w tym roku, po odmuleniu kanału, napływ wody będzie tak potężny, że dojdzie do zalania wsi i powodzi.

Prosił, aby w trybie pilnym zwrócić się do P. Włodarczyka i zainteresować się tą sprawą.

 

Feliks Kozieł stwierdził, że rury mają  mały przekrój  i są przeważnie zapchane.

Powiedział, że czyścił dotychczas kratę. Po rozmowie  miano  ją usunąć następnego dnia- do dziś nikt nie przyjechał. Zdaniem F. Kozieł podchodzą do tego w lekceważący sposób.

 

Zdzisław Pasymowski  wnioskował o udostępnienie dojeżdżającym  poczekalni na dworcu PKP w Krajence. Budynek jest zamknięty a dojeżdżający, przede wszystkim młodzież, jest narażona na działanie niekorzystnych  warunków atmosferycznych.

 

Ad. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godz. 1620 zamknął III sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała                                                              Przewodniczył

 

Renata Urbanek                                                           Stefan Kitela

referent                                                                       Przewodniczący Rady