Protokół Nr IV/02

z sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 20 grudnia 2002 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 10 00 stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli :

1. Janusz Szczerbiak     - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2. Grażyna Urbanek      - Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

3. Zuzanna Siciarz        - Sekretarz Gminy,

4. Anna Pawlak             - Skarbnik Gminy,

5. Wiesława Żujew        - inspektor ds. podatków w tut. Urzędzie,

 

Ad.1

Przewodniczący poinformował, iż na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy  z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Burmistrz wniósł do rady projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Przedstawił porządek obrad uwzględniający wniesiony projekt:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany budżetu gminy i miasta na 2002 rok,

b)      określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości,

c)       określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku rolnym,

d)      określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym,

e)      ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,

f)        wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny,

g)      ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

h)      diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence.

4.       Zapytania i wnioski radnych.

5.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

6.       Wolne głosy, informacje.

7.       Zakończenie.

 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono wniosków.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, że projekt protokołu  z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej oraz, że do jego treści nie wniesiono zastrzeżeń .

Wobec braku wniosków do treści projektu protokołu, Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty .

 

Ad. 3

a)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę

Nr IV/15/02 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2002 rok – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

b)

Rada Miejska w Krajence,  w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę

Nr IV/16/02 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

c)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/17/02 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

d)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/18/02 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

e)

Radny Anatol Najmowicz wyraził pogląd, iż należałoby poinformować gości uczestniczących  w sesji, dlaczego wystąpiła zmiana dotycząca wysokości stawek podatku od posiadania psów.

 

Przewodniczący S. Kitela poinformował, iż uchwała dotycząca stawek podatku od posiadania psów, podjęta na poprzedniej sesji,  została zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Zarzuty dotyczyły niezgodności z Konstytucją RP zapisów różnicujących wysokość podatku w zależności od miejsca zamieszkania właściciela w mieście lub na wsi. Emeryci powyżej 65 roku życia są zwolnieni z podatku na mocy ustawy.

 

Radny Anatol Najmowicz zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby taką właśnie argumentację przekazali mieszkańcom. W tym przypadku radni nie są winni wzrostowi stawek podatku na terenie wsi.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/19/02 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

f)

Przewodniczący Stefan Kitela poinformował, iż podczas posiedzeń Komisji Rady, tylko Przewodniczący Rady wyraził zgodę na kandydowanie, wobec powyższego do projektu uchwały zostało wpisane jego nazwisko.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy jednym głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr IV/20/02 w sprawie wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny- która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

g)

Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska Komisji w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka:

Komisja Społeczna – wynagrodzenie zasadnicze 4300 – 4 głosy za, 1 przeciwny

                                      dodatek funkcyjny 1450 zł – 3 głosy za, 2 wstrzymujące

Komisja Gospodarcza 4300 + 1450 – 2 głosy za, 3 wstrzymujące

Komisja Rewizyjna – 6610 zł, w tym 4300 zasadnicze + 1450 dod. funkcyjny + 860 wysługa lat.- 4 głosy za, 1 wstrzymujący.

Przedstawiony projekt uchwały został przygotowany na podstawie opinii Komisji,

tj. wynagrodzenie zasadnicze 4.300, dodatek funkcyjny 1450, dodatek za wysługę lat 860 zł.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż nikt z radnych nie kwestionuje dorobku Burmistrza w dotychczasowej pracy samorządowej,  natomiast ustalając wynagrodzenie należy wziąć pod uwagę uwarunkowania społeczno gospodarcze w gminie: bezrobocie sięga 30 %,obniża się poziom życia polskich rodzin,  60 % społeczeństwa żyje poniżej minimum socjalnego. W roku bieżącym niespotykana liczba osób- ok. 100 - ubiegała się o pomoc świąteczną zorganizowaną przez Caritas oraz Akcję Katolicką, której jest działaczem.

Przypomniał, iż na ostatniej sesji uchwalona została podwyżka podatków w trosce o dobro gminy, pomimo ujemnej rentowności firm. Wynagrodzenia Burmistrza w proponowanej wysokości, spowoduje skonsumowanie  1/3 sumy przeznaczonej na rozwój gminy, uzyskanej z podwyżki podatku od nieruchomości. Podczas posiedzenia Komisji, podano informację, że sąsiednie gminy ustaliły wynagrodzenia na najwyższym dopuszczalnym poziomie, jednak zdaniem radnego wynagrodzenie winno być wypadkową możliwości gminy, kondycji finansowej mieszkańców oraz mieścić się w etycznych i moralnych normach.

Postawił wniosek o ustalenie wynagrodzenia w następującej wysokości : wynagrodzenie zasadnicze 3816 zł, dodatek funkcyjny 1320 zł, wysługa lat 20 %, co daje łącznie kwotę 5900 zł tj. na poziomie uposażenia poprzedniego burmistrza.

 

Radny Piotr Gniot wnioskował o przyznanie wynagrodzenia w wysokości 6610 zł. Przypomniał, że Rada nie rozmawia o podwyżce wynagrodzenia, lecz ustala wynagrodzenie dla Burmistrza. Prawdą jest to, co mówił radny Wróbel ale zdaniem radnego wynagrodzenie w kwocie 6610 zł ma pomóc, aby problemy tej  gminy rozwiązać. Części z nich gmina nie rozwiąże sama np. 30 % bezrobocia. Podkreślił, że nikt nie kwestionuje kompetencji Burmistrza, który jest znany przez wszystkich i Rada nie musi ustalać wynagrodzenia na czas „ rozpoznania’’. Burmistrz jest znanym samorządowcem, przedtem był Prezesem Spółdzielni, która wówczas miała się dobrze, a obecnie już jej nie ma. Zdaniem radnego Rada nie powinna się wstydzić dobrego wynagradzania pewnych stanowisk. Wynagrodzenie to przełoży się na całą gminę i na inwestycje. Radny stwierdził, że Burmistrz nie kończy pracy o 15.  Stwierdził, że gmina ma najlepszego Burmistrza, już z doświadczeniem starosty, tytułem Burmistrza Wielkopolski.  Wybór w pierwszej turze, przy tak znacznej liczbie kandydatów, był dużym sukcesem. Burmistrz wrócił do Krajenki głosami wyborców. Powiedział, iż czuje się upoważniony głosami wyborców do głosowania za opcją 6610 . Ludzie tak chcieli – ludzie wybrali. Dobrze wynagradzając Burmistrza, łatwiej będzie w przyszłości zadawać mu trudne pytania. Jest to głos zaufania dla Burmistrza.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż przyłącza się do wystąpienia radnego Wróbla, chociaż nie neguje wypowiedzi radnego Gniota. Zdaniem radnego czasy są trudne, mówi się o kominach płacowych, w gminie nie ma jednostek o porównywalnych wynagrodzeniach, społeczeństwo inaczej by do tego podeszło,  a proponowane wynagrodzenie jest cytuję: „ z najwyższej półki’’. Wiele osób w gminie korzysta z pomocy społecznej. Powiedział, iż nie ujmuje Burmistrzowi fachowości, ale winien on zrozumieć sytuację ludzi na naszym terenie, korzystających z różnych form pomocy. Jego zdaniem, w kampanii wyborczej Burmistrza, brakowało określenia kierunków działania na lata następne. Stwierdził, iż odczuwa niedosyt, co do wizji na przyszłość. Prosił radnych o rozważenie zgłoszonych propozycji lub inne wnioski.

 

Radny Anatol Najmowicz zauważył, że ponownie mówi się o podwyżce. Rada jednak nie ustala podwyżki dla Burmistrza, lecz ustala wynagrodzenie. Zarobki Burmistrza Lashmanna ustalała Rada i nie uległy one zmianie przez dwa lata, ponieważ płace były zamrożone.  Zmieniły się zadania Burmistrza – przedtem funkcjonował Zarząd, odpowiedzialność była rozłożona na kilka osób. Obecnie Burmistrz ponosi odpowiedzialność indywidualną za wszystko co zrobi. Jest to  także jedyna praca Burmistrza . Burmistrz z mocy prawa nie może nigdzie dorobić. Powiedział, iż jest za ustaleniem górnych stawek wynagrodzenia.

 

Przewodniczący zamknął dyskusję i ogłosił przerwę.

 

Po przerwie i wznowieniu obrad radny Piotr Gniot zabrał głos w kwestii formalnej. Stwierdził, iż jest zaskoczony ogłoszeniem przerwy. Zdaniem radnego wyczerpano głosy w dyskusji i powinno się odbyć głosowanie.

 

Przewodniczący wyjaśnił, iż ogłosił przerwę w celu ustalenia trybu głosowania.

 

Jako pierwszy poddano pod głosowanie wniosek radnego Pawła Wróbla, tj. wynagrodzenie zasadnicze 3816 zł, dodatek funkcyjny 1320 zł.

3 radnych głosowało za wnioskiem, 8 było przeciwnych, 4 wstrzymało się od głosowania.

 Wniosek radnego Gniota o ustalenie Burmistrzowi wynagrodzenia w łącznej wysokości 6.610 zł został przyjęty większością głosów tj.: oddano 10 głosów za, 3 głosy przeciwne i 1 głos wstrzymujący.

 

Mając na uwadze wynik głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała

Nr IV/21/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka została podjęta w przedłożonym brzmieniu - uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

h)

Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska Komisji odnośnie wysokości diet dla radnych. Poinformował, iż przygotowany projekt uchwały uwzględnia głosowania w Komisjach.

W związku z powyższym proponuje się, aby dieta dla Przewodniczącego Rady wynosiła 50 diet wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, Wiceprzewodniczącego Rady 20 diet, Przewodniczącego Komisji 7 diet i radnego 6 diet.

 

Wiceprzewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały.

 

Radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, iż chciałaby nawiązać do wypowiedzi radnego Wróbla mówiącego o  trudnej, wręcz drastycznej sytuacji materialnej społeczeństwa. Radny Wróbel podniósł trudną sytuację społeczną w odniesieniu do wynagrodzenia Burmistrza, gdy jest to jedyne źródło dochodu Burmistrza, a charakter pracy, odpowiedzialność, czas niezbędny jest do wywiązania się ze wszystkich obowiązków, skłania do przeanalizowania sytuacji dotyczącej ustalania diet dla radnych.

Należałoby się wg radnej zastanowić, nad 50 dietami dla Przewodniczącego Rady, które stanowią obecnie 950 zł miesięcznie. Kierownicy zakładów wiedzą, jakie zarobki mają ich pracownicy: jest to często ok. 550 zł na rękę. Radna zapytała, czy moralnym jest, aby radny wybrany do pełnienia służby społecznej pobierał wyższe wynagrodzenie. Jej zdaniem w obecnej sytuacji powinny mieć miejsce pewne ograniczenia. Odpowiedzialność Przewodniczącego Rady nie odbiega znacznie od odpowiedzialności zwykłego radnego, poza art. 19 ust. 2 ustawy samorządowej, który stanowi, że do kompetencji przewodniczącego należy wyłącznie  organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.

W związku z powyższym wnioskowała o ustalenie diety dla Przewodniczącego w wysokości 30 diet tj. 570 zł . Przypomniała, że Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu przysługuje dieta zryczałtowana miesięczna, także wtedy kiedy nie odbywają się posiedzenia, co nie dotyczy radnych, którzy otrzymują dietę za odbyte posiedzenia Komisji, sesje Rady i kontrole. zaproponowała także dla Wiceprzewodniczącego 20 diet, Przewodniczącego Komisji 7 diet i radnego 6 diet.

 

Radny Wacław Jamróz poinformował, iż Komisja Społeczna już znacznie wcześniej jako pierwsza wnioskowała o obniżenie diety dla Przewodniczącego Rady. Powiedział, iż w poprzedniej kadencji siedząc w innej części sali niejednokrotnie słyszał, że dieta Przewodniczącego jest  zdecydowanie za wysoka, wręcz mówiono o jeszcze innych profitach, dlatego wnioskował o „ spłaszczenie’’ różnicy pomiędzy dietą radnych, a Prezydium Rady. Pierwsze propozycje Komisji wynosiły poprzednio odpowiednio 30, 20, 5 i 4 diety, później zostały skorygowane tj. zmieniono dolne diety na 6 i 7. Wyraził swoje poparcie dla wniosku radnej Maciejewskiej.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż żaden z radnych podczas posiedzeń Komisji, mając na uwadze trudną sytuację społeczną, nie zaproponował rezygnacji chociażby z jednej diety na rzecz środowiska. Przy ustalaniu poborów dla Przewodniczącego, które nie zostały podwyższone od wielu lat, proponuje się obniżkę. Przypomniał, że     w poprzedniej kadencji, na wniosek Przewodniczącego Penkały, obniżono dietę Przewodniczącego z 80 do 50 diet. Dieta maksymalna wynosi 1204 zł – radni zachowali więc dystans i nie korzystali z maksymalnych kwot.  Przedstawił także diety Przewodniczących w okolicznych gminach, obowiązujące w poprzedniej kadencji.  Ponieważ ich wysokość jest porównywalna, proponował, aby dietę Przewodniczącego pozostawić na obecnym poziomie 50 diet.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż radna Maciejewska chciała podkreślić jakoby poruszył drastyczne problemy naszej gminy. Stwierdził, że są to fakty i nie chce o nich dyskutować.  Odnosząc się do diet dla radnych oraz uposażenia Burmistrza apelował, aby odłożyć pieniądze na bok i skupić się na prestiżu tych funkcji i gminy.

 

Radny Stanisław Michalski zwrócił się do radnych, aby trzymać się ustaleń podjętych podczas posiedzeń Komisji, w przeciwnym wypadku są one niepotrzebną stratą pieniędzy.

 

Radny Anatol Najmowicz poparł  to stanowisko, ale stwierdził, iż należy się tego trzymać zawsze, a nie wtedy, kiedy, cytuję: „pasuje’’.

 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.

W pierwszej kolejności głosowano nad wnioskiem zgłoszonym przez radną Bogumiłę Maciejewską. Oddano 5 głosów za przyjęciem wniosku, 6 przeciwnych, 4 głosy wstrzymujące. Wniosek nie został przyjęty.

Wniosek radnego Henryka Kani został natomiast przyjęty większością głosów tj. oddano 8 głosów za i 7 głosów przeciwnych.

 

Wobec wyników powyższego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence, została podjęta, a diety dla radnych będą wynosić odpowiednio 50 diet dla Przewodniczącego, 20 dla Wiceprzewodniczącego, 7 dla Przewodniczących Komisji oraz 6 dla radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 4

Nie zgłoszono zapytań i wniosków.

 

Ad. 5

Burmistrz Janusz Szczerbiak udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Krajence.

Podczas sesji odbytej w dniu 06 grudnia 2002 r. zgłoszono następujące zapytania i wnioski:

Radny Henryk Kania pytał o tryb zarządzania budynkiem po szkole podstawowej w Paruszce. Burmistrz poprosił, jeżeli pytający pozwoli, aby odpowiedzi udzielił dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence.

 

Radny H. Kania pytał również o organizację zimowego utrzymania dróg.

Burmistrz wyjaśnił, że na  terenie Gminy i Miasta Krajenka przebiegają następujące drogi:

Drogi Wojewódzkie :

-          108 Złotów – Piła

-          190 Krajenka – Wysoka

Za utrzymanie tych dróg odpowiedzialny jest Rejon Dróg Wojewódzkich Złotowie. Wg standardów zimowego utrzymania dróg,  posypywane będą wyłącznie skrzyżowania, przystanki PKS, zakręty, podjazdy, w ramach posiadanych środków. Pozostałe odcinki zostają jedynie odśnieżane.

 

Drogi powiatowe:

-          Podróżna – Śmiardowo Kraj.

-          Czajcze – Śmiardowo Kraj.

-          Śmiardowo Kraj. – Augustowo

-          Krajenka – Głubczyn

-          Głubczyn – Maryniec

-          Głubczyn – Paruszka

-          Krajenka – Bartoszkowo

-          Krajenka – Sokolno

Utrzymanie tych dróg odbywa się na tych samych zasadach jak wojewódzkie.

Za utrzymanie dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie.

Drogi gminne są to drogi o nawierzchni żużlowej oraz drogi gruntowe. Nie przewiduje się ich posypywania. Podpisane są umowy z firmami, które w razie konieczności będą drogi gminne odśnieżać.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić utrzymanie czystości i porządku m. in. przez oczyszczanie ze śniegu i lodu chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Powyższy przepis dotyczy właścicieli nieruchomości,  a także podmioty posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Burmistrz podkreślił, iż sytuacje, które zagrażają bezpieczeństwu mają często charakter gwałtowny: wieczorem jest bezpiecznie, rano sytuacja diametralnie się zmienia. Właściciele często nie są w stanie, w krótkim czasie tych chodników odśnieżyć.

 

Radna Krystyna Godlewska zgłosiła wniosek dotyczący drogi gminnej we wsi  Czajcze – przejście na tzw. „ Zimną Kępę’’.

Teren przez który przebiega droga jest bardzo niski, wysoki jest natomiast poziom wody gruntowej. Przy opadach poziom ten gwałtownie wzrasta. Wzdłuż drogi biegnie rów odwadniający, który właściciele okolicznych gruntów mają obowiązek utrzymywać w drożności. Właścicieli jest kilku: z jednej strony Nadleśnictwo Złotów, z drugiej strony P. Rogowski, P. Godlewska, P. Winiarski P. Gryz. Dzisiejsze prawo nie zezwala organowi samorządu gminnego nakładać decyzją obowiązek wykonywania konserwacji tegoż rowu. Właściciele gruntów powinni być świadomi, że jedną z przyczyn i powodów zalewania drogi, jest brak możliwości odprowadzania wody. Gmina zorganizuje spotkanie właścicieli w celu doprowadzenia do udrożnienia rowu, W przyszłości, jeżeli droga ta miałaby spełniać rolę drogi przejazdowej, należałoby ją podnieść, co jednak wiąże się  z dużymi kosztami. Burmistrz poinformował, że droga ta w zasadzie powinna stanowić przejście piesze oraz rowerowe, ponieważ mieszkańcy „ Zimnej Kępy’’ mają możliwość dojazdu do wsi drogą asfaltową.

 

Radny Stanisław Michalski złożył wniosek w sprawie przygotowania projektu

uchwały w sprawie zwolnień podatkowych.

Burmistrz poinformował, że wniosek ten został przyjęty do realizacji, projekt taki zostanie przygotowany. Powiedział, iż oczekuje także, że przedsiębiorcy będą również przygotowani i będą mieli własne propozycje. Wyraził swoje przekonanie, iż uchwała dotyczyć będzie tych inwestorów, którzy będą chcieli inwestować na naszym terenie.

 

Ponadto podczas sesji w dniu 06 grudnia 2002 roku uczestniczący w obradach zaproszeni goście oraz publiczność zgłosili następujące wnioski :

 

Pan Zdzisław Pasymowski – w sprawie udostępnienia dla podróżnych poczekalni na dworcu PKP w Krajence.

W dniu 16 grudnia br. Urząd wystosował pismo do PKP- Oddział w Słupsku, w sprawie rozpatrzenia możliwości otwierania dworca w godzinach kursowania pociągów.

 

Panów Feliksa Kozła, Macieja Michonia oraz Alojzego Wendlanda  w sprawie

podtopienia wsi Głubczyn oraz sposobu przeprowadzenia modernizacji kanału augustowskiego.

Burmistrz poinformował, iż razem z kierownikiem Oddziału w Złotowie Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych Panem Żółtowskim, dokonali lustracji na całej długości kanału augustowskiego. Rów został wyczyszczony i prace wykonano dobrze. Pozostało 800m w kierunku Podróżnej oraz 800m za Głubczynem w stronę Stróżnicy. Prace te zostaną wykonane na wiosnę. Problem tkwi w samym Głubczynie. Kanał na odcinku

     Rów we wsi Głubczyn biegnie wzdłuż szczytu budynku mieszkalnego, a jego odkrycie może spowodować zagrożenie katastrofą budowlaną. Dom jest niepodpiwniczony, posiada nieduże fundamenty. Zdania na temat konieczności odkrycia kanału są podzielone. Decydując o odkryciu rowu należy brać pod uwagę konsekwencje w postaci zawalenia szczytu tego domu. Spadek poziomu wody w rowie może także spowodować obniżenie wody w stawie znajdującym się we wsi. Obecnie poziom wody w rowie obniżył się o 40 cm, a w jeziorze o 10 cm. W jeziorze znajduje się szczególna roślinność, będąca pod ochroną. Do końca kwietnia zostaną wykonane ekspertyzy odnośnie skutków odkrycia rowu.

 

Feliks Kozieł powiedział, iż nieprawdą jest, że zagrożone jest jezioro. Wg niego jezioro ma swoją nieckę i lustro wody obniża się tylko do pewnego poziomu. Ci którzy tak przypuszczają nie znają się na sprawie.  Zdaniem pana Kozieł, rów nie zagraża budynkowi: przedtem rów był odkryty i z budynkiem nic się nie działo, obecnie rurociąg jest zamknięty, a budynek pęka. Budynek jest niezależny od kanału. Pan Piwowarczyk zrobił sobie na rowie podwórko i zależy mu aby pozostał zakryty. Mieszkający obok rowu odprowadzili do niego rury spustowe od kanalizacji. Są przeciwni odkryciu kanału. ponieważ okazałoby się kto zatruwa środowisko. Powiedział też, że nie został poinformowany o Komisji i wyraził przypuszczenie, że pewne osoby nie chcą usłyszeć, co ma im do powiedzenia.

 

Burmistrz powiedział, iż być może Pan Kozieł ma rację, ale zdania są podzielone. Odnośnie odbytej lustracji wyjaśnił,  iż nie była to żadna Komisja, lecz chcąc zapoznać się z sytuacją, poprosił o udział Pana Żółtowskiego oraz radnego Pyszniaka. Wyraził też pogląd, iż WZIR, jako właściciel ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje, a posiadając stosowną ekspertyzę jest chroniony przez prawo w przypadku gdyby coś się stało. Właściciel ma prawo być ostrożny.

 

Feliks Kozieł oświadczył, iż jeżeli budynek się zawali, sam go osobiście postawi oraz, że budynek pęka ze starości, a właściciel stawiając go wiedział, że stawia go przy odkrytym rowie. Na zabezpieczanie budynku są inne metody. Jego zdaniem ktoś chce wyciągnąć pieniądze.

 

Adam Pobereźny sołtys wsi Śmiardowo Kraj. powiedział, że problem dotyczy także wsi Śmiardowo Kraj. i Augustowo. Wyraził pogląd, iż Burmistrza ktoś wprowadza w błąd, a sołtys Kozieł ma rację. Ekspertyzy są nieprawdziwe. Jego zdaniem rury położono nielegalnie. Sprawa jest nie zalegalizowana do dziś. Do jeziora w Głubczynie spływają wszystkie ścieki, stąd jego unikalna roślinność. Przeciwko odkryciu rowu protestują ci, którzy wykopali nad jeziorem groble i hodują ryby.

 

Andrzej Martin, powiedział, iż jako lokalnego przedsiębiorcę interesuje go uchwała Rady dotycząca jasnego systemu ulg i zwolnień podatkowych. Ustawy preferują podmioty zagraniczne, które dysponują dużym kapitałem. Podmioty lokalne nie mają możliwości uzyskania zwolnień. Jego zdaniem praktyka wykazuje, że obniżenie podatków powoduje wzrost wpływów do budżetu, co miało miejsce w przypadku obniżenia akcyzy na alkohol. Przedsiębiorców winno się zapytać o opinię w sprawie zwolnień.

 

Burmistrz przypomniał, że swoją wolę w tym względzie już deklarował.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż nie widzi konieczności udzielania ustnej odpowiedzi na jego zapytanie dotyczące zarządzania budynkiem szkoły w Paruszce, ponieważ uzyskał wcześniej odpowiedź na piśmie i ją przyjmuje.

W związku z udzieloną odpowiedzią nasunęły mu się jednak kolejne pytania, które chciałby zadać dyrektorowi Hildebrandtowi podczas posiedzenia Komisji.

 

Ad. 6

Radny Piotr Gniot przekazał sugestie Komisji Rewizyjnej dotyczące ustawienia stołu radnych podczas kolejnych sesji. Zaproponował aby miejsca dla radnych znajdowały się na wprost stołu prezydialnego.

 

Radny Henryk Kania wyraził pogląd, iż najtrudniejsze decyzje zostały już podjęte, najważniejszą zaś  sprawą jest budżet na rok 2003. W związku z powyższym postulował, aby ewentualną korektę dostarczyć radnym wcześniej, ponieważ chcieliby skonsultować budżet ze środowiskiem.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż kwestie terminu dostarczania materiałów reguluje Statut Gminy.

Materiały dotyczące budżetu gminy radni powinni otrzymać co najmniej 14 dni przed sesją rady.

 

Zdzisław Olczyk powiedział, iż w czasie sesji odbywają się ważne głosowania. Protokół jest wyłożony do wglądu i zawiera informację ile było głosów za, ile przeciwko. Realizując jawność życia publicznego, mieszkańcy winni wiedzieć, jak jego radny głosował. Jest to możliwe nawet w Sejmie. Byłoby to dobre rozwiązanie, ponieważ chociażby dzisiaj społeczeństwo dowiedziałoby się, kto był za ustaleniem wynagrodzenia burmistrza. Wyraził pogląd, że stwierdzenie radnego Gniota mówiące, że ludzie chcieli wysokiej pensji dla Burmistrza,  jest nadużyciem. Prosił o nieuogólnianie, ponieważ jest także człowiekiem i nie chciał tak wysokiego wynagrodzenia. Przypomniał radnym, iż idąc do wyborów obiecywali mieszkańcom reprezentowanie ich interesów.

Złożył również zebranym życzenia z okazji  Świąt i Nowego Roku.

 

Przewodniczący Rady odnosząc się do propozycji wprowadzenia głosowania jawnego imiennego, powiedział, iż kwestie te należy skonsultować z prawnikami.

 

Wiktor Penkała, były Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence przekazał swoje refleksje dotyczące realizacji zadań gminy. Jego zdaniem Burmistrzowi można pomóc, nie przeszkadzając tj. nie zmuszając do zbędnych dyskusji i wyjaśnień. Burmistrz będzie oceniany za wykorzystanie możliwości i tylko z tego tytułu będzie miał wiele zadań.

Radni dysponują olbrzymim potencjałem intelektualnym, winni wykorzystać go na rzecz pomocy Burmistrzowi, ponieważ jego sukcesy, będą też sukcesami radnych.

 

Przewodniczący S. Kitela wyraził pogląd, iż głosowania nad merytorycznymi uchwałami wskazują na to, że współpraca występuje.

 

Adam Pobereźny stwierdził, że niepokoją go niemerytoryczne wypowiedzi osób spoza rady, dotyczące kwestii wynagrodzeń itp. Kierując swoją wypowiedź do  Pana Olczyka, stwierdził, że to radni, wybrani przez społeczeństwo, zostali powołani do ustalania pewnych rzeczy.

 

Ad. 7

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1225 zamknął IV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                           Stefan Kitela

referent                                                                       Przewodniczący Rady