Protokół Nr V/03

z sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 17 stycznia 2003 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury

 

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 14 00 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli :

1. Janusz Szczerbiak      - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2. Grażyna Urbanek       - Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

3. Zuzanna Siciarz         - Sekretarz Gminy,

4. Anna Pawlak             - Skarbnik Gminy,

5. Wiesława Żujew         - inspektor ds. podatków w tut. Urzędzie,

6. Danuta Wrzeszcz       - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,

7. Marek Buczkowski     - inspektor ds. gospodarki komunalnej.

 

Ad. 1

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

5.       Zapytania i wnioski radnych.

6.       Wolne głosy, informacje.

7.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie zaproponowano zmian.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował , że projekt protokołu  z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej oraz , że do jego treści nie wniesiono zastrzeżeń .

Wobec braku wniosków do treści projektu protokołu, także podczas obrad Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty .

 

Ad.3

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka złożył sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej. Ww. sprawozdanie zostało złożone także na piśmie  stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż obecnie decyzje są podejmowane podczas posiedzeń tzw. kierownictwa, w skład którego wchodzą Burmistrz, zastępca, Sekretarz oraz Skarbnik. W spotkaniach tych uczestniczą także merytoryczni pracownicy. Wszyscy mają prawo wypowiedzenia się na temat wydawanych zarządzeń i podejmowanych decyzji. Decyzje zostają podjęte w formie zarządzenia lub są zaprotokołowane.

 

Stefan Kitela poinformował, iż podczas dyżuru, który pełnił w ubiegłą środę, przyszła do niego pani od wielu lat oczekująca na mieszkanie. Mieszkanie przy ul. Domańskiego 17 o pow.

 

Burmistrz prosił, aby na tym etapie sesji odnosić się do pracy w okresie międzysesyjnym. Prosił, aby pytania kierowane były w tym zakresie. Jeżeli przyjęty został program sesji, to pytania winny być kierowane dopiero w wolnych wnioskach. Odpowie jednak na pytanie: przetarg nie został rozstrzygnięty.

 

Przewodniczący stwierdził , iż Burmistrz ogłosił przetarg , należy to więc do jego pracy, dlatego chciał to pytanie zadać. Powiedział też, że osoba, która przyszła do niego, nie jest w stanie nabyć tego mieszkania w przetargu. Poinformował, że sprawę poruszał już podczas posiedzeń Komisji. Osoby oczekujące na mieszkania komunalne są to osoby niezamożne i bez względu jaka kwota byłaby określona w przetargu, nie są w stanie wziąć w nim udziału. Czy jest sens w Krajence ustalania listy osób oczekujących, skoro proponuje im się sprzedaż mieszkania.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż odpowiadał na Komisjach i radni są zorientowani. Na liście oczekujących na mieszkania znajduje się 7-8 osób, które składały podania w różnych terminach. Są na niej także rodziny, które składały podania we wczesnych latach 90-tych. Te podania w wielu przypadkach do dzisiaj nie są zrealizowane, ponieważ mieszkań nie ma. Ruchy, które zachodzą, jeśli chodzi o zwalnianie mieszkań są znikome. Praktycznie takie sytuacje zdarzają się tylko wówczas jeżeli najemca umiera, a nie ma zameldowanej innej osoby, która byłaby uprawniona do zajęcia lokalu z mocy prawa.  W ostatnich latach sytuacja taka zdarzyła się dwukrotnie.

Zdarza się, że osoby, które mają mieszkania, za zgodą zarządu, a obecnie Burmistrza, mogą dokonać zamiany między sobą i tu nikt żadnych kłopotów nie robi.

Bez względu, jaka decyzja zostałaby podjęta w sprawie mieszkania przy ul. Domańskiego, nigdy nie będzie dobra, ponieważ oczekujących jest więcej, a pozostali będą mieli niedosyt. Jeśli chodzi o rodzinę , o której mówił Pan Przewodniczący, jest to rodzina 4 osobowa. W gminie funkcjonuje uchwała Rady określająca zasady jakie muszą być spełnione, aby rodzinie można było przydzielić lokal komunalny- musi mieć minimum 5 m2 na osobę, w tym przypadku 20 m2 powierzchni użytkowej.  Mieszkanie przy ul. Domańskiego jest zdecydowanie mniejsze. Jeżeli tej rodzinie zostanie przyznane mieszkanie, ma ona dalej prawo ubiegać się o większe, zgodne z uchwałą Rady. Ponadto łamane zostałoby prawo, które jest przez nas samych stanowione. Nie zawsze dobre intencje pokrywają się z obowiązującym prawem.

 

Ad.4

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania przedłożył projekt uchwały w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Radny Anatol Najmowicz poinformował zebranych, iż na temat projektu uchwały dyskutowano podczas posiedzeń Komisji Rady. Obecnie radni nie podejmują dyskusji, ponieważ wszystko zostało już powiedziane.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę

Nr V/23/03 w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Stefan Kitela powrócił do sprawozdania Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym tj. do sprawy Pani Skrzypczak, której przyznano mieszkanie przy ul. Złotowskiej. Została ona przeniesiona do lokalu o pow. 39 m2, nie jest to  5 m2 na osobę, w związku z powyższym być może zasadne byłoby przyznanie mieszkania przy ul. Domańskiego.

 

Burmistrz stwierdził, iż jeżeli chodzi o panią Skrzypczak: 5 dzieci oraz matka to 6 osób, pomnożone przez 5, daje 30 m2. Norma jest w tym przypadku przekroczona.

Nie można tu dokonywać porównań, ponieważ sytuacja każdej rodziny jest odmienna, każda sprawa ma swoją specyfikę. Należy do tego podchodzić w bardziej elastyczny sposób, a nie szablonowo.

 

Stefan Kitela stwierdził, że jest radnym gminy i miasta Krajenka, pełni dyżury podczas których są przedstawiane sprawy mieszkańców i jedynym miejscem gdzie może zabrać głos są sesje Rady.

 

Radny Paweł Wróbel pytał, czy w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu, kolejny przetarg będzie przetargiem nieograniczonym, gdzie możliwość nabycia będą miały osoby nie znajdujące się na liście oczekujących.

 

Burmistrz powiedział, iż nie wie jaka decyzja zostanie podjęta. Stanowisko w tej sprawie zostanie uzgodnione podczas posiedzenia kierownictwa.

 

Radna Mariola Taracha poinformowała, iż rozmawiała z Burmistrzem na temat polityki gminy. Burmistrz jest za tym,  aby w gminie wykorzystywać środki unijne. Sytuacja finansowa gminy jest mało ciekawa. W przededniu wejścia do Unii, jest ważne aby myśleć perspektywicznie. Działania gminy w tym kierunku zostały podjęte, jeżeli chodzi o środki unijne oraz środki z programu tzw. „ mała szkoła” na podstawie którego mogą zwłaszcza szkoły wiejskie ubiegać się o dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod warunkiem, że przeprowadzą kurs dla ludności rolniczej.

 

Radny Henryk Kania zwrócił się do Burmistrza z apelem, aby kolejne sesje Rady miały szerszy program. W przypadku obecnej sesji Burmistrz wyjaśnił tego powody, jednak na przyszłość należałoby programem sesji obejmować większy materiał, tak aby nie zarzucano Radzie, że zbiera się dla jednej sprawy i nadużywa finansów gminy.

 

 

 

Ad.6

Przewodniczący poinformował zebranych o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego wobec uchwały Nr II/6/02 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej  w Krajence.

 

Radny Henryk Kania stwierdził, iż w krótkim okresie czasu uchylone zostały dwie uchwały Rady. Odczucie  jest takie, że jest to może nieudolność Rady czy prezydium Rady.  Powiedział, iż winę za taki stan rzeczy ponosi nie tylko Rada. Uchwały są opiniowane przez radcę prawnego. Różne opinie są wśród samych radców. Zwrócił uwagę aby przed głosowaniem należycie zastanowić się nad treścią uchwały, aby było jak najmniej uchyleń- w poprzedniej kadencji uchylono tylko jedną uchwałę.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż Rada nie powinna się zbyt długo nad rozstrzygnięciem nadzorczym zastanawiać. Istnieje tryb odwoławczy do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale zdaniem radnego należałoby przyjąć rozstrzygnięcie do wiadomości i nie korzystać z możliwości skargi.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż popiera stanowisko radnego Gniota, ponieważ jego zdaniem Rada nie powinna wdawać się w spory proceduralne związane ze skarżeniem do NSA lecz pracą. Zaproponował, aby w przerwie sesji zebrały się Komisje i dokonały ponownego wyboru Przewodniczących.

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący ogłosił przerwę i poprosił członków Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej o ponowne ukonstytuowanie się.

 

Po przerwie i wznowieniu obrad, Przewodniczący ogłosił, iż Przewodniczącym Komisji Gospodarczej została radna Barbara Kartuszyńska, Przewodniczącym Komisji Społecznej radny Anatol Najmowicz.

 

Burmistrz Janusz Szczerbiak nawiązał do sprawozdania z działalności międzysesyjnej,  gdzie poinformował Radę o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w zakresie wydziału finansowego. Zlikwidowane zostało stanowisko ds. księgowości budżetowej, powołując na to stanowisko głównego księgowego. Ustawa o finansach publicznych mówi o rozdziale funkcji Skarbnika gminy oraz głównego księgowego jednostki. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu, główny księgowy urzędu pełni rolę taką jak główni księgowi jednostek np. ZEASiP  czy KZUP i KOK. Ustawa o finansach publicznych mówi także o obowiązkach, które należą do Skarbnika jako głównego księgowego budżetu. Na Skarbniku ciąży obowiązek corocznej kontroli minimum 5% środków przepływających przez poszczególne jednostki. Przy braku rozdziału funkcji tych funkcji zachodził konflikt, Skarbnik nie miał podstawy prawnej, żeby samego siebie kontrolować. W kwietniu br. odchodzi na emeryturę Pani Jadwiga Baran zajmująca się windykacją podatków, w związku z czym tę sprawę można uregulować. Burmistrz powiedział, iż kiedy podjął decyzję o rozdziale funkcji, Pani Anna Pawlak złożyła wniosek z prośbą o odwołanie jej z funkcji Skarbnika i powołanie na stanowisko głównego księgowego Urzędu.

W związku z powyższym złożył wniosek o odwołanie z funkcji Skarbnika Pani Anny Pawlak oraz o zwołanie sesji na dzień 31 stycznia br. Burmistrz na ręce Przewodniczącego Rady złożył także projekty uchwał  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy oraz powołania Skarbnika Gminy. Burmistrz poinformował, iż na stanowisko Skarbnika zaproponuje Pana Mirosława  Machejek, którego radni będą mogli „ przesłuchać” podczas  posiedzeń Komisji.

 

Radny Stanisław Michalski poinformował, iż dnia 13 stycznia grupa inicjatywna w składzie: Czesław Bannach, Krystyna Godlewska, Henryk Kania, Stefan Kitela, Stanisław Kosecki, Mariola Taracha, Paweł Wróbel oraz Stanisław Michalski powołała zgodnie ze Statutem Gminy Klub radnych „ Porozumienie Krajeńskie”. Przewodniczącym Klubu został Stanisław Michalski.

Powiedział także, iż klub nie powstał jako opozycja lecz ma służyć sprawnemu działaniu Rady. Celem klubu nie jest szukanie zwady z władzą wykonawczą. Klub jest klubem otwartym dla wszystkich radnych.

 

Przewodniczący S. Kitela zawiązując do rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, powiedział iż przyczyną były problemy z interpretacją przepisów Statutowych.

W związku z powyższym będzie się starał powołać Komisję Statutową, której zadaniem będzie poprawienie Statutu.

 

Radny Anatol Najmowicz poinformował, iż Komisja Społeczna wybrała swojego Wiceprzewodniczącego, którym została Bogumiła Maciejewska.

 

Ad.7

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady  

o godz. 1510 zamknął V sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

 

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                           Stefan Kitela

referent                                                                       Przewodniczący Rady