Protokół Nr VII/03

z sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 28 lutego 2003 roku

 

Przewodniczący Rady o godz. 14 00 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli :

1. Janusz Szczerbiak                 - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2. Grażyna Urbanek                  - Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

3. Zuzanna Siciarz                     - Sekretarz Gminy,

4. Mirosław Machejek                 - Skarbnik Gminy,

5. Wiesława Żujew                    - inspektor ds. podatków w tut. Urzędzie,

6. Marek Buczkowski                 - inspektor ds. gospodarki komunalnej

7. Andrzej Sikorski                    - z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji

 

Ad.1

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały nr 32/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej,

b)      udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym,

c)       udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym,

d)      przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2003 rok,

e)      przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2003 rok.

5.       Rozpatrzenie skargi na nieprawidłowości przy rozdziale mieszkań komunalnych.

6.       Rozpatrzenie sprawozdania z działalności za 2002 rok:

a)      Komisariatu Policji w Krajence,

b)      Strażnika Miejskiego,

c)       Ochotniczych Straży Pożarnych.

7.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone podczas poprzedniej sesji.

8.       Zapytania i wnioski radnych.

9.       Wolne głosy, informacje.

10.   Zakończenie.

 

Porządek obrad został przyjęty w zaproponowanej formie.

 

Ad.2

Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence na stanowisku ds. obsługi Rady.

Do jego treści nie wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie bez poprawek.

Ad. 3

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła sprawozdanie o działalności międzysesyjnej Burmistrza informacja powyższa stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu- oraz informacje o realizacji uchwał podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2003 roku- załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Do przedłożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 4

a)

Wiceprzewodniczący Henryk Kania przedłożył projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 32/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 października 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

 

Anatol Najmowicz zauważył, iż do odczytanej wersji projektu prawdopodobnie wkradł się błąd, ponieważ na Komisjach rozpatrywano projekt uwzględniający w składzie Komisji Mieszkaniowej również członka Komisji Gospodarczej.

 

Przewodniczący Rady jeszcze raz odczytał prawidłową treść projektu, uwzględniającą ww. członka oraz przeprowadził głosowanie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/28/03 w sprawie zmian uchwały nr 32/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 października 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej- która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

b)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/29/03 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym- która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

c)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/30/03 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym- która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

d)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2003 rok- która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad.5

W związku z opiniami Komisji Rady, Przewodniczący wnioskował o przekazanie skargi do szczegółowego zbadania Komisji Rewizyjnej Rady w terminie do 14 marca 2003 roku. Zakres upoważnienia obejmowałby zbadanie wszystkich okoliczności wymienionych w skardze.

 

Wniosek powyższy przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 6

a)

Wiesław Henicz Komendant Komisariatu Policji w Krajence złożył sprawozdanie z działalności komisariatu w roku 2002.

 

Sprawozdanie powyższe zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

b)

Jerzy Baran Strażnik Miejski przedłożył sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2002.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

c)

Piotr Gniot Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych złożył sprawozdanie z działalności straży w roku 2002.

 

Sprawozdanie powyższe zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta  Krajenka udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone podczas sesji w dniu 31 stycznia 2003 roku. Wystąpienie Burmistrza zostało złożone także na piśmie i stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 8

Nie zgłoszono zapytań i wniosków.

 

Ad. 9

W tym punkcie nie odnotowano dyskusji.

 

Ad. 10

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący o godz. 1630 zamknął VII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                       Stefan Kitela

referent                                                                                   Przewodniczący Rady