Protokół Nr VIII/03

z sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 28 marca 2003 roku

 

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 14 00 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli :

1. Janusz Szczerbiak                 - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2. Grażyna Urbanek                  - z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

3. Zuzanna Siciarz                     - Sekretarz Gminy,

4. Mirosław Machejek                 - Skarbnik Gminy,

5. Wiesława Żujew                    - inspektor ds. podatków,

6. Danuta Wrzeszcz                   - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,

7. Marek Buczkowski                 - inspektor ds. gospodarki komunalnej.

 

Ad. 1

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      uchylenia wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2002-2007;

b)      ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych do zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej;

c)       uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2003 rok;

d)      oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu.

5.       Rozpatrzenie skargi na nieprawidłowości przy rozdziale mieszkań komunalnych.

6.       Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence za 2002 rok.

7.       Informacja Przewodniczącej Komisji Gospodarczej na temat zaawansowania prac nad projektem uchwały w sprawie zwolnień podatkowych.

8.       Zapytania i wnioski radnych.

9.       Wolne głosy, informacje.

10.   Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad.2

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 lutego 2003 roku został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3

Informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza.

W okresie od 28 lutego do 28 marca  br. odbyły się 4 posiedzenia kierownictwa Urzędu podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

Wydano zarządzenia:

1.       Nr 18/03 z dnia 05 marca 2003 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krajence. Ze składu Komisji odwołano ks. Mariusza Woźniaka, powołano Barbarę Piechowską kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence oraz Bożenę Hildebrandt insp ds. działalności gospodarczej. Obecnie w skład Komisji oprócz ww. osób wchodzą:

-     Zofia Urbanek   - Przewodnicząca

-     Teresa Pełko                 - sekretarz

-          Ewa Polańska-Ciechanowska      - członek Komisji

-          Jarosław Ciężki                         -          

-          Andrzej Pyszniak                                  -          

-          Mieczysław Szulc                                  -          

 

2.       Nr 19/03 z dnia 05 marca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy i miasta Krajenka w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz nr 20/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbycia ww. nieruchomości. Zarządzenia dotyczą nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Wąsoszki, oznaczonej nr geodezyjnym 360, o powierzchni

 

3.       Nr 21/03 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Skórka.

W przypadku sprzedaży nieruchomości uprzednio nabytych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, gminie przysługuje prawo pierwokupu, za cenę określoną w warunkowej umowie sprzedaży, sporządzonej przez notariusza. W tym przypadku nie stwierdzono potrzeby skorzystania z przysługującego gminie uprawnienia.

 

4.       Nr 22/03 z dnia 07 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy i miasta Krajenka oraz samorządu mieszkańców w mieście Krajenka. W porozumieniu z sołtysami ustalono harmonogram zebrań. Do chwili obecnej odbyło się 9 spotkań. Wybory zostaną zakończone 14 kwietnia br.

 

Omawiano zagadnienia związane z przygotowaniem przetargu na wykonanie dokumentacji modernizacji z dobudową części socjalnej sali sportowej przy ul. Wł. Jagiełły w Krajence. Ustalono, że zakres prac obejmie wymianę wewnętrznych instalacji, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączem, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę kotłowni gazowej, prace budowlane oraz zagospodarowanie terenu. Przetarg na wykonanie dokumentacji został przeprowadzony w trybie zapytania o cenę. Obecnie dokonywany jest wybór oferty.

Zatwierdzono nowy projekt schematu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2003 roku. Utworzono 4 referaty obejmujące następujące stanowiska:

1)      referat finansowy:

-          główny księgowy

-          stanowisko ds. płac i rozliczeń podatkowych

-          stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

-          stanowisko ds. księgowości budżetowej

-          stanowisko ds.. kasy i windykacji podatkowej

2)      referat rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska

-          stanowisko ds. rolnych, ochrony środowiska i gospodarki gruntami

-          stanowisko ds. rolnych, obrony cywilnej i straży pożarnych (3 etatu)

3)      referat spraw organizacyjnych  i obywatelskich:

-          stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych

-          stanowisko ds. obsługi sekretariatu i administracyjnych

-          pracownicy obsługi, tj.  pracownik gospodarczy oraz dwie sprzątaczki (po 3 etatu),

4)      referat gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej:

-          stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji

-          stanowisko ds. działalności gospodarczej, zamówień publicznych i dodatków mieszkaniowych

-          stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.

W urzędzie funkcjonować będzie także:

-          samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady,

-          pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w wymiarze 1 etatu,

-          Strażnik Miejski.

Z dniem 1 kwietnia br. Skarbnik Gminy Mirosław Machejek będzie jednocześnie kierownikiem referatu finansowego, Sekretarz Gminy Zuzanna Siciarz referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Pełko  referatu spraw organizacyjnych i obywatelskich. Na kierownika referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej został powołany Marek Buczkowski.

 

Analizowano zagadnienia związane z dzisiejszą sesją Rady Miejskiej, tj.

1)      przygotowano i zatwierdzono projekt budżetu gminy i miasta Krajenka na 2003 rok,

2)      przygotowano projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

a)      ustalenia dotacji jednostkowych do zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

b)      uchylenia wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2002-2007,

c)       oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu.

Ponadto z-ca Burmistrza G. Urbanek przedstawiła informację na temat modernizacji ulic: Kościuszki, Winiary, Toruńska w zakresie objętym planowanym dofinansowaniem z funduszu SAPARD. Informacja powyższa stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Grażyna Urbanek przedłożyła również informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej w Krajence podjętych podczas ostatniej sesji, która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 4

a) Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania przedłożył projekt uchwały w sprawie uchylenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

Skarbnik Gminy Mirosław Machejek na wniosek Przewodniczącego Rady poinformował o przyczynach uchylenia uchwały. Główną powodem była niezgodność  wieloletniego programu inwestycyjnego z projektem budżetu gminy. Nieaktualna stała się realizacja inwestycji na ul. Kościuszki, Winiary, Toruńska a także trwają prace nad wypracowaniem koncepcji kanalizacji gminy, co oddaliło w czasie budowę sieci kanalizacyjnej w Skórce. Poinformował także, iż nowy program zostanie przygotowany zgodnie z intencją ustawodawcy tj. będzie zawierał inwestycje, których okres realizacji będzie dłuższy niż jeden rok. Mniejsze zadania można przenosić do budżetu gminy wprost ze Strategii rozwoju gminy.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.

W obecności 15 radnych, Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/32/03 w sprawie uchylenia wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2002-2007- która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

b) Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy jednym głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr VIII/33/03 w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych do zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence- która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

c) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2003 rok przedłożył Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania.

 

Skarbnik Gminy Mirosław Machejek przedłożył opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat projektu budżetu złożonego w dniu 15 listopada 2002 roku przez Zarząd Miejski poprzedniej kadencji – opinia stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Skarbnik złożył także informację na temat przedłożonego Radzie projektu budżetu- informacja powyższa stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

 

Radna Mariola Taracha stwierdziła, że zakupione przez Urząd laptopy i rzutniki ułatwiłyby przygotowaną przez nią prezentację na temat budżetu. Graficzny obraz inwestycji przedstawiony przez radną stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. Przygotowane zestawienie wykazało, iż 60% kwoty przeznaczonej na inwestycje, zostanie wydane na remont sali dla gimnazjum. Uznając, że jest to inwestycja przeznaczona dla całej gminy, z pozostałej kwoty jedynie 1 jest przeznaczona na potrzeby wsi. Postulowała także, aby budżet na lata następne w większym zakresie uwzględniał teren wsi. Powiedziała także, iż reprezentuje Skórkę, która jest wsią rozwojową i aktywną, w której działa wielu przedsiębiorców. Wg radnej mieszkańcy tej wsi odprowadzają do budżetu gminy ok. 200 tys. zł w postaci podatku i nie zadawala ich minimalne uwzględnienie licznych potrzeb tej miejscowości. Powiedziała, iż mają głęboką nadzieję, że przyszłoroczny budżet będzie skonstruowany metodą wnikliwej analizy życiowych potrzeb wszystkich mieszkańców gminy i poddany dyskusji. Wnioskowała, aby połowa przyszłorocznego budżetu skierowana była na wieś.

 

Radny Stanisław Michalski przedstawił stanowisko klubu radnych w sprawie projektu budżetu- które stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Radny Piotr Gniot stwierdził, iż przedstawione przez radną Taracha wykresy dotyczą jedynie 9% budżetu i wg niego budżet jest skierowany do wszystkich, bowiem Krajenka, to również duża wieś. Sala gimnastyczna będzie służyć wszystkim mieszkańcom gminy. Powiedział, iż w budżecie nigdy nie dostrzegł takiej pozycji jak 200 tys. zł ze Skórki. Natomiast znaczące środki wpływają do budżetu ze wsi Maryniec w związku z podatkiem od domków letniskowych. Jeżeliby patrzeć na budżet z pozycji wpłacanych przez wsie podatków, to Czajcze na przyczepę żużlu zbierałoby 2 lata. Ponad 50% budżetu zawsze stanowią wydatki na oświatę. Modernizacja sali i koncentracja na ten cel środków w jednym roku była zdaniem radnego posunięciem właściwym. W poprzedniej kadencji corocznie powracała dyskusja na temat budowy sali w Głubczynie. Podnosiły się wręcz głosy, że sala na wsi jest niepotrzebna, że to Przewodniczący Rady spowodował podjęcie tej inwestycji, ponieważ pochodzi z Głubczyna. Było to niezgodne z prawdą, ponieważ inwestycja została rozpoczęta wcześniej. Apelował o nie dzielenie gminy na wieś i miasto. Stwierdził, iż potrzeby miasta są z natury inne niż wsi, jeżeli wziąć pod uwagę np.infrastrukturę techniczną. W poprzednich latach prowadzona była gazyfikacja wsi, która kosztowała niewspółmiernie dużo w stosunku do obecnej liczby odbiorców.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż jego celem nie jest prowadzenie polemiki z radnym Gniotem, ale faktem jest, że mamy wieś i miasto. Radny Gniot zawsze pracował w sferze budżetowej, natomiast mieszkańcy wsi własnymi rękami wypracowują swój dochód. Obecnie uchwalane ustawy są takie, że inflacja jest niewiele wyższa niż 2% a pensje urzędników mają wzrosnąć o 4%, gdy sytuacja rolników i małych przedsiębiorstw na terenie wsi jest tak trudna. Klub radnych wyraził już wolę przyjęcia proponowanego budżetu ale np. w Paruszce są jeszcze „kocie łby”, są wioski posiadające drogi żużlowe, gdzie latem 2 razy w tygodniu trzeba myć okna. Powiedział, iż nie twierdzi, że na wsi niczego się nie robi, ale każda Rada Sołecka zgłaszała jakieś skromne plany, które nie znajdują odzwierciedlenia w budżecie. Klub obecnie rozumie tę sytuację, ale na przyszłość wnioskuje o prowadzenie szerokich konsultacji społecznych i rozmów także z sołtysami.

 

Burmistrz powiedział, iż jego zdaniem radny Piotr Gniot postulował, aby nie dzielić społeczeństwa ale tworzyć zgodnie warunki do życia dla wszystkich mieszkańców. Rady Sołeckie co roku zgłaszają wnioski do budżetu ale nigdy nie można ich w pełni zrealizować nie z powodu złej woli ale z powodu ograniczonych środków finansowych. Obecnie cele przedstawione w budżecie są realne i można przypuszczać, że najbardziej oczekiwane. Próby podzielenia społeczeństwa nie spowodują niczego dobrego dla rozwoju gminy.

 

 Przewodniczący Rady postawił pod głosowanie wniosek o przyjęcie budżetu.

W obecności 15 radnych, Rada Miejska w Krajence, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr VIII/34/03 w sprawie uchwalenia budżetu gminy

i miasta na 2003 rok- która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

d) Po wznowieniu obrad, Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/35/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu- która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad.5

Stanisław Kosecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące skargi Pani Doroty Gapa na nieprawidłowości przy rozdziale mieszkań komunalnych.

Stanowisko Komisji zostało przygotowane w formie uzasadnienia do uchwały. Przewodniczący Stanisław Kosecki, w świetle dokonanych ustaleń wnioskował o uznanie skargi za bezzasadną.

 

Przewodniczący Rady S. Kitela postawił pod głosowanie powyższy wniosek.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości przy rozdziale mieszkań komunalnych, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 6

Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence za 2002 rok złożyła Elżbieta Sieg- dyrektor zakładu. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Krystyna Godlewska pytała, czy w związku z likwidacją kotłowni węglowych zostali zwolnieni pracownicy oraz czy rodziny nie będące w stanie wykupić lokalu mieszkalnego, będą mogły liczyć na remonty.

 

Elżbieta Sieg poinformowała, iż w wyniku modernizacji kotłowni żaden z pracowników nie został zwolniony, ponieważ zatrudnienie gwarantują nadal funkcjonujące kotłownie. Wyjaśniła także, iż lokale mieszkalne będą wykupywane przez lokatorów w stanie, w jakim się znajdują. Celem podjętej przez Radę uchwały była sprzedaż za symboliczną złotówkę, tak aby mieszkańcy mogli przeznaczyć zaoszczędzone środki na wykonanie remontów. Mieszkania które pozostaną będą nadal remontowane i administrowane przez zakład.

 

Paweł Wróbel powiedział, iż podczas posiedzeń Komisji radni uzyskali informację, iż 3 pracowników znalazło zatrudnienie w Pile. Pytał w związku z powyższym co to zakład oraz jaki staż pracy mieli przeniesieni pracownicy.

 

Elżbieta Sieg wyjaśniła, iż 2 osoby pracują już w nowo powstałej sortowni w Pile. 3 osoba jeszcze nie zdecydowała, czy podejmie tam zatrudnienie. Były wnioski radnych aby pracownikom pomóc znaleźć zatrudnienie i takie poczynania zostały dokonane. Jedna z osób miała ponad 20 letni staż pracy, jedna ok. 15 do 18 lat.

Paweł Wróbel, w związku z udzieloną odpowiedzią pytał, na jakich warunkach zostali przeniesieni pracownicy, jakie otrzymali umowy o pracę.

 

Elżbieta Sieg oświadczyła, że nie widziała umowy. Zakład w którym obecnie pracują 2 przeniesione osoby, jest nowym zakładem o dużych możliwościach rozwoju. Pierwsza umowa jest umową wstępną i obecnie wszystko zależy od samych ludzi. Są to osoby pracowite i wg informacji uzyskanej od szefa zakładu na razie jest z nich zadowolony.

 

Andrzej Martin powiedział, iż jest dzierżawcą nieruchomości będących w zarządzie zakładu i współpraca jest bardzo dobra. Jednak termin płatności faktur jest bardzo krótki tj. tylko 7 dni. Termin jest zgodny z prawem ale bardzo niewygodny.

 

Elżbieta Sieg powiedziała, iż zastanowi się nad złożonym wnioskiem, jest to kwestia indywidualnego podejścia.

 

Przewodniczący Rady postawił wniosek o przyjęcie sprawozdania.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, przyjęła jednogłośnie złożone sprawozdanie.

 

Ad.7

Barbara Kartuszyńska złożyła informację na temat zaawansowania prac nad projektem uchwały w sprawie ulg i zwolnień podatkowych. Ww. informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

 

Ad.8

Radna Mariola Taracha w imieniu mieszkańców wsi Skórka złożyła zapytanie dotyczące zmiany nazwy ulic we wsi Skórka. Zapytanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

 

Radny Henryk Kania odniósł się do odpowiedzi na wniosek, który złożył podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej dotyczący równania dróg gruntowych. W odpowiedzi uzyskał informację, że nad pracą równiarki będzie czuwał Strażnik Miejski. Zdaniem radnego w sprawę powinien zostać zaangażowany budowlaniec Zygmunt Martenka, ponieważ równanie winno się odbywać zgodnie z granicami działek i mapami. Będzie to ważne z chwilą wejścia Polski do Unii.

Pytał także, kiedy przeprowadzony zostanie przetarg na świadczenie usług komunalnych oraz czy w chwili obecnej przyjmowane są jeszcze odpady stałe dostarczane indywidualnie przez mieszkańców. Radny wnioskował także aby podczas zebrań sołeckich  informować mieszkańców, zwłaszcza wsi Dolnik Paruszka, Skórka, Żeleźnica o dalszych możliwościach gazyfikacji gminy. Dokumentacja była wykonana, zmieniło się prawo energetyczne ale mieszkańcy o tym nie wiedzą.

Zadał także pytanie dotyczące oczyszczalni ścieków w Dolniku a mianowicie, czy Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa podjęła decyzję o jej dalszych losach.

 

Ad. 9

Andrzej Martin zasygnalizował problem, jaki dotknął większość gmin w Polce a mający związek z utratą ważności części planów zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest poważnie utrudnione. Ponadto budżety gmin czeka poważny wydatek. Bez planów jednak nie można budować.

 

Przewodniczący Rady poinformował o apelu Rady Gminy Sieroszowice, dotyczącym trudnej sytuacji w rolnictwie. Podczas posiedzeń Komisji Rady pozytywnie ustosunkowano się do apelu. Stosowny apel zostanie przygotowany na kolejną sesję Rady.

 

Radny Henryk Kania poinformował o inicjatywie Starostwa Powiatowego w Złotowie, dotyczącej powstania na terenie powiatu związku producentów trzody chlewnej i powołaniu go do komitetu założycielskiego. Inicjatywa obejmuje budowę ubojni, która mogłaby obsługiwać masarnie na terenie powiatu. Taka możliwość istnieje w Okonku, gdzie przygotowana jest odpowiednia dokumentacja. Starostwo podjęło się zbadania możliwości prawnych zrealizowania tego przedsięwzięcia. Zadeklarował, iż będzie na bieżąco informował Radę o dalszych działaniach komitetu.

 

Radny Stanisław Kosecki podziękował za szybką realizację wniosku dotyczącego wyrównania drogi na cmentarz w Śmiardowie Kraj.

 

Adam Pobereźny, sołtys wsi Śmiardowo Kraj. zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem w sprawie fermy drobiu we wsi Śmiardowo Kraj. Mieszkańcy są zaniepokojeni informacjami o planowanej rozbudowie zakładu. Obawiają się, że w porze letniej roznosić się będą nieprzyjemne zapachy- dotyczy to szczególnie mieszkańców bloków. Ponadto samochody dowożące pasze łamią przepisy dotyczące ograniczenia tonażu na odcinku od skrzyżowania we wsi do zabudowań fermy. Droga ta jest w bardzo złym stanie technicznym a ciężki sprzęt pogarsza jej stan.

 

Ad.10

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Stefan Kitela o godz. 1640 zamknął VIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                           Stefan Kitela

referent                                                                                       Przewodniczący Rady