Protokół Nr IX/03

z sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 25 kwietnia 2003 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 14 00 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli :

1. Janusz Szczerbiak                    - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2. Grażyna Urbanek                     - z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

3. Zuzanna Siciarz                       - Sekretarz Gminy,

4. Mirosław Machejek                   - Skarbnik Gminy,

5. Teresa Pełko                           - kierownik referatu spraw obywatelskich i organizacyjnych

7. Marek Buczkowski                   - kierownik referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego, działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych,

8. Krystyna Sobieszczańska         - architekt

 

Doszedł radny Paweł Wróbel zwiększając liczbę obecnych radnych do 15.

 

Ad. 1

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Informacja na temat wyborów sołtysów i rad sołeckich.

5.       Podjęcie stanowiska dotyczącego sytuacji w rolnictwie.

6.       Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie na temat bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

7.       Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat stanu sanitarnego Gminy.

8.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2002 rok oraz podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Miejskiego.

9.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok,

b)      zmiany budżetu gminy i miasta na 2003 rok,

c)       nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Krajence,

d)      zmiany zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka,

e)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka – dla terenu zabudowy jednorodzinnej i komunikacji.

10.   Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone podczas poprzedniej sesji.

11.   Zapytania i wnioski radnych.

12.   Wolne głosy, informacje.

13.   Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad.2

Protokół został przyjęty bez poprawek.

 

Ad.3

Informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza złożyła Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

W okresie od 28 marca 2003 roku do 25 kwietnia 2003 roku odbyło się jedno posiedzenie kierownictwa podczas którego zajmowano się następującymi sprawami:

 

I.                    Wydano zarządzenia:

1)      Nr 24/03 z dnia 08 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 tys. EURO, na modernizację sali sportowej z rozbudową części socjalnej. W skład Komisji zostali powołani:

-          Marek Buczkowski                     - Przewodniczący

-          Grażyna Urbanek                      - Członek

-          Zygmunt Martenka                    - Członek

-          Włodzimierz Hildebrandt - Członek

-          Andrzej Pietrzak                       - Członek

-          Bożena Hildebrandt                   - Sekretarz

Informacja o przetargu ukazała się w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 50, poz. 20313 z dnia 17 kwietnia 2003 roku. Otwarcie ofert zaplanowano na 16 maja br.

 

2)      Nr 25/03 z dnia 08 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 tys. EURO na obsługę Gminy i Miasta Krajenka w zakresie zbierania i usuwania odpadów komunalnych.
W skład Komisji zostali powołani:

-          Marek Buczkowski         - Przewodniczący

-          Zygmunt Martenka        - Członek

-          Danuta Wrzeszcz                       - Członek

-          Elżbieta Sieg                 - Członek

-          Bożena Hildebrandt       - Sekretarz

Informacja o przetargu została przesłana do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09 czerwca 2003 roku.

 

3)      Nr 26/03 z dnia 08 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę w zakresie iluminacji kościoła p. w. św. Anny w Krajence.

W skład Komisji zostali powołani:

-           Marek Buczkowski         - Przewodniczący

-           Zygmunt Martenka        - Członek

-           Danuta Wrzeszcz                      - Członek

-           Bożena Hildebrandt       - Sekretarz

Zgodnie z przepisami informacja o przetargu została umieszczona na stronie internetowej gminy. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05 maja 2003 roku.

 

4)      Nr 27/03 z dnia 08 kwietnia 2003 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Głubczyn. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak jak to wyjaśniano na ostatniej sesji, gmina może skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości nabytych uprzednio od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie notariusz przekazał warunkową umowę sprzedaży działki nr 574 o pow.

 

5)      Nr 28/03 z dnia 08 kwietnia 2003 roku w sprawie nie wykonania prawa  pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Skórka. W tym przypadku warunkowa umowa sprzedaży dotyczy działki nr 324/2 o powierzchni 1093 m2 , położonej we wsi Skórka. Działka ta w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Również w tym przypadku odstąpiono od zakupu nieruchomości.

 

6)      Nr 29/03 z dnia 08 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Instrukcja została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu. Określa m.in. podział dokumentacji w Urzędzie, organizację archiwum i zakres jego działania, przejmowanie dokumentacji oraz sposób przechowywania i ewidencji akt.

 

7)      Nr 30/03 z dnia 08 kwietnia2003 roku w sprawie przyjęcia informacji opisowej do  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2002 rok. Zarządzenie zostało przekazane Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

II.                 Rozpatrywano zagadnienia będące w dniu dzisiejszym przedmiotem obrad Rady tj.:

1)      zatwierdzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz program przedstawiony przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2)      zaakceptowano projekty uchwał:

-           w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka dla terenu zabudowy jednorodzinnej i komunikacji,

-           w sprawie zmiany zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka dla terenu zabudowy produkcyjno-  usługowo- mieszkaniowej – obydwa projekty dotyczą rejonu ul. Pocztowej.

3)      pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2003 rok.

4)      zaakceptowano  wniosek dyrektora Publicznego Gimnazjum w Krajence i projekt uchwały w sprawie nadania imienia dr Władysława Brzezińskiego Publicznemu Gimnazjum w Krajence.

5)      omawiano także kwestie związane z podsumowaniem wyborów sołtysów i rad sołeckich; temat ten stanowi odrębny punkt dzisiejszego porządku obrad.

 

Ponadto Grażyna Urbanek złożyła informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji w dniu 28 marca 2003 roku.

 

            Podczas sesji odbytej w dniu 28 marca  2003 r. Rada  Miejska w Krajence podjęła 5 uchwał. Ich realizacja przebiega następująco:

 

1.       Uchwała Nr VIII/32/03 w sprawie uchylenia wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2002-2007 została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Przyczyną uchylenia Programu uchwalonego we wrześniu 2002 roku w związku z ubieganiem się gminy o dofinansowanie z funduszy SAPARD,  była jego niezgodność z przyjętym przez Zarząd Miejski prowizorium budżetowym. Program stał się także nieaktualny z powodu przesunięcia terminu realizacji zawartych w nim głównych inwestycji tj. wykonania nawierzchni ulic Kościuszki, Winiary, Toruńska oraz budowy kolektora sanitarnego w Skórce.

2.       Uchwała Nr VIII/33/03 w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych do zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence, dotycząca ustalania wysokości dotacji na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Wąsoszkach oraz określająca sposób jej rozliczania, jest realizowana zgodnie z treścią na bieżąco.

3.       Uchwała Nr VIII/34/03 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2003 rok została przesłana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem stwierdzenia zgodności z prawem. Po uzyskaniu opinii pozytywnej budżet zostanie przekazany do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Oczekiwanie na opinię nie stanowi przeszkody w wykonywaniu budżetu, który jest realizowany od dnia uchwalenia, zgodnie z treścią.

4.       Uchwała Nr VIII/35/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu jest w trakcie realizacji, tj. obecnie dokonywana jest wycena a na jej podstawie, w najbliższym czasie sporządzony zostanie protokół rokowań.

5.       Uchwała Nr VIII/36/03 w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości przy rozdziale mieszkań komunalnych została zrealizowana tj. poinformowano zainteresowaną o sposobie załatwienia skargi, wskazując uzasadnienie faktyczne i prawne podjętej przez Radę decyzji.

 

Ponadto uchwały zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz przekazane w ustawowym terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zbadania ich  zgodności z prawem.

 

Do informacji powyższej nie wniesiono uwag.

 

Ad.4

Grażyna Urbanek dokonała podsumowania wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Informacja w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Janusz Szczerbiak Burmistrz G i M Krajenka oraz Stefan Kitela Przewodniczący  Rady Miejskiej w Krajence podziękowali tym, którzy nie zostali wybrani na kolejną kadencję oraz złożyli gratulacje nowym sołtysom.

 

Ad.5

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania przedstawił projekt stanowiska Rady w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie.

 

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie w zaproponowanej formie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad.6

Łucja Greczyło z-ca kierownika Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła informację o stanie bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Krajenka i działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie zmierzających do jego zmniejszenia wg stanu na dzień 31 marca 2003 roku.

Informacja powyższa została złożona także na piśmie i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Rada Miejska w Krajence przyjęła informację Powiatowego Urzędu Pracy do wiadomości.

 

Ad.7

Halina Godlewska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawiła informację o stanie sanitarnym Gminy i Miasta Krajenka za 2002 rok- która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Informacja została przyjęta przez Radę Miejską do wiadomości.


 

 

Ad.8

„Mirosław Machejek Skarbnik Gminy, przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta  Krajenka za 2002 rok. Poinformował również, że sprawozdanie powyższe było  przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady, których posiedzenia  odbyły się w dniach:

- 09 kwietnia – Komisji Rewizyjnej

- 14 kwietnia – Komisji Gospodarczej

- 16 kwietnia – Komisji Społecznej

Ww. Komisje rozpatrzyły sprawozdanie i wydały o nim opinię pozytywną- jednogłośnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Skarbnik przedstawił także opinię RIO o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka sprawozdaniach. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w uchwale Nr SO-19/16/03/Pi – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu- wydał opinię pozytywną z zastrzeżeniami.

 

Radny Stanisław Kosecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence przedstawił opinię komisji o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu, która została wyrażona w uchwale Komisji Nr 1/03  z dnia 09 kwietnia 2003 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2002 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2002 rok-  uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący S. Kosecki poinformował, iż Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniami kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz komendanta OSP Gminy i Miasta Krajenka, a także po wysłuchaniu wyjaśnień  z-cy Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, Skarbnika, księgowej Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz szczegółowej analizie przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania, wyraziła opinię pozytywną.

 

Radny Henryk Kania prosił o przedstawienie kwoty udzielonych ulg, umorzeń podatkowych, ponieważ na posiedzeniu Komisji nie było o tym mowy. Prosił też o skomentowanie uwag RIO odnośnie środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

 

Skarbnik Gminy przypomniał, iż informacja o kwocie ulg, zwolnień i umorzeń podatkowych, zarówno ustawowych jak i wynikających z uchwał Rady Miejskiej została przedstawiona przed chwilą, podczas referowania sprawozdania. Informacje te znajdują się także na str. 6 sprawozdania, które otrzymali radni.
Jeżeli chodzi o środki funduszu przeznaczonego na profilaktykę, dochody były większe niż plan. Niewykorzystane środki wpłyną do nadwyżki budżetowej i będą rozliczone przy okazji sporządzania bilansu.

 

Radny Piotr Gniot stwierdził, iż kwota nie przekazana Izbom Rolniczym była raczej symboliczna. Pytał czy w związku z zaległością gmina poniesie jakieś konsekwencje.

Nawiązał także do wykazanych przez RIO przekroczeń w planie finansowym KZUP. Zdaniem radnego ze sprawozdania wynikało, że budżet realizowany był prawidłowo.

 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż w pewnych pozycjach plan został przekroczony, w innych  nie był wykonany. Ogólnie w skali zakładu plan  został nieznacznie przekroczony.

Poinformował, iż raczej nie będzie kar  z tytułu zaległości na rzecz Izb Rolniczych. Niedopłata zostanie przekazana, a ewentualne odsetki będą symboliczne. Zaległość powstała na skutek uiszczania podatku rolnego po terminie, w którym gmina obowiązana jest przekazać należną Izbie część.

 

Przewodniczący Rady Stefan Kitela zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

Stanisław Kosecki powiedział, iż uwzględniając stan wynikający ze sprawozdań oraz złożone wyjaśnienia, Komisja Rewizyjna jednogłośnie, w obecności 5 członków, wnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2002r.

Przewodniczący S. Kosecki odczytał także opinię Składu Orzekającego RIO Nr SO-4/37/AB/03/Pi o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2002 rok- która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2002 rok.
Uchwała Nr IX/37/03 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.”

 

Ad.9

a)

Zofia Urbanek przedstawiła cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przypomniała, że zadania dotyczące profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych należą do zadań własnych gminy.  Z pieniędzy o których mowa w programie można realizować określone w ustawie zadania. Głównym zadaniem jest profilaktyka prowadzone wśród dzieci i młodzieży.

 

Radny Henryk Kania stwierdził, że środki na realizację programu są znaczne, dlatego wnioskował aby Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła na kolejną sesję sprawozdanie z działalności za rok 2002.  Zwrócił się także do Komendanta Komisariatu Policji w Krajence z apelem o wywożenie nietrzeźwych do Izby w Pile. Skoro gmina płaci i refunduje koszty pobytu nietrzeźwym,  to należy ich wywozić.

 

Radny Piotr Gniot przypomniał, iż poprzednio apel do policji był taki, aby bez potrzeby nie wywozić do Izby. Gmina w ubiegłym roku po raz pierwszy uczestniczyła w kosztach utrzymania ośrodka profilaktyki w Pile, ponieważ odmówiono przyjmowania nietrzeźwych z gminy Krajenka. Liczba osób wywożonych rocznie z terenu gminy jest rekordowa w porównaniu z innymi gminami na terenie powiatu. Lepiej byłoby, aby pieniędzy na ten cel nie wydawać, ale należy także zrozumieć  Piłę, która nie chce ponosić za inne gminy kosztów realizacji tego zadania. Koszty dla gminy są podwójne, ponieważ gmina refunduje także zakup paliwa dla policji.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż popiera wypowiedź radnego Gniota. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, iż pobyt w Izbie stanowi podwójne obciążenie ekonomiczne dla rodzin alkoholików, które muszą ponosić skutki nadużywania alkoholu oraz pobyt w Izbie. Postulował, aby nietrzeźwych nie sprawiających kłopotu odwozić raczej do domu.

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/38/03  w ww. sprawie- która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

b)

Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany w budżecie gminy i miasta Krajenka na 2003 rok udzielił Skarbnik Gminy Mirosław Machejek. Konieczność zmiany budżetu powstała w związku ze zmiana wysokości dotacji na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, otrzymanie środków na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą oraz  na zapłacenie rachunków za wykonanie drogi Czajcze-Śmiardowo Kraj. Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 39.133 zł.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr  IX/39/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Krajenka, która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

c)

Andrzej Pietrzak dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krajence przedstawił sylwetkę dr Władysława Brzezińskiego. Dr W. Brzeziński urodził się w roku 1922 we wsi Podróżna. Tam też uczęszczał do szkoły polskiej. Swoje życie zawodowe związał z nauczaniem młodzieży na różnych szczeblach edukacji. Był patriotą, szczególnie przywiązanym do Ziemi Krajeńskiej oraz wsi Podróżna.

W roku 2000 Pomorska Akademia Pedagogiczna zwróciła się z wnioskiem o rozważenie możliwości nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Krajence dr Wacława Brzezińskiego. Przez dwa lata trwały przygotowania i zapoznawanie społeczności gimnazjum z propozycją. W efekcie Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski wyraziły wolę aby szkoła przyjęła imię dr. Władysława Brzezińskiego.

 

W sesji uczestniczyli także przedstawiciele Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.  Reprezentant uczelni powiedział, iż jest wzruszony, że wniosek o nadanie imienia został tak serdecznie przyjęty przez środowisko krajeńskie. Gratulował też gminie Krajenka, która wśród wielu osiągnięć i dokonań w okresie międzywojennym i późniejszym, wydała także wspaniałą postać-osobowość jaką był Władysław Brzeziński.

Urodził się w rodzinie chłopskiej, z której wyniósł chłopski upór i wielkopolski etos pracy. Mimo słabego zdrowia ciągle pracował, realizując zadania Związku Polaków w Niemczech: „Co dzień Polak Narodowi Służy”. W obecnych czasach danie młodzieży za przykład takiej postaci jest słuszne i potrzebne.

Władysław Brzeziński całe życie był nauczycielem i wychowawcą nauczycieli. Swoim stosunkiem do obowiązków dawał przykład także innym nauczycielom. Był człowiekiem szlachetnym, życzliwym i serdecznym. Był wielkim patriotą a patriotyzmu ten wywodził się z miłości do małej Ojczyzny- Ziemi Krajeńskiej, Złotowszczyzny i wsi Podróżna. Napisał słownik gwary krajeńskiej na przykładzie wsi Podróżna, stawiającym tym samym pomnik wsi, ale także sobie. Wyraził radość, że ta mała Ojczyzna doceniła jednego ze swoich synów.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/40/03 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Krajence- która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

 

d)

Krystyna Sobieszczańska architekt- autorka projektów planów zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka, które są przedmiotem obrad Rady, omówiła ww. projekty oraz określiła ich lokalizację w terenie.

 

Radny Czesław Bannach pytał czy ogrzewanie budynków możliwe jest wyłącznie za pomocą paliw ekologicznych, czy też możliwe jest stosowanie także opału tradycyjnego.

 

Krystyna Sobieszczańska wyjaśniła, iż wymienione zostały paliwa przykładowe, ale stosowane mogą być także inne o niskiej emisji szkodliwych substancji i nie zagrażające środowisku.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/41/03 w sprawie zmiany zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka – dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowo- mieszkaniowej, która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

 

e)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/42/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka- dla terenu zabudowy jednorodzinnej i komunikacji, która stanowi załącznik nr 16  do nin. protokołu.

 

Ad 10

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka złożył odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 marca  2003 roku radni  zgłosili  następujące zapytania i wnioski:

 

1.      Radny Henryk Kania wnioskował o informowanie podczas zebrań mieszkańców wsi Dolnik, Paruszka, Skórka o możliwości dalszej gazyfikacji gminy.

Informacja o możliwościach dalszej gazyfikacji była przekazywana we wszystkich wymienionych wsiach.

Radny Henryk Kania złożył także zapytanie dotyczące oczyszczalni ścieków w Dolniku. Radny pytał czy Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa podjęła decyzję o losach oczyszczalni.
W dniu 19 lutego 2003 roku Urząd Gminy i Miasta w Krajence zwrócił się do Agencji z pytaniem, czy podjęto działania w sprawie przywrócenia tej oczyszczalni do stanu sprawności. Pismo to Radny otrzymał do wiadomości. W odpowiedzi poinformowano, że działka nr 82/3 położona w Dolniku obręb Żeleźnica została przekazana do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa decyzją Starosty Złotowskiego w dniu 26 lipca 1999 roku. Na działce  znajduje się oczyszczalnia, wybudowana przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Dolniku dla swoich potrzeb, służąca jej budynkom mieszkalnym i użytkowym oraz kilku budynkom prywatnym.
W piśmie tym Agencja informuje, iż nie otrzymała żadnej dokumentacji dotyczącej obiektu, nie przyjęła go do ewidencji środków trwałych, nie eksploatowała i nie zamierza eksploatować oraz nie wie na jakich zasadach formalno-prawnych funkcjonuje. Według Agencji oczyszczalnia nadal znajduje się w użytkowaniu RSP Dolnik, służy budynkom, których spółdzielnia jest właścicielem, dlatego ewentualne oczekiwania aby Agencja przywróciła jej stan sprawności są niezrozumiałe. Ponadto wyrażono pogląd, iż Agencja stała się przymusowym właścicielem nieruchomości a część działki zabudowana oczyszczalnią nie powinna trafić do Zasobu Agencji oraz zadeklarowano nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność gminy.
Burmistrz dodał, iż pomimo tego co Agencja sądzi, jest prawnym właścicielem nieruchomości. Wskazane byłoby, aby RSP jak najszybciej przekazało dokumenty protokolarnie do Agencji. Wówczas będzie można wystąpić o modernizację oczyszczalni.

Radny Kania pytał również o termin przetargu na świadczenie usług komunalnych oraz czy obecnie możliwe jest jeszcze przyjmowanie odpadów przywożonych indywidualnie przez mieszkańców na składowisko w Krajence.

W dniu 08 kwietnia 2003 roku zarządzeniem nr 25/03 powołana została Komisja Przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zbierania i usuwania odpadów komunalnych.
Sporządzona została dokumentacja przetargowa m.in. przygotowano:

-          formularz ofertowy

-          wzór umowy dla przyszłego podmiotu

-          specyfikację istotnych warunków zamówienia, która określa kryteria jakie winni spełniać oferenci biorący udział w przetargu.

W dniu 15 kwietnia br. formularz ogłoszenia o przetargu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 czerwca 2003 roku.

Jeżeli chodzi o składowisko w Krajence, informuję, że nadal przyjmowane są odpady komunalne, także te przywożone indywidualnie przez mieszkańców gminy.

Radny Kania wnioskował także, aby nadzór nad pracą równiarki pełnił inspektor Zygmunt Martenka.
Ustalono, że nadzór nad równiarką sprawował będzie Strażnik Miejski. W sytuacjach szczególnych, wymagających konkretnych uzgodnień np. w sprawach określenia granic geodezyjnych nieruchomości przy pomocy map ewidencyjnych, do pomocy Strażnikowi oddelegowany będzie inspektor ds. planowania przestrzennego Zygmunt Martenka.

 

2.      Radna Mariola Taracha złożyła zapytanie dotyczące nadania nazw ulicom we wsi Skórka. Radna pytała czy Urząd Gminy i Miasta w Krajence poinformował Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie o konieczności sprostowania zmian w Księgach Wieczystych.

Nadanie nazw ulicom w Skórce nastąpiło uchwałą Nr 16/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 kwietnia 2001 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Skórce, na wnioski radnych wsi Skórka, Rady Sołeckiej oraz indywidualnych mieszkańców. Po uchwaleniu nazw ulic pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przystąpili do nadawania numerów poszczególnym nieruchomościom w obrębie każdej ulicy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 roku w sprawie numeracji nieruchomości. Dnia 12 listopada 2001 roku mieszkańcy Skórki otrzymali zawiadomienie o nadaniu nazw ulic oraz zmianie numerów domów. Do każdego pisma dołączono poświadczenie o zameldowaniu na konkretnej ulicy i pod określonym numerem. Dane adresowe zostały wprowadzone na karty zmian adresowych. Komplet dokumentacji przekazany został do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Złotowie, z której dane zostaną wprowadzone do ewidencji geodezyjnej „z urzędu”. Natomiast Starosta o dokonanych w ewidencji zmianach zawiadamia m.in. Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, co wynika z § 49 ust 1pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Ad. 11

Radny Stanisław Michalski poruszył problem dotyczący zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom gminy i miasta Krajenka podczas sobót i niedziel. Sprawę przedstawili mu mieszkańcy Krajenki. 
Obecnie od godz. 1800 w piątek do 700 w poniedziałek, w zastępstwie lekarzy rodzinnych, pacjentów przyjmuje lekarz dyżurny w Złotowie. Kontakt z nim jest możliwy za pomocą telefonu komórkowego. Nikt dokładnie nie wie, gdzie jest lekarz i kiedy będzie dostępny. Ponadto osoby nie posiadające samochodu, szczególnie starsi, mają trudności z dotarciem do Złotowa.

Mieszkańcy są rozgoryczeni, ponieważ całe lata płacili składki, a teraz nie mogą w godny sposób skorzystać z pomocy medycznej w nagłych przypadkach.

Radny wnioskował o zajęcie się sprawą i sugerował, aby nakłonić krajeńskich lekarzy do porozumienia i pełnienia dyżurów sobotnio-niedzielnych na terenie Krajenki. 

 

Radna Mariola Taracha zaprosiła zebranych na Parafiadę, która odbędzie się w Skórce w Domu Myśliwskim w dniu 03 maja br. Podziękowała także radnym za finansowe wsparcie imprezy.

 

Czesław Bannach pytał, czy w Podróżnej będzie pracować równiarka. Zdaniem radnego jest już sucho i można przystąpić do niwelacji dróg.

 

Radny Henryk Kania w imieniu Rady Sołeckiej wsi Paruszka podziękował za równiarkę oraz zaangażowanie Strażnika Miejskiego podczas niwelacji dróg. J. Baran kilkakrotnie uzgadniał warunki. Dzięki temu granice zostały odtworzone.

Podziękował także za wyczerpujące odpowiedzi na złożone wnioski. W kwestii oczyszczalni powiedział, iż osobiście postara się wyjaśnić sprawę oraz poinformował, iż RSP nie posiada już ani jednego mieszkania. Temat oczyszczalni jest jego zdaniem bardzo pilny.

Zgłosił także wniosek, w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na odcinku od sklepu do skrzyżowania w Paruszce. Wspomniany odcinek drogi jest niebezpieczny, szczególnie dla dzieci idących z bloków do szkoły w Dolniku. Radny powiedział, iż zdaje sobie sprawę, że nie jest to sprawa do realizacji na dziś.

Radny H. Kania powiedział także, iż ubolewa, że informacje Powiatowego Urzędu Pracy oraz Sanepidu zostały doręczone radnym tuż przed sesją. Radni nie mieli czasu na zapoznanie się z materiałami, dlatego nie było nad nimi dyskusji.

 

Ad. 12

Andrzej Pietrzak podziękował Burmistrzowi oraz Radzie za podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum, zgodnie z wnioskami złożonymi przez  szkolną społeczność.

 

Zdzisław Olczyk powiedział, iż jego zdaniem materiały winny dotrzeć do radnych wcześniej ale skoro tak się nie stało, to w radzie funkcjonują Komisje i któraś z nich jest właściwa w poruszanych sprawach. Żadna z Komisji nie wypracowała własnego stanowiska ani w sprawie bezrobocia, ani też sytuacji sanitarnej gminy. Zdaniem Z. Olczyka takich spraw nie można pozostawiać tylko na sesję. Pytał, co zrobiono aby bezrobocie spadło, jakie są perspektywy w zakresie poprawy sytuacji. Jego zdaniem obowiązkiem Burmistrza oraz Rady jest zadbanie o to, aby bezrobocie się zmniejszało.

 

Radny Wacław Jamróz odnosząc się do wypowiedzi. Z. Olczyka, stwierdził, iż porządek obrad przewidywał „przedstawienie informacji” . Wg niego radni wysłuchali informacji i przyjęli ja do wiadomości. Porządek obrad został więc w tym punkcie zrealizowany. Ocena radnych zostanie dokonana podczas posiedzeń Komisji.

 

Radny Paweł Wróbel poinformował o Parafiadzie w Krajence, która odbędzie się 1 maja br. Podziękował radnym za ufundowanie głównej nagrody. Odnosząc się do poprzedniej sesji i sprawozdania Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence złożył oświadczenie w sprawie przeniesienia pracowników do zakładu w Pile. Oświadczenie powyższe stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

Radny Wróbel pytał także, czy radny, który chce zaprosić posła może nieodpłatnie skorzystać z sali Krajeńskiego Ośrodka Kultury.

 

Radny Anatol Najmowicz podziękował Januszowi Sendłakowi- dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence za organizację czwórboju lekkoatletycznego. Apelował, aby impreza została powtórzona w roku przyszłym.

Radny Piotr Gniot pogratulował nowym sołtysom oraz w imieniu organizatorów zaprosił ich do udziału w Parafiadzie, podczas której przeprowadzony zostanie konkurs kierowany do sołtysów. 

 

Ad. 13

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 1740 zamknął IX sesję Rady Miejskiej.

 

 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                       Stefan Kitela

referent                                                                                   Przewodniczący Rady