Protokół Nr X/03

z sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 27 czerwca 2003 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 14 00 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu - nieobecna usprawiedliwiona radna Bogumiła Maciejewska.

Ponadto w sesji udział wzięli :

1. Janusz Szczerbiak                 - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2. Grażyna Urbanek                  - z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

3. Zuzanna Siciarz                     - Sekretarz Gminy,

4. Mirosław Machejek                 - Skarbnik Gminy,

5. Teresa Pełko                         - kierownik referatu spraw obywatelskich i organizacyjnych

6. Wiesława Żujew                     - inspektor ds. podatków i opłat

7. Marek Buczkowski                 - kierownik referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego, działalności gospodarczej

 

Ad.1

Przewodniczący poinformował, iż w dniu 23 czerwca br. Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wycofał z porządku obrad punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały i podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie dalszego prowadzenia gminnej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Porządek obrad po ww. zmianie przedstawiał się następująco:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka,

b)      wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie dalszego użytkowania oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Krajenka,

c)       zatwierdzenia zarządzenia Nr 44/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 05 czerwca 2003 roku w sprawie zakazu poboru wody,

d)      zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru,

e)      diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence,

f)        zmiany budżetu Gminy i Miasta na 2003 rok.

5.       Rozpatrzenie sprawy zmiany granic administracyjnych miasta Złotowa.

6.       Sprawozdanie z działalności  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krajence za 2002 rok.

7.       Rozpatrzenie pisma Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Złotowie w sprawie utworzenia użytku ekologicznego w Augustowie.

8.       Informacja Przewodniczącego Komisji Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zabezpieczenia opieki medycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka w dni wolne od pracy.

9.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone podczas poprzedniej sesji.

10.   Zapytania i wnioski radnych.

11.   Wolne głosy, informacje.

12.   Zakończenie.

 

Radny Stanisław Michalski w imieniu klubu radnych Porozumienie Krajeńskie zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie dalszego użytkowania oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Krajenka. Wystąpienie radnego zostało złożone także na piśmie i stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Radna Barbara Kartuszyńska proponowała aby pozostawić ww. punkt, ponieważ modernizacja oczyszczalni jest niezbędna, a odkładanie sprawy nie ma żadnego celu.

 

Przewodniczący poddał zgłoszone wnioski pod głosowanie.

8 radnych głosowało za przyjęciem wniosku radnego Michalskiego, 6 za wnioskiem radnej Kartuszyńskiej.

Wobec wyników głosowania Przewodniczący poinformował, iż z porządku sesji wykreślony został punkt 4 b.

 

Radna Mariola Taracha odnosząc się do posiedzeń Komisji, podczas których radni głosowali za modernizacją, stwierdziła iż uchwalenie uchwały stałoby w sprzeczności z obowiązującą strategią rozwoju gminy oraz wieloletnim programem inwestycyjnym uchwalonym we wrześniu 2002 roku. Radna miała wątpliwości jakim planem należy się kierować obecnie. Wyraziła pogląd, iż radni mają obawy, że decyzja o modernizacji została podjęta pośpiesznie.

Wg niej należy skorygować istniejące plany perspektywiczne.

 

Ad. 2

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie, bez poprawek.

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, złożyła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej- którego treść stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Do informacji nie wniesiono uwag.

 

Grażyna Urbanek poinformowała także o sposobie realizacji 6 uchwał Rady podjętych podczas sesji w dniu 25 kwietnia 2003 roku.

 

1.       Uchwała Nr  IX/37/03 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2002 rok została przesłana Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

2.       Uchwała Nr  IX/38/03 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok jest realizowana na bieżąco, zgodnie z treścią.

 

3.       Również na bieżąco realizowana jest uchwała Nr  IX/39/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2003 rok .

 

4.       Uchwała Nr IX/40/03 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Krajence została zrealizowana  w dniu 14 czerwca br.  W tym dniu odbyły się uroczystości związane z uroczystym nadaniem gimnazjum imienia dr Władysława Brzezińskiego.

 

5.       Uchwały:

-          Nr IX/41/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka dla terenu zabudowy jednorodzinnej i komunikacji oraz

-          Nr IX/42/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka – dla terenu zabudowy produkcyjno- usługowo- mieszkaniowej

zostały przekazane Wydziałowi Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego- Delegatury w Pile.

 

Ponadto uchwały zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz przekazane w ustawowym terminie 7 dni, Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zbadania ich  zgodności z prawem.

 

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o złożenie informacji w sprawie dalszego prowadzenia gminnej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta Krajenka.

Informację powyższą przedstawił Marek Buczkowski kierownik referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej.
W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/26/03 z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie dalszego prowadzenia gminnej gospodarki odpadami komunalnymi, został ogłoszony przetarg publiczny powyżej 30 tys. EURO. Otwarcie ofert nastąpiło 9 czerwca 2003 roku. Wpłynęła 1 oferta, dlatego na podstawie art. 24 b ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych, przetarg został unieważniony.

Burmistrz postanowił wydać zezwolenie na świadczenie usług dla mieszkańców w zakresie zbierania odpadów podmiotowi, który złożył ofertę. Na świadczenie usług dla jednostek organizacyjnych gminy ogłoszony zostanie przetarg publiczny w trybie zapytania o cenę.

 

Radny Czesław Bannach pytał, czy na terenie wsi odbiór nieczystości będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach.

 

Marek Buczkowski wyjaśnił, że Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence poinformuje mieszkańców o zmianie podmiotu odbierającego nieczystości stałe i o konieczności podpisania nowych umów.

 

Ad. 4

a)

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka.

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Marek Buczkowski wyjaśnił, iż obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego, mocą ustawy, straciły ważność z dniem 31 grudnia 2002 roku. Brak planów powoduje znaczne opóźnienia w przygotowaniu inwestycji, tj. wydłuża proces wydania decyzji o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Konieczne jest przeprowadzanie rozpraw administracyjnych, które są pracochłonne i kosztowne. Uchwalenie planów ułatwi funkcjonowanie gminy.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie, w obecności 14 radnych, podjęła uchwałę Nr X/43/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

b)

wycofany

 

c)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/44/03 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 05 czerwca 2003 roku w sprawie zakazu poboru wody- która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

d)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych podjęła jednogłośnie uchwałę Nr X/45/03 w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru- która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

e)

Wiceprzewodniczący Kania przedłożył projekt uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence.

 

Radny Piotr Gniot wyjaśnił zebranym, że projekt nie zmienia wysokości diet a jedynie dostosowuje uchwałę do obowiązujących przepisów, które uległy zmianie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/46/03 w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence- która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

f)

Skarbnik Gminy Mirosław Machejek poinformował, że proponowane zmiany wiążą się z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o przyznanych gminie dodatkowych środkach finansowych. Zawiadomienia te dotyczą:

-          wyprawek dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej

-          refundacji wydatków na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą

-          dodatków mieszkaniowych

-          zasiłków z pomocy społecznej

-          referendum ogólnokrajowego

Ponadto Skarbnik zaproponował przeznaczenie środków pochodzących z rozliczenia roku 2002 na zwiększenie rezerwy budżetowej.

 

Radna Mariola Taracha zwróciła uwagę na niewłaściwą numerację kolejnych paragrafów  uchwały i wnioskowała o dokonanie stosownej poprawki.

 

Po dokonaniu zmiany, Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/47/03 w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta na 2003 rok- która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę.

 

Ad. 5

Po wznowieniu obrad, Wiceprzewodniczący przedłożył projekt pisma Rady Miejskiej w Krajence w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Miasto Złotów.

 

Przewodniczący Rady wnioskował o zaakceptowanie odpowiedzi kończącej się na pierwszym akapicie przedstawionego Radzie projektu, ponieważ wg niego Rada nie ma obowiązku wydawania opinii w sprawie zmiany granic, ani też pouczania sąsiednich gmin.

 

Wniosek Przewodniczącego został przyjęty 13 głosami za oraz przy 1 głosie wstrzymującym. Odpowiedź stanowi załącznik nr 10  do nin. protokołu.

 

Ad. 6

Teresa Pełko Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła sprawozdanie z działalności Komisji za 2002 rok.

Po złożeniu sprawozdania T. Pełko poinformowała Radę, iż w lipcu dzieci objęte programem rozwiązywania problemów alkoholowych, będą odpoczywały przez 10 dni na obozie w Podgajach. Koszt tego wyjazdu wyniesie ok. 8 tys. zł.

 

Radny Piotr Gniot poinformował, iż 1000 zł  corocznie jest przeznaczanych na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W finale gminnym wzięło udział ok. 40 osób. Jest to turniej powszechny, przeprowadzany we wszystkich szkołach. Tematyka konkursu jest poszerzona o zakres zagadnień z dziedziny profilaktyki. W roku bieżącym reprezentant gminy zajął bardzo wysokie miejsca w finale wojewódzkim i krajowym.

 

Radny Henryk Kania zwrócił się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aby przy wyłanianiu dzieci uprawnionych do wyjazdu na obóz uwzględnić także udział dzieci z terenów wiejskich.

 

Teresa Pełko wyjaśniła, iż dzieci kwalifikowano przy współudziale dyrektorów szkół oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence. Wyjeżdżają dzieci ze wszystkich szkół.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła złożone sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Wiceprzewodniczący Kania odczytał pismo Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Złotowie w sprawie nawiązania współpracy oraz utworzenia użytku ekologicznego w Augustowie.

 

Przewodniczący Rady wyraził pogląd, iż współpraca z klubem winna mieć miejsce i zaproponował, aby pismo w tej części skierować do szkół.  Jeżeli chodzi o utworzenie użytku ekologicznego, wątpliwości budzi własność gruntów. Prawdopodobnie tereny, które wskazuje Klub stanowią własność prywatną. Konieczne byłoby więc uzyskanie zgody właścicieli .

 

Sekretarz poinformowała, iż pismo o treści identycznej jak to skierowane do Rady, otrzymał także Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka. Na pismo to udzielona została odpowiedź. Rada winna zdecydować o treści pisma, które zostanie skierowane na ręce Pana Wańke Prezesa Klubu, we własnym imieniu.

Sekretarz wyraziła także opinię, że pismo Klubu nie może być traktowane jako wniosek o utworzenie użytku ekologicznego, ponieważ nie zawiera dokładnej informacji na temat  terenu, który miałby zostać objęty ochroną. Konieczne jest dostarczenie wniosku z mapką, zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi rolnikami.

 

Zdaniem radnego Piotra Gniota pismo zawiera jedynie sugestię, a jeżeli Rada ją przyjmie, to spowoduje realizację. Wg radnego podstawowym kryterium jest rodzaj własności. Grunty stanowią własność prywatną wobec czego, konieczne jest uzyskanie przez klub zgody rolników. Pominięcie zgody właścicieli gruntów mogłoby bowiem spowodować problemy natury prawnej. Radny wnioskował o uzupełnienie przez klub wniosku oraz uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości.

 

Radna Barbara Kartuszyńska wyraziła pogląd, iż należy w pierwszej kolejności dowiedzieć się o jakie tereny chodzi. Użytek ekologiczny mogą stanowić śródpolne zalesienia, zakrzaczenia, jeziorka. Obecnie trudno podjąć decyzję, jeżeli nie wiadomo jaką wartość przyrodniczą mają grunty o których mowa w piśmie Klubu Ekologicznego.

 

Radny Anatol Najmowicz wyraził opinię, iż współpraca z klubem nie wymaga podjęcia formalnej decyzji, ponieważ nawiąże się sama w trakcie prac nad podjęciem decyzji w sprawie użytku ekologicznego.

 

Radna Krystyna Godlewska poinformowała, iż w sprawie gruntów wymienionych w piśmie rozmawiała z mieszkańcem wsi Augustowo, który nie wiedział o jaki teren chodzi. Powiedziała, iż popiera stanowisko radnego Gniota.

 

Radny Henryk Kania wyraził pogląd, iż Rada w świetle prawa może postanowić o utworzeniu użytku ekologicznego ale może się to wiązać z koniecznością wykupu gruntów, na co gminy nie stać.

 

Poproszony o sprecyzowanie swojego wniosku radny Gniot stwierdził, że pismo nie określa czego właściwie Klub oczekuje. Jeżeli zależy im na utworzeniu użytku ekologicznego, wini uzupełnić wniosek i uzyskać oświadczenia rolników, iż zgadzają się aby ich grunty zostały objęte tą formą ochrony przyrody. Zdaniem radnego, ta część procedury może się odbyć poza Radą. W następnej kolejności można zorganizować posiedzenie właściwej komisji przy współudziale zainteresowanych. Powiedział, iż nie odrzuca pisma, jednak sądzi, że nie powinno być rozpatrywane w obecnej formie.

 

Radny Czesław Bannach miał wątpliwości, czy podjęcie decyzji w chwili obecnej byłoby zgodne z prawem. Jego zdaniem konieczna jest zgoda właścicieli gruntów. Ponadto ważne jest określenie, gdzie te grunty leżą. Obecnie sprawę należałoby zakończyć.

 

Pod głosowanie został postawiony wniosek radnego Gniota; 8 radnych głosowało „za”, 6 wstrzymało się od głosowania. Wobec wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że wniosek radnego Gniota został przyjęty.

 

Ad. 8

Radny Anatol Najmowicz Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence złożył informację na temat sposobu rozpatrzenia wniosku radnego Stanisława Michalskiego dotyczącego zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom gminy i miasta w dni wolne od pracy. Informacja powyższa stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Radny Stanisław Michalski podziękował za zajęcie się tematem, który wg niego jest niezmiernie ważny. Wyjaśnienia udzielone przez Komisję są uzasadnione w świetle prawa, jednak nie może pogodzić się z tym, że mieszkańcy w soboty są pozbawieni dostępu do lekarza na miejscu w Krajence.

Informacja powyższa została przyjęta.

 

Ad. 9

Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence udzielił Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2003 roku radni  zgłosili  następujące zapytania i wnioski:

 

1.       Radny Henryk Kania wnioskował o wykonanie chodnika w Dolniku na odcinku od sklepu (kiedyś GS) do skrzyżowania.
Swój wniosek argumentował tym, iż z pobocza szosy na wymienionym odcinku korzystają m. in. dzieci idące z bloków do szkoły w Dolniku.  Jest to droga o dużym natężeniu ruchu.
Wniosek radnego został przekazany do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Na dzień dzisiejszy ww. instytucja nie odpowiedziała na skierowane do niej pismo. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że wniosek ten ma małe szanse  na realizację ze względu na brak środków finansowych.

2.       Radny Paweł Wróbel złożył  oświadczenie dotyczące zatrudnienia pracowników KZUP zajmujących się zbieraniem odpadów komunalnych.
Radny otrzymał odpowiedź na piśmie i oświadczył, że nie widzi potrzeby wracania do sprawy podczas sesji.

3.       Radny Stanisław Michalski poruszył problem dotyczący zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom Gminy i Miasta Krajenka podczas sobót, niedziel i świąt.
Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Anatol Najmowicz.

4.       Radny Henryk Kania zgłosił także wniosek o przygotowanie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sprawozdanie to zostało przekazane Radzie i złożone podczas dzisiejszej sesji.

5.       Radny Paweł Wróbel złożył zapytanie dotyczące nieodpłatnego  wynajmu sali widowiskowej w Krajeńskim Ośrodku Kultury w celu zorganizowania spotkania z posłem RP.
 W piśmie do radnego dyrektor poinformował, iż istnieje możliwość nieodpłatnego wynajęcia sali na spotkanie z Posłami RP oraz Senatorami RP.

 

Burmistrz odniósł się także do wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence. Przypomniał, iż rozmowy w tej sprawie były prowadzone podczas posiedzeń wszystkich Komisji Rady. 100 % radnych głosowało wówczas za modernizacją oczyszczalni. W gminie jest wiele problemów do załatwienia i mało czasu na dyskusje oraz zabieganie o środki. Wnioski o przyznanie funduszy muszą być jednak poparte uchwałami Rady. Obecnie gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, wkrótce zostanie zamknięte składowisko, oczyszczalnia wymaga modernizacji. Rozmowy ze spółką „Gwda” nie przyniosły efektu, dlatego należało je przerwać. Radny Paweł Wróbel zwrócił uwagę także na stan wodociągów miejskich. Przed gminą stoi ogrom zadań i potrzebnych pieniędzy. Czas liczy się od momentu wyrażenia woli przez Radę. Wkrótce przygotowany zostanie projekt uchwały w sprawie wodociągów miejskich. Za wszystkim kryją się jednak pieniądze.

Burmistrz poinformował także, iż w dniu 07 września br.  w Krajence odbędzie się tegoroczny Finał konkursu „Wójt, Burmistrz Wielkopolski”. Gwiazdą finału będzie zespół Bajm.

 

Ad. 10

Radna Mariola Taracha wnioskowała o poddanie weryfikacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 września 2002 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz strategii rozwoju gminy. Zdaniem radnej są one niespójne z obecną koncepcją modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence.

 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że uchwała o której mówi radna została uchylona podczas sesji budżetowej w marcu br.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż czuje się winny zaniechania realizacji punktu dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence, dlatego chciałby wyjaśnić, że Rada, planuje podjąć temat na kolejnej sesji. Klub nie neguje potrzeby modernizacji, ale chciałby sprawę jeszcze raz przedyskutować i przeanalizować.

Radny Michalski złożył także dwa  zapytania:

1.       Przebieg prac nad pozyskaniem dodatkowych funduszy na modernizację sali gimnastycznej przy ul. W. Jagiełły oraz przebieg prac remontowych.

2.       Sprzedaż mieszkań komunalnych tj. ile mieszkań sprzedano i za jaką kwotę.

 

Radna Barbara Kartuszyńska powiedział, iż myśli, że klub radnych chce po prostu zaistnieć. Urządzenia w oczyszczalni ulegają systematycznemu niszczeniu i należy jak najszybciej rozpocząć remont. Odkładanie w czasie modernizacji powoduje konieczność wydatkowania środków na bieżące naprawy. Szybkie rozpoczęcie modernizacji pozwoli na zaoszczędzenie tych pieniędzy.

Radna powiedziała, iż podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej nie było wątpliwości, radni mieli okazję pytać, dlatego dziwi ją obecna postawa i zmiana decyzji w tak krótkim czasie. Wyraziła pogląd, iż aby nie dochodziło do takich sytuacji jak obecnie, klub radnych winien zbierać się przed posiedzeniami komisji.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż osobiście popiera propozycję modernizacji, jednak czas 2 tygodni niczego nie zmieni. W sprawie uzyskania opinii dotyczącej odprowadzenia ścieków do Piły zorganizowano spotkanie z sołtysami oraz lokalnymi działaczami. Wolę wyraziła cała społeczność gminy. Natomiast zmiana koncepcji odbyła się bez udziału społeczeństwa. Zdaniem radnego konieczne jest zawarcie umowy społecznej w sprawie kanalizacji i deklaracja Burmistrza w sprawie terminu kanalizacji terenów wiejskich.

Henryk Kania odniósł się także do odpowiedzi na swój wniosek dotyczący wykonania przejścia dla pieszych we wsi Dolnik. Jego zdaniem o ile Burmistrz nie spowoduje wykonania tego zadania we własnym zakresie, nie będzie zrealizowane w ogóle.

Radny H. Kania zapytał także, czy prawdą jest, iż przez rodziców, których dzieci zakończyły edukację w szkole w Dolniku, złożona została propozycja likwidacji szkoły. Podobno za plecami radnego zorganizowane było w tej sprawie zebranie. Jeżeli jest to prawdą, prosi o zorganizowanie spotkania z udziałem rodziców, których dzieci dopiero będą chodzić do szkoły.

 

Radny Wacław Jamróz nawiązując do informacji złożonej przez Komendę Powiatową Policji w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu złotowskiego i niepokojących danych dotyczących przestępczości wśród nieletnich na terenie gminy Krajenka, wnioskował o zorganizowanie spotkania z udziałem Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Komisariatu Policji w Krajence, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych w celu znalezienia rozwiązania tego problemu.

 

Radny Piotr Gniot wrócił do sprawy oczyszczalni ścieków. Jego zdaniem zachowanie klubu pozbawiło go możliwości zajęcia stanowiska. Został zaskoczony zgłoszeniem wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącego modernizacji oczyszczalni. Rezygnacja z podjęcia uchwały spowoduje, że sprawa przesunie się do okresu powakacyjnego, ponieważ w miesiącach letnich z zasady nie były organizowane sesje. Tym samym sprawę odłożono na co najmniej 2,5 m-ca. Gmina jest ograniczona czasem na składanie wniosków o dofinansowanie. W przypadku podjęcia uchwały we wrześniu można by oczekiwać od Burmistrza prognozy wydatków. Wg radnego, o ile klub miał wątpliwości, można było zorganizować nieformalne spotkanie przed sesją i wyjaśnić wszystkie kwestie. W obecnej sytuacji nie ma możliwości podjęcia rozsądnej decyzji. Uchwała wskazywała na kierunek działania, który zawsze może ulec zmianie. Radni winni być elastyczni. Przy okazji modernizacji można było rozwiązać problem Dolnika i Skórki. Wobec decyzji klubu radnych, nierozwiązany zostaje problem w Krajence. Radny wyraził też przekonanie, że także przed sesją istniała możliwość spotkania i wyjaśnienia sprawy.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż nie chce polemizować, jednak zazdrości dobrego samopoczucia oraz iż dziwi go stanowisko Przewodniczącej Komisji Gospodarczej, która jako specjalista w zakresie ochrony środowiska winna mieć świadomość wagi problemu. Stwierdził, iż dla niego niewiadomą jest zakres modernizacji.

 

Radna Barbara Kartuszyńska stwierdziła, iż jej stanowisko wynika właśnie ze znajomości problemu oczyszczania – stąd jej uwagi. Poinformował, iż rozmawiała z pracownikami oczyszczalni, dlatego wie, jak pilne jest rozpoczęcie modernizacji.

 

Radny Czesław Bannach powiedział iż jest za modernizacją oczyszczalni w Krajence, jednak chciałby wiedzieć komu ma ona służyć. Pytał, jak będzie rozwiązany problem kanalizacji terenów wiejskich oraz czy po modernizacji oczyszczalnia będzie w stanie przyjąć ścieki z terenu wsi.

 

Radny Andrzej Pyszniak przypomniał, iż Burmistrz podczas posiedzeń Komisji informował, iż modernizacja ma nastąpić w przyszłym roku, a później rozpocznie się budowa kanalizacji w kierunku Skórki, w tempie uzależnionym od posiadanych środków finansowych. Zdaniem radnego w obecnej sytuacji należałoby zrezygnować z posiedzeń Komisji, ponieważ niczego nie dają.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż zakres modernizacji zostanie określony przez projektanta, zgodnie z wymaganiami ustawy. Docelowa przepustowość oczyszczalni zostanie również określona przez specjalistów. Aby dokonać analizy zakresu modernizacji potrzebne jest wykonanie dokumentacji.  Burmistrz powiedział także, iż wszyscy winni mieć świadomość, że wolne środki finansowe w budżecie gminy, to jedynie 500 tys. rocznie. O resztę należy zabiegać.

 

Henryk Kania powiedział, iż jego obawy wynikają z faktu, że 9 lat pozostaje nie rozstrzygnięta sprawa oczyszczalni ścieków w Dolniku. Gmina nie pomogła w przyśpieszeniu sprawy. Zdziwienie budzi fakt, że nikt nie zareagował, wszyscy chodzą koło problemu obojętnie. Do dziś sprawa prawnie nie jest zakończona.

 

Burmistrz przypomniał, iż sprawa oczyszczalni ścieków w Dolniku jest zamknięta a jej właścicielem jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz iż ze swojej strony prosił radnego Kanię, jako  Prezesa RSP w Dolniku, o przekazanie Agencji dokumentacji oczyszczalni. Burmistrz wyraził także stanowisko, iż oczyszczalnia została zbudowana przez RSP a kiedy stała się „kulą u nogi” postanowiono jej się pozbyć.

 

Przewodniczący Rady Stefan Kitela wyraził pogląd, iż wzorcowo załatwiona została sprawa służby zdrowia. Odbyto spotkania z których złożono informację na sesji. Jeżeli chodzi o sprawę kanalizacji, już trzy miesiące temu odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki „Gwda”, podczas którego była mowa o cenie za ścieki w granicach 4 zł. Wszyscy, także radni, podnieśli wówczas rękę za proponowanym rozwiązaniem. Rada przez ten okres nie uzyskała informacji na temat prowadzonych rozmów.

 

Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego, poprosił aby ten nie wprowadzał w błąd opinii, ponieważ podczas spotkania głosowali tylko sołtysi i zaproszeni goście gdyż zwrócił się wtedy do radnych z informacją, iż swoją wolę wyrażą wówczas, kiedy gotowa będzie umowa. W trakcie prowadzonych rozmów wiele rzeczy uległo jednak zmianie.

 

Przewodniczący stwierdził, iż radni, być może nie zrozumieli prośby i także podnieśli ręce, ale od czasu spotkania Rada nie była informowana o prowadzonych pracach. Pośród 8 członków klubu są także radni zainteresowani kanalizacją wsi. Pozostaje także sprawa oczyszczalni w Złotowie. Radni winni być przekonani o słuszności decyzji. W tym celu konieczne jest posiadanie informacji.

 

Ad.11

W wolnych głosach Sekretarz Gminy Zuzanna Siciarz poinformowała o kończącej się kadencji ławników sądów powszechnych oraz o warunkach zgłaszania kandydatów na ławników.

Przekazała również informację na temat stypendium Marszałka Wielkopolskiego dla uczniów szkół średnich oraz studentów. O ww. stypendium należy ubiegać się poprzez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie. Regulamin oraz wnioski będą udostępnione także w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż chciałby jeszcze raz powrócić do poprzedniej dyskusji. Stwierdził, iż czuje się zaskoczony stanowiskiem klubu radnych, a chciałby mieć szansę podyskutowania przed sesją oraz dać szansę klubowi aby mógł  przekonać jego. Sprawę wycofanego projektu uchwały można było załatwić zupełnie inaczej, np. poprzez przerwanie obrad w odpowiednim punkcie. Można było się spotkać nieformalnie po posiedzeniach komisji.

 

Stefan Kitela zadeklarował chęć zorganizowania spotkania w sprawie oczyszczalni w najbliższym czasie.

 

Radny Stanisław Michalski oświadczył, iż w przyszłości, w podobnych przypadkach, wszyscy radni będą informowani o stanowisku klubu. Powiedział też, iż jego wątpliwości powstały m. in. w związku z informacją jaką usłyszał podczas spotkania ze spółką „Gwda”, że oczyszczalnia w Krajence w zasadzie „jest do niczego” i nie nadaje się do modernizacji.

 

Burmistrz stwierdził, iż nie mówił, że oczyszczalnia jest do niczego, ale że nadaje się do modernizacji. Burmistrz prosił też aby mówić o faktach i nie manipulować opinią publiczną.

 

Radny Paweł Wróbel oświadczył, iż jest za zorganizowaniem nieformalnego spotkania z udziałem sołtysów oraz specjalistów.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż klub radnych nie jest opozycją. Zaistniała sytuacja wynika z zainteresowania wsi kanalizacją. W Radzie znajduje się 8 radnych z miasta i 7 z terenu wsi. Radni z terenu wsi znajdują się w mniejszości ale także mają prawo do zgłaszania wniosków.

 

Radny Andrzej Pyszniak przypomniał iż także jest radnym reprezentującym wieś, a Burmistrz podczas posiedzeń Komisji złożył deklarację w sprawie kanalizacji terenu gminy.

 

Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego, prosił o nie dokonywanie podziału Rady. Powiedział, iż na wsi także mieszkają ludzie i mają takie same potrzeby jak w mieście. Potrzeby te są znane. Problemem nie jest jednak przeprowadzenie inwestycji lecz znalezienie źródeł finansowania.

 

Radny Czesław Bannach powiedział, iż na terenie wsi chodziły komisje dokonujące kontroli gospodarki ściekowej oraz wydające nakazy budowy szamb. Obecnie ludzie żyją kolektorem, chcą wiedzieć co mają robić Wieś nie ma pieniędzy, mieszkańcy muszą wiedzieć wcześniej co mają robić i do czego się przygotowywać. Radny pytał także, czy komisje podobnie jak na wsi, odbywały także kontrole w mieście.

 

Marek Kitowski radny Rady Powiatu Złotowskiego, zadał Burmistrzowi 3 pytania Pierwsze z nich dotyczyło realizacji ustawy prawo ochrony środowiska. Radny powiedział, iż ze sprawozdania o działalności międzysesyjnej zarządu powiatu wynika, że zawarte zostało porozumienie pomiędzy powiatem a gminami - poza Krajenką, w sprawie wspólnego przygotowania programu ochrony środowiska. Program taki byłby finansowany w 50% ze środków powiatu i w 50% ze środków gmin. Powszechne zdziwienie budzi fakt nie podpisania porozumienia przez  gminę Krajenka. Wg pracowników starostwa, podpisanie porozumienia jest bardzo korzystne dla gmin. Radny pytał o przyczynę takiej decyzji.

Kolejne pytanie było związane z programem „Nadzieja” uruchomionym przez Powiatowy Urząd Pracy. W programie tym gmina Krajenka także nie bierze udziału. Powiat złotowski jest powiatem o strukturalnym bezrobociu. W ostatnim czasie bezrobocie spadło we wszystkich gminach powiatu poza dwoma, w tym Krajenką. Możliwe jest zatrudnienie na okres 4 miesięcy z dopłatą gminy 240 zł na osobę.

Radny przypomniał także , iż na terenie gminy Krajenka funkcjonują dwa gimnazja, w tym jedno niepubliczne. Obydwa mogą poszczycić się wieloma sukcesami. Radny swoje pytanie skierował do Grażyny Urbanek z-cy Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Zapytanie dotyczyło zakończenia roku szkolnego w Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence, gdzie G. Urbanek zwracając się do dzieci powiedziała, żeby wybrali szkołę publiczną. Radny pytał jakimi motywami kierowała się pani Burmistrz.

 

Burmistrz odpowiadając na pierwsze pytanie zacytował przepisy ustawy o ochronie środowiska, gdzie mowa jest o terminach i trybie przygotowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Z przepisów tych wynika, że gminy swój program przygotowują na bazie programów powiatowych do 30 czerwca 2004 roku. Aby  gminy mogły przystąpić do opracowania takiego programu, muszą najpierw zapoznać się z programem powiatowym, który winien zostać przyjęty do 31 grudnia 2003 roku. Ponadto w porozumieniu jest mowa o procentach a nie faktycznych kosztach. Burmistrz stwierdził także, iż to ustawodawca określił zakres działalności poszczególnych poziomów samorządów i wszyscy winni się to tego dostosować, ponieważ są obowiązani realizować przepisy prawa. Burmistrz wyraził przekonanie, że pracownicy Urzędu również będą potrafili wykonać to zadanie.

Odnosząc się do programu „Nadzieja” Burmistrz wyjaśnił, iż kosztowałby on gminę ok. 80 tys. zł. Przy napiętym budżecie należałoby zrezygnować z któregoś zadania. Na sfinansowanie programu nie wystarczyłaby nawet rezerwa budżetowa.

Burmistrz zwracając się do M. Kitowskiego stwierdził, iż nie powinien się dziwić, że zastepca Burmistrza w swojej szkole, do swoich uczniów zwraca się z sugestią aby wybrali  szkołę publiczną. Organem prowadzącym PSP w Krajence jest gmina. Gmina ma ustawowy obowiązek prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów. Wiąże się to z wydatkami. Gmina pokrywa także koszty transportu uczniów. Wybór szkoły w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,  należy w konsekwencji do rodziców.

 

Marek Kitowski powiedział, iż prosił tylko o podanie powodów oraz, że nie chodziło mu o kwestie proceduralne. Stwierdził, że nie zgadza się z tym, ale chodziło mu tylko o intencje.

 

Burmistrz powiedział, iż intencją jest aby dzieci chodziły do publicznego gimnazjum, ponieważ obniża to koszty funkcjonowania oświaty.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż widzi -na podst. art. 26 pkt 4- możliwość zwołania kolejnej sesji za tydzień, bądź też przerwanie sesji i kontynuowanie jej po dokonaniu uzgodnień.

 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż przerwanie sesji w chwili obecnej nie daje możliwości załatwienia sprawy oczyszczalni, ponieważ porządek obrad został właściwie zrealizowany.

 

Przewodniczący stwierdził, iż zwołanie sesji za tydzień jest bezcelowe, ponieważ wcześniej winno się odbyć spotkanie z przedstawicielami „Gwdy” oraz oczyszczalni w Złotowie, przy udziale Burmistrza Złotowa i Wójta Gminy Złotów.

 

Marek Kitowski odnosząc się do swojego wystąpienia w sprawie opracowania programu ochrony środowiska powiedział, iż nie podważał merytorycznych umiejętności pracowników urzędu.

 

Burmistrz stwierdził, iż w  swoich wypowiedziach stara się opierać na faktach. Sądził, że wystarczy zacytowanie ustawy.

Powiedział też, iż gdyby wszystkie dzieci uczęszczały do publicznego gimnazjum, gmina dysponowałaby środkami na wzięcie udziału w programie„Nadzieja” o którym mówił radny Kitowski.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż jeżeli propozycja likwidacji szkoły w Dolniku nie została złożona, to wówczas wycofa swój wniosek. Dlatego prosił o udzielenie odpowiedzi w trakcie obecnej sesji.

 

Burmistrz poinformował, iż odpowiedź zostanie złożona podczas kolejnej sesji.

 

Radny Anatol Najmowicz przypomniał, iż decyzje w sprawie likwidacji szkół zapadają w lutym oraz, że likwidacja nie może nastąpić bez udziału Rady. Podjęcie decyzji w obecnej chwili nie miałoby podstawy prawnej.

 

Burmistrz natomiast powiedział, iż w chwili obecnej nie potrafi jednoznacznie powiedzieć, czy w przypadku inicjatywy rodziców podjęcie decyzji w innym okresie  jest możliwe.

 

Ad. 12

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący  Rady o godz. 1745 zamknął sesję.

 

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                           Stefan Kitela

referent                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej