Protokół Nr XIII/03

z sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 15 października 2003 roku

 

 

 

Ze względu na szczególnie uroczysty charakter sesji, została ona poprzedzona mszą św. w intencji Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II.
Po przejściu uczestników uroczystości z kościoła p. w. św. Józefa do Krajeńskiego Ośrodka Kultury wysłuchano fragmentu „Tryptyku Rzymskiego” autorstwa Ojca Świętego.
Przed rozpoczęciem obrad wprowadzono poczty sztandarowe Publicznych Szkół Podstawowych w Głubczynie i Podróżnej, Publicznego Gimnazjum w Krajence oraz Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence.

Przewodniczący Rady o godz. 14 30 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli :

1. Janusz Szczerbiak                 - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2. Grażyna Urbanek                  - Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

3. Zuzanna Siciarz                     - Sekretarz Gminy,

4. Mirosław Machejek     - Skarbnik Gminy,

5. Teresa Pełko                         - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

6. Marek Buczkowski                 - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej

oraz J.E. Biskup Senior ks. Ignacy Jeż i dr Roman Andrzejewski.

 

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad

2.       Referat okolicznościowy Pana doktora Romana Andrzejewskiego na temat:  Jan Paweł II – Papież, 25-lecie Pontyfikatu Ojca Świętego oraz osobiste refleksje ze spotkań z Ojcem Świętym Jego Ekscelencji Biskupa Seniora ks. Ignacego Jeża.

3.       Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

4.       Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

5.       Zakończenie.

 

Ad. 2

Dr Roman Andrzejewski wygłosił referat na temat: Jan Paweł II – Papież, 25 lecie Pontyfikatu Ojca Świętego.

J.E. Biskup Senior ks. Ignacy Jeż podzielił się osobistymi refleksjami ze spotkań z Ojcem Świętym.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II oraz jego uzasadnienie.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIII/61/03 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4

Radni oraz zaproszeni goście udali się pod Urząd Gminy i Miasta w Krajence, gdzie ks. Biskup dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka.

Burmistrz w imieniu społeczności lokalnej przekazał na ręce J.E. Biskupa Akt Nadania tytułu z prośbą o jego przekazanie Ojcu Świętemu.

Akt Nadania stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, sesja została zamknięta o godz. 1600.

 

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                           Stefan Kitela

referent                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej