Protokół Nr XIV/03

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w dniu 30 października 2003 roku

 

Przewodniczący Rady o godz. 14 00 otworzył sesję oraz stwierdził, i ż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i  podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i  2 do nin. protokołu. Nieobecny radny Piotr Gniot.

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1. Janusz Szczerbiak                 - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2. Grażyna Urbanek                  - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3. Zuzanna Siciarz                     - Sekretarz Gminy,

4. Mirosław Machejek     - Skarbnik Gminy,

5. Teresa Pełko             - Kierownik USC

6. Wiesława Żujew                    - inspektor ds. podatków w  tut. Urzędzie,

7. Marek Buczkowski                 - inspektor ds. gospodarki komunalnej

 

Ad.1

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka.

4.       Rozpatrzenie projektów uchwał i  podjęcie uchwał w sprawach:

a)      wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę i  miasto Krajenka pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego,

b)      zmiany w budżecie gminy i  miasta na 2003 rok,

c)       uchylenia uchwały Nr X/44/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 44/03 Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka z dnia 05 czerwca 2003 roku w sprawie zakazu poboru wody,

d)      wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile,

e)      wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w Złotowie.

5.       Informacja na temat zasad naliczania subwencji oświatowej, skutków wynikających z błędnych sprawozdań przekazywanych do Głównego Urzędu Statystycznego przez dyrektorów szkół oraz wpływu ograniczonej subwencji budżetowej na działalność szkół dla których organem prowadzącym jest gmina.

6.       Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych składanych przez osoby wymienione w art. 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

7.       Odpowiedzi na zapytania i  wnioski zgłoszone podczas poprzedniej sesji.

8.       Zapytania i  wnioski radnych.

9.       Wolne głosy, informacje.

10.   Zakończenie.

 

Do porządku nie zgłoszono uwag.

 

 

Ad.2

Przewodniczący poinformował, i ż protokoły  z sesji Rady Miejskiej odbytych w  dniach 26 września  i  15 października 2003 roku były wyłożone do wglądu w  Urzędzie Gminy i Miasta w  Krajence na stanowisku ds. obsługi Rady.

Do ich treści nie wniesiono uwag. Protokoły przyjęto jednogłośnie bez poprawek.

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka złożyła sprawozdanie o działalności międzysesyjnej Burmistrza.   

 

Doszedł radny Piotr Gniot zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

 

W okresie od 26 września do 30 października 2003 roku odbyło się 3 posiedzenia kierownictwa Urzędu podczas których zajmowano się następującymi zagadnieniami:

I.                    Wydano zarządzenia:

1.       Nr 76/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy i  miasta Krajenka na 2003 rok. Zmiany wynikały miedzy innymi z konieczności zaplanowania wynagrodzenia dla kierowcy autobusu szkolnego, który został zatrudniony od 1 września 2003 roku. Środki na ten cel zostały wygospodarowane ze zmniejszenia planu pozostałych wydatków w dziale Oświata i  wychowanie. w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza zmniejszono plan na wynagrodzenia, z powodu zmniejszenia liczby oddziałów przedszkolnych. Zaoszczędzone środki przeznaczono na zwiększenie planu na pozostałe bieżące wydatki rzeczowe. Zmniejszono także plan na wynagrodzenia i  pochodne w dziale Administracja Publiczna i  zwiększono plan na wydatki związane z kosztami podróży służbowych Strażnika Miejskiego. Zmniejszono także plan na wydatki majątkowe w dziale Gospodarka Komunalna i  Ochrona Środowiska, co wynikało z oszczędności w kosztach zadania inwestycyjnego oraz konieczności sfinansowania zwiększonych kosztów utrzymania czystości w mieście.

 

2.       Nr 77/03 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i  miasta na rok 2003. Układ wykonawczy budżetu został zmieniony zgodnie z zarządzeniem omówionym wcześniej oraz uchwałą Nr XII/54/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 września 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy i  miasta na 2003 rok.

 

3.       Nr 78/03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i  Miasta Krajenka, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz 79/03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i  Miasta Krajenka, przeznaczonych do zbycia. Zarządzenia te są elementem procedury sprzedaży nieruchomości i  stanowią kontynuację realizacji uchwał Rady Miejskiej.  Łącznie wykazy zawierają 10 pozycji. Wykazy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i  Miasta w Krajence a informacja o wywieszeniu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Tygodniku Nowym”. Kolejnych 7 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży mieszkań komunalnych zostało sporządzonych 28 października br.

 

4.       Nr 80/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszowej. Komisja w składzie:

-          Marek Buczkowski – przewodniczący

-          Elżbieta Sieg – z-ca przewodniczącego

-          Bożena Hildebrandt       członek komisji

została powołana do przeprowadzenia przetargu na wysokość stawki czynszowej za wynajem lokalu położonego przy ul. Rynek 6 w Krajence.
Przetargi na wynajem tego lokalu odbywały się już trzykrotnie, za każdym razem były rozstrzygane pozytywnie, jednak osoby wygrywające nie podpisywały umowy najmu. Cena wywoławcza za 1m2 wynosi 8 zł +VAT. Kolejny przetarg odbędzie się 4 listopada br.

 

5.       Nr 81/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o niacenę w zakresie wykonania ogrodzenia z siatki ocynkowanej na terenie boiska sportowego w Krajence. Zadanie będzie realizowane przy współudziale finansowym Województwa Wielkopolskiego. W skład Komisji zostali powołani: Marek Buczkowski jako przewodniczący, Zygmunt Martenka oraz Bożena Hildebrandt.

 

6.       Nr 82/03 w sprawie wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe. Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 16 listopada 1998 r. o finansach publicznych -finanse publiczne są jawne. Ustawodawca w celu realizacji tej zasady m. i n. w art.

Ministerstwo Finansów  stoi na stanowisku, że wobec braku jednoznacznego określenia w ustawie powyższych zasad należy przyjąć rozwiązanie, i ż organem właściwym za dookreślenie przepisów ustawy jest organ wykonawczy gminy.  w związku z powyższym Burmistrz wydał ww. zarządzenie w celu określenia stałych i  jednolitych  zasad podawania wykazu do publicznej wiadomości.

 

7.       Przyjęto projekty uchwał Rady Miejskiej w Krajence w sprawach:

a)      uchylenia uchwały Nr X/44/03 Rady miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 44/03 Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie zakazu poboru wody,

b)      wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę i  Miasto Krajenka pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego,

c)       wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie,

d)      wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile,

e)      zmiany w budżecie gminy i  miasta na 2003 rok.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także i nformację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas poprzedniej sesji Rady.

            Podczas sesji odbytej w dniu 26 czerwca 2003 r. Rada  Miejska w Krajence podjęła 12 uchwał. i ch realizacja przebiega następująco:

 

1.       Uchwała Nr XII/49/03 w sprawie budowy stacji uzdatniania wody z wieżą ciśnień i  wymiany sieci wodociągowej w mieście Krajenka, dała Burmistrzowi legitymację do rozpoczęcia starań o pozyskanie pozabudżetowych źródeł finansowania. Obecnie wypełniony został wniosek o udzielenie pomocy finansowej z Funduszu Regionalnego.

2.       Uchwała Nr XII/50/03 w sprawie wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka w zakresie dalszego użytkowania oczyszczalni ścieków w mieście Krajenka jest w trakcie realizacji. Przystąpiono do wykonania  projektu i nwestycyjnego tj. studium wykonalności i  oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, którym jest Zakład Ochrony Środowiska w Poznaniu, studium zostanie wykonane do 7 listopada a ocena oddziaływania na środowisko do końca br.

3.       Uchwała Nr XII/51/03 w sprawie kontynuacji budowy drogi będzie stanowiła podstawę do zaplanowania w budżecie na 2004 rok kwoty 20 tys. zł z przeznaczeniem na budowę drogi Czajcze – Śmiardowo Kraj. i  ubiegania się o dofinansowanie i nwestycji ze środków pozabudżetowych.

4.       Uchwała Nr XII/52/03 w sprawie zmiany uchwały Nr 1 /02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 marca 2002 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy i  Miasta Krajenka została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 października 2003 roku Nr 164, poz. 3070. Wejdzie w życie 3 listopada br. Uchwała miała charakter porządkujący regulacje dotyczące kolorystyki i  oznaczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

5.       Uchwała Nr XII/53/03 w sprawie przejęcia nieruchomości ma mienie gminne jest w trakcie realizacji. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała  do podpisania protokół uzgodnień. Kolejnym etapem będzie podpisanie aktu notarialnego.

6.       Uchwała Nr XII/54/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy i  miasta na 2003 rok jest realizowana zgodnie z treścią na bieżąco.

7.       Uchwały Nr XII/55/03, XII/56/03, XII/57/03 dotyczyły zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na wykonanie kotłowni gazowych:

-          dla sali gimnastycznej przy ul. W. Jagiełły 15A w Krajence

-          dla szkoły filialnej w Śmiardowie Krajeńskim

-          dla szkoły filialnej w Podróżnej
W celu uzyskania pożyczek złożono komplety dokumentów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Oddział w Pile a po ich weryfikacji, podpisano stosowną umowę.

8.       Uchwałą Nr XII/58/03  powołano zespół do opracowania opinii o kandydatach na ławników. Zespół odbył posiedzenie 20 października br. Sprawozdanie z posiedzenia zostanie złożone w dalszej części sesji, poświęconej wyborowi ławników do sądów powszechnych. 

9.       Uchwała Nr XII/59/03 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami PN-EN i SO 9001: 2001 dla samorządów jest w trakcie realizacji tj. wystąpiono do podmiotów zajmujących się świadczeniem usług w zakresie wprowadzania systemu z zapytaniem o cenę.

10.   Uchwała Nr XII60/03 dotycząca statusu prawnego dróg gminnych została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 października 2003 roku nr 164, poz. 3071 i  wejdzie w życie 3 listopada br. Uchwała została dołączona do wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu SAPARD.

 

W dniu 15 października 2003 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której uchwałą Nr XII/61/03 nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy i  Miasta Krajenka Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi  I. Uchwałę - za pośrednictwem Biskupa Seniora ks.  Ignacego Jeża przekazano Kurii Biskupiej w Koszalinie z prośbą o doręczenie Papieżowi.

 

Ponadto uchwały zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz przekazane w ustawowym terminie 7 dni, Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zbadania ich  zgodności z prawem a uchwały dotyczące finansów gminy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

Informację przyjęto do wiadomości bez uwag.

 

Ad. 4

a)

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/62/03 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę i  Miasto Krajenka pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego- która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

b)

Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy i  miasta na 2003 rok omówił Mirosław Machejek - Skarbnik Gminy.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż dla niego liczba ok. 1000 wysłanych ponagleń jest zatrważająca.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż dla każdej płatności musi być wystosowane odrębne upomnienie. Znacząca część tych upomnień dotyczy podatku za posiadanie psa. Upomnienia dotyczą zaległości podatkowych od roku 1998, bowiem tak daleko gmina ma prawo wrócić.

Radny Stefan Kitela przypomniał, i ż zrezygnowano z realizacji inwestycji na kwotę 140 tys. zł. Uzyskane w ten sposób środki proponuje się przeznaczyć na salę gimnastyczną – 60 tys. i  na aktywizację zawodową – 70 tys. zł.  Jego zdaniem mieszkańcy mogą być rozczarowani. Powiedział, i ż z tego powodu wstrzyma się od głosu, ponadto jego zdaniem mieszkańcom należą się wyjaśnienia.

 

Skarbnik wyjaśnił, i ż gmina będzie się starała w maksymalnym stopniu wykorzystywać środki z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zabiegać o refundację poniesionych wydatków. Odnosząc się do powodów rezygnacji z inwestycji, powiedział, i ż wymiana sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w chwili obecnej, kiedy podjęta została uchwała o kompleksowym rozwiązaniu problemu wody, wydaje się nieuzasadniona, ponieważ zadanie to w przyszłości może zostać wsparte środkami z zewnątrz.

 

Burmistrz powiedział, i ż zaplanowana została kanalizacja burzowa na ul Toruńskiej, w związku z wnioskiem złożonym do SAPARDU. o i le gmina uzyska promesę zadanie to i  tak zostanie wykonane. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na drodze gruntowej jest niecelowe. Zdaniem Burmistrza warto poczekać i  połączyć to zadanie z wykonaniem drogi, gdzie będzie możliwość uzyskania korzystniejszych warunków finansowania np. w ramach inwestycji.

 

Radny Henryk Kania powiedział, i ż przekonuje go uzasadnienie Burmistrza, ale chciałby zaznaczyć, i ż jego zdaniem środki  przekazane w ramach refundacji z PUP winny trafić do budżetu na zadania inwestycyjne.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 13 głosami za i  przy dwóch głosach wstrzymujących, podjęła uchwałę Nr XIV/63/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy i  miasta na 2003 rok - która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

c)

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/63/03 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/44/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 44/03 Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka z dnia 05 czerwca 2003 roku w sprawie zakazu poboru wody – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

d,e)

Przewodniczący zaproponował, aby punkty dotyczące wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile zrealizować łącznie, ponieważ dotyczą tej samej materii

 

Projekt regulaminu głosowania przedstawiła Zuzanna Siciarz – Przewodnicząca Zespołu ds. opracowania opinii o kandydatach na ławników.

 

Regulamin został przyjęty jednogłośnie i  stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Zuzanna Siciarz przedstawiła także opinię zespołu o kandydatach na ławników.
Poinformowała, i ż dokonane zgłoszenia zostały dokonane w sposób prawidłowy i  w terminie.
Uprawnione podmioty dokonały zgłoszenia 13 kandydatów do Sądu Rejonowego w Złotowie i  6 kandydatów do Sądu w Pile. Nie dokonano natomiast zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania z zakresu prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapoznano się z informacją o kandydatach uzyskaną z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Policyjnego Systemu informacyjnego.

Na podstawie uzyskanych danych  stwierdzono, że żaden z kandydatów nie został odnotowany w KRS, natomiast dwoje kandydatów było notowanych w PSI, jeden z nich za przekroczenie prędkości, drugi za spowodowanie kolizji drogowej.

 

Na wniosek Przewodniczącego podano kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszeni zostali:

1)      radna Krystyna Godlewska

2)      radny Piotr Gniot

3)      radny Wacław Jamróz.

Ww. wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

 

Komisja dokonała sprawdzenia urny oraz stwierdziła, że jest ona pusta oraz skontrolowała poprawność przygotowanych kart do głosowania do obydwu sądów. Rozdano karty do głosowania.

 

Po zakończeniu głosowania przewodniczący ogłosił przerwę na czas pracy Komisji Skrutacyjnej.

 

Po przerwie Komisja Skrutacyjne odczytała protokoły głosowania na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile oraz Sadu Rejonowego w Złotowie.  Protokoły stanowią załączniki do stosownych uchwał.

 

Przewodniczący Rady ogłosił, i ż Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych podjęła uchwały:

1)      Nr XIV/65/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu,

2)      Nr XIV/66/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Informację na temat zasad naliczania subwencji oświatowej, skutków wynikających z błędnych sprawozdań przekazywanych do Głównego Urzędu Statystycznego przez dyrektorów szkół oraz wpływu ograniczonej subwencji budżetowej na działalność szkół dla których organem prowadzącym jest gmina, przedstawili:

1)      Włodzimierz Hildebrandt – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i  Przedszkoli w Krajence,

2)      Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy

Informacje powyższe zostały złożone także na piśmie i  stanowią odpowiednio załącznik nr 9 i  10 do nin. protokołu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, i ż ubolewa, że nie otrzymał wcześniej materiałów dotyczących omawianego zagadnienia, ponieważ obecnie nie jest przygotowany do dyskusji. Powiedział, i ż jego zdaniem jest to ważna kwestia i  w przyszłości należałoby wrócić do debaty na ten temat.

 

Skarbnik powiedział i ż jego zadaniem informacja jest ważna i  powinna trafić zarówno do radnych, którzy winni świadomie decydować o znacznych pieniądzach, jak i  innych osób, które uczestniczą w sesji. Czym innym jest dyskusja o funkcjonowaniu oświaty. Odnosząc się do artykułów prasowych, które pisały o sprawie, powiedział, i ż wbrew temu co piszą gazety, subwencja nie jest jednakowa dla wszystkich uczniów. Materiały te wypaczają stan rzeczywisty tego typu rozliczeń. Dla radnych nie jest wszystko jedno jaki jest to uczeń. i nformacja miała taki cel, aby wszyscy mieli taki sam poziom wiedzy. Dyskusja o kształcie szkoły jest odrębną sprawą.

 

Radny Piotr Gniot pytał jak wygląda sieć szkolna na terenie gminy pod kątem racjonalności, gdyż tu są poważne pieniądze – ok. 500 zł na ucznia.

 

Włodzimierz Hildebrandt powiedział, i ż wg sprawozdań,  nie są racjonalne szkoły filialne w Dolniku, Śmiardowie Kraj. oraz Podróżnej. w szkołach tych funkcjonują po dwa oddziały.

 

Przedstawione informacje przyjęto do wiadomości.

 

Ad. 6

Przewodniczący Rady dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych.

Przewodniczący poinformował zebranych, i ż dniem 1 stycznia 2003 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wprowadzające obowiązek składania przez osoby publiczne, m.in. radnych, oświadczeń i  informacji dotyczących ich majątku, prowadzonej przez najbliższą rodzinę działalności gospodarczej oraz zatrudniania członków rodzin w jednostkach organizacyjnych samorządu.
Z chwilą ukazania się ustawy, radni Rady Miejskiej zostali poinformowani o nałożonych na nich obowiązkach oraz otrzymali stosowne przepisy.

Zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym, wszyscy radni do 30 kwietnia br. złożyli oświadczenia o swoim stanie majątkowym wraz z kopią  zeznania o wysokości osiągniętych dochodów za rok 2002 ( PIT). Jeden egzemplarz oświadczeń pismem z dnia 14 maja br. został przesłany do Urzędu Skarbowego w Złotowie.              

Analizując przedłożone oświadczenia –  nie stwierdzono przypadku podania informacji niezgodnych z prawdą.
W związku z tym, że w złożonych oświadczeniach nie dopatrzono się istotnych uchybień, podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, nie złożono wniosku do dyrektora kontroli skarbowej o wszczęcie kontroli.

 

Sekretarz Gminy odczytała treść informacji o analizie  oświadczeń  majątkowych złożonych Wojewodzie Wielkopolskiemu – załącznik nr 11 do nin. protokołu – i  Burmistrzowi Gminy i  Miasta Krajenka – załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7

Odpowiedzi na zapytania i  wnioski zgłoszone podczas sesji odbytej w dniu 26 września 2003 roku udzieli Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 26 września 2003 roku radni zgłosili następujące zapytania i  wnioski:

 

1.       Radny Henryk Kania powrócił do sprawy budowy chodnika wzdłuż drogi nr 188 w Paruszce, przy pawilonie handlowym. Wniosek ten był już przekazywany do rozpatrzenia Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w dniu 5 sierpnia br. uzyskano odpowiedź, i ż nie zostanie on zrealizowany ze względu na brak środków finansowych na realizację zadań poza remontowych. w związku z uzyskaną odpowiedzią radny Kania wnioskował o realizację zadania w przyszłości przez gminę.
Poinformowano radnego, i ż zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności opracowanie planów finansowania budowy oraz pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadań wykonywanych w pasie drogowym. z przepisów wynika, że to zarządca drogi jest odpowiedzialny za gospodarowanie terenami znajdującymi się w pasie drogowym, a nie samorząd na terenie którego droga przebiega. Po raz kolejny wysłano także pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z prośbą o ujęcie w planie inwestycyjnym ww. zadania.

2.       Radny Henryk Kania po raz kolejny wnioskował o interwencję do Agencji Nieruchomości Rolnych  w sprawie doprowadzenia do sprawności oczyszczalni ścieków usytuowanej na działce nr 82/3 – obręb Żeleźnica.
Urząd został poinformowany, że Agencja Nieruchomości Rolnych, mimo deklaracji radnego Kani, nadal nie otrzymała od Spółdzielni Produkcyjnej w Dolniku, dokumentacji tego obiektu, co uniemożliwia ewentualną interwencję Agencji w tej sprawie. Dalsze działania prowadzące do usprawnienia działania oczyszczalni ścieków winny być prowadzone przez obie strony tj. Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Dolniku i  Agencje Nieruchomości Rolnych w Poznaniu- filia w Pile.

3.       Radny Henryk Kania złożył także zapytanie dotyczące możliwości umieszczania dłużników gminy np. z tytułu zaległości podatkowych, na liście dłużników określonej w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Ustawą z dnia 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych, ustanowiono zasady i  tryb udostępniania przez przedsiębiorców  informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej innych przedsiębiorców i  konsumentów, w szczególności danych o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych osobom trzecim, nieoznaczonym w chwili przeznaczenia tych danych do udostępnienia.
Z treści ustawy wynika,  że dotyczy ona przedsiębiorców i  konsumentów. Pod pojęciem przedsiębiorcy rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, wspólnotę mieszkaniową oraz spółdzielnię mieszkaniową w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych jej członków. Pod pojęciem konsument rozumie się osobę fizyczną, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą, członka wspólnoty mieszkaniowej oraz członka spółdzielni mieszkaniowej.
Ustawa nie dotyczy więc urzędów administracji samorządowej i  organów podatkowych.
Ponadto w ustawie określono, że informacje gospodarcze o zobowiązaniach konsumentów mogą przekazywać wyłącznie następujący przedsiębiorcy np.:

a)      banki

b)      oddziały banków zagranicznych

c)       zakłady ubezpieczeń

d)      pośrednicy ubezpieczeniowi

e)      główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń

f)        spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe

g)      świadczący usługi leasingu, factoringu lub forfaitingu

h)      operatorzy lub podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne

i)        dostawcy energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych, wody, odprowadzania nieczystości lub wywozu śmieci

j)        spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i  wynajmujący lokale.

Przedsiębiorca może przekazać  informację gospodarczą o zobowiązaniu albo zobowiązaniach innego przedsiębiorcy wyłącznie wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

a)      zobowiązanie powstało wobec przedsiębiorcy przekazującego informację gospodarczą z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej przez obydwu przedsiębiorców,

b)      łączna kwota zobowiązań wobec przedsiębiorcy wynosi co najmniej 500 zł,

c)       świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni,

d)      upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę przekazującego dane, wezwania do zapłaty.

 

Uwzględniając powyższe warunki można stwierdzić, że zobowiązania podatkowe nie podlegają ujawnieniu w oparciu o przepisy powołanej ustawy.

 

4.       Radna Mariola Taracha wnioskowała o ponowienie wniosku do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w sprawie budowy chodnika przy ul. Pilskiej w Skórce. Odpowiedź, która radna otrzymała od zarządcy drogi nie była jej zdaniem zgodna z rzeczywistością, ponieważ istnieje możliwość wybudowania chodnika po prawej stronie drogi, gdzie grunt do dyspozycji sięga prawie torów kolejowych.
Wysłano kolejne pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy ww. chodnika oraz kładki dla pieszych przy moście we wsi Skórka z prośbą o poważne potraktowanie wniosku.

5.       Radny Wacław Jamróz wnioskował o skierowanie do Rejonowej Dyrekcji PKP pisma w sprawie remontu mostu kolejowego w Krajence.
Realizując ten wniosek skierowano w powyższej sprawie pismo do Polskich Kolei Państwowych S.A. Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, w którym poinformowano o złym stanie technicznym mostu oraz wnioskowano o jego modernizację.

 

Radny Henryk Kania pytał także czym jest spowodowane zróżnicowanie stawki żywieniowej dla dzieci w szkołach wiejskich i  w mieście.
Odpowiedzi na zapytanie udzielił kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence – Pani Barbara Piechowska.
W odpowiedzi wyjaśniono, że zróżnicowanie stawki wynika z posiadania, bądź nie posiadania w szkole stołówki. Na terenie gminy stołówkę szkolną posiada jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence, która objęła dożywianiem od  17 września br. 105 uczniów, w tym 27 z terenu wsi. Posiłki dla tych uczniów są finansowane przez MGOPS. Stawka żywieniowa za dwudaniowy obiad wynosi 2,2 zł. Dla uczniów Publicznego oraz Niepublicznego Gimnazjum w Krajence MGOPS wykupił 78 posiłków  w stołówce internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence. Cena obiadu wynosi 2,2 zł + VAT.
Ze względu na brak stołówki w pięciu szkołach wiejskich 83 dzieci otrzymuje drożdżówkę, jogurt bądź kanapkę w cenie 1zł dziennie.
Szczegółowe zasady i  tryb udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 roku, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 roku (Dz.U.Nr 13, poz. 133). Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje bezpłatnie uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej oraz gimnazjum, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej.

 

Radny Henryk Kania powiedział, i ż jeżeli chodzi o chodnik, to nadal będzie drążył temat. w piśmie, które otrzymał, nie było informacji na temat infrastruktury, wypowiedź Burmistrza w tym zakresie została poszerzona. Sprawa dotyczy także innych miejscowości, w tym Krajenki, gdzie w pasach drogowych  dróg powiatowych i  wojewódzkich., także znajdują się chodniki i  elementy infrastruktury.
Dziękując kierownikowi MGOPS za udzieloną informację, powiedział, i ż chciałby podać motywy jakimi się kierował formułując zapytanie. Chodzi mu o demokratyczną sprawiedliwość, gdzie często powtarza się, że wszystkie dzieci są takie same i  są traktowane równo. Przy łamaniu się chlebem na dożynkach, Pan Burmistrz, jako ojciec gminy gwarantował, i ż będzie wszystkich traktował sprawiedliwie. w uzyskanej odpowiedzi tłustym drukiem napisano, że należy się świadczenie w formie gorącego posiłku. Zapytał, czy dzieci z wybudowań: od Państwa Gradowskich, Martynów,  iliniczów, Radków- które mają po trzy kilometry do szkoły, nie mają prawa chociażby do gorącej herbaty. Na wsiach często sytuacje są jeszcze gorsze niż w mieście. Przynajmniej tak jest w jego środowisku. Wg niego dzieci należy traktować jednakowo, albo różnicę zrekompensować w i nny sposób.
Radny wrócił także do sprawy oczyszczalni ścieków. Pytał, kto zredagował pismo, które otrzymał. Jeżeli Burmistrz osobiście - to ubolewa, że takie pismo napisał, jeżeli ktoś inny to na przyszłość proponuje aby ta osoba wgłębiła się w zagadnienie i  skonsultowała z nim odpowiedź. Zacytował decyzję w sprawie umorzenia kary pieniężnej nałożonej na RSP w Dolniku, w związku z niewłaściwym funkcjonowaniem oczyszczalni i  naruszenie przepisów o ochronie środowiska. z decyzji tej wynika, że właścicielem nie jest RSP lecz Starostwo Powiatowe w Złotowie. w sprawie wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny, który jako właściciela wskazał Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa- filia w Pile.
Powiedział, i ż sprawa była omawiana także w poprzedniej kadencji i   zaszła wówczas tak daleko, że poprzednia Rada podjęła decyzję o przejęciu oczyszczalni na mienie komunalne. Była zaproszona firma z Wągrowca, która podjęła się przeprowadzenia modernizacji oczyszczalni ścieków. z uwagi na te rozmowy na oczyszczalni była delegacja a po tej wizycie całą dokumentację przedłożył w Urzędzie. w piśmie się sugeruje, że Agencja zwróciła się do RSP o przekazanie dokumentów, oraz że działania winny być podejmowane przez obie strony tj. Agencję i  Spółdzielnię. Radny stwierdził, i ż w temacie oczyszczalni nie jest żadną stroną, zgodnie z decyzją NSA. Powiedział, i ż dokumentacja w całości została przekazana a Agencja ani razu nie wystąpiła do RSP z jakimkolwiek pismem o przekazanie jakichkolwiek dokumentów. 

 

Burmistrz powiedział, i ż skoro radny Kania wraca do przeszłości, przypomina, że oczyszczalnia została wybudowana w latach 70 tych przez RSP w Dolniku, która przez lata była także jej właścicielem. Wybudowana została na tzw. rencie skumulowanej. w przeszłości kiedy powstawały spółdzielnie, rolnicy mogli przekazywać swoje grunty w dzierżawę na odpłatnością. Spółdzielnie mogły tymi gruntami władać jak własnymi. Bez zgody właścicieli wybudowano oczyszczalnię ścieków. Rolnik, czy właściciel gruntu, mógł zerwać umowę dzierżawy, mógł także grunt przekazać na własność Skarbu Państwa. Tym sposobem Skarb Państwa stał się właścicielem tej nieruchomości.
Obecnie należałoby przypomnieć, co Pan Kania mówił tu kiedyś, mianowicie i ż wszystkie mieszkania zostały sprzedane i  nie ma powodu aby RSP dalej eksploatowało oczyszczalnię, gdyż są to już podatnicy gminy. Porównując to do dnia dzisiejszego, gminie pozostało 60 mieszkań komunalnych, do końca roku może będą to wszystkie mieszkania, w tym momencie gmina nie jest właścicielem mieszkań i  mogłaby pozostawić oczyszczalnię własnemu losowi i  liczyć, że ktoś ją raczy przejąć i  eksploatować. Jeżeli Urząd mówi, że nie ma tej dokumentacji, to należy jej poszukać w archiwum RSP. Jest to krok, który pozwoli ruszyć z miejsca.

 

Radny Henryk Kania powiedział, i ż chętnie by się z Burmistrzem spotkał, ponieważ wprowadził  on zebranych w błąd. Posiada materiały źródłowe, wie kto zawinił. Oczyszczalnia nie została wybudowana na rencie skumulowanej. Ubolewa, że dokumentacji nie przekazał poprzedniemu zarządowi pisemnie, wówczas temat by się zakończył. Dokumentacji w RSP nie ma, archiwum mieści się w małym pokoiku. Zdaniem radnego, gdyby było trochę zaangażowania, taka dokumentacja znajduje się w Wojewódzkim inspektoracie Ochrony Środowiska i  Urzędzie Wojewódzkim w Pile- ale on nie będzie za tym chodził.

 

Burmistrz stwierdził, i ż dziwi się, że radny Kania nie czuje odpowiedzialności za oczyszczalnię i  wychodzi z założenia, że ktoś inny ma to załatwić. Radny mówi, że dokumentację przejął poprzedni zarząd,  z tego wynika, że Urząd nie chce jej oddać nie wiadomo z jakiego powodu. Jeżeli problemem jest przekazanie a urząd by ją posiadał, zapytał, co jest powodem, że jej nie przekazuje.

 

Przewodniczący Stefan Kitela powiedział, i ż uważa, że sprawa nie została rozstrzygnięta. Zasadnym wydaje się spotkanie i  wspólne przejrzenie dokumentacji.

 

 

 

Ad. 8

Przewodniczący Stefan Kitela wnioskował o podjęcie inicjatywy w sprawie pasów na ul. Bydgoskiej na wysokości sklepu Pana Warmbiera. z chwilą powstania sklepu, wielu mieszkańców idąc po zakupy przechodzi w tym miejscu przez jezdnię.

Ponadto prosił o spowodowanie dodatkowego oświetlenia stołów dla radnych.

 

Radny Paweł Wróbel odniósł się do uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i  Miasta Krajenka Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi i I. Radny wnioskował o organizowanie corocznego dnia papieskiego w rocznicę podjęcia uchwały. Wystąpienie radnego zostało złożone na piśmie i  stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

 

Radna Mariola Taracha apelowała o rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących konstrukcji przyszłorocznego budżetu gminy.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, i ż chciałby podzielić się refleksją po kilku ważnych uroczystościach, jakie miały miejsce na terenie gminy. Daje się zauważyć, że przy powitaniu gości pomija się Przewodniczącego Rady. Jest to zdaniem radnego godne ubolewania i  że należy zwrócić na to uwagę. Wyraził nadzieję, że są to przypadkowe wpadki osób prowadzących spotkania.

 

Radny Henryk Kania zwrócił się z zapytaniem, co stoi na przeszkodzie, że gmina nie wystawia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w rejonie ul. Pocztowej w Skórce, gdzie uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Ad. 9

Przewodniczący Rady poinformował, i ż do Rady wpłynęła skarga dotycząca Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence. Ponieważ sprawa dotyczy zakresu działania Komisji Społecznej Rady, zaproponował, aby sprawę przekazać do zbadania  tejże Komisji.

 

Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

 

Jerzy Gierszewski – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szkole ZSS w Krajence powiedział, i ż podczas sesji odbytej w dniu 26 września 2003 roku, Stowarzyszenie zostało zaatakowane, zarzucone całym szeregiem argumentów i  zarzutów, że gmina traci na prowadzeniu szkół niepublicznych. w ubiegłą środę otrzymał zaproszenie do odbycia debaty telewizyjnej, która odbyła się w KOK, również na ten temat. w czasie tej debaty padły zupełnie inne kwoty niż na sesji rady, jeszcze inne argumenty usłyszano dzisiaj. Zwrócił się w związku z tym do Burmistrza aby w możliwie krótkim czasie przedstawił szczegółowe wyliczenie dotyczące środków, które gmina traci na prowadzeniu szkół niepublicznych., w których miejscach jakie to są kwoty. Po zapoznaniu się z tymi danymi będzie można przystąpić do rozmów w tym zakresie.

 

Barbara Piechowska – kierownik MGOPS w Krajence powiedziała, i ż winna jest wyjaśnienie dotyczące organizacji dożywiania dzieci na terenie gminy z uwagi na niepełną informację. Radny Kania obarczył dożywianiem Burmistrza, natomiast jest to zadanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i  kierownika tego ośrodka. Stwierdził, i ż ubolewa, że radny nadal nie rozumie odpowiedzi na złożone zapytanie, które dotyczyło powodów zróżnicowania stawki dożywiania dzieci w szkołach wiejskich i  w mieście. Odpowiedź była taka, że wynika ono z posiadania bądź nie posiadania stołówki na terenie szkoły. Problem wymaga zgłębienia ponieważ należy przyjąć sieć szkół i  obiekty w jakich się stołówki znajdują. w szkole podstawowej w Krajence także są dożywiane dzieci wiejskie.  w praktyce tak to wygląda, że gdyby w szkołach wiejskich były stołówki, pracownicy i  stosowne zezwolenia, to prawdopodobnie do tych dzieci także trafiłby ciepły posiłek. Jeżeli mamy takie rozwiązania to próbujemy załatwiać dożywianie w najbardziej optymalny sposób. Prosiła na przyszłość aby nie podawać nazwisk dzieci, o pomoc zwracają się rodzice i  dyrektor szkoły i  nie wie czy wymienione rodziny chciałyby być publicznie wymieniane, jako potrzebujące pomocy w postaci posiłku dla dzieci. Nie wszyscy sobie życzą aby ich dzieci były dożywiane, różnie jest to odbierane. Wcale nie jest tak, że każde dziecko na wsi potrzebuje pomocy, przynajmniej na stan prawny jaki obowiązuje w dniu dzisiejszym. Zdaniem B. Piechowskiej nie należy biedą i grać na uczuciach, pomoc jest bardzo zróżnicowana a równo nie oznacza sprawiedliwie.

 

Przewodniczący S. Kitela powiedzial, i ż jego zdaniem intencja radnego Kani była szczytna i  nie sądzi aby strofowanie radnego było na miejscu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, i ż przeprasza za wymienienie nazwisk ale podał jedynie nazwiska rodzin zamieszkujących daleko od szkoły i  nie miał na celu ingerencji w kompetencje dyrektora szkoły czy MGOPS.

 

Burmistrz odpowiadając na pytanie J. Gierszewskiego  powiedział, i ż gmina traci na rzecz niepublicznego gimnazjum 220 tys. zł.  Wszyscy tracimy bezpowrotnie 35 tys. zł. z tego powodu, że pieniądze te nie zostaną przekazane samorządowi, ponieważ algorytm na dzieci ze szkół niepublicznych nie przewiduje dowożenia, wykształcenia nauczycieli i  racjonalnej sieci. Burmistrz powiedział, i ż intencją zorganizowania debaty na temat działalności niepublicznych placówek oświatowych było odniesienie do ustawy i  ogólnopolskiego problemu. Należy się cieszyć, że rozmawiamy o ułomności ustawy o systemie oświaty, ponieważ jest ona ułomna. Ustawodawca zapomniał o specyfice gmin. w niektórych gminach, tam gdzie nie ma bazy przynosi ona dużo dobrego. To co było należy potraktować jako debatę na temat ułomności ustawy a nie przeciwko komuś. Na ostatniej sesji Pan Gierszewski sam zaproponował spotkanie, więc czekano na propozycję takiego spotkania ale jej nie było. Po debacie zwrócono się o ustalenie terminu spotkania. Odbędzie się ono 4 listopada.

 

Jarosław Skrzypczyński – dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury zaprosił zebranych na uroczystą akademię z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, która odbędzie się dnia 11 listopada o godz. 17.

 

Romuald Banaś – wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Krajence przypomniał, i ż na sesji w dniu 26 września zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady, jako przedstawiciela samorządu, w jaki sposób zamierza zrekompensować gminnej oświacie straty  z tytułu środków odprowadzanych do Niepublicznego Gimnazjum w Krajence. Ponieważ były niejasności pytanie to tłumaczył trzykrotnie. Obecnie chciałby się zwrócić do przedstawiciela lokalnej prasy Pana Opłatka. w komentarzu Pana Leszczyńskiego ukazało się stwierdzenie, że dyrektor publicznego gimnazjum żąda od pracownika niepublicznego gimnazjum zwrotu pieniędzy z tego tytułu. Powiedział, i ż nie wie w jakiej formie zostały przekazane materiały z sesji, ale on wyraźnie zaznaczył, że zwraca się do Przewodniczącego Rady nie jako do pracownika szkoły, lecz osoby odpowiedzialnej za tworzenie budżetu i  która winna dbać o jego stronę dochodową. Prosił o wyjaśnienie, czy w tej formie zostało to przekazane Panu Leszczyńskiemu Zwracając się do pana Opłatka zapytał, czy ten nie rozumie pytania które zadał i  trzykrotnie tłumaczył. Powiedział, i ż o i le Pan Opłatek nie jest w stanie odpowiedzieć, ma nadzieję, że stosowne sprostowanie znajdzie się w najbliższym czasie w tej gazecie.

 

Longina Baranowska powiedziała, i ż padło na sesji stwierdzenie, że nie wszędzie się zaprasza Przewodniczącego. Na każde spotkanie koła emerytów i  rencistów zaprasza się Przewodniczącego, ale on w nich nie uczestniczy. Była także na inauguracji roku kulturalnego w Złotowie, gdzie witano i  Przewodniczącego Rady z Krajenki i  Burmistrza, których nie było. Koło w Krajence liczy 156 osób,  są to ludzie starsi, którzy budowali miasto i  dlatego prosi aby ich szanowano.

 

Zdzisław Olczyk powiedział, i ż chciałby Panu Banasiowi przypomnieć, że prasa w Polsce jest wolna i   może pisać to co uważa za stosowne. Można się z tym nie zgadzać i  polemizować, jednak dyskusja z prasą nie powinna się obywać publicznie na sesji. Wg niego wystąpienie wicedyrektora było żenujące.

 

Burmistrz przypomniał, że w przeszłości pisano w prasie to co było stosowne, teraz winno się pisać to co jest prawdą.

 

R. Banaś powiedział, i ż  oczekuje od prasy, że w rzetelny sposób przekaże fakty a potem może sobie je komentować. Ma prawo oczekiwać, że zostanie opublikowane to co mówił. Jego zdaniem wolność prasy polega na odpowiedzialności i  dziwi się, że się tego nie rozumie.

 

Zuzanna Siciarz powiedziała, że chciałaby odnieść się do stanowiska radnego Wróbla dotyczącego tego co miało miejsce dnia 15 października. Jako osoba wierząca i  praktykująca chciałaby aby nie były to czcze słowa ale aby wszyscy potrafili to docenić i  chociażby trochę postarać się aby było lepiej.

Sekretarz Gminy poinformowała, i ż w dniu 10 listopada 2003 roku Urząd Gminy i  Miasta będzie nieczynny za dzień 1 listopada 2003 roku . informacja taka znajdzie się również na tablicach ogłoszeń.

 

Radny Henryk Kania powiedział, i ż chciałby zabrać głos jako przedstawiciel jednostki gospodarczej działającej na terenie gminy. Uważa, że sprawa ta dotyczy także rolników i  będzie także wyrazicielem opinii wszystkich rolników. w dniu 26 września otrzymał decyzję dotycząca odmowy umorzenia podatku. Ubolewa, że gmina rolnictwu nie poświęca dużo uwagi oraz, że w budżecie nie ma na ten cel zbyt wiele środków. Zacytował fragment decyzji i  prosił o pozostawienie tego bez komentarza: „Co do znaczenia społecznego prowadzonej działalności rolniczej stwierdza się, że zapewnienie przez podatnika określonych miejsc pracy ma charakter pośredni i  nie stanowi celu jego zamierzeń, gdyż jako podmiot prowadzi działalność o charakterze zarobkowym  opartym na rachunku zysku i  start. „  z tego wynika, że gdyby spółdzielni nie było, to też byłoby dobrze. Pomija się to że w RSP pracuje i  ma źródło dochodu 16 rodzin. Traktowanie w ten sposób jest nie w porządku ze strony kierownictwa gminy. Dotyczy to także innych osób żyjących z ziemi.

 

Przewodniczący S. Kitela wnioskował o zorganizowanie rozgrywek w piłkę siatkową.

 

Burmistrz zaproponował zorganizowanie meczu i  w i mieniu pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy „wyzwał na pojedynek” Radę Miejską w Krajence.

 

Ad. 10

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 17 45 zamknął XIV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała                                                              Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                           Stefan Kitela

referent                                                                       Przewodniczący Rady