Protokół Nr XV/03

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 4 grudnia 2003 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Przewodniczący Rady o godz. 15 00 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i  podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i  2 do nin. protokołu. Nieobecny radny Piotr Gniot.

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1. Janusz Szczerbiak                 - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2. Grażyna Urbanek                  - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3. Zuzanna Siciarz                     - Sekretarz Gminy,

4. Mirosław Machejek                 - Skarbnik Gminy,

5. Teresa Pełko                         - Kierownik USC

6. Wiesława Żujew                    - inspektor ds. podatków w  tut. Urzędzie,

7. Marek Buczkowski                 - inspektor ds. gospodarki komunalnej

 

Program sesji przedstawia się następująco:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)       ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b)      zasad poboru podatków,

c)       remontu Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórce,

d)      modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych,

e)      zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok,

f)        rozpatrzenia skargi na kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence

 

5.       Podjęcie decyzji w sprawie sposobu załatwienia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

6.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone podczas poprzedniej sesji.

7.       Zapytania i wnioski radnych.

8.       Wolne głosy, informacje.

9.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 października br. był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence na stanowisku ds. obsługi rady oraz, iż nie wniesiono do niego uwag.
Ponieważ także podczas sesji nikt nie zgłosił uwag do treści protokołu, Przewodniczący oświadczył, że protokół ten został przyjęty.

 

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek - z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 

W okresie międzysesyjnym tj. od 30 października do 4 grudnia br. Kierownictwo Urzędu odbyło 4 posiedzenia podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

I.                    Wydano zarządzenia:

1.       Nr 83/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta na 2003 rok. Zarządzenie to było konsekwencją zmian w budżecie gminy i miasta przyjętych uchwałą Nr XIV/63/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2003 roku.

2.       Nr 84/03 z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w zakresie przygotowania Urzędu Gminy i Miasta w Krajence do uzyskania certyfikatu ISO 9001:2001, w tym przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. W skład Komisji weszli:

-          Marek Buczkowski – przewodniczący

-          Grażyna Urbanek

-          Mirosław Machejek

-          Bożena Hildebrandt

Przetarg odbył się 21 listopada br. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę firmy „JK System” Jacek Konowalski z Wągrowca, która zaoferowała wykonanie usługi za cenę 29.000 zł.

3.       Nr 85/03 z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie  powołania komisji przetargowej do sprzedaży 3 nieruchomości, w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości położonych w Skórce przy ul. Nad Rzeką, a graniczących ze zbywanymi nieruchomościami gminnymi.
Przetarg odbędzie się 4 grudnia br. W skład Komisji weszli:

-          Marek Buczkowski – przewodniczący

-          Danuta Wrzeszcz

-          Zygmunt Martenka

-          Dariusz Baran

4.       Nr 86/03 z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Skórka. Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, a cena podana w warunkowym akcie notarialnym odzwierciedla wartość rynkową nieruchomości, dlatego zdecydowano o nie wykonaniu prawa pierwokupu.

5.       Nr 87/03 z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia. Wykaz zawiera 13 pozycji. Do chwili obecnej sprzedano 26 lokali.

II.                 Rada Sołecka wsi Żeleźnica wystąpiła o podłączenie do sieci energetycznej sali wiejskiej, urządzonej w dawnej remizie OSP. Wniosek został przyjęty do realizacji, w związku z czym zwrócono się do Grupy Energetycznej ENEA S.A.  w Poznaniu o udzielenie informacji na temat warunków i kosztów podłączenia. Podczas posiedzenia kierownictwa w dniu 6 listopada zapoznano się z projektem umowy, który przewiduje moc przyłączeniową 4 KW, w układzie jednofazowym o napięciu 23 KW, co będzie wystarczające na potrzeby tego budynku. Opłata przyłączeniowa wynosić będzie 396 zł.  Projekt umowy został zaakceptowany. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w roku bieżącym.

III.               Komunalny zakład Użyteczności Publicznej w Krajence postawił do dyspozycji Burmistrza pomieszczenie w budynku mieszkalnym przy ul. W. Jagiełły 6 w Krajence. Pomieszczenie to zajmowane było przez jedną osobę, znajduje się na poddaszu. Jest to pokój o pow.

IV.                Podczas posiedzenia odbytego w dniu 26 listopada br. Zapoznano się z pismem Komunalnego Zakładu Użyteczności w Krajence w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanej – po byłej kotłowni na ul. Floriańskiej. Jest to działka o pow. 166 m2, na której znajduje się budynek o pow. 124 m2. KZUP poinformował, iż podejmował kilkakrotne próby wydzierżawienia obiektu, nie przyniosły one efektu. W związku z powyższym wnioskuje o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego użytkowania nieruchomości. W związku z brakiem zainteresowanych dzierżawą postanowiono przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

V.                  Przygotowywano projekty uchwał, które dziś stanowią przedmiot obrad Rady Miejskiej:

1)      ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

2)      ustalenia zasad poboru podatków w drodze inkasa,

3)      modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych,

4)      remontu Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórce,

5)      zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok.

 

 

W dniu 4 grudnia odbyło się 5 posiedzenie kierownictwa. W trakcie obrad wydane zostało zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. W skład Komisji inwentaryzacyjnej zostali powołani:

- Wiesława Żujew                      - Przewodnicząca

- Teresa Pełko                          - z-ca

- Małgorzata Kaczorek               - członek

- Barbara Gugała                                  - członek

- Dariusz Baran                         - członek

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji w dniu 30 października 2003 roku.

 

Podczas sesji odbytej w dniu 30 października 2003 roku Rada Miejska w Krajence podjęła 5 uchwał, które są realizowane następująco:

 

1.       Uchwała Nr XIV/62/03 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę i Miasto Krajenka pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego stanowiła podstawę do zawarcia porozumienia  w sprawie dofinansowania modernizacji boiska sportowego w Krajence, tj. budowy ogrodzenia.
Cena wykonania zadania uzyskana w przetargu przekroczyła o 1480 zł kwotę zaplanowaną w budżecie. W konsekwencji konieczna będzie stosowna zmiana uchwały budżetowej. Projekt uchwały zawierający proponowaną poprawkę został przedłożony Radzie do uchwalenia podczas dzisiejszej sesji.

2.       Uchwała Nr XIV/63/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok została przekazana do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała ta jest realizowana zgodnie z treścią na bieżąco.

3.       Uchwała Nr XIV/64/03 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/44/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 44/03 Burmistrza Gminy i miasta Krajenka z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie zakazu poboru wody została przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Jej wejście w życie jest uzależnione od daty publikacji.

4.       Uchwały Nr XIV/65/03 oraz XIV/66/03 dotyczące wyboru ławników do sądów powszechnych zostały przesłane właściwym sądom a wszystkie osoby kandydujące na ławników zostały poinformowana o wynikach głosowania. Dalsze działania dotyczące wydania zaświadczeń o wyborze oraz zaprzysiężenia nowych ławników, będą prowadzone przez sądy.

 

 

Ponadto uchwały zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz przekazane w ustawowym terminie 7 dni, Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zbadania ich  zgodności z prawem a uchwały dotyczące finansów gminy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 4

a)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości odczytał Henryk Kania Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż została upoważniona przez przedsiębiorców z terenu wsi Skórka do zabrania głosu w sprawie podatków. Wg nich podatku muszą być ustalone, jako źródło finansowania wydatków gminy, dlatego nie mają pretensji, jeżeli chodzi o wysokość stawek. Mają jednak niedosyt jeżeli chodzi o ustalenie preferencyjnych warunków gospodarowania. Podczas ostatniej sesji Rady zmieniono budżet w celu wsparcia zatrudnienia pracowników interwencyjnych. Jej zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy i dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Radny Paweł Wróbel wnioskował o pozostawienie podatków na poziomie roku 2003. Wg jego opinii nie są to jedyne podwyżki, które czekają mieszkańców w przyszłym roku i spowodują niezadowolenie społeczne. Pozytywnym aspektem tej sprawy było przeprowadzenie konsultacji z sołtysami, którzy jednak szybko przystali na nowe stawki podatku rolnego. Stwierdził, że nie zna sołtysów i zapytał czy są rolnikami.

 

Radny Henryk Kania pytał, czy w związku z tym, że stawka podatku rolnego ulegnie zmianie, nie jest konieczna uchwała Rady.

 

Wiesława Żujew inspektor ds. wymiaru podatków i opłat w tut. Urzędzie wyjaśniła, że podatek rolny jest ustalany na podstawie ceny żyta, podawanej corocznie przez Prezesa GUS. Cena ta może zostać przez radę obniżona. Burmistrz, po konsultacjach z sołtysami zdecydował, aby nie przedstawiać projektu uchwały. Komisje zaakceptowały propozycje w tej sprawie.

 

Radny Czesław Bannach wnioskował o pozostawienie podatków na poziomie roku bieżącego. Jego zdaniem mieszkańcy obecnie przygotowują się do wejścia do Unii. Nikt nie ma za dużo pieniędzy, czeka wiele podwyżek, na które nie mamy wpływu.

 

Radny Piotr Gniot stwierdził, iż skala podwyżek wynosi ok. 0,6 %, tak więc rozmowy toczą się o grosze. Dla podmiotów są to złotówki w skali roku, dla gminy globalnie są to jakieś znaczniejsze pieniądze. Należy mieć na uwadze, że rada nie zawsze podejmuje pozytywne decyzje, tak jest co roku w przypadku sesji podatkowej. Globalnie kwota podwyżek daje 25 tys. zł. Mając na uwadze starania o środki pozabudżetowe na realizację zadań dofinansowywanych do 75% inwestycji, kwota ta daje udział własny gminy w zadaniu wartym 100 tys. zł. Podczas dzisiejszej sesji rada będzie rozpatrywała projekty uchwał o charakterze intencyjnym, na realizację których także potrzebne są pieniądze. Wg radnego rozsądne podnoszenie podatków, małymi krokami, powoduje mniejsze niezadowolenie niż podwyżki co kilka lat i wówczas znaczące. W poprzedniej kadencji taka sytuacja miała miejsce przy ustalaniu ceny wody nie podnoszonej przez kilka lat.
Przez  okres kilku lat wypracowano zasadę wg której akceptowano podwyżki ustalane wskaźnikiem inflacji. Wszyscy miej więcej orientują się jaka będzie ich skala. Decyzje o podwyżkach są niepopularne, wszyscy cieszą się ze względnej stabilizacji, jaką daje niski poziom inflacji. Zdaniem radnego, obecnie nie ma o co „kruszyć kopii”.
Toczone są rozmowy o boisku w Skórce, podejmowane są uchwały intencyjne, złożono wnioski do funduszu SAPARD, podejmowane są starania o fundusz unijne, jednak na to potrzebne są pieniądze. Jego zdaniem zamrożenie stawek będzie możliwe przy zerowej inflacji.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż popiera stanowisko radnego Gniota. Poinformował, iż w ostatnim czasie Przewodniczący Komisji wzięli udział w szkoleniu radnych w Pile, gdzie rozmawiano o budżecie. Sugerowano, aby uchwalać wyższe podatki, ponieważ uzyskane w ten sposób środki i tak wracają do mieszkańców.  Skala podwyżek jest niewielka, ale globalnie daje duże sumy np. w jednej z pozycji, przy 1 groszu wzrostu podatku do budżetu wpłynie ok. 5 tys. zł. Zaproponował dlatego, aby przyjąć stawki przedłożone przez Burmistrza w projekcie uchwały. Radny poinformował, iż pozytywnym aspektem jest pozostawienie na tegorocznym poziomie stawki podatku od posiadania psa.

 

Radna Mariola Taracha zwróciła się do Burmistrza z prośbą o wyrażenie intencji w sprawie podjęcia rozmów dotyczących stworzenia preferencyjnych warunków opodatkowania dla tworzących nowe miejsca pracy i rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż rozmawiał z sołtysami, którzy zaakceptowali proponowane stawki podatku nie jednogłośnie. Radni jednak nie zabrali głosu w tej sprawie. Stwierdził, iż nie kwestionuje wskaźnika podwyżki- jest ona znikoma, a środki są potrzebne. Z drugiej jednak strony należy spojrzeć na środowisko.  Górne granice stawek są określone tak jak dla dużych miast. Jego zdaniem rolnik jest tak samo przedsiębiorą. Obniżenie stawek podatku od nieruchomości za budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi w stosunku do stawek maksymalnych ok. 23 %. Nie obniżono jedynie stawek od „luksusu” tj. za budynki letniskowe. Rolnik natomiast zapłaci podatki w maksymalnej kwocie.
Odniósł się do wzrostu stawki podatkowej za budynki mieszkalne. Podatek wzrośnie o 1 grosz, ale wzbudzi to niezadowolenie społeczne.

Zdaniem radnego wejście do Unii najbardziej dotknie rolników. Aktualnie odbywają się szkolenia dla rolników i okazuje się, że sytuacja nie wygląda tak pozytywnie jak zapowiadano przed referendum.

 

Przewodniczący Stefan Kitela poinformował, iż Przedsiębiorcy Krajenki złożyli na jego ręce pismo z prośbą o wysłuchanie ich problemów. Chodzi głównie o uchwalenie ulg podatkowych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy. Krajenka jest objęta strukturalnym bezrobociem - ulgi dałyby impuls do obniżenia bezrobocia. Podczas ostatniej sesji przesunięto środki na wspomaganie zatrudnienia. Przekazanie tych pieniędzy przedsiębiorcom byłoby bardziej zasadne.  Rok temu podczas debaty na temat podatków podjęto apel w sprawie wypracowania ulg podatkowych dla tych osób, które chciałyby tworzyć miejsca pracy. Rozmowy zostały rozpoczęte jednak na przełomie kwietnia i maja rokowania zostały zakończone fiaskiem. Powiedział, iż sądził, iż w przedłożonej uchwale znajdą się zapisy odnośnie postulowanych ulg. Na dzień dzisiejszy nie ma jednak takich propozycji. Pytał, czy prace nad projektem uchwały dotyczącym ulg podatkowych zostaną podjęte.

 

Radny Stanisław Michalski przypomniał, iż rok wcześniej złożył wniosek dotyczący przygotowania systemu ulg podatkowych, które sprzyjałyby tworzeniu nowych miejsc pracy. Te działania nie zostały uwieńczone żadnym rozwiązaniem. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Gniota, powiedział, iż jest zwolennikiem innych rozwiązań. Stwierdził, iż jest mu niezręcznie zabierać głos w sprawie podatku od nieruchomości, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, ale chciałby się wypowiedzieć w sprawie podatku od mieszkań. Wg niego 1 grosz podwyżki nie jest to dużo, a globalnie da kwotę jedynie 3.200 zł. Dobry Skarbnik może taką sumę w ciągu roku zaoszczędzić. Dlatego będzie głosował przeciwko tym podatkom dlatego, iż uważa, że czas zatrzymać spiralę ciągłego wzrostu.

 

Radny Anatol Najmowicz stwierdził, iż wg niego lepiej iść małymi kroczkami i się nie zachłysnąć, jak później przekazać mieszkańcom, że muszą zapłacić jakąś większą kwotę. To bardziej boli.

 

Radny Wacław Jamróz zwrócił uwagę na projekt przedstawiony przez Burmistrza.  Każdy z przedmówców mówił, iż zastosowano podwyżkę nieznaczną. Mógł zaproponować stawki znacznie wyższe. Z tego tytułu  gmina utraci wpływy w wysokości ponad 520 tys. zł. Nikt na to nie patrzy z punktu widzenia jednostki samorządowej ale z punktu widzenia podatnika.  Jeżeli coś się chce w gminie zrobić potrzebne są pieniądze. Jeżeli przyjmiemy budżet ubiegłoroczny nie starczy środków nawet na pokrycie inflacji.

 

Radna Krystyna Godlewska  odnosząc się do wypowiedzi radnego Gniota, który stwierdził, że część budżetu wraca do podatników, chciałaby prosić, aby mieć na uwadze, aby ten budżet był dzielony sprawiedliwie. Większa część gminy nie doczeka się nigdy, aż podatki wrócą w postaci inwestycji.

 

Burmistrz powiedział, iż przed zabraniem głosu chciał, aby wypowiedzieli się wszyscy radni, którzy mają ustawowy obowiązek tworzyć budżet i potem go dzielić. W momencie tworzenia budżetu, należałoby się przyjrzeć, któż tak wiele oczekuje, żeby ta gmina robiła na rzecz poszczególnych miejscowości, czy poszczególnych mieszkańców. Stwierdził, iż jesteśmy społecznością licząca prawie 8 tys. mieszkańców. Jeden z radnych powiedział, że pieniądze z podatków wracają i do biedniejszych i do bogatszych. Nie jest prawdą, ze do poszczególnych miejscowości te pieniądze nie wracają. Oczywiście nie jest możliwe, aby wracały  wszędzie. We wsiach jest oświetlenie uliczne, przedszkola, szkoły. Realizacja budżetu jest przez radnych oceniana wyłącznie poprzez pryzmat inwestycji, a nie poprzez wszystkie jego dobrodziejstwa, których staramy się nie zauważać. Grupa radnych – 6 osób – uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową, dotyczącym tworzenia budżetu gminy. Burmistrz stwierdził, iż to co mówi najprawdopodobniej pokrywa się z tym o czym radni mogli się dowiedzieć na szkoleniu. Apele np. radnego Kani dotyczące podatku powtarzają się od 90 roku. Nigdy przez ten czas - chociaż nie pracował przez kilka lat w Krajence, ale bywał na sesjach -  nie słyszał, aby radny nie narzekał na podatki. Jeżeli ktoś mówi o spirali podatkowej tak rozkręconej, że już przedsiębiorcy oddychać nie potrafią, że trzeba ją zatrzymać, to czy naprawdę ten samorząd, na tle powiatu złotowskiego i  byłego województwa, jest taką radą, czy zarządem, gminą, która tworzy takie warunki, że tu już żyć nie można- należy sobie odpowiedzieć, czy jest to prawdą. Warto przyjrzeć się naszym sąsiadom, którzy mają stawki podatku od działalności gospodarczej wyższe niż w Krajence, zarówno ci biedniejsi, jak i ci bogatsi. Stawka podatku od działalności gospodarczej wzrasta w Krajence 9 groszy za 1 m2. Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą w budynku o 100 metrowej powierzchni  zapłaci  9 zł więcej. W związku z tym zwracając się do radnego Wróbla powiedział, iż nie wolno w taki sposób odnosić się do sołtysów i mówić, że nie dbają o dobro rolników. Wg niego właśnie rolnicy i sołtysi mają obywatelską postawę i zrozumienie dla problemów gminy. Odnosząc się do Przewodniczącego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Krajenki – Jerzego Gierszewskiego i jego pisma w sprawie podatków, zapytał, czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie, który jest jego własnością,  wydzierżawia ten teren, a jeśli to na jakich  warunkach, ponieważ sądzi, że na takich samych jak robi to gmina. Pytał też, czy w takim przypadku jest w porządku, aby takie pisma wysyłać  i narzekać, że gmina takie restrykcje podatkowe wprowadza.
Burmistrz wypowiedział się także na temat spotkań, w sprawie których radna Mariola Taracha prawie, że wymusza złożenie deklaracji. Zmienia się polityka funkcjonowania samorządu gminnego. Na podstawie znowelizowanej ustawy o podatkach jednostek samorządu terytorialnego zmieniają się zasady i dochody. Z jednej strony przybywa zadań, z drugiej zwiększają się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Do gminy wpłynęły już dane związane z subwencją oświatową. Wpływy będą zdecydowanie niższe niż koszty realizacji tych zadań. Subwencja oświatowa będzie niższa niż w roku bieżącym o około 100 tys. zł. W takiej sytuacji trudno jest podejmować decyzje w sprawie ulg. Nikt dotychczas nie powiedział, iż podczas rozmów, zaproponowano przedsiębiorcom ulgi w wysokości zwolnienia z podatku za 15 m2 powierzchni na jedną dodatkowo zatrudnioną osobę. W owym czasie było to jeszcze możliwe, ponieważ nie było do końca wiadomo, czy nowa ustawa wejdzie w życie. Propozycje te nie zostały przez przedsiębiorców zaakceptowane. Oczekiwano ulg w wysokości 800 do 1000 zł na jednego zatrudnionego. Zastosowanie tego przepisu spowodowałoby, że 25% przedsiębiorców na terenie gminy nie płaciłoby podatku od nieruchomości, czyli nie łożyłoby na tą gminę. Te groszowe podwyżki dają w sumie określone kwoty. Składane są wnioski do Sapardu i funduszy regionalnych, które mają funkcjonować od przyszłego roku. Udział  procentowy gminy w tych zadaniach ma być nie znaczący, jednak aby środki te można było skonsumować potrzebny jest 25% udział własny. Kiedy inwestycje są potrzebne i okaże się, że tych 25% nie ma, co wówczas powiedzą mieszkańcy. Teraz jest odpowiedni czas i pieniądze do wzięcia, jeżeli gmina nie będzie miała środków, czas ten zostanie zmarnowany.
Burmistrz poinformował także o  danych które otrzymał jako podstawę budowania przyszłorocznego budżetu. Bazowym rokiem do ustalenia dochodów na rok 2004, jest rok 2002. Na podstawie dochodów gmin w tamtym czasie ustalono procentowy wzrost i w ten sposób ustalono kwoty, które otrzymają gminy. W Krajence dochody były wówczas niskie. Obniżając podatki sami rezygnujemy z pewnych ustawowo należnych pieniędzy. Pod przykrywką dobra wspólnego, czy dobra pewnej grupy ludzi, chcemy być wspaniałymi radnymi, którzy rezygnują z tego co jest konieczne, aby można było tworzyć. Decyzja leży w rękach Rady, należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż niektórym gminom już obecnie brakuje pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Obniżając podatki należy mieć świadomość, iż może dojść do sytuacji, iż trzeba będzie tłumaczyć ludziom dlaczego nie otrzymali należnych wynagrodzeń. Zapytał, czy 9 groszy za 1m2 to dużo, gdy okoliczne gminy mają od powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej podatki wyższe. Zdaniem Burmistrza radny Kania powiedział jedną ciekawą rzecz a mianowicie czy te 9 groszy to dużo w stosunku do tego na co rolnicy wyrażają zgodę. Można zamrozić podatki na 3 lata, a potem jednorazowo podnieść, tylko, że już o 5 czy 7%, co wtedy jednak powiedzą mieszkańcy, jaki  to będzie radykalny wzrost. Będzie to wówczas niepopularna decyzja i należy się zastanowić jak ją odbiorą wyborcy. Zdaniem Burmistrza wyborcy wybierając radnych mają świadomość, że radny ma obowiązek podejmowanie zarówno popularnych, jak i niepopularnych decyzji.

 

Przewodniczący zamknął dyskusję i przedstawił wnioski:

1.       Radnego P. Wróbla w sprawie pozostawienia stawek podatku od nieruchomości na poziomie roku 2003.

2.       Radnego P. Gniota o podjęcie uchwały w kształcie przedłożonym przez Burmistrza.

 

Wobec wątpliwości, co do kolejności przeprowadzenia głosowania nad zgłoszonymi wnioskami Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek radnego Gniota o podjęcie uchwały w formie przedłożonej przez Burmistrza.

 

Oddano 10 głosów za podjęciem uchwały oraz 5 głosów wstrzymujących.

 Wobec wyników głosowania Przewodniczący ogłosił, że Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XV/67/03 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

b)

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/68/03 w sprawie poboru podatków w drodze inkaso- która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

c)

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie remontu Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórce.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż proponowana uchwała ma charakter intencyjny. Została przygotowana w związku z ubieganiem się gminy o dofinansowanie z Funduszu Aktywacji Obszarów Wiejskich.  Zgodnie z regulaminem gmina może ubiegać się o dofinansowanie jednego zadania w wysokości 48% inwestycji ale nie więcej niż 50 tys. zł. W ramach remontu zamierza się dokonać wymiany okien, ocieplić salę gimnastyczną  oraz naprawić elewację. O ile gmina nie otrzyma wsparcia finansowego, uchwała nie będzie realizowana. W przypadku przyznania środków, czynione będą starania o dotację z 1% rezerwy oświatowej.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr  XV/69/03 w sprawie remontu Publicznej szkoły Podstawowej w Skórce- która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

d)

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

 

Burmistrz poinformował, iż także ta uchwała ma intencyjny charakter. Uchwała pozwoli złożyć wniosek o dofinansowanie do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zgodnie z regulaminem, wymagany jest udział własny gminy w wysokości min. 10 % kosztów inwestycji. Gmina może złożyć jeden wniosek w roku. Zamierza się złożyć wniosek na dofinansowanie drogi wymienionej w projekcie uchwały, ponieważ jest ona przygotowana do wylania masy bitumicznej. Prowadzi ona po części do pól ale łączy także z terenem rekreacyjnym wokół jeziora Wapieńskiego. Gmina czyni starania o przejęcie plaży oraz lasu nad jeziorem w ramach wymiany nieruchomości z Lasami Państwowymi. Wg opinii Nadleśnictwa jest to możliwe. Gdyby się udało zrealizować ten etap, kolejnym byłoby wybudowanie drogi od Augustowa do Głubczyna. Byłby to skrót do Głubczyna i Maryńca, dojazd dla rolników do pół oraz skrót dla korzystających z Jeziora.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż takie inicjatywy uważa za cenne. Jeżeli udział gminy ma być tak niewielki wykonanie drogi jest zasadne, jednak wg jego opinii w gminie jest wiele innych dróg, które należałoby wykonać, np. droga Augustowo-Głubczyn, Pogórze- Tarnówczyn, czy droga przez Łońsko. Droga wymieniona w projekcie uchwały ma znikome znaczenie jeżeli chodzi o dojazd do pól. Droga ta będzie stanowiła „luksus” dla właścicieli działek letniskowych. Bardziej celowe jest wykonanie innej drogi, bardziej wymagające pilnej naprawy.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy jednym głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XV/70/03 w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

e)

Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok omówił Mirosław Machejek Skarbnik Gminy.

Zmieniono plan dochodów oraz odpowiednio plan wydatków o następujące pozycje:

1)      na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych – 12650 oraz 5990

2)      na zasiłki z pomocy społecznej – 12400

3)      zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  - zmniejszenie o 684

4)      na zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo wybudowanych obiektów oświatowych – 20000

5)      na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku – 7746

Ponadto proponuje się zwiększyć wydatki na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Krajence o kwotę 1480 zł – konieczność taka zachodzi w związku z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Konieczne jest także dokonanie przesunięć w dziale Oświata i wychowanie, w związku ze zwiększeniem od 1 września br. liczby uczniów Niepublicznego Gimnazjum w Krajence. Kwotę 26056 wygospodarowano poprzez przesunięcie niektórych wydatków na rok następny (wynagrodzenie za nadgodziny i składki na ubezpieczenia społeczne).

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/71/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok, która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

f)

Projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence wraz z uzasadnieniem przygotowanym przez Komisję Społeczną Rady, przedłożył Przewodniczący Komisji Anatol Najmowicz.

 

Przewodniczący Kitela poinformował, iż skarga składała się z dwóch części tj. niewłaściwego zachowania kierownika ośrodka oraz potrącania mu z zasiłku wyrównawczego kwoty zajętej przez komornika sądowego na poczet zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli chodzi o merytoryczne załatwienie sprawy należy stwierdzić, że nie było uchybień ze strony MGOPS. Jednak Pan Wolanicki szczególnie skarżył się na złe potraktowanie. Komisja proponuje uznać skargę za bezzasadną, jedna zwraca się jednocześnie z prośbą do Burmistrza aby zwrócił uwagę na konieczność zachowania życzliwości.

 

Rada Miejska w Krajence, po zapoznaniu się z uzasadnieniem przedstawionym przez Komisję Społeczną, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/72/03 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił kilkunastominutową przerwę.

 

Ad. 5

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący poinformował, iż do Rady wpłynęła skarga Romualda Jasiaka na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, Ze skargą radni zapoznali się podczas posiedzeń Komisji. Komisja Społeczna oraz Komisja Rewizyjna wnioskowały o przekazanie sprawy do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja Gospodarcza proponowała, aby sprawę odłożyć do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez Burmistrza.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek większości aby skargę przekazać Komisji Rewizyjnej Rady.

 

Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 6

Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone podczas poprzedniej sesji udzielił Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 30 października  2003 roku radni zgłosili następujące zapytania i wnioski:

 

-          Radny Stefan Kitela wnioskował o podjęcie działań mających na celu oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Bydgoskiej w Krajence, na wysokości sklepu należącego do Pana Warmbiera.
Pierwsze pismo Urzędu do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie zostało wystosowane 5 maja br. Odpowiedź na nie wpłynęła 17 listopada 2003 roku. W piśmie tym poinformowano, iż obecnie oczekuje się na zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. Po jego zaakceptowaniu przez  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, na przejściu zamontowane zostaną znaki D-6. Jako prawdopodobny termin realizacji wniosku podano koniec listopada br. Do dnia dzisiejszego znaki nie zostały ustawione.

-          Radny Henryk Kania pytał o powody, dla których nie dokonuje się sprzedaży działek budowlanych w rejonie ul. Pocztowej w Skórce.
W odpowiedzi poinformowano radnego, iż obecnie nie planuje się sprzedaży nieruchomości w tym rejonie, ponieważ aktualnie prognozuje się sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej na tym terenie, której budowa jest zadaniem własnym gminy.
Działki budowlane w rejonie ul. Pocztowej należy w pierwszej kolejności wyposażyć w niezbędną infrastrukturę techniczną, a dopiero później przeznaczyć do sprzedaży.

 

Radny Henryk Kania prosił o uściślenie odpowiedzi, ponieważ z wyjaśnień Burmistrza wywnioskował, że gmina nie posiada działek w Skórce. Z pisma natomiast wynikało, że chodzi o uzbrojenie działek.

 

Burmistrz wyjaśnił, że gmina posiada na terenie Skórki niewiele działek. Do sprzedaży zamierza się przystąpić wówczas, kiedy będzie możliwe uzyskanie lepszej ceny. Gdyby udało się uzbroić teren, ceny nieruchomości wzrosną.

 

Ad. 7

Przewodniczący Stefan Kitela powiedział, iż został zaatakowany w sprawie budowy drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Spożywczych. Dotychczas większość młodzieży korzystała ze skrótu, obecnie stoi tam budynek mieszkalny. Cała młodzież idzie do szkoły ul. St. Polańskiego, która jest nierówna, z betonowych płyt wystają druty. Dlatego konieczna jest budowa nawierzchni oraz chodnika tej drogi. Remont taki został przeprowadzony wzorcowo na drodze do szkoły podstawowej w Krajence. Powiedział, iż zdaje sobie sprawę, iż obecnie ze względu na porę roku nie można wiele zrobić.

 

Ad. 8

Zdzisław Pasymowski dyrektor Niepublicznego Gimnazjum w Krajence  stwierdził, iż jego zdaniem sprawa ul. Stanisława Polańskiego jest pilna i nie może czekać do przyszłego roku. Droga jest nieprzejezdna- są tam wyboje i wystające pręty. W przeddzień sesji odbyła się wywiadówka w ZSS, było bardzo dużo rodziców. W szkole organizowane są różnego rodzaju imprezy. Pani dyrektor uczestniczyła w zebraniach klasowych, gdzie rodzice zwracali uwagę, że droga nieoświetlona, wyboje i błoto. Wniosek o naprawienie drogi był już zgłaszany kilkakrotnie zarówno do Burmistrza jak i Przewodniczącej Komisji Gospodarczej. W odpowiedzi poinformowano, że droga zostanie naprawiona w II kwartale. Powiedział, iż rozumie, że obok będzie powstawało osiedle, ale obecnie pilne jest wyrównanie w jakiś sposób płyt oraz usunięcie prętów. Poprzednio dziury zasypano żwirem, co jednak nie przynosi rezultatów. Wg jego opinii Stanisław Polański nie zasłużył na taką drogę.

 

Jerzy Gierszewski – Przewodniczący Stowarzyszenia Przedsiębiorców Krajenki odczytał treść pisma, jakie stowarzyszenie przekazało na ręce Rady oraz Burmistrza – pismo stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. Powiedział, iż cytuję „ dziękuję Burmistrzowi za osobiste wycieczki, które Pan w moim kierunku uczynił”.

 

Skarbnik odpowiadając na zarzuty skierowane w jego kierunku przez Prezesa Stowarzyszenia powiedział, iż nie cieszą go ilości wypisywanych upomnień oraz, że przykro mu, że nie wszyscy na poprzedniej sesji uważali. Podczas poprzedniej sesji mówił, że były to upomnienia sięgające roku 1998. Ponieważ przepisy mówią, że upomnienie wystawia się odrębnie na każde zobowiązanie, dlatego nie było to 1000 podatników. Często było tak, że 1 osoba otrzymała kilka upomnień. Wysyłanie upomnień należy do obowiązków Skarbnika. Powiedział, iż nie podejmując stosownych działań ryzykuje utratą prawa wykonywania zawodu. Przypomniał również, iż nie namawiał do uchwalania maksymalnych stawek. Informacja o dochodach, które gmina utraciła z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatkowych musi się znaleźć w informacji dotyczącej realizacji budżetu. Gmina jest obowiązana kwoty te wykazywać. Celem jest udzielenie radnym wszystkich koniecznych  informacji, ponieważ to oni podejmują decyzje. Jego obowiązkiem jest udzielenie radnym informacji i nie można obrażać się na prawdę, jakakolwiek by ona była.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż na terenie gminy zatrudnieni są pracownicy interwencyjni, którzy wykonują prace porządkowe. Radny postulował, aby na bieżąco uprzątać liście, gałęzie i chwasty gromadzone przy drogach. Jest tych odpadów dużo. W przypadku kiedy nie zostaną uprzątnięte na czas, wiatr rozniesie je z powrotem.

Radny pytał, czy wzorem lat ubiegłych możliwe jest składanie wniosków do budżetu na rok przyszły przez Rady Sołeckie.

Poinformował również, iż obecnie na terenie wsi Paruszka pracuje osoba skierowana wyrokiem sądu do odbycia kary w formie pracy na rzecz swojego środowiska. W ramach posiadanych obecnie pracowników można by wykonać na terenie wsi chodnik przy wykorzystaniu materiałów rozbiórkowych typu kostka brukowa, czy płyty chodnikowe. Radny wnioskował o rozważenie możliwości przekazania takich materiałów.

Skierował także pytanie do dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórce, czy prawdą jest, że w przypadku nieobecności w szkole dzieci objętych dożywianiem, posiłek jest odsprzedawany innym dzieciom. Jego zdaniem należy się zastanowić, czy jest to moralne.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż z jego ust nie padły słowa, że sołtysi nie dbają o rolników.  W swoim zapytaniu wyraził jedynie wątpliwość czy sołtysi są rolnikami.

 

Andrzej Pietrzak podziękował wszystkim, szczególnie reprezentacji Rady za udział w turnieju piłki siatkowej. Była okazja obejrzeć ten obiekt i zobaczyć jak funkcjonuje w tej chwili. Jego zdaniem wszyscy powinni docenić wysiłki Burmistrza, który zabiegał  o pozyskiwanie środków. Dzisiaj słyszymy o oczekiwaniach dotyczących nowych inwestycji i rozwiązań, które zapewne są potrzebne w tej gminie. Wszyscy powinni mieć świadomość, iż potrzebne jest zaangażowanie na rzecz współpracy z Burmistrzem i Radą na rzecz pozyskiwania środków. Słuchając pewnych wypowiedzi na sesji wydaje się, że mamy tylko żądania i oczekiwania.

 

Stefan Kitela podziękował za zorganizowanie zawodów, które odbyły się w obiekcie zarządzanym przez Dyrektora Pietrzaka. W turnieju tym gimnazjum zajęło 1 miejsce, Rada 2. Podziękował także za słowa krytyki.

 

Burmistrz podziękował radnemu Najmowiczowi za zmobilizowanie radnych do wzięcia udziału w turnieju o Puchar Burmistrza oraz radnemu Michalskiemu za ubranie drużyny Rady w koszulki. Rada jednak nie była ubrana kompletnie, powiedział, iż pozwoli sobie wręczyć spodenki, które pozwolą drużynie dobrze się prezentować w przyszłości. Burmistrz poinformował, iż dzięki staraniom Barbary Piechowskiej, kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina otrzymała 3.400 kg z Banku Żywności w Pile oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Jedną tonę konserw mięsnych rozprowadzono pośród podopiecznych ośrodka, pozostałe 2,4 tony trafiły do szkół, które rozdysponowali dyrektorzy szkół. Na osobę przypadało 2,4 kg, w rodzinach wieloosobowych maksymalnie dla 6 osób. Jest to pomoc znacząca. Cały powiat złotowski tj. Wszystkie gminy łącznie z powiatem, uzyskały taką samą ilość.
Jest to zdaniem Burmistrza godne podkreślenia.
Burmistrz powiedział, iż pewne wypowiedzi radnych dotyczyły spraw bieżących, dlatego chciałby się już teraz do nich odnieść. Z jednej strony słucha się o oczekiwaniach, z drugiej strony kiedy rozmawiano o budżecie, to w odbiorze są to dla niego rzeczy nienaturalne. Jeżeli faktycznie chce się coś zrobić, to zgodnie należy decydować o pewnych rzeczach i wychodzić z założenia, że można realizować zadania, jeżeli ma się pieniądze. Wykonanie pewnych zamierzeń jest możliwe tylko wówczas, jeżeli można dołożyć do środków, które ktoś inny proponuje. Jeżeli tych pieniędzy nie ma należy sobie dać spokój i nie opowiadać i nie oczekiwać, że powiodą się zamierzenia.  Podobnie jest z ulicą St. Polańskiego. Obecnie gmina złożyła wnioski w SAPARDZIE na wykonanie m.in. ulic Toruńskiej i Winiary. Łącznie inwestycja ta będzie kosztować z udziałem własnym gminy 1,5 mln zł. Środki te są możliwe do uzyskania pod warunkiem, że komisja zajmująca się ich weryfikacją, zaakceptuje wnioski. Przyjętych może zostać jedynie 30 % wniosków, ponieważ takimi możliwościami finansowymi dysponuje fundusz. Realizacja tego zadania będzie sukcesem samorządu, ale będą to przede wszystkim środki zewnętrzne, w minimalnym stopniu gminy. Jeżeli chcemy realizować drogi, to na dzień dzisiejszy można to robić tylko w ten sposób. Aby drogę realizować w ramach funduszy SAPARDOWSKICH, musi mieć ona minimum 500m. Jeżeli odcinek jest krótszy, trzeba zrobić to za własne pieniądze. Należy się wówczas zastanowić ile możemy wydać i ile kosztuje kilometr drogi. Wg szacunków łącznie z chodnikami jest to koszt rzędu 1 mln zł. Do tego należy doliczyć uzbrojenie w pobliżu drogi tj. kanalizację burzową, sanitarną i to co wzdłuż drogi funkcjonuje. Jeżeli chodzi o drogę St. Polańskiego, wzniosłe hasła można powtarzać w nieskończoność, jednak należy się zastanowić, czy w tym przypadku chodzi o czyjąś złą wolę oraz, z jakich środków to zrealizować. Dlatego chciałby oczekiwać, aby życzenie było ze wskazaniem z jakiego źródła te pieniądze wziąć. Łatwiej jest żądać i wygłaszać publiczne wypowiedzi, trudniej  realizować. Jeżeli chce się wykonać ulicę St. Polańskiego to trzeba ją połączyć z innymi, które będą projektowane, tj. z ulicami projektowanymi na osiedlu i ul. Młyńską. Wówczas można to zrobić całościowo i ze środków zewnętrznych. Jeżeli zrobimy te wszystkie ulice, to udział gminy będzie miej więcej taki, jak na samą ulicę Polańskiego realizowaną za własne pieniądze. W założeniach, te ulice muszą się łączyć. Ulica Młyńska z ul. Polańskiego na dziś się nie łączą. Droga St. Polańskiego jest systematycznie sprawdzana i z kontroli wynika, że pręty nie wydostają się powyżej drogi. Znany jest przypadek, że ktoś rozerwał sobie oponę, ale wynikało to z nadmiernej prędkości. Droga te nie jest przygotowana do nadmiernych prędkości więc może dobrze by było aby nauczyciele zwracali na to uczniom uwagę. Na dzień dzisiejszy, nie ma pieniędzy aby te oczekiwania spełnić. Samo wylanie asfaltu, bez wybudowania infrastruktury technicznej, nic nie da, bowiem za kilka lat może się okazać, że trzeba będzie zaczynać od początku. W takiej sytuacji, jeżeli nie ma oświetlenia być może należałoby się zastanowić, czy nie uruchomić wejścia do szkoły z drugiej strony budynku, gdzie dojazd jest dobry, ulica oświetlona i bezpieczna.
Jeżeli nie ma pieniędzy aby w miarę szybko to zrobić, należy zdaniem Burmistrza szukać innych rozwiązań.
Jeżeli chodzi o wnioski Rad Sołeckich, to nadal obowiązuje uchwała Rady Miejskiej z 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, która określa terminy i tryb zgłaszania wniosków do budżetu, dlatego zgłaszanie ich jest możliwe.
Porządki na terenie gminy wykonują pracownicy publiczni, a nie interwencyjni, którzy są dla gminy zbyt drodzy. Ze względu na duży zakres tych prac, zebrane śmieci nieraz leżą na ulicy dzień lub dwa. Bieżące ich uprzątanie jest niemożliwe ze względów organizacyjnych.

Burmistrz poinformował także, iż gmina posiada już informacje na temat wysokości subwencji oświatowej na rok 2004. Jest ona niższa niż obecnie o ok. 100 tys. zł. W kwocie, która gmina otrzyma jest 3, 2 % podwyżki dla nauczycieli. Dlatego Burmistrz wyraził pogląd, iż pytanie dyrektorowi Banasia zadane podczas jednej z poprzednich sesji Przewodniczącemu Rady, dotyczące rekompensaty dla gminnej oświaty było zasadne i przewidujące. Ta subwencja w stosunku do potrzeb płacowych i na bieżące utrzymanie, może okazać się niewystarczająca i nie wiadomo, czy do utrzymania szkół nie trzeba będzie dopłacać z podatków lokalnych. Powiedział, iż zagrożenie takie nabiera coraz bardziej realnego kształtu, dlatego apelował i apeluje do rozsądku osób, które spowodowały powstanie niepublicznego gimnazjum, że by nie rozbijać systemu oświaty w tej gminie, która ma bardzo dobrą bazę, która wystarcza całkowicie aby wszystkie dzieci mogły z niej korzystać. Koszty z tego tytułu nie będą żadne, ponieważ koszty utrzymania są stałe. Dzieci odchodząc do szkół niepublicznych zabierają ze sobą określone pieniądze i zmniejszają możliwości remontowe publicznych placówek. Remonty te są oczekiwane we wszystkich placówkach. Można by je realizować, po części szukając dodatkowych środków z zewnątrz. Mając do dyspozycji wolne środki w wysokości 200 tys. zł można uzyskać drugie tyle np. z rezerwy oświatowej.
Burmistrz stwierdził, iż nie stara się niczego złego mówić o szkole niepublicznej ani o jej nauczycielach a jedynie o skutkach. Odbywają się spotkania z radami pedagogicznymi poszczególnych szkół, ostatnio z sołtysami, będą się odbywać spotkania z mieszkańcami na zebraniach wiejskich, gdzie będzie się mówiło co to jest szkoła publiczna, skąd idą na to pieniądze, jak to się ma do szkół niepublicznych. Intencją jest aby mieszkańcy byli świadomi podejmowanych decyzji, ponieważ w wielu przypadkach rodzice którzy posłali dziecko do niepublicznej szkoły lub chcą to zrobić nie wiedzą jak to funkcjonuje. Jeżeli przedstawiciele niepublicznej szkoły będą prowadzili agitację, to aby mówili całą prawdę, także o dowozie. Poprosił aby nie mówiono, że jest to zła wola Burmistrza. Ustawa o systemie oświaty określa wyraźnie kogo samorząd ma obowiązek dowozić. Burmistrz może podjąć inną decyzję, wykraczającą poza ramy prawa, ale w przypadku jakiegoś wypadku, osobiście poniesie jej konsekwencje.

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Jerzego Gierszewskiego, który z jednej strony jest Przewodniczącym Stowarzyszenia Przedsiębiorców, z drugiej strony Prezesem Stowarzyszenia  Pomocy Szkole ZSS w Krajence. Wspominając o szkole niepublicznej zawsze jest mowa o pieniądzach, ponieważ szkoły bez pieniędzy funkcjonować nie będą. Przykładem są szkoły w Mirosławcu, gdzie nauczyciele dostają tylko i wyłącznie zaliczki oraz Złotowie, gdzie wypłacono 50 % płac. Burmistrz powiedział, iż nie chciałby aby doszło to takiego rozregulowania budżetu gminy Krajenka, że starci płynność finansową, czy będzie niewydolny. Winą za to nie zostanie obciążona Rada, tylko Burmistrz, który musi realizować uchwały Rady bez względu na to czy się z nimi zgadza, czy nie. Zwracając się do J. Gierszewskiego powiedział, iż będą na jego miejscu na pewno również zabiegałby o obniżenie podatków. Jednak tu się nożyce rozwierają, gdyż do niepublicznego gimnazjum wypływa legalnie 200 tys. zł z budżetu, z drugiej strony oczekuje się ulg, gdy być może do oświaty trzeba będzie dopłacać.  Odnosząc się do wypowiedzi J. Gierszewskiego, który nazwał jego wypowiedź prywatną wycieczką, przypomniał iż góry przeprosił, o ile to co powiedział nie jest prawdą.

 

Przewodniczący Kitela stwierdził, iż troski Burmistrza , jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkół są uzasadnione, jednak chciałby zwrócić uwagę, że pytanie kierowane do niego przez dyrektora Banasia nie powinno być zadane jemu. Szkoły niepubliczne działają od 3 lat. Zacytował przepisy ustawy o systemie oświaty, które zezwalają osobom fizycznym i prawnym na zakładanie placówek oświatowych oraz określające wymagania wobec wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki. Na terenie ZSS od 12 lat funkcjonuje Stowarzyszenie Pomocy ZSS. W pierwszej kolejności założono szkoły niepubliczne dla dorosłych. Później zwrócono się do Starosty o wyrażenie zgody na wynajem sal dla niepublicznych gimnazjów w Jastrowiu i w Krajence. Ówczesny Starosta i zarząd taką zgodę wyrazili.

Przewodniczący powiedział, iż od jakiegoś czasu słyszy, że ustawa jest wadliwa. Jego zdaniem tak do końca nie jest a problem polega w kompetencjach pomiędzy samorządem gminy a samorządem powiatowym. Powiat wydał decyzję o wynajmie i tym samym umożliwił funkcjonowanie niepublicznych gimnazjów na terenie ZSS. Odbyły się dwa spotkania pomiędzy Urzędem i przedstawicielami Stowarzyszenia, w których również uczestniczył jako Przewodniczący Rady. Starano się wypracować jakieś wnioski. On sam odnosi wrażenie, iż faktycznie na terenie gminy dzieje się „coś nie tak”, Burmistrz zgłasza problemy. Wobec tego zaproponował, aby zwrócić się do samorządy wyższego szczebla, który wynajmuje pomieszczenia pod działalność i tam prowadzić rozmowy. Krajenka jest częścią złotowszczyzny i tam należałoby szukać rozwiązania tego problemu. Starosta winien patrzeć globalnie, podobnie Rada Powiatu. Zarząd Powiatu, po zbadaniu sprawy,  winien wydać dyspozycje dyrektorowi aby zaniechał wynajmu pomieszczeń pod taką działalność, bo przynosi ona więcej skutków ujemnych aniżeli dodatnich dla całej społeczności Krajenki. Zwracając się do dyrektora Banasia powiedział, iż nie on wydawał decyzję o wynajmie pomieszczeń niepublicznemu gimnazjum, dlatego pytanie nie powinno być kierowane do niego. Kiedy było tworzone Niepubliczne Gimnazjum dyrektor Banaś był członkiem zarządu gminy. Ponadto R. Banaś jest kolegą Burmistrza Szczerbiaka. W związku z tym pytał, czy wnioskował wówczas do Starosty o to, aby wynajem pomieszczeń nie miał miejsca, oraz czy takie kroki przedsięwziął i jaki był skutek tego działania. Powiedział, iż w szkole pracuje od wielu lat, radnym jest dopiero od roku, gimnazjum funkcjonuje od 3 lat. Jego zdaniem pytanie dyrektora Banasia było wycieczką pod jego adresem, zupełnie nie uzasadnioną.

 

Dyrektor Banaś powiedział, iż to że jest kolegą Burmistrza jest ich prywatną sprawa. Nigdy nie łączył osobistych spraw z tym, co było związane z działalnościa na szczeblu gminy czy powiatu. Burmistrz Szczerbiak będąc Starostą robił to co należało. Kiedy tworzono gimnazjum był członkiem zarządu i zabierał głos w tej sprawie. Mówił wówczas jakie będą skutki takiego działania. Starosta nie miał podstaw aby odmówić zgody na wynajem pomieszczeń a on nigdy nie zamierzał wykorzystywać swoich znajomości do wpływania na decyzje Starosty. Przypominał, iż zwrócił się na sesji do Stefana Kiteli, jako Przewodniczącego Rady i ma nadzieję, że obecny na sesji przedstawiciel prasy właściwie opisze to, co ma dzisiaj miejsce. Zwrócił też uwagę na to, że Przewodniczący Rady jest obowiązany dbać o prawidłowe funkcjonowanie publicznej oświaty. To, że Przewodniczący jest członkiem stowarzyszenia, czy też uczy w niepublicznym gimnazjum, ma w tej sprawie drugorzędne znaczenie. Pytanie dotyczyło rekompensaty za straty, które ponosi gminny budżet oświatowy.  Nie było tu żadnych osobistych wycieczek i gdyby funkcję przewodniczącego pełnił ktoś inny zadałby to same pytanie.

 

Stefan Kitela stwierdził, iż dyrektor Banaś winien zmienić adresata swojego pytania.

 

Zdaniem dyrektora Banasia ustawy, o których mówił Przewodniczący nie do końca się pokrywają ponieważ samorząd gminny jest samodzielny i nie podlega samorządowi powiatowemu.

 

Przewodniczący Kitela stwierdził, iż rozmowy powinny się odbywać na poziomie powiat-gmina.

Zacytował fragmenty Konstytucji RP, stanowiące o prawach i wolnościach człowieka i obywatela, które stanowią, że każdy ma obowiązek szanować wolność i prawa innych, że nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo nie nakazuje, ponadto iż rodzice mają prawo wyboru szkoły dla swoich dzieci. Rada gmina jest organem, który myśli o całej gminie. Dzieci w szkole niepublicznej w 98% to dzieci z gminy Krajenka, których rodzice skorzystali ze swojego konstytucyjnego prawa do wyboru szkoły. Przewodniczący Rady musi mieć wzgląd na wszystkich mieszkańców a nie tylko na osobę i placówkę, która wysuwa żądania.

 

Romuald Banaś powiedział, iż w swoich wypowiedziach, podkreślał, iż wszystkie działania Niepublicznego Gimnazjum są zgodne z prawem, tylko rozbiegają się z interesem gminy a Rada i jej Przewodniczący są obowiązane działać w interesie całej gminy a nie tylko jednej grupy.

 

Burmistrz powiedział, iż Przewodniczący cytując Konstytucję sugeruje, że Burmistrz wymusza na gimnazjum niepublicznym czy Stowarzyszeniu podjęcie takiej, czy innej decyzji. Stwierdził, iż nikt niczego nie wymusza, a jedynie ma na celu wyjaśnienie jakie skutki finansowe niesie tego rodzaju decyzja, jeżeli chodzi o szkoły publiczne. Burmistrz przypomniał Przewodniczącemu, że gmina i powiat są dwoma niezawisłymi, równorzędnymi organami, które mają do spełnienia różne zadania. Powiat prowadzi szkoły średnie, gmina szkoły podstawowe i przedszkola. Tak więc nie jest to sprawa pomiędzy gminą a powiatem.
Burmistrz odniósł się do zarzutów, iż jako Starosta podpisał zgodę na wynajem pomieszczeń. Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, że każdy kierownik jednostki, który otrzymał nieruchomość zabudowaną w trwały zarząd, postępuje z nią jak z własną, z wyjątkiem prawa zbycia i dzierżawy na okres 3 lat.  Zarząd Powiatu jest organem kolegialnym a Starosta jest jego Przewodniczącym. W owym czasie Zarząd był 6 osobowy. Bez względu na to jaką decyzję zarząd podejmie, Starosta bez względu czy mu się ona podoba, musi ją przekazać. Sytuacja identyczna jak w przypadku spotkania z sołtysami, podjęta decyzja jest decyzją większości sołtysów. Jaka decyzja w sprawie szkoły zapadnie, jest sprawą szkoły i Stowarzyszenia. Powiedział także, iż Przewodniczący na spotkania w sprawie niepublicznego gimnazjum był zapraszany jako członek Stowarzyszenia, nie jako Przewodniczący Rady. Pytanie dyrektora Banasia jest zdaniem Burmistrza zasadne, tylko nie wie, czy zostało dobrze zrozumiane.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż jego zdaniem dyskusja ta nie zakończy się nigdy i jego zdaniem konieczne są w tej sprawie rozmowy. Sprawa ta winna być załatwiona w gabinetach dyrektorów bądź Burmistrza, a nie roztrząsana na forum. Widać troską pana Burmistrza o oświatę, natomiast nie widać troski o rolników, o to  że sprzedają trzodę po 2,6. Z tego mają zapłacić podatek.
Radny Kania stwierdził, iż Burmistrz jako osoba publiczna musi przyjąć słowa krytyki. Jego zdaniem nie można tak mówić do radnego, że „podkreśla coś notorycznie i widzi czubek swego nosa i nic więcej”. Jego zdaniem taka jest rola radnego. On sam i jak przypuszcza wielu radnych, ma takie odczucie, że Burmistrz po wystąpieniu niektórych radnych jest obrażony. Burmistrz poprzez udział w wyborach zdecydował, iż jest osobą publiczną. Musiał też mieć świadomość tego co go czeka. Wg niego Burmistrz jest osobą ambitną i zaangażowaną w pracę społeczną, ale czasy się zmieniają na gorsze. Przeciętni obywatele znajdują się w trudnej sytuacji, ludziom brakuje pieniędzy nawet na opłacenie bieżących rachunków. Sytuację bardzo dobrze zna Strażnik Miejski, często przebywający w środowisku wiejskim. 80% społeczeństwa żyje poniżej wszelkich granic.

Radny powiedział również, iż niedługo przyjdzie czas na uchwalenie budżetu i znowu będzie mowa o tym samym, dlatego prosił, aby na sesji nie wracać już do tematu. Wspólnym interesem jest prowadzenie rozmów na ten temat. Polemika na sesji tematu nie rozwiąże. Ten sposób załatwienia spraw spowoduje, że będą toczyły się wielogodzinne debaty bez wypracowania żadnego stanowiska.

 

Zdzisław Pasymowski powiedział, iż od pewnego czasu na sesjach Rady odbywa się sąd nad niepublicznym gimnazjum. On sam jest jednym z pracowników tej szkoły, także pracodawcą i jest mu przykro słuchać tego o czym tu się mówi. Zwrócił się z prośbą do rady, aby sytuacja na sesjach się zmieniła. Jest ponadto mieszkańcem tej gminy i wyborcom, dlatego ma prawo cokolwiek powiedzieć w imieniu mieszkańców. Było mu przykro, kiedy zwrócił się z prośbą do Burmistrza, a nie wniosek o łączenie ulicy Młyńskiej ze Szkolną, ale o wyrównanie nierówności i przywrócenie drogi do używalności, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu. Dlatego zwrócił się do rady aby wyrównać drogę, jednak nie żwirem, ponieważ to nie przynosi efektu. Jego zdaniem potrzebna jest w tej sprawie opinia fachowca.

 

Ad.9

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku  obrad Przewodniczący Rady o godz. 18 40 zamknął XV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                           Stefan Kitela

Referent                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej