Protokół Nr XX/2012

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 18 czerwca 2012 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.  

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

3)    Małgorzata Krasko               - Skarbnik Gminy

4)    Ryszard Sieg                      - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

5)    Aleksandra Sawicka            - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

6)    Marek Pietrzak                    - Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Proponowany był następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie,

2)    udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Krajence na prace konserwatorskie,

3)    zmiany treści napisu na obelisku znajdującym się przed Krajeńskim Ośrodkiem Kultury w Krajence.

4)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Krajenka,

5)    utworzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,

6)    przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,

7)    podziału gminy Krajenka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach samorządowych,

8)    stałych obwodów głosowania,

9)    zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach  prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka,

10)  uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Sienkiewicza, Szkolna, Domańskiego, wzdłuż drogi nr 188 w kierunku Piły oraz rzeki Głomi,

11)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów Głubczyn i Dolnik w gminie Krajenka,

12)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów Augustowo, Śmiardowo Krajeńskie i Głubczyn w gminie Krajenka,

13)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów Śmiardowo Krajeńskie, Podróżna i Czajcze w gminie Krajenka,

14)  zaopiniowania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne,

15)  zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok.

7.     Zapytania i wnioski radnych.

8.     Wolne głosy, informacje.

9.     Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 29 marca 2012 roku został przyjęty jednogłośnie, bez poprawek.

 

Ad. 4

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy Krajenka złożył w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Burmistrz poinformował, iż w maju oraz czerwcu odbywa się dużo spotkań integracyjnych, szczególnie w placówkach oświatowych. Podziękował nauczycielom oraz rodzicom, za zaangażowanie i organizację imprez.

 

Radny Piotr Gniot pytał, czy został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie parkingu przy ul. Bydgoskiej.

 

Sekretarz poinformował, że przetarg nie został rozstrzygnięty. Obecnie trwa badanie złożonych ofert.

 

Sekretarz Gminy przedłożył również informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji udzielił Sekretarz Gminy.

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o wykonanie na drodze wojewódzkiej nr 188 naprzeciwko przystanku PKS w Barankowie, wysepki z tłucznia. Mieszkańcy oczekujący na autobus jadący w stronę Piły stoją na poboczu, co zagraża ich bezpieczeństwu.

Wniosek został przekazany zarządcy drogi.

 

Ad.6. 1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie.

 

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Stanowiska te były następujące:

 -Komisja Rewizyjna –jednogłośnie za podjęciem uchwały

- Komisja Społeczna – 4 za, 1 głos przeciwko,

- Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

Radny Marek Matysiak powiedział, iż nie jest mu łatwo zabierać głos w tej sprawie, ponieważ wychowany został jako katolik. Swoje dzieci również wychowuje w wierze katolickiej. Niemniej jednak z pewnymi rzeczami się nie zgadza. Możemy dotować pewne rzeczy jednak gmina jest pod głęboką kreską, mamy 12 mln długu. Same odsetki od zadłużenia w tym roku wynoszą prawie pół miliona. Jeżeli się wydaje, że możemy łatwo wydawać pieniądze – jego zdaniem nie. Nie chce nazywać tego niegospodarnością ale wg niego z gospodarnością ma to niewiele wspólnego. Uważa, że tak być nie powinno. Kościół ma wielką rolę do spełnienia. Naprawdę jest za tym, z tym tylko, że chciałby zauważyć, iż mamy rok 2012, a nie 1655. Jeżeli ktoś był 3 maja na mszy świętej to doskonale wie, o czym mówi. Musimy sobie zdawać sprawę z pewnych rzeczy. Boli to co mówi, ale jeszcze bardziej zaboli kiedy wróci do domu, ponieważ jego zona jest katoliczką. On nie potrafi wszystkiego przyjmować na wiarę, co nie znaczy ze jest gorszym człowiekiem. Uważa, że ma prawo tu i teraz to powiedzieć. Jego zdaniem remont kościoła św. Anny został zakończony. W tej chwili rozmawiamy o dotacji dla parafii w Głubczynie. On się ogólnie odnosi do tej sprawy. Będzie to niesprawiedliwe - - chociaż nie wierzy, żeby ta uchwała nie przeszła. Uchwała przejdzie – jego głos jest odosobniony.

 

Radny Piotr Gniot zapytał po co to.

Radny Marek Matysiak odpowiedział „co po co Panie Piotrze. Bo tak uważa, takie są moje zasady i mam do tego prawo. Czy wydaje się Panu, że nie powinienem tego powiedzieć? Jakim prawem Pan mi tego zabrania i przerywa mi?”. Radny powiedział, iż jedną z kolejnych uchwał nad którymi będziemy głosować jest podwyżka za przedszkola. Jego zdaniem to nie w porządku, że wydajemy pieniądze na remont zabytków, a podnosimy opłaty za przedszkola. Jeżeli jesteśmy taką bogatą gminą to może powinno nas być stać na pewne rzeczy. Pozostawia to w kwestii sumienia. Jego sumienie jest takie jakie jest, niektórzy może stwierdzą, że czarne – trudno – ale taki jest, takie są jego zasady i zawsze będzie głosił to co myśli i nie będzie się opierał na koniunkturze politycznej, bo chyba niektórzy z nas tak postępują.

 

Przewodniczący, za zgodą Rady udzielił głosu ks. Grzegorzowi Fabiszakowi, który zapytał radnego Matysiaka, czy wie na co będzie przeznaczona dotacja.

 

Radny Marek Matysiak powiedział, iż z materiałów które otrzymał na sesję wynika, że na remont nawy głównej w kościele św. Anny i w kościele w Głubczynie na prace konserwatorskie. Nie wyjaśniono mu czego to dotyczy.

 

Ks. Grzegorz Fabiszak wyjaśnił, iż w związku z tym, że jest dziekanem, wie czego te prace maja dotyczyć. Zapewnił, że w promieniu 70 km nie ma bardziej zabytkowego obrazu niż obraz Maryi Niepokalanie Poczętej z XVIIw. Nie wie na ile radny jest koneserem sztuki ale chce zapewnić, że jest to niesamowity wyjątek ponieważ wszystkie wizerunki niepokalanie poczętej z XVIIw.  były z natury malowane bez korony. Ten obraz jest koronowany, co świadczy, że onegdaj był tam kult. Możemy się wszyscy zastanawiać nad tym, czy kiedy jest biednie zostawiamy to co było świadectwem naszej historii, czy też na tyle na ile można staramy się cokolwiek ratować. Ten boczny ołtarz w Głubczynie, jest w stanie opłakanym i za 20 lat kiedy się nam polepszy, zrobimy kolejną wizję i będziemy pokazywać na obrazkach jak wyglądał. Tak się składa, że był również proboszczem w Głubczynie więc to o czym mówi jest wartością, którą przeżył. Wie, że ludzie w Głubczynie na ile mogą starają się pewne rzeczy zrobić. Nie jest im łatwo prosić o pomoc. Również marzy mu się kościół, w którym wszystkie rzeczy mógłby zrobić sam. Nie jest mu przyjemnie przychodzić i pisać prośby o pomoc. Na tyle już go wszyscy znają, iż wiedzą, że przychodzi, kiedy musi. Wie jak zmienił się wygląd kościoła w Głubczynie w ciągu ostatnich 4 lat. Można dotacji nie przyznać. Pozostaje tylko to moralne pytanie, z którym chciałby radnego zostawić: „czy mając teraz biedę, owa bieda jest moralną wartością, że zostawiamy wszystko, co nie nasze i ratujemy siebie. Czy jednak dbamy o to aby ratować coś, co uratować możemy.” Nie ma to nic wspólnego z polityką, jest to bardziej pytanie o tożsamość, o dotykanie korzeni, nie zaś o wartość politykowania i dotykania pewnych rzeczy w wartościach li tylko korzyści. Może czasami żeby przyszłe pokolenia mogły zyskiwać te muszą stracić.

 

Radny Marek Matysiak  powiedział, iż „Państwo, Kościół, Konstytucja, Konkordat, Obywatel, Polak, Katolik – to są jego priorytety.” Zawsze będzie tam mówił. Wie, że naraża się na potępienie. Długo nad tym myślał.

 

W związku z głosami na sali zakłócającymi wystąpienie radnego Przewodniczący Rady prosił o zachowanie spokoju.

 

Radny Marek Matysiak powiedział, iż jego wypowiedź wzbudziła wiele kontrowersji, w związku z powyższym postara się ja jak najszybciej zakończyć. Nie zmieni tego, co powiedział i nie żałuje tego. Uważa, że ma słuszność. Jeżeli ktoś uważa, że nie powinien tego mówić, jest to kwestia wyboru. Kiedyś usłyszał od swojego przełożonego, pewne zdanie, które go bardzo zbulwersowało, ale po dłuższym zastanowieniu uznał, że miało ono sens: „Jak się wynająłeś na psa, twoim obowiązkiem jest szczekać”.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Piotrowi Gniotowi.

 

Radny Marek Matysiak wyraził wolę opuszczenia sali obrad ale oświadczył, że wyjdzie po wystąpieniu Piotra Gniota.

 

Radny Piotr Gniot przypomniał, iż stanowisko w tej sprawie zajmuje Rada, w tym przypadku w głosowaniu jawnym więc nie rozumie z jakich względów radny Matysiak opuszcza obrady. Myśli, że nie przekona radnego odnośnie tego, co powiedział i do zmiany stanowiska. Nie mieszałby tu jednak kwestii wiary. Cieszy się, że samorząd może pomóc w ochronie dziedzictwa narodowego. Jest katolikiem wierzącym i praktykującym więc nie ma podwójnie żadnych wątpliwości. Gdyby ten samorząd w poprzedniej kadencji nie wspomógł renowacji kościoła św. Anny to moglibyśmy zapomnieć o dotacji w wysokości ok. 700 tys. zł, która była przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ tej parafii i mieszkańców nie byłoby stać na postawienie rusztowania do wykonania prac. Rusztowanie nie było kosztem kwalifikowanym. Można było wówczas przyjąć stanowisko, że nie, bo co nas to obchodzi. Traktujmy kościoły jako dziedzictwo narodowe, które było nam tutaj dane. Nie jesteśmy jedynym samorządem, który wspomaga zabytku kultury i kościoły. Nie ma żadnych wątpliwości żeby te pieniądze dać. Jeżeli będziemy uczestniczyć w programie remontów i renowacji, to przecież nie tylko katolicy chodzą do tego kościoła. Kościoły są otwarte dla wszystkich po to aby zobaczyć to dziedzictwo kulturowe. Od 966 roku jesteśmy chrześcijanami w Polsce i nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości w kwestiach tego typu. Jeżeli ktoś ma wątpliwości w kwestii wiary czy polityki, to niech pomyśli o renowacji zabytków w gminie. Apeluje do kolegów radnych żeby takich wątpliwości nie mieli i żeby nie targały nimi sumienia, bo on by sumienia do tej decyzji absolutnie nie mieszał.

 

Radny Marek Matysiak opuścił obrady zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Burmistrz przypomniał, że 15 grudnia ubiegłego roku rada przyjęła budżet na 2012 rok, gdzie wpisane były środki z przeznaczeniem na dotacje na renowację zabytków. Myśli, że większość radnych zapoznała się ze zbiorem prawa, w szczególności z ustawą o samorządzie gminnym, gdzie w art. 7 ust. 2 pkt 9 jest wprost zapisane, że do zadań własnych gminy należy ochrona zabytków. Zostały tu pomieszane różne rzeczy: kościół i zabytki. Tak się składa, że akurat tutaj w naszej gminie zabytki znajdują się w zarządzie parafii rzymskokatolickich. W związku z powyższym należy do nas – mieszkańców gminy – dbałość o te zabytki. Kościół św. Anny został już częściowo wyremontowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ proboszcz w ubiegłym roku pozyskał na ten cel ok. 300 tys. zł. Podobnie jest z księdzem Mirosławem Krupińskim, który pozyskał pieniądze od konserwatora zabytków. Wkład gminy jest niewielki w stosunku do tego, co tam ma się wydarzyć. Nie sądzi także, że gmina Krajenka jest tonąca z powodu imaginacji. Na Dom Kultury zostało pozyskane, również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 150 tys. zł, po to aby remont mógł zostać przeprowadzony. Uważa, że wszystkie środki, które mogą pójść na rewitalizację substancji: czy to będzie dom kultury, czy to będzie kościół w zarządzie parafii, czy to będzie droga w Paruszce, Śmiardowie, Skórce czy w Krajence, warto jest łączyć pieniądze gminy i pieniądze zewnętrzne. Tak do tej pory prowadzi gminę. Słowami radnego Marka Matysiaka jest po prostu dotknięty i zbulwersowany. Dzisiaj, kiedy w wielu miejscach jest nagonka na kościół – bo słyszymy w mediach niejednokrotnie – to właśnie to wystąpienie było koniunkturalne.

 

Radny Adam Klaryński stwierdził, iż wszystko praktycznie zostało już powiedziane. Przychyla się do wypowiedzi radnego Gniota i Burmistrza. Chciałby jednak pogratulować i podziękować księdzu proboszczowi z Krajenki, także poprzedniemu oraz księdzu w Głubczynie za to, że chce im się działać i pozyskiwać pieniądze z różnych źródeł. Nie jest to praca łatwa i przyjemna. Łatwiej jest na pewno niczego nie robić i mieć spokój. Myśli, że mieszkańcy to docenią.

 

Przewodniczący poddał omawiany projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały - 14 radnych

Przeciwko -  0  radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/129/2012 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokółu.

 

Ad. 6.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Krajence na prace konserwatorskie.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Stanowiska te były następujące:

 -Komisja Rewizyjna –jednogłośnie za podjęciem uchwały

- Komisja Społeczna – 4 za, 1 głos przeciwko,

- Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały -  14 radnych

Przeciwko -   0 radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/130/2012 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Krajence na prace konserwatorskie – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokółu.

 

Ad.6.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany treści napisu na obelisku znajdującym się przed Krajeńskim Ośrodkiem Kultury w Krajence.

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły 2 wnioski w tej sprawie:

1)     21 maja 2012 wpłynął wniosek mieszkańców z propozycją umieszczenia nowej tablicy o następującej treści:  „W hołdzie tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę, proboszczowi Krajenki, ks. gen. Bernardowi Wituckiemu”. Proponowano także aby na tablicy umieszczone zostało godło Rzeczypospolitej Polskiej otoczone słowami:  Bóg – Honor – Ojczyzna.

2)    4 czerwca Towarzystwo Miłośników Krajenki zaproponowało treść: „Poległym za wolność, pamięć ofiarom wojen i prześladowań”.  

 

Stanowiska Komisji przedstawione przez Przewodniczących były w tej sprawie następujące:

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za propozycją „Poległym za wolność, pamięci ofiarom wojen i prześladowań”

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za propozycją: „Poległym za wolność, pamięci ofiarom wojen i prześladowań”

Komisja Społeczna –  oddano 3 głosy za zmianą treści napisu zgodnie z propozycją TMK oraz 2 głosy wstrzymujące. Była jednogłośnie przeciwna propozycji „W hołdzie tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę, proboszczowi Krajenki, ks. gen. Bernardowi Wituckiemu”.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Biorąc pod uwagę stanowiska Komisji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z propozycją Towarzystwa Miłośników Krajenki w brzmieniu: „Poległym za wolność, pamięci ofiarom wojen i prześladowań”

 

Wynik głosowania:

- za propozycją „Poległym za wolność, pamięć ofiarom wojen i prześladowań” -  14  głosów,

Przeciwko – 0 głosów,

Wstrzymujących – 0 głosów.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/131/2012 w sprawie zmiany treści napisu na obelisku znajdującym się przed Krajeńskim Ośrodkiem Kultury w Krajence, przyjmując nową treść w brzmieniu: „Poległym za wolność, pamięci ofiarom wojen i prześladowań”która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad. 6.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Krajenka.

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w tej sprawie. Były one jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.  Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały -  14 radnych

Przeciwko -   0 radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nt XX/132/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Były one jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.  Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały - 14 radnych

Przeciwko -  0  radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/133/2012 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.  

Ad. 6.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały . Były one jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.  Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały -  14 radnych

Przeciwko -  0  radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, podjęła uchwałę Nr XX/134/2012 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie podziału gminy Krajenka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach samorządowych.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały . Były one jednogłośnie pozytywne.

 

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż uchwała dotyczy podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Uważa, ze będzie to duża zmiana dla głosujących. Uważa, że przydałyby się w tej sprawie wyjaśnienia.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż zmieniają się przepisy, w związku z powyższym nie tylko na terenach wiejskich ale także w miastach tworzone są jednomandatowe okręgi do głosowania. Tak jak w każdym sołectwie wybierany jest jeden radny, tak teraz dla grupy ulic wybierany będzie 1 radny. Myśli, że ważniejszą sprawą są obwody głosowania. Do tej pory było tak, ze mieszkańcy Podróżnej jechali glosować do Śmiardowa Kraj. mieszkańcy Skórki do Dolnika, bądź mieszkańcy Dolnika do Skórki. Po zmianach zarówno w Podróżnej, Śmiardowie Kraj. w Dolniku i Skórce będą Komisje wyborcze. Myśli, że jest to dobre rozwiązanie dla mieszkańców gminy. Mogą się tu narzucać pytania o finansowanie, ale tego nie finansuje gmina ale Komisarz Wyborczy. Są to zupełnie inne pieniądze, które trafiają do gminy zgodnie z ordynacją wyborczą.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały

 

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały -  14radnych

Przeciwko -   0 radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/135/2012 w sprawie podziału gminy Krajenka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach samorządowych – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.8.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Były one jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały – 14 radnych

Przeciwko -  0  radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/136/2012 w sprawie stałych obwodów głosowania – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Ad.6.9.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach  prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały:

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za

Komisja Społeczna – 4 za, 1 głos przeciwny

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż zmiana uchwały powoduje wprowadzenie stawki za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej w wysokości 1,20 zł. Do tej pory było to 1,00zł. Opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pokrywają ok. 8% kosztów utrzymania przedszkoli. Uchwała dotyczy generalnie Przedszkola w Krajence oraz Przedszkola w Skórce. Przy pobycie dziecka w przedszkolu przez 9 godz. dziennie wzrost opłaty wyniesie 80 gr, za miesiąc 20-dniowy 16 zł. W przedszkolach w Podróżnej i Głubczynie, tak jak do tej pory, rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Przedszkola te realizują 5 godzinną podstawę programową, która na mocy ustawy jest zwolniona z opłat.

 

Burmistrz powiedział, że jeżeli rodzic oddaje dziecko do przedszkola na 5 godzin, to za te 5 godzin nie płaci nic za pobyt. Dopiero jeżeli dziecko pozostaje dłużej, wówczas będzie naliczane 1,20 zł.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały -  14 radnych

Przeciwko - 0 radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/137/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach  prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 
 

Ad.6.10.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Sienkiewicza, Szkolna, Domańskiego, wzdłuż drogi nr 188 w kierunku Piły oraz rzeki Głomi.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

 

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały - 14  radnych

Przeciwko -  0  radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/138/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Sienkiewicza, Szkolna, Domańskiego, wzdłuż drogi nr 188 w kierunku Piły oraz rzeki Głomi – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

 

Ad.6.11.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów Głubczyn i Dolnik w gminie Krajenka.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały:

Komisja Rewizyjna –  4 za, 1 głos wstrzymujący,

Komisja Społeczna – 3 za, 2 głosy wstrzymujące,

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za.

Burmistrz przypomniał, iż na poprzednich sesjach wielokrotnie poruszano kwestię budowy wiatraków. Na jednej z nich Rada podejmując uchwałę intencyjna zobowiązała go do przygotowania projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Temat jest kontrowersyjny: jedni są za wiatrakami, inni przeciwko, inni ani za, ani przeciw. Procedowanie nad planem zagospodarowania przestrzennego spowoduje, że w tej sprawie będzie mogło się wypowiedzieć społeczeństwo. Plany rozsyła się do kilkudziesięciu instytucji w celu uzyskania opinii. Uważa, ze jest to jedyna droga do tego żeby albo postawić wiatraki, albo ich budowę zablokować. Kiedy plany zostaną sporządzone, radni, sołtysi i ciała społeczne w sołectwach będą mogli wypowiedzieć się jednoznacznie czy są za, czy przeciwko.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż w uzasadnieniach przeczytała, że lokalizacja wiatraka musi wynosić min. 300m od stałych siedzib ludzi. Wyraziła taką wątpliwość podczas posiedzenia Komisji.

 

Burmistrz powiedział, iż podczas przygotowywania materiałów również zwracał na to uwagę. Te rzeczy zostały wypisane ze studium. Podczas pobytu w Margoninie mówiliśmy jednoznacznie, że nie wyrazimy zgody przy odległościach mniejszych niż 500-550m. W związku z powyższym nie odważy się przedłożyć Radzie projektu uchwały gdzie ta odległość byłaby mniejsza.

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż gdyby taka odległość była zapisana w uzasadnieniu do projektu uchwały wątpliwości by nie miała.

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały - 13 radnych

Przeciwko - 0 radnych

Głosy wstrzymujące – 1.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XX/139/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów Głubczyn i Dolnik w gminie Krajenka – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.                                  

 

Ad.6.12

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów Augustowo, Śmiardowo Krajeńskie i Głubczyn w gminie Krajenka.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały:

Komisja Rewizyjna –  4 za, 1 głos wstrzymujący,

Komisja Społeczna – 3 za, 2 głosy wstrzymujące,

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały - 13 radnych

Przeciwko -  0  radnych

Głosy wstrzymujące – 1.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XX/140/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów Augustowo, Śmiardowo Krajeńskie i Głubczyn w gminie Krajenka – która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

 

Ad.6.13.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów Śmiardowo Krajeńskie, Podróżna i Czajcze w gminie Krajenka.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały:

Komisja Rewizyjna –  4 za, 1 głos wstrzymujący,

Komisja Społeczna – 3 za, 2 głosy wstrzymujące,

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za,

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały -  13 radnych

Przeciwko - 0  radnych

Głosy wstrzymujące – 1.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XX/141/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów Śmiardowo Krajeńskie, Podróżna i Czajcze w gminie Krajenka – która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 
 

Ad.6.14.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały:

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za wydaniem opinii pozytywnej

Komisja Społeczna – 1 głos za wydaniem opinii pozytywnej, 1 głos przeciwko, 3 głosy wstrzymujące,

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za wydaniem opinii pozytywnej

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały - 14 radnych

Przeciwko -  0  radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/142/2012 w sprawie zaopiniowania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne - która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

 

Ad.6.15.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok.

 

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywnie.

 

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy wniosła do projektu uchwały autopoprawkę polegająca na wykreślenie z załącznika majątkowego dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatek ten będzie się znajdował w załączniku dotyczącym dotacji. Spowoduje to zmiany w kwotach ogólnych.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały -  14 radnych

Przeciwko - 0  radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/143/2012 w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok - która stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.

 

Ad.7

Radny Bogdan Długosz w imieniu mieszkańców wsi Łońsko o naprawę drogi z tłucznia od asfaltu w kierunku lasu. Droga jest w złym stanie, są tam dziury. Sadzi, że droga ta jest źle wyprofilowana.

Burmistrz poinformował, że na terenie gminy równiarki pracują dwa razy w roku, tj. wiosna i jesienią. W przypadku dróg z tłucznia najpierw idzie kruszarka potem równiarka i wał radiacyjny. W ubiegłym roku drogi zostały odtworzone w ten sposób i nie było konieczności powtórnych napraw. W tym roku nie można było pozyskać kruszarki.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż jego pierwszy wniosek dotyczy inwestycji realizowanej przez TV ASTA na ulicy Szkolnej. Nie wie, czy problem dotyka innych ulic. W pasie drogowym ulicy szkolnej chodniki są powiatowe. Firma kładąc kable i wykonując studzienki pozostawia po sobie niezbyt dobrze ustabilizowany chodnik: płytki się ruszają, dużo z nich jest popękanych, zapadniętych. Być może to skończą ale na dziś wygląda to kiepsko. Radny prosił aby przyjrzeć się temu. Chodniki są powiatowe ale u nas.

Burmistrz powiedział, iż w ubiegłym tygodniu rozmawiał w tej sprawie z prezesem Ryczkiem i zwracał na to uwagę. Został poinformowany, że wynajęto nowych ludzi i że w tej chwili wygląda to lepiej. Niemniej do zarządu dróg Powiatowych oraz do wykonawcy zostaną wysłane pisma o naprawienie tego, co już zostało zrobione i zawrócona uwaga aby na przyszłość było lepiej. O tym, że odtwarzanie chodników może zostać wykonane prawidłowo świadczy sposób wykonania tych prac  przez firmę pana Gładysza po ułożeniu wodociągu.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż swojego czasu gmina sprzedawała Panu Kraczkowskiemu jedną działkę pod blokiem i drugą pod garażami.  Okazało się, że pomiędzy tymi dwoma działkami  gmina zostawiła sobie jedną działkę stanowiąca niejako ciąg pieszy – drogę dojazdową, na przedłużeniu działek. Ludzie w tej chwili skracają sobie drogę. Dwie nieruchomości nabyte przez Pana Kraczkowskiego zostały zagospodarowane, działka pomiędzy nimi nie jest zagospodarowana. Jest tam obecnie żółty piach. Jeżeli jest to grunt gminy należałoby to skończyć w sposób podobny do sąsiednich nieruchomości albo polbrukiem albo ażurowym betonem.  Ludzie w tej chwili spacerują tam po świeżo zasianej trawie.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż pojawia się coraz więcej sygnałów, także na sesji pojawiły się takie wątpliwości, co do sposobu i metod wyboru technologii projektowania budowy sieci kanalizacyjnej, przede wszystkim na obszarach wiejskich, bo to dotyczy bardziej obszarów wiejskich niż rozbudowy sieci w Krajence.  Kwestia dotyczy wyboru technologii, czyli czy na odcinkach, gdzie projektowana mogła być grawitacja jest tłoczna i odwrotnie, ponieważ nie wzięto pod uwagę czynników ekonomicznych eksploatacji sieci, że będzie znaczne zużycie prądu co stanowić będzie o znacznej wysokości opłat w przyszłości za zrzut tych ścieków. Jest sporo niejasności, coraz więcej otoczki koło budowy sieci kanalizacyjnej. Mówi wyłącznie o projekcie w ramach Ochrony zlewni rzeki Noteć, żeby było jasne czego jego pytanie dotyczy. Pan Rodziewicz, który sprawę referował już chyba nie żyje. Są sprzeczne informacje, jego też to generalnie dotyczy, jak i innych radnych poprzedniej kadencji, ponieważ „siedzieli” w tym projekcie od początku. Wtedy takich wątpliwości co do wyboru technologii , aplikowania i pozyskiwania środków unijnych nie miał, a teraz takie sygnały się pojawiają. Myśli, że należałoby to wyjaśnić. Byli tam technolodzy  i inżynierowie, którzy to projektowali więc sadzi, że nie było w tym przypadku. Chciałby żeby było to wyjaśnione.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż ma ponowny wniosek o ustawienie tablicy z oznakowaniem przy drodze powiatowej przy rozdrożu na Zelgniewo i Maryniec, informującej o kierunku jazdy do Maryńca.

Radna Joanna Wienke powiedziała także, iż dzieci już od jakiegoś czasu korzystają z nowego placu zabaw wykonanego w ramach Odnowy wsi Głubczyn. Dzieci które tam przebywają wchodzą bezpośrednio na drogę powiatową i przechodzą na drugą stronę. Jeżeli byłoby to możliwe prosiłaby o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg o wymalowanie w tym miejscu pasów, aby dzieci mogły bezpiecznie przez nie przechodzić. Po tej stronie drogi, gdzie inwestycja jest zrobiona nie można przejść. Przejście jest możliwe drugą stroną drogi.

Radny Anatol Najmowicz odniósł się do wniosku radnego Piotra Gniota dotyczącego sieci kanalizacyjnej. Myśli, że najważniejsze byłoby poznanie decyzji jednej i drugiej strony, które były podjęte  jeżeli chodzi o zasadność wszystkich urządzeń. Radny złożył wniosek aby zaprosić na sesję Pana Janusza Szczerbiaka.

Radny Adam Klaryński zabrał głos w sprawie WTZ, którego utrzymanie leży w gestii Starostwa Powiatowego. Do WTZ uczestniczy 4 uczestników z gminy Złotów i 2 z gminy Tarnówka. Osoby te dowozi samochód należący do WTZ. WTZ brakuje pieniędzy, ponieważ uczestnicy dojeżdżają z innych gmin. Radny pytał, czy jest możliwość zwrócenia się do starostwa, żeby wnioskowało do gmin Złotów i Tarnówka o dofinansowanie WTZ – chodzi o zakup paliwa. Pani kierownik WTZ wspominała, że są w stanie przyjąć jeszcze kilka osób ale dowóz pomiędzy gminami powoduje koszty.

Burmistrz przypomniał, że gmina nie uczestniczy w finansowaniu WTZ. Tak jak utrzymanie zabytków stanowi zadanie własne gminy, utrzymanie WTZ – nie. Wie o tym, że WTZ mają kłopoty finansowe ale nie wszystkie problemy  musi rozwiązywać gmina. Zwróci się do Starostwa tak jak wnioskował radny ale jaki będzie efekt zobaczymy. Posiada informacje, że kierownik MGOPS oraz kierownik WTZ zamierzają zwrócić się do Starostwa o wyrażenie zgody na utworzenie nowej grupy, ponieważ za każdym uczestnikiem idą dodatkowe pieniądze. To powiat przekazuje środki i to on musi wyrazić zgodę na powstanie dodatkowej grupy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Najmowicza o zaproszenie na sesję Pana Janusza Szczerbiaka. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, 3 było przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  Wniosek został przyjęty większością głosów.

Ad.8.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż na tablicy po prawej stronie wejścia do kościoła pw. św. Józefa znajdują się błędy w datach. Nieścisłości te pokaże sekretarzowi po sesji. Może będzie można to zmienić.

Zdzisław Pasymowski, mieszkaniec Krajenki cieszy się, że z każdym dniem Krajenka wygląda ładniej.  Są jednak jeszcze małe usterki. Jedną ze spraw, którą chciałby poruszyć jest kładka na ulicy Szkolnej. Jest ona wykonana z drewna. Kiedy pada deszcz  przez kilka dni stoi na niej woda. Przechodzi tam młodzież do Gimnazjum oraz wielu mieszkańców. Można by było wywiercić kilka otworów i woda spłynie.  Powstała piękna wysepka na ulicy Złotowskiej, gdzie oczekują odjeżdżający w kierunku Piły. Podróżni oczekują na przyjazd autobusu w deszczu. Przydałoby się tam jakieś zadaszenie. Dobrze byłoby także pomyśleć o ulicy Szkolnej. Na wysokości KOK, po prawej stronie za plebanią stoi woda, która uniemożliwia przejście. Zdzisław Pasymowski mówił także o przystanku autobusowym w kierunku Złotowa, za stacjami CPN. Nie ma tam żadnego chodnika. Ulica jest ruchliwa – rano jeździ bardzo dużo samochodów. Pytał, czy byłaby możliwość, bo się na tym nie zna, aby ten przystanek przenieść na plac CPN. Wnioskował także o podcięcie krzaków rosnących przy skrzyżowaniu ulicy Złotowskiej z ulicą Mickiewicza. Wyjeżdżający z ulicy Mickiewicza maja ograniczoną widoczność z lewej strony.

Zdzisław Pasymowski powiedział, także, iż dobry jest powrót Strażnika Miejskiego. Strażnik cieszy się autorytetem, jest bardzo widoczny . Obserwował go w czasie festiwalu. Uważa, że ten człowiek nadaje się na strażnika. Ponadto podkreślił, iż w Krajence jest ładnie, zielono oraz prosił Burmistrza aby tak było nadal.

Burmistrz powiedział, iż większość spraw, które poruszył Zdzisław Pasymowski nie dotyczą dróg gminnych. Chodniki, które są w mieście Krajenka: ulica Szkolna, Jagiełły, 30 stycznia, Witosa, są własnością powiatu złotowskiego. W ubiegłym roku mieliśmy wizję lokalna na wniosek sołtysa Rutkowskiego. Na jednej z ostatnich sesji był Starosta, który o ile pamięta, jednoznacznie powiedział, że chcą w tym roku przystąpić do rewitalizacji chodników. Wie, że zostały zrobione zgłoszenia, ponieważ dzisiaj do Urzędu wpłynęło stanowisko Konserwatora zabytków, w którym nie wnosi do niego uwag. Zgłoszenia dotyczą ulicy szkolnej i Władysława Jagiełły. Jeżeli zrobiono zgłoszenia, to oznacza, że Starostwo wyłoży pieniądze , żeby te chodniki w tym roku zrobić. Nie liczy na asfalt ale jeżeli uda się zrobić chodniki będzie bardzo dobrze. Nad tymi sprawami czuwają także nasi radni powiatowi.

Radny Jakub Niedźwiecki poparł wypowiedź Pana Zdzisława Pasymowskiego dotyczącą kładki na ulicy Szkolnej.  Radny wnioskował o zrobienie dziur w kładce poprzez które spływałby nadmiar wody po opadach deszczu oraz jej zaimpregnowanie.

Ad.9

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:10 zamknął XX sesję Rady Miejskiej w Krajence. 

 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                        Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                       Przewodniczący Rady