Protokół Nr XVI/03

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 30 grudnia 2003 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 9 00 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i  podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i  2 do nin. protokołu.

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1. Janusz Szczerbiak                 - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2. Grażyna Urbanek                  - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3. Zuzanna Siciarz                     - Sekretarz Gminy,

4. Mirosław Machejek                 - Skarbnik Gminy,

5. Teresa Pełko                         - Kierownik USC

6. Marek Buczkowski                 - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta.

 

 

Ad. 1

W pierwszej kolejności wysłuchano fragmentu Pisma Świętego i wystąpienia ks. Dziekana Józefa Pietrasa nawiązujących do tradycji i przesłania Bożego Narodzenia. Podzielono się opłatkiem oraz wysłuchano kolęd w wykonaniu młodzieżowego zespołu muzycznego KOK.

 

Ad. 2

Po zamknięciu uroczystej części sesji Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

 

1.       Uroczysta część opłatkowa – już zrealizowana.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

5.       Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

b)      nadania imienia parkowi miejskiemu w mieście Krajenka,

c)       zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok.

6.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone podczas poprzedniej sesji.

7.       Zapytania i wnioski radnych.

8.       Wolne głosy, informacje.

9.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono wniosków.

 

Ad. 3

Przewodniczący poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 4 grudnia br. był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence na stanowisku ds. obsługi rady oraz, że nie wniesiono do niego uwag. Ponieważ także podczas sesji nikt nie zgłosił uwag do treści protokołu, Przewodniczący oświadczył, że protokół został przyjęty.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – złożyła informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza.

W okresie międzysesyjnym tj. 5 grudnia do 30 grudnia br. Kierownictwo Urzędu odbyło 4 posiedzenia podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

I.                    Wydano zarządzenia:

1.        Nr 91/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług opiekuńczych na 2004 rok oraz przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych na 2004 rok. W skład Komisji powołano: Barbarę Piechowską, Grażynę Urbanek, Mirosława Machejka. Przetarg odbył się 16 grudnia 2004 roku. Złożono dwie ważne oferty. Pierwszą z nich złożyła Agencja Usług Opiekuńczo Pielęgniarskich w Złotowie Pani Doroty Grochowskiej, drugą Bożena Tasarz – Usługi Opiekuńcze. Do oceny ofert stosowano jako kryterium najkorzystniejszą cenę. Korzystniejszą cenę usługi zaoferowała Pani Bożena Tasarz tj. 7,50 za 1 godzinę usług opiekuńczych i 9 zł za 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.       Nr 92/03 w sprawie prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Krajenka w latach 2004-2006. Zarządzenie ma związek z projektem uchwały budżetowej. Pokazuje prognozowany stan zadłużenia w perspektywie trzyletniej.

3.       Nr 93/03 w sprawie projektu budżetu gminy i miasta Krajenka na 2004. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt budżetu został w dniu 15 grudnia 2003 roku przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

4.       Nr 94/03 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Krajence. Postanowiono nie wykonywać prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 64/2 o powierzchni

5.       Nr 95/03 w sprawie powołania komisji przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu „przebudowa ulic T. Kościuszki, Winiary oraz części ulicy Toruńskiej” oraz Nr 96/03 w sprawie powołania komisji przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu „przebudowa ulic Matejki, Targowej oraz części ulicy Toruńskiej”. Komisje w obydwu sprawach powołano w składzie:

-          Marek Buczkowski – Przewodniczący

-          Bożena Hildebrandt- Sekretarz

-          Grażyna Urbanek       - członek

-          Dariusz Kurcin           -          

-          Mirosław Machejek-   

-          Stefania Brzeczkowska-        

-          Elżbieta Sieg  -          

W dniu 14 listopada br. do gminy wpłynęło pismo Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą o przystąpienie do procedur przetargowych na inwestycje objęte finansowaniem z Programu Operacyjnego SAPARD. Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków wystąpiły opóźnienia w  weryfikacji wniosków. Termin na podpisanie umowy z Agencją upływa 30 kwietnia 2004. Podjęcie działań dopiero z chwilą otrzymania promesy utrudniło by gminie dotrzymanie ww. terminu. Dlatego Agencja wprowadziła możliwość organizacji przetargu z tzw. „klauzulą zawieszającą”. Jest to instrument pozwalający na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zanim zapadnie decyzja o finansowaniu tj. zanim wydana zostanie promesa zawarcia umowy o pomoc z ARiMR. W przypadku gdy do czasu  zakończenia przetargu nie dojdzie do wydania decyzji o finansowaniu inwestycji objętej wnioskiem o pomoc lub gdy decyzja będzie negatywna, postępowanie przetargowe z „klauzulą zawieszającą” można będzie unieważnić.

6.       Nr 97/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszowej. Powołano komisję w składzie:

-          Marek Buczkowski – przewodniczący

-          Elżbieta Sieg - z- ca

-          Bożena Hildebrandt- członek

Celem Komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego na wysokość stawki czynszowej za lokal użytkowy położony przy ul. Toruńskiej 6 w Krajence. Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2004 roku. Powierzchnia lokalu wynosi 14m2. Stawka wywoławcza opłaty czynszowej (bez podatku od nieruchomości) wynosi 4 zł/m2 + podatek VAT 22%. Najemca lokalu użytkowego oprócz opłaty czynszowej będzie zobowiązany do ogrzewania lokalu, utrzymywania czystości przed i wewnątrz lokalu. Wadium wynosi 11,20 zł.

II.                 Zajmowano się sprawami będącymi przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, w wyniku czego przygotowano projekty uchwał w sprawach:

-          zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok,

-          nadania imienia parkowi miejskiemu w Krajence,

-          sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Grażyna Urbanek przedstawiła także informację o realizacji uchwal Rady Miejskiej podjętych podczas ostatniej sesji. Podczas sesji odbytej w dniu 4 grudnia 2003 roku Rada Miejska w Krajence podjęła 6 uchwał, które są realizowane następująco:

 

1.       Uchwała Nr XV/67/03 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Nr XV/68/03 w sprawie zasad poboru podatków w drodze inkasa zostały przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Kolegium RIO dokonało badania uchwał w dniu 9 grudnia br. i nie stwierdziło naruszenia prawa Informacja powyższa stanowiła podstawę do wszczęcia procesu publikacji.

2.       Uchwała Nr XV/69/03 w sprawie remontu Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence była uchwałę o charakterze intencyjnym. Stanowi ona załącznik do wniosku o dofinansowanie remontu z Funduszu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Na jej podstawie w projekcie budżetu na rok 2004 zaplanowano środki stanowiące udział własny gminy.

3.       Uchwała Nr XV/70/03 w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych była również uchwałą intencyjną. Na jej podstawie gmina ubiega się o dofinansowanie modernizacji drogi żużlowej prowadzącej nad jezioro Wapieńskie.

4.       Uchwała Nr XV/71/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok jest realizowana zgodnie z treścią na bieżąco. Uchwała ta została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania jej zgodności z prawem.

5.       Uchwała Nr XV/72/03 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została zrealizowana. tj. poinformowano zainteresowanego o sposobie załatwienia skargi.

Ponadto uchwały zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz przekazane w ustawowym terminie 7 dni, Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zbadania ich  zgodności z prawem a uchwały dotyczące finansów gminy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

Do przedłożonych informacji nie zgłoszono uwag.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad.5

a)

Po wznowieniu obrad, Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania przedłożył projekt uchwały w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

 

Radna Bogumiła Maciejewska zwróciła uwagę, iż projekt, który otrzymała różnił się od wersji odczytanej  przez Wiceprzewodniczącego. W § 1 zamiast słowa „ich” usłyszała „innych”, co zmienia sens uchwały.

 

Wiceprzewodniczący wyjaśnił, iż doszło do przejęzyczenia. Odczytany projekt uchwały jest prawidłowy i zawiera słowo „ich”.

 

Marek Buczkowski poinformował, iż złożonych zostało 70 wniosków na sprzedaż lokali mieszkalnych, co stanowi 65% substancji mieszkaniowej gminy przeznaczonej do sprzedaży. Obecnie toczy się postępowanie w 34 sprawach, dlatego istotne jest przedłużenie obowiązującej uchwały Rady w sprawie bonifikaty, tak aby osoby które złożyły wnioski mogły nabyć mieszkania na zasadach obowiązujących w roku 2003.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/73/03 w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Nieobecny w czasie głosowania radny Anatol Najmowicz.

 

b)

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia parkowi miejskiemu w Krajence odczytał Wiceprzewodniczący Rady.

 

Sekretarz Gminy Zuzanna Siciarz wyjaśniła, iż park o którym mowa w uchwale, położony jest przy kompleksie sportowym i stanowi teren rekreacyjny dla mieszkańców Krajenki. W przypadku podjęcia uchwały w majowy weekend planowane jest uroczyste odsłonięcie tablicy na postumencie znajdującym się w parku.

 

Doszedł radny Anatol Najmowicz zwiększając liczbę radnych obecnych na sali obrad do 15.

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Henryka Brodziaka – autora monografii Krajenki – o wygłoszenie referatu na temat dziejów rodziny Sułkowskich.

Henryk Brodziak przybliżył zebranych postać Księżnej Anny Sułkowskiej i jej zasługi dla miasta.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/74/03 w sprawie nadania imienia parkowi miejskiemu w Krajence- która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

c)

Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok przedłożył Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy. Projekt stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Skarbnik wyjaśnił, iż już wcześniej informował, że wszystkie oszczędności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostaną przesunięte na zapłacenie należności za salę gimnastyczną przy ul. W. Jagiełły. Wygospodarowano 120 tys. zł.  W związku z tym, że pojawiła się możliwość pozyskania samochodu bojowego dla OSP w Krajence, postanowiono uzyskane środki w kwocie 90 tys. zł przeznaczyć na powyższy cel. Samochód kosztuje 296400, kwotę 200400 uzyskano ze źródeł pozabudżetowych. Tym samym na salę gimnastyczną można przeznaczyć 30 tys. zł.

Projekt uchwały w stosunku do tego, który otrzymali radni uległ zmianie poprzez przesunięcie środków w dziale Pomoc Społeczna w kwocie 209 zł. Zmiana ta pozwoli wykorzystać całość środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych.

W konsekwencji spowoduje to zmianę poszczególnych załączników do uchwały. Nastąpiło także zmniejszenie rezerwy budżetowej.

 

Radny Piotr Gniot wyjaśnił, iż do końca nie było wiadomo, czy będzie można dokonać zakupu samochodu. Pozyskano na ten cel znaczące środki zewnętrzne:

-          80 tys. zł – Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego

-          10 tys. zł – Komenda Główna Państwowych Straży Pożarnych

-          40 tys. zł – Zarząd Główny OSP

-          6.400 zł   - Zarząd Wojewódzki OSP

-          64 tys. zł – Komenda Główna Straży Pożarnych

Zakupu dokonał Zarząd Wojewódzki OSP. W tym systemie samochody zakupuje wyłącznie Wielkopolska. W roku 2004 samochód byłby droższy o 22% podatku VAT. Obecnie eksploatowane przez OSP w Krajence samochody mają 25 i 22 lata i zbliżają się do momentu  śmierci technicznej. Samochód został zakupiony bez osprzętu, który zostanie przełożony ze starego samochodu.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/75/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Ad. 6

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka odpowiedział na wnioski i zapytania zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

1.      Przewodniczący Rady Stefan Kitela wnioskował o wykonanie nawierzchni ul. Stanisława Polańskiego, natomiast pan Zdzisław Pasymowski wnioskował o naprawienie ww. ulicy.

W odpowiedzi poinformowano, iż przedmiotowa inwestycja nie została ujęta w planie inwestycyjnym zawartym w projekcie budżetu gminy na 2004 rok.  W roku przyszłym budżet gminy obciążony zostanie nowymi zadaniami własnymi, co znacznie ograniczy możliwości realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych. Taka sytuacja budżetowa nie pozwala na realizację wielu najpilniejszych zadań drogowych nawet tych które z uwagi na nie zadawalający stan techniczny stwarzają użytkownikom dróg wiele utrudnień i niedogodności. Dlatego też czynione będą starania, aby połączyć wszystkie ulice znajdujące się w tym rejonie i łączące się ze sobą w jeden odcinek drogowy, co pozwoliłoby w przyszłości starać się o zewnętrzne środki finansowe na modernizację tych ulic. Warunkiem jest dalsze funkcjonowanie programów operacyjnych typu SAPARD, finansujących inwestycje na terenach wiejskich na dotychczasowych zasadach i wg aktualnie obowiązujących kryteriów.

2.      Radny Henryk Kania wnioskował o bieżące uprzątanie gałęzi i liści gromadzonych przy drogach przez pracowników zatrudnionych przez Urząd, wykonujących prace porządkowe na terenie gminy.

Obecnie pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonują swoje obowiązki wg określonego wcześniej harmonogramu prac porządkowych, którego realizację nadzoruje Strażnik Miejski. Po wykonaniu przez pracowników prac porządkowych nagromadzone przy drogach gałęzie i liście wywożone są na bieżąco, jednak biorąc pod uwagę ich ilość oraz miejsce ich nagromadzenia wywóz ten odbywa się nawet przez okres kilku dni. Wszystkie gałęzie i liście są wywożone i nie pozostają w miejscach ich gromadzenia.

3.       Radny Henryk Kania pytał także, czy prawdą jest, że w przypadku nieobecności w szkole dzieci, które są objęte dożywianiem, przysługujący im posiłek jest sprzedawany innym dzieciom. Pytanie kierowane było do Pani Danuty Balcer – dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Skórce.

Pani Dyrektor wyjaśniła, iż dożywianie prowadzone ze środków MGOPS w Krajence jest z nim rozliczane na podstawie rachunków, na których widnieje liczba zakupionych bułek, drożdżówek, czy jogurtów. Jest ich tyle ile dzieci zostało zakwalifikowanych do pomocy. Sprzedaż posiłków dzieci nieobecnych w szkole jest prowadzona tylko i wyłącznie wtedy, kiedy inni dożywiani uczniowie nie mają już ochoty na drugą porcję. W ten sposób zaoszczędzone pieniądze są przeznaczane na zakup upominków. W tym roku szkolnym są to słodycze z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich dożywianych uczniów. Takie zachowanie jest podyktowane względami wychowawczymi. Wcześniej znajdowano kanapki i drożdżówki w koszach na śmieci lub na parapetach okiennych. Decyzję Dyrektora szkoły zaakceptowały Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna. Z propozycją tą została zapoznana także Pani Barbara Piechowska – kierownik MGOPS w Krajence. Zdaniem Dyrektora takie rozwiązanie jest najlepsze ze względów wychowawczych, pozwala na skrupulatne i sprawiedliwe wykorzystanie środków publicznych. Jest z tym dużo pracy, ale uczy dzieci, że żywności nie można niszczyć.

4.       Radny Henryk Kania powtórzył także swój wniosek zgłoszony w dniu 1 grudnia br. podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej, dotyczący przekazania materiałów rozbiórkowych, które można by wykorzystać do budowy chodnika w Paruszce.
Poinformowano radnego, iż obecnie gmina nie posiada żadnych materiałów rozbiórkowych, które mogłyby być wykorzystane do tego celu. W piśmie wyrażono także pogląd, iż należy unikać działań doraźnych nie przynoszących spodziewanych efektów, tak więc planując takie prace nie wystarczy tylko zabezpieczenie materiałów na inwestycję ale również zapewnienie należyte wykonanie inwestycji. Dlatego osoby, które miałyby realizować zadanie winny posiadać praktykę w zakresie układania chodników. W związku z powyższym nie wydaje się możliwe zlecenia tego typu prac osobom zatrudnionym w ramach prac publicznych czy odbywających karę nałożona przez sąd.

 

Do odpowiedzi udzielonych przez Burmistrza nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7

Nie odnotowano wniosków i zapytań radnych.

 

Ad. 8

Jarosław Skrzypczyński Dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence poinformował, iż KOK zdobył nagrodę w wysokości 25 tys. zł w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na projekt działalności proekologicznej  i prokulturowej. Zgłoszono Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej. Nagroda zostanie przeznaczona na organizacje kolejnej edycji festiwalu. Nagroda została wręczona 17 grudnia 2003 roku w Poznaniu i stanowi uhonorowanie pracy wielu osób.

 

Maria Polańska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – powiedziała, iż Krajenka jest postrzegana przez ludzi dobrze. Doceniane są zabiegi aby miasto piękniało. Mile przyjęto oświetlenie kościoła. W ostatnim czasie zmienił się bardzo park przy dworcu kolejowym, zmieniają się ulice. Jest czysto. Chodnik na ulicy Dworcowej był praktycznie cały zarośnięty trawą, obecnie został uporządkowany.

Jej zdaniem należałoby podjąć inicjatywę w kierunku zazieleniania miasta poprzez organizację konkursu na ukwiecone balkony i ogrody.

 

Longina Baranowska – Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów podziękowała za wsparcie finansowe koła. Poinformowała także, iż koło również otrzymało 48 kg konserw mięsnych, które rozdzielono wśród najbardziej potrzebujących. Otrzymano także 3 paczki dla byłych pracowników PGR.

 

Zdzisław Olczyk poinformował, iż podjęta została inicjatywa utworzenia nowego województwa. Planowane jest włączenie w jego struktury powiatu złotowskiego. Jego zdaniem ktoś musiał podpisać zgodę na takie działanie. Zwracając się do radnych powiatowych powiedział, iż chciałby wiedzieć na jakiej podstawie taką zgodę wyrażono. Jego zdaniem bieżący rok udowodnił, że powiat otrzymał z Województwa Wielkopolskiego znaczącą pomoc.

 

Wiceprzewodniczący H. Kania powiedział, iż korzystając z okazji, że w sesji uczestniczy więcej niż zwykle sołtysów-  kiedy sesje są popołudniu jest ich znacznie mniej – chciałby się przez nich zwrócić do mieszkańców wsi. Podczas spotkania zorganizowanego w dniu 19 grudnia w celu założenia Związku Hodowców Trzody Chlewnej nie uczestniczyli rolnicy z gminy Krajenka. Rok 2004 będzie dla rolnictwa przełomowy. Tereny wsi zostaną dotknięte wieloma problemami. Są problemy ze sprzedażą trzody chlewnej i uzyskaniem dobrej ceny. Lekarz Powiatowy Weterynarii oświadczył kategorycznie, iż z dniem 1 lutego 2004 roku nie sprzeda się tucznika bez oznakowania. Korzystając z obecności radnych powiatowych chciałby się do nich zwrócić o zajęcie się sprawą zagospodarowania padłych zwierząt i podjęcie inicjatywy w kierunku organizacji grzebowiska bądź komory do jej czasowego przechowywania.

 

Piotr Gniot w imieniu środowiska strażaków podziękował Radzie za wygospodarowanie środków na zakup samochodu gaśniczego.

 

Bernadeta Kopeć sołtys wsi Paruszka podziękowała w imieniu własnym i mieszkańców korzystających z pomocy MGOPS w Krajence, Barbarze Piechowskiej  kierownikowi MGOPS za życzliwość i ciepło okazywane potrzebującym oraz pozytywne załatwienie każdego zasadnego wniosku.

 

Ad. 9

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku  obrad Przewodniczący Rady o godz. 11 40 zamknął XVI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                           Stefan Kitela

Referent                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej