Protokół Nr XVII/04

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 26 marca 2004 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Przewodniczący Rady o godz. 14 00 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          -  p. o. Sekretarza Gminy,

4.       Mirosław Machejek               - Skarbnik Gminy,

5.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

6.       Wiesława Żujew                  - inspektor ds. wymiaru podatków w tut. Urzędzie

7.       Marek Buczkowski   - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta,

 

Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący w imieniu Rady Miejskiej podziękował Pani Zuzannie Siciarz Sekretarzowi Gminy Krajenka i pani Teresie Pełko – Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence, w związku z ich przejściem na emeryturę,  za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej.

 

Ad. 1

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok,

b)      przyjęcie budżetu gminy i miasta na rok 2004,

c)       powołania Sekretarza Gminy Krajenka,

d)      powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

e)      zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok 2004,

f)        rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

g)      rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

h)      rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence.

5.       Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2003 rok:

a)      Strażnika Miejskiego w Krajence,

b)      Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych  w Krajence,

c)       Komisariatu Policji w Krajence.

6.       Zapytania i wnioski radnych.

7.       Wolne głosy, informacje.

8.       Zakończenie.

 

Radna Mariola Taracha wnioskowała o wprowadzenie jako punkt 2 porządku obrad wystąpienia Pani Ireny Sienkiewicz, w związku z planowaną budową spalarni odpadów zwierzęcych w gminie Kaczory.

 

Powyższy wniosek został przyjęty 14 głosami za i przy jednym głosie wstrzymującym.

 

Ad. 2

Pani Irena Sienkiewicz poinformowała, iż jest przedstawicielką grupy organizującej protest w związku z planami budowy zakładu utylizacji szczególnego i wysokiego ryzyka w gminie Kaczory.

I. Sienkiewicz powiedziała, iż sprawa miała swój początek w 2003 roku, kiedy Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę w sprawie przekwalifikowania gruntów rolnych na przemysłowe. Na

Sporządzono raport oddziaływania na środowisko, z którym zapoznali się protestujący.  Na kilka dni przed podjęciem decyzji o pozwoleniu na budowę, dołączono do niego aneks. W Śmiłowie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem senatora Stokłosy i osoby przygotowującej raport. W raporcie dopatrzono się wielu nieścisłości dlatego protestujący nie zgodzą się na budowę zakładu, w którym mają być utylizowane szczątki zwierząt chorych na BSE, zwierząt egzotycznych i doświadczalnych, także z zagranicy oraz przeterminowanych leków weterynaryjnych. Jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców. Podczas zebrania zapewniano, że inwestycja będzie bezodorowa, tymczasem specjalista w tym zakresie prof. Pacyna twierdzi,  że obecnie nie ma takich urządzeń.

W Europie funkcjonuje 7 spalarni ale każda z nich jest inna, dlatego nie ma pewności jak to będzie w rzeczywistości wyglądać. Spalarnie, które mają być budowane w Polsce i na Litwie są urządzeniami w trakcie testowania i nie wiadomo jak się sprawdzą.

Wg badań japońskich w wyniku spalania powstają bardzo toksyczne substancje, szkodliwe dla ludzi.

W raporcie brak jest informacji, co stanie się w momencie awarii w zakładzie, ponieważ nie przewidziano magazynów do przechowywania szczątków zwierząt.  Proces technologiczny opiera się na założeniu, iż utylizowany materiał będzie zawierał 6 do 16 % tłuszczu, gdy tymczasem w zakładzie przede wszystkim utylizowane będą mózgi i rdzenie kręgowe, które składają się z białka. W takim przypadku technologia zakłada spalanie mazutu. Jednak nie zaplanowano pojemników do przechowywania mazutu.

W związku z zastrzeżeniami zawiązano grupę całkowicie apolityczną, finansowaną ze środków członków, która domaga się referendum w sprawie budowy spalarni.

Jej zdaniem senator Stokłosa może przekonałby do swojego pomysłu, jednak istniejąca od 15 lat stara spalarnia szkodzi środowisku i zatruwa życie mieszkanców.

I. Sienkiewicz wyraziła przekonanie, że w stosownym momencie do debaty na temat budowy dołączy również gmina Krajenka.

 

Ad. 3

Przewodniczący poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 grudnia 2003 r. był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence na stanowisku ds. obsługi rady oraz, iż nie wniesiono do niego uwag.
Ponieważ także podczas sesji nikt nie zgłosił uwag do treści protokołu, Przewodniczący oświadczył, że protokół został przyjęty.

 

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza.

W okresie międzysesyjnym tj. od 30 grudnia 2003 r. do 26 marca 2004 r. Kierownictwo Urzędu odbyło 10 posiedzeń, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

I.                    Wydano zarządzenia:

1.       Nr 100/04 z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę w zakresie:

-          wykonywania prac i usług geodezyjnych,

-          wykonywania prac i usług szacowania nieruchomości,

-          wykonywania usług w zakresie niwelacji dróg gruntowych,

-          wykonywania usług transportowych i załadunku koparko ładowarką.

W skład Komisji weszli:

-          Marek Buczkowski – przewodniczący

-          Danuta Wrzeszcz       - członek

-          Bożena Hildebrandt - sekretarz

 

Jako kryterium wyboru przyjęto cenę usług.

Na świadczenie usług transportowych wpłynęły 3 oferty:

-          Usługowego Zakładu Transportowo Przeładunkowego Pana Ryszarda i Arlety Górzyńskich ze Złotowa,

-          Zakładu Transportowo Usługowo Handlowego Jana i Krystyny Króli z Miedzybłocia

-          Przedsiębiorstwa Transportowego EKO TRANS ze Złotowa.

Wybrano ofertę Państwa Górzyńskich ze Złotowa

 

Na wykonywanie usług i prac geodezyjnych wpłynęły dwie oferty:

-          Przedsiębiorstwa Geodezyjno Kartograficznego INVEST GEO z Krajenki

-          Biura Geodezji z Jastrowia.

Wybrano ofertę Przedsiebiorstwa Geodezyjno Kartograficznego z Krajenki.

 

Wpłynęły także 3 oferty na wykonywanie prac i usług szacowania nieruchomości:

-          Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego REAL z Piły,

-          Rzeczoznawcy majątkowego Stanisława Komorowskiego z Piły,

-          Rzeczoznawcy majątkowego Mirosławy Pągowskiej z Piły.

Najkorzystniejsza cenowo była oferta Pana Stanisława Komorowskiego z Piły.

Nie wpłynęła żadna oferta na wykonywanie usług w zakresie niwelacji gminnych dróg gruntowych.

 

2.       Nr 101/04 z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne w gminnych zasobach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw kolatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, ustalanie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy należy do kompetencji organu wykonawczego tj. Burmistrza. Skala podwyżki czynszu zależy od stosunku opłat rocznych do wartości odtworzeniowej lokalu. Jeżeli jest to kwota niższa od 1 % wartości odtworzeniowej, to podwyżka może wynieść do 150 % wskaźnika inflacji za poprzedni rok. Przy kwocie wydatku rocznego lokatora między 1-2% wartości odtworzeniowej, podwyżka nie może przekroczyć 120% wskaźnika inflacji. Przy kwocie wydatku rocznego powyżej 3% wartości odtworzeniowej, podwyżka nie może przekraczać 115% wskaźnika inflacji. W przypadku gminy Krajenka zastosowanie ma drugi przypadek, tj. stawki czynszu mogą wzrosnąć maksymalnie 120%.

Od dnia 1 lutego 2004 r, do dnia 31 lipca 2004 r. - obowiązywały będą następujące stawki czynszu za lokale mieszkalne.

-          2,46 – dla lokali w budynkach wybudowanych po 1960 roku (było 2, 43)

-          1,78 – dla lokali w pozostałych budynkach łącznie z budynkiem przy ul. Ogrodowej 3 w Krajence  (było 1,76)

Od dnia 1 sierpnia 2004 r. Do dnia 31 stycznia 2005 r. stawki będą wynosić odpowiednio : 2,49 i 1,80.

Stawka czynszu za lokale socjalne od dnia 1 lutego 2004 r. do 31 stycznia 2005r. wynosi 0,73 zł (było 0,71).

 

Zarządzenie jest realizowane przez Dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence, Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence oraz kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie.

 

3.       Nr 102/04 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka, przeznaczonych do zbycia. Wykaz zawiera 9 pozycji. Są to lokale mieszkalne przeznaczone do zbycia z bonifikatą uchwaloną przez Radę Miejską.

 

4.       Nr 103/04 z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę w zakresie koncepcji technicznej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajenka. Wpłynęły 3 oferty:

-          Projektowanie – specjalność instalacyjno inżynieryjna inż. Hanka Witkowska z Poznania (cena brutto 87.840)

-          TECHNOMONT spółka z o.o. z Wronek ( cena brutto 109.190)

-          Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura z Poznania (cena brutto 60.390)

Wybrano ofertę Zakładu Ochrony Środowiska Krystyny Mitura w Poznaniu.

 

Na bazie przeprowadzonego przetargu, przygotowano i przesłano do podpisania umowę na opracowanie koncepcji techniczno-technologicznej i projektu budowlanego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence. Umowa przewiduje następujący zakres rzeczowy projektów:

-          opracowanie projektów budowlanych wszystkich branż,

-          opracowanie pomiaru robót,

-          opracowanie kosztorysów ofertowych,

-          opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

Zamówienie obejmuje wszystkie uzgodnienia i operaty wraz z wymaganymi raportami oddziaływania na środowisko modernizowanej oczyszczalni ścieków i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ścieków oraz pozwolenia na budowę.

W umowie przewidziano termin opracowania koncepcji techniczno-technologicznej rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków do dnia 31 marca 2004 r, projektu budowlanego do dnia 15 lipca 2004 r.

 

5.       Nr 104/04 z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych Burmistrz w porozumieniu z Archiwum Państwowym może wprowadzić do instrukcji zmiany poprzez dodanie nowych symboli i haseł klasyfikacji w klasach III i IV rzędu. W związku z tym, że obowiązująca instrukcja w wielu miejscach nie odzwierciedlała potrzeb na poszczególnych stanowiskach pracy, zaszła konieczność wprowadzenia nowych haseł i symboli, co też uczyniono, po uzyskaniu pozytywnej opinii Archiwum Państwowego w Poznaniu - Oddział w Pile.

 

6.       Nr 106/04 z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krajence. W związku z przejściem na emeryturę Pani Teresy Pełko, która w Komisji pełniła funkcję koordynatora, zaszła konieczność powołania nowej osoby, która przejęłaby zadanie pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Komisją a Burmistrzem realizującym budżet gminy. W skład Komisji powołano Panią Joannę Kasprzak, która przejęła obowiązki służbowe Pani Pełko.

 

7.       Nr 107/04 z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ofert na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w –Krajence. W skład Komisji weszli:

-          Marek Buczkowski – jako przewodniczący

-          Danuta Wrzeszcz, Joanna Kasprzak, Barbara Piechowska, jako członkowie Komisji

-          Bożena Hildebrandt – sekretarz

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22 marca br. Złożono 2 oferty. Przetarg na dzień dzisiejszy nie został rozstrzygnięty.

 

8.       Nr 108/04  w sprawie wdrożenia Systemu Jakości w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

 

9.       Nr 109/04  w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Jakości w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

 

10.   Nr 110/04 w sprawie określenia Polityki Jakości w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

 

 

II.                 Odbyto spotkania z radnymi reprezentującymi gminę Krajenka w Radzie Powiatu Złotowskiego, w których udział wzięli również kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Spotkanie zaplanowano na 8 stycznia 2004 roku. Na spotkanie nie przybył radny Marek Kitowski, argumentując to nieodpowiednią porą i tematyką. Pani Maria Polańska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła informację na temat swojej pracy w samorządzie powiatowym, z uwzględnieniem  zadań realizowanych na terenie gminy Krajenka. Spotkanie z Panem Markiem Kitowskim doszło do skutku w dniu 16 stycznia 2004 roku. Zebrani pytali radnego m.in. o jego zaangażowanie w sprawy dotyczące społeczności gminy Krajenka, co sądzi o emisji obligacji oświatowych, jak wygląda problem bezrobocia w powiecie oraz o ilość osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, jak ocenia program nadzieja oraz co sądzi o odmowie współpracy gminy z powiatem przy opracowaniu Powiatowego Programu Usuwania Stałych Odpadów Komunalnych

 

III.               Rozpatrzono podanie Pana Leonarda Chwiałkiewicza zam. w Skórce o wydanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu nieczystości płynnych. Złożony wniosek spełniał warunki formalne określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, tj.  zawierał m.in. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem oraz udokumentowanie gotowości odbioru ścieków przez stację zlewną, dlatego zezwolenie zostało wydane na okres 3 lat.

 

IV.                Przygotowano i podpisano umowę dotyczącą odbioru odpadów zwierzęcych uznanych za odpady szczególnego i wysokiego ryzyka z firmą Struga S.A. Umowa zawiera zobowiązanie ww. zakładu do odbioru i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Krajenka, dostarczenie pojemników na odpady oraz ich załadunek. Opłata za gotowość odbioru odpadów wynosić będzie 500 zł + VAT miesięcznie, ponadto gmina uiszczać będzie opłatę za każdy kilogram odpadów. Umowa zawiera również zastrzeżenie, iż odpady zwierzęce pochodzące od rolników będą odbierane na warunkach nie gorszych niż za usługi świadczone gminie.

 

V.                  Przygotowano projekty uchwał Rady Miejskiej w Krajence:

a)      w sprawie powołania Sekretarza Gminy,

b)      w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c)       w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence.

oraz przyjęto informacje o działalności w roku 2003:

-          Strażnika Miejskiego w Krajence,

-          Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajence,

-          Komisariatu Policji w Krajence.

 

Grażyna Urbanek przedłożyła także informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji w dniu 30 grudnia 2003 roku.

 

Podczas sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2003 roku Rada Miejska w Krajence podjęła 3 uchwały, które są realizowane następująco:

 

1.        Nr XVI/73/03 w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych została przekazana do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Publikacja nastąpiła w dniu 21 stycznia 2004r. w Dzienniku nr 4 pod pozycją 109 i weszła w życie w dniu 4 lutego br.  Uchwała będzie realizowana do 30 września 2004 roku.

 

2.       Nr XVI/74/03 w sprawie nadania imienia parkowi miejskiemu w Krajence. Uroczyste nadanie imienia nastąpi w maju br.

 

3.       Nr XVI/75/03 w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta została zrealizowana.

 

Ponadto uchwały zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz przekazane w ustawowym terminie 7 dni, Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zbadania ich  zgodności z prawem a uchwały dotyczące finansów gminy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

a)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok przedstawił Henryk Kania Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

 

Radny Anatol Najmowicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady, poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji szeroko omawiano projekt uchwały, który ostatecznie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 3 głosami za, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.

 

Radna Barbara Kartuszyńska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady, poinformowała, iż Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Radny Stanisław Kosecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady powiedział, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała program.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż cieszy zaangażowanie w akcję letnią dla dzieci ze wsi, na którą przeznaczono 15 tys. zł. Program zakłada wydatek 10 tys. zł na prowadzenie świetlicy. Taka sama kwota została zaplanowana na wsparcie Festynu Pomocna Dłoń, który jest akcją trwającą dwa dni. Jego zdaniem zostały zachwiane proporcje. Dlatego wnioskował o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na organizacje Festynu o 2 tys. zł i przeznaczenie ich na zakup sprzętu sportowego. Pytał, czy istnieje taka możliwość.

 

Zofia Urbanek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stwierdziła, iż jeżeli chodzi o kwestie finansowe, decydujące znaczenie ma wola Rady. Komisja swoje propozycja przedstawiła w przedłożonym programie.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż dyskusje na ten temat toczyły się podczas posiedzenia Komisji. Jego zdaniem przeliczając kwotę dofinansowania na liczbę uczestników festynu i dzieci korzystających ze sprzętu w szkole, wydatek wydaje się zasadny. Ponadto w budżetach szkół także planowane są zakupy sprzętu sportowego. W związku z tym proponuje pozostawić program bez zmian.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Oddano 12 głosów za podjęciem uchwały oraz 3 głosy wstrzymujące.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów, podjęła uchwałę Nr XVII/76/04 w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

b)

 Projekt budżetu gminy i miasta Krajenka na rok 2004 przedłożył Skarbnik Gminy Mirosław Machejek, którego wystąpienie zostało złożone na piśmie – załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Radny Stefan Kitela pytał kiedy gmina może liczyć na środki z funduszu SAPARD oraz co jest przyczyną braku promesy.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż pewność co do uzyskania promesy gmina powinna mieć w najbliższym okresie ze względu na krótki okres inwestycyjny. Brak jest obecnie informacji od Agencji i oficjalnego potwierdzenia dotyczącego finansowego udziału państwa.

 

Radny Anatol Najmowicz w imieniu Komisji Społecznej poinformował, iż budżet został pozytywnie zaopiniowany większością głosów tj. 4 głosami za i 1 głosie wstrzymującym.

 

Radna Barbara Kartuszyńska przedstawiła wynik głosowania w Komisji Gospodarczej. Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie, tj. oddano 3 głosy za, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

 

Radny Stanisław Kosecki poinformował, iż Komisja Rewizyjna, po rzetelnym i wnikliwym rozpatrzeniu projektu budżetu zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż rada wnikliwie analizowała budżet, komisje zebrały się jeszcze na dzień przed sesją. Budżet nie jest na pewno na miarę potrzeb, ale na miarę możliwości a może nawet ponadto, biorąc pod uwagę proponowany znaczący deficyt. Jego zdaniem projekt budżetu został dobrze przygotowany pod katem oświaty, jednak wskazane byłoby udostępnienie radnym w najbliższej przyszłości danych na temat kosztów funkcjonowania filii w Dolniku, Śmiardowie Kraj. i Podróżnej. Materiał ten stanowiłby podstawę do ciekawej dyskusji.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż dokładne podanie kwot może nie być możliwe, ponieważ filie są na potrzeby księgowości rozliczane łącznie z placówkami macierzystymi. Dane mogą być w związku z tym niedokładne.

 

Radna Mariola Taracha rozdała wykresy związane z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz danymi za rok 2003. Stwierdziła, iż są one nieprecyzyjne w związku ze zmianami dokonanymi w projekcie – materiały przygotowane przez radną stanowią załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Analizując inwestycje za rok 2003 widać, że główną inwestycją był remont sali gimnastycznej w Krajence, 1/3 środków pochłonęła komputeryzacja Urzędu, co powinno podnieść jakość świadczonych usług.

Zdaniem radnej potrzeby są ogromne a budżet skromny. Radna powiedziała, iż zdaje sobie sprawę z faktu, ze zaspakajanie potrzeb mieszkańców wsi jest droższe niż mieszkańców miasta, jednak słychać opinię, że potrzeby wsi zaspakajane są zbyt wolno. Z jej obliczeń wynika, że 85%inwestycji jest skierowanych do mieszkańców Krajenki a jedynie 9% do mieszkańców wsi. Na wielu wsiach ludzie domagają się oświetlenia, drobnych punktów, gdzie dzieci chodzą do szkoły po ciemku. Oświetlenie kościoła stanowi niewątpliwie element promocji miasta, ale istnieją również inne możliwości w tym zakresie. Jej zdaniem budżet jest tak skonstruowany, że ruszenie jakiejkolwiek pozycji spowoduje brak możliwości realizacji zadań.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż w budżecie zaplanowano 149 tys. zł na wykonanie dokumentacji bardzo poważnego zadania na terenie wiejskim, wielokrotnie przewyższającego wieloletnie budżety. W jednym roku trudno równo podzielić środki, ale przedsięwzięcia są realizowane stopniowo w roku bieżącym wykonana zostanie dokumentacja. Najpierw jednak niezbędna jest inwestycja w Krajence, ponieważ planowane kolektory należy do czegoś podłączyć.

 

Radny Henryk Kania podziękował za rzeczowe opracowanie budżetu. Wyraził pogląd, iż jest to budżet trudny, trudno w nim przemieszczać środki. Powiedział, iż wierzy, że dojdzie do kanalizacji wsi. Pan Burmistrz oświadczył, iż obecnie nie może określić terminu realizacji tego zadania, nikt dziś nie odpowie za ile lat to nastąpi. Pozostają nie załatwione sprawy oświetlenia dróg.

Radny Kania powiedział, iż SAPARD dysponował środkami na inwestycje na terenach wiejskich, gmina z nich jednak nie skorzystała. Są w gminie zakątki, gdzie dzieci chodzą do szkoły w gumowcach i po ciemku. Jego zdaniem drobne sprawy należy realizować na bieżąco. Mieszkańcy wsi zawsze chętnie współuczestniczą w wykonywanych pracach. Wnioskował o załatwienie najpilniejszych spraw.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż 36 tys. zł przeznaczono na kulturę fizyczną i sport, w tym znajdują się środki na utrzymanie budynków na stadionie w Krajence. Uczestniczył w ostatnim czasie w spotkaniu walnym LZS Iskra, gdzie usłyszał gorzkie słowa pod adresem samorządu. Zdaniem sportowców potrzeby Iskry na 2004 rok, to ok. 23 tys. zł. Na całą działalność klubową przeznaczono 26 tys. zł. Jego zdaniem na sport zaplanowano zbyt małą kwotę.

 

Skarbnik stwierdził, iż nie tylko w tym dziale ograniczono wydatki. Zakładając, że całą działalność klubową finansuje gmina, to byłaby to jeszcze jedna jednostka budżetowa. O ile gminy nie stać na realizację zadania, przekazuje środki na wykonanie zadań innemu podmiotowi. Dofinansowanie gminy dla sportu przewidziano na miarę możliwości.

Skarbnik zwrócił także uwagę, iż wydatki na sport są ukryte także w innej działalności. Z sal gimnastycznych mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy. Wydatki na ten cel znajdują się w budżecie oświaty. Sale pozyskują środki na swoje utrzymanie dzięki wsparciu kontrahentów zewnętrznych. Liczba stowarzyszeń w gminie wzrosła, mogą one legalnie prowadzić działalność i pozyskiwać środki z zewnątrz.

 

Radny Paweł Wróbel pytał, czy w związku z wprowadzeniem podatku VAT w nowych stawkach, wartości inwestycji są wystarczająco oszacowane.

 

Skarbnik powiedział, iż przetargi na wykonanie ulic są w trakcie przeprowadzania i znane są już kwoty niezbędne na realizację tych inwestycji. Oferty zawierają kwoty brutto, dlatego ryzyko zostało przeniesione na wykonawców. W przypadku sali gimnastycznej, ryzyko takie nie istnieje. Podobnie jest z inwestycją drogową Czajcze – Smiardowo Kraj. która będzie realizowana jeszcze w miesiącu kwietniu oraz iluminacją kościoła, która można wykonać w bardzo krótkim terminie.

Wzrost stawek podatku VAT może wpłynąć na koszty wykonania modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence, jednak inwestycja ta jest planowana na okres dwóch lat. Wzrost wydatków spowoduje przejście części należności na rok 2005.

 

Radny Czesław Bannach wnioskował aby w przyszłości więcej środków przeznaczać na sport i środowisko wiejskie, ponieważ na wsi ludzie mają wyłącznie szkołę, kościół i mecz w niedzielę. Prosił również o rozważenie możliwości zainstalowania w drugiej połowie roku lamp w Podróżnej przy drodze do Gmurowa.

 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. Oddano 12 głosów za podjęciem budżetu w przedłożonej formie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Wobec wyników głosowania, Przewodniczący ogłosił, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XVII/77/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2004 rok- która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

c)

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła przebieg pracy zawodowej kandydata.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż to Burmistrz jest odpowiedzialny za Urząd i dlatego sam dobiera ludzi do pracy. Stwierdził, iż nie ma zastrzeżeń co do wyboru osób, jednak skoro ustawa do kompetencji Rady pozostawiła ich powołanie, to rada powinna się dowiedzieć o zatrudnieniu od Burmistrza a nie przez media. Czy wybór był właściwy oceni społeczeństwo.

 

Radny Anatol Najmowicz, w imieniu Komisji Społecznej, poinformował, iż projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie większością głosów tj. oddano 4 głosy za , 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

 

Radna Barbara Kartuszyńska przekazała wynik głosowania w Komisji Gospodarczej. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym.

 

Radny Stanisław Kosecki powiedział, iż Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z uwagą na przyszłość, wyrażoną przez radnego Michalskiego.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż podczas posiedzenia Komisji wstrzymał się od głosu, ponieważ stoi na stanowisku, iż należało przewidzieć awans lokalnych pracowników- również wykształconych i zdolnych. Kandydaci mają taką rekomendację, iż dziwi się, że chcą pracować w Krajence.

 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. Radni oddali 13 głosów za jej podjęciem oraz 2 głosy wstrzymujące.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XVII/78/04 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Krajenka – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

d)

Projekt uchwały w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence przedłożył Wiceprzewodniczący Rady.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła przebieg pracy zawodowej kandydatki.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż jest pod wrażeniem wykształcenia Pani Kasprzak. Ma nadzieje, że USC pod nowym kierownictwem rozpocznie nowatorskie działania i wprowadzi nową jakość w tym zakresie. Wyraziła życzenia aby kandydatka miała możliwość wykazania się posiadanymi umiejętnościami.

 

Przewodniczący Komisji poinformowali o wynikach głosowania na Komisjach:

1)      Komisja Społeczna – 3 głosy za, 2 wstrzymujące,

2)      Komisja Gospodarcza – 2 głosy za, 3 wstrzymujące,

3)      Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Oddano 12 głosów za podjęciem uchwały oraz 3 głosy wstrzymujące.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XVII/79/04 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence, która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

e)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2004 rok przedłożył Wiceprzewodniczący Rady.

 

W punkcie tym nie odnotowano dyskusji.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/80/04 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2004 rok- która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

f)

Przewodniczący poinformował, iż w listopadzie 2003 roku, do Rady Miejskiej wpłynęła skarga Pana Romualda Jasiaka na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, w związku z realizacją uchwały NR V/17/03 Rady Miejskiej w Krajence w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Rada przekazała skargę do zbadania Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska Komisji w powyższej sprawie.

Ze skargą oraz stanowiskiem Komisji rewizyjnej zapoznały się także wszystkie Komisje Rady.

 

Radny Stanisław Kosecki odczytał stanowisko Komisji oraz proponowane uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i w konsekwencji wnioskował o uznanie jej za bezzasadną.

 

Przewodniczący poddał wniosek Komisji Rewizyjnej pod głosowanie, w wyniku którego został on przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący ogłosił, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę NR XVII/81/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

g)

Przewodniczący Rady poinformował, iż również kolejna skarga na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka została złożona przez Pana Romualda Jasiaka oraz, iż rozpatrywały ją wszystkie Komisje Rady. W związku z powyższym poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie.

 

Przewodniczący Komisji poinformowali o wynikach głosowania na Komisjach:

1)      Komisja Społeczna –  jednogłośnie bezzasadna

2)      Komisja Gospodarcza – jednogłośnie bezzasadna

3)      Komisja Rewizyjna – jednogłośnie bezzasadna

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o uznanie skargi za bezzasadną. Wniosek  został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący ogłosił, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/82/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

h)

Przewodniczący Rady poinformował, iż kolejna skarga została złożona na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence przez Panią Urszulę Jasiak oraz, że rozpatrywały ją wszystkie Komisje Rady. W związku z powyższym poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie.

 

Przewodniczący Komisji poinformowali o wynikach głosowania na Komisjach:

1)      Komisja Społeczna –  jednogłośnie bezzasadna

2)      Komisja Gospodarcza – jednogłośnie bezzasadna

3)      Komisja Rewizyjna – jednogłośnie bezzasadna

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o uznanie skargi za bezzasadną. Wniosek  został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący ogłosił, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/83/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence, która stanowi załącznik nr 12  do nin. protokołu.

 

Ad.6

a)

Jerzy Baran – Strażnik Miejski - przedłożył sprawozdanie z działalności za 2003 rok – które zostało złożone do protokołu na piśmie i stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż często pyta mieszkańców o współpracę ze Strażnikiem Miejskim. Opinie są wyłącznie pozytywne, a ludzie zadowoleni.

 

Radny Henryk Kania wyraził pogląd, iż to co Strażnik przedstawił w sprawozdaniu jest rzeczywistością. Zakres czynności nałożonych na Strażnika jest bardzo rozległy w stosunku do innych pracowników. Na Komisji pytał Burmistrza, czy nie byłoby możliwości zatrudnienia drugiego strażnika. Tereny wiejskie są rozrzucone, ale Strażnik jest wszędzie. Za złożoną informację należą się słowa uznania i podziękowania.  W okresie, kiedy zatwierdzano strażnika był również radnym i nie zawiódł się głosując na tą osobę i w całej rozciągłości ją popiera.

Powiedział, iż chciałby zwrócić uwagę i dać wzór kierownictwu Urzędu, żeby nie wysługiwać się tylko Strażnikiem w niektórych sprawach. Strażnik współpracuje z MGOPS, często go widać z tymi pracownikami, jednak apelowałby żeby drobne sprawy, gdzie leży to w kompetencji jakiegoś urzędnika, aby też ze Strażnikiem dojechał. Za przykład współpracy Strażnika z innymi pracownikami, można podać współpracę z MGOPS. W jego odczuciu, w obecnej trudnej sytuacji i biedzie szczególnie w terenie wiejskim, Strażnik potrafi dogadać się z ludźmi i znaleźć z nimi wspólny język. Postulował, aby Strażnik ostrzej traktował winnych powstawania dzikich wysypisk śmieci i w przypadku ustalenia sprawców nie poprzestawać na ustnych pouczeniach. Śmieci jest bardzo dużo w lasach i w rowach. Ktoś musi to posprzątać i zapłacić.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż chciałby również podziękować Strażnikowi za jego pracę, a także za to, że zawsze potrafi fachowo i wszechstronnie odpowiedzieć na kierowane do niego pytania. Pytał również Strażnika jaka jest skala „zaszczurzenia” ul. V Dzielnicy. Radny również wnioskował o karanie wypalających rowy i śmieci.

 

Sprawozdanie Strażnika Miejskiego radni przyjęli jednogłośnie.

 

b)

Piotr Gniot Komendant Gminny Straży Pożarnych w Krajence przedłożył sprawozdanie z działalności OSP za 2003 rok. Sprawozdanie zostało złożone do protokołu na piśmie i stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

 

Henryk Kania powiedział, iż chciałby podziękować Straży za inicjatywę i wykonywanie społecznej funkcji. Pytał też, czy zawodowa Straż w Złotowie jest lepiej wyposażona.

 

Piotr Gniot powiedział, iż jest daleki od dokonywania podziału straży. Jednostka w Krajence jest w dobrej sytuacji, ponieważ należy do niej 12 strażaków zawodowych, w ostatnim czasie przybył jeden. Wiąże się to z obniżeniem kosztów funkcjonowania, ponieważ posiadają oni ubezpieczenie oraz badania. Ich szkolenie przeprowadzają również jednostki macierzyste.

 

Radny Czesław Bannach powiedział, iż dziękuje za samochód, który otrzymała jednostka z Podróżnej. Jest on we wsi bardzo potrzebny, ponieważ usprawni działania strażaków.

 

Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę.

 

Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę.

 

c)

Po wznowieniu obrad Wiesław Henicz – Komendant Komisariatu Policji w Krajence przedłożył sprawozdanie z działalności Komisariatu za 2003 rok. Sprawozdanie zostało złożone do protokołu na piśmie i stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

 

Radny Stefan Kitela poinformował, iż na terenie Zespołu Szkół Spożywczych dwa razy odbyły się działania prewencyjne z psem. Jest to bardzo dobra rzecz.

Pytał również jak wygląda sprawa kadry i młodych policjantów, którzy po szkoleniu są zabierani z Krajenki.

 

Komendant Henicz powiedział, iż obecnie w Komisariacie w Krajence są dwa wakaty w służbie prewencyjnej, co stanowi duże osłabienie w stosunku do 15 etatów, jakie ma jednostka.  Jest rotacja kadr – policjanci przychodzą do Krajenki i w krótkim czasie odchodzą do innych miejscowości. Od czasu kiedy jest komendantem miało miejsce 6 takich zdarzeń. Obecnie uzyskał zapewnienie, iż wakaty zostaną uzupełnione. Należy zaznaczyć, że młody policjant jest pełnowartościowym pracownikiem dopiero po 3-4 latach pracy.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 7

Radny Stanisław Michalski, w związku z informacją, iż przetarg na świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości wygrał ponownie Pan Komorowski, z którym ostatnio były problemy, pytał czym kierowała się Komisja dokonując wyboru.

 

G. Urbanek wyjaśniła, iż podstawowym kryterium wyboru było zapytanie o cenę. Oferta Stanisława Komorowskiego było o około 50% niższa niż pozostałe.

 

Ad. 8

Adam  Pobereźny sołtys wsi Śmiardowo Kraj. poinformował Radę o klęsce, która dotknęła jednego z rolników, na skutek wichury i spięcia instalacji elektrycznej. Rolnik stracił stado krów mlecznych, które stanowiły jego jedyne źródło utrzymania oraz bydło opasowe. Wieś ze swojej strony wsparła rolnika kwotą 3.500 zł oraz darami w naturze, jednak to nie wystarczy na pokrycie kosztów wiosennych prac polowych. Zwrócił się do radnych z prośbą o pomoc w postaci przekazania diety.

 

Radny Henryk Kania poinformował, iż zgodnie ze swoim zobowiązaniem przekazał dokumentację oczyszczalni ścieków w Dolniku. Wyraził nadzieję, że Burmistrz będzie miał z tego tytułu możliwość podjęcia działań w Agencji.

Radny powiedział również, iż co roku z budżetu gminy przekazywane są środki na dofinansowanie organizacji festiwalu czerwonokrzyskiego. Wcześnie były składane w tej sprawie coroczne informacje, dlatego uważa, że w roku bieżącym powinno być podobnie.

Apelował również aby w miarę możliwości, w trakcie roku, załatwiać drobne sprawy zgłaszane przez mieszkańców, chociażby budowę chodnika w Dolniku.

 

Radny Piotr Gniot postulował, aby Burmistrz udzielił pomocy prawnej poszkodowanemu rolnikowi, o ile ten zwróci się z taką prośbą, ponieważ  o ile instalacja elektryczna była sprawna, w grę może wchodzić roszczenie o odszkodowanie.

 

 

Ad. 9

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku  obrad Przewodniczący Rady o godz. 18 20 zamknął XVII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                 Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                Stefan Kitela

Referent                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej