Protokół Nr XVIII/04

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 30 kwietnia 2004 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Przewodniczący Rady o godz. 1400 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu. Nieobecny radny Anatol Najmowicz.

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek               - Skarbnik Gminy,

5.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

6.       Wiesława Żujew                  - inspektor ds. wymiaru podatków w tut. Urzędzie

7.       Marek Buczkowski   - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta,

 

Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący nawiązał do daty 1 maja 2004 roku, kiedy Polska wejdzie w struktury Unii Europejskiej oraz poprosił Marka Kitowskiego – Przewodniczącego Koła Europejskiego przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence o wygłoszenie okolicznościowego referatu.

 

Ad. 1

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za 2003 rok.

5.       Sprawozdania z działalności za 2003 rok:

a)      Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,

b)      Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej,

c)       Komisji Społecznej Rady Miejskiej.

6.       Ocena wykonania budżetu gminy i miasta za 2003 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok.

7.       Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2003 rok:

a)      Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

b)      Krajeńskiego Ośrodka Kultury,

c)       Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,

d)      Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkól i Przedszkoli w Krajence.

8.       Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

9.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

10.   Zapytania i wnioski radnych.

11.   Wolne głosy, informacje.

12.   Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 marca br. był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence na stanowisku ds. obsługi rady oraz, iż nie wniesiono do niego uwag. Ponieważ także podczas sesji nikt nie zgłosił uwag do treści protokołu, Przewodniczący oświadczył, że protokół ten został przyjęty.

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek - z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 

W międzyczasie doszedł radny Anatol Najmowicz zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

 

W okresie międzysesyjnym tj. od 26 marca do 30 kwietnia 2004 r. Kierownictwo Urzędu odbyło 5 posiedzeń, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

I.                    Wydano zarządzenia:

1.       Nr 111/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Na mocy niniejszego zarządzenia przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka, nieruchomość zabudowaną budynkiem kotłowni, położoną w Krajence przy ul. Floriańskiej, oznaczoną numerem geodezyjnym 53/2 o pow.

2.       Nr 113/04 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego. Od dnia 1 kwietnia 2004 roku funkcję pełnomocnika wyborczego pełni Pan Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy. Wydanie zarządzenia miało związek z odejściem poprzedniego urzędnika wyborczego na emeryturę. Zadaniem urzędnika wyborczego jest koordynowanie prac związanych z organizacją wszelkiego rodzaju wyborów i referendum.

3.       Nr 114/04 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Krajenka. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz ustala układ wykonawczy budżetu w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu przez Radę. Układ wykonawczy ustalono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/77/04 w sprawie budżetu gminy i miasta na 2004 rok.

4.       Nr 115/04 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok. Sprawozdanie to będzie przedmiotem obrad Rady podczas dzisiejszej sesji.

5.       Nr 116/04 z dnia 9 kwietnia 2004 roku w sprawie systemów przetwarzania danych stosowanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Zarządzenie ma na celu uporządkowanie bazy informatycznej i wskazanie które programy są legalnie dopuszczone do użytkowania w Urzędzie. Określa też tryb wprowadzania nowych programów lub zmiany oprogramowania. Obowiązek wprowadzenia zarządzenia w powyższej sprawie wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

6.       Nr 118/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta Krajenka. Decyzję o deratyzacji w obrębie ul. V Dzielnicy i Wojska Polskiego podjęto na wniosek mieszkańców. Zgodnie z zarządzeniem Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej został zobowiązany do wyłożenia trutek w studzienkach kanalizacyjnych i kanalizacji sanitarnej tj. na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania oraz do dokonania naprawy uszkodzeń kanalizacji sanitarnej. Na terenie objętym deratyzacją rozmieszczone zostaną ostrzegawcze tablice informacyjne. W dniu 16 kwietnia poinformowano o deratyzacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie. W dniu 20 kwietnia 2004 roku podpisana została umowa o przeprowadzenie deratyzacji z Zakładem Usługowym „Romtex” z Piły. Zleceniobiorca zobowiązał się do uzupełnienia wkładów pojemników do deratyzacji w zależności od potrzeb w terminie od 21 kwietnia do 20 maja 2004 roku. Wynagrodzenie wynosić będzie 18 zł brutto od studzienki kanalizacyjnej.

7.       Nr 119/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora placówki szkolnej. Z dniem 31 sierpnia br. upływa okres na jaki powierzono pełnienie funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie Panu Bogusławowi Wójtowiczowi. W takiej sytuacji Burmistrz może ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora lub powierzyć je dotychczasowemu dyrektorowi. Przed podjęciem decyzji w powyższej sprawie, Burmistrz, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zasięgnął opinii

-         Kuratorium Oświaty Oddział w Pile

-         Rady Pedagogicznej PSP w Głubczynie

-         Rady Rodziców przy PSP w Głubczynie

Wszystkie wymienione podmioty wyraziły pozytywną opinię w sprawie zamiaru ponownego powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi. W związku z powyższym powierzono Panu Bogusławowi Wójtowiczowi stanowisko dyrektora na okres kolejnych pięciu lat tj. do 31 sierpnia 2009 roku.

8.       Nr 120/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Krajenka w latach 2004-2006. Opracowanie prognozy kwoty długu jest wymagane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w celu oceny możliwości spłaty w kolejnych latach, pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminę.

9.       Nr 121/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok. Zmiana była spowodowana koniecznością wprowadzenia do budżetu dotacji na wyposażenie stanowisko ds. wypłaty świadczeń rodzinnych oraz przekwalifikowania środków, które wpłynęły do gminy jako refundacja wydatków na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

10.   Nr 122/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2004. Zmiana układu wykonawczego została wprowadzona stosownie do zmiany budżetu.

11.   Nr 123/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Krajence. Zarządzenie dotyczy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 299 o pow. 18 m2, położonej w Krajence przy ul. Bydgoskiej. Jest to grunt pod garażem.

12.   Nr 124/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2004 rok oraz 125/04 w sprawie zmiany układu wykonawczego gminy. Konieczność zmiany budżetu nastąpiła w związku z przekazaniem dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 7.369 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z utworzeniem stanowiska pracy, w związku z realizacją świadczeń rodzinnych. Zmiany zostały dokonane zgodnie z przeznaczeniem ww. środków.

II.                 Rozpatrywano kwestię podpisania porozumienia z Powiatem Złotowskim w sprawie zakupu broni typu „pallmer” z przeznaczeniem dla powiatowego lekarza weterynarii, która służyłaby do usypiania zwierząt podejrzanych o wściekliznę. W przedsięwzięciu mają wziąć udział powiat Złotowski oraz gminy znajdujące się na jego terytorium. Gmina Krajenka nie została oficjalnie zaproszona do współudziału w realizacji zadania. Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem porozumienie przewiduje udział gmin w wysokości 600 zł, pozostała kwota ma stanowić udział powiatu. Starostwo na dzień dzisiejszy nie potrafi podać kosztów zakupu ani parametrów broni. Postanowiono jednogłośnie, że porozumienie w proponowanej formie, wobec braku informacji o faktycznej cenie zakupu ww. broni nie może zostać przez gminę podpisane. Gmina Krajenka jest gotowa współuczestniczyć w realizacji zadania pod warunkiem, iż porozumienie będzie uwzględniało procentowy, a nie kwotowy udział finansowy poszczególnych jednostek i obciążenie dopiero po przedstawieniu faktury.

III.               Przygotowano i przekazano pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie do 700 tys. zł zostało zaplanowane w budżecie gminy i miasta na 2004 rok, jako źródło finansowania modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence. Niemniej ze względów proceduralnych konieczne jest podjęcie przez Radę odrębnej uchwały.

IV.                Rozpatrzono, przyjęto i przekazano pod obrady Rady Miejskiej sprawozdania z działalności za 2003 rok:

-         Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

-         Krajeńskiego Ośrodka Kultury,

-         Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,

-         Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence.

 

G. Urbanek złożyła również informację dotycząca realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętej podczas sesji w dniu 26 marca 2004 roku.

Podczas sesji odbytej w dniu 26 marca 2004 roku Rada Miejska w Krajence podjęła 8 uchwał, które były realizowane następująco:

 

1.        Nr XVII/76/04 w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok. Program jest realizowany zgodnie z treścią na bieżąco.

2.       Nr XVII/77/04 w sprawie przyjęcia budżetu gminy i miasta na 2004 rok. Uchwała jest realizowana na bieżąco. Obecnie Urząd oczekuje na informację RIO w sprawie zgodności uchwalonego budżetu z prawem. Opinia RIO w powyższej sprawie jest konieczna do złożenia wniosku o ogłoszenie budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3.       Nr XVII/78/04 w sprawie powołania Sekretarza Gminy – została zrealizowana.

4.       Nr XVII/79/04 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence – została zrealizowana.

5.       Nr XVII/80/04 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na rok 2004 – jest realizowana przez Przewodniczących Komisji.

6.       Nr XVII/81/04 oraz XVII/82/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, zostały zrealizowane, tj. poinformowano skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

7.       Nr XVII/82/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence, również została zrealizowana.

 

Ponadto uchwały zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz przekazane w ustawowym terminie 7 dni, Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zbadania ich  zgodności z prawem. Uchwały dotyczące finansów gminy przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence złożył sprawozdanie z działalności Rady za rok 2003. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Ad. 5

a) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2003 złożył Stanisław Kosecki – Przewodniczący Komisji. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

b) Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence za 2003 rok złożyła Barbara Kartuszyńska – Przewodnicząca Komisji. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

c) Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence za 2003 rok złożył Anatol Najmowicz – Przewodniczący Komisji. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag i stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 6

Przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok oraz opinii o przedłożonych sprawozdaniach.

Sprawozdanie oraz opinię o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2003 r. wyrażoną w uchwale Nr SO –19/14/04/2/Pi z dnia 20 kwietnia 2004 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przedstawił Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy. Sprawozdanie i  opinia RIO stanowią odpowiednio  załączniki nr 7 i nr 8 do nin. protokołu.

 

Radny Stanisław Kosecki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady przedstawił opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok, która została wyrażona w uchwale Nr 2/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2003 r oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok – uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniami rocznymi złożonymi przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sprawozdaniami budżetowymi za 2003 rok, informacją opisową do tych sprawozdań, odnosząc się do budżetu uchwalonego na 2003 rok ze zmianami, wnioskuje o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok.

 

Radny Henryk Kania – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - odczytał uchwałę Nr SO-4/34/AB/04/Pi z dnia 20 kwietnia 2004 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok – uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie było rozpatrywane podczas wszystkich posiedzeń Komisji Rady, po czym otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

 

Radny Stefan Kitela przypomniał, iż przy uchwalaniu budżetu gminy i miasta na rok 2003, mówiło się, że koszt modernizacji sali gimnastycznej przy ul. W. Jagiełły w Krajence wyniesie ok. miliona złotych. Okazało się, że kwota ta została przekroczona. Radny w związku z tym zapytał, z czego wynikało przekroczenie oraz w jaki sposób zostało sfinansowane.

 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż istotnie koszty modernizacji szacowano na wspomnianą kwotę. Roboty budowlane kosztowały 970 tys. zł, dokumentacja projektowa  oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego ok. 70 tys. zł, pierwsze wyposażenie sali ok. 47 tys. zł. W kosztach inwestycji znajdują się także raty z tytułu zakupu sali od powiatu złotowskiego. Koszt samych robót budowlanych wyniósł poniżej planowanej kwoty. W budżecie zaplanowano po zmianach 1.015.491 zł oraz 25.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Radny Anatol Najmowicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence poinformował, iż Komisja w pełnym składzie, po dokonaniu analizy przedłożonego sprawozdania oraz wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika, zaopiniowała je jednogłośnie pozytywnie.

 

Radna Barbara Kartuszyńska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence powiedziała, iż przedłożone sprawozdanie było analizowane przez Komisję bardzo szczegółowo. Po wyjaśnieniu wątpliwości, sprawozdanie zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie. Komisja obradowała w pełnym składzie.

 

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok.

Uchwała Nr XVIII/84/04 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Elżbieta Sieg – dyrektor Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence przedłożyła sprawozdanie z działalności Zakładu za rok 2003.

Radny Anatol Najmowicz w imieniu Komisji Społecznej poinformował, iż sprawozdanie zostało rozpatrzone podczas posiedzenia Komisji, gdzie wyjaśniono wszelkie wątpliwości.

 

Radny Stefan Kitela pytał, czy prawdą jest, że na składowisko w Krajence można wywozić gruz.

 

Elżbieta Sieg wyjaśniła, iż zakład posiada zezwolenie na przyjmowanie gruzu, ziemi i zmiotek z ulicy. Chęć wywiezienia gruzu należy zadeklarować wcześniej i umówić się w kwestii terminu. Cena wynosi 25, 03 zł/m2.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

b)

Jarosław Skrzypczyński przedłożył sprawozdanie z działalności Krajeńskiego Ośrodka Kultury za rok 2003.

 

Jarosław Skrzypczyński, odpowiadając na zapytanie radnego Henryka Kani, złożył również sprawozdanie finansowe z Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej za 2003 rok- które stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Radny Stefan Kitela wnioskował, aby na przyszłość sprawozdanie było przygotowane w innej formie niż obecne. Zaprezentowane sprawozdanie winno raczej stanowić wersję roboczą na posiedzenia Komisji. Prezentacja na sesji nie powinna być tak szczegółowa.

Zwrócił także uwagę, że imprezy wymienione w sprawozdaniu nie są wszystkie imprezami autorskimi. Te większe, w których udział bierze większa liczba mieszkańców, są organizowane we współpracy z przedszkolem i szkołami, bądź też na zamówienia szkół. Część środków przeznaczonych na działalność KOK mogłaby równie dobrze trafić bezpośrednio do placówek oświatowych i kół zainteresowań, gdzie byłyby równie dobrze wykorzystana.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie.

 

Rada Miejska w Krajence przyjęła sprawozdanie, w obecności 15 radnych, większością głosów, tj. 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

 

c)

Barbara Piechowska kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence.

Rada Miejska w Krajence, przyjęła sprawozdanie w obecności 15 radnych – jednogłośnie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

 

d)

Włodzimierz Hildebrandt – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence – przedłożył sprawozdanie z działalności w zakresie oświaty za 2003 rok.

 

Radna Mariola Taracha, w związku z prośbą dyrektora ZEAS-u dotyczącą przychylnego traktowania oświaty i utrzymania sieci szkolnej, powiedziała, iż wszyscy oczekiwaliby utrzymania dotychczasowej sieci szkolnej. Pytała kogo dyrektor reprezentuje wyrażając takie życzenie. Jej zdaniem utrzymanie dotychczasowej sieci jest sprzeczne z realiami. Dla niej zrozumiałe są również oczekiwania rodziców, aby dzieci były kształcone na odpowiednim poziomie. Od tego zależy przyszłość Polski. Barierą są środki finansowe. Rodzice dzieci uczących się w szkole w Skórce protestują przeciwko łączeniu klas. Została przez nich upoważniona do przekazania Burmistrzowi kopii pisma, które wystosowano w powyższej sprawie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu w dniu 26 kwietnia br. Przedmiotem skargi jest arkusz organizacyjny szkoły w Skórce. W zasadzie przepisy zezwalają łączenie klas w specyficznych warunkach demograficznych i geograficznych.

Powiedziała również, iż nie oczekuje odpowiedzi podczas sesji, lecz oczekuje, że będzie punktem wyjścia do przemyślenia strategii na przyszłość. Jej zdaniem można łączyć pewne zajęcia typu plastyka, czy w-f, jednak nie wszystkie. Można zaobserwować, że dzieci zaczynają dojeżdżać doszkól w Pile. O ile problem nie zostanie załatwiony polubownie, rodzice deklarują, że będą zabierali dzieci do szkół podstawowych w Pile. W takiej sytuacji nie trafią one także do gimnazjum w Krajence, lecz pozostaną w Pile. Obecnie zgłasza problem i prosi o jego polubowne załatwienie.

 

Radny Stanisław Kosecki pytał, czy w związku ze wzrostem cen paliw, nie uległa podwyższeniu stawka za dowóz dzieci.

 

W. Hildebrandt wyjaśnił, iż cena nie uległa zmianie i będzie obowiązywała do 26 czerwca br. Stawka taka sama jak dla oświaty dotyczy także przewozu zawodników na mecze, szkół na dodatkowe wyjazdy oraz Urzędu.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła przedłożone sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

 

Ad. 8

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/85/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

 

Ad. 9

Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych podczas sesji odbytej w dniu 26 marca 2004 roku udzielił Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

 

Radny Piotr Gniot wnioskował o przekazanie radnym informacji na temat kosztów funkcjonowania filialnych placówek oświatowych w Dolniku, Śmiardowie Kraj. i Podróżnej.

Odpowiedzi na powyższy wniosek udzielił dyrektor ZEAS i P w Krajence.

Radny uzyskał następującą odpowiedź:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie w swojej dyspozycji posiada budżet w kwocie 698.036 zł, z tego filia w Podróżnej – 120.997 zł, filia w Śmiardowie Kraj. 124.097 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórce – 679.369 zł, w tym filia w Dolniku 122.997 zł

 

Radny Henryk Kania wnioskował o przedłożenie podczas sesji sprawozdania finansowego z Festiwalu Piosenki czerwonokrzyskiej.

Sprawozdanie przedstawił dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury podczas składania sprawozdania z działalności KOK za rok 2003.

 

Radny Stanisław Michalski złożył zapytanie następującej treści „Czy w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence planuje się zatrudnienie osób, które pomagałyby rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie renty strukturalnej”.

Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzielił Sekretarz Gminy.

 

Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy powiedział, że nie jest planowane zwiększenie zatrudnienia w związku z tym zapytaniem. Struktura zatrudnienia oraz kompetencje pracowników pozwalają na merytoryczną pomoc każdemu zainteresowanemu w wypełnianiu wszystkiego typu wniosków i formularzy. Na spotkaniach z mieszkańcami gminy zachęca się do korzystania z pomocy pracowników Urzędu oraz Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starej Łubiance. Pełną informację o rentach strukturalnych i sposobie ich przyznawania oraz innych zagadnieniach związanych z rolnictwem można uzyskać u Sekretarza Gminy.

 

 

Ad. 10

Radny Stefan Kitela podziękował za zrealizowanie swojego wniosku w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Bydgoskiej.

 

Ad. 11

Przewodniczący poinformował iż do Rady Miejskiej wpłynęło podanie Państwa Agnieszki i Grzegorza Ratajczyków w sprawie remontu dachu, wykonania kanalizacji oraz powołania przez Radę Komisji, która oceniłaby stan zajmowanego przez nich mieszkania komunalnego. Sprawą zajmowały się wszystkie Komisje Rady. Proponowano, aby podanie przekazać zgodnie z kompetencjami Burmistrzowi, który na podstawie art. 30 ustawy o samorządzie gminnym gospodaruje mieniem komunalnym.

W związku z powyższym postawił wniosek o przekazanie podania Państwa Ratajczyków zgodnie z kompetencjami Burmistrzowi.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Do Rady skierowano również podanie Pana Edwarda Cupera w sprawie udostępnienia pomieszczenia na prowadzenie pracowni plastycznej. Także to podanie dotyczy gospodarowania mieniem i w opinii Komisji winno zostać skierowane do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Zaproponował, aby ten również ten wniosek przekazać       Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka. 

Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie.

 

Zofia Urbanek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała, iż 26 kwietnia zorganizowane zostało spotkanie z nadkomisarz Biskup dotyczące patologii wśród młodzieży i dzieci. Na spotkanie to zostali zaproszeni także radni. Skorzystali z niego dwaj radni tj. pani Maciejewska oraz Pani Kartuszyńska. Wg niej nie bez znaczenia jest fakt, że ustawodawca na Radę nałożył obowiązek analizowania i przyjmowania programu profilaktyki.

 

Radny Stanisław Kosecki stwierdził, iż część radnych już wcześniej uczestniczyła w podobnych spotkaniach, a nie chodziło o tworzenie sztucznej frekwencji. Spotkanie było raczej kierowane do rodziców i ich dzieci.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż po wysłuchaniu obszernych sprawozdań nasunęła mu się pewna refleksja. Trzy z nich były rzeczowe i ciekawe. W sprawozdaniu dyrektora KOK zauważył jednak zbyt duży udział „teatru improwizacji”.

 

Ad. 12

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku  obrad Przewodniczący Rady o godz. 18 00 zamknął XVIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                 Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                Stefan Kitela

Referent                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej