Protokół Nr XX/04

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 25 czerwca 2004 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

Przewodniczący Rady o godz. 1400 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu. 

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.      Janusz Szczerbiak              - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.      Grażyna Urbanek              - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.      Tomasz Ciechanowski       - Sekretarz Gminy,

4.      Mirosław Machejek           - Skarbnik Gminy,

5.      Joanna Kasprzak               - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

6.      Marek Buczkowski           - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

 

Ad. 1

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1.      Przedstawienie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.      Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w sprawie stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Krajenka i możliwościach łagodzenia i zmniejszenia jego rozmiarów.

5.      Informacja przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka z działalności w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

6.       Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie w sprawie stanu sanitarnego Gminy i Miasta Krajenka.

7.       Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w sprawie działalności rzeczowej na terenie Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok.

8.      Informacja przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka z działalności w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego.

9.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

b)      przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004 – 2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011,

c)      zmiany uchwały nr 18/2001 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka,

d)      uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004 – 2007,

e)      ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Krajenka,

f)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w gminie Krajenka,

g)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej,

h)      w sprawie zasad korzystania z Parku Miejskiego im. Księżnej Anny Sułkowskiej w Krajence,

i)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok,

j)        wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż Romuald Banaś, przedstawiciel Gminy i Miasta Krajenka w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Złotowie, nie może uczestniczyć w sesji i przedłożyć informacji o swojej działalności. W związku z powyższym zaproponował, aby temat ten wykreślić z porządku obrad i przenieść na kolejną sesję.

 

Wniosek ten został przyjęty 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym.

 

Ad. 2

Protokoły z sesji odbytych w dniach 30 kwietnia oraz 16 czerwca 2004 roku zostały przyjęte bez poprawek.

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informacje o działalności międzysesyjnej Burmistrza.

 

W okresie międzysesyjnym tj. od 30 kwietnia do 25 czerwca 2004 r. Kierownictwo Urzędu odbyło 5 posiedzeń, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

I.                    Wydano zarządzenia:

1.       Nr 126/04 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania autobusu marki Autosan H-9-20 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence. Autobus ten stanowił własność gminy. Przez kilka lat był używany do dowożenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. W roku 2002 uprzedni zarząd – ze względu na stan techniczny i wysokie koszty eksploatacji autobusu– podjął decyzję o jego sprzedaży. Odbyły się trzy przetargi ofertowe, jednak ceny proponowane przez zainteresowanych były niższe niż wartość samego silnika. Wszystkie trzy przetargi zostały z tego powodu unieważnione. W związku z powyższym postanowiono przekazać autobus, w celu realizacji zadań statutowych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence.

2.       Nr 127/04 z 12 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Krajence do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. W związku z nową ustawą o pomocy społecznej, wszystkie akty wykonawcze ustanowione na podstawie starej ustawy o pomocy społecznej straciły ważność z dniem 1 maja br. W przypadku Gminy i Miasta Krajenka ważność utraciły :

a)      uchwała Rady Miejskiej w Krajence Nr 11/95 z dnia 29 kwietnia 1995 r. w sprawie udzielenia kierownikowi MGOPS w Krajence upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnej w zakresie wykonywania zadań zleconych,

b)      uchwała Rady Miejskiej w Krajence Nr VII/29/03 z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi MGOPS w Krajence do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym,

c)      uchwała Rady Miejskiej w Krajence Nr VII/30/03 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.

Obecnie uprawnienie do udzielenia stosownych upoważnień posiada Burmistrz. Przekazanie kierownikowi MGOPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych ma na celu usprawnienie działania ośrodka. 

3.       Nr 128/04 z 12 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia starszego pracownika socjalnego MGOPS w Krajence do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Zarządzenie to również zostało wydane z powodu wejścia w życie nowej ustawy o pomocy społecznej oraz ze względów organizacyjnych.

4.       Nr 129/04 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Krajence do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. Nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych realizację zadań z niej wynikających nakłada na gminę. Przepis art. 20 ust. 3 ustawy dopuszcza jednak możliwość przekazania ww. zadań kierownikom gminnych ośrodków pomocy społecznej. Burmistrz postanowił skorzystać z tej możliwości, w związku z czym udzielił kierownikowi MGOPS stosownego upoważnienia.

5.       Nr 130/04 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 r. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia do budżetu środków na

-          finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 4000 zł

-          wypłatę świadczeń rodzinnych – 642 300 zł

Zmiany dotyczą także zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale Opieka Społeczna o łączną kwotę 30 500 zł. Zmniejszenie zostało spowodowane zmianą przepisów o świadczeniach rodzinnych. Ponadto dokonano zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy paragrafami kwalifikacji budżetowej w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu zgodnie z wnioskami kierowników MGOPS i ZEASiP.

6.       Zarządzeniem Nr 131/04 z dnia 19 maja 2004 r. wprowadzono stosowne zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2004.

7.       Nr 132/04 z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie obowiązujących przepisów burmistrz powołuje Obwodowe Komisje Wyborcze zgodnie ze zgłoszeniami dokonanymi przez pełnomocników Komitetów Wyborczych w liczbie do 10 członków. Jedenasta osoba jest wskazywana przez burmistrza spośród pracowników samorządowych. W ustawowym terminie komitety wyborcze zgłosiły maksymalną liczbę kandydatów, w związku z powyższym komisje powołane zostały w pełnym - 11 osobowym składzie.

II.                 Przygotowano i podpisano umowę z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą na  wykonanie prac z zakresu ochrony środowiska dotyczących oceny zasobności gleb. Umowa przewiduje dofinansowanie zadania przez gminę w wysokości do 2.500 zł i 50% kosztów badania. Badanie jednej próby z powierzchni ok.

III.               Przygotowano i podpisano umowy na wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego oraz wniosku, studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko w związku z ubieganiem się gminy o fundusze ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla działania p.n. „Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajence”. Umowy zostały podpisane z firmą „STRATEGOR” Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych S.C.

IV.              Wypracowano stanowisko w sprawie dofinansowania w kwocie 300 zł akcji „Poznaj swego dzielnicowego”. Pozytywnie odniesiono się do inicjatywy, jednak postanowiono zaproponować organizatorom akcji ustalenie udziału finansowego poszczególnych gmin, poprzez przyjęcie zasady proporcjonalności oraz określenie udziału samorządu powiatowego. Zdaniem kierownictwa podstawą dofinansowania akcji winna być specyfikacja uwzględniająca koszt przeprowadzenia akcji na 1 mieszkańca powiatu i odpowiednio do tego każdej z gmin.

V.                 Analizowano zasadność przystąpienia do ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głubczyn, tj. terenu nad jeziorem Wapieńskim. Wniosek w powyższej sprawie złożył właściciel nieruchomości, która ma  być objęta planem. Odbyło się w tej sprawie spotkanie z wnioskodawcą, podczas którego ustalono warunki zagospodarowania terenu określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalono, że uchwalenie planu nie spowoduje konieczności realizowania przez gminę infrastruktury technicznej oraz, że zamierzenia planistyczne są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka. Wnioskodawca zobowiązał się do pokrycia kosztów sporządzenia planu. Wydatkiem gminy będzie ogłoszenie w prasie informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz o wyłożeniu planu. Wobec powyższego postanowiono pozytywnie zaopiniować wniosek oraz przygotowano stosowny projekt uchwały Rady.

VI.              Analizowano zasadność przystąpienia do ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej.  W związku z inicjatywą dotyczącą budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej zaszła konieczność sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu. Zamierzenia planistyczne są zgodne ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka, dlatego projekt uchwały Rady w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez kierownictwo. Celem sporządzenia planu jest ustalenie nowych warunków zagospodarowania terenu oraz ustalenie zasad i standardów kształtowania zabudowy. Konieczne jest także uchylenie dotychczas obowiązującego planu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Krajence Nr 20/96 z dnia 28 czerwca 1996 r.  

VII.            W minionym okresie kierownictwo zajmowało się zagadnieniami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady Rady Miejskiej. Przyjęto i przekazano projekty uchwał w sprawach:

a)      ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Krajenka;

b)      zasad korzystania z Parku Miejskiego im. Księżnej Anny Sułkowskiej w Krajence;

c)      zmiany uchwały Nr 18/2001 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka;

d)      zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2004 rok;

e)      zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

f)       przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011 wraz z planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011;

g)      uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011,

h)      zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej,

i)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w gminie Krajenka;

j)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej.

 

Zapoznano się także z informacjami:

a)      Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w sprawie stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Krajenka i możliwościach łagodzenia i zmniejszenia jego rozmiarów,

b)      Przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka z działalności w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,

c)      Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotowie w sprawie stanu sanitarnego Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok,

d)      Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w sprawie działalności rzeczowej na terenie Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok,

e)      Przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka z działalności w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

  

Grażyna Urbanek złożyła również informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji odbytych w dniu 30 kwietnia oraz 16 czerwca br.

 

Podczas sesji odbytej w dniu  30 kwietnia 2004 roku Rada Miejska w Krajence podjęła 2 uchwały, które były realizowane następująco:

 

1.      Nr XVIII/84/04 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2004 rok. Uchwała wraz z wyciągiem protokołu sesji Rady Miejskiej została przekazana Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Izba zbadała przebieg procedury rozpatrywania przez Radę sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok  i w ustawowym terminie 30 dni, nie wskazała, iż uchwała została wydana z naruszeniem prawa.

2.      Nr XVIII/85/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Uchwała przewidywała zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 700 tys. zł. Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w celu uzyskania opinii o możliwości spłaty zadłużenia.

 

Podczas sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 16 czerwca 2004 roku Rada Miejska podjęła jedną uchwałę – Nr XIX/86/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej. Ta uchwała została również przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w celu uzyskania opinii o możliwości spłaty zadłużenia.

 

 

 Ponadto uchwały zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz przekazane w ustawowym terminie 7 dni, Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zbadania ich  zgodności z prawem.

 

Radny Czesław Bannach pytał na jakiej zasadzie odbywa się badanie gleb, jakie wioski miały badania w latach poprzednich, bo nic takiego się nie odbywa.

 

Sekretarz powiedział, iż zamiarem jest przeprowadzanie badań sukcesywnie. Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Stację Chemiczną ze Szczecina, w roku bieżącym badania objęły te trzy wsie. Jedna próbka obejmuje badanie 2-3 ha. W latach kolejnych próby będą pobierane z następnych wsi. Nowością jest zapisanie w budżecie gminy dofinansowanie tego zadania. Pozwala to na finansowanie połowy kosztu badania.

 

Ad.4
Poproszę Panią Łucję Greczyłło z-cę Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o złożenie informacji w sprawie stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Krajenka i możliwościach łagodzenia i zmniejszania jego rozmiarów.

Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Łucja Greczyłło poinformowała również, iż PUP prowadzi programy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są one skierowane do młodzieży – „Młodzi w Unii Europejskiej” oraz długotrwale bezrobotnych w ramach programu „Powrót na Rynek Pracy”. Będą to szkolenia młodych i staże dla ok. 90 osób. Realizowane są także programy wojewódzkie „Rowy” i „Drogi” oraz program ogólnopolski, związany z działalnością prowadzoną przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – przyjmowanie wniosków od rolników. Nie ma jeszcze odpowiedzi o ile chodzi o program „Perspektywy”, który został skierowany do Ministerstwa. Przygotowywany jest program „Zielone wakacje” oraz program związany z przygotowaniem wniosków na różne działania w rolnictwie ze środków unijnych w formie staży. Prace te będą wykonywane w jednostkach samorządowych.

 

Radny Stefan Kitela pytał, czy po odbyciu stażu młodzież znajduje zatrudnienie w jednostkach, w których odbywała staż, czy też nadal nie ma pracy.

 

Ł. Greczyłło powiedziała, iż w roku ubiegłym stażami objęto ok. 300 osób. Generalnie 20, 30% max do 50% kontynuuje zatrudnienie przez różny okres. Osoby najczęściej są kierowane do jednostek samorządowych, gdzie mają najkorzystniejsze warunki do nabycia umiejętności praktycznych. Staż wyposaża w dodatkowe umiejętności, wiedzę i ułatwia poruszanie się na rynku pracy. 

 

Radny Piotr Gniot pytał o małą liczbę pożyczek udzielanych na utworzenie nowych miejsc pracy i przyczyny tego stanu rzeczy.

 

Ł. Greczyłło powiedziała, że pożyczki te są zwracane w pełnej wysokości z odsetkami. Są dość rygorystycznie obwarowane. Są preferencyjne do tych udzielanych przez banki, jednakże nie powstaje tyle miejsc pracy, aby pracodawcy byli pożyczkami  zainteresowani. PUP wychodził z takimi propozycjami, jednak zainteresowanie było nikłe. Nowa ustawa o promocji zatrudnienia likwiduje możliwość udzielania pożyczek na utworzenie miejsc pracy- w miejsce to wchodzą dotacje. Jest to jednorazowa pomoc. Trudno powiedzieć jak to będzie funkcjonowało, ponieważ do ustawy nie ma ani jednego rozporządzenia wykonawczego, które precyzowałoby zasady udzielania dotacji i zasady tworzenia miejsc pracy oraz zatrudnianiem. Wątpliwości jest bardzo dużo w różnych dziedzinach.

 

Radny Piotr Wróbel stwierdził, iż informacja daje obraz aktualnej sytuacji w zakresie bezrobocia na terenie gminy. Można się dowiedzieć jak jest struktura bezrobocia, jaka jest skala zatrudnienia. Idąc wzorem opracowania można przygotować założenia co najmniej rok naprzód, aby skala pomocy była jeszcze większa. Pytał o zasady przydzielania „wypłat gratyfikacyjnych” i zasiłków uzupełniających.

 

Ł. Greczyłło powiedziała, iż jeżeli chodzi o „wypłaty gratyfikacyjne”, to tą formą pomocy nie będzie można objąć wszystkich, będą jednak takie możliwości, na dziś brakuje aktów wykonawczych. Poinformowała również, iż nie każdego bezrobotnego będzie można objąć pomocą i programami finansowymi z Funduszu Pracy. W ustawie wymieniono grupy osób, które należy wspierać i aktywizować zawodowo. Są to osoby do 25 roku życia, długotrwale bezrobotne, bezrobotni powyżej 50 roku życia, osoby wychowujące dziecko do 7 roku życia oraz niepełnosprawni.

 

Radny Anatol Najmowicz pytał, czy w związku z wejściem Polski do Unii PUP uzyskał oferty pracy z państw europejskich i ile ich było.

 

Ł. Greczyłło wyjaśniła, iż do pracy za granicą kierują Wojewódzkie Urzędy Pracy i za jego pośrednictwem wpływają oferty. Nie wszyscy chętnie wyjeżdżają. Nie wszystkie kraje otwierają rynki pracy dla nowych członków. Brakuje jednak przekonania do podejmowania takiego zatrudnienia „z marszu” w nowych miejscach. Chętniej podejmowana jest praca w miejscach już sprawdzonych, z polecenia znajomych. Oferty często wpływają już dla określonych osób. Od dwóch lat PUP współpracuje z firmami rolnymi w Hiszpanii. Część z pań jest zatrudniona obecnie już indywidualnie.

 

Radny Wacław Jamróz podziękował za dokładną informację. Pytał o tab. Nr 5 i prace interwencyjne na terenie gminy Krajenka. Ich liczba w porównaniu w sąsiednimi gminami jest niska. Radny pytał o przyczyny tego stanu rzeczy.

 

Ł. Greczyłło wyjaśniła, iż prace interwencyjne są formą zatrudnienia u pracodawcy. Powiedziała, iż spodziewa się, że sytuacja ulegnie zmianie niebawem. Dzięki staraniom samorządu rozbudowuje się fabryka mebli tapicerowanych, gdzie zamierza się zatrudnić ok. 100 osób, z tego 70 jeszcze w roku bieżącym. Mała liczba prac interwencyjnych wynika z ilości wniosków złożonych przez pracodawców.

 

Radny Stefan Kitela pytał jakie zakłady „chłoną” pracowników, czy są to zakłady, rzemieślnicy, czy też forma samozatrudnienia.

 

Ł. Greczyłło powiedziała, iż obecnie nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie.

 

Radny Czesław Bannach w związku z tym, że PUP posiada informacje o powstaniu nowych miejsc pracy, czy planuje się przeprowadzenie szkoleń pracowników pod potrzeby pracodawcy.

 

Ł. Greczyłło wyjaśniła, iż PUP jest przygotowany do przeprowadzenia szkoleń, jednak pracodawca ma swoje zasady zatrudniania i mimo wielokrotnych rozmów, jest w tej kwestii powściągliwy. Pracodawcy ci chcą sami decydować kogo zatrudnią.

 

Sekretarz Gminy – Tomasz Ciechanowski powiedział, iż wprawdzie informacja jest szczegółowa, to jednak brakuje w niej informacji na temat wskaźnika bezrobocia w gminie oraz odniesienia go do powiatu. Ponadto stwierdził, iż na dzień 31 grudnia 2002 roku było zarejestrowanych 7944 osoby bezrobotne a stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 28,2%, natomiast na dzień 31 grudnia 2003 roku liczba osób bezrobotnych obniżyła się do 7258. Pytał jaka jest stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2003 roku oraz jaki jest  wskaźnik bezrobocia dla gminy Krajenka.

 

Ł. Greczyłło poinformowała, iż zaniechano obliczania wskaźnika bezrobocia ze względu na brak stosownych danych.

 

Zdaniem Sekretarza w informacji wystąpiła sprzeczność, ponieważ spadek osób bezrobotnych spowodował wzrost stopy bezrobocia.

 

Ł. Greczyłło wyjaśniła, iż wskaźniki te są od siebie niezależne, ponieważ spadek liczby osób bezrobotnych nie oznacza, że podjęli oni zatrudnienie. Część osób podjęła naukę, szkolenie, przeszła na emerytury, zasiłki przedemerytalne, czy też podjęła pracę zagranicą.

 

Burmistrz pytał ile osób w roku 2003 straciło status bezrobotnego w wyniku nie potwierdzenia gotowości do pojęcia pracy. Stwierdził też, iż cieszy się, że w roku 2001 czy 2002 podjęto decyzję o potwierdzaniu gotowości raz w kwartale, a nie raz w miesiącu, jak to było wcześniej. Burmistrz pytał również jak zachowuje się PUP w stosunku do osób, które  z różnych powodów nie mogły w terminie potwierdzić gotowości do podjęcia pracy i zjawiają się po kilku dniach. Jest to ważne, ponieważ osoby pobierające zasiłek tracą go na 3 miesiące, ponadto - często sztuczne zaniżanie liczby bezrobotnych - stawia gminy w gorszej sytuacji przy ubieganiu się o środki unijne. Dane dotyczące bezrobocia są wymagane przy składanie różnego rodzaju wniosków.

 

Ł. Greczyłło poinformowała, iż liczba osób wykreślonych z listy bezrobotnych jest różna w zależności od miesiąca. Jest to od 100 do 200 osób miesięcznie. Usprawiedliwianie jest mocno obwarowane przepisami. Honorowane są zaświadczenia lekarskie lub konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem. W przypadku zapomnienia sytuacja jest różna w zależności od powodów tego zapomnienia. O ile związane jest ze stanem zdrowia, to usprawiedliwienie takie poparte zaświadczeniem lekarskim jest akceptowane. Wyjaśniła również, iż każda sprawa analizowana jest odrębnie i przez 3-4 osoby. Trudno jednoznacznie określić sytuację osoby, która zgłosiła się po upływie 5 dni, gdyż po tym okresie nie ma możliwości przyjmowania usprawiedliwień. Zapewniła także, iż PUP nie podchodzi do tych spraw bezdusznie. Powiedziała, iż PUP również korzysta z programów unijnych, w szczególności z Europejskiego Programu Zatrudnienia. O ile ich realizacja nie wpłynie na korzystną zmianę sytuacji na rynku pracy, to w przyszłości PUP może nie otrzymać pomocy.

 

Burmistrz stwierdził, iż biorąc pod uwagę powyższą wypowiedź, rocznie ok. 500 – 600 osób jest ”zawieszonych”, co daje ok. 8% spadku stopy bezrobocia. 

 

Łucja Greczyłło potwierdziła wypowiedź Burmistrza.

 

Informacja złożona przez Powiatowy Urząd Pracy została przyjęta do wiadomości.

 

Ad. 5

Wykreślony.

 

Ad. 6

Informację o stanie sanitarnym Gminy i Miasta Krajenka przedstawiła Agnieszka Reszko-Kowalska – przedstawiciel Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Złotowie. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Radny Stanisław Michalski pytał o rolę Stacji w zakresie utylizacji pokryć eternitowych.

 

A.     Reszko Kowalska powiedziała, iż nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wyjaśnienie zostanie złożone w terminie późniejszym.

 

Radna Barbara Kartuszyńska podziękowała za zdrowotne programy oświatowe prowadzone przez panią Borosiuk. Kontakt  tej Pani ze szkołami ożywił oświatę zdrowotną na terenie powiatu.

 

Radny Anatol Namowicz pytał o program HACAP i działania Stacji mające na celu przeszkolenie osób zobowiązanych do jego stosowania.

 

A.     Reszko- Kowalska powiedziała, iż szkolenie pracowników z zakresu systemu HACAP należy do pracodawcy. Stacja w I półroczu organizowała lub była współorganizatorem szkoleń. Były spotkania bezpłatne dla operatorów z zakresu produkcji żywności oraz dla restauratorów, w celu poinformowania o takim obowiązku. Informacje na ten temat przekazano także do prasy.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż zaczęły się wakacje, w gminie jest w zasadzie tylko jedno kąpielisko nad jeziorem Wapieńskim. Z jego obserwacji wynika, że bardzo dużo dzieci kąpie się w „brodzikach” i „gliniankach” oraz rzece Głomii. Radny wnioskował aby w okresie wakacji SANEPID przeprowadził kontrole i zasygnalizował rodzicom. Mówi o Dolniki i Paruszce, gdzie dzieci się kąpią w rzece, gdzie jest duży zrzut ścieków z oczyszczalni w Krajence oraz nie funkcjonującej oczyszczalni w Dolniku. W materiałach są informacje na temat Jeziora Wapieńskiego i II klasie czystości wody. W latach wcześniejszych jezioro to było zamykane z tytułu zagrożenia bakteriologicznego. Pytał, czy  faktycznie występuje zagrożenie i co na nie wpływa.

 

A. Reszko- Kowalska wyjaśniła, że jeżeli chodzi o badanie wody w kąpieliskach, inspektor sanitarny od wielu lat, na mocy indywidualnej decyzji objął kąpieliska niezorganizowane. Z mocy prawa badaniom podlegają kąpieliska zorganizowane, jednak takich w powiecie nie ma. Wzorem lat ubiegłych postanowiono kontynuować badania, jedna z powodu likwidacji laboratorium, nie będą one już tak częste. Jeżeli chodzi o sugestie o badanie wody na rzece Głomii, zostaną one przekazane Dyrektorowi.  Jednak ze względów finansowych będzie to trudne. Badania wody może także zlecić i sfinansować samorząd w porozumieniu ze Stacją. Odpowiedzi na to pytanie udzieli jednak dopiero po rozmowie z przełożoną.

Badania wody w kąpieliskach są przeprowadzane na obecność bakterii coli typu fekalnego. Dyskwalifikacja następuje w trakcie sezonu, z powodu częstego użytkowania kąpieliska, wysokiej temperatury, która powoduje namnażanie się bakterii. Ponadto w obrębie kąpieliska nie ma zorganizowanych sanitariatów.

 

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej została przyjęta do wiadomości.

 

Ad. 7

Informację na temat działalności rzeczowej Zarządu Dróg Powiatowych na terenie Gminy i Miasta Krajenka, przedstawił Jacek Arter – Dyrektor ZDP.

Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Radny Czesław Bannach przypomniał, iż w roku ubiegłym zgłaszano konieczność usunięcia zakrzaczenia na drodze Śmiardowo – Podróżna. Zrobiono tylko do granicy Podróżnej. Wykonywano to bardzo długo. Jego zdaniem sprzęt który wykorzystywano zezwalał na wykonanie całej drogi. Dlatego zwrócił uwagę na konieczność nadzorowania pracowników. Do tej pory prac nie dokończono.

 

Jacek Arter wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o zakrzaczenie sytuacja jest podobna na terenie całego powiatu. Oczyszczona droga wygląda po dwóch latach tak samo lub jeszcze gorzej. Zarząd stara się usuwać zakrzaczenie w miejscach najbardziej niebezpiecznych: na łukach wewnętrznych, skrzyżowaniach. W zarządzaniu jest 501 km i sytuacji nie można opanować. W latach poprzednich istniała możliwość korzystania z robót publicznych lecz możliwość ta się skończyła. O ile nie będzie jakiegoś programu europejskiego, sytuacja ta może się pogłębiać. Przy skromnych środkach finansowych i obecnym zatrudnieniu trudno będzie utrzymać stan bieżący.

 

Radny Czesław Bannach proponował stosowanie oprysków lub wyrywanie krzaków z korzeniami. Jego zdaniem byłyby to metody tańsze.

 

Jacek Arter powiedział, iż podejmowano próby karczowania lecz jest to metoda bardzo droga. Stosowanie oprysków jest wątpliwe ze względu na ochronę środowiska.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż chodzi mu o chodnik na ulicy 30 Stycznia. Jest on nieco niżej położony niż jezdnia. Woda zalega na chodniku oraz wlewa się do piwnic. Wystosuje w tej sprawie pismo. Jego zdaniem jest to ulica ważna, a z powodu zalewania chodnika przyjezdni muszą chodzić jezdnią.

 

Jacek Arter powiedział, iż zwróci na to uwagę, a problem jest mu znany. Zaniżony jest zarówno chodnik jak i jezdnia. W miejscu tym nie ma kratki ściekowej. Jeżeli prace będą do wykonania we własnym zakresie, to sprawa zostanie załatwiona. O ile konieczne będzie zlecenie prac, to należy poczekać do roku przyszłego.

 

Burmistrz powiedział, iż Powiatowy Zarząd Dróg nigdy nie dysponował i nadal nie dysponuje wystarczającymi środkami, które pozwalałyby odtwarzać w skali roku ok. 10% nawierzchni dróg powiatowych, których jest ok. 500 km. Konieczne na renowację środki to 5-6 mln złotych rocznie. Poprzednio powiat otrzymywał  z budżetu państwa subwencję drogową, która jednak w całości nie była przekazywana na  rzecz ZDP. 30% kwoty pozostawało w dyspozycji samorządu powiatowego i w części było przeznaczane na utrzymanie tegoż samorządu, ponieważ ustawodawca nie zabezpieczył wystarczających środków do jego funkcjonowania. Jedyną możliwością było korzystanie z subwencji drogowej. Obecnie dochód powiatu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych. O tym ile środków otrzyma ZDP, decyduje Rada Powiatu. Pieniędzy obecnie jest nieco więcej niż w latach ubiegłych, jednak stan dróg ulega degradacji w tempie geometrycznym. Sytuację może poprawić jedynie zwiększenie środków na utrzymanie dróg. Biorąc pod uwagę budżet PZD, to wydaje się, że i tak robią więcej, niżby to wynikało z posiadanych środków.

 

Radny Andrzej Pyszniak poinformował, iż przy wylocie z Głubczyna w stronę Dolnika, po większych opadach woda z jezdni zalewa gospodarstwo rolne. Drogą nie można przejść. Jego zdaniem małym kosztem można rozwiązać ten problem.

 

Jacek Arter wyjaśnił, iż podobny problem dotyczy również wielu innych wsi na terenie powiatu. Gospodarze mieszkający przy jezdni kierują rury spustowe z gospodarstwa na jezdnię. Ustawa wręcz zakazuje takich działań. Powiedział, że sprawa jest mu znana. Problem miał być załatwiony w roku bieżącym jednak środki na bieżące utrzymanie są mniejsze niż w roku ubiegłym. Od maja wszedł VAT 22% na wszelkie roboty pogarszając sytuację. Sprawa zostanie załatwiona  o ile ZDP otrzyma więcej funduszy, którymi będzie mógł sam dysponować. Podobny problem jest w Podróżnej.

 

Radna Mariola Taracha poinformowała, uczestniczyła w spotkaniu Rady Społecznej Szpitala w Złotowie, gdzie dyskutowano na temat finansów. M. in. poruszano problem na co zostaną przeznaczone pieniądze ze sprzedaży Przychodni Zdrowia w Złotowie – kwota ok. 1 mln zł. Kwestia ta wzbudziła wiele emocji. Nieoficjalnie mówiono, że ok. 200 tys. zł ma zostać przeznaczonych na drogi. Być może pozwoli to załatwić problem Głubczyna.

 

Jacek Arter powiedział, iż o niczym takim nie słyszał, jednak nawet gdyby pieniądze przekazano mogą one być przeznaczone na konkretny cel, np. na wspomożenie inwestycji, które są realizowane, a których koszt się zwiększy w związku ze zwiększeniem VAT.

 

Radny Paweł Wróbel podziękował za drogę do Śmiardowa. Czeka natomiast droga do Tarnówczyna – prace zaczęto, przygotowano pobocze i nadal nic się nie dzieje. Wszyscy mają nadzieję, że zadanie to będzie zrealizowane.

 

Jacek Arter powiedział, iż wg niego droga do Śmiardowa nie została jeszcze zakończona. Konieczne jest także przykrycie tego, co zostało zrobione. Droga w kierunku Węgierc jest ujęta w planach. W przyszłym tygodniu będzie składany wniosek do Funduszu SPOR o dofinansowanie tego zadania.

 

Radny Henryk Kania pytał, czy prelegent jest upoważniony do zabierania głosu w sprawie dróg wojewódzkich na terenie powiatu złotowskiego. Radny zwrócił uwagę na stan drogi Krajenka - Wąsosze. W drodze są takie dziury, że można zniszczyć samochód. Jest to wprawdzie droga raczej turystyczna, jednak mieszkańcy chcieliby z niej  korzystać udając się w kierunku na Kleszczynę.

 

Jacek Arter wyjaśnił, iż nie ma żadnych uprawnień odnośnie wypowiadania się w kwestii dróg wojewódzkich. W sprawie drogi na Wąsosz poinformował, iż doprowadzenie jej do stanu przejezdności wymagałoby nawiezienia olbrzymiej ilości materiału i wyrównania jej. Samo równanie nie przyniesie efektów ze względu na nawierzchnię, która jest wykonana z grunto-cementu. Jest to droga jak powiedział radny „turystyczna”. W związku z niewystarczającymi środkami, w pierwszej kolejności fundusze przeznacza się na drogi o największym znaczeniu, którymi dowozi się dzieci do szkół. Wyraził także pogląd, iż raczej nigdy nie będzie tylu środków aby doprowadzić ją do oczekiwanego stanu.

 

Sołtys Adam Pobereźny powiedział, iż dziwi go lament Dyrektora nad brakiem środków i szokuje taka postawa. Jego zdaniem droga do Wąsosza może być naprawiona własnymi środkami i tanim kosztem. Obecnie nie można tam przejechać. Wystarczy nawieźć jakiegoś grysu i wyrównać. Na zachodzie odchodzi się od wylewania wszystkiego asfaltem. U nas myśli się tylko o asfaltach. Na terenie gminy jest wiele dróg, które mogą być naprawione za niewielkie pieniądze. A. Pobereźny pytał także kto odpowiada za ustawianie znaków drogowych, oraz czy są przepisy regulujące kwestie oznakowania dróg. Obecnie na drogach jest tyle znaków, że trzeba by jeździć 3 km/godz., żeby zdążyć je wszystkie odczytać.

 

Jacek Arter powiedział, iż obecnie w ZDP zatrudnionych jest 8 pracowników fizycznych, a gryz jest bardzo kosztowny, równiarki ZDP nie posiada, nie byłaby to praca wykonana we własnym zakresie i małym kosztem lecz praca zlecona. Jeżeli chodzi o znaki jest rozporządzenie Rady Ministrów oraz instrukcje oznakowania. Na terenie powiatu działa Komisja ds. organizacji ruchu na drogach. Wszelkie zmiany w oznakowaniu powinny przechodzić przez tę Komisję. Członkami Komisji są przedstawiciele: ZDP, policji, starostwa i wnioskodawcy. Zarząd nie może samodzielnie dostawiać nowych znaków, a jedynie wymieniać stare.

 

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych została przyjęta do wiadomości.

 

Ad. 8

Informację z działalności Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Złotowie złożyła radna Mariola Taracha reprezentująca w Radzie Gminę i Miasto Krajenka. Informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Radna Mariola Taracha wyjaśniła, iż prośbę o złożenie informacji otrzymała od Sekretarza bardzo późno, przygotowywała ją w pośpiechu, dlatego zawiera drobne błędy. Zgodnie ze Statutem, spotkania Rady Społecznej odbywają się co kwartał. W roku ubiegłym było ich pięć. Błąd o którym mówiła dotyczy budżetu szpitala na rok 2003, który wynosił blisko 17 mln, a nie jak podano w informacji 19 mln. Błąd ten stał się przyczyną zatroskania kolegów radnych w kwestii funkcjonowania szpitala przy tak ograniczonych środkach finansowych. Oszczędności zostały jednak wprowadzone głównie poprzez ograniczenie wynagrodzeń personelu, za jego zgodą, oraz ograniczenie usług obcych. Dyrekcja szpitala robi co może aby wydatki ograniczyć, sięgając również po środki unijne i inne.

Kontrakt na rok 2003 wynosił 15206459 zł, na rok 2004 jest obniżony i wynosi 15 439 tys. Jeżeli chodzi o zatrudnienie to jest ono następujące:

-         lekarzy medycyny  - 30,8

-         wyższy personel medyczny – 11,9

-         pielęgniarek  - 156

-         położnych - 17

-         techników medycznych 42

-         pozostały średni personel – 12

-         personel niższy – 33

-         obsługa – 40

-         administracja –20,4

 

W roku 2003 szpital przyjął prawie 10 tys. pacjentów. W szpitalu funkcjonują następujące oddziały:

-         wewnętrzny (49 łóżek)

-         chirurgia – (44 łóżek)

-         psychiatria – (102 łóżek)

-         detoksykacja - (wg potrzeb)

-         psychiatria dziecięca (15 łóżek)

-         opieka długoterminowa (26 łóżek)

-         położnictwo (39 łóżek)

-         noworodki (23 łóżka)

-         intensywna terapia (3 łóżka)

-         ratownictwa medycznego (5 łóżek)

 

Kontrakty zostały zawarte na wszystkie oddziały i badania diagnostyczne.

Radna poinformowała również, iż w przypadku bardziej szczegółowych pytań, dyrektor szpitala wyraził gotowość udzielenia odpowiedzi na jednej z kolejnych sesji.

 

Sekretarz Gminy powiedział, iż czuje się wywołany i chciałby wyjaśnić, iż pisma w sprawie złożenia informacji zostały wysłane do wszystkich 14 maja z terminem do 25 maja. Radna M. Taracha złożyła informację 2 czerwca.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż nie ma pretensji do Sekretarza, a za opóźnienie wini pocztę. Chciała tylko wyjaśnić, iż opóźnienie wyniknęło nie z jej winy.

 

Informacja radnej w sprawie działalności w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego w Złotowie została przyjęta do wiadomości.

 

Przewodniczący Rady ogłosił kilkunastominutową przerwę w obradach.

 

Ad. 9

a)

Po wznowieniu obrad analizowano projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/87/04 w powyższej sprawie- która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

b)

Marek Buczkowski – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011.

 

Anna Biela – autorka ww. programów przedstawiła przyjęte założenia oraz zawartość projektów.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż wg niego program został przygotowany bardzo dobrze za wyjątkiem części dotyczącej kanału Sokoleńskiego. Autorka pisze bardzo szczegółowo o zastawach i śluzach na ciekach wodnych, ale pominęła śluzę na Kanale, która znajduje się na końcu łąk. Śluza ta zdaniem radnego winna funkcjonować. W zeszłym roku, kiedy była susza, widać to było wyraźnie. Śluzy nikt się nie stara regulować. Być może jest to spowodowane uszkodzeniem poprzez porozbijanie gwintów, trudno powiedzieć, czy celowo,  czy w wyniku chuligańskiego wybryku. Jego zdaniem w przyszłości winno się zwrócić uwagę, aby ta śluza funkcjonowała, gdyż jest w programie Powiatowej Spółki Wodnej. Kanał Sokoleński ma być remontowany w ramach środków uzyskanych od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

Radna Barbara Kartuszyńska powiedziała, iż wypowiadała się już na temat programu na spotkaniu konsultacyjnym oraz podczas posiedzenia Komisji. Jej zdaniem program jest przejrzysty, stanowi swoistą monografię przyrody na terenie gminy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że opracowanie nie tylko wskazuje na pomniki przyrody ale także opisuje ich stan.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XX/88/04 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011- która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

c)

Marek Buczkowski poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/2001 Rady Miejskiej  w Krajence z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka, uległ nieznacznej korekcie. Zapoznał radnych ze zmianami oraz wyjaśnił, iż nie zmieniają one merytorycznie treści projektu.  Projekt uchwały w pierwotnej wersji stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały oraz zaakceptowali wniesione poprawki.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XX/89/04 w sprawie zmiany uchwały nr 18/2001 Rady Miejskiej  w Krajence z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka- która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

d)

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011 przedstawił Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż zdaje sobie sprawę, że przygotowany dokument jest konsekwencją wcześniej podjętych przez Radę uchwał. Przyjęcie programu spowoduje jednak, że w latach 2008-2009 wolne środki budżetowe będą niewielkie – jedynie 200-300 tys. zł. W odniesieniu do budżetu gminy są to kwoty żenująco małe. Napawa ją to niepokojem. Korzystny jest zapis, ze gmina będzie starała się o środki zewnętrzne. W dotychczas planowanych zadaniach udział gminy będzie niewielki np. w przypadku nawierzchni ulic ok. 34%, modernizacji oczyszczalni 20, kanalizacja 25%. Radna wyraziła swoją troskę o przyszłe budżety i związane z tym zagrożenia. Przyjęcie programu będzie oznaczało, ze w zasadzie Rada nie będzie miała o czym decydować.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż wolne środki, to środki po spłaceniu ewentualnych kredytów zaciągniętych na inwestycje, dochody zaplanowano bardzo ostrożnie, wydatki natomiast szacowano wg wersji pesymistycznych. 200 tys. wolnych środków finansowych, przy założeniu 20% finansowania zadań przez gminę, daje ok. 1 mln wydatku inwestycyjnego, co daje już kwotę bardzo znaczną.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż przy opisie zadania dotyczącego I etapu budowy sieci kanalizacji na terenach wiejskich figuruje zapis: „po zakończeniu innych inwestycji”. Wg radnego zapis ten umożliwia wprowadzenie do programu innych zadań, o których dotychczas nie było mowy. Wnioskował o uściślenie tego zapisu. Pytał czy rzeczywiście zaplanowana budowa stacji uzdatniania wody – zgodnie z zapisem – nastąpi w latach 2006-2011. Zdaniem radnego rozpoczęte inwestycje należy kończyć jak najszybciej. II etap kanalizacji miałby się zakończyć w 2011 roku. Radny prosił o wyjaśnienie kwestii podanych terminów.

 

Skarbnik powiedział, iż obecnie nie można dokładnie powiedzieć jakie programy unijne będą dostępne i jakie będą możliwości pozyskiwania pieniędzy. O ile będzie możliwe wcześniejsze pozyskanie pieniędzy, to zadania będą realizowane szybciej. Inwestycje planowane są z 5-6 letnim wyprzedzeniem dlatego dokładnie nie można określić wielkości niezbędnych środków. Obecnie dokładnie oszacować można zadania, na które już złożono wnioski.

 

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza odnosząc się do wypowiedzi radnego Kani, wyjaśniła, iż w programie pisze, iż chodzi o modernizację oczyszczalni.

 

Burmistrz powiedział, iż w programie zapisano, że modernizacja oczyszczalni zostanie rozpoczęta w roku bieżącym i zakończona w roku przyszłym, jednak zależy to od pozyskania środków z funduszy strukturalnych. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca br. Na dzień dzisiejszy wszyscy ponoszą maksymalny wysiłek, aby dopiąć niektóre sprawy, tak aby zdążyć w terminie. Przypomniał, iż w roku poprzednim, również w czerwcu, zaproponował Radzie  podjęcie uchwały intencyjnej związanej z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. Rada uchwałę podjęła dopiero po wakacjach we wrześniu. Obecnie tego czasu brakuje. Obecne działania dają nadzieję, że się powiedzie. Być może rzeczy które będą jeszcze brakowały do wniosku da się dołączyć w terminie późniejszym. Dokumentacja miała być ok. 15 lipca – proszono projektantów o przyśpieszenie tego terminu. Jeżeli się nie uda, termin realizacji przesunie się o rok. Czasami nieroztropne decyzje skutkują negatywnie, albo niekorzystnie na proces inwestycyjny. Środki które można uzyskać są ogromne a realizacja zadań za własne pieniądze jest niemożliwa. Środki i fundusze unijne się zmieniają. Jedne przestają funkcjonować, inne rozpoczynają działalność. Jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody i wymianę sieci wodociągowej, to mają powstać fundusze wspomagające do wysokości 100% wymianę sieci azbestowej. Należy dlatego poczekać. Z jednej strony należy się obawiać ale z drugiej strony ryzykując można do czegoś dojść. Uchwały intencyjne mają określić kierunek działania w najistotniejszych dla gminy sprawach. Czasami warto bardziej ufać, że przygotowywane koncepcje są realne i możliwe.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż chciałby się ustosunkować do wypowiedzi Burmistrza, bowiem stwierdzenie: „że było mało czasu i dziś musimy się bardzo śpieszyć”, a to z powodu zaniechania podjęcia uchwały w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków, jest nie do przyjęcia. Nie było bowiem przeszkód do zwołania sesji we wcześniejszym terminie. Wówczas jednym z powodów dla którego przeniesiono termin podjęcia uchwały, była sugestia aby opracować dokumentację i założenia do tego wniosku. Wówczas tłumaczono, ze tego nie trzeba, że nie jest to wymagalne. Można było od razu przygotować te dokumenty.

 

Radny Henryk Kania przypomniał, iż większość radnych stała na stanowisku, że podjęcie uchwały należy odroczyć. Jednak to Burmistrz jako pierwszy zaproponował odprowadzenie ścieków do spółki „Gwda” i zwołał w tej sprawie spotkanie radnych, sołtysów oraz aktywu gminy Krajenka w celu zasięgnięcia opinii. Także na zebraniach wiejskich Burmistrz informuje, że część radnych przyczyniła się do tego, że tereny wiejskie są opóźnione z kanalizacją. Było wręcz odwrotnie – to Burmistrz zmienił stanowisko nie informując o szczegółach. Nie można winić radnych za zaistniałe opóźnienie. Wola Burmistrza była inna, została poparta przez środowisko, potem nagle uległa zmianie. Dlatego za zaistniałą sytuację nie można winić wyłącznie radnych. Niepewność radnych jest związana z realizacją innych inwestycji np. z gazyfikacją gminy, która miała objąć wszystkie wsie, a stało się inaczej. Radny powiedział, iż nie wini za to Burmistrza, ale to budzi obawy. O ile Rada uchwali plan, to nie ma się po co spotykać. Ponadto Burmistrz będzie przypominał, że to Rada uchwaliła. On sam nie widzi możliwości dokonywania zmian w programie, na wypadek zmiany sytuacji, ponieważ jest on sztywny.

 

Burmistrz zwrócił uwagę, że program jest dynamiczny i zakłada możliwość dostosowywania go do możliwości gminy i pozyskiwanych środków. Nie jest on sztywny i nie ma takiego zapisu, który nie daje „luzu” i możliwości dokonywania w nim zmian.

Wracając do stwierdzenia dotyczącego ubiegłorocznej sesji, Burmistrz powiedział, zwracając się do Przewodniczącego Rady, iż w przypadku wycofania projektu uchwały, należało zwołać kolejną sesję. Przewodniczący wówczas deklarował, że można się spotkać nawet za tydzień. Kiedy rozmawiano ze spółką Gwda, wówczas chyba wszyscy oczekiwali, że będzie ona w zasadniczym stopniu uczestniczyła w finansowaniu zadania. Okazało się, że spółka była zainteresowana jedynie wykonaniem dokumentacji, której koszt miał być zamieniony na wartość kolektora. Planowano również ceny wyższe niż w Pile. Burmistrz przypomniał także że wówczas informował, iż w przypadku kiedy uzgodniony zostanie projekt umowy, przedstawi go Radzie do zaopiniowania. Takiego rozwiązania Radzie nie zaproponował, ponieważ stwierdził, iż sprawa zmierza nie w tym kierunku. Zaproponował projekt uchwały w sprawie modernizacji ponieważ uznał, że tamte działania nie przyniosłyby rezultatu. Dlatego tam, gdzie jest pytany o kwestie kanalizacji wsi, mówi o tym, ponieważ jest to oparte na prawdzie i faktach. Jeżeli wniosek uda się zrealizować za rok będziemy mieli całkowicie zautomatyzowaną oczyszczalnię, która będzie w stanie przyjąć ścieki od 90% gospodarstw domowych. Faktem jest, że stracono 3 miesiące.

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych, 12 głosami za i przy 3 głosach wstrzymujących, podjęła uchwałę Nr XX/90/04 w sprawie Wieloletniego Programu Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004 – 2011 – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

 

 

e)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/91/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Krajenka – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

f)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/92/04 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w gminie Krajenka – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

g)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/93/04 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

 

h)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/94/04 w sprawie zasad korzystania z Parku Miejskiego im. Księżnej Anny Sułkowskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

 

i)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/95/04 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

 

j)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/96/04 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Krystyną Godlewską – która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

 

Ad. 10

Radna Krystyna Godlewska w imieniu mieszkańców wnioskowała o przedłużenie czasu pracy Banku Spółdzielczego w Krajence. Mieszkańcy skarżą się, że nie maja możliwości korzystanie z jego usług. Ich zadaniem bank jest dla ludzi, a nie odwrotnie. Obecnie wypłacana jest masa świadczeń, w tym zasiłków rodzinnych. Ludzie muszą zwalniać się z pracy aby je odebrać. Proponowała przedłużenie czasu pracy chociażby o 15 minut lub rozpoczynanie pracy później rano.

 

Radny Paweł Wróbel podziękował radnym za ufundowanie roweru, który był nagrodą główną w loterii organizowanej podczas Parafiady oraz aktywny udział radnych i Burmistrza w rozgrywanych turniejach.

 

Radny Czesław Bannach poinformował, iż w wyremontowanej w ubiegłym roku kotłowni szkoły filialnej w Podróżnej, „rozwala” się nowowybudowana ściana. Jego zdaniem gminy nie stać na takie „remonty”. Wnioskował o remont kotłowni oraz wzmożenie nadzoru w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

 

Radna Mariola Taracha wnioskowała o zaznaczenie na mapach z wykazem dróg powiatowych, które otrzymali radni, także dróg gminnych i leśnych. Proponowała, aby radni w tym celu zwrócili otrzymane mapy.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż już podczas posiedzenia Komisji został złożony wniosek w sprawie budowy parkingu przy przychodni w Krajence. Obecnie nie ma miejsca aby zaparkować samochód, szczególnie po kilku dniach wolnych. Pytał również w czyim zarządzie jest trawnik przed przychodnią. Być może można by zagospodarować go jako parking. Jego zdaniem dałoby to ok. 8 miejsc parkingowych.

 

Radny Stefan Kitela – w związku z pismami Rady Sołeckiej Skórki, które otrzymał do wiadomości – pytał o sposób załatwienia poruszanych w nich spraw. Chodziło o zagrożenia na ulicy Dworcowej w Skórce, modernizację drogi wojewódzkiej przebiegającej przez wieś, budowę chodnika wzdłuż ulicy Pilskiej. Zwrócił się także z prośbą o wsparcie działań Rady Sołeckiej.

 

Radny Henryk Kania wnioskował o naprawę przejazdu koło Pana Czapli w Paruszce, w którym po ostatniej burzy powstała duża wyrwa.

 

Radny Stefan Kitela przedstawił pisma, które otrzymał w sprawie terminu zwoływania sesji, złożone przez:

-         sołtysów,

-         dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence,

-         dyrektora Publicznego Gimnazjum w Krajence,

-         dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie,

-         Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

Ad. 11

Burmistrz poinformował, iż droga Dworcowa w Skórce, jak i droga główna nie są nieruchomościami gminnymi. W ostatnim czasie właściciel ulicy Dworcowej zwrócił się z podaniem o wyrażenie zgody na wycinkę drzew i decyzja taka została wydana. Problem ten powinien zostać rozwiązany w najbliższym czasie. Drogi wojewódzkie należą do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Most w Skórce, jak i w Krajence stanowią rzeczywiście „wąskie gardło”. Z nieoficjalnych informacji wynika, iż na czas remontu mostu w Dobrzycy, objazd zostanie zorganizowany przez Wałcz. Problem ten prawdopodobnie ominie Krajenkę, chociaż nie można wykluczyć, że część kierowców będzie skracała sobie drogę.

O ile chodzi o parking w Krajence, Burmistrz powiedział, iż szkoda, że pytanie to nie padło kiedy był jeszcze obecny Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, gdyż droga ta jest w zarządzie ZDP. W tej sprawie należałoby się spotkać z radnymi powiatowymi, aby problemem zainteresowali samorząd powiatowy. Problem ten będzie się nawarstwiał. Sama adaptacja części ogrodu przy przychodni nie rozwiąże problemu, gdyż w najbliższym czasie w Christanapolu będzie pracowało ok. 400 osób. Obok przychodni jest działka, którą można by zagospodarować, jednak jest to działka prywatna.

Burmistrz poinformował, iż pisał już w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych, zwracając uwagę, że problem jest i będzie jeszcze większy. Uzyskano odpowiedź, że nie ma środków finansowych.

Burmistrz podziękował Radzie, tj. tym, którzy głosowali, za uchwaleniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011. Uchwała ta jest niezbędna aby najpóźniej w środę można było złożyć wniosek o dofinansowanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Krajence. Gdyby tej uchwały nie było, wniosek gminy zostałby odrzucony. Burmistrz powiedział, iż zdziwiło go, że Przewodniczący Rady wstrzymał się od głosowania, mimo, że podczas posiedzenia Komisji głosował za. Wiceprzewodniczący nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji dlatego miał prawo się wstrzymywać. Gdyby zrobili to wszyscy, wniosek gminy przez Urząd Marszałkowski nie zostałby przyjęty i nie byłby rozpatrywany. Byłoby przesądzone, że gmina nie otrzyma kwoty 1,2 mln zł. Odnosząc się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Kani, że lubi wracać do przeszłości, Burmistrz powiedział, iż historia pozwala unika unikać błędów w przyszłości.

Burmistrz poinformował, iż radni otrzymali petycję, a właściwie skargę,  rodziców ze Skórki, którą przekazała podczas ostatniej sesji radna M. Taracha. Była ona kierowana do Kuratora Wielkopolskiego, w związku z pewnymi decyzjami Burmistrza. Problem rozwiązał się sam, ponieważ rodzice z Dolnika i z Paruszki zdecydowali jednogłośnie o przeniesieniu dzieci do Skórki. Spowoduje to pomniejszenie kosztu funkcjonowania tych szkół. Burmistrz zaznaczył, iż pewne podejmowane decyzje, wbrew pewnym opiniom, wynikają tylko i wyłącznie ze środków, którymi dysponuje samorząd. Jeżeli środki są ograniczone, nie można sobie pozwolić na powstawanie mało licznych klas i rozdrabnianie oddziałów. Z konieczności trzeba je zagęszczać. Jest to także konsekwencją funkcjonowania niepublicznego gimnazjum, któremu zostanie przekazane ok. 230 tys. zł. Rodzice mają swoją rację, ale należy ją opierać na warunkach finansowych. Gdyby tą rację przedkładać rodzicom cytując Konstytucję, to wg niego problemu by się nie rozwiązało.

Burmistrz przypomniał, iż w przeszłości zwracał się do Wiceprzewodniczącego Rady, jednocześnie Prezesa RSP w Dolniku, aby wszelkie dokumenty związane z oczyszczalnią w Dolniku przekazał jak najszybciej Agencji Nieruchomości Rolnych. Część tych dokumentów zostało przekazanych z zaznaczeniem, iż na wyraźne żądanie Burmistrza. Problem nadal nie jest załatwiony, gdyż dokumenty nie zostały przekazane w komplecie. Brak jest protokołu zdawczo-odbiorczego, który jest niezbędny aby Agencja mogła oczyszczalnię przejąć. Dostarczone materiały dotyczą dokumentacji przedwykonawczej, Agencja musi mieć dokumentację powykonawczą. W takiej sytuacji Agencja będzie zmuszona wykonać pełną inwentaryzację, której kosztami zamierza obciążyć RSP. Dlatego proponuje, aby jednak jej jak najszybciej poszukać. Nieaktualne jest także przekazane pozwolenie wodno-prawne. Stąd prośba o dalsze starania Wiceprzewodniczącego w tej kwestii.

 

Przewodniczący Stefan Kitela powiedział, iż przy uchwalaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego celowo nie zabierał głosu, a słowa, które powiedział Burmistrz były zupełnie niepotrzebne. Stwierdził, iż zdaje sobie sprawę, że Plan musiał być uchwalony i jeszcze dziś podpisany. Jego zdaniem radni wykazali dużo zrozumienia, ponieważ 2 Komisje otrzymały go przed obradami, Komisja Społeczna dostała materiały 2 dni wcześniej. Radni mimo wszystko przyjęli go pod obrady, tym bardziej, że był to plan do roku 2011. Wracając do ubiegłego roku i projektu uchwały w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków, powiedział, iż  jego zdaniem dla większości radnych Burmistrz nie był wówczas przekonujący. Tak po prostu się stało. Poinformował Burmistrza, iż „Gwda” a właściwie Związek Gmin Nadnoteckich, uzyskał akceptację i ogromne środki unijne na realizację swoich zamierzeń już w lutym. Jego zdaniem sposób w jaki głosował na Komisji nie ma żadnego znaczenia, ponieważ po Komisji zbiera opinie mieszkańców. Słuszne są uwagi odnośnie niepewnych rzeczy. On podczas posiedzenia Komisji również zwracał uwagę, iż zaplanowano inwestycje do 2011 roku, gdzie  mówi się, że należy poszukać pieniędzy nie wymieniając nawet agend, w których należy szukać. Powiedział, iż popiera planowane inwestycje. Jego zdaniem część materiałów zawartych w planie była dostępna w Urzędzie już wcześniej, a zostały przekazane pod obrady dopiero w czerwcu. Znowu jest coś robione na ostatnią chwilę. Podobnie było z SAPARDEM. Najpierw wycofano pierwszy wniosek, potem zwołano sesję nadzwyczajną, bo trzeba szybko działać. Na spotkaniu z mieszkańcami zwracał uwagę Pan Waberski, że zwołuje się mieszkańców już po fakcie. Burmistrz chce zasięgnąć opinii, gdy uwagi są już nie do zrealizowania. Obecnie po raz kolejny działa się na ostatnią chwilę. Należało w zeszłym roku  przekonywać radnych do swoich zamierzeń, Burmistrz ma bowiem prawo zwołać sesję nadzwyczajną.

S. Kitela powrócił też do kwestii godziny rozpoczynania sesji. Wnioski złożone w powyższej sprawie staną się przedmiotem dyskusji radnych. Przed przyjęciem na sesję zapoznał się z protokołami zebrań wiejskich. Stwierdził, iż zebrania odbywały się w godzinach popołudniowych. Rolnicy są zapraszani na zebrania również o godzinie 18. Obecnie jest właśnie ta godzina a  na sali jest 3 sołtysów. W zebraniach z zasady nie uczestniczyli radni, wyjątkiem był radny Pyszniak, radny Bannach i radna Godlewska. Nie zapoznał się ze wszystkimi protokółami, dlatego być może kogoś pominął. On sam nie jest na zebrania zapraszany i jest mu z tego powodu przykro. Radni mają obowiązek spotykać się z wyborcami i pełnić dyżury, a także uczestniczyć w zebraniach sołeckich, na których mogliby przekazywać informację o działalności Rady.

Przewodniczący powiedział, iż w związku z petycjami w sprawie odbywania sesji w godzinach porannych i deklaracji dotyczących udziału w nich młodzieży, zwróci się do Kuratora Oświaty o interpretacje zarządzenia w sprawie organizowania zajęć poza szkołą. Ponadto wyraził pogląd, iż sesje trwają długo, dzisiejsza już 4 godziny i dzieci uczestnicząc w obradach traciłyby inne zajęcia. Ponadto w godzinach od 9 do 15 dyrektorzy powinni być w pracy a nie uczestniczyć w sesji. W pracy winni znajdować się również pracownicy Urzędu.

 

Burmistrz powiedział, iż zebranie z mieszkańcami ulic Toruńska, Kościuszki, Winiary i innych które będą objęte inwestycją realizowaną przy dofinansowaniu z funduszu SAPARD, było zwołane aby poinformować o inwestycji i ustalić zasady związane z jej prowadzeniem aby nie kolidowała z codziennym funkcjonowaniem i życiem, uprzedzić o pewnych trudnościach typu wywóz śmieci. Zebranie nie miało nic wspólnego z ustaleniami, ponieważ dokumentacja została dawno zrobiona. Aby otrzymać zwrot pieniędzy należy zadanie realizować zgodnie z dokumentacją. Wprowadzenie obecnie jakichkolwiek zmian spowodowałoby utratę dofinansowania.

O ile chodzi o pierwszy wniosek sapardowski, to on wycofał go z realizacji i nie zamierza się tego wypierać. Uczynił to dlatego że dokumentacja oraz wniosek były złe, wiec nie było by zwrotu poniesionych nakładów. Ponadto wniosek dotyczył tylko 48% dofinansowania, obecne wnioski zakładają 75% zwrotu. Dzięki temu za te same pieniądze zostanie zrobiony 1 km ulic i chodników więcej.

Burmistrz powiedział, iż zastanowieniem przyglądał się Przewodniczącemu podczas głosowania nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, który jest niezbędny do ubiegania się o środki. Pytał, jakie były powody tego, że wstrzymał się od głosowania: czyżby był przeciwny składaniu wniosków i modernizowaniu oczyszczalni, kwestionował ubieganie się o kwotę 1,2 mln zł oraz wyznawał zasadę „im gorzej, tym lepiej”.

Jeżeli chodzi  o dyrektorów, Burmistrz wyjaśnił, iż nie są oni pracownikami Urzędu lecz pracownikami samorządowymi. Każdy dyrektor w gminnej szkole ma przydzielone zgodnie z ustawą tylko 4 godziny lekcji. Pozostały czas pracy jest przeznaczany na zarządzanie szkołą. Chodzi bowiem o to aby dyrektor był administratorem i zarządcą a nie nauczycielem. Jeżeli dyrektor ma 15 czy 16 godzin, to nigdy nie będzie dobrym dyrektorem. Każdy dyrektor ma obowiązek uczestniczenia w życiu publicznym. Organem prowadzącym dla dyrektora jest Rada i Burmistrz, dlatego jeżeli uczestniczy w sesji, to jest w pracy a nie na wagarach.

 

Stefan Kitela powiedział, iż spór, który toczy z nim Burmistrz jest bezcelowy i bezsensowny. Jego zdaniem dyrektorzy swój zarząd powinni sprawować w szkole a nie w obiekcie użyteczności publicznej, jakim jest KOK. Nie stanie się nic złego jeżeli będą na sesji. Obecnie zamierza zakończyć dyskusję na ten temat.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż wszyscy radni otrzymali pismo z Agencji skierowane do RSP w Dolniku w sprawie oczyszczalni ścieków. Chce w związku z tym oświadczyć, że spółdzielnia nie zarządza lokalami mieszkalnymi oraz, że przekazał dokumenty Agencji za wyjątkiem operatu wodno-prawnego, który jest dokumentem załatwianym przez firmę. Jest to dokument wewnętrzny danej firmy i nikt inny nic do tego nie ma, za wyjątkiem WIOŚ. W ostatnim czasie koło oczyszczalni zrobił się ruch, prowadzony jest monitoring, przyjeżdżają Komisje z Agencji i WIOŚ. Dlatego kiedy przedstawiciel Agencji zwrócił się o udostępnienie operatu wodno-prawnego, dla dobra sprawy, zrobił to 14 czerwca. Burmistrz wspomina o dokumentacji odbioru technicznego. On takich dokumentów nigdy nie widział i o niczym takim nie słyszał. W operacie wodno-prawnym znajdowały się dokumenty ze wszystkimi zmianami projektowymi, rysunki i poprawki. Przedstawiciel Agencji przejrzał dokumenty i nie wnosił uwag odnośnie dokumentacji odbiorczej. Burmistrz wspomniał również, iż dopóki nie zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, spółdzielnia jest nadal odpowiedzialna za oczyszczalnię. Spółdzielnia za wyjątkiem sklepu, nie odprowadza do oczyszczalni ścieków. Pozostałe ścieki pochodzą z mieszkań prywatnych i spółdzielnia nic do tego nie ma. Radny pytał jak temat będzie dalej „pilotowany”, ponieważ Panowie z Agencji byli również u Burmistrza. Są wyroki sądu w tej sprawie, Starostwo stało się właścicielem i nie może być tak, że on kiedyś coś miał i teraz musi za to odpowiadać.

 

Burmistrz powiedział, iż tylko powtarza, to co przedstawiciele Agencji  będąc u niego  powiedzieli. Decyzja Starostwa o przekazaniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ma moc prawną wówczas, kiedy nastąpi przekazanie nieruchomości bądź obiektu w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. Dopóki go nie ma, spółdzielnia nadal jest właścicielem. Agencja będzie bezwzględnie tego oczekiwała, ponieważ z ich punktu widzenia jest to moment, w którym będą się bronić przed sądami, czy innymi decyzjami.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż decyzje o uchyleniu użytkowania wydało Starostwo Powiatowe w Złotowie pod zarządem obecnego Burmistrza. Wydanie decyzji zobowiązywało służby starostwa do wystąpienia o przekazanie. Pracownicy óczesnego Starosty tego nie zrobili. On jest gotów podpisać protokół nawet dzisiaj. Nikt go jednak nie chce podpisać, nikt nie ma woli aby przyjść do niego aby podpisał. Stwierdził, iż jego interesem nie jest chodzenie i „czapkowanie” Agencji, żeby podpisali protokół. Jego zdaniem oni go w życiu nie podpiszą. Powiedział, iż Burmistrz ma tak „klapki ustawione”, że tylko jego słowo się liczy.

 

Burmistrz powiedział, iż nie zauważył u siebie tego rodzaju „klapek” a tego rodzaju „wycieczki” radny może robić pod adresem kolegów. Jego intencją było wskazanie, co należy zrobić, a co nie zostało dopełnione. Jak widzi, Wiceprzewodniczący wychodzi z założenia, że to „do niego mają przyjść”.

Odnosząc się, do zarzutu Wiceprzewodniczącego dotyczącego rozdania pisma od Agencji, Burmistrz przypomniał, iż pismo w sprawie przekazania dokumentów Wiceprzewodniczący również dostarczył je radnym. Nie jest to ponadto żadna tajemnica i nic się nie stało.

 

Andrzej Pietrzak dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krajence powiedział, iż zwrócił się z prośbą o rozpoczynanie obrad w godzinach wcześniejszych, ponieważ uważa, że pewne zagadnienie można poznawać nie siedząc w klasie. Również uczniowie z Zespołu Szkół Spożywczych chodzą na oczyszczalnię, ponieważ jest taka możliwość. Uczniowie z klas I-III ucząc się o poczcie idą na pocztę, gdyż tam dowiedzą się o działaniu poczty więcej niż siedząc w klasie i słuchając Pani, która opowiada, jak się wrzuca list do skrzynki. W gimnazjum jest taki przedmiot jak wiedza o społeczeństwie i czas 2 godzin lekcyjnych spędzonych na sesji pozwalałby na łatwiejsze zrozumienie funkcjonowania samorządu, niż opowiadanie tego przez nauczyciela. Kwestia dni otwartych została rozstrzygnięta zarządzeniem kuratora, który wskazał, iż giełdy szkół mają się odbywać w dni wolne od nauki. Są to dwie różne kwestie. Istnieje możliwość realizowania zajęć w warunkach naturalnych i taką możliwość daje funkcjonowanie Rady.

 

Radny Stefan Kitela powiedział, iż dyrektorzy sugerują, aby sesja odbywała się o godzinie 9 czy 10. Pytał dlaczego nie proponują godziny 12 30, kiedy młodzieży można tak ustawić lekcje aby mogła brać udział w obradach. Jego zdaniem to już wyglądałoby inaczej. W ostatnim czasie realizowana była uchwała Rady w sprawie nadania imienia Parkowi Miejskiemu w Krajence. Dyrektorzy nie skorzystali z możliwości i nie przyprowadzili młodzieży. W uroczystościach wzięły udział jedynie III klasy publicznego gimnazjum i klasa niepublicznego gimnazjum. Nie było dzieci ze szkoły podstawowej. Jego zdaniem przez to uchwała została zrealizowana połowicznie.  Jego zdaniem nie ma przeszkód aby sesja rozpoczynała się o 12 30. Dyrektorzy nie „zarywaliby” wówczas dnia.

 

Zdzisław Olczyk powiedział, iż chciałby - aby tak jak powiedział Przewodniczący – do wniosków w sprawie godziny rozpoczęcia sesji ustosunkowali się radni i podjęli suwerenną decyzję.

 

Burmistrz przypomniał poprzednie 3 kadencje, kiedy sesje odbywały się o godz. 9 czy 10 rano. Były próby przenoszenia ich na godziny popołudniowe, jednak radni zawsze przegłosowywali godzinę 9. Wytworzyła się w ten sposób pewna tradycja. Obecnie decyzje w sprawie terminu obrad podejmuje wyłącznie Przewodniczący. Nie wie dlaczego Przewodniczący się upiera, oraz czy powodem tego nie jest stawianie swojego czasu ponad czas tych, którzy chcą brać udział w sesji. Nie bardzo taktowny był wytyk w kierunku dyrektora szkoły podstawowej. Przewodniczący jest również nauczycielem i także mógł przyprowadzić 1 czy 2 klasy, bo jak sam mówił był to moment podniosły i uroczysty.

 

Przewodniczący stwierdził, iż stało się tak dlatego, że wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi a  nie jemu.

 

Feliks Mecha powiedział, iż nie chciał zabierać głosu. Miło się słucha kiedy sprawnie podejmowane są uchwały, ale końcówka sesji jest kompromitacją nie tylko dla obecnych ale też dla całej gminy. Powiedział, iż dziwi się dyrektorowi gimnazjum i Burmistrzowi oraz pytał czy mają oni mieszkańców gminy „w nosie”. Obecnie na sali jest 3 sołtysów, sesja jest otwarta dla wszystkich i kto chce, to przyjdzie. Urzędnik ma płacone i powinien być w Urzędzie. On sam już 12 lat nie może dostać się do Burmistrza, a chciałby porozmawiać. Burmistrz albo jest zajęty, albo go nie ma. Sekretarz był –„Zuzanna była” – to sobie porozmawiał. Nauczyciele urośli „ w piórka”. Biorą oni pieniądze, wg niego małe, ale niech uczciwie za te pieniądze w klasie ucznia wychowują i uczą. Ma kontakt z ludźmi w terenie, którzy chwalą Przewodniczącego, że jest obiektywny i radzi sobie. Ich zdaniem sesje winny odbywać się o 16, a nie o 14. Taka jest opinia środowiska wiejskiego. Jego zdaniem nie należy organizować sesji dla grupki ludzi. Stwierdził, iż nie wie czy on jest pomylony, czy ktoś inny. Przykład idzie z góry od dyrektora i nauczycieli. On sam miał wśród nauczycieli wielkie autorytety. Obecnie nie wie co się stało, że jeden czy drugi z nauczycieli, nie dorośli do rangi nauczycieli i nie znają podstawowego wychowania. Scharowana matka musi się młodemu magistrowi kłaniać i za co. Na jego dzieciach niejeden nauczyciel zbił kapitał, bo miał etat. Pytał również, czy w gimnazjum naszym jest potrzebny zastępca dyrektora, był tym zdziwiony, bo ileż tam jest dzieci. Byłaby to oszczędność pieniędzy. Pytał również Burmistrza, czy byłby zadowolony, gdyby jego dziecko miało mieć lekcję, a nauczyciel siedziałby w tym czasie na sesji. Nauczyciel ma płacone i powinien godziny te uczciwie odrobić w szkole, a skoro jest na sesji, nie powinien brać wynagrodzenia. Jego zdaniem racja jest po stronie godziny 16, a nie 14. Na sesji jest cały sztab urzędników, którzy słuchają, wyjaśniają sprawy, są grzeczni. Chwała Burmistrzowi za to. O ile sesja jest w godzinach pracy, urzędnicy będą na niej siedzieli, a zwykły obywatel będzie „klamkę całował”. Jego zdaniem trzeba zadać pytanie czy urzędnik jest dla obywatela, czy obywatel dla urzędnika.

 

Radny Andrzej Pyszniak zapytał, czy F. Mecha zdaje sobie sprawę, iż swoim zachowaniem obraził wszystkich nauczycieli w tej gminie.

 

Grażyna Urbanek poinformowała, że jest sporządzany plan rozwoju lokalnego. Jest to dokument niezbędny do ubiegania się o środki ze SPOR-U tj. Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego. Jest tam składany wniosek na dofinansowanie modernizacji ścieków. Aby otrzymać środki jest wymóg, aby gmina posiadała Plan Rozwoju Lokalnego. Plan taki będzie przygotowany wkrótce i wówczas Burmistrz zwróci się do Przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej. W związku z tym prosiła, aby radni wzięli w tej sesji udział. 

 

Barbara Piechowska – kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence poinformowała o zadaniach aktualnie realizowanych przez Ośrodek. Najważniejszym z nich jest realizacja świadczeń rodzinnych. Świadczenia zostały wypłacone w terminie wskazanym przez ustawodawcę tj. do 15 czerwca 2004 roku za miesiące maj i czerwiec. Złożono 301 podań. Wypłacono świadczeń na ok. 80 tys. zł miesięcznie.

Kolejnym zadaniem była realizacja akcji „susza”. 23 czerwca wypłacono należne świadczenia dla 73 rolników na  kwotę 21 795 zł. Ogółem  z pomocy suszowej w gminie skorzystało 100 rolników. Środki na ten cel to 29544.

Poinformowała również o unijnym programie żywnościowym. Będzie on realizowany przez Pilski Bank Żywności. Program jest kierowany do organizacji pozarządowych, które będą udzielać pomocy osobom potrzebującym. Rola ośrodka polega na aktywizowaniu organizacji pozarządowych oraz potwierdzaniu osób potrzebujących wskazanych przez organizacje. Zwróciła się z prośbą o włączanie się do akcji organizacji pozarządowych działających na wsi. W poniedziałek jest organizowane w tej sprawie spotkanie. Obecnie ośrodek z programu jest wyłączony stąd apel o pomoc środowiska.

 

Joanna Kasprzak – kierownik USC w Krajence zaprosiła radnych na uroczystość organizowaną z okazji jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego, która odbędzie się dnia 3 lipca 2004 roku i rozpoczyna się mszą w kościele o godz. 11. O godz. 12 rozpocznie się impreza w KOK podczas której wręczone zostaną medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

Ad. 12

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 1850 zamknął XX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                       Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                      Stefan Kitela

Referent                                                                                  Przewodniczący Rady