Protokół Nr XXII/04

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 15 lipca 2004 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania o godz. 900 otworzył sesję zwołaną na wniosek Burmistrza oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu. Nieobecny usprawiedliwiony radny Stefan Kitela.

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.      Janusz Szczerbiak              - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.      Grażyna Urbanek              - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.      Tomasz Ciechanowski       - Sekretarz Gminy,

4.      Mirosław Machejek           - Skarbnik Gminy,

 

Ad. 1

Wiceprzewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przejściowego finansowania realizacji rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/90/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka.

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2004 rok.

5.      Zamknięcie sesji.

 

Z-ca Burmistrza Grażyna Urbanek wnioskowała, aby do porządku obrad wprowadzić punkt p.n. „ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenie planu wydatków nie wygasających w 2004 roku”. Poprosiła aby temat ten został rozpatrzony jako punkt 4. Dotychczasowe punkty 4 i 5 uzyskałyby odpowiednio numery 5 i 6.

Przygotowany projekt uchwały ma związek z wnioskiem na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krajence.

 

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska w Krajence przyjęła wniosek jednogłośnie.

 

Ad. 2,3,4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka wyjaśniła, iż podczas składania dokumentacji uzupełniającej w Poznaniu, uzyskano informację, iż Ministerstwo przekazało nowe wytyczne dotyczące wniosków składanych do funduszu SPOR. Zgodnie z nimi do wniosku należy dołączyć dodatkowe uchwały, których projekty Burmistrz przedłożył Radzie. Uchwały mają na celu upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia pożyczek i kredytów przejściowych na zapłacenie faktur, do czasu ich rozliczenia, które będzie się odbywało w okresach półrocznych. Uchwała w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w 2004 roku, ma na celu zabezpieczenie zaplanowanej w budżecie kwoty na realizacje planowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. W budżecie na ten cel przeznaczono 749.525 zł, z tego w roku bieżącym zamierza się wydatkować 51 tys. zł. Podjęcie uchwały pozwoli na automatyczne przeniesienie zaplanowanych środków do budżetu roku kolejnego.

Proponowane zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym mają na celu uwzględnienie wartości inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence, zgodnie z przygotowaną dokumentacją i kosztorysem. W WPI przyjęto również wykonanie inwestycji finansowanej z udziałem Funduszu SAPARD w bieżącym roku. W związku z tym, że umowa z Agencją została podpisana z opóźnieniem z przyczyn zależnych od Agencji, aneksowano umowę w części dotyczącej terminu realizacji zadań. I część zostanie zrealizowana do 30 września br. druga do końca czerwca 2005 roku.

 

Radny Henryk Kania pytał, czy rozpoczęcie w pierwszej kolejności prac na ulicy Kościuszki, nie spowoduje problemów z uzyskaniem refundacji.

 

G. Urbanek wyjaśniła, iż w taki sposób zawarte zostały umowy z Agencją.

 

Radny Henryk Kania pytał, czym został podyktowany wzrost wartości rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence z 1,5 mln zł do 2,89 mln zł.

 

G. Urbanek poinformowała, iż koszt zadania został skalkulowany w grudniu 2003 roku przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Obecnie na bazie dokumentacji sporządzono kosztorys, który opiewa na kwotę wyższą niż planowano. Sytuacja taka została spowodowana znaczącym wzrostem cen stali.

 

Radny Henryk Kania pytał, o ile wzrosły koszty własne zaplanowane na powyższy cel.

 

G. Urbanek powiedziała, iż środki własne zaplanowane w budżecie nie uległy zwiększeniu.

 

Radny Paweł Wróbel pytał, czy dokumentacja została zakończona oraz czy można do niej uzyskać wgląd.

 

G. Urbanek poinformowała, iż posiadanie dokumentacji było warunkiem złożenia wniosku.

 

Radny Piotr Gniot zauważył, iż obecnie mówi się o środkach strukturalnych i pytał co dalej z funduszem SAPARD.

 

G. Urbanek wyjaśniła, iż SAPARD był funduszem przedakcesyjnym, który po rozliczeniu rozpoczętych inwestycji wygaśnie. Obecnie uruchomione zostały środki strukturalne.

 

Radna Mariola Taracha stwierdziła, iż rozumie presję czasu. Jej zdaniem ważnym jest że udaje się dokumenty składać w terminie. Zastanawia ją jednak fakt, ze koszt inwestycji wzrósł dwukrotnie, a środki własne pozostały na niezmienionym poziomie. Radna pytała, czy oznacza to, że wcześniej zaplanowano zbyt dużo pieniędzy.

 

Burmistrz powiedział, iż były to koszty szacunkowe, zaplanowane jako 50% udziału własnego w inwestycji, przy założeniu, że brakujące 50% będzie stanowiła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z pojawieniem się nowych możliwości i złożeniem wniosku do funduszu SPOR, planowane środki własne wystarczą jako 25% udział do inwestycji droższej.

 

Radna Mariola Taracha powiedziała, iż ma nadzieję, że w budżecie pozostaną środki na realizacje innych zadań np. zgłaszanych przez środowiska wiejskie. Ponadto jej zdaniem nie należy wydawać żadnych środków własnych bez wsparcia z zewnątrz. Każde wykonywane przez gminę zadanie, w miarę możliwości, powinno być poprzedzone rozeznaniem, czy można uzyskać na nie dofinansowanie. Wg radnej w taki sposób można było przeprowadzić informatyzację Urzędu a także iluminację kościołów w Krajence.

 

Burmistrz powiedział, iż cieszy go wypowiedź radnej, bowiem inwestycje w gminie prowadzi się tam, gdzie jest taka konieczność i tam, gdzie można uzyskać środki zewnętrzne. Nie na wszystkie inwestycje można jednak uzyskać dofinansowanie. Nie ma takiej możliwości w przypadku iluminacji, ponieważ fundusze mają określone ramy. Przyjmowane przez Radę dokumenty jak np. Strategia, mają na celu ukierunkowanie inwestycyjne. W przyszłym roku będą składane wnioski na wykonanie kanalizacji. Podczas sesji 25 czerwca 2004 r. Przewodniczący mówił o działaniach podejmowanych przez Związek Gmin i Powiatów Nadnoteckich i o tym, że już uzyskano pieniądze. Gmina Krajenka również współpracuje ze Stowarzyszeniem. Gminy składają wspólny wniosek do Funduszu Spójności na realizację kanalizacji, ponieważ koszt zadania musi wynosić minimum 10 mln EURO. Kanalizacja Gminy Krajenka również jest objęta wnioskiem. Z drugiej strony gmina będzie składała na powyższy cel wniosek do Funduszu SPOR. Jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków gmina ma również szansę na pozyskanie środków z rezerwy budżetowej Ministerstwa Gospodarki.

 

Radny Stanisław Michalski przypomniał gorącą dyskusję nad sprawą oczyszczalni w ubiegłym roku, kiedy podważał jako realną kwotę 1,5 mln zł. Jego zdaniem dobrze się stało, że przyjęto udział własny gminy w zadaniu „na wyrost”. Gdyby przyjęto mniejszą kwotę obecnie pieniędzy byłoby za mało. Dlatego jego zdaniem należy czasami posłuchać sugestii i przeszacować wartość inwestycji.

 

Burmistrz przypomniał, iż właśnie cały czas była mowa o szacunkach. W międzyczasie ceny stali wzrosły w znaczącym stopniu i nikt tego nie mógł przewidzieć. Prognozowano bowiem, że po wejściu Polski do Unii wiele cen ulegnie obniżeniu. Pewien wzrost kosztów wyniknął również z samej dokumentacji, gdzie zaplanowano wydatki, które wcześniej nie były planowane.

Burmistrz stwierdził, iż wszystkie tworzone programy bazują na kosztach szacunkowych, ponieważ trudno realnie ustalić koszty inwestycji planowanych z tak dużym wyprzedzeniem. Dlatego programy winny być aktualizowane zgodnie z realiami przed składaniem wniosków. Wyjaśnił także, iż przeszacowanie wydatków inwestycyjnych rodzi skutki w budżecie poprzez konieczność wskazania źródeł finansowania niedoboru. W takich sytuacjach trudno ustalić budżet zrównoważony. Należy przy tym pamiętać, że budżet kontrolowany jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż Burmistrz na co dzień zajmuje się pewnymi sprawami, ma ponadto cały sztab specjalistów. Radni czasami coś usłyszą np. w mediach, jednak dokładnie nie wiedzą o co chodzi. Tak mogło być z informacją na temat Związku Gmin Nadnoteckich. Prosił Burmistrza, aby zatroskanie radnych i krytykę przyjmował pozytywnie.

Burmistrz przypomniał, iż Przewodniczący podczas sesji mówił, że Związek Gmin Nadnoteckich realizuje zadanie z wykorzystaniem Funduszu Spójności a faktem jest, że nie realizuje.

 

Radny Henryk Kania wyraził pogląd, iż przy planowaniu inwestycji tej rangi jak modernizacja oczyszczalni, budowa kanalizacji, stacji uzdatniania wody, czy wymiana sieci wodociągowej, wskazane byłoby wcześniejsze działanie w zakresie wykonania kosztorysów. Rozumie presję czasu, jednak czuje pewien niedosyt.

 

Burmistrz stwierdził, iż podanie pozytywnego przykładu sąsiadów, którzy realizują już inwestycje, stawia w złym świetle gminę i Burmistrza. Jego zdaniem, skoro nie jest to prawdą, ma prawo bronić swojego autorytetu.

 

Radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, iż jej zdaniem Rada brnie nie w tym kierunku. Widzi brak zaufania do władz wykonawczych. Skoro ma ona realizować zadania, należy ją darzyć zaufaniem. Wypowiedzi tego typu podważają autorytet Burmistrza. Rada nie powinna działać w taki sposób.

 

Radny Henryk Kania stwierdził, iż o ile doszło do takiej wypowiedzi, to popiera stanowisko radnej.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż jego zdaniem Rada nie ma podstaw aby posądzać Burmistrza o nieudolność. Rada ponadto zbiera się aby coś pozytywnego dla gminy zrobić. Należy także mieć świadomość, że modernizacja oczyszczalni nie załatwi problemu raz na zawsze, jednak na 8 do 10 lat, temat powinien być zamknięty. Plany będą realizowane, ale tak naprawdę nie wiadomo jakie będą koszty, chociażby z powodu podatków. Do dziś nie wiadomo jaki VAT zapłacą gminy realizujące zadania przy wsparciu z Funduszu SAPARD. Jego zdaniem cyfry nie mają wielkiego znaczenie, liczy się natomiast cel inwestycji. Rozbudowa i modernizacja ścieków daje szansę na rozwiązanie problemu ścieków także w Dolniku. Nie jest aktualnie dobrym pomysłem aby gmina przejęła oczyszczalnię w Dolniku, ponieważ Agencja jako jej właściciel będzie zainteresowana rozwiązaniem własnego problemu i kanalizacją wsi. Przygotowywane dokumenty mają być żywe i zgodnie z zapisami aktualizowane. W przypadku planów długoterminowych trudno określić rzeczywiste koszty zadań.

 

Radny Stanisław Michalski powiedział, iż jego zdaniem nie ma podstaw aby mówić o braku zaufania do władzy wykonawczej. Wg niego takie zaufanie jest o czym świadczą głosowania nad uchwałami. Nie można jednak oczekiwać, że nad pewnymi kwestiami nie będzie dyskusji. Radny wyraził pogląd, iż w radzie nie ma konfliktu.

 

Burmistrz powiedział, iż lubi konstruktywną krytykę, ale nie krytykanctwo. Stwierdził, iż nie może pozwolić na szastanie swoim dorobkiem.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż Burmistrz jako osoba publiczna, nie powinien przyjmować krytyki jako ataku na swoją osobę, ale odnosząc się do zarzutów i wykorzystując swoich ludzi,  przekonywać radnych, że nie mają racji. Rada jest za rozwojem gminy, a nie za podrywaniem autorytetu Burmistrza.

 

Burmistrz stwierdził, iż wypowiedź radnego Kani, iż Burmistrz ma „klapki na oczach” wygłoszona podczas sesji, nie ma nic wspólnego z krytyką.

Radny Henryk Kania powiedział, iż jego wypowiedź odnosiła się wyłącznie do tematu oczyszczalni ścieków w Dolniku i Burmistrz doprowadził do tego, że musiał to powiedzieć.

 

Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi, że Rada podejmuje przedkładane jej uchwały, powiedział, iż skoro są one przygotowywane z myślą o dobru gminy, to nie widzi możliwości aby było inaczej.

 

Radny Anatol Najmowicz wnioskował o zakończenie dyskusji wykraczającej poza tematykę spotkania i składanie merytorycznych wniosków i uwag.

 

Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję i przeprowadził głosowania. 

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/99/04 w sprawie przejściowego finansowania realizacji rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/100/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/90/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/101/04 w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w roku 2004 - która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok przedstawił Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy. 

 

Radna Mariola Taracha pytała na jakiej zasadzie i w jakim procencie dokonywana jest refundacja kosztów oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż refundacja wprowadzona do budżetu stanowi refundację za rok ubiegły. Była dokonywana na wniosek. Stanowiła ok. 50% kosztów oświetlenia gminy. Od roku 2004 oświetlenie dróg stało się zadaniem własnym gminy i nie będzie refundowane. Za rok 2003 Wojewoda zalega z tego tytułu kwotę ok. 9 tys. zł.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/102 w sprawie zmian budżetu gminy i miasta – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 6

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady o godz. 1000 zamknął XXII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                           Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                          Henryk Kania

Referent                                                                      Wiceprzewodniczący Rady