Protokół Nr XXIII/04

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 24 września 2004 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 1400 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu. 

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.      Janusz Szczerbiak              - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.      Grażyna Urbanek              - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.      Tomasz Ciechanowski       - Sekretarz Gminy,

4.      Mirosław Machejek           - Skarbnik Gminy,

5.      Marek Buczkowski           - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

6.      Wiesława Żujew                - Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie

 

Ad. 1

Przed odczytaniem porządku obrad Przewodniczący poinformował, iż już po jego sporządzeniu do Rady wpłynął projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza musi być wprowadzony do porządku obrad jeżeli wpłynie na 7 dni przez terminem sesji. Na tej podstawie projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza w dniu 16 września br. został wprowadzony jako „punkt 4 podpunkt e.”

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Przedstawienie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.      Podjęcie  uchwał  w sprawach:

a)      nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krajence

b)      zasad postępowania w przypadkach świadczeń z pomocy społecznej podlegających zwrotowi.

c)      przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” sp. z o.o. z siedzibą w Pile i wniesienia udziałów,

d)      zmiany budżetu gminy i miasta na 2004 rok,

e)      zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

5.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Krajenka za I półrocze 2004 roku.

6.      Informacja o działalności przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka w Powiatowej Radzie Zatrudnienia za rok 2003.

7.      Informacja Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence dotycząca lustracji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

8.      Zapoznanie się z pismem Związku Gmin Krajny i wypracowanie stanowiska w sprawie wynagrodzenia Burmistrza, w związku  ze zmianą ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw.

9.      Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej w Krajence.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

 

Radny Piotr Gniot zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu „8”, dotyczącego kwestii wynagrodzenia Burmistrza, ponieważ podczas posiedzeń Komisji niczego nie ustalono, ze względu na to, iż  nie było propozycji ze strony Przewodniczącego. Proponował wobec powyższego aby temat ten omówić podczas kolejnych posiedzeń Komisji i następnie na sesji. Jego zdaniem problem nie był rozpatrzony tak jak należało, gdyż dyskusja winna się odbyć nad konkretnymi propozycjami.

 

Radny Anatol Najmowicz- Przewodniczący Komisji Społecznej – poinformował, iż właściwie Komisja Społeczna również nie wypracowała konkretnych propozycji i wnioskowała o wycofanie tematu z porządku sesji.

 

Przewodniczący Kitela stwierdził, iż zgodnie ze Statutem Gminy prezydium Rady nie przedstawia propozycji uchwał. Pracodawcą Burmistrza jest wprawdzie Przewodniczący, ale nie ma on uprawnień do ustalania wynagrodzenia Burmistrzowi. Radni mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji podczas posiedzeń Komisji. Podczas posiedzenia Związku Gmin Krajny zobowiązał się, że przedstawi sprawę Radzie, dlatego będzie przeciwny wycofaniu punku 8 z porządku obrad.

 

Radny Stanisław Michalski zaproponował, aby w punkcie 8 odczytać pismo Związku Gmin Krajny i na tym poprzestać.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż radni już zapoznali się z pismem. Wynika z niego, że propozycje powinien przedstawić Przewodniczący.

 

Przewodniczący zapytał radnego Najmowicza, czy przyjął do wiadomości  § 124 Statutu.

 

Radny Gniot stwierdził, iż Rada nie jest przygotowana do rozpatrzenia tematu.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Gniota. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu.

 

Przewodniczący ogłosił, iż wniosek został przyjęty, wobec czego z porządku wykreślony zostaje punk „8”.

 

Ad. 2

Protokoły z sesji odbytych w dniach: 25 czerwca, 29 czerwca oraz 15 lipca 2004 roku zostały przyjęte bez poprawek.

 

Ad. 3

Informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

W okresie od 25 czerwca  do 24 września 2004 r. Kierownictwo Urzędu odbyło 10 posiedzeń, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

I.                    Wydano zarządzenia:

1.       Nr 135/04, 136/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku oraz 154/04 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanych położonych w Krajence przy ul. Domańskiego- działki nr 8076/29, 8076/26, 8076/30. Nieruchomości powyższe znajdowały się w zarządzie Lasów Państwowych. Na mocy art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w razie sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, położonych w granicach administracyjnych miasta, gminie przysługuje prawo pierwokupu. Cena zaproponowana gminie nie odbiegała od wartości rynkowej, ponadto zbywane nieruchomości nie stanowią majątku, który mógłby służyć realizacji zadań gminy, dlatego Burmistrz po zasięgnięciu opinii kierownictwa, nie skorzystał z przysługującego prawa.

 

2.       Nr 137/04 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Krajenka na 2004 rok. Układ wykonawczy budżetu został zmieniony stosownie do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej nr XX/95/04 z dnia 25 czerwca 2004 roku.

 

3.       Nr 138/04 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 tysięcy EURO na dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Krajenka i gimnazjum publicznego w Krajence w roku szkolnym 2004/2005.  W skład Komisji powołani zostali:

-          Włodzimierz Hildebrandt- przewodniczący

-          Bożena Hildebrandt – sekretarz

-          Marek Buczkowski – członek

W dniu 26 czerwca 2004 r. wysłano zaproszenia do udziału w przetargu oraz specyfikację do 10 firm przewozowych. Termin składania ofert został wyznaczony na 19 lipca.  Oferty złożyły dwie firmy:

-          Usługi Transportowo-Turystyczne i Nauki Jazdy „Krajan” Józef Dąbrowski z Krajenki – cena brutto za autobus – 2,24 zł/km, mikrobus – 1,60 zł/km

-          Usługi Transportowe Jacek Lewandowski ze Złotowa – autobus 2,14 zł/km, mikrobus 1,25 zł/km.

Przetarg wygrała firma Pana Jacka Lewandowskiego, który jednak odmówił podpisania umowy w piśmie z dnia 6 sierpnia br. w związku z wygraniem przetargu w gminach Złotów i Tarnówka i brakiem wystarczającej liczby autobusów, aby obsłużyć także gminę Krajenka. Wobec powyższego, zgodnie z art. 94 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych, wybrano drugą ofertę tj. Pana Józefa Dąbrowskiego. Umowa została podpisana 10 sierpnia br. W dniu 13 września br. zrezygnowano z usług świadczonych mikrobusem. Zmiana godzin rozpoczęcia zajęć w Skórce pozwoliła na dowóz dzieci autobusem gminnym.

           

4.       Nr 139/04 z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla małych robót na realizację projektu „B2-90-0260 remont Publicznej Szkoły Podstawowej oraz przygotowanie pomieszczenia dla 6-latków i świetlicy szkolnej w Skórce”. W skład Komisji powołani zostali:

-          Włodzimierz Hildebrandt- przewodniczący

-          Bożena Hildebrandt – sekretarz

-          Marek Buczkowski – członek

Wniosek na remont szkoły w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich złożony został 14 kwietnia br. Uchwałą nr 32/2004 Regionalnego Komitetu Sterujacego z dnia 14 maja gminie przyznano dotację w wysokości 49.200 zł. Umowa o dofinansowanie wraz z zestawieniem kosztów, planem zamówień oraz harmonogramem prac została podpisana 21 czerwca 2004 roku. Przygotowana przez gminę specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona została przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania programu w dniu 30 czerwca 2004 roku. Już 1 lipca wysłano zaproszenia do składania ofert do 27 firm. Specyfikacje wykupiło 7 podmiotów. Wpłynęły 3 ważne oferty:

-          Zakładu Budowlano-Usługowego „Murbet” Szamocin – 161 425, 58

-          Zakładu Ogółnobudowlanego „Mark” Margonin – 137 205,14

-          Usługowego Zakładu Murarskiego Józefa Kędziołki Margonin – 138 051,44

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Zatwierdzenie wykonawcy i dokumentacji przetargowej przez Wojewódzkie Biuro Wdrożeń Programu nastąpiło w dniu 2 sierpnia br. Przetarg wygrał Zakład Ogólnobudowlany „Mark” z Margonina z kwotą 137205,14 zł. Kolejnego dnia podpisano umowę z wykonawcą oraz Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Już w trakcie prac Województwo przygotowało aneks do umowy o dofinansowanie prac, który spowodował obniżenie dotacji do kwoty 48021 zł tj. 35% kosztów zadania. Aktualnie prace wewnątrz budynku zostały zakończone. Wykonano także elewację zewnętrzną. W trakcie wykonywania są prace na sali gimnastycznej. Wylano nową posadzkę, na którą po wyschnięciu, ułożona zostanie wykładzina.

 

5.       Nr 140/04 z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Cybulskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz Nr 141/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Adama Michalca ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Dla ww. osób powołano komisje w jednakowym składzie:

-          Grażyna Urbanek – Przewodnicząca

-          Romuald Banaś – z-ca dyrektora Publicznego Gimnazjum w Krajence

-          Waldemar Kryjewski – ekspert w zakresie nauczania informatyki i języka niemieckiego

-          Janusz Sendłak – ekspert w zakresie nauczania wychowania fizycznego

-          Lucyna Belka- Sendłak – ekspert w zakresie nauczania informatyki oraz w zakresie nauczania zintegrowanego.

 

6.       Nr 142/04 z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Ww. zarządzeniem przeznaczono do sprzedaży następujące nieruchomości niezabudowane, położone przy ul. Toruńskiej w Krajence:

-           nr 274 o pow. 519m2

-          nr 287 o pow.

-          nr 288 o pow. 2862m2

-          nr 289 o pow. 1638m2

Obecnie przygotowywana do sprzedaży jest działka nr 289, ponieważ są osoby zainteresowane jej nabyciem (sporządzono dla niej wycenę). Zarządzeniem Nr 145/04 z dnia 15 lipca 2004 roku powołano komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ww. nieruchomości. W skład Komisji weszli:

-          Marek Buczkowski – przewodniczący

-          Danuta Wrzeszcz – członek

-          Zygmunt Martenka – członek

-          Dariusz Baran – członek

 

7.       Nr 143/04 z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Głubczynie (nad jeziorem Wapieńskim). Nieruchomość powyższa w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod budownictwo letniskowe. Cena podana w warunkowej umowie sprzedaży odpowiada wartości rynkowej, dlatego postanowiono nie wykonywać prawa pierwokupu.

 

8.       Nr 144/04 z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2004 rok. Układ wykonawczy budżetu został zmieniony stosowanie do zmian wprowadzonych do budżetu uchwałą nr XXI/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 czerwca 2004 roku ( zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2455 zł w § 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów).

 

9.       Nr 146/04 z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka – działka nr 427 o pow. 500m2 położona w Śmiardowie Kraj.(położona przy byłej zlewni mleka – wniosek Sławomira Miłocha). Zarządzeniem nr 147/04 z dnia15 lipca 2004 roku powołano Komisję Przetargową do sprzedaży ww. nieruchomości, w składzie:

-          Marek Buczkowski – przewodniczący

-          Danuta Wrzeszcz – członek

-          Zygmunt Martenka       - członek

-          Dariusz Baran  - członek

 

10.   Nr 148/04 z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2004 rok. Układ wykonawczy budżetu został zmieniony stosownie do zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą nr XXII/102/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 lipca 2004 roku.

 

11.   Nr 149/04 z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażnikowi miejskiemu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Zarządzenie określa zasady naliczania i wypłacania równoważnika pieniężnego w przypadku, kiedy nie wydano umundurowania w naturze. Wysokość równoważnika pieniężnego ustala się w wysokości równej rocznej wartości pieniężnej poszczególnych norm przedmiotów umundurowania określonych uchwałą nr 33/97 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 14 listopada 1997 r.

 

12.   Nr 150/04 z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Do sprzedaży przeznaczono działkę nr 53/2 o pow. 166m2 położoną w Krajence. Zarządzeniem nr 151/04 powołano Komisję Przetargową do jej sprzedaży w składzie:

-          Marek Buczkowski – przewodniczący

-          Danuta Wrzeszcz – członek

-          Zygmunt Martenka – członek

-          Dariusz Baran - członek

Natomiast zarządzeniem nr 152/04 zatwierdzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zawierający dane dotyczące ww. nieruchomości.

Działka nr 53/2  jest zabudowana budynkiem kotłowni o pow. użytkowej 124,80 m2 o wartości 27.830 zł – wartość działki 2.140 zł, położona przy ul Floriańskiej w Krajence. W związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży Burmistrz w dniu 7 lipca br. wydał także decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu nad ww. nieruchomością. Dotychczas zarząd pełnił Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence.

 

13.   Nr 153/04 z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka, przeznaczonych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz zawiera 4 nieruchomości stanowiące lokale mieszkalne.

 

14.   Nr 155/04 z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Skórce, oznaczonej nr geodezyjnym 110/3 o pow. 417 m2. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Wydano także zarządzenie nr 156/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży ww. nieruchomości w składzie:

-          Marek Buczkowski – przewodniczący

-          Danuta Wrzeszcz – członek

-          Zygmunt Martenka – członek

-          Dariusz Baran - członek

 

15.   Nr 157/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2004 roku. Informacja została przekazana Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

16.   Nr 158/04 z dnia 3 września 2004 roku w sprawie nie wykonania  prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ul. Toruńskiej w Krajence, oznaczonych nr 286 (pow. 2048 m2) i 285 (pow. 985m2). Tak jak w przypadku wcześniejszych zarządzeń, nabycie nieruchomości ze względu na cenę, nie leżało w interesie gminy.

 

17.   Nr 59/04 z dnia 10 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 tys. EURO na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Krajence przy ulicach: Toruńska, Generała Sikorskiego, Działkowa, Matejki i Targowa. W skład Komisji powołano:

-          Marka Buczkowskiego – przewodniczący

-          Bożenę Hildebrandt – członek

-          Zygmunta Martenkę – członek

-          Annę Biela – członek

 

18.   Nr 160/04 z dnia 10 września 2004 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania kserokopiarki marki MITA DC 2060 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence. Jest to stara kserokopiarka, która dawno już przekroczyła swoje możliwości techniczne i z tego powodu ulega częstym awariom. Może jednak być jeszcze wykorzystana przez Straż, która nie będzie jej użytkować tak intensywnie.

 

II.                 W związku z możliwością występowania o środki unijne w ramach Programu Odnowy – Rozwój Obszarów Wiejskich, wspierającego zadania związane z oświatą, kulturą i rozwojem sportu, turystyki i rekreacji, zachodzi konieczność przygotowania projektów, które mogą stanowić podstawę do przygotowania wniosków. Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego przyjętym przez Radę Miejską w Krajence, w ramach tego Programu planowana jest modernizacja amfiteatru w Krajence wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. W dniu 30 sierpnia br. zapoznano się z projektem umowy na prace projektowe związane z realizacją zadania „ Modernizacja sceny amfiteatru w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie: ścieżka rowerowa, dojazd dla niepełnosprawnych”. Projekt umowy został zaopiniowany pozytywnie. Zadanie realizuje firma „Kwadrat” s.c. z Piły. Ustalono następujący zakres prac:

-          inwentaryzacja budowlana,

-          powiększenie powierzchni sceny, rozbudowa pod sceną  - garderoba + wc

-          zadaszenie sceny

-          wymiana ławek widowni,

-          ścieżka rowerowa, dojazd dla niepełnosprawnych z dostępem na scenę

Projekt obejmie projekt budowlany i kosztorys inwestorski. Ustalono, że ostateczny termin na wykonanie zadania upłynie 29 września br.

 

III.               Zapoznano się także z projektem umowy o dzieło z formą Projektowanie Urbanistyczne „KRYSO” w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej, w tym: ekofizjografię, prognozę skutków finansowych, prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. Termin przekazania planu do zaopiniowania ustalono na 3 m-ce od podpisania umowy. Wynagrodzenie wyniesie 3000 zł brutto, płatne w dwóch ratach (I – 50% wynagrodzenia po przekazaniu planu do zaopiniowania, II rata po przekazaniu planu do uchwalenia).

 

IV.              Rozpatrywano wnioski radnych i podejmowano decyzje w sprawie sposobu ich rozpatrzenia. Szczegółowa informacja w tej sprawie będzie przedstawiona w punkcie „odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych”.

 

 

V.                 W dniach 29 czerwca oraz 15 lipca br. odbyły się na wniosek Burmistrza nadzwyczajne sesje rady. Podczas posiedzeń kierownictwa przygotowano projekty uchwał przedłożone radzie do uchwalenia:

-          w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego

-          dwa projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu

-          w sprawie przejściowego finansowania realizacji rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajence,

-          w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011,

-          w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w 2004 roku.

 

VI.              Analizowano projekty uchwał będące przedmiotem obrad podczas dzisiejszej sesji Rady w sprawach:

-          przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do spółki z o.o. pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” sp. z o.o. z siedzibą w Pile i wniesienia udziałów.

-          nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krajence,

-          zasad postępowania w przypadkach świadczeń z pomocy społecznej podlegających zwrotowi,

-          zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok,

-          zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

 

 

Grażyna Urbanek złożyła również informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzednich sesji.

 

W dniu 25 czerwca br. Rada Miejska w Krajence podjęła 10 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

1.      Uchwała nr XX/87 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została przekazana do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Do dnia dzisiejszego nie została opublikowana.

2.      Uchwała nr XX/88 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011 stanowi wytyczne dla działań władz samorządowych w dziedzinie ochrony środowiska na najbliższe lata. Będzie realizowana zgodnie z potrzebami. Jak postulowano podczas posiedzeń Komisji Rady oraz spotkania konsultacyjnego, egzemplarze Planu zostały przekazane wszystkim szkołom na terenie gminy.

3.      Uchwała nr XX/89 w sprawie zmiany uchwały nr 18/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka uaktualniała Strategię zgodnie z potrzebami i zamierzeniami inwestycyjnymi gminy, mając na względzie możliwości pozyskania środków unijnych. Dała m. in. podstawę do sporządzenia wniosku na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence.

4.      Uchwała nr XX /90 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011 była przygotowywana z myślą o wnioskach składanych do funduszy unijnych. Określa między innymi inwestycyjne możliwości gminy poprzez określenie prognozy dochodów i wydatków.

5.      Uchwała nr XX/91 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Krajenka została przesłana do publikacji. Obecnie trwa oczekiwanie na publikację.

6.      Uchwała nr XX/92 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w Gminie Krajenka jest w trakcie realizacji.

7.      Uchwała nr XX/93 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej jest również w trakcie realizacji (podpisano umowę z wykonawcą)

8.      Uchwała nr XX/94 w sprawie zasad korzystania z Parku Miejskiego im. Księżnej Anny Sułkowskiej oczekuje na publikację.

9.      Uchwała nr XX/95 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2004 rok jest realizowana zgodnie z treścią na bieżąco.

10.  Uchwała nr XX/96 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną została zrealizowana poprzez przekazanie pracodawcy radnej.

 

W dniu 29 czerwca odbyła się sesja nadzwyczajna Rady, podczas której podjęte zostały 2 uchwały:

1.      Uchwała nr XXI/ 97 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego – jej podjęcie było niezbędne w związku z ubieganiem się o środki na modernizację oczyszczalni ścieków w Krajence oraz w przyszłości na inne cele określone w Planie.

2.      Uchwała nr XXI/98 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2004 rok – uchwałą tą do budżetu wprowadzono dotację wojewody w wysokości 2455 zł z przeznaczeniem na wyprawki dla dzieci rozpoczynających naukę. Uchwała została zrealizowana.

 

W dniu 15 lipca br. odbyła się kolejna sesja nadzwyczajna, podczas której podjęto 4 uchwały:

1.      Uchwała nr XXII/99 w sprawie przejściowego finansowania realizacji rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajence, uchwała nr XXII/100 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011 oraz nr XXII/101 w sprawie ustalenia planu wydatków nie wygasających w 2004 roku były niezbędne jako załączniki do wniosku o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence. Zostały dołączone do złożonego wniosku.

2.      Uchwała nr XXII/102 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2004 rok jest realizowana na bieżąco, zgodnie z treścią.

 

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwały zostały przesłane w ustawowym terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu a uchwały dotyczące spraw finansowych – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

Radny Henryk Kania pytał na co przeznaczone zostały środki z 1% rezerwy oświatowej w kwocie 20 tys. zł przyznane szkole w Głubczynie.

 

G. Urbanek poinformowała, że środki wydano na sprawy remontowe.

 

Ad. 4

a)

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXIII/103/04 w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krajence – która stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

b)

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/104/04 w sprawie zasad postępowania w przypadkach świadczeń z pomocy społecznej podlegających zwrotowi – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

 

c)

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/105/04 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” sp. z o.o. z siedzibą w Pile i wniesienia udziałów – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

d)

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok przedstawił Mirosław Machejek Skarbnik Gminy.

 

Radny Stanisław Michalski pytał, czy wyjaśniła się sprawa podatku VAT od inwestycji wykonywanych przy dofinansowaniu z Funduszu SAPARD.

 

Mirosław Machejek poinformował, iż zwrócono się w tej sprawie do Urzędu Skarbowego, gdzie uzyskano opinię, że inwestycje te opodatkowane winny być VAT-em 7%.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/106/04 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2004 rok – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

e)

Marek Buczkowski – kierownik referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence – poinformował, iż po konsultacjach z radcą prawnym Burmistrz wniósł  do projektu uchwały autopoprawki. 

Proponuje się:

-         wykreślenie  § 1 ust. 2

-         zmianę § 3 poprzez ustalenie daty na składanie podań o kupno lokalu mieszkalnego z bonifikatą 1% do 30 listopada 2004 roku (było 30 września br.),

-         dodanie § 4 stanowiącego o wygaśnięciu poprzednio obowiązujących uchwał w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

-         §§ 4 i 5 uzyskują numery 5 i 6.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych przyjęła proponowane autopoprawki oraz podjęła uchwałę nr XXIII/107/04 w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Rada obradował w składzie 14 osobowym. Posiedzenie opuścił usprawiedliwiony radny Paweł Wróbel.

 

Ad. 5

Skarbnik Gminy przedłożył informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2004 roku oraz Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonych informacjach – załącznik nr 6 do nin. protokołu. Opinia powyższa była pozytywna.

 

Informacja została przyjęta do wiadomości i stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 6

Romuald Banaś – przedstawiciel Gminy i Miasta Krajenka w Powiatowej Radzie Zatrudnienia złożył informację z działalności za 2003 rok.

Poinformował także, iż Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Starosty. Powoływana jest w składzie 12 osób na 4 letnią kadencję. W ostatnim czasie aktywność Rady bardzo spadła. W roku 2003 odbyły się tylko 4 spotkania, ponieważ Przewodniczący, którym jest Starosta nie zwoływał posiedzeń. Do maja br. nie odbyło się żadne spotkanie. Ostatnie posiedzenie odbyło się w czerwcu i było to ostatnie spotkanie bieżącej kadencji.

 

Radny Henryk Kania pytał jak często odbywają się posiedzenia Rady obecnie.

 

Romuald Banaś poinformował, iż w czerwcu wygasła V kadencja rady. W roku 2004 nie było żadnego posiedzenia. Działalność Rady była przydatna. Stanowiła miejsce, gdzie można było przenosić indywidualne potrzeby gmin i przedsiębiorców. Stanowiła forum gdzie ścierały się rozbieżne interesy między samorządami a przedsiębiorcami. Ostatnie 1,5 roku funkcjonowania rady powodowało niedosyt. Taka działalność stawia pod znakiem zapytania cel istnienia takiego organu.

 

Informacja została przyjęta do wiadomości i stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Radny Anatol Najmowicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady złożył informację na temat lustracji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka.

Protokół z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Radny Anatol Najmowicz zapoznał także z odpowiedzią Burmistrza na zapytania i wnioski zgłoszone przez Komisję.

1.      Usterki które zgłosiła Komisja w kwestii przygotowania placówki w Podróżnej zostały załatwione tj.

-         kotłownia gazowa w szkole filialnej w Podróżnej została wyremontowana

-         przeciek dachu nad ubikacjami przedszkolnymi został zlikwidowany

-         natomiast zaciek powstały na suficie holu zostanie usunięty po całkowitym wyschnięciu

Przeciek nad ubikacjami w przedszkolu nie był jak sugerowała Komisja „dłużej trwającym uszkodzeniem dachu” lecz zdarzenie to zaistniało dzień wcześniej, gdzie padający w nocy ulewny deszcz spowodował powstanie przecieku.

Zaistniała sytuacja skłania do pewnych refleksji nad sytuacją oświaty w gminie. Awaria na dachu budynku w Podróżnej nie jest pierwszą i jedyną tego typu. Zły stan pokrycia dachowego niektórych placówek oświatowych będzie owocował w następnych latach kolejnymi tego typu usterkami.

Dyrektorzy placówek radzą sobie w miarę posiadanych środków finansowych i dokonują bieżących napraw, tak jak to miało miejsce w tym przypadku. Najlepszym rozwiązaniem byłby kompleksowy remont dachów. Na takie inwestycje potrzebne są znaczące środki finansowe, na co skromne budżety placówek nie pozwalają. Ponadto planuje się z subwencji oświatowej na 2005 rok,  o ile będzie wystarczająca – wygospodarować środki na wymianę stolarki okiennej w niektórych obiektach.

Komisja wnioskowała o zainstalowanie dodatkowych komputerów w bibliotece szkoły podstawowej w Krajence. Z chwilą otrzymania nowej pracowni komputerowej przez szkołę podstawową w Krajence, część komputerów z już istniejącej pracowni będzie zainstalowana w bibliotece.

Ponadto Komisja zwróciła uwagę, iż Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórce nie ma dostępu do internetu – Obecnie dyrektor placówki złożył stosowny wniosek do Telekomunikacji Polskiej. Natomiast nawierzchnia przed budynkiem szkoły w Skórce zostanie wymieniona z chwilą pozyskania na ten cel środków.

 

Radny Henryk Kania prosił o wyjaśnienie rozbieżności między informacją Pani Burmistrz, iż środki z 1% rezerwy budżetowej trafiły na remont szkoły w Głubczynie i oświadczeniem dyrektora, że w szkole nie dokonano żadnych remontów.

 

G. Urbanek powiedziała, iż doszło do przejęzyczenia i środki te przeznaczone były na zakup sprzętu sportowego.

 

Bogusław Wójtowicz – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie wyjaśnił, iż szkole w Głubczynie podlegają dwie placówki filialne. Kiedy mowa jest o szkole w Głubczynie na względzie należy mieć także filie w Śmiardowie Kraj. i Podróżnej.

 

Radny Piotr Gniot pytał czy kalkulowano termikę szkoły podstawowej w Krajence, tj. koszty ogrzewania i wymiany okien.

 

Radny Anatol Najmowicz przypomniał, iż szkołę podstawową i przedszkole w Krajence ogrzewa jeden piec. Należy więc problem okien załatwiać kompleksowo.

 

Burmistrz poinformował, iż nie kalkulowano całkowitej izolacji budynku. Największe straty ciepła odbywają się przez okna. Koszt ich wymiany może wynieść ok. pół miliona złotych.

 

Przewodniczący Kitela powiedział, iż należy podkreślić zaangażowanie osób pracujących w placówkach oświatowych.

 

Informacja została przyjęta do wiadomości.

 

Ad. 8

Wykreślony

 

Ad. 9

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji rady.

Podczas sesji odbytej w dniu 25 czerwca 2004 roku radni zgłosili następujące zapytania i wnioski:

1.      Radna Krystyna Godlewska – złożyła wniosek w sprawie wydłużenia czasu pracy Banku Spółdzielczego w Krajence. Radna proponowała wydłużenie czasu pracy w godzinach popołudniowych, tak aby osoby pracujące mogły korzystać z usług banku bez konieczności zwalniania się z pracy. Wniosek radnej skierowano do Dyrektora Oddziału Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie o/Krajenka. W piśmie z dnia 29 lipca br. Dyrektor SBL o/Krajenka Pani Elżbieta Gryta poinformowała, że obecnie nie ma możliwości zmiany godzin obsługi interesantów banku w Krajence. Godziny pracy oddziału zostały bowiem dostosowane do czasu pracy centrali oraz pozostałych jednostek organizacyjnych tj. Okonka i Mirosławca, ze względu na wspólny system informatyczny. Ponadto Bank posiada umowy o wypłatę zasiłku z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie oraz rent z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pile, gdzie klienci od kilku lat mają wyznaczone terminy i godziny wypłaty świadczeń.

2.      Radny Czesław Bannach – zwrócił uwagę na zły stan techniczny kotłowni szkoły filialnej w Podróżnej. Remont kotłowni został wykonany w ubiegłym roku, a jedna ze ścian zbudowana z regipsu ulega już rozpadowi. Radny wnioskował o wykonanie remontu ściany oraz wzmożenie nadzoru w czasie prac aby nie dochodziło do podobnych zdarzeń w przyszłości. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w szkole i sprawdzeniu stanu technicznego ścian kotłowni stwierdzono częściowe zawilgocenie ściany szczytowej w tym pomieszczeniu. W związku z tym sprawę przekazano do załatwienia dyrektorowi Bogusławowi Wójtowiczowi, którego zobowiązano do powiadomienia wykonawcy robót modernizacyjno-remontowych przeprowadzonych w kotłowni w 2003 roku o konieczności przeprowadzenia remontu ściany w ramach obowiązującej gwarancji na wykonane roboty. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż budynek nie posiada izolacji pionowej. Wokół szkoły poziom wód gruntowych jest wysoki i problem ten występuje od dawna. Tam gdzie są plastikowe okna w okresie wakacji należy wietrzyć pomieszczenia.

3.      Radny Henryk Kania – wnioskował o naprawienie dziury w drodze, która powstała po ostatniej burzy koło nieruchomości Pana Czapli w Paruszce. Radnego poinformowano, iż dziura o której mówił radny, została naprawiona w przeddzień sesji tj. 24 czerwca br.

4.      Radnego Henryka Kani i Pawła Wróbla – wnioskowano o wykonanie parkingu pod przychodnią w Krajence. Podczas posiedzenia kierownictwa odbytego w dniu 27 lipca br. ustalono, iż przed podjęciem decyzji w tej sprawie należy zwrócić się o wydanie opinii do lekarzy rodzinnych przyjmujących w przychodni – czy budowa miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie ich gabinetów lekarskich będzie miała wpływ na ich działalność oraz do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o zagospodarowanie pasa drogowego wzdłuż ul. W. Jagiełły w Krajence na bezkolizyjne miejsca parkingowe.

 

Burmistrz odniósł się także do wypowiedzi Przewodniczącego Rady z ostatniej sesji.

O ile chodzi o Związek Gmin i Powiatów Nadnoteckich, z którym gmina Krajenka współpracuje od półtora roku, to nie uzyskał on jeszcze ani złotówki. Współpraca ma na celu pozyskanie środków na kanalizację, przy czym gmina zabiega o pieniądze dwutorowo. Nie wiadomo który sposób będzie bardziej skuteczny. Im więcej będzie złożonych wniosków, tym większa szansa na realizację. Wypowiedź Przewodniczącego wynikała prawdopodobnie z niewiedzy.

Przewodniczący wspominał również o wycofanym wniosku Sapardowskim. Rzeczywiście poprzedni wniosek został wycofany. Zakładał on dofinansowanie w 48%. Obecne koszty gminy to 25% wartości zadania. Powodem decyzji o wycofaniu poprzedniego wniosku było to, że był on niewłaściwy. Zła była także dokumentacja. Realizacja zadania w takim przypadku spowodowałaby brak zwrotu poniesionych nakładów. Koszt tego zadania wynosił ok. 1 mln zl. Całość nakładów poniosłaby gmina. Obecne wnioski opiewają na kwotę ok. 1,6 mln zł, z czego koszty gminy to ok. 450 tys. zł. Wobec tego można powiedzieć, że decyzja ta była właściwa i racjonalna.

Przed rozpoczęciem inwestycji na ul. Kościuszki, Winiary, Toruńskiej zorganizowano spotkanie z mieszkańcami tych ulic oraz wykonawcą po to aby przygotować mieszkańców do niewygód wynikających z prowadzonych prac. Było wiele osób, które zadawały pytania i wszyscy ze zrozumieniem podchodzili do sprawy, ponieważ inwestycja była długo oczekiwana. Pan Przewodniczący stwierdził na przykładzie radnego Waberskiego, że „5 minut przed dwunastą” próbuje się uzgadniać dokumentację z mieszkańcami. Jest to jakieś niezrozumienie, bowiem „5 minut przed dwunastą” nikt nie jest w stanie niczego uzgodnić. Gdyby na tym etapie chciano uzgadniać dokumentację nie byłoby mowy o złożeniu wniosku do Agencji. Nie było to więc uzgadnianie dokumentacji lecz rozmowa z mieszkańcami, których poproszono o wyrozumiałość w trakcie wykonywania inwestycji.

Na ostatniej sesji rozmawiano także na temat zmiany czasu sesji na wcześniejsze godziny. Było to argumentowane przez dyrektorów szkół, sołtysów oraz przez Burmistrza. Zdaniem Burmistrza Rada ma do zrobienia coś więcej niż tylko podejmowanie uchwał. Często zabiega się o sympatię osób, które decydują o wielu sprawach. Istniał wcześniej zwyczaj, że na sesje zapraszało się osoby, które mogłyby pomóc gminie. W przypadku kiedy sesja jest popołudniu nikt nie przyjedzie. Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego  mieszkają w całej Wielkopolsce i nie przyjadą na godzinę 14 czy 15, 16. Dlatego poprosił o ponowne rozważenie tej kwestii.

 

Przewodniczący S. Kitela powiedział, iż dziękuje za słowa krytyki. Jeżeli chodzi i uwagi Burmistrza, to jeżeli chodzi o SAPARD, to faktycznie mówił, iż był projekt wniosku wcześniej przyjęty. Z powodu uchybień o których mówił Burmistrz uchylono go i nikt nie miał do tego zastrzeżeń. Później nad SAPARDEM debatowano we wrześniu i były Radzie przekazane informacje, ze trzeba już, ze względu na to, że do kończ września można składać wnioski. W związku z powyższym nie było dość czasu żeby się zastanowić. Na spotkaniu rzeczywiście przekazano mieszkańcom jakie będą uciążliwości ale były także inne głosy. On zacytował to, co mówił Pan Waberski. Pewne rzeczy są przekazywane zbyt późno. Rada jest wyrozumiała w tej kwestii i nie ma w tym złośliwości. Materiały dostarczane są radnym 2-3 dni wcześniej, gdzie projekty dotyczą milionowych wydatków do 2013 roku. Projekty te są jednak uchwalane. Jeżeli chodzi o informację, że Związek Gmin i Powiatów Nadnoteckich otrzymał środki finansowe, przyznaje, że pochodziła ona z mediów. O ile jest tak, jak Burmistrz mówi, to przeprasza.

Powiedział, iż chciałby się także odnieść do zdarzeń mających miejsce na ostatniej sesji, gdzie Burmistrz prowadził rozważania i snuł refleksje w kwestii „co ja sobie myślę” przytaczając informacje jak głosował podczas posiedzenia Komisji i na sesji. Stwierdził, iż nie życzy sobie publicznych rozważań na ten temat, ponadto na Komisji głosował tak samo jak podczas sesji.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby wrócić do swojego wniosku w sprawie parkingu. Jest to problem nie tylko jego ale wszystkich mieszkańców korzystających z przychodni. Rada zatwierdzając plany zagospodarowania przestrzennego, przewidywała miejsca parkingowe. Wynikało to z ustawy. Stwierdził, iż nie jest przeciwny rozwojowi firmy Christanopol, jednak powinna ona również pomyśleć o swoich pracownikach. Sprawa jest wg radnego bardzo pilna. Zaapelował do Burmistrza o dołożenie starań aby doprowadzić do wygospodarowania miejsc parkingowych i zmobilizować w tym celu Chriastanopol.

 

Przewodniczący S. Kitela powiedział, iż jeżeli chodzi o termin sesji, stoi na stanowisku, że winna się ona odbywać w godzinach popołudniowych, chyba, ze zachodzą okoliczności o których mówił Burmistrz. Po południu odbywają się także zebrania wiejskie. Uważa, iż jeżeli będą propozycje aby zaprosić jakieś osoby, to wówczas będzie za tym, aby sesja odbyła się w innym dogodnym terminie.

 

Ad. 10

Radny Henryk Kania poinformował, iż Agencja Nieruchomości Rolnych w ostatnim czasie zwróciła się do niego z zapytaniem, czy do oczyszczalni ścieków w Dolniku doprowadzone jest energia elektryczna. Prawdopodobnie Agencja zamierza ją remontować na skutek interwencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pytał, czy przedstawiciele Agencji byli w Urzędzie i rozmawiali na temat ewentualnego dofinansowania budowy kanalizacji. Mając na uwadze plany gminy w zakresie budowy kolektora sanitarnego także dla Paruszki i Dolnika, Radny wnioskował o podjęcie rozmów na temat finansowego udziału Agencji w budowę kolektora sanitarnego. 

Radny wnioskował także o zorganizowanie jesienią zebrań dla rolników na temat funduszy unijnych kierowanych na tereny wiejskie. Wg informacji podawanych przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa olbrzymie środki mają zostać przeznaczone właśnie dla rolników. Jednak materiały przygotowane przez Agencję nie są zbyt szczegółowe i traktują o problemie hasłowo. Wskazane byłoby aby udzielić rolnikom pomocy w ubieganiu się o środki unijne. Duże środki mają zostać przeznaczone na zalesianie.

W imieniu własnym i Rady Sołeckiej radny podziękował Burmistrzowi oraz dyrektorowi Krajeńskiego Ośrodka Kultury za dożynki w Paruszce. Dzięki pomocy dyrektora mieszkańcy podołali zadaniu. Jego zdaniem dożyki zostały przygotowane bardzo dobrze.

Przewodniczący poinformował, iż uczestniczył w dożynkach powiatowych w Sypniewie. Na tym tle dożynki gminne w Paruszce wypadły tak, że gmina nie ma się czego wstydzić.

 

Ad. 11

Wiktor Więcek – Prezes Złotowskiego Oddziału PTTK złożył informację na temat 53 Centralnego Międzynarodowego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK. Informacja została złożona także na piśmie i stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Radny Piotr Gniot powrócił do sprawy terminu odbywania sesji. Zdaniem radnego, bez względu na to ile będą trwały dyskusje, godzina 14 nie jest dobra dla nikogo. Również poprzednie rady też próbowały zmienić godziny odbywania sesji i w konsekwencji pozostawano na godz. 9. Obecnie ustalenie terminu zależy od dobrej woli. Odnosząc się do kwestii związanych z wynagrodzeniem Burmistrza i powodów wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego tej sprawy, radny zwrócił się do Przewodniczącego z prośbą o przygotowanie konkretnych wniosków, aby można było pracować nad propozycjami.

 

Radny Stanisław Michalski wnioskował, aby Przewodniczący uczestniczył w posiedzeniach Komisji.

 

Przewodniczący powiedział, iż skierował pismo w sprawie wynagrodzeń do Przewodniczących Komisji, którzy mieli wprowadzić je do porządku obrad Komisji. Przewodniczący Komisji nie zaprosili go do udziału w posiedzeniach. Wyraził pogląd, iż godzina 14, na rozpoczęcie sesji nie jest niczym zdrożnym. Inne Rady również rozpoczynają obrady o 15 czy 16. Kwestia ta może być poddana dyskusji podczas posiedzeń Komisji. Z jego strony padła propozycja, aby to była godzina 1230.

 

Zdaniem radnego Anatola Najmowicz decyzja w sprawie terminu odbywania sesji należy do Przewodniczącego, dlatego sprawy nie należy „zwalać” na Komisje.

 

Radny Piotr Gniot stwierdził, iż w sporze tym nie powinno chodzić o to kto ma racje, ale wypracowanie jakiegoś konsensusu.

 

Bernadeta Kopeć – sołtys wsi Paruszka powiedziała, iż jest wzruszona słowami uznania za organizację dożynek. Uznanie należy się wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu imprezy.

 

Adam Pobereźny – sołtys wsi Śmiardowo Kraj. wrócił do kwestii godziny odbywania sesji. Podczas obrad Rady poruszanych jest wiele spraw dotyczących konkretnych wsi. Sołtys przychodzi wówczas z „obstawą”. Obecnie na sesji nie ma gości.

 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że zebrania wiejskie odbywają się także popołudniami. Ponadto na spotkania te nie są zapraszani radni.

 

Ad. 12

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 1700 zamknął XXIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                       Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                      Stefan Kitela

Referent                                                                                  Przewodniczący Rady