Protokół Nr XXV/04

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 5 listopada 2004 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 1400 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu. 

 

Ponadto w sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Ireneusz Subczyński            - radca prawny Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

4.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

5.       Mirosław Machejek               - Skarbnik Gminy,

6.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence

7.       Marek Buczkowski               - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

8.       Wiesława Żujew                  - Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie

 

Ad. 1

Przed odczytaniem porządku obrad Przewodniczący poinformował, iż już po jego sporządzeniu do Rady wpłynął projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Krajenka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza musi być wprowadzony do porządku obrad jeżeli wpłynie na 7 dni przez terminem sesji. Na tej podstawie projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza w dniu 29 października br. został wprowadzony jako „punkt 6 podpunkt h.”

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Informacja Wicestarosty Złotowskiego w sprawie powołania Fundacji „Bezpieczny Powiat”.

5.       Informacja przedstawiciela Gmin i Powiatów Nadnoteckich na temat zakresu działalności Stowarzyszenia.

6.       Rozpatrzenie uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:

a)      programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

b)      udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła

c)       powołania Komisji Statutowej,

d)      opłat za ustawienie reklam i tablic informacyjnych,

e)      nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka,

f)        wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

g)      rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

h)      wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krajenka.

7.       Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.

8.       Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej w Krajence.

9.       Zapytania i wnioski radnych.

10.   Wolne głosy, informacje.

11.   Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 2

Protokoły z sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 24 września i 19 października 2004 roku zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

 

W okresie od 24 września do 5 listopada 2004 r. Kierownictwo Urzędu odbyło 5 posiedzeń, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

I.                    Wydano zarządzenia:

1.       Nr 163/04 z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok. Do planu dochodów oraz wydatków wprowadzono 11.520 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy oraz 9138 zł na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w okresie wrzesień-grudzień br.

2.       Nr 164/04 z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

3.       Nr 165/04 z dnia 1 października 2004 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Krajence. Ponieważ pierwszy przetarg na sprzedaż kotłowni przy ulicy Floriańskiej w Krajence zakończył się wynikiem negatywnym, kierownictwo postanowiło obniżyć w drugim przetargu o 25% cenę wywoławczą tj. cenę budynku i działki ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu ww. nieruchomości. Cena wywoławcza wynosiła 29970, w tym 27.830 budynek i 2140 grunt. Obecnie cena wywoławcza wynosi 22.477,50, w tym budynek 20.872,50 i 1605 grunt. Przetarg odbędzie się 16 listopada.

4.       Nr 166/04 z dnia 13 października 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zawiera dwie pozycje. Pierwsza z nich to działka o numerze geodezyjnym 110/3 położona przy ul Klonowej w Skórce przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe (cena wywoławcza 6300 zł), druga to działka nr 427 położona w Śmiardowie Kraj. przeznaczona na działalność gastronomiczną oraz dobudowę sklepu na parterze i mieszkania na poddaszu (cena wywoławcza 3.500 zł).

5.       Nr 167/04 z dnia 13 października 2004 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Krajence. Postanowiono nie wykonywać prawa pierwokupu do nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 216 o powierzchni

6.       Nr 168/04 z dnia 13 października 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Do sprzedaży przeznaczono w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w Krajence przy ul. Wł. Jagiełły – działki oznaczonej nr 95/9 o pow. 1412 m2 i działki nr 93/9 o powierzchni 68 m2. Zarządzeniem nr 169/04 powołano Komisję Przetargową do sprzedaży ww. nieruchomości w składzie: Marek Buczkowski (przewodniczący) oraz członkowie: Danuta Wrzeszcz, Dariusz Baran, Zygmunt Martenka).

 

II.                 Rozpatrzono sprawę przydziału pokoju w budynku komunalnym w Śmiardowie Kraj. Pokój ten ma powierzchnię 15,6 m2, nie jest wyposażony w żadne media i ogrzewany za pomocą pieca kaflowego. Kwestia wynajmu tego pomieszczenia była tematem obrad Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Rozważano możliwość wynajęcia samotnej osobie lub przyznania pokoju rodzinie już mieszkającej w ww. budynku – tj. w sąsiednim lokalu. Wynajęcie pokoju jako samodzielnego mieszkania wymagałoby poniesienia znaczących nakładów na doprowadzenie niezbędnych mediów. Rodzina zajmująca lokal sąsiedni składa się z 5 osób i niedługo się powiększy. Dlatego Społeczna Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała podanie ww. rodziny, która zadeklarowała poniesienie kosztów adaptacji pomieszczenia. Kierownictwo zaakceptowało stanowisko Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

III.               Zajmowano się sprawami, które były kierowane pod obrady Rady Miejskiej. Przygotowywano i analizowano projekty uchwał Rady Miejskiej, które były przyjęte podczas sesji w dniu 19 października br. w sprawach :

1)      zmiany uchwały nr 18/2001 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka.

2)      zaakceptowania Programu Rozwoju i Odnowy Miejscowości Krajenka.

3)      zmiany uchwały nr XX/90/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka.

4)      zmiany uchwały nr XXI/97/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004 – 2013.

Przygotowywano także projekty uchwał Rady, które są tematem obrad w dniu dzisiejszym:

1)      programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

2)      udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła

3)      powołania Komisji Statutowej,

4)      opłat za ustawienie reklam i tablic informacyjnych,

5)      nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka,

6)      wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krajenka.

Zajmowano się także przygotowaniem projektu nowego Statutu Gminy i Miasta Krajenka, który zostanie przekazany w celu zaopiniowania Komisji Statutowej i w dalszej kolejności trafi pod obrady Rady Miejskiej.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji w dniach 24 września i 19 października 2004 roku.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2004 roku podjętych zostało 5 uchwał, które były realizowane następująco:

1.       Uchwała Nr XXIII/103/04 w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krajence została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 150 pod pozycją 3149 z dnia 21 października 2004 roku i obowiązuje od 4 listopada 2004 r.

2.       Uchwała Nr XXIII/104 w sprawie zasad postępowania w przypadkach świadczeń z pomocy społecznej podlegających zwrotowi została ogłoszona w tym samym dzienniku pod pozycją 3150 i weszła w życie również 4 listopada br.

3.       Uchwała Nr XXIII/105/04 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” sp. z o.o. z siedzibą w Pile i wniesienia udziałów stanowiła podstawą do zawarcia aktu notarialnego ustanawiającego spółkę. Akt ten został podpisany 27 października br.

4.       Uchwała Nr XXIII/ 106/04  w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Krajenka jest realizowana zgodnie z treścią.

5.       Uchwała nr XXIII/107/04 w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych została ogłoszona w Dzienniku nr 150 pod pozycją 3151 i weszła w życie 4 listopada 2004 roku. Na jej podstawie w najemcy komunalnych lokali mieszkalnych mogą składać wnioski o kupno lokali do dnia 30 listopada 2004 roku, przy czym nieprzekraczalny termin na zawarcie aktu notarialnego upłynie 31 czerwca 2005 roku.

Podczas sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 19 października podjęto 4 uchwały:

1.       Nr XXIV/108/04 w sprawie zmiany uchwały nr 18/2001 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka,

2.       Nr XXIV/109/04 w sprawie zaakceptowania Programu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Krajenka,

3.       Nr XXIV/110/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/90/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka

4.       Nr XXIV/111/04 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/97/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2013.

Wszystkie wymienione uchwały stanowią podstawę do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na realizacje zadania pod nazwą: „Modernizacja amfiteatru i budowa szlaku pieszego – dojścia do amfiteatru”.

Wszystkie uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały w ustawowym terminie 7 dni, przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały finansowe Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w celu zbadania ich zgodności z prawem.

Ad 4.

Ryszard Goławski Wicestarosta Złotowski poinformował, iż inicjatorem powołania fundacji „Bezpieczny Powiat” była Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działająca przy Staroście. Projekt statutu fundacji opracowała Komisja przy udziale pracowników starostwa oraz prawników będących radnymi powiatu. Wypracowano go na podstawie statutów podobnych stowarzyszeń. Początkowo zamierzano utworzyć stowarzyszenie, potem uznano, że lepsza będzie forma fundacji. Materiały zostały przekazane Przewodniczącemu Rady, a wcześniej Burmistrzowi. Celem stowarzyszenia jest pomoc ofiarom przestępstw, dofinansowanie działalności prewencyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej oraz wspieranie instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Aby fundacja mogła zaistnieć konieczni są fundatorzy. Do chwili obecnej akces zgłosiło 4 przedsiębiorstwa i kilka gmin z powiatu złotowskiego. Proponuje się, aby gminy wniosły wkład w wysokości 1000 zł. Rada Powiatu zaplanowała w budżecie roku 2004 na powyższy cel kwotę 5000 zł. Wpływy fundacji mogłyby stanowić także kary, grzywny sądowe. Szacuje się, że w roku 2004 dochody z tego tytuły mogłyby wynieść ok. 70 tys. zł. Starosta poinformował także, iż spotkanie fundatorów zaplanował na listopad br. Celem tego spotkania będzie omówienie projektu statutu i wprowadzenie do niego ewentualnych poprawek.

Starosta powiedział, iż chciałby także powiedzieć kilka zdań na temat współpracy samorządów. Poinformował, iż wkrótce na terenie Gminy Krajenka, powiat rozpocznie dużą inwestycję na drodze Krajenka – Węgierce. Inwestycja ta została zakwalifikowana do współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Powiat otrzymał potwierdzenie na kwotę 1,9 mln zł. Łączny koszt tej inwestycji wyniesie 2,5 mln zł. Powiat w ramach programu SAPRARD wykonał w roku bieżącym inwestycję na drodze Złotów – Stara Wiśniewka. Do inwestycji tych dokładają się także samorządy gminne. Złożył dlatego prośbę o udział w inwestycji na drodze do Węgierc, samorządu gminy Krajenka. Wójt Gminy Tarnówka zadeklarował dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł. Poprzednie inwestycje powiatu były również wspierane finansowo np. Gmina Złotów – 100 tys. zł, Gmina Zakrzewo 50 tys. zł, Okonek 40 tys. zł. Stwierdził, iż nie przyjechał żebrać lecz zaproponować współpracę w ramach integracji samorządów. Powiedział, iż myśli, że propozycja ta spotka się z uznaniem Burmistrza i Rady. Poinformował także, że inwestycja w ramach funduszy SPOR skutecznie „załatwi” budżet powiatu na kolejne 3 lata. Są także inne pomysły, trwają prace nad projektem Ministerstwa Gospodarki, gdzie na jedną drogę można pozyskać 73% dofinansowania. Odnosząc się do wypadku w Skórce Starosta Goławski powiedział, iż planowane jest spotkanie wszystkich gmin powiatu złotowskiego na temat drogi nr 188 Piła –Lipka, w sprawie przyśpieszenia jej remontu. Burmistrz Krajenki zaproponował pewne rozwiązanie, powiat chce je rozszerzyć o inne gminy. Remont tej drogi województwo zaplanowało na lata 2006-2007, jednak konieczne wydaje się przyśpieszenie tego terminu. Wyraził też nadzieję, że podjęte działania pozwolą na przyśpieszenie planowanej inwestycji.

Burmistrz powiedział, iż z uwagą wysłuchał słów dotyczących powołania fundacji, dobrej współpracy i współfinansowania inwestycji. Słowa te cieszą, szkoda jednak, że tak późno padły. Przypomniał, iż w roku 2003 można było uzyskać 150 tys. zł z przeznaczeniem na drogę Krajenka-Sokolna. Jego zdaniem była to propozycja rozsądna, można było uzyskać środki z zewnątrz. Jest to droga powiatowa, przybyłoby więc kilka kilometrów dróg. W przypadku tej drogi sytuacja była specyficzna, bowiem ma ona nieuregulowane stosunki prawne. Gmina zwróciła się do powiatu o wsparcie ww. inwestycji w wysokości 50%. Powiat zadeklarował, że tak, ale tylko 25%. W roku bieżącym gmina zwróciła się do powiatu o wsparcie inwestycji na drodze Maryniec-jezioro Wapieńskie. Teren nad jeziorem jest terenem rekreacyjnym, a powiat chce stawiać na rekreację. Odpowiedź była negatywna. Gmina zwraca się także o wykonanie remontu na ulicy Wł. Jagiełły. Biorąc pod uwagę ilość instytucji i zagrożenie bezpieczeństwa, droga powinna być w miarę szybko zmodernizowana. Gmina weszła by we współfinansowanie tej inwestycji.  Odnosząc się do wypowiedzi w sprawie remontu na drodze Krajenka-Wegierce, Burmistrz wyjaśnił, iż długość drogi na terenie gminy Krajenka wynosi 2,5 km, a nie jak powiedział Starosta 4 km. Koszt tej inwestycji wg słów Starosty wyniesie 2,5 mln zł, co stanowi 75% kosztów inwestycji. Można sądzić, że oprócz tego możliwe będzie pozyskanie środków w wysokości 10%, z Ministerstwa Gospodarki, co spowoduje pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 85%. Pozostaje 15% środków do wyłożenia przez powiat. Burmistrz pytał, czy w związku z tym, dobrą współpracą można nazwać sytuację, gdy gminy Krajenka i Tarnówka wyłożą po 7,5%. Poinformował także, iż gmina będzie również realizowała inwestycję za prawie 3 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 2,65 mln zł. Gmina zaangażuje w zadanie 450 tys. zł środków własnych. Zapytał w związku z powyższym czy powiat wesprze gminę w tej inwestycji i w jakiej kwocie. Burmistrz zauważył również, że udział powiatu w zadanie realizowanym przy udziale środków sapardowskich, w związku ze zmianą stawki podatku VAT, wyniósł 60%. Burmistrz przypomniał, iż przy udziale 125 tys. pochodzących z powiatu złotowskiego i takich samych środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, udało się dokonać modernizacji drogi Krajenka- Śmiardowo Kraj. Można było tego dokonać ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną drogi. Kiedy poszerzano drogę powiatową, środki zewnętrzne wynosiły 50 tys., 50 tys. miał wyłożyć powiat. Proponowano aby gmina wyłożyła 20% ale powiat zadeklarował, że może tylko 25%. Gmina dołożyła brakujące 25% do drogi powiatowej. W związku z powyższym Burmistrz powiedział, iż chciałby  się zapytać na jakich zasadach ta współpraca ma polegać. Zdaniem Burmistrza powstały trzy poziomy samorządności, nie po to aby utrudniać sobie życie, ale aby rozwiązywać problemy od lokalnych do ponadlokalnych. Burmistrz odniósł się również do wypadku w Skórce. Przypomniał, iż zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej, gdzie zarządca jest marszałek województwa. Mając świadomość, że samorząd województwa nie dysponuje wystarczającymi środkami, zaproponował aby kładka wykonana została przy współfinansowaniu województwa – 75%, powiatu - 15% i gminy -10%. Powiat w tej sprawie nie wystosował żadnego pisma. Droga 188 stanowi dla mieszkańców powiatu, poza mieszkańcami Jastrowia i Okonka, jedyny dojazd do Piły i Poznania. Jednak odpowiedzi w tej kwestii od samorządu powiatowego nie było.

Ryszard Goławski powiedział, iż nie będzie zabierał głosu w kwestiach sprzed roku 2002. Jeżeli chodzi o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, to mogą otrzymywać je wyłącznie gminy. Powiat  złotowski od 2004 roku nie otrzymuje subwencji drogowej. Wszyscy wiedzą, że po uzgodnieniu funduszy nie można inaczej wydatkować pieniędzy. Jak powiedział powiat nie może korzystać  z FOGR, za to mogą o nie ubiegać się gminy i proponować jakieś inwestycje. Nie powiedział, że po 7,5% mają dołożyć gminy. Zaproponował tylko współpracę, nie tylko finansową, ale także wspólne przemyślenia i decyzje. Zdaje sobie sprawę, że wszystkie gminy dbają o budżety i jeżeli Burmistrz zaproponuje 1%, to też będzie dobrze. Jeżeli nie, to powiat też sobie poradzi. O możliwości dofinansowania w wysokości 10% powiat wie i na pewno skorzysta. Wyjaśnił, iż powiat ma w zarządzie ponad 500 km dróg. Do zadań samorządu powiatowego dokłada się wiele obowiązków, odejmuje się środków na ich wykonanie. Dlatego aby coś zrobić konieczne jest poskładanie środków z kilku „kupek”. Poinformował, iż zapoznał się z pismem w sprawie remontu ulicy Wł. Jagiełły. Stwierdził, iż nie wie jak to się stało, że droga należąca do Gminy i Miasta Krajenka, znalazła się jako powiatowa. W rejestrze gruntów ulica ta figuruje jako droga gminna. Powiat zdaje sobie sprawę, że droga jest ważna, ale istnieją nieuregulowane kwestie prawne. Dlatego konieczne jest wyjaśnienie kwestii prawnych. Podczas dzisiejszego spotkania miał na celu przekazanie kilka pomysłów i rozważenie kilku propozycji. Powiat nie bardzo ma z czego dokładać do gminnych inwestycji. Niemniej konieczne wydają się dialog, dyskusje i współpraca samorządów.

Burmistrz powiedział, iż dialog i dyskusje są wskazane, trudno jest finansować pewne rzeczy. Jednak wprawdzie zniknęła subwencja drogowa, w zamian jednak powiat uzyskał 12% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który rekompensuje utraconą subwencję drogową. Dodając do tego udział w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskuje się dochody wyższe niż utracona subwencja. Gdyby patrzeć na drogi w powiecie, jak sugeruje Starosta, to gwarantuje, że te sprawy nie zostały uregulowane. Należy jednak spojrzeć w protokoły przekazania. Ponadto jeśli jest program inwestycyjny przyjęty przez Radę Powiatu, w którym przewiduje się remont ulicy Wł. Jagiełły na lata 2007-2008, to jednak ta droga się znalazła. Zdaniem Burmistrza konieczna jest rzeczowa rozmowa. W poprzednich latach nie były dostępne środki unijne i powiat też realizował wiele inwestycji i żaden z samorządów gminnych nie był obciążany.

Przewodniczący Kitela wyraził pogląd, iż dyskusja rozwinęła się w innym niż planowano kierunku, dlatego pozostałe kwestie proponuje aby Burmistrz i Wicestarosta omówili w kuluarach.

Ad. 5

Lech Cabański – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich poinformował, iż Stowarzyszenie powstało w roku 1999. celem było współdziałanie gmin powiatu pilskiego i innych. Działania Stowarzyszenia prowadzone są w różnych formach. Organami Stowarzyszenia są Zgromadzenie, 3 osobowy Zarząd oraz Biuro Stowarzyszenia. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia rada gminy winna podjąć stosowną uchwałę oraz wytypować dwóch przedstawicieli. Najczęściej są to Burmistrz i Przewodniczący Rady lub inny radny. Do Stowarzyszenia należy 17 gmin oraz powiat pilski. Składka członkowska wynosi 180 zł miesięcznie. Stowarzyszenie ma szereg osiągnięć> Powołała do życia Agencję Rozwoju Północnej Wielkopolski, która zajmuje się rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości. W oparciu o Stowarzyszenie realizowane są kontrakty regionalne, staże zagraniczne dla pracowników administracji, studia podyplomowe, roczne kursy języka angielskiego. Stowarzyszenie sięga również po fundusze unijne w ramach funduszu spójności. Jedna gmina nie jest w stanie absorbować tych środków, ponieważ dofinansowane mogą być projekty przekraczające wartość 10 mln EURO. Obecnie przygotowywana jest aplikacja tj. wniosek, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna. Wiele z gmin objętych projektem już ma wymagane dokumenty. Program jest przygotowywany pod opieką Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu ogłoszenia przetargu. Wniosek powinien być gotowy w maju 2005 roku. NFOS ocenia projekt bardzo wysoko, dlatego można przypuszczać, ze znajdzie się on w puli do dofinansowania. Szacuje się, że dokumentacja może kosztować od 200 tys. do 1 mln zł. Kiedy przymierzano się do projektu, w pierwszej wersji zamierzano powołać w tym celu związek międzygminny, jednak doświadczenie spowodowało, że NFOŚ zaproponował formę spółki prawa handlowego. Spółka ta została powołana i w najbliższym czasie nastąpi jej rejestracja. Spółka będzie koordynatorem projektu. Każda gmina będzie się rozliczała przez spółkę, co upraszcza procedurę i nie wymaga wniesienia przez gminy aportu w postaci mienia komunalnego. Stowarzyszenie współpracuje z parlamentarzystami regionu, którzy wspierają jego działania. Jest to pomoc daleko idąca. Projekt o dofinansowanie w ramach funduszu spójności nie jest jedynym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie. Podejmowane są także działania wpływające na rozwój turystyki i turystyki wodnej – tzw. Program Noteć bez patentów. Program ten ma na celu zmianę przepisów, które mają umożliwić pływanie łodziami motorowymi bez posiadania patentu. Budżet Stowarzyszenia wynosi 100 tys. zł. Ze środków tych utrzymuje się biuro i pracowników – 1,5 etatu. Lech Cabański zaprosił do udziału w Stowarzyszeniu oraz korzystania z proponowanych ofert, bowiem uczestnictwo nie zawsze jest związane z członkostwem w Stowarzyszeniu.

Burmistrz podziękował zarządowi Stowarzyszenia i dyrektorowi za zaproszenie do udziału w programie, pomimo, że gmina Krajenka nie jest członkiem Stowarzyszenia.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący poinformował, iż posiedzenie opuścił radny Paweł Wróbel, co zmniejszyło liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14. Udzielił także ponownie głosu Wicestaroście złotowskiemu.

Ryszard Goławski poinformował, iż w kwestii fundacji Bezpieczny Powiat organem kompetentnym do podjęcia uchwały jest rada gminy, która także winna wytypować swojego przedstawiciela do udziału w pracach nad jej powołaniem.

Przewodniczący S. Kitela wyjaśnił, iż projekt statutu fundacji był omawiany na Komisjach Rady. Wskazywano na pewne uchybienia. Proponował, aby do pracy nad statutem, przedstawiciela wytypował Burmistrz, który będzie przygotowywał projekt uchwały dla Rady.

Starosta powiedział, iż przesłane materiały zawierały projekt uchwały. Z tego co mu wiadomo, został on w proponowanej postaci przyjęty przez gminy. Wyraził także pogląd, iż gmina w tym zakresie poradzi sobie sama.

Burmistrz wyjaśnił, iż taka sama uchwała musi być podjęta przez wszystkie gminy. Nie może być tak, że każda gmina podejmie uchwałę w swojej wersji. Zdaniem Burmistrza w pierwszej kolejności winno się odbyć spotkanie, na którym dopracowane zostaną dokumenty i dopiero później gminy winny podjąć uchwałę w identycznym brzmieniu. Do tak opracowanych dokumentów winno się odnieść kierownictwo i przekazać materiały na komisje.

Ad. 6 a

Wiceprzewodniczący Henryk Kania odczytał projekt uchwały w sprawie programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

Radny Piotr Gniot zwrócił uwagę na fakt, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej do § 3 wprowadzono poprawkę umożliwiająca udzielenie ulg przedsiębiorcom już istniejącym, którzy zmodernizowali lub adaptowali pomieszczenie.

Wiesława Żujew inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie wyjaśniła, iż podczas czytania projektu wkradł się błąd. Propozycja przedstawiona na Komisji Rewizyjnej została uwzględniona i przedstawiona kolejnym Komisjom.

Wiceprzewodniczący Henryk Kania poinformował, iż odczytał pierwotny projekt.

Przewodniczący S. Kitela odczytał prawidłowe brzmienie § 3 i wnioskował o podjęcie uchwały z przedstawioną poprawką.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/112/04 w sprawie programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka- która stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

b)

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła.

Skarbnik wyjaśnił, iż tylko taka forma prawna jest możliwa w przypadku przekazania środków finansowych innemu samorządowi. Faktycznie jest to zapłata za wykonywane usługi. Na powyższy cel zaplanowana była kwota 5000 zł, okazało się jednak, że koszty będą mniejsze, stad kwota zapisana w uchwale jest niższa.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/113/04 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

c)

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej, bez podania nazwisk radnych proponowanych do składu Komisji.

Przewodniczący Rady poinformował, iż Komisje proponowały następujące osoby: Barbara Kartuszyńska, Stanisław Kosecki, Stefan Kitela, Henryk Kania.

Wnioskował o podjęcie uchwały i ustalenie składu Komisji w zaproponowanej przez niego wersji.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/114/04 w sprawie powołania Komisji Statutowej, która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

d)

Projekt uchwały w sprawie opłat za ustawienie reklam i tablic informacyjnych odczytał Wiceprzewodniczący Henryk Kania.

Radny Piotr Gniot prosił o wyjaśnienie, jak w świetle uchwały traktować użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów.

Marek Buczkowski – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie wyjaśnił, iż w przypadku użytkowania wieczystego i dzierżawy, właścicielem gruntów nadal jest gmina. Dlatego w takich przypadkach gmina będzie pobierać opłaty za ustawienie reklam.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/115/04 w sprawie powołania Komisji Statutowej, która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

e)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/116/04 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

f)

Przewodniczący Rady Stefan Kitela przypomniał, iż podczas sesji Rady odbytej w dniu 24 września 2004 roku w porządku obrad znalazł się punkt dotyczący rekompensaty 13 pensji dla Burmistrza. Punkt ten wycofano z porządku obrad. Wówczas radny Piotr Gniot apelował o przygotowanie propozycji. W sprawie rekompensaty 13 pensji przygotował stanowisko, które przekazał radnym podczas sesji 19 października. Wówczas poprosił o materiały dotyczące wynagrodzeń pracowników samorządowych. Okazało się, że jest tam wprowadzony § 7, który stanowi o tym, że Burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny w wysokości od 20 do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W uchwale z 2002 roku dodatku specjalnego nie ma, dlatego podjął kroki w celu wprowadzenia ładu i porządku prawnego. Wniosek w sprawie przygotowania projektu uchwały w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. W efekcie przygotowany został projekt uchwały, który był wnikliwie i burzliwie komentowany, szczególnie podczas obrad Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej. On jako wnioskodawca uczestniczył w posiedzeniu każdej Komisji. Na ostatniej Komisji- Komisji Gospodarczej zwrócił uwagę na fakt, że już do uchwały z 20 grudnia 2002 roku wkradł się błąd, ponieważ już wówczas należało wprowadzić dodatek specjalny. Rozporządzenie z 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 13 grudnia, w § 1 ust. 1 pkt 3 litera a, reguluje kwestię dodatku specjalnego prawie identycznie jak rozporządzenie z marca 2003 roku. Już wówczas dodatek winien być przyznany. Należy to zrobić obecnie, ponieważ w innym przypadku Burmistrz będzie miał prawo do roszczeń przed sądem pracy. Obecnie przygotowano 3 projekty uchwał. W wyniku pracy Komisji przygotowano 2 projekty, 1 stanowi zmianę do uchwały podjętej w 2002 roku. Do ostatniego projektu został dołączony komentarz radcy prawnego Urzędu Gminy i Miasta. On zaproponował pozostawienie pensji bez zmian tj. 6610,02 zł, przy czym prosi aby  2 groszy podwyżki nie traktować jako złośliwości, ponieważ tak wynikało z zaokrąglenia. Proponuje obniżenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i wprowadzenie w to miejsce dodatku specjalnego. Drugą propozycję wypracowała Komisja Gospodarcza. Komisja wnioskowała o pozostawienie dotychczasowego wynagrodzenia i dodanie 20% dodatku specjalnego w kwocie 1150 zł. Wynagrodzenie łącznie wynosiłoby 7760 zł. Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 7,8 i 9 do nin. protokołu.

Radny Wacław Jamróz powiedział, iż ze zdziwieniem przyjął wiadomość, że Przewodniczący dowiedział się o tydzień temu, że Burmistrzowi należy się dodatek specjalny – ponieważ wszyscy o tym wiedzieli, pisała lokalna prasa. Źle się stało, że Rada nie podjęła wcześniej uchwały, teraz należy należność wyrównać. Odnosząc się do przedstawionych projektów powiedział, iż pozostawi bez komentarza projekt pierwszy. Uważa, że najdalej idący jest projekt 3, ponieważ projekt 2 w znaczącej części powiela uchwałę z 20 grudnia 2002 roku. Składniki wynagrodzenia są niezmienione, a projekt trzeci wprowadza  jedynie dodatek specjalny. Źle się stało, że sprawa wypłynęła w związku, jak Przewodniczący zaznaczył, z tzw. rekompensatą dla Burmistrza. Nikt Burmistrzowi nie zamierza żadnej rekompensaty dawać, a jedynie wyrównać ustawowe, przysługujące Burmistrzowi wynagrodzenie. Proponuje dlatego aby Rada zajęła się projektem trzecim.

Radny Stanisław Michalski stwierdził, iż tak jak radny Jamróz powiedział, źle się stało, że sprawa wypłynęła dopiero teraz. Sporo czasu minęło od ukazania się ustawy w tej sprawie. Chciałby jednak podziękować Przewodniczącemu, że zauważył sprawę i że jednak wypłynęła, że można jeszcze w miarę wcześnie zareagować. Wynagrodzenie Burmistrzowi się należy obligatoryjnie i nie ma sensu o tym dyskutować. Jedyna kwestia do dyskusji to wysokość tego wynagrodzenia. Radni mogą mieć wpływ jedynie na to. Uważa, że radni, przy tak dużej ilości krańcowo różnych opiniach na temat kto powinien wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, nie powinni rozstrzygać w tej sprawie. Jeżeli zainteresowani panowie chcą, niech dochodzą swoich racji przed odpowiednią Izbą lub instytucją która zajmie w tej sprawie decydujący głos. Rada winna to przegłosować i tyle. Uważa, że na temat wynagrodzenia Burmistrza zostało już tyle powiedziane, nieraz niepotrzebnych, ostrych słów, że dyskusję należy na tym zakończyć, bo następne słowa niczego nowego nie wniosą i doprowadzą tylko do niepotrzebnych przepychanek i pyskówek.

Radny Henryk Kania powiedział, że chciałby zaapelować, aby na przyszłość wyjaśnić kwestię inicjatyw uchwałodawczych, jakie się ukazują i rozstrzygnąć kto ma je przedłożyć Radzie. Pytał czy radni indywidualnie mają sprawę śledzić, czy też ma nad tym czuwać, ponieważ ustawy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Stawianie zarzutów, że Przewodniczący jest winien w tej sprawie jest daleko idące i sporne. Na przyszłość kiedy zmieniają się przepisy, czuwać winno kierownictwo Urzędu. Są tam ludzie wykształceni, fachowcy, którzy powinni nad tym czuwać. Nie jest chyba problemem zwrócenie uwagi radnym, czy Przewodniczącemu, aby przyjrzeli się sprawie. Zgodnie z jego odczuciem jest to robione trochę na przekór. Zawsze się podpieramy litera prawa, jeżeli podejmowano uchwałę 20 grudnia, gdzie ustawa już obowiązywała to osoba, która przygotowywała Radzie uchwałę, powinna do końca ten projekt pilotować. Był on robiony na „wariackich” papierach, bo Burmistrz musiał otrzymać pobory. Dziś mówi się, że jest to wina Przewodniczącego, czy jego jako radnego, który decyduje o poborach. Jest to nieporozumienie. Kwestię tę należy uregulować w nowym Statucie. Niemniej nawet w kwestii poborów Burmistrza, jednak czy to radca prawny, który czuwa nad pracą Rady i Urzędu, powinien nadać sygnały czy radnym, czy Burmistrzowi. Jak proponował radny Michalski nie należy szukać winnych, bo jego zdaniem jest to wspólna wina wszystkich. Kwestię dodatku specjalnego, który należy się na mocy ustawy należy załatwić pozytywnie.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż chciałby się przychylić do głosów przedmówców. Dodatek należy się ustawowo i głosowanie powinno być formalnością. Jeżeli chodzi o pierwszy projekt nie rozwiązuje problemu, ponieważ zaległości istnieją od 20 grudnia 2002 roku i ciążyłyby na przyszłość. Tylko od dobrej woli Burmistrza zależałoby, czy by je wyegzekwował. Jeżeli podjęłoby się uchwałę, dziś należałoby rozwiązać problem obniżenia płacy Burmistrza. Apeluje w związku z tym o zajęcie się trzecim projektem, który rozwiązuje wszystko wprowadzając dodatek, którego rada nie uchwaliła 20 grudnia 2002 roku. Dodatek ten powinien się tam znaleźć w wysokości co najmniej 20%, bo do tego obliguje ustawa. Patrząc na włodarzy sąsiednich gmin, mają oni dodatek w wysokości od 25%, jest też ktoś z dodatkiem 20%. Są to pensje publiczne można więc to wyjaśnić. Jest to pierwszy słuszny krok, jest to minimum, należałoby się zastanowić – mając na uwadze zrealizowane inwestycje i te na które wiadomo, że będą już środki – w najbliższym czasie nad podniesieniem tego dodatku, bowiem obecnie niczego nie dajemy, a realizujemy to co należało zrobić 20 grudnia 2002 roku. Dlatego ze swojej strony przychyla się do projektu 3 rozwiązującego wszystkie problemy.

Przewodniczący, zgodnie z wypowiedziami radnych, odczytał uzasadnienie do projektu 3 i poddał go pod głosowanie. Radni oddali 12 głosów za podjęciem uchwały w wersji 3, dwoje radnych wstrzymało się od głosowania. Nikt nie był przeciwko.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXV/117/04 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2002 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

g)

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do projektu uchwały oraz projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Uzasadnienie opracowano na podstawie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący udzielił głosu Romualdowi Jasiakowi, który odniósł się do złożonej przez jego żonę i siebie skargi. Jego zdaniem w tej sprawie mamy do czynienia z ewidentnym nabyciem własności, również co do gruntu. Wynika to z księgi wieczystej, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jak również z aktu notarialnego, w którym ewidentnie przedstawiono pełną własność. Nie może tu być mowy o pomyłce notarialnej, bowiem notariusz dysponuje dokumentami, które uprawniają go do spisania aktu notarialnego o takiej właśnie treści.

Marek Buczkowski – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej, który stwierdził, iż Kodeks Cywilny jasno określa, że nie można tworzyć różnych współwłasności na jednej nieruchomości. Pierwsza sprzedaż na tej nieruchomości była sporządzona w formie użytkowania wieczystego, a są dowody z 1994 roku protokół rokowań i pierwszymi właścicielami oraz akt notarialny z 1994 roku. Kolejne sprzedaże na tej nieruchomości były dokonywane w formie użytkowania wieczystego. Notariusz sporządzając każdy kolejny akt notarialny sprawdza w księgach wieczystych, jaka była forma sprzedaży gruntu na danej nieruchomości. Dlatego on nie widzi innej możliwości sprzedaży ostatniego lokalu, który kupili Państwo Jasiakowie.

Przewodniczący postawił wniosek o uznanie skargi za bezzasadną.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/118/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

h)

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/119/04 w sprawie wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krajenka – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad. 8

W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, Tomasz Ciechanowski przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka. Oświadczenia złożyły wszystkie zobowiązane osoby w terminie i bez błędów. Tomasz Ciechanowski poinformował także, iż analizy oświadczeń złożonych przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady dokonał Wojewoda Wielkopolski. Oświadczenia te zostały złożone w terminie i nie zawierały uchybień. 

Przewodniczący Rady poinformował, że analizując przedłożone mu oświadczenia  stwierdził, że 3 z nich wpłynęły nieznacznie po terminie, jednak przed odbyciem posiedzeń Komisji, dlatego fakt ten nie miał wpływu na wypłatę diet.

Dostarczone radnym druki oświadczeń zostały w zasadzie wypełnione zgodnie ze wskazówkami tj. wypełnione zostały wszystkie rubryki, także te które nie mają w danym przypadku zastosowania. Radni byli wówczas zobowiązani do wpisania  formuły „nie dotyczy”. W kilku przypadkach można radnym zarzucić, iż nie wpisali wymaganej formuły i  zamiast niej stosowali  zera lub kreski. Błąd ten nie utrudnia jednak interpretacji informacji i nie rodzi wątpliwości co do intencji składającego oświadczenie (2 przypadki).

Błędnie zostało wypełnione oświadczenie radnego Czesława Bannacha, który w porównaniu do roku poprzedniego odmiennie określił wartość posiadanego gospodarstwa rolnego. W roku 2003 radny wycenił wartość ww. gospodarstwa  na kwotę 170 tys. zł. a w roku 2004 na kwotę 2.800 zł. Również radny Kania popełnił błąd polegający na nie wpisaniu domu i jego wartości.

Po dniu 30 kwietnia tj. po upływie terminu wyznaczonego przez ustawę, radni nie wnosili sprostowań i wyjaśnień do złożonych wcześniej oświadczeń.

 

Ad. 9

Burmistrz podziękował Markowi Buczkowskiemu za ogromną pracę i finał inwestycji realizowanych przy udziale środków Sapardowskich na ulicach Toruńska, Kościuszki, Winiary oraz Grażynie Urbanek z-cy Burmistrza za sporządzenie z sukcesem wniosków na modernizację oczyszczalni ścieków w Krajence. Dzięki temu gmina uzyska 2,25 mln zł z funduszu SPOR i 10% z Ministerstwa Gospodarki. Pozwoli to na uzyskanie 85% kosztów inwestycji ze źródeł pozabudżetowych. Udział własny gminy wyniesie 450 tys. zł. Za niewielkie pieniądze zrealizowana zostanie olbrzymia inwestycja.

 

Podczas sesji odbytej w dniu 24 września 2004 roku wnioski i zapytania złożył radny Henryk Kania

Pierwszy wniosek radnego dotyczył zorganizowania zebrań dla rolników na temat funduszy unijnych kierowanych na tereny wiejskie. Wg informacji podawanych przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa olbrzymie środki mają zostać przeznaczone właśnie dla rolników. Jednak materiały przygotowywane przez Agencję nie są zbyt szczegółowe i traktują o problemie hasłowo. Zdaniem radnego wskazane byłoby aby udzielić rolnikom pomocy w ubieganiu się o środki unijne.

W odpowiedzi poinformowano radnego, że wniosek ten jest w trakcie realizacji. Urząd Gminy i Miasta w Krajence wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Starej Łubiance przystąpił do realizacji szkoleń w temacie „Fundusze unijne w procesie przemian gospodarstw rolnych”. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 22 października 2004 roku i planowane są następne. O szkoleniach powiadamiane są wszystkie sołectwa na terenie gminy Krajenka.

 

Radny Kania apelował także o dołożenie starań aby doprowadzić do wygospodarowania miejsc parkingowych dla pracowników Christianapolu i zmobilizowanie w tym celu kierownictwa firmy, które jego zdaniem także powinno zadbać o swoich pracowników.

Gmina od dłuższego już czasu podejmuje działania w kierunku rozwiązania problemów komunikacyjnych na ulicy Jagiełły, które wiążą się z rozbudową Christanapolu. Konieczne są w tym zakresie kompleksowe rozwiązania. W tym celu zwracano się już kilkakrotnie do zarządcy drogi. Ostatnie pismo w tej sprawie wystosowano 22 października br. Pismo to przekazano także do wiadomości radnym Gminy i Miasta Krajenka, Przewodniczącemu Rady Powiatu Złotowskiego oraz radnym powiatowym reprezentującym Gminę Krajenka.

Pismo to było następującej treści: „Biorąc pod uwagę coraz większy ruch kołowy i pieszy oraz znaczne pogorszenie się warunków bezpieczeństwa na ulicy Władysława Jagiełły w Krajence zwracam się ponownie z prośba o modernizację drogi powiatowej (ul. Wł. Jagiełły) w Krajence na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do końca zabudowań mieszkalnych na odcinku ok. 750 m. W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie środków finansowych na te inwestycję obecnie, a nie dopiero po roku 2007. Od kilku miesięcy przedmiotowa droga powiatowa jest najbardziej użytkowanym szlakiem komunikacyjnym w naszym mieście. Do znajdujących się przy niej zakładów pracy, obiektów handlowych, nieruchomości prywatnych, obiektów użytku publicznego, sali gimnastycznej, a przede wszystkim Fabryki Mebli Tapicerowanych Christanapol, uczęszcza codziennie kilkaset osób z terenu gminy oraz powiatu złotowskiego. Jednocześnie w tej części miasta ruch kołowy osobowy zwiększył się kilkukrotnie, a ciężarowy nawet kilkunastokrotnie w stosunku do roku ubiegłego. Występujące natężenie ruchu oraz ciężar przejeżdżających pojazdów mechanicznych powodują również awarie sieci infrastruktury technicznej obsługującej mieszkańców miasta. W związku z powyższym w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej drogi powiatowej, uniknięcia wypadków komunikacyjnych oraz zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przed uszkodzeniami proszę o szybkie przeprowadzenie modernizacji ww. drogi. Dlatego też proszę przystąpić do wykonania dokumentacji technicznej określającej warunki modernizacji ulicy Władysława Jagiełły i na jej podstawie zaplanować środki na realizację tego zadania inwestycyjnego”. Fabryka Mebli Tapicerowanych Christianapol niczego nie może zrobić, ponieważ zarządcą drogi jest samorząd powiatowy. Modernizacji tej drogi może dokonać wyłącznie powiat. Może i powinna w to się włączyć gmina, ponieważ cała infrastruktura należy do gminy. Mogą uczestniczyć w tym także zakłady pracy położonych wzdłuż ulicy. Najpierw należy wykonać dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę. Taki wniosek może złożyć wyłącznie właściciel. Kiedy pełnił funkcję Starosty Złotowskiego przyjęto taką taktykę aby inwestycje drogowe realizować tam, gdzie tworzone są miejsca pracy. Dlatego w 2003 roku budowano drogę Okonek – Borucino, gdzie dokumentacja była przygotowana w roku 2002. Zarząd podjął taką decyzję dlatego, że jest tam 600 miejsc pracy i transport.  Należy zadać pytanie, gdzie jest kolejny pod względem liczby miejsc pracy zakład. Do maja 2005 roku, etapami, ma zostać zatrudnionych ok. 400 osób. W związku z rozwojem Chriastanapolu zatrudnienie wzrośnie także w fabryce mebli, której właścicielem jest Pan Matkowski, ponieważ firma ta napędza rozwój sąsiednich. Wzdłuż tej ulicy jest ośrodek zdrowia, apteka, sala gimnastyczna gimnazjum z której korzysta 400 dzieci. Każda klasa ma 4 godziny w-f w tygodniu, więc co tydzień chodzi tam 800 dzieci. Przy tej ulicy jest także bank, targowisko i Urząd, parking i kościół. Burmistrz powiedział, że to iż apelujemy i prosimy i uzasadniając racje nie na zasadzie: „tak nam się wydaje”. Wychodzimy  z założenia, że jest to logiczne i zasadne, że w tym momencie jako samorząd gminy kierujemy się taką samą logiką, jak samorząd powiatu w roku 2002, kiedy lokował środki tam, gdzie są tworzone miejsca pracy. Ta firma pod względem wielkości jest drugą firmą w powiecie. Jeśli samorządowi powiatowemu zależy na miejscach pracy, to zdaniem Burmistrza nie ma o czym rozmawiać. Nie ma co sobie udowadniać czy jest to droga gminna, czy nie jest. Kiedy było województwo pilskie, to droga była drogą wojewódzką i takimi protokołami była przekazana do samorządu powiatowego. Oczywiście jeżeli nie chce się podejmować tego rodzaju inicjatyw to szuka się przeszkód. Burmistrz powiedział, iż kiedy pracował w Złotowie, trudno było zrobić coś dla Krajenki, był to zawsze punkt zapalny. Nie chodzi jednak o Krajenkę, bo jeżeli „jesteśmy” jednym powiatem, jeżeli tu się tworzy miejsca pracy, to należy je wesprzeć. Wystarczy kierować się logiką, nie potrzeba kierować się sympatią. Christanapol oprócz zwiększenia zatrudnienia, tworzy w Krajence potężną bazę magazynową. W tej chwili będzie jeszcze więcej kooperantów, ponieważ Pan Matkowski nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb wynikających z produkcji. Będą również kooperanci dowożący gotowe produkty. Ruch na tej ulicy się wzmoże. Należy o tym mówić, dlatego podziękował radnemu Kani za swoje uwagi, bowiem co będzie, jeżeli na drodze zginie jakieś dziecko. Burmistrz pytał, kto będzie wówczas winny. Na drodze wojewódzkiej podobno winny był Burmistrz i sądzi, że w przypadku drogi powiatowej, również on będzie winny. Warto nad tym myśleć, mówić o tym głośno i nie prosić, ale żądać, bo to wynika z logiki. Pisma takie do samorządu powiatowego są słane, bo niczego więcej nie można zrobić. Pisma były także wysyłane do samorządu wojewódzkiego. Być może konsekwencją tych pism i wniosków z posiedzeń Rady Sołeckiej było ujęcie tego odcinka do zamierzeń w roku 2007. Być może gdyby tego nie było drogi nie byłoby w planie w ogóle. Dzisiaj widać, że jest wielu ojców, którzy potrafią sprzedać w ostatnich 5 minutach to co im udało się zrobić. Niektórzy wychodzili z założenia, że drewnianą kładkę można zrobić w 5 minut. Okazuje się, że nie, ponieważ samorząd wojewódzki funkcjonuje na takim samym prawie jak samorząd gminny. Muszą być uregulowane stosunki prawne gruntu, musi być dokumentacja i pozwolenie na budowę. Muszą także znaleźć się pieniądze. W projekcie budżetu na rok 2005 zaplanowane będą środki zadeklarowane wcześniej tj. 10% kosztów budowy kładki. Szacunkowy koszt to 0,5 mln zł, może to być kwota wyższa związana z wykupem gruntów. Będzie to prawdopodobnie kładka podobna do tych w Pile pozwalających korzystać z wyspy. Burmistrz powiedział, iż proponował, aby powiat – gdyż droga ta jest oknem na świat powiatu- również zaangażował się, nie tylko słownie ale także finansowo. Do tej pory nie było żadnej deklaracji w tejże kwestii. Starania będą czynione nadal.

 

Kolejny apel radnego dotyczy oczyszczalni ścieków w Dolniku. Według wiedzy radnego Agencja Nieruchomości Rolnych zamierza rozpocząć remont obiektu i zaangażować w tym celu środki finansowe. Działania mają zostać podjęte w wyniku interwencji Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Mając na uwadze plany gminy w zakresie budowy kolektora sanitarnego także dla Paruszki i Dolnika, radny wnioskował o podjęcie rozmów na temat finansowego udziału Agencji w budowę kolektora sanitarnego.

Burmistrz przypomniał, iż już kiedyś mówił, że jest wspaniała okazja aby włączyć w to Agencję Nieruchomości Rolnych, aby współfinansowała tę inwestycję, bo dla nich to też będzie interes. Gmina złożyła taką propozycję jednak obecnie nie wiadomo, jaka będzie odpowiedź i czy w ogóle będzie. Mając tą wiedzę Agencja podejmie się zapewnie pewnych modernizacji doraźnych, które pozwolą funkcjonować oczyszczalni do czasu budowy kanalizacji. Odpowiedzi nie ma, ale należy sądzić, że jest to kwestia czasu.

Podczas sesji odbytej w dniu 19 października br. radny Henryk Kania w wyniku dyskusji na temat tego co jest robione na terenie miasta i wsi, powiedział: „Okna i drzwi do szkoły w Skórce zostały wymienione dzięki rodzicom. Nie jest wielką zasługą, że pomalowano szkołę na zewnątrz.” Burmistrz wyraził pogląd, że nie chodzi o zasługi ale rozwiązywanie problemów. Jest zbyt mało pieniędzy aby w nieskończoność łatać. Stwierdzenie to jest krzywdzące, ponieważ jest w nim dużo nieprawdy. Faktem jest, ze w roku ubiegłym z funduszy rady Rodziców wymieniono 5 okien i jedne drzwi wejściowe. Tak robi się drobne rzeczy w wielu szkołach, ze względu na brak funduszy. W szkole w Skórce wykonano generalny remont. Kosztował w sumie ponad 200 tys. zł. Nie ma jeszcze ostatecznego rozliczenia, ponieważ inspektor nadzoru sprawdza rachunek wykonawcy, czy jest zgodny z tym, co zrealizowano. Środki tam są różne. Nie oczekuje żadnej pochwały, ponieważ wiedział, że tam należy to zrobić. Szkoła została wybudowana w 1960 roku i od tamtej pory nie miała żadnego remontu. Były drobne remonty pozwalające funkcjonować. Środki na ten cel były łączone z Ministerstwa Edukacji Narodowej i z funduszu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz gminne. Ogólnie zrealizowano następujące prace:

-          wymieniono 30 okien – 140m2

-          wymieniono drzwi wejściowe – 20m2

-          wymieniono wszystkie drzwi wewnętrzne – 20 sztuk – 32 m2

-          wymieniono 300m2 wykładziny a pod nią wykonano 220m2 warstwy wyrównawczej

-          wymalowano salę, sanitariaty, pomieszczenia dodatkowe oraz część klas o łącznej powierzchni 280 m2

-          wymieniono parkiet na sali gimnastycznej na wykładzinę sportową – 100m2.

-          ocieplono w całości salę gimnastyczną styropianem – 300m2

-          naprawiono w całości dach, naprawiono kominy,

-          odnowiono elewację.

 

Burmistrz powiedział, iż nie chciałby abyśmy sami pomniejszali to co ogromnym wysiłkiem udało się zrobić. W takim przypadku nie można mieć pretensji do przeciętnego mieszkańca, że te same słowa powtarza. Chciał podziękować Pani Danucie Balcer dyrektorowi szkoły w Skórce, która z powodu remontu nie miała w tym roku wakacji. Sama pracowała przy remoncie i cieszyła, że coś udało się zrobić.

 

Ad. 9

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby również powrócić do sesji 19 października br. Chciałby dopowiedzieć, gdyż w związku z emocjami, jeżeli kogokolwiek obraził, to chciałby przeprosić. Do tych przeprosin chciałby dopowiedzieć, iż jego zamysłem nie było stwierdzenie, że okna w szkole wymienili tylko rodzice. Nie można tego tak ujmować, że okna w szkole wymienili tego rodzice. Jednak inicjatywa była rodziców, w części to zrobiono. Jeszcze za poprzedniej Rady temat był wałkowany nie raz. Nie powiedział tak dosłownie. Chciał powiedzieć, że należało się tej szkole. Znał sytuację i miał to w myślach. Jest tam jeszcze wiele do zrobienia. Padały stwierdzenia, ze jest to okno na świat powiatu złotowskiego w kierunku północnym. Wziąć pod uwagę należy chociażby boisko przy szkole, zakończyć by należało jak najszybciej, wykonać boisko i utwardzenie placu. Nieprawdą jest, że przekonuję rodziców i środowisko, że się nie robi. Od lat się tylko łatało, okna były od wybudowania szkoły. Uważa, że jego zamysłem nie było to, że wszystko zrobili rodzice, ale że ich zaangażowanie należy podkreślić. Mówienie na temat tej szkoły, jego zdaniem było zasadne.

 

Radny Henryk Kania przypomniał, iż w poprzednich planach przewidywano dla Krajenki obwodnicę. Dzieci przechodzące na sale gimnastyczną są rzeczywiście zagrożone, tak jak na moście w Skórce. W każdej chwili może dojść do potrącenia dzieci, tym bardziej, że ruch się będzie nasilał. Być może należałoby się zastanowić nad wyłączeniem ulicy Jagiełły z ruchu i zorganizowanie objazdu od strony ogródków działkowych. Plany obwodnicy na terenie Krajenki były. Podobnie ze Skórką. Jak Burmistrz powiedział ze strony samorządu wojewódzkiego niczego w tym kierunku się nie robi. W Skórce zarezerwowane są na ten cel grunty, właściciele mają ograniczone możliwości ich zagospodarowania.

 

Ad. 10

W punkcie tym nie odnotowano dyskusji.

 

Ad. 11

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 1800 zamknął XXV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                         Stefan Kitela

Referent                                                                                    Przewodniczący Rady