Protokół Nr XXVI/04

z sesji Rady Miejskiej w  Krajence

odbytej w  dniu 3 grudnia 2004 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Przewodniczący Rady o godz. 1230 otworzył sesję oraz stwierdził, iż na podstawie listy obecności w  sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu. 

 

Ponadto w  sesji udział wzięli :

1.       Janusz Szczerbiak               - Burmistrz Gminy i  Miasta Krajenka,

2.       Grażyna Urbanek                - Z-ca Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka,

3.       Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4.       Mirosław Machejek               - Skarbnik Gminy,

5.       Joanna Kasprzak                 - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence

6.       Marek Buczkowski               - Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i działalności gospodarczej tut. Urzędu Gminy i Miasta

7.       Wiesława Żujew                  - Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie

 

Ad. 1

Przed odczytaniem porządku obrad Przewodniczący poinformował, iż już po sporządzeniu porządku obrad sesji, do Rady wpłynął projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza musi być wprowadzony do porządku obrad jeżeli wpłynie na 7 dni przez terminem sesji. Na tej podstawie projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza w dniu 26 listopada został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 4g.

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

1.       Przedstawienie porządku obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.       Podjęcie  uchwał  w sprawach:

a)      ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b)      ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych,

c)       określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości,

d)      określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym,

e)      określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym,

f)        Statutu Gminy i Miasta Krajenka,

g)      zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej.

5.       Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej w Krajence.

6.       Zapytania i wnioski radnych.

7.       Wolne głosy, informacje.

8.       Zakończenie.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, iż protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Krajence był wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence oraz, że do jego treści nie wniesiono uwag. Ponieważ także podczas obrad do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń, Przewodniczący stwierdził, iż protokół z ostatniej sesji Rady został przyjęty.

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza.

 

W okresie od 5 listopada do 3 grudnia 2004 r. Kierownictwo Urzędu odbyło 4 posiedzenia, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

I.                    Wydano zarządzenia:

1.       Nr 172/04 w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

2.       Nr 173/04 w sprawie przyjęcia systemu ocen pracowniczych w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

3.       Nr 174/04 w sprawie przyjęcia systemu badania satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

4.       Nr 175/04 w sprawie przyjęcia Księgi jakości w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

5.       Nr 177/04 z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2005 rok. Zarządzenie to zostało przekazane w tym samym dniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krajence.

6.       Nr 178/04 z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie powołania Komisji ds. ustawiania reklam i tablic informacyjnych na nieruchomościach będących własnością gminy. Powołanie Komisji ma na celu realizację uchwały Rady Nr XXV/115/04 z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych. W skład Komisji powołano Marka Buczkowskiego jako jej przewodniczącego oraz Jerzego Barana, Dariusz Barana i Zygmunta Martenkę jako członków komisji. Do zadań Komisji należy w szczególności:

-          zewidencjonowanie reklam i tablic informacyjnych,

-          ocena złożonych wniosków,

-          przedstawianie Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka dokumentacji po zakończeniu procedury rozpatrywania wniosku.

7.       Nr 178/04 z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok. Zarządzeniem tym zwiększono kwotę planu dochodów  i wydatków gminy o kwotę 91.379 zł, w tym:

-          zwiększono o 100.000 zł plan na wypłatę świadczeń rodzinnych,

-          zwiększono o 300 zł plan na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,

-          zmniejszono o 2656 zł plan na składki na ubezpieczenia zdrowotne

-          zmniejszono o 5150 zł plan na wypłatę zasiłków,

-          zmniejszono o 1115 zł plan na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W planie wydatków uwzględniono także przeniesienie wydatków w rozdz. 85212 wynikające z naliczenia 2% prowizji od dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 11322 zł.

8.       Nr 180/04 z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2004. Układ wykonawczy został zmieniony stosowanie do zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 179/04.

9.       Nr 181/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60 tys. EURO w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka. Powołano Komisję w składzie:

-          Marek Buczkowski - Przewodniczący

-          Bożena Hildebrandt – Sekretarz

-          Zygmunt Martenka – członek

-          Anna Biela  - członek

-          Elżbieta Sieg  - członek

-          Bernard Martyn  - członek

Na pełnomocnika zamawiającego powołano Ryszarda Dąbrowskiego – biegłego ds. zamówień publicznych.

10.   Nr 182/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy i miasta Krajenka. Wykaz zawiera jedną pozycję. Jest to działka nr 289 położona w Krajence przy ul. Toruńskiej o pow.

11.   Nr 183/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości. W dniu 17 listopada 2004 roku zapoznano się z wynikami drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Floriańskiej. Zakończył się on wynikiem negatywnym. Była to kolejna próba sprzedaży ww. nieruchomości. W związku z brakiem zainteresowania nieruchomością postanowiono podjąć próbę sprzedaży w drodze rokowań, które przeprowadzi komisja przetargowa w dotychczasowym składzie.

II.                 Przygotowywano także projekty uchwał, które zostały przekazane do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Krajence podczas dzisiejszej sesji w sprawach:

a)      ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b)      ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych,

c)       określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości,

d)      określenia worów formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym,

e)      określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym,

f)        zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji odbytej w dniu 5 listopada 2004 roku.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 5 listopada 2004 roku, podjęto 8 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

 

1)      Uchwała Nr XXV/112/04 w sprawie programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ponieważ jej wejście w życie uzależnione jest od terminu ogłoszenia.

2)      Uchwała Nr XXV/113/04 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła stanowiła podstawę do zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Piła a Gminą i Miastem Krajenka w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, możliwości doprowadzenia mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka znajdujących się w stanie nietrzeźwości do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile oraz prowadzenia w stosunku do ww. osób działalności profilaktycznej. Porozumienie zgodnie z obowiązującym prawem zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3)      Uchwała Nr XXV/114/04 w sprawie powołania Komisji Statutowej jest w trakcie realizacji. Komisja spotkała się w dniu 19 listopada 2004 roku i wypracowała wnioski dotyczące przygotowanego projektu Statutu. Wnioski te zostały przekazane Burmistrzowi oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

4)      Na podstawie uchwały Nr XXV/115/04 w sprawie opłat za ustawienie reklam i tablic informacyjnych Burmistrz powołał komisję ds. ustawiania reklam, która zajmie się rozpatrywaniem składanych wniosków.

5)      Uchwała Nr XXV/116/04 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka została przekazana do publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

6)      Uchwała Nr XXV/117/04 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2002 r. dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka została zrealizowana częściowo.

7)      Uchwała Nr XXV/118/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka została zrealizowana, tj. zainteresowani zostali poinformowani o sposobie rozpatrzenia skargi.

8)      Nr XXV/119/04 w sprawie wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i  Miasta Krajenka w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krajenka, stanowiła podstawę do rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.

 

Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, uchwały w terminie 7 dni zostały przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem.

 

 

Ad. 4

a)

Wiesława Żujew – inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie, w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka wniosła do projektów uchwał dotyczących podatków autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z podstawy prawnej przepisów unijnych. Wnioskowała także o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (załącznik nr 3 do nin. protokołu) polegających na:

1) § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a – było “domki letniskowe” proponuje się „cele letniskowe i rekreacyjne”

2) zmianie brzmienia § 2 pkt 1,2 i 3

 

Projekt uchwały z autopoprawką odczytał Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kania.

Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. Oddano 14 głosów za, 0 przeciwko, jeden radny wstrzymał się od głosowania.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXVI/120/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

b)

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/121/04 w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

c)

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/122/04 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

d)

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/123/04 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

e)

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/124/04 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

f)

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt Statutu został przygotowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, zaopiniowany przez Komisję Statutową Rady oraz Komisje Stałe. Zmiany proponowane przez Komisję Statutową zostały przekazane Burmistrzowi – protokół z posiedzenia Komisji Statutowej stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. Drobne poprawki techniczne zostały także zaproponowane przez Komisje Stałe Rady:

1) § 22 ust. 5 - zamiast cyfr 4 i 5 powinny być 3 i 4

1)      § 27 ust. 3 zamiast słowa „terminu” winno być „czasu”

2)      § 40 przed słowem „informacje brakuje spójnika „i” oraz zamiast skrótu pkt winno być „punkcie”

3)      § 56 wykreślić „ust. 1”

4)      § 89 ust. 3 cyfra „3” winna być zamieniona na cyfrę „2”

5)      § 118 wykreślić „ust. 1”

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy i Miasta Krajenka oraz uzasadnienie.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

g)

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej przedłożył Mirosław Machejek Skarbnik Gminy.

Poinformował on, iż w budżecie gminy i miasta na 2004 rok Rada Miejska przyjęła plan inwestycji gminnych na 2004 rok oraz określiła sposób finansowania deficytu wynikającego z ww. zadań. Dla realizacji przedsięwzięć drogowych dofinansowywanych z funduszu SAPARD konieczne było przejściowe finansowanie kredytem bankowym lub pożyczką. Aktualnie gmina korzysta z kredytu pomostowego w równowartości kwoty refundowanej ze środków SAPARD. W uchwale budżetowej zawarte było upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów krótkoterminowych, jednakże operacje finansowe związane z tym zadaniem mogą nie zostać dokończone w ramach roku budżetowego. Aby zabezpieczyć się przed możliwością opóźnień w refundacji, konieczna jest zgoda Rady na wydłużenie okresu kredytowania na dzień po 31 grudnia 2004 roku. Uchwała, której podjęcie proponuje się Radzie stanowić będzie podstawę do złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o ewentualne wydłużenie spłaty kredytu do dnia uzyskania refundacji, gdyby miała ona nastąpić po 31 grudnia 2004 roku.

 

Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przedłożony projekt uchwały.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXVI/126/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej – która stanowi załącznik nr 11  do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady. Podczas sesji odbytej w dniu 5 listopada 2004 roku zgłoszony został jeden wniosek.

Radny Henryk Kania nawiązując do zagrożeń komunikacyjnych, jakie mają miejsce na ul. Wł. Jagiełły w Krajence, proponował aby rozważyć możliwość wyłączenia z ruchu ww. ulicy i przygotowania objazdu od strony ogródków działkowych.

Poinformowano radnego, iż przy obecnych rozwiązaniach komunikacyjnych w mieście Krajenka jest to niemożliwe. Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowa droga od pewnego czasu jest najbardziej uczęszczanym szlakiem komunikacyjnym w mieście, od dłuższego czasu apeluje się do właściciela drogi tj. powiatu złotowskiego o podjęcie działań mających na celu wykonanie dokumentacji technicznej określającej warunki modernizacji ul. Wł. Jagiełły i zaplanowanie środków finansowych na realizację tego zadania.

Burmistrz powiedział, iż chciałby przypomnieć iż przy ul. Wł. Jagiełły znajduje się drugi pod względem ilości miejsc pracy, zakład pracy w powiecie złotowskim. Do końca maja 2005 roku fabryka ta będzie zatrudniała ok. 400 osób, nie licząc innych firm z otoczenia, które również prowadzą w tej chwili zatrudnienie, np. fabryka mebli. Na ostatniej sesji Wicestarosta stwierdził, iż droga ta, o szybki remont której gmina zwraca się do zarządu powiatu, nie może zostać zrealizowany ponieważ ulica ta nie jest drogą powiatową tylko gminną. Był tym bardzo zdziwiony, ponieważ jest zorientowany w tej kwestii i podobne „rewelacje” do niego nie przemawiają. Okazuje się, że osoba przedstawiająca nie miała pełnej wiedzy albo manipuluje informacjami. W międzyczasie pytała o tę sprawę radna powiatowa Maria Polańska. Oczekiwał, że sprawą zainteresuje się także radny Marek Kitowski, tak się nie zdarzyło a szkoda. Problem jest ważki, bowiem dotyczy także młodzieży, która korzysta z sali gimnastycznej. Sądził więc, że jako nauczyciel powinien o tym pamiętać. Burmistrz przedstawił rozporządzenie Ministra Komunikacji z 14 lipca 1986 roku, które mówi o zaliczeniu dróg do kategorii dróg wojewódzkich m. in. w województwie pilskim. Do zarządzenia jest załącznik, który mówi o drogach i ulicach wojewódzkich. Jest tam także wymieniona Krajenka i ulica Wł. Jagiełły. Z dniem 1 stycznia 1999 roku dotychczasowe drogi krajowe i wojewódzkie nie wymienione w nowym podziale jako drogi krajowe i wojewódzkie stały się drogami powiatowymi. Ta ulica z mocy ustawy stała się drogą powiatową, czy się to komuś podoba, czy nie. Ten stan rzeczy się nie zmienił. W tym przypadku ulica Wł. Jagiełły jest drogą powiatową i samorząd powiatowy wzgląd na zagrożenie bezpieczeństwa musi wziąć pod uwagę. Nie wyobraża sobie, że dojdzie do kolejnej tragedii o której niektórzy tak chętnie opowiadają i wtedy zada pytanie „kto będzie wtedy winny”. Radni powiatowi powinni uczulić, ze nie są to żarty i że problem jest ważki. Jedna trzecia osób pracujących z Christanapolu dojeżdża z terenu gminy, około 25% z terenu powiatu. Większość tych osób dojeżdża samochodami, nie mówiąc już o transporcie ciężarowym, który będzie się wzmagał. Radny Kania zaproponował zamkniecie drogi, czego nie można zrobić, ponieważ gmina nie jest właścicielem drogi. Ponadto radny zaproponował, aby wybudować drogę gminna, która w innym miejscu wyprowadzałaby samochody dojeżdżające do fabryki mebli tapicerowanych tj. przez ogródki działkowe. Gdyby chciano budować drogę od podstaw, są to ogromne pieniądze, których gmina nie ma, tereny są terenami prywatnymi, bowiem ogródki działkowe są na mocy ustawy gruntami własnościowymi. Dla realizacji takiego zadania należałoby uzyskać zgodę ogrodów działkowych, czyli Zarządu Głównego i wykupić nieruchomości lub przeprowadzenie postępowania wywłaszczeniowego, co jest trwa długo i jest kosztowne. Zwrócił się do radnego Kitowskiego aby starał się w ten problem zaangażować.

 

Ad. 6

Radna Mariola Taracha zwróciła się do radnych z apelem w imieniu własnym i mieszkańców o wsparcie inicjatywy dotyczącej oświetlenia kościoła w Skórce. Koleżanki i koledzy radni łącznie z zapotrzebowaniami Rad Sołeckich otrzymali projekt wykonany przez pracownika Filipsa odnośnie tego oświetlenia. Chciałby prosić, aby ten postulat Rady Sołeckiej został uwzględniony w budżecie na 2005 rok. Chodzi o uzgodnienie i wykonanie przyłącza. Wszelkie pozostałe prace mieszkańcy deklarują we własnym zakresie. Pieniędzy jest mało, a chodzi o zaspakajanie jak największej liczby potrzeb. Jest wdzięczna Burmistrzowi za środki na kładkę nad rzeką Głomią. Prosiłaby jednak by wspomóc mieszkańców, dlatego że sporo pieniędzy zaoszczędzono dzięki pozyskaniu darmowego projektu. Zaangażowanie mieszkańców jest ogromne. Życzyłaby sobie takich mieszkańców, którzy chcą zaspokajać swoje potrzeby deklarując wiele od siebie łącznie z finansowymi nakładami. Jeżeli ten punkt jest możliwy prosiłaby o jego uwzględnienie.

 

Radny Czesław Bannach powiedział, iż idzie zima i są już problemy z przewoźnikiem. Były pierwsze mrozy i autobus już nie „odpalił”. Chodzi o to, aby w takiej sytuacji przewoźnik dał znać, że będzie opóźnienie i o której dzieci mają czekać. W przypadku braku takiej informacji dzieci nie wiedzą co maja zrobić, część idzie do szkoły, część do sklepu, jeszcze inne do domu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż w trakcie sesji radni otrzymali materiały dotyczące  remontu drogi Pogórze – Krajenka, deklarując dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji. Gmina Krajenka budowała tę drogę, ale stała się ona później drogą powiatową. Radny pytał dlaczego gmina miałaby w tej inwestycji uczestniczyć aż w 50%. Jest wiele innych dróg własnych gminy do realizacji. Chciałby na ten temat usłyszeć dwa zdania.

 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek radnej Krystyny Godlewskiej – który stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Maria Polańska – radna powiatu złotowskiego – powiedziała, iż jest żywo zainteresowana rozwiązaniem problemu na ulicy Wł. Jagiełły. Rozmawiała w tej sprawie wszędzie, gdzie to było możliwe. Zadanie jest priorytetowe jeżeli chodzi o Krajenkę i nie tylko. Między innymi przedstawiła sprawę przed poprzednią sesją Rady Powiatu na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. W  posiedzeniu uczestniczył Wicedyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Henryk Żabski. Przedstawiła wszystkie zagrożenia wynikające z sytuacji jaka na dzień dzisiejszy się wytworzyła. Konkluzja z wypowiedzi dyrektora była taka, że albo powiat przekaże sprawę ulicy gminie, ponieważ w drogę wchodzą grunty rolne, albo odwrotnie. Ta jednostka która przejęłaby ulicę musiałby się tym zająć. Problem wg niej na tyle dojrzały i naglący, że należałoby szybko podjąć działania. Nie można czekać i przerzucać odpowiedzialności, bo jest to najmniej potrzebne. Dotychczasowy system załatwiania sprawy w postaci krążących pism niczego nie dają, bowiem powstają niedomówienia. Wszyscy są żywo zainteresowani ale odpowiedzialność jest odległa w czasie. Działanie jest potrzebne natychmiast. Być może dałoby się wykorzystać fundusze unijne, ponieważ przy obecnym obciążeniu gminy i powiatu środków za dużo nie ma. Konieczne jest podjęcie działań bezpośrednich, tj. trzeba się spotkać i spokojnie do wszystkich dokumentów dotrzeć, zacząć od podstaw i uzgodnić. Odwlekanie sprawy doprowadzi do nikąd.

 

Burmistrz powiedział, iż o środki unijne może zabiegać tylko i wyłącznie właściciel ulicy, którym jest powiat. Dokumenty które przedstawiał nie są tajne, są to ogólnie dostępne ustawy. Ustawy są prawem i nie można przerzucać odpowiedzialności będąc właścicielem i zarządcą. W 1999 roku Rada Powiatu podejmowała uchwałę ze stwierdzeniem jakie drogi i ulice w poszczególnych gminach są powiatowe. Ma przed sobą wykaz podpisany przez dyrektora Żabskiego. Nie są to dokumenty wzięte z nikąd. Będąc Starostą proponował takie rozwiązanie aby wszystkie miasta w powiecie na drodze porozumienia przejęły od powiatu ulice. Warunkiem było aby zrobiły to wszyskie miasta. Była to tylko jego deklaracja, ponieważ inne miasta takiej woli nie miały. Mówił to nie bez kozery, bowiem zdaje sobie sprawę, że są to ogromne pieniądze. Jeżeli ktoś nie chce ulic, to znaczy, że nie chce na nie wydatkować pieniędzy lub liczy, że samorząd powiatowy będzie te drogi remontował. I tak się zresztą dzieje. Na ulicę Norwida w Złotowie przez kolejne 3 lata zaplanowano po 1 mln złotych. Ulica ta ma ok. 600 mb. W powiecie jest ponad 500 km dróg i ulic. Krajenka ma 60 km dróg powiatowych a miasto Złotów ma 6 km. Jeżeli chodzi o same ulice Krajenka ma 4 km, Okonek 6 km i Jastrowie 1,5 km czy 2. Jeżeli Krajenka przejmie ulicę Wł. Jagiełły w drodze porozumienia to przyjmuje także koszty związane z jej modernizacją. Nie może być tak, że jedno miasto przyjmuje ulice, inne nie. W innym przypadku zwalania się zarząd dróg z ponoszenia kosztów, a zaoszczędzone pieniądze mogą być przeznaczane na remonty ulic w innych miastach. Propozycje swoją podtrzymuje, jeżeli wszystkie miasta również przejmą ulice, łącznie z częścią subwencji.

 

Radny Henryk Kania przypomniał, iż na ostatniej sesji poruszając sprawę ulicy Jagiełły miał na uwadze poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców całej gminy. Jego intencją było zapewnienie bezpieczeństwa szczególnie młodzieży. Chciałby uspokoić mieszkańców Krajenki, gdyż jego zamysłem nie było odbieranie ogródków działkowych. Z materiałów jakie posiadał wcześniej wiedział, iż na terenie miasta planowane były obwodnice. Na dzień dzisiejszy wie, że ani gminy ani innych jednostek nie stać obecnie na wykupowanie gruntów na cele społeczne.

 

Ad. 7

Nie było wniosków.

 

Ad. 8

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 1415 zamknął XXVI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                                     Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                   Stefan Kitela

Referent                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej