Protokół Nr XXI/2012

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny usprawiedliwiony radny Anatol Najmowicz. 

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

3)    Małgorzata Krasko               - Skarbnik Gminy

4)    Ryszard Sieg                      - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

5)    Aleksandra Sawicka            - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

6)    Marek Pietrzak                    - Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 21 czerwca do biura Rady wpłynął projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa Wielkopolskiego. Projekt uchwały był rozpatrywany przez wszystkie komisje Rady. Proponuje się rozpatrzenie ww. projektu jako punktu 7.3. Zmiany budżetu tym samym przesuną się do punktu 7.4.

W dniu dzisiejszym wpłynął projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Krajenka ze Związku Gmin Krajny. Proponuję wprowadzić go do porządku obrad jako punkt 7.5. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad z proponowanymi zmianami.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Wobec wyników głosowania porządek obrad sesji był następujący:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółów  poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2011 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdań.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2011 rok.

7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

2)    nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych,

3)    udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego,

4)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok,

5)    wystąpienia Gminy i Miasta Krajenka ze Związku Gmin Krajny.

8.     Zapytania i wnioski radnych.

9.     Wolne głosy, informacje.

10.  Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokół XX sesji Rady Miejskiej w Krajence został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

 

Ad. 4

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy Krajenka złożył w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Henrykowi Szopińskiemu radnemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Henryk Szopiński poinformował, iż w dniu 25 czerwca podczas obrad Sejmiku podjęta została uchwała dotycząca pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Gmina Krajenka uzyskała 100 tys. zł na renowację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

Sekretarz powiedział, iż środki te zostaną przekazane na budowę drogi gminnej we wsi Paruszka.

 

Sekretarz Gminy przedłożył również informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do przedłożonych informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 5

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2011 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2011 rok, przedstawiła Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy Krajenka.

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe stanowią załącznik nr 6 i 7 do nin. protokołu.

 

Budżet na 2011 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajence uchwałą Nr  V/19/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku, w którym ustalono:

dochody budżetu w wysokości    26.549.497 zł  

wydatki budżetu w wysokości     31.662.340

 

Uchwalony budżet na 2011 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza został zrealizowany w następujących kwotach:

1) wykonane dochody ogółem:          23.724.752,07 zł, w tym:

- dochody bieżące 19.713.761,43 zł,

- dochody majątkowe 4.010.990,64

2) wykonane wydatki ogółem:           23.411.050,49 zł, w tym

- wydatki bieżące – 18.545.877,19

- wydatki majątkowe – 4.865.173,30

3) wynik finansowy:                              313.701,58 zł.

 

Wykonanie dochodów wynosiło 84%. Wydatki wykonano w 69,2%.

Skarbnik poinformowała także o prowadzonych czynnościach windykacyjnych.

- wysłane upomnienia dotyczące zaległości podatkowych – 409,

- wysłane wezwania do zapłaty dotyczące należności cywilno-prawnych - 174

 Tytuły wykonawcze:  40 szt. na kwotę 15.802,70.

 

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 roku wyniosło 7.756.596 zł, co stanowi 32,69% wykonanych dochodów, przy dopuszczalnym limicie 60%.

Zaciągnięto następujące pożyczki i kredyty w wysokości:

1)    Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – 553.100 zł – spłata nastąpi od 2012 roku,

2)    Budowa kolektorów tranzytowych – 2.380.000zł – spłacono 320.000,

3)    Budowa stacji uzdatniania wody (etap II) – kredyt nie został zaciągnięty w roku 2011, planuje się na rok 2012,

4)    Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka – 428.000 – uruchomienie kolejnych transz nastąpi w roku 2012 i 2013, zgodnie z uchwałą rady w tej sprawie,

5)    Budowa ulic i chodników – 4.165.000 zł – spłata nastąpi od 2012 roku,

6)    Budowa stacji uzdatniania wody (etap I) – spłacono w całości,

7)    Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krajence – spłacono w całości,

8)    Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka, budowa kanalizacji na lata 2007-2013 – 230.496 – spłacono 197.568.

 

Zarówno wykonanie dochodów, jak i wydatków znajduje się na niższym poziomie niż planowano, co wynika głównie z oszczędności po przetargowych i  mniejszych kwot zwróconych  środków unijnych  w postaci refundacji w związku z mniejszymi poniesionymi nakładami finansowymi. Dysproporcje w wykonaniu wydatków w stosunku do planu są znacznie większe niż ma to miejsce w odniesieniu do dochodów z korzyścią dla gminy, co pozwoliło na osiągnięcie przez gminę wyniku dodatniego - nadwyżki w kwocie 313.701,58 zł (planowano deficyt w kwocie 5.112.843 zł).

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedłożonymi dokumentami.

Sprawozdania zostały przekazane wcześniej radnym oraz stanowiły przedmiot obrad Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence.

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonych przez Burmistrza sprawozdań.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Jakub Niedźwiecki poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdania podczas posiedzenia odbytego w dniu 17 maja 2012 roku.

 

Przewodniczący Komisji Społecznej radny Anatol Najmowicz powiedział, iż opinia Komisji była jednogłośnie pozytywna.

 

Stanowisko Komisji Gospodarczej przedstawił Przewodniczący Zbigniew Morgulec. Opinia Komisji Gospodarczej była jednogłośnie pozytywna.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/144/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2011 rok – która stanowi załącznik nr 8  do nin. protokołu.

 

Ad. 6

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jakub Niedźwiecki, w imieniu Komisji wnioskował o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2011 rok. Uchwała Komisji Rewizyjnej  w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2011 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2011, została  podjęta w wyniku analizy sprawozdań i innych dokumentów podczas posiedzenia odbytego w dniu 17maja br. Uchwała Komisji w tej sprawie została doręczona wszystkim radnym.

 

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę nr SO-0955/28/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok został należycie uzasadniony i podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Skarbnik Gminy przedstawił informację o stanie mienia komunalnego. Informacja ta stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2011 rok.

Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence radny Anatol Najmowicz poinformował, iż Komisja Społeczna do wykonania budżetu nie wniosła uwag, a wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2011 rok uzyskał jednogłośną akceptację.

Stanowisko Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence przedstawił Przewodniczący Komisji radny Zbigniew Morgulec. Komisja Gospodarcza, po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, jednogłośnie zaakceptowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2011 rok.

W związku z tym, że do dyskusji nikt się nie zgłosił, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta  Krajenka z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/7145/2012 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta  Krajenka za 2011 rok – uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Burmistrz podziękował za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy. Powiedział, iż nie udałoby się to bez wsparcia Rady. Wszystkie głosy, zarówno pozytywne, jak i negatywne były cenne – za wszystkie dziękuje.

 

Henryk Szopiński – pogratulował Burmistrzowi i Radzie wykonania budżetu. Na przykładzie Krajenki widać, że zgoda buduje. Uczestniczy w sesjach wielu Rad i rzadko się zdarza, że udaje się wygospodarować nadwyżkę i utrzymać niski poziom zadłużenia.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 7.1.

Obrady opuścił usprawiedliwiony radny Adam Klaryński, zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 13.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Stanowiska te były następujące:

 -Komisja Rewizyjna –jednogłośnie za podjęciem uchwały,

- Komisja Społeczna – jednogłośnie za podjęciem uchwały ,

- Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący poddał omawiany projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały - 13 radnych

Przeciwko -  0  radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/146/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 7.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Stanowiska te były następujące:

 -Komisja Rewizyjna –jednogłośnie za podjęciem uchwały,

- Komisja Społeczna – jednogłośnie za podjęciem uchwały ,

- Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący poddał omawiany projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały - 13 radnych

Przeciwko -  0  radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/147/2012 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 7.3.

Na salę obrad powrócił radny Adam Klaryński zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Stanowiska te były następujące:

 -Komisja Rewizyjna –jednogłośnie za podjęciem uchwały,

- Komisja Społeczna – jednogłośnie za podjęciem uchwały ,

- Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący poddał omawiany projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały - 14 radnych

Przeciwko -  0  radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/148/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego  – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad. 7.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Stanowiska te były następujące:

 -Komisja Rewizyjna –jednogłośnie za podjęciem uchwały,

- Komisja Społeczna – jednogłośnie za podjęciem uchwały ,

- Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy i miasta na 2012 rok oraz poinformowała o wniesionych autopoprawkach.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego polegających na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 2.786zł
w rozdziale 85212 i zwiększeniu planu dotacji o kwotę 2.786 zł w rozdziale 85213
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

 

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 270.490 zł, z czego:

a)    kwotę  120.490 zł w związku z podpisaniem porozumienia o  udzieleniu pomocy
na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi w Paruszce,

b)    kwotę 150.000 zł w związku z podpisaniem umowy dofinansowania z Ministerstwem Kultury w ramach programu (Rozwój Infrastruktury Kultury/Infrastruktura Domów Kultury) ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu promocji kultury.

 

Dokonano następujących zmian w zakresie wydatków majątkowych:

a)    utworzono nowe zadanie pod nazwą: Budowa zatok autobusowych dla miejscowości Skórka w ramach "Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci
i młodzieży" – zadanie realizowane w kwocie 25.000 zł  jako pomoc dla samorządu województwa.

b)    wydzielono z dotychczasowego zadania „Przebudowa drogi w Paruszce” dwa etapy występujące jako odrębne zadania pod nazwą:

3       Przebudowa drogi w Paruszce (etap I) w kwocie 149.000 zł – zadanie realizowane na odcinku od zjazdu z powiatowej drogi asfaltowej w kierunku Plecemina  do leśniczówki Paruszka,

3       Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paruszka (etap II) w kwocie 171.000 zł – zadanie realizowane na odcinku od zjazdu z powiatowej drogi asfaltowej w kierunku do Sokolnej;

c)     utworzono nowe zadanie „Cyfrowa Szkoła” w kwocie 110.000 zł w ramach programu dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wydatki w kwocie 32.531 zł stanowią wydatki majątkowe, a kwota 77.469 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, podziału dokonano zgodnie ze złożonym wnioskiem do instytucji dofinansowującej. Środki w ramach zadania przeznaczone mają zostać na zakup sprzętu komputerowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence.

d)    dokonano usystematyzowania grup wydatków poprzez przesunięcie środków z grup dotacji do grup wydatków majątkowych, które będąc dotacjami na inwestycje, czy zakupy inwestycyjne winny być wykazane w załączniku wydatków majątkowych:

3       Zakup i wymiana pięciu bram garażowych,

3       Dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego
w Złotowie,

3       Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka.

e)    zwiększono kwotę zadania „Rekreacja w Dolniku – wyposażenie obiektu rekreacyjnego” o 1.070 zł,

f)     zmniejszono kwotę zadania Remont Krajeńskiego Ośrodka Kultury o kwotę
175.580 zł.

 

Zwiększono kwotę wydatków bieżących o 4.500 zł na utworzenie kart stanowisk archeologicznych poprzez zmniejszenie tej samej kwoty w rozdziale 75023 Administracja publiczna.

 

Dokonano innych przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej
w związku z podejmowaniem dodatkowych czynności mających na celu realizację zadań gminy:

3       zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 7.200 zł,

3       zwiększenie w dziale Kultura fizyczna – kwota 1.700 zł,

3       zwiększenie w dziale 71004 Działalność usługowa – kwota 5.500 zł.

 

Wymienione zmiany znajdą odzwierciedlenie w odpowiednich załącznikach do uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący poddał omawiany projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały - 14 radnych

Przeciwko -  0  radnych

Głosy wstrzymujące – 0.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę uwzględniającą wniesione autopoprawki, Nr XXI/149/2012w sprawie  zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok  która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad. 7.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Krajenka ze Związku Gmin Krajny.

Wyjaśnień w tym zakresie udzielił Sekretarz Gminy.

18 czerwca 2012 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami”. Wiąże się to z przekazaniem zadań związanych z gospodarka odpadami do ww. związku. Jak wykazuje orzecznictwo nie można należeć do dwóch związków realizujących te same zadania, w związku z tym zachodzi konieczność wystąpienia gminy ze Związku Gmin Krajny. Ma to na celu uniknięcie ewentualnego postępowania nadzorczego ze strony wojewody.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż ZGK realizuje zadania związane z dostarczaniem wody na terenie wsi. Radny pytał, czy wystąpienie ze ZGK nie spowoduje w tym zakresie problemów. Ponadto Rada Miejska wytypowała do reprezentowania Gminy Krajenka w związku radnego Adama Klaryńskiego. Radny pytał, czy nie trzeba podejmować kroków prawnych mających na celu odwołania przedstawiciela gminy w ZGK.

Burmistrz wyjaśnił, iż nie będzie zmian jeżeli chodzi o dostarczanie wody. Trzeba jednak powiedzieć, że dotychczas gmina poprzez swoich przedstawicieli miała wpływ na cenę wody. Teraz naszego głosu nie będzie. Myśli jednak, że pozostali wójtowie i burmistrzowie nadal będą dbali aby woda była jak najtańsza.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż uchwała w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Krajny spowoduje automatyczne wycofanie przedstawicieli gminy, co ma umocowanie w statucie Związku. Uchwała o wytypowaniu reprezentanta gminy stanie się bezprzedmiotowa.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/150/2012 w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Krajenka ze Związku Gmin Krajny – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad. 8

Radny Jakub Niedźwiecki poruszył problem pylenia dróg gruntowych w okresie letnim. Poinformował, iż na rynku jest środek, który pozwala ograniczyć pylenie. Jest to chlorek wapnia. Radny proponował aby zakupić eksperymentalną ilość środka i sprawdzić jego działanie na niewielkim odcinku drogi, tam gdzie znajdują się budynki mieszkalne np. we wsi Barankowo. Środek ten nie jest drogi a mógłby pomóc mieszkańcom.

Ad. 9

Wicestarosta Złotowski Tomasz Fidler pogratulował Burmistrzowi i Radzie wykonania budżetu na 2011 rok i udzielenia absolutorium

Poinformował także o prowadzonym postępowaniu przetargowym na szkolenia z zakresu brukarstwa. Jest to wstępem do podjęcia działań mających na celu renowację chodników na terenie powiatu. Na terenie gminy Krajenka w miarę możliwości będą takie remonty się odbywać. Materiały już zostały zakupione.

Ad. 10

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:10 zamknął XXI sesję Rady Miejskiej w Krajence. 

 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                        Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                       Przewodniczący Rady