Protokół Nr XXII/2012

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 17 sierpnia 2012 roku

w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

3)    Małgorzata Krasko               - Skarbnik Gminy,

4)    Aleksandra Sawicka            - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska.

 

Porządek obrad sesji był następujący:

 

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w Krajence w sprawach:

1)    zmiany uchwały Nr XVI/126/08 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015,

2)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej,

3)    nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych,

4)    zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka,

5)    udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Złotowskiego,

6)    zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok.

3.     Zamknięcie sesji.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

 

Ad. 2.1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/08 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015.

Wyjaśnień udzieliła Aleksandra Sawicka kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska.

A. Sawicka poinformowała, iż zmiany Planu są spowodowane złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania na budowę oświetlenia w Skórce w kwocie 70 tys. zł. Urząd Marszałkowski zwrócił się do gminy o uzupełnienie wniosku, tj. zmianę ww. Planu w zakresie dopisania nowego rozdziału wymienionego w rozporządzeniu dot. zakresu planów odnowy.

Przedstawiony Plan Odnowy Miejscowości Skórka (dalej POM) został uzupełniony zgodnie z zaleceniami, dokonano w nim także innych zmian polegających na usunięciu lub poprawieniu zapisów nieaktualnych (zmiana składu Rady Sołeckiej, zadania zrealizowane). Zmianie uległy także lata obowiązywania POM na 2012-2020. Zaktualizowano dane w tabeli określającej cele szczegółowe, m.in. wykreślono zadania: „Budowa Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim”  (zrealizowane), budowa plaży trawiastej przy rzece Głomi, przygotowanie kawiarenki internetowej, dokończenie ogrodzenia cmentarza (zrealizowane) oraz dopisano zadania: budowa placu zabaw i remont kładki na rzece Głomi.

W oparciu o tabelę określającą cele szczegółowe uaktualniono kolejne strony POM.

Uchwała zatwierdzająca POM będzie stanowiła załącznik do wniosku o dofinansowanie oświetlenia wsi Skórka.

Aleksandra Sawicka wyjaśniła, iż wprowadzone zmiany, jak sądzi, nie uwzględniają wszystkich potrzeb mieszkańców jednak na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo, czy plany odnowy będą stanowiły podstawę ubiegania się o środki finansowe w latach kolejnych. Jeżeli będzie taka potrzeba plan będzie aktualizowany.

 

Burmistrz poinformował, iż do POM dopisano zadanie polegające na budowie placu zabaw, jednak w Skórce problemem jest brak odpowiedniego gruntu należącego do gminy. W centrum wsi jest atrakcyjna działka wydzierżawiana od Nadleśnictwa przez Towarzystwo Miłośników Skórki. W związku z tym zaproponował aby TMK zrzekło się tej dzierżawy na rzecz gminy. Nadleśnictwo przychyla się do tej propozycji.

 

Radny Piotr Gniot pytał, czy gmina może inwestować na dzierżawionym gruncie.

Burmistrz wyjaśnił, iż gmina może w takiej sytuacji budować, ponieważ posiada zgodę na dysponowanie gruntem.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/151/2012 w sprawie  zmiany uchwały Nr XVI/126/08 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015 – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

 

Ad. 2.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej. Wyjaśnień udzielił Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy. Lokal przy ul. Wł. Jagiełły 15/15 jest ostatnim mieszkaniem gminy w tym budynku. Pozostałe lokale były sprzedawane z bonifikatą 99%, stąd wniosek o zastosowanie ulgi w takiej samej wysokości.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/152/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Ad. 2.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych.

Tomasz Ciechanowski wyjaśnił, iż przejęcie nieruchomości ma nastąpić nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na drogę ogólnodostępną stanowiącą dojście do nieruchomości, które dotychczas nie miały formalnego dostępu do drogi.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/153/2012 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 2.4.

Tomasz Ciechanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka. Powodem sporządzenia projektu uchwały była skarga do WSA na §7 uchwały wprowadzający opłatę w wysokości 10 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza zadeklarowanym przez rodziców czasem. Dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że opłata taka jest traktowana jako kara administracyjna do nałożenia której rada nie posiadała kompetencji. W związku z ww. orzecznictwem wnioskuje się o wykreślenie z uchwały spornego zapisu.

 

Radny Marek Matysiak pytał do ilu osób ww. zapis miał zastosowanie.

 

Sekretarz poinformował, iż nie było takiego przypadku.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/154/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 
 

Ad. 2.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Złotowskiego.

Sekretarz Gminy przypomniał, iż podczas wielu sesji Burmistrz oraz uczestniczący w sesji Rady przedstawiciele władz powiatowych mówili o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko na terenach wiejskich ale także w mieście Krajenka. Powiat dysponuje na ten cel kwotą 150 tys. zł, za które zamierza wykonać remont ciągów pieszych na ul. Jagiełły, Szkolnej oraz dokończyć prace na ul. 30 Stycznia. Szacunkowy koszt ww. inwestycji wynosi 230 tys. zł.

 

Radny Jakub Niedźwiecki zauważył, iż w uchwale nie została wymieniona ul. Wł. Jagiełły.

 

Burmistrz poinformował, iż powiat zwrócił się o dofinansowanie remontu ul. Szkolnej i 30 Stycznia jednak na ulicach tych gmina prowadzi prace ziemne. Termin zakończenia tych robót jest przewidziany na 30 września br. ale trudno przewidzieć jak będzie. W związku z tym proponuje podjęcie uchwały w takim brzmieniu aby nie zamykać drogi dla żadnej z ulic. Uchwała została sformułowana inaczej ale będzie rozmawiał z władzami powiatu aby przyjęli to w takiej formie.

 

Radny piotr Gniot zaproponował aby porozumieć się z firmą P. Gładysza w kwestii odbudowy chodników w zamian za wykonanie prac dodatkowych. Sadzi, że roboty te zostały wycenione.

 

Burmistrz powiedział, że taka sytuacja miała miejsce na ul. Bydgoskiej, gdzie najpierw ułożono wodociąg a potem ułożono polbruk, podobnie na ul. St. Polańskiego. Powiedział także, iż wszystkie ulice są ważne, a powiat dokonał zgłoszenia robót budowlanych zarówno na ul. Szkolnej jak i na ul. Wł. Jagiełły. Sadzi, że powiatowi uda się wykonać cześć chodników w roku bieżącym, część w przyszłym.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/155/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Złotowskiego – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 2.6.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 rok omówiła Skarbnik Gminy. Wniosła do niego również autopoprawki:

1)    zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9 tys. zł w rozdziale 80110 z przeznaczeniem na bieżąca działalność placówki oświatowej,

2)    zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 19.653 zł w związku z realizacją 3 zadań w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, zgodnie z podpisanymi umowami,

3)    zmniejszono kwotę zadania Remont Krajeńskiego Ośrodka Kultury o 200.320 zł w związku z oszczędności wynikających z zakończonej procedury przetargowej.

 

Burmistrz odniósł się do nowego zadania p.n. „Przebudowa przepompowni w Krajence”, a o którym wspominał już w ubiegłym roku. Po konsultacjach z firmą, która budowała oczyszczalnie okazało się, że nie ma konieczności zmiany kolektora, trzeba jedynie zamontować nowe pompy. Koszty będą niższe niż przewidywano.

 

Radny Piotr Gniot pytał o zmianę dochodów i wydatków w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 140.163 zł.

 

Skarbnik wyjaśniła, iż chodzi o podatek Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej – operacja ta nie ma wpływu na wielkość budżetu.

 

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż mówiono, że po podłączeniu do kanalizacji nowej sieci, będzie to maksymalna ilość ścieków, którą może przyjąć oczyszczalnia. Radna pytała, czy zainstalowanie nowych pomp spowoduje zwiększenie wydajności oczyszczalni.

 

Burmistrz przypomniał, że na oczyszczalni wybudowane są dwa reaktory. Napór ścieków w roku 2013 nie będzie jeszcze tak duży aby zachodziła konieczność uruchomienia drugiej części. Tak długo jak będzie można, druga komora oczyszczalni ze względu na koszty nie będzie uruchamiana.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał o koszty budowy altan w sołectwach Czajcze-Leśnik i Pogórze, gdzie zwiększa się plan wydatków o 3 tys. zł, tj. czy zwiększenie dotyczy funduszu sołeckiego.

 

Burmistrz poinformował, iż środki funduszu wynosiły 7300. Tyle kosztuje sama altana bez dachu. Wiadomo było od początku, że środki te nie wystarczą. Inwestycje te trzeba skończyć jeszcze w tym roku, tym bardziej, że gmina ma oszczędności po przetargowe.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał również, czy dostawca wody do bloków w Śmiardowie Kraj. wypowiedział mieszkańcom umowy.

 

Burmistrz poinformował, że umowy są zawarte do końca roku. Wystąpili z prośbą żeby bloki podłączyć do sieci wiejskiej. Jest przygotowany projekt budowlany. Wystąpiły pewne problemy związane z koniecznością przejścia przez teren cmentarza ewangelickiego. Inwestycja ta jest pierwszym krokiem aby w przyszłości do hydroforni w Augustowie podłączyć też Podróżną, gdzie woda jest dobra ale zawiera zbyt dużo manganu i żelaza. Hydrofornia w Augustowie jest duża i zapewni odpowiednią wydajność. W ostatnim czasie zamontowano tam generator, co spowoduje brak przerw w dostawie wody.

 

Radny Piotr Gniot pytał o środki przyznane gminie na budowę ulicy Słowackiego, a których nie ma jeszcze w budżecie.

 

Burmistrz poinformował, iż środków tych nie wykazano, ponieważ nie podpisana została umowa. Nie będzie to kwota 170 tys. zł określona w piśmie wojewody lecz niższa (ok. 100 tys.), ponieważ po przetargu obniżyła się wartość zadania.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/156/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Burmistrz poinformował, iż gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie w ramach programu „Twoja szansa nasz sukces”. Wpłynęło pismo informujące, że wniosek ten został zaakceptowany. Przyznano środki w wysokości 121.361 zł bez wkładu własnego gminy. Złożono ponadto dwa wnioski, z których pierwszy dotyczy aktywizacji bezrobotnych w wieku 18 do 25 lat. Drugi złożyły wspólnie gminy Krajenka, Lipka i Zakrzewo o kwotę ponad 1 mln zł. Ten wniosek także uzyskał akceptację.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż odbyły się konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Radny pytał jakie były rozstrzygnięcia.

 

Burmistrz poinformował, iż jeszcze wiosną ukazała się informacja o zamiarze przeprowadzenia konkursów. W przypadku konkursu na dyrektora PSP w Krajence wpłynęły 2 oferty: Pani Barbary Krzemińskiej oraz Janusza Sendłaka. Konkurs wygrała Barbara Krzemińska i na podstawie dokumentacji przedstawionej przez komisję konkursową powierzył jej funkcję na okres 5 lat. Do komisji konkursowej wpłynęły także 2 oferty na dyrektora Gimnazjum. W międzyczasie pojawiła się propozycja dotycząca przeniesienia gimnazjum do Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence obejmująca przekazanie majątku w 50%. Na przekazanym gminie mieniu funkcjonowałoby gimnazjum przy zachowaniu odrębności szkół. W tej sytuacji uznał, że obecnie pełniący funkcję dyrektor daje gwarancję sprawnego przeniesienia placówki i współuczestniczenia w tym zadaniu. Podjął dlatego decyzję o odstąpieniu od konkursu i powierzeniu stanowiska na okres 1 roku dotychczasowemu dyrektorowi. Uzyskał w tej sprawie wymagane opinie, także Kuratorium Oświaty. W sprawie przeniesienia placówki podpisany został list intencyjny pomiędzy Burmistrzem a Starostą, który zobowiązuje ww. osoby do przedstawienia inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie.

 

Radna Joanna Wienke zaprosiła zebranych na imprezę charytatywna, która odbędzie się najbliższą sobotę w Głubczynie. Pieniądze będą zbierane na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka.

Radny Adam Klaryński podziękował mieszkańcom Skórki, którzy bardzo aktywnie zajęli się organizowaniem pomocy dla mieszkańców poszkodowanych w pożarze. Prosił także o wsparcie finansowe radnych.

 

Ad. 3

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:05 zamknął XXII sesję Rady Miejskiej w Krajence. 

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                            Przewodniczący Rady