Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), przewodniczącego rady wybiera rada ze swojego grona bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady – art. 19 ust. 2 ustawy.
Na podstawie art. 24 h ust. 3 pkt 1 ustawy przewodniczący rady przyjmuje oświadczenia majątkowe radnych oraz dokonuje ich analizy – art. 24 h ust 6.