Protokół Nr XXV/2012

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 25 października 2012 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

3)    Małgorzata Krasko               - Skarbnik Gminy,

4)    Ryszard Sieg                      - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

5)    Marek Pietrzak                    -Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Planowany był następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości,

2)    zwolnień w podatku od nieruchomości,

3)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego,

5)    zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

6)    wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krajenka w latach 20013-2017,

7)    uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,

8)    rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Publicznego Przedszkola w Krajence,

9)    zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok.

7.     Analiza oświadczeń majątkowych.

8.     Zapytania i wnioski radnych.

9.     Wolne głosy, informacje.

10.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3

Protokoły sesji odbytych w dniach 25 września i 16 października 2012 roku zostały przyjęte bez uwag.

Doszła radna Elżbieta Smodis zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

Ad. 4

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka przedstawił informację o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Doszedł radny Anatol Najmowicz zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

Sekretarz Gminy przedłożył również informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Do przedłożonych informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 5

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji udzielił Sekretarz Gminy. Informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Do ww. odpowiedzi nie było uwag.

 

Ad. 6

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady przedstawił wysokości stawek w podatku od nieruchomości wypracowane w toku posiedzeń Komisji Rady. Były one następujące:

1.      Grunty związane z działalnością gospodarczą                       - 81 gr

2.     Grunty pod jeziorami                                                          - 4,51

3.     Grunty letniskowe                                                              - 45 gr

4.     Grunty pozostałe                                                                 - 32 gr

5.     Budynki mieszkalne                                                            - 72 gr

6.     Budynki związane z działalnością gospodarczą                      - 19,66

7.     Budynki związane z obrotem materiałem siewnym                - 10,65

8.     Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych          - 4,63

9.     Budynki letniskowe                                                             - 7,66

10.  Budynki pozostałe                                                              - 4,41

11.  Budynki pozostałe rolników, którzy przekazali gospodarstwo za rentę – 1,05 zł

12.  Budowle      - 2%.

 

Radny Marek Matysiak powiedział, iż ww. stawki nie były przyjęte na posiedzeniach Komisji jednogłośnie. Radny poinformował, iż ma uwagi odnośnie procedury przygotowania tej uchwały. Zawsze mu się zdawało, że inicjatywa legislacyjna w sprawie podatków należy do Burmistrza i to Burmistrz powinien zgłosić projekt uchwały w tej kwestii. Nie może być tak, że na Komisjach jest wypracowywana jakaś stawka. Byli nieprzygotowani do dyskusji merytorycznej na posiedzeniach Komisji, ponieważ nie otrzymali żadnej propozycji. Gdyby Minister Finansów nie zgłaszał konkretnych propozycji podatkowych tylko zostawiał to Komisji Finansów Publicznych, byłby totalny bałagan. Uważa, że radni zostali wprowadzeni w błąd, nie wie czy celowo. Zacytował uzasadnienie do projektu uchwały, którą otrzymali, drugi akapit: „Stawki podatku i opłat lokalnych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy”. Wcześniej się powołuje na art. 5 ust. 1,2 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Sięgnął do tej ustawy i wydrukował te trzy ustępy. Nie ma nic takiego, że ulegają podwyższeniu. Radny pytał, czy chciano ich wprowadzić w błąd, jest to bardzo sugestywne w stosunku do radnych. Nie wie, czy radni pamiętają o aferze Rywina, gdzie za jedno słowo „lub” niektórzy poszli do więzienia, powołana była komisja śledcza. Radny pytał, czy jest to zaniedbanie, czy to jest celowe działanie, czy to podlega ściganiu. Mówi o tym tutaj i zwróci się w tej sprawie do Wojewody Wielkopolskiego, jako organu nadzorującego działania samorządu, ponieważ ta kwestia wymaga wyjaśnienia. Jeżeli to była pomyłka, to pyta o kompetencje osób przygotowujących projekt uchwały. Odniósł się także do tego, o czym mówił na początku – przykro mu, że tak się dzieje. W zeszłym roku starł się o to z Burmistrzem, właśnie w kwestii podatkowej – była to właściwie przyczyna początku końca klubu Przyjazna Krajenka, ponieważ nie zgadzał się w kwestii podejścia do podatków. Widzi, że Burmistrz nie wyciągnął wniosków – trudno, czasami tak w życiu bywa – ale będzie uparty. Zgłoszono pewne stawki – nie zgadza się np. z kwestią podatku od nieruchomości. Ma tutaj naliczenia tego, co sam płaci za swój dom i swoją działkę. W ubiegłym roku podatek od nieruchomości wzrósł o 20%. Zasadniczo wzrósł jeden składnik tego podatku, a mianowicie grunty pozostałe z 23 gr do 30 gr. Było to prawie 30%. Chce zwrócić uwagę, że akurat ten składnik podatku, to jest prawie 70% wysokości podatku. I tak ze 169 zł w ubiegłym roku, w tym roku płaci 221 zł. Jest to dużo. Z roku na rok jest to podwyżka kolosalna. W tym roku proponuje się kolejną podwyżkę. Nie chce być posądzony o populizm, jak to było w ubiegłym roku. Zdaje sobie z tego sprawę, niemniej jednak chciałby żeby podchodzili racjonalnie do tej kwestii. Jeżeli podnosimy podatki, to róbmy to z głową. Za chwilę będziemy rozmawiać o podatku rolnym – jest to inna kwestia i tutaj również będzie polemizował, bo w tym przypadku nie otrzymali stawki proponowanej podatku, ponieważ nie była ogłoszona cena kwintala żyta. Jest to dla niego niezrozumiałe, nie chce być złośliwy, on w pewnym sensie Burmistrza rozumie, ale to nie może być tak, że ten w pewnych kwestiach spycha odpowiedzialność na radnych. To Burmistrz jest strażnikiem budżetu, to on ocenia kwestie finansów gminy i go wykonuje. Wygląda na to, że Burmistrz  chciałby zjeść ciastko i mieć ciastko – tak się nie da. Taka jest jego opinia. Jeżeli nosimy spodnie i jesteśmy mężczyznami, to podejmujmy decyzje racjonalnie. Jeżeli te decyzje podejmuje, to powinien być konsekwentny. Radny zadeklarował chęć zabrania głosu przy dyskusji o podatku rolnym.

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy powiedział, iż jeżeli chodzi o procedurę nie zgadza się z radnym. Radny twierdzi, że nie dostał projektu uchwały, jest to nieprawdą. Radni otrzymali projekt uchwały. Radny twierdził, że nie dostał propozycji żadnych stawek i przywołuje tutaj art. 5 ust. 1, 2 i 3, ale nie powiedział co ten artykuł mówi. Przepis ten stanowi, że rada gminy w uchwale określa wysokość stawek podatkowych. Burmistrz jest organem wykonawczym, organem stanowiącym jest rada gminy. Rada określa wysokości stawek, dlatego w uchwałach podatkowych stosuje się wykropkowanie. Podaje się stawki maksymalne w tabelach, żeby te stawki nie były przekroczone, gdyż stanowiłoby to naruszenie prawa. Na zasadzie dyskusji, wymiany poglądów, burzy myśli, radni dochodzą do jakiegoś konsensusu, dochodzą do wysokości stawki. Gdyby to Burmistrz zaproponował stawkę maksymalną np. za budynki związane z działalnością gospodarczą, radni podnieśliby ręce i powiedzieli, że to nie my – to Burmistrz zaproponował. Obecnie wszystko zrzucamy na Burmistrza, ale obowiązki poszczególnych organów są określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

Burmistrz powiedział, iż tego, że radny Marek Matysiak głosi populizm, nie da się uniknąć. Przypomniał jedno z posiedzeń Komisji, które odbyło się w ubiegłym roku, kiedy mówiono o zmianie statutu Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej. jest to zawarte i zapisane w protokole, gdzie radny jednoznacznie mówił, miej więcej tak, że jeżeli ktoś zaproponował drogą kanalizację, to teraz wszyscy musimy za to płacić czy nam się to podoba, czy nie. Wówczas radny nie brał pod uwagę tego, że będzie to w zasadzie dotykało wszystkich mieszkańców gminy Krajenka. Natomiast teraz kiedy mówimy o podatkach, kiedy jest to obowiązek radnego żeby się wypowiedzieć, powie radnemu tak – wielokrotnie radny stara się sprowokować jego osobę do wypowiedzi, radny jest oficerem, przez wiele lat pracował w wojsku, wie że kierował się wówczas zdaniem przełożonych. Dzisiaj radny jest emerytem i może podejmować suwerenne decyzje, nie musi pytać się za każdym razem i na każdej sesji jakie jest stanowisko Burmistrza. Radny ma przedstawiać swoje stanowisko, ma prawo zgadzać się z tym lub nie. Wydaje mu się, po przeanalizowaniu jednej z Komisji, gdzie radny tak jednoznacznie mówił o tym, że trzeba płacić i koniec, dzisiaj okazuje się że radny staje się obrońcą jak najniższych podatków. Myśli, że radny celowo próbuje zmanipulować radnych i zaproszonych gości, bo przypomina, że na poszczególnych Komisjach były podawane propozycje ok. 5% oraz skutki tego dla budżetu. Były to propozycje poddane pod rozwagę i przygotowane. Prosi aby więcej wycieczek pod jego adresem nie stosować, bo nie przychodzimy tutaj aby się spierać i kłócić. Przychodzimy na sesje Rady Miejskiej po to, aby podejmować ważne decyzje dla mieszkańców gminy. O to radnego prosi.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż nie wie czy został właściwie zrozumiany, bo mówił o jednym a Burmistrz i Sekretarz mówili o innych kwestiach. Zawsze prezentuje swoje zdanie i ci którzy obserwują obrady sesji nie mogą mu zarzucić, że nie głosi tego, co myśli. Dziwi się Burmistrzowi, że tak do tego podszedł. Sekretarz na pewno go nie zrozumiał, ponieważ on mówił o konkrecie, zacytował projekt uzasadnienia do uchwały. Przypomniał, iż pisze tam, że: „Stawki podatków i opłat lokalnych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy”. Radny podkreślił, iż użyto słowa „podwyższeniu”, co jest nieprawdą. Jest prawdą, że Rada co roku podchodzi do tego, żeby te kwestie ustalać,  natomiast nie podwyższa. Będzie się przy tym upierał, ponieważ uważa, że ma rację. Dokumenty mówią za niego.

Sekretarz poprosił aby radny nie wychodził, ponieważ chciałby wrócić do początku wypowiedzi radnego. Należy przyjąć zasadę, że stawki podatkowe są co roku podnoszone komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – są podnoszone. Sekretarz zapytał, czy ktoś pamięta sytuację kiedy maksymalne stawki podatkowe byłyby obniżone. Jeżeli chodzi o wypowiedź – radny cytował artykuły i nakazał wręcz Burmistrzowi przedstawianie swoich propozycji. On się do tego odniósł. Radny cytował art. 5 ust. 1, 2 i 3. Przepis wyraźnie mówi czyim obowiązkiem jest ustalenie stawek. Burmistrz w tabelach przedstawił maksymalne stawki ogłoszone przez Prezesa GUS.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwały ze stawkami, które przedstawił na początku dyskusji.

Radni oddali 14 głosów za podjęciem ww. uchwały oraz 1 głos przeciwny.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych podjęła uchwałę Nr XXV/ 162/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad. 6.2.

Salę obrad opuścił radny Marek Matysiak zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w obradach do 14.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXV/163/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad. 6.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przewodniczący rady poinformował, iż przedłożono radnym 3 propozycje, określające wzrost podatków o 4%, 6% i 8%. W związku z tym, że oddano najwięcej głosów na propozycję 6%, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający propozycję wzrostu stawek o 6%.

Za przyjęciem ww. propozycji oddano 9 głosów.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych,  zwykłą większością głosów, podjęła uchwałę Nr XXV/164/2012 w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 6.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego. Przewodniczący Rady poinformował o stanowiskach Komisji w sprawie ceny żyta:

Komisja Gospodarcza – 4 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła cenę w wysokości 72 zł,

Komisja Społeczna nie wypracowała jednego stanowiska, oddano 2 głosy za ceną 63 zł i 2 głosy za ceną 67 zł,

Komisja Rewizyjna – oddano 4 głosy za ceną 68 zł i 1 głos za ceną 70 zł.

Na salę obrad wrócił radny Marek Matysiak zwiększając liczbę radnych biorących udział w sesji do 15.

Sekretarz Gminy odczytał postanowienie nr 2/2012/Złotów Wielkopolskiej Izby Rolniczej Biuro Powiatowe w sprawie zamiaru obniżenia stawek podatku rolnego na rok 2013. Izba ustosunkowały się do propozycji obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej dla potrzeb naliczenia podatku rolnego do kwoty 72 zł. Opinia Izby była pozytywna.

W następnej kolejności Sekretarz przedstawił opinię sołtysów w sprawie obniżenia ceny żyta służącej do naliczenia podatku rolnego. W naradzie sołtysów, która odbyła się 24 października wzięło udział 11 sołtysów. Rozważono różne warianty stawek. Sołtysi wyrazili przede wszystkim żal do Rady, ponieważ nie wzięła pod uwagę ich propozycji w ubiegłym roku, a to przede wszystkim oni są łącznikiem pomiędzy Radą i Burmistrzem a mieszkańcami wszystkich sołectw. Uważali, że zostali zlekceważeni. Stąd padła propozycja aby utrzymać stawkę taka jak proponowali w ubiegłym roku, czyli 67 zł. Druga propozycja to 65 zł. Za ceną 65 zł głosowało 7 sołtysów, 4 oddało głos za ceną 67 zł. W związku z tym stanowisko sołtysów wynosi 65 zł.

Radny Bogdan Długosz pytał, ilu sołtysów jest związanych bezpośrednio z działalnością rolniczą, którzy uprawiają ziemię. Pyta o to z czystej ciekawości.

Przewodniczący Rady zaproponował cenę 68 zł.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż zastanawia się, czy dobrze słyszy. Pierwszy raz coś takiego do niego dotarło, że sołtysi byli obrażeni na radnych, że radni uchwalili w ubiegłym roku za niski podatek rolny.

Halina Wielga – sołtys wsi Łońsko powiedziała w imieniu sołtysów, że mieszkają na wsi, nie mają kanalizacji i wody, nie mają asfaltów i chodników. Mieszkańcy wsi również chcą mieć na wsiach taką infrastrukturę. Zależy to tylko i wyłącznie od tego, co dadzą do gminy. Mieszkańcy Łońska mają problemy z dostępem do wody. Radny Matysiak o tym wie, bo ma tam rodzinę.  Mieszkając w mieście i mając wszystko można żądać.  Oni oczywiście też żądają od Burmistrza ale chcą coś za to dać. Ona też prowadzi gospodarstwo, pracuje na roli już kilkanaście lat i nie ma żadnych przywilejów. Przez te wszystkie lata miała raz umorzone 400 zł podatku. W ubiegłym roku chcieli 67, spadło do 57. Dzisiaj dlatego trudno jest cenę podnieść. Lepiej było sukcesywnie, co roku trochę podnosić. Komuś się ta propozycja nie podobało, po co wtedy potrzebni są sołtysi.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż widzi, że rolnicy rozmijają się z sołtysami. Tu jest problem, dlatego nie będzie tego więcej komentował.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż padło tyle różnych propozycji, pracowano w trzech Komisjach, gdzie padało po 2 – 3 propozycje, które podlegały głosowaniu. W związku z tym zaproponowała aby ogłosić przerwę w obradach, po to żeby radni mogli w innym pomieszczeniu podyskutować razem i wypracować jeden wniosek, jedno stanowisko.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż przychyla się do wniosku radnej, chciał jednak zaznaczyć, że w ubiegłym roku przy uchwalaniu planu pracy Rady wnioskował o częstsze wspólne posiedzenia wszystkich Komisji. Niestety nie zostało to zrealizowane. Taka kwestia, jak kwestia podatków powinna być omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji. Nie wie dlaczego tego się nie robi.

Burmistrz powiedział, iż to co się ma teraz wydarzyć jest bardzo ważne, tym bardziej, że w końcu radny Marek Matysiak przyznał, że podatki należą do radnych i populistyczne wystąpienia nie wprowadzą niczego dobrego w gminie. 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący poinformował, iż wycofuje swój wniosek, który postawił na początku w sprawie obniżenia ceny żyta do 68 zł. Przedstawił również wypracowane w czasie przerwy stanowisko aby cenę żyta obniżyć do 65 zł. Wobec braku innych wniosków poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający cenę żyta w wysokości 65 zł. Został on przyjęty jednogłośnie.

Rada miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/165/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Burmistrz podziękował za uchwalenie podatków i wskazanie podstaw do konstruowania przyszłorocznego budżetu. Szczególnie podziękował sołtysom. Powiedział, iż uczestniczył we wszystkich zebraniach sołeckich, gdzie byli wybierani sołtysi. Wybory były wszędzie w pełni demokratyczne i sołtysi są faktycznymi reprezentantami swoich sołectw.

Ad. 6.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Przewodniczący Rady poinformował, że stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/166/2012 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad.6.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krajenka w latach 20013-2017.

Przewodniczący Rady poinformował, że stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/167/2012 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krajenka w latach 20013-2017 – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad. 6.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, że stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały były jednogłośnie pozytywne.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż nie pamięta, czy w ubiegłym roku znalazły się w budżecie środki na wspieranie stowarzyszeń i czy były ogłaszane konkursy. Był konkurs na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Radny pytał, czy planujemy rozwinąć formę działalności, tj. czy w przyszłym roku będą dodatkowe środki dla organizacji pozarządowych, czy będą konkursy na realizację zadań np. z dziedziny kultury. Działalność ta wypełnia luki w samorządzie. Czy Burmistrz planuje jakieś zadania konkursowe.

Burmistrz wyjaśnił, że po są podejmowane uchwały aby organizacje pożytku publicznego mogły korzystać z różnych form finansowania swojej działalności. Jeżeli chodzi o środki, to radni uchwalili podatki w zasadzie na poziomie inflacji, w związku z tym będzie proponował do uchwały budżetowej środki zwiększone o wskaźnik inflacji lub niewiele większej. Przypomniał także, że w roku ubiegłym odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na bieżąco odbywa się współpraca z najbardziej aktywnymi organizacjami, np. z emerytami i rencistami i OSP.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/168/2012 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad. 6.8.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Publicznego Przedszkola w Krajence.

Skarga była kierowana do zbadania przez Komisję Społeczną Rady. Przewodniczący Komisji Anatol Najmowicz poinformował, że Komisja po zapoznaniu się wnikliwie z materiałami i przeanalizowaniu sprawy proponowała jednogłośnie aby uznać skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający stanowisko, że skarga jest bezzasadna. Wniosek powyższy przyjęto jednogłośnie.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/169/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Publicznego Przedszkola w Krajence – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad. 6.9.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok.

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy poinformowała o autopoprawkach do projektu uchwały. Zmianie uległy dane wyjściowe ze względu na wydanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, w dniu 16 października, już po rozesłaniu materiałów radnym, zarządzenia w sprawie zmiany budżetu.

Proponuje się ponadto następujące zmiany:

1)    zwiększenie planu dotacji o kwotę 188.246 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

2)    zwiększenie planu dotacji o kwotę 113.897 zł z przeznaczeniem na zadanie „przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego”.

Dokonano również zwiększenia dochodów:

1)    o kwotę 62.800 w związku z wykonaniem dochodów przewyższających uchwalony plan (opłaty z tytułu czynszów i najmówa.),

2)    o kwotę 75.200 w związku z wykonaniem dochodów (opłaty z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków).

Dokonano zmian w planie wydatków, polegających m.in. na:

1)    zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego,

2)    zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 85.000zł na realizację zadania „Budowa remizy w Podróżnej”, zadanie będzie realizowane w roku 2013,

3)    zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 17.303 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia w Skórce”, zadanie będzie realizowane w roku 2013,

Dokonano także innych przesunięć w budżecie, zgodnie z załącznikiem nr 2, w celu zapewnienia ciągłości podejmowanych przez jednostki działań.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/170/2012 w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok uwzględniającą wniesione autopoprawki – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad. 7

Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z przepisami prawa dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych. Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.

Analiza oświadczeń Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady dokonana przez Wojewodę Wielkopolskiego stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Analiza oświadczeń majątkowych składanych na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

W omawianej kwestii nie było uwag.

Ad. 8

Radny Marek Matysiak poinformował, że zwrócił się do niego mieszkaniec Paruszki pan Marek Machnowski z prośbą o interwencję. Pan Machnowski przekazał mu, że firma która wykonuje kanalizację niewłaściwie wykonała spływ wody. Woda spływa na jego posesję. Pojechał do pana Machnowskiego i stwierdził, iż rzeczywiście jest spadek, woda z kilkudziesięciu metrów drogi spływa na jego posesję. Tak być nie powinno, jego zdaniem stan pierwotny powinien zostać przywrócony, tym bardziej, że kilkadziesiąt metrów dalej jest rów odwadniający, gdzie można by tę wodę odprowadzić, trzeba tylko chcieć. Pan Machnowski kilka razy zwracał się do Urzędu gminy w tej kwestii i tak jak zrozumiał, na „odczepnego” ktoś przywiózł kilkanaście taczek ziemi i wyrzucił ja tak, żeby się odczepił. Kwestia następną, w której nie chciałby się osobiście wypowiadać, a na którą zwrócił uwagę Pan Machnowski – jest jego zdaniem niewłaściwe gospodarowanie majątkiem gminy. Chodzi o kostkę granitową, pochodząca z rozbiórki drogi gminnej w Paruszce. Biorąc pod uwagę, że Pan Marek Machnowski jest dzisiaj na sesji zwrócił się do Przewodniczącego z prośbą o udzielenie mu głosu.

Wobec braku sprzeciwu radnych Przewodniczący udzielił głosu Markowi Machnowskiemu.

Marek Machnowski powiedział, iż firma, która robiła kanalizację wybrała o wiele więcej ziemi, niż tam było. Wcześniej kosił i dbał o to, woda nigdzie nie spływała i było to zabezpieczone. W tej chwili woda zalewa mu działkę.

Burmistrz wyjaśnił, że w wielu sołectwach, tak jak i w Paruszce, tam gdzie przez asfalt kładziona była kanalizacja, firma odtwarzała asfalt nie tylko na części, ale na całości drogi. Poziom podniósł się o 3-4 cm. Nie wydaje mu się aby aż tak wielkie ilości wody spływały. Pojedzie tam zobaczyć. Wie, że została zakończona również inwestycja związana z asfaltem. To co przedtem wyglądało jak szkody górnicze, zostało w miarę uporządkowane. Asfalt wylano na istniejącym bruku z kamienia polnego więc trudno tu mówić o kostce. O tej sprawie nic mu nie wiadomo, czy były one przywiezione, czy wywiezione, czy ktoś je zabierał na swoje posesje. Trudno żeby stał nad każdą kupą kamieni. Zapytał, czy te kamienie były do czegoś potrzebne.

Marek Machnowski powiedział, iż wydaje mu się, że nie jest ważne, czy były one potrzebne, czy nie – to jest mienie społeczne „i wara z łapami od mienia społecznego”. Ma zdjęcia i może je przekazać, aby Burmistrz je obejrzał.

Burmistrz powiedział, iż sam przyjedzie i sprawdzi. W żadnej z miejscowości: ani w Śmiardowie Kraj. ani w Paruszce kanalizacja deszczowa nie została wybudowana. W ulicy Domańskiego też nie ma kanalizacji deszczowej, dopiero teraz jest budowana. Woda z opadów przedtem spływała pomiędzy kamieniami,  a teraz spływa na pobocza. Asfaltu oczywiście nikt nie będzie zrywał. Będzie się starał ten problem rozwiązać, aby spływ wody z pasa drogowego został zatamowany. W przypadku silnych ulew najprawdopodobniej taki stan będzie.

Marek Machnowski powiedział, iż nie chce aby ktoś zrywał asfalt, ale żeby było rozrobione należycie. Wystarczy nawieźć większą warstwę ziemi, zrobić jakiś skos.

Burmistrz poinformował, że Rada Sołecka wsi Paruszka przeznaczyła na przyszły rok ok. 5 tys. zł na równanie dróg gminnych. Jest przekonany, ze w ramach tych środków będzie można zaspokoić potrzeby, o których mówi Marek Machnowski, a także potrzeby w tym zakresie innych mieszkańców Paruszki, tym bardziej, że wnioski sołtysów i odpowiedzialność Rad Sołeckich spowodowały, że środki na te cele się znalazły.

Radny Marek Matysiak podkreślił, iż Marek Machnowski go informował, że wcześniej kilkakrotnie zwracał się do Urzędu w tej kwestii, dlaczego więc trzeba sesji, żeby takie kwestie poruszać i sprawą się zająć. Odnośnie mienia gminnego, myśli, że są tu przedstawiciele czwartej władzy, którzy mogą dopytać o co chodzi. Marek Machnowski na pewno te kwestie wyjaśni.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż trwa długo oczekiwana przebudowa drogi nr 188. Z rysunków wynika, że ulica ta jest obniżana. Pojawiają się progi. On rozumie że jest jakiś projekt, inwestycja jest Marszałka i Burmistrz nadzoru nie ma, ale pojawiają się problemy np. budowanie wjazdu na parking do policji – budowlańcy budują coś, co za tydzień rozbiorą. Osobiście go to „wkurza”.

Burmistrz stwierdził, iż pewne rzeczy rozbiorą, pewnych nie rozbiorą. W projekcie zostały przyjęte pewne wysokości i one zostaną. Jeżeli chodzi o policję, z jednej strony wjazd jest dobrze zrobiony, z drugiej jest znaczne podwyższenie samego wjazdu. Jeżeli się jednak dobrze przyjrzeć jest obniżenie parkingu betonowego, który jest przed policją. Po wykonaniu zadania, plac gminny trzeba będzie doprowadzić do porządku i wyjść z poziomami do takiego stanu, żeby tam podjazd pasował. Są to zadania, które muszą być wpisane do budżetu. Wielokrotnie był na tej budowie, w przypadku dwóch posesji – tam chodnik nie jest jeszcze wykonany. Proponował wprowadzenie zmian do projektu budowlanego polegające na tym, żeby wjazd do doktora Zakrzewskiego połączyć z wjazdem do jego sąsiada i nieco go obniżyć. Jest tam jeszcze drugi problem związany z gruntami. Przed niektórymi nieruchomościami jest kawałek gruntu gminnego, co oznacza, że tą część będzie musiała wykonać gmina we własnym zakresie. Jeżeli tego nie wykona mieszkańcy będą mieli duże utrudnienia. Był na budowie, widział te niedogodności i utrudnienia związane z realizacja projektu. Ulica obecnie jest przeprojektowywana, kanalizacja deszczowa jest przenoszona z jednej strony na drugą, ponieważ wyszły tam pewne komplikacje. Tam gdzie kanalizacja nie może być budowana, roboty stoją. Tak jak na każdej inwestycji takie rzeczy się pojawiają, ale bywa na budowie, apeluje, rozmawia z inspektorem nadzoru. Pewne niedogodności, po zakończeniu tej inwestycji będziemy musieli niwelować.

Radny Piotr Gniot przypomniał, iż swojego czasu wyszła sprawa powiększenia cmentarza, płot był nie w tym miejscu – chodzi o wjazd do Pana Królaka. Płot powinien iść na wprost. Radny pytał, czy ten wjazd został zaktualizowany.

Burmistrz poinformował, iż Pan Królak w ubiegłym roku sam przebudował ten wjazd. Sprawa jest nieaktualna.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż po gminie krąży fama, że kostka brukowa ściągana z drogi 188 ma zostać zmielona i przeznaczona na drogi szutrowe. Radna pytała, czy jest to prawdą, ponieważ jest to cenny materiał.

Burmistrz poinformował, iż dzisiaj w prasie lokalnej jest artykuł, gdzie na podobne pytanie odpowiada kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, Benedykt Stefankiewicz, który jednoznacznie wskazuje, że jest to własność województwa wielkopolskiego, materiał jest przewożony na plac obok Zarządu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, i że będą te kostki wykorzystywane przy budowie rond i zatoczek autobusowych. Jeżeli się zwróci uwagę na zatoczkę autobusową w Skórce, jest ona zbudowana z takiej kostki, która w ubiegłym roku została zdjęta z ulicy Domańskiego w Złotowie. Wykorzystują to w ten sposób. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pilnuje tych materiałów, które można po raz wtóry wykorzystać. Rozmawiał o tym z Marszałkiem i dyrektorem Kmiecikiem, jest w tej sprawie uchwała zarządu województwa, żeby tej kostki nie zbywać.

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż w związku z remontem drogi 188, dużo samochodów przejeżdża ulicą Dworcową. Pojawiły się w asfalcie dwie dziury, nie są duże. Radny prosił aby zwrócić się do właściciela tej drogi aby to naprawił, zanim zrobią się większe.

Burmistrz powiedział, że tych dziur jest niestety więcej. Jest to droga będąca własnością kolei.  Będzie miał to na uwadze. Zastanawia się, czy drogę naprawić teraz, czy po wykonaniu inwestycji.

Radny Karol Makarewicz pytał, czy lampy oświetleniowe, które znajdują się na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Złotowskiej i Floriańskiej należą do gminy, czy też spółdzielni mieszkaniowej. 4 lampy się nie świecą, jeżeli należą do gminy, prosi aby je naprawić.

Ad. 9

Jan Babut sołtys wsi Skórka powiedział, iż uważa że radny obraził sołtysów mówiąc, iż sołtysi są daleko od rolników. Uważa, że było to nie na miejscu i niegrzeczne.

Radny Bogdan Długosz powiedział, iż nie chciał nikogo obrazić, chciał tylko uzyskać informację ilu sołtysów jest rolnikami.

Radny Jakub Niedźwiecki pytał czy parking na ulicy Bydgoskiej będzie czynny przez 1 listopada.

Burmistrz poinformował, iż oficjalny odbiór ma nastąpić w połowie listopada, prace cały czas trwają. Myśli, że cześć parkingu będzie gotowa i będzie można tam parkować. Takie są też zapewnienia wykonawcy.

Radny Piotr Gniot podziękował za interwencję w sprawie oświetlenia w parku oraz pytał jaki jest realny termin zakończenia prac na drodze 188, tj. co obiecują wykonawcy.

Burmistrz poinformował, iż termin zależy od przeprojektowania kanalizacji deszczowej. Sprawa jest skomplikowana. Przypomniał, ze firma weszła n plac budowy 26 września – prace są zaawansowane w 50-60%. Najtrudniejsze jest to co po ziemią. Na pytanie to trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Radny Adam Klaryński pytał, czy znany jest termin ustawienia wiat przystankowych w Skórce oraz co będzie dalej z wymianą rur wodociągowych w Krajence.

Burmistrz poinformował, że wiaty przystankowe mają być montowane jutro. Przypomniał także, iż wymiana rur azbestowych na PCV jest drugim etapem robót realizowanych  w ramach PROW, które mają poprawić poziom życia mieszkańców poprzez budowę stacji uzdatniania wody i wymianie rur. Radni byli szeroko informowani o sprawie podczas sesji, temat był też poruszany przez lokalną prasę. Przypomni, że 3 września Hieronim Gładysz zszedł z budowy podając jako powód źle przygotowana dokumentację projektową. Projekt ten niejako „odziedziczył”. Zdanie zostało wykonane w 80%. Inwestycję kończy w takim zakresie tak jest to możliwe Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence. Przede wszystkim podłączano stację uzdatniania wody aby możliwe było płukanie sieci i wykonanie badań przez Sanepid. Próby zostały pobrane i były dobre. Ponownie pobrano próby z ujęcia na ul. Domańskiego. Trwają także badania wody pod kątem zawartości polichlorku winylu. Kładzione rury musiały mieć atesty, ma nadzieję, że wyniki będą dobre. W sprawie rozliczenia inwestycji rozmawiał z dyrektorem PROW. Okazało się, że Hieronim Gładysz zrobił do PROW doniesienie, podejrzewa, że zarzuty są takie same, jak przedstawił w wypowiedzeniu umowy. Projekt w związku z tym będzie poddany szczegółowej analizie. Ma nadzieję, że ocena będzie pozytywna. Do dnia dzisiejszego sprawa nie jest zakończona, ponieważ wykonawca nie potrafi wskazać niewykonanych robót i dostarczyć rachunku. Jeżeli nie dostarczy rachunku, gmina nie będzie mogła rozliczyć inwestycji i wystąpić o dofinansowanie na tę cześć zadania. 5 września Hieronim Gładysz przedstawił dodatkowe kosztorysy, co może świadczyć, że nie chodzi o wadliwy projekt lecz o pieniądze. Dyrektor PROW powiedział mu, że jest coraz więcej takich problemów z wykonawcami poprzez system zamówień publicznych, który preferuje najniższą cenę.

Radny Piotr Gniot pytał, ile Urząd już zapłacił za wykonane prace.

Burmistrz poinformował, iż ok. 1,2 mln zł oraz, iż posiada pewność, że Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej może kończyć to zadanie. W tej sprawie wypowiedział się PROW.

Radny Piotr Gniot pytał, czy Burmistrz próbował umówić się z wykonawcą, żeby zakończył inwestycję i potem skierował sprawę do sądu w celu jej rozliczenia.

Burmistrz poinformował, iż już na przełomie roku wystąpił do WOKKiS z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co oznacza umowa ryczałtowa. Zostało jednoznacznie wskazane, że w takim przypadku jeżeli wykonawca jest niezadowolony i rzeczywiście poniósł dodatkowe koszty – a w tym przypadku je poniósł – jedyną słuszną drogą jest po wykonaniu zadania skierowanie sprawy do sądu, gdzie można zawrzeć ugodę. Takie informacje zostały Panu Gładyszowi przedstawione, nie wziął ich jednak pod uwagę. W Skórce jest podobna sytuacja, gdzie Asta Net buduje w Skórce światłowód. W przypadku jego zerwania koszty naprawy są bardzo duże. W poniedziałek odbyło się spotkanie w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia robót, aby nie dochodziło do awarii. Wykonawcy pytali, kto za te prace zapłaci, zostali poinformowani o możliwej procedurze.

Radny Piotr Gniot pytał także o zatoczkę autobusową na ul. Złotowskiej.

Burmistrz wyjaśnił, iż będzie ona usytuowana tam, gdzie się znajduje obecnie, ponieważ poprzedni przystanek znajdował się na prywatnej nieruchomości, a właściciel wielokrotnie zwracał się, aby go przenieść.

Ad. 10

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:15 zamknął XXV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                           Przewodniczący Rady