Protokół Nr XXVI/2012

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 17 grudnia 2012 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence.

 

 

Przed rozpoczęciem obrad odbyła się uroczysta część opłatkowa. Życzenia dla uczestniczących w obradach złożyli ks. Mirosław Krupiński oraz ks. Dziekan Grzegorz Fabiszak. Połamano się także opłatkiem.

Głos zabrał także Ryszard Goławski Starosta Złotowski, który oprócz życzeń przedstawił także zamierzenia inwestycyjne powiatu na rok 2013 oraz informacje w sprawie zmiany sieci szkół powiatowych. Zadaniem realizowanym przez powiat na terenie gminy Krajenka będzie rozpoczęcie modernizacji drogi Podróżna - Paruszka w miejscowości Podróżna. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie ma wynieść 50% kosztów zadania. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu na 2013 rok podczas sesji, która odbędzie się 28 grudnia br. Będą także realizowane chodniki w systemie gospodarczym. Starosta zdementował również pogłoski o likwidacji szkół. Szkoły powiatowe będą funkcjonować w formie centrum. Były to trudne decyzje ale musiały być podjęte. Rozpoczęto także dyskusję w sprawie przekazania części ZSS gminie. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie na termomodernizację szkoły i wymianę okien. Przekazanie obiektu może nastąpić po wykonaniu ww. zadania. Działania te przyniosą oszczędności energetyczne. Ma nadzieję, że przekazanie obiektu nastąpi we wrześniu 2013 roku. W przypadku kiedy powiatowi zabraknie środków na realizację zaplanowanych działań będzie się zwracał o pomoc do gminy.

 

Ad.1

Sesję o godz. 13:40 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Andrzej Szałek                    - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko               - Skarbnik Gminy,

5)    Ryszard Sieg                      - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

6)    Marek Pietrzak                    - Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Planowany był następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka w roku szkolnym 2011/2012.

7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    nadania statutu Krajeńskiemu Ośrodkowi Kultury,

2)    przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2009-2012” za okres od stycznia 2011r. do grudnia 2012r.

3)    przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2016”,

4)    ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025,

5)    ustalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2013 rok,

6)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,

7)    Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,

8)    zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok,

9)    szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

8.     Zapytania i wnioski radnych.

9.     Wolne głosy, informacje.

10.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 25 października 2012 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Radni nie wnieśli do niej uwag.

Na piśmie złożona została także informacja o realizacji uchwał Rady podjętych podczas sesji odbytej w dniu 25 października 2012 roku – stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do złożonej informacji radni nie wnieśli uwag.

Ad. 5

Informacja o odpowiedziach na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas sesji odbytej w dniu 25 października br. została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Do złożonej informacji radni nie wnieśli uwag.

Ad. 6.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka w roku szkolnym 2011/2012 została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Do złożonej informacji nie wniesiono uwag i przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 7.1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nadania statutu Krajeńskiemu Ośrodkowi Kultury.

Przewodniczący Rady poinformował, iż opinie wszystkich Komisji stałych zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/171/2012 w sprawie nadania statutu Krajeńskiemu Ośrodkowi Kultury – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad. 7.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2009-2012” za okres od stycznia 2011r. do grudnia 2012r.

Przewodniczący Rady poinformował, iż opinie wszystkich Komisji stałych zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/172/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2009-2012” za okres od stycznia 2011r. do grudnia 2012r. – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad.7.3

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2016”.

Przewodniczący Rady poinformował, iż opinie wszystkich Komisji stałych zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/173/2012 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2016” – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 7.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025.

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy Krajenka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie ww. uchwały. Opinia ta była pozytywna.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłosie podjęła uchwałę Nr XXVI/174/2012 w sprawie  ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025 – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad. 7.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2013 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła podstawowe założenia budżetu oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu ww. uchwały. Opinia powyższa była pozytywna.

Opinię o projekcie uchwały przedstawili Przewodniczący Komisji Rady. Opinie były następujące:

1)    Komisja Rewizyjna – jednogłośnie pozytywna,

2)    Komisja Gospodarcza – jednogłośnie pozytywna,

3)    Komisja Społeczna – 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały. Były one następujące:

1.     Utworzono  zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa sanitariatów w Domu Strażaka w Krajence” w kwocie 75.000 zł,

2.     Dokonano zmniejszenia o  kwotę 25.000 zł zadania „Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej”,

3.     Dokonano zmniejszenia o kwotę zadania 50.000 zł „Wymiana sieci wodociągowej przy ul. 30 Stycznia”,

4.     Dokonano zmiany w załączniku nr 4 do projektu budżetu: § 950 otrzymuje nowe brzmienie  „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy”.

5.     W związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami Gmina
i Miasto Krajenka będzie realizować zadania poprzez udział w tworzonym Związku Międzygminnym „Pilski region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, dlatego też dokonuje się poniższych zmian:

a)    zmniejsza się dochody w rozdziale 75618 §0490 o kwotę 70.000 zł

b)    zwiększa się dochody:

dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 40.000 zł,

dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 30.000 zł,

c)     zmniejsza się wydatki bieżące  dział 900 rozdział 90002 o kwotę 70.000 zł

d)    zwiększa się wydatki bieżące dział 750 rozdział 75095 z przeznaczeniem na składki członkowskie dla związku o kwotę 70.000 zł.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej oraz wyraził pogląd, iż budżet został przygotowany na miarę możliwości gminy.

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż jest pozytywnie zaskoczony mnogością planowanych zadań inwestycyjnych. Cześć z nich to projekty niewielkie, ale cenne dla lokalnych społeczności. Podkreślił także, że cennym jest zaplanowanie nadwyżki budżetowej. Nie wiadomo, co przyniesie kolejny rok, zaplanowanie podwyżki jest jak najbardziej pozytywne i daje możliwość manewru.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż chciałby się odnieść do procedury uchwalania budżetu.  W dniu 13 stycznia 2011 roku przyjęto uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu. Zgodnie z tą procedurą wraz z projektem budżetu i wieloletnia prognozą budżetu, Rada powinna otrzymać informację o sytuacji majątkowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia i prognozy zadłużenia w roku budżetowym i w latach kolejnych. Chciałby zauważyć, że to nie jest wieloletnia prognoza finansowa, gdyż zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ten dokument jest wymieniony w innym punkcie. Jest to art. 226 ustawy o finansach publicznych. Dlatego ma pytanie do Przewodniczącego, jak i całej Rady, ponieważ wydaje mu się, że ta informacja jest ważna. Zwracał na to uwagę w roku ubiegłym ale w tym roku ta informacja jest szczególnie ważna ze względu na to, że nastąpiło rozwiązanie umowy z panem Gładyszem, który wykonywał sieć wodociągową w Krajence. Rozwiązanie tej umowy wiąże się z poważnymi skutkami w przyszłorocznym budżecie. Na Komisji dowiedział się z ust Burmistrza, że najprawdopodobniej Panu Gładyszowi trzeba będzie zapłacić 300 tys. zł odszkodowania. Po drugie w budżecie na przyszły rok zaplanowana została kwota zwrotu za wykonanie tego zadania pomniejszona o kwotę 220 tys. zł. Daje to ponad 0.5 mln. W przyszłorocznym budżecie zostały zaplanowane pieniądze na dokończenie inwestycji, która nie została zakończona w roku bieżącym. Chodzi o ulice: Szkolna i 30 Stycznia. Pierwotnie była to kwota 361 tys. Po autopoprawkach, które dzisiaj przedstawiono kwota ta zmniejszyła się o 75 tys. ale nadal jest to prawie 300 tys. zł. Zerwanie tej umowy na chwilę obecną kosztuje gminę 800 tys. zł. Dlatego uważa, że ta informacja powinna być szczegółowo przedstawiona. Radny pytał, co Rada na to.

Skarbnik wyjaśniła, iż jeżeli chodzi o prognozowaną kwotę długu, znajduje się ona w wieloletniej prognozie finansowej, w dolnej kolumnie. Jest więc informacja o kwocie długu. Wynika ona z zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji. Jeżeli chodzi o sprawę Pana Gładysza – jest zaplanowany zwrot w kwocie miliona złotych, na bezpiecznym poziomie i na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia, że gmina nie otrzyma tych środków. Burmistrz tłumaczył na posiedzeniach Komisji, że został podpisany aneks, który wydłużył termin złożenia wniosku do końca grudnia. Nie ma więc podstaw do tego, żeby sądzić, iż ta kwota nie wpłynie.  Jeżeli zadanie jest realizowane w mniejszym zakresie niż planowane to automatycznie dochody z tego tytułu również ulegają zmniejszeniu jeżeli chodzi o płatności Urzędu Marszałkowskiego. Nie można patrzeć, że  nie otrzymamy dochodów, ponieważ wydatku też nie było. Prognoza zadłużenia jest przedmiotem badania przez Regionalną Izbę Obrachunkową, ponieważ wiadomo, że wykonane zadłużenie plus zadłużenie planowane na przyszły rok i rozchody muszą dać określoną kwotę, co jest również badane przez RIO pod względem rachunkowym.

Radny marek Matysiak powiedział, iż chciałby się odnieść do słów Pani Skarbnik. Pod względem rachunkowym budżet jest zgodny, ponadto jest jasny i przejrzysty, o czym mówił na posiedzeniu Komisji. Jego pytanie nie dotyczyło tego lecz tego dlaczego nie ma takiej informacji. Odwołał się do przepisów ustawy o finansach publicznych, do art. 234 i 238. Art. 238 ustawy o finansach publicznych mówi, że „wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej: uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234”. Natomiast art. 234 stanowi, że „Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:

  1)  wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

  2)  terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;

  3)  wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.”

W związku z powyższym uważa, że jego uwaga nie jest bezzasadna, co wynika z cytowanych przepisów ustawy o finansach publicznych, jak również uchwały Rady Miejskiej w Krajence z dnia 13 stycznia 2011 roku.

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż nie jest określone, gdzie ta informacja ma być zawarta i radny nie może powiedzieć, że nie ma takiej informacji, ponieważ taką informację zawiera wieloletnia prognoza finansowa. Powiedziała także, iż po to odbywają się posiedzenia Komisji, aby takie kwestie uzgadniać. Na Komisjach spędzamy trochę czasu i gdyby radny wyraził jakieś wątpliwości, to otrzymałby informację nawet ze szczegółowymi danymi. Z jej strony nie było chęci zatajenia czegoś, czy nie wyjaśnienia wątpliwości. Informacja znajduje się w WPF, gdzie są kwoty planowanego zadłużenia na lata 2013-2025.

 

Burmistrz powiedział, iż wydaje mu się, ze największy problem przedstawiony przez radnego Marka Matysiaka, to problem związany z wodociągiem. Prosił aby wyobrazić sobie odwrotną sytuację, że wodociąg byłby w całości wykonany przez Pana Gładysza i zapytał, czy powinniśmy wtedy wpisywać ten przychód do budżetu w przyszłym roku. Przychód ten powinniśmy wpisać, ponieważ oczekujemy zwrotu za zrealizowane zadanie w kwocie ok. 1 mln zł. Tak zostało uczynione. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. W tym zakresie, w którym należy wodociąg został podłączony przez Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence. Wodociąg został sprawdzony pod względem technicznym, co oznacza, że zostały wykonane próby ciśnieniowe – wodociąg jest szczelny. Zostały zrobione badania przez SANEPID, których wyniki są poprawne. Została wykonana analiza przez Strażaków – jest wszystko w porządku. Udało się anektować wniosek w PROW i mamy podpisaną umowę. Na dziś nie widzi problemu. Jeżeli wniosek zostanie złożony pod koniec grudnia do agend wojewódzkich, to wówczas następnym krokiem będzie przyjazd kontrolerów z Poznania, którzy ocenią, czy ten zakres, który został anektowany jest wykonany. To, że Pan Gładysz zszedł z budowy to jedna kwestia, ale gdyby skończył, to pieniądze te też zostałyby wpisane do przyszłorocznego budżetu. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, co się wydarzyło, tj. że Pan Gładysz zszedł z budowy i rości żądania dotyczące zadośćuczynienia – ma do tego prawo. Na ten temat musi się jeszcze wypowiedzieć sąd. Jeżeli sąd uzna, że projekt był źle zrealizowany i roszczenia są rzeczywiście zasadne, to wówczas zgodnie z kodeksem cywilnym te roszczenia trzeba będzie zaspokoić. Myśli, że tak źle nie będzie. Jeżeli chodzi o pieniądze, które są wpisane do przyszłorocznego budżetu, w szczególności dotyczące zadania związanego z wodociągiem, one na dzień dzisiejszy są bezpieczne. Warunkiem koniecznym do zwrotu pieniędzy jest oddanie do użytkowania, czyli musi się wypowiedzieć nadzór budowlany. 10 grudnia została wydana decyzja mówiąca o tym, że możemy ten wodociąg użytkować. Wszystkie warunki zostały więc przez gminę spełnione.

Radny Zbigniew Morgulec powiedział, iż rozumie, że aneks został podpisany, jest zrealizowane zestawienie rzeczowo-finansowe i żadne niebezpieczeństwo z tej strony nie grozi. Wodociąg jest odebrany i w związku z powyższym gmina może składać wniosek o płatność. Mamy czas do końca grudnia. Martwią go słowa radnego Marka Matysiaka, ponieważ na dobrą sprawę wydał już wyrok w tej sprawie, ze gmina będzie musiała firmie ZRI Gładysz zapłacić 300 tys. czy 500 tys. Obawia się, że radnemu nie zależy na dobru gminy tylko kieruje się innymi aspektami. Jeżeli chodzi o same zadłużenie, powie tak – informacja o poziomie zadłużenia jest w WPF, jest tam wszystko jasne i czytelne. Jeżeli ktoś potrzebuje dodatkowych informacji są posiedzenia Komisji i myśli, że można iść śmiało do pani Skarbnik. Jeżeli radny uznał, że zaszły błędy proceduralne, zawsze jest możliwość złożenia donosu do Wojewody, tak jak to było w przypadku podatków.  

Radny Marek Matysiak powiedział, iż chodziło mu tylko o to, aby zwrócić uwagę na pewne formy. Jego słowa na pewno nie wynikają z tego, że nie zależy mu na dobru gminy – jest wręcz przeciwnie. Chodziło mu o to, że gdyby ta inwestycja została zakończona w tym roku, gmina otrzymałaby z PROW nie milion złotych, a 1,2 mln zł – na taką kwotę byłby złożony wniosek – i nie musielibyśmy wydawać kolejnych 300 tys. zł na dokończenie tej inwestycji. To tylko matematyka, nic więcej.

Burmistrz powiedział, że wodociąg został zakończony. To nie gmina rozwiązała umowę, tylko firma ZRI Złotów i to na miesiąc przed końcem robót. Gmina została postawiona w bardzo niekomfortowej sytuacji. Trzeba było podejmować szybkie działania. Te działania zostały podjęte i dzisiaj jesteśmy na dobrej drodze żeby dofinansowanie uzyskać.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż jeżeli radni maja wątpliwości mogą pytać. On na Komisji miał cała kartkę takich pytań, było ich chyba z 15. Z radnym Zbigniewem Morgulcem pytali na zmianę chyba ok. 3,5 godzin. Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Jeżeli chodzi o inwestycję wodociągową zagrożone było całe 1,2 mln zł. Nie wie kto komu założy sprawę w sądzie: sprawę Panu Gładyszowi powinna założyć gmina, a Pan Gładysz gminie. Od tego będą rzeczoznawcy i sąd żeby ocenić która ze stron jest winna. Dobrze, że udało się uratować ten projekt w takim stanie, jak jest wykonany. Dobrze, że została aneksowana umowa. Szkoda tych pieniędzy, szkoda, że nie wykonano w ramach tego projektu ul. Szkolnej i 30 Stycznia. Pan Gładysz jest znany z trudnych „podejść”, samorządy z nim walczą. Różnie się to układa, raz po stronie Pana Gładysza, raz po stronie samorządu. Rzeczoznawcy jasno to określą gdzie jest błąd i czy coś musimy zapłacić za roboty dodatkowe, które wykonał poza projektem. Szkoda tych ulic, które mogły być wykonane w tym projekcie i aplikować o zwrot. Sukcesem jest zmiana warunków umowy, ponieważ można by było podejrzewać, że stracilibyśmy 1,2 mln. Byłby to bardzo poważny problem dla samorządu. Nie wiemy tak naprawdę, czy w tym sporze będziemy górą i na ile tysiącach ten problem się dla nas zakończy. Myśli, że ze strony gminy też powinien być wniosek do sądu., ponieważ takie zachowanie wykonawców, to „strzał w kolano” przed zakończeniem inwestycji, w którą zaangażowane są środki unijne. Gdyby to były nasze pieniądze, wolne środki inwestycyjne takiego ciśnienia by nie było. Kto ma rację okaże się „w praniu”. A pieniędzy szkoda.

Radny Marek Matysiak stwierdził, iż chodziło mu tylko o to, co powiedział radny Gniot, o pieniądze, których już nie mamy.

Radny zabrał także głos w sprawie inwestycji na terenach wiejskich. Jak powiedział wcześniej radny, jest ich cały szereg. Jeżeli mieszkańcy życzą sobie takich inwestycji, to w porządku, jednak niektóre z nich go zastanawiają. Jest szereg zadań ze słowem „integracja”. W Skórce jest zaplanowane 50 tys. zł na zorganizowanie terenu integracyjnego. Na Komisji miał wątpliwości co do tego zadania, te wątpliwości w pewnym sensie potwierdził też radny Klaryński, który jest ze Skórki. 50 tys. zaplanowano na zakup urządzeń zabawowych w kilku miejscowościach. Razem na te zadania zaplanowano 100 tys. zł. Jeżeli mieszkańcy życzą sobie tego rodzaju inwestycji, to w porządku jednak chciałby powiedzieć, że mając 100 tys. zł można w perspektywie szukać kolejnych 300 tys. ponieważ jesteśmy na progu kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i każde pieniądze można potroić. Z jedną rzeczą natomiast się nie zgadza, ponieważ w niektórych wioskach zaplanowano środki na zabawy integracyjne. Dla niego jest to nie do przyjęcia. Jeżeli ktoś chce się bawić, to proszę bardzo, ale za własne pieniądze. Jego zdaniem pieniędzy publicznych nie można przeznaczać na zabawy integracyjne, na festyny i konkursy. Za tak integracyjnym budżetem on nie będzie głosował. Radny zadał także pytanie dotyczące orkiestry i wydawania Biuletynu Krajeńskiego, które mieszczą się w jednej podziałce. Radny pytał ile jest środków przeznaczonych na orkiestrę, ile na Biuletyn Krajeński. Radny prosił także o podanie wysokości wynagrodzenia zastępcy Burmistrza.

Skarbnik Gminy powiedziała, iż o podanie wydatków na Biuletyn Krajeński prosi dyrektora KOK – dom kultury otrzymuje dotację z budżetu. Jeżeli chodzi o orkiestrę w minionym roku było to 40 tys. i pozostaje na niezmienionym poziomie.

Przewodniczący rady powiedział, iż zadaniem samorządu jest informowanie mieszkańców o zamierzeniach, nie jest to nowość, zadanie jest kontynuowane od dłuższego czasu.

Karol Adler dyrektor KOK wyjaśnił, iż na prowadzenie orkiestry Kok otrzymuje dotację. W roku bieżącym było to 40 tys. zł i pozostaje bez zmian. Na wydawanie Biuletynu Krajeńskiego jest plan, ale nie został on jeszcze zrealizowany, ponieważ nie ukazał się jeszcze 4 numer. Biuletyn jest kwartalnikiem. Wydanie 1 numeru kosztuje ok. 2,5 tys. zł, czyli ok. 10 tys. zł rocznie. Drukowanie odbywa się zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w drukarni, która złoży najkorzystniejszą ofertę cenową.

Skarbnik Gminy przypomniała, iż jeżeli chodzi o wynagrodzenie zastępcy Burmistrza, są  poczynione znaczące oszczędności, ponieważ przez pół roku stanowisko to było nieobsadzone.

Sekretarz Gminy powiedział, że zarobki z-cy burmistrza nie są owiane tajemnicą i kształtują się w sposób następujący:

- wynagrodzenie zasadnicze 4200 plus dodatek funkcyjny i za wysługę lat, łącznie brutto 6300 zł. Wynagrodzenie to jest niższe od wynagrodzenia poprzednika o ok. 3 tys. zł brutto.

 

Radny Adam Klaryński powiedział, iż zebrani, po wypowiedzi radnego Marka Matysiaka mogli pomyśleć, że był przeciwny zaplanowaniu 50 tys. zł na stworzenie miejsca integracji w Skórce. Podczas posiedzenia komisji podkreślił kilkakrotnie, że nie jest przeciwny integracji mieszkańców i budowie miejsc spotkań. jego wątpliwości dotyczyły zupełnie innej sprawy. Nie chce aby teraz to rozstrzygać, ponieważ będzie to rozpatrywane kiedy problem się pojawi. Na pewno nie był przeciwnikiem budowy wiat integracyjnych. Cieszy się, że jest możliwość dysponowania pieniędzmi gminy – ma na myśli fundusz sołecki. Mieszkańcy wiedzą, gdzie pieniądze powinny być ulokowane i czego brakuje. Te pomysły są wpisywane do budżetu, za co Burmistrzowi dziękuje. Dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy mogą Burmistrzowi pewne propozycje podsuwać.

Burmistrz przypomniał, iż Rada – jak pomięta - jednogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą funduszu sołeckiego. Kwoty funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw są znane radom sołeckim zdecydowanie wcześniej, potem zbierają się zebrania wiejskie, które dokonują podziału środków. Wolą mieszkańców danego sołectwa jest to, czy chcą spożytkować pieniądze w ten sposób, czy inny. Nie zauważył przesady jeżeli chodzi o sprawy związane z integracją, czyli spotkania integracyjne, zabawy w poszczególnych sołectwach. Ustawa takich wydatków nie zabrania, a wręcz te zadania są tam wpisane. W poszczególnych sołectwach te zadania są tak planowane, że są pieniądze na renowację dróg, za co serdecznie dziękuje, czego w ostatnim roku nie było. Myśli, że w kolejnych latach, kiedy te drobne potrzeby zostaną zrealizowane, będzie więcej środków przeznaczanych na drogi. Po to jest ta ustawa, aby ludzie mogli sami decydować na co pieniądze przeznaczać. Nie uczestniczył w zebraniach wiejskich aby nie mówiono, że w jakiś sposób wpływa na podejmowane przez sołectwa decyzje.

Przewodniczący Rady podkreślił, iż mieszkańcy na wsiach ogrom prac wykonują we własnym zakresie – poświęcają swój czas i użyczają sprzęt. Są to prace często o dużej wartości. Zorganizowanie zabawy integracyjnej jest więc w pewnym sensie formą podziękowania za to zaangażowanie.

Radny Zbigniew Morgulec powiedział, iż podziela stanowisko Przewodniczącego Rady Burmistrza i radnego Klaryńskiego w sprawie wydatków z funduszu sołeckiego. Nie jest tajemnicą, że w przypadku inwestycji połowa kosztów to materiał, a druga połowa wykonawstwo. Jeżeli mamy fundusz sołecki na poziomie ok. 180 tys. zł, a na integrację wydamy 5 tys. zł gdzie ludzie sami wykonują większość prac, nie jest to przesadą. Wartość pracy jest porównywała do wydatków. W mieście również odbywają się imprezy – festiwal piosenki czerwonokrzyskiej, dożynki, przegląd orkiestr dętych. Realizacja zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego nie jest tak łatwa jak się wydaje. Wymaga dużo pracy i zaangażowania ludzi i sprzętu.

Radny Piotr Gniot przypomniał, iż w kwietniu radni byli zgodni w kwestii funduszu sołeckiego – teraz są tego konsekwencje. Nie widzi jakiejś zbrodni, że się wyda na integracje jakieś 3000 zł. Sukcesem jest, że się w ogóle wieś zejdzie. Fundusz funkcjonuje drugi rok i zaowocował aktywizacją społeczności. Wydanie niewielkich pieniędzy powoduje, że mieszkańcy chcą realizować strategię rozwoju. Duże sołectwa mają po kilkanaście tysięcy złotych. Będzie też zwrot na poziomie ok. 20%, tj. ok. 36 tys. zł. Gdyby funduszu nie było, tych środków również by nie było w budżecie.

Sekretarz Gminy powiedział, iż w wypowiedzi radnego Marka Matysiaka zaniepokoiło go jedno – słyszeliśmy, że nie mamy przeznaczać pieniędzy na place zabaw na wsiach. Czy dzieci z terenów wiejskich mają iść się bawić na przystanek PKS, czy są to gorsze dzieci od tych mieszkających w miastach. Jeszcze 2 lata temu na terenie gminy nie było żadnego placu zabaw. One się pojawiają i żyją. Dzieci się bawią. Kiedy był w Podróżnej na rozpoczęciu roku szkolnego, dzieci pytały o uchylna huśtawkę. Teraz są środki na doposażenie tych placów. Dzieci muszą mieć możliwość nauki i zabawy.

Burmistrz powiedział, że w roku 2012 wydarzyło się bardzo dużo, nie tylko w Krajence, ale także na terenach wiejskich. Większość realizowanych zadaniach była wspierana środkami z zewnątrz, z różnych instytucji. Dzięki jego staraniom do gminy wpłynęło ze źródeł zewnętrznych kilka milionów złotych. Pozwoliło to na skonstruowanie budżetu z dużą ilością zadań majątkowych. Zadań jest dużo, cześć małych, część znaczących.  Gdyby tych Sroków z zewnątrz nie było, nie udałoby się zapisać aż tylu inwestycji.

Przewodniczący zamknął dyskusję nad projektem budżetu i zaproponował przegłosowanie autopoprawek w jednym głosowaniu. Do propozycji nie wniesiono sprzeciwu.

Autopoprawki do budżetu przedstawione przez Skarbnika Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy jednym głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XXVI/175/2012 w sprawie ustalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Ad. 7.6.

Po wznowieniu obrad o godz. 14:05 Przewodniczący oświadczył, iż rada obraduje bez radnej Elżbiety Smodis, w składzie 14 osobowym.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach Komisji rady.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/176/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad. 7.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach Komisji rady.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/177/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013  która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad. 7.8

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach Komisji rady.

Skarbnik Gminy wniosła do projektu uchwały następujące autopoprawki:

1.               Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 1.000 zł w rozdziale 01030,

2.               Zwiększono kwotę dotacji o 1.000 zł w rozdziale 60016 dot. zadania „Przebudowa drogi w Paruszce” – etap 1

3.               Zwiększono część oświatową subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów o kwotę 73.689 zł,

4.               Zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę:

rozdział 70095 kwota 4.600 zł,

rozdział 80101 kwota 5.447 zł,

rozdział 80110 kwota 2.312 zł.

5.               Zwiększono dochody w rozdziale 90001 o kwotę 54.000 zł w związku
z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tyt. dostawy wody i ścieków,

6.               Zwiększono kwotę dotacji o 1.387 zł w rozdziale 92601 dot. zadania związanego z budową budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy stadionie miejskim w Krajence, zadanie realizowane w roku 2011, rozliczenie i płatność nastąpiła w roku 2012,

7.               Dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 141.435 zł, z tego:

a)    Zwiększono o kwotę 13.000 zł dział 600 Transport i łączność

b)    Zmniejszono o kwotę 20.000 zł dział 710 Działalność usługowa

c)     Zmniejszono o kwotę 1.388 zł dział 750 Administracja publiczna

d)    Zwiększono o kwotę 12.395 zł dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

e)    Zmniejszono o kwotę 88.664 zł obsługę długu publicznego dział 757

f)     Zwiększono o kwotę 70.232 zł dział 801 Oświata i wychowanie,

g)    Zwiększono kwotę dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Krajence o kwotę 9.364 zł,

h)    Zmniejszono o kwotę 2.456 zł dział 851 Ochrona zdrowia

i)      Zwiększono limit wydatków w 2012r. w rozdziale 85154 o 544 zł, co jest związane z niewykonaniem planu 2011r.

j)     Zmniejszono o kwotę 17.000 dział 852 Pomoc społeczna

k)    Zwiększono o kwotę 11.216 zł dział 854 Pomoc materialna dla uczniów (20% wkład własny gminy do wypłat z tytułu stypendiów),

l)      Zwiększono o kwotę 169.100 zł dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w związku z większym zużyciem energii elektrycznej.

Dokonane zmiany mają na celu zapewnienie ciągłości realizacji zadań własnych gminy.

8.               Dokonano przesunięć w rozchodach budżetu poprzez zmniejszenie o kwotę 5 zł w § 963 i zwiększenie w § 992 o kwotę 5 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

9.               Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych (załącznik nr 4) poprzez zwiększenie o kwotę 27.000 zł zgodnie ze zgłoszeniem placówek oświatowych.

 Radny Piotr Gniot pytał o zwiększenie wydatków o 169 tys. zł przeznaczonych na zakup energii elektrycznej w KZUP w Krajence.

Burmistrz wyjaśnił, iż stacja uzdatniania wody generuje duże koszty energii elektrycznej. Samo nic się nie dzieje. Dobra jakość wody i odpowiednie ciśnienie kosztują.  W budżecie na przyszły rok zaplanowano rezerwę z której będzie można pokryć zwiększone koszty produkcji wody. Taryfa dotycząca cen wody obowiązuje do końca lipca i dopiero wówczas będzie można ustalić nowe stawki cen wody.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/178/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok  która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad. 7.9.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/179/2012 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący Rady poddał pod rozwagę propozycję założenia monitoringu na rynku oraz przystanku PKS  w Krajence.

Burmistrz powiedział, iż monitoring jest cenną rzeczą. Funkcjonuje już na Orliku oraz przy placach zabaw w Podróżnej i Śmiardowie Kraj. Przy okazji remontu KOK przygotowano wyjścia aby zamontować urządzenia monitorujące rynek. Podobnie jest w przypadku przychodni na przystanku PKS.

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o poszerzenie przepustu na drodze gminnej prowadzącej do państwa Graj (dz. nr 92) w Barankowie. Przepust ten jest obecnie zarwany.

Ad. 9

Radna Joanna Wienke podziękowała za ustawienie wiaty przystankowej w Głubczynie. Wnioskowała o to wcześniej i uzyskała odpowiedź, że zadanie będzie mogło zostać zrealizowane w przyszłym roku. Taka możliwość się pojawiała wcześniej i wiata już stoi.

Radna powiedziała także, iż radni oglądali zdjęcia dotyczące renowacji kościoła w Głubczynie. Podziękowała za pieniądze, które na ten cel przeznaczyła gmina. Proboszcz ponad rok szukał możliwości, pukał do wielu drzwi i w efekcie pozyskał środki aby renowacja mogła zostać wykonana. W tym miejscu chciałaby podziękować proboszczowi za poświęcony czas i energię niezbędną do tego, aby działania zakończyły się pozytywnie. Jednocześnie zachęciła proboszczów aby nie ustawali w zabieganiu o środki na dalsze prace konserwatorskie w kościołach. Pieniądze na ten cel zaplanowano także w budżecie gminy.

Radny Jakub Niedźwiecki wyraził natomiast za słowa uznania za prace remontowe w Krajeńskim Ośrodku Kultury. Sala po remoncie robi pozytywne wrażenie.

Radna Bernadeta Kopeć podziękowała radnym, sołtysom a przede wszystkim Burmistrzowi i jego pracownikom za ogrom pracy włożony w rozwój gminy, pozyskiwanie środków i zaangażowanie. Efekty tych działań i pozytywne zmiany w Krajence są dostrzegane i doceniane nie tylko przez mieszkańców gminy ale także osoby z zewnątrz. W jej wsi, tj. Paruszce przez 23 lata nie działo się tyle, co w roku bieżącym.

Zdzisław Pasymowski – mieszkaniec Krajenki pozytywnie ocenił nowe przystanki w Krajence, z których korzysta dużo osób przede wszystkim uczniów. Ludzie są z nich zadowoleni.

Ponadto powiedział, iż 31 sierpnia 2012 roku rozwiązano Niepubliczne Gimnazjum w Krajence. Był odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie dokumentacji pedagogicznej do Archiwum Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Został pochwalony za dobrze przygotowaną dokumentację pedagogiczną. Gdyby któryś z rodziców uczniów potrzebował jakieś dokumenty musi się zgłosić do Archiwum Oświaty w Poznaniu. Kolejną sprawa jest majątek stowarzyszenia. Inwentaryzacja się odbyła pomiędzy poprzednim a obecnym zarządem. Prezesem Stowarzyszenia Pomocy ZSZ jest Stanisław Mińko z Jastrowia. Osoby, które były w posiadaniu majątku stowarzyszenia są z niego rozliczane. Pewne osoby pobrały rzeczy, które muszą oddać. W księgach inwentarzowych i protokołach jest to zapisane. Starosta mówił i czytamy w prasie o działaniach powiatów dotyczące Zespołu Szkół Spożywczych.  Niedawno był zjazd, przyjechali absolwenci z całej Polski i zagranicy. Jeden z absolwentów zadzwonił i był zdziwiony, że cos takiego nastąpiło – Centrum Szkolenia Zawodowego i Praktycznego.  Był na sesji Rady Powiatu, w której uczestniczył również Burmistrz i Przewodniczący Rady, zabierali głos, ale było już za późno. Uczniowie z wielką obawą będą szli do tej szkoły. Ma nadzieję, że ktoś tu do szkoły przyjdzie. Uczniowie będą wybierali licea ogólnokształcące i ekonomiczne itd. Odnosi się z szacunkiem do wszystkich szkół, ale w Zespole Szkół Elektromechanicznych przeważnie są klasy zawodowe. Podobnie w Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie i Zespole szkół mechanizacji Rolnictwa w Jastrowiu. Można było tam zdobyć zawód mechanika, blacharza, czy lakiernika. W Krajence można było uzyskać zawód młynarza. W tej chwili takie szkolenia prowadzi cech Rzemiosł Różnych. Z naborem do klasy wielozawodowej nie jest najlepiej: zgłasza się tam co roku po 5 do 7 uczniów. Jest to smutne, że nasza szkoła została tak potraktowana. Koleżanki i koledzy, którzy pracują w Zespole Szkół Spożywczych tuż przed świętami, w czwartek otrzymają wypowiedzenia. Nie są to  nauczyciele.  Nauczyciele na tych samach zasadach będą pracować do 31 sierpnia 2013 roku. Co będzie dalej nie wiadomo, z tym, że wicestarosta Fidler na sesji powiedział że o ile zabraknie godzin dla nauczycieli w Jastrowiu, to będą dojeżdżali do Krajenki i odwrotnie. Martwią się nauczyciele, bo jak nie będzie uczniów to będzie redukcja etatów. W tej chwili problem dotyczy pracowników: księgowej, sekretarki, kadrowej, kasjerki oraz dyrektora i zastępcy dyrektora. Dziś odbywa się konkurs na dyrektora, w którym startują 4 osoby. W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego złożył obecnym życzenia w związku ze zbliżającymi się świętami i Nowym Rokiem.

Burmistrz przypomniał, iż rok temu uchwalono budżet na rok 2012. Okazało się, pomimo wielu dyskusji, że budżet ten był wykonywalny, zmieniło się sporo nie tylko w mieście ale także sołectwach. Podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, a radnym za przychylność. Szczególne podziękowania Burmistrz skierował do sołtysów, za podejmowane działania, sugestie co do planowanych zamierzeń. Dziękował także pracownikom Urzędu wykonującym szereg zadań – bez nich rozwój gminy nie byłby możliwy oraz dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. Podziękował także za miłe słowa radnym. Radna Joanna Wienke mówiła o zabytkach jakie mamy w gminie Krajenka. Przyjęto jednogłośnie sprawozdanie z realizacji zadań związanych z zabytkami, przyjęto plan na przyszłość. Udało się, za co podziękowania należą się radnym, ponieważ to oni decydują o wydatkowanych pieniądzach. W gminie zabytków jest mnóstwo, ale są te najcenniejsze, które są wpisane do rejestru. Nie jesteśmy barbarzyńcami. Ołtarz w Głubczynie był rewitalizowany w 1928 roku, na zdjęciach można obejrzeć jak wyglądał przed renowacją, a jak obecnie. Dzięki staraniom proboszcza z Głubczyna udało się pozyskać środki zewnętrzne i połączyć je ze środkami gminy, co dało wymierny efekt. Tak dzieje się z każdą inwestycją.  Dzisiaj na sesji był Starosta, wysłuchaliśmy ciepłych słów z jego strony. Mówił też o inwestycjach, które planuje. Finanse samorządu powiatowego nie wyglądają zbyt ciekawie. Doskonale wiemy, że restrukturyzacja oświaty jest związana przede wszystkim z oszczędnościami, jakie mają zostać osiągnięte w przyszłości. Uczestniczył w sesji Rady Powiatu, prosił aby wstrzymać się z ostateczną decyzją co do włączenia Zespołu Szkół Spożywczych do Centrum. Radni Powiatu mają większą wiedzę, gdzie i czego brakuje, szczególnie jeśli chodzi o finanse. Chciałby uspokoić Pana Pasymowskiego – dziś dostał zaproszenie na sesję Rady Powiatu w dniu 28 grudnia, gdzie są 3 punkty dotyczące nadania nazw poszczególnym szkołom w Krajence wchodzącym w skład Centrum. Nie wie jakie to będą nazwy ale te 3 punkty odnoszą się wyłącznie do miejscowości Krajenka. Nazwy być może zostaną zachowane, bo o to zabiegali nauczyciele ZSS i on także. Ma również informację, że na dyrektora Centrum został wybrany Andrzej Hencel. Burmistrz jeszcze raz podziękował za wsparcie i wspólną pracę oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne. Zaprosił także do wspólnej zabawy w noc sylwestrową od godz., 11 do 2.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż ma sugestię dotyczącą strony www.krajenka i informacji o inwestycjach. Mogłoby być tych informacji więcej, są one zaczęte i nieskończone. Radny wnioskował także aby na kolejnej sesji przedstawić informację w sprawie wdrażania nowej ustawy śmieciowej. Jest w tej chwili cisza, a sprawa jest poważna. Odniósł się także do formy złożenia informacji o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Nie ma nic przeciwko temu, żeby była składana na piśmie ale nie wie czy statut tego inaczej nie reguluje.

Przewodniczący stwierdził, iż nie ma przeszkód, aby była to forma pisemna.

Burmistrz powiedział, iż podczas posiedzeń dwóch Komisji ok. 3,5 godziny omawiano projekt budżetu i wyjaśniano punkt po punkcie wszystkie wątpliwości. Dzięki temu dzisiaj na sesji było łatwiej. Gdyby te wątpliwości padły na posiedzeniu Komisji było można je wyjaśnić i dzisiaj zupełnie inaczej to by wyglądało. Jeżeli chodzi o ustawę śmieciową, to statut Związku Międzygminnego został opublikowany warunkowo. Okazało się, że Minister znalazł w nim uchybienia, w związku z powyższym myśli, że na najbliższej sesji w styczniu będziemy musieli uzupełnić statut o wyrażenia, które zostały zakwestionowane przez nadzór. W piątek 14 grudnia odbyło się walne zgromadzenie związku. Został wybrany Przewodniczący Zgromadzenia, którym jest Prezydent Miasta Piła, Wiceprzewodniczący – Burmistrz Ujścia Henryk Kazana. Wybrano także zarząd, w tym 2 etatowych członków i 4 innych członków. Prezesami zarządu nie zostali politycy, czyli burmistrzowie i wójtowie tylko osoby merytoryczne. On zgłosił do zarządu Piotra Wojtiuka Burmistrza Jastrowia, ponieważ zanim objął funkcję Burmistrza przez 6 lat był Dyrektorem Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej. W przypadku ustawy śmieciowej jest duże zamieszanie w kręgach samorządowych. Wie, że część gmin nie podejmuje uchwał, ma się ukazać rozporządzenie, które przesunie termin ich podjęcia na koniec stycznia. My natomiast nie będziemy podejmowali uchwał z tego względu, że scedowaliśmy ten obowiązek na zgromadzenie pn. Pilski Związek Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Najważniejszą sprawa jest wysokość opłat za odbiór odpadów. Okazuje się, że koszty będą znacząco wyższe. Mówi się, że za odbiór odpadów wysortowanych będzie to ok. 10 zł od 1 mieszkańca i wyższa jeżeli śmieci nie będą posortowane. W naszym przypadku większość śmieci trafiających do kubła, to śmieci nieposortowane, będzie to więc 11-12 zł od osoby. Opłaty za śmieci będą zdecydowanie wyższe, a będzie to spowodowane nowymi przepisami. Wraca także temat windykacji, czy ma ja prowadzić gmina, czy też związek, któremu przekazano całość zadania.  Część gmin postuluje o całkowite wycofanie się z tej ustawy, ale czy będzie to możliwe aby Polska przyjęła inny system niż pozostała cześć państw Unii Europejskiej, tego nie wiemy.  

Przewodniczący Rady przypomniał, iż w styczniu należy przygotować plan pracy Komisji i Rady na rok 2013. Prosił aby Przewodniczący komisji sporządzili propozycje.

Ad. 10

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:20 zamknął XXVI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                            Przewodniczący Rady