Protokół Nr XXVII/2013

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence.

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu. Nieobecny radny Anatol Najmowicz.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Andrzej Szałek                    - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko               - Skarbnik Gminy,

 

Ad. 2

Planowany był następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Głubczynie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie,

2)    zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Podróżnej w celu utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Filialnej w Podróżnej, podległej Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,

4)    przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Krajenka,

5)    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2013 roku,

6)    planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2013 rok,

7)    przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2013 rok,

8)    zmiany uchwały Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

9)    udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Złotowskiego”,

10)  zmiany w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.

7.     Zapytania i wnioski radnych.

8.     Wolne głosy, informacje.

9.     Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 17 grudnia 2012 roku został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 4

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Radni nie wnieśli do niej uwag.

Na piśmie złożona została także informacja o realizacji uchwał Rady podjętych podczas sesji odbytej w dniu 17 grudnia 2012 roku – stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do złożonej informacji radni nie wnieśli uwag.

Ad. 5

Informacja o odpowiedziach na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas sesji odbytej w dniu 17 grudnia 2012. została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Do złożonej informacji radni nie wnieśli uwag.

Ad. 6.1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Głubczynie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje Rady w następujący sposób:

Komisja Społeczna: 3 głosy za, 2 głosy wstrzymujące,

Komisja Gospodarcza: jednogłośnie za,

Komisja Rewizyjna: jednogłośnie za.

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Radni oddali 13 głosów za podjęciem uchwały oraz 1 głos wstrzymujący.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXVII/180/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Głubczynie w celu utworzenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Podróżnej w celu utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Filialnej w Podróżnej, podległej Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje Rady w następujący sposób:

Komisja Społeczna: 3 głosy za, 2 głosy wstrzymujące,

Komisja Gospodarcza: jednogłośnie za,

Komisja Rewizyjna: jednogłośnie za.

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Radni oddali 13 głosów za podjęciem uchwały oraz 1 głos wstrzymujący.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXVII/181/2013 zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Podróżnej w celu utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Filialnej w Podróżnej, podległej Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie– która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.3

Rozpatrzono projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/182/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 6.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Krajenka. Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/183/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Krajenka – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 6.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2013 roku.  Projekt uzyskał jednomyślną akceptację Komisji Rady.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/184/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2013 roku – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad. 6.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2013 rok. Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/185/2013 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2013 rok – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad.6.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2013 rok.

Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie  podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2013 rok – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad. 6.8.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Radni na posiedzeniach Komisji oddali 9 głosów za podjęciem uchwały, 3 głosy przeciwko i 3 głosy wstrzymujące.

Doszedł radny Anatol Najmowicz zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż  w trakcie posiedzenia Komisji w poniedziałek zadał Burmistrzowi pytanie. Wydawało mu się, że pytanie jest normalne, jakie może zadać każdy wyborca, a tym bardziej radny od którego w pewnym sensie zależy wysokość wynagrodzenia Burmistrza. Nie było to pytanie tendencyjne, ani osobiste. Zapytał, czy Burmistrz przypomina sobie, co deklarował kiedy po raz pierwszy ustalano wynagrodzenie. Niestety nie uzyskał odpowiedzi na to pytanie, Burmistrz powiedział, iż nie życzy sobie, żeby go przesłuchiwano. Czy to było przesłuchanie niech każdy to oceni sam. Wszyscy mieli możliwość oglądania sejmowych komisji śledczych i tego jak wyglądają przesłuchania. Radny przypomniał jak doszło do ustalenia wynagrodzenia Burmistrza. Wstępnie wynagrodzenie zostało zaproponowane na poziomie 9.600 zł. Miało to być głosowane na sesji grudniowej, niemniej jednak z różnych powodów, między innymi takiego, że niektórzy z radnych otrzymali telefony żeby na tej sesji nie podejmować tego punktu, ponieważ była to sesja przed świętami – nie było to głosowane. Kolejna sesja była w styczniu i wtedy jako pierwsza nad tym punktem obradowała Komisja Społeczna. Przyzna, że wtedy sam, mimo że był jednym z współautorów tej pierwszej propozycji, uznał, że skoro Burmistrz deklaruje, iż to wynagrodzenie jest na całe 4 lata, był chyba pierwszą osobą która podniosła za tym rękę na Komisji. Niestety po dwóch latach sytuacja się zmieniła. Radny wyraził także wątpliwości odnośnie samego projektu uchwały. Wg niego projektodawcy zapomnieli o pewnych rzeczach. W projekcie uchwały nie został wymieniony jeden z zasadniczych punktów, tj. dodatek za wieloletnia pracę, który jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia Burmistrza, wynikającym z ustawy. Wynagrodzenie pierwotne, ustalone 2 lata temu wynosiło 10.491 zł. Obecnie to wynagrodzenie jest odrobinę wyższe, ponieważ zwiększył się dodatek za długoletnia pracę. Biorąc powyższe pod uwagę nie rozumie dlaczego wymieniono poszczególne składniki wynagrodzenia  a pominięto ten składnik. Ma pytanie, czy ta uchwała będzie wiążąca, ale jest to raczej pytanie do prawników. Nie wie kto się podjął wyliczenia stopnia inflacji. 8,82% - a o tyle ma być podniesione wynagrodzenie Burmistrza – pyta od jakiej kwoty to zostało naliczone. Jeżeli było to liczone od kwoty proponowanej wstępnie w tych trzech punktach, to 8,82 wynosi tylko 830 zł. Jeżeli jest to liczone od kwoty 10.491 zł, to 8,82 wynosi 924 zł. Propozycja podwyżki wynosi 1113 zł. Biorąc pod uwagę, że ze wzrostem podstawy wynagrodzenia zasadniczego wzrośnie dodatek za wieloletnią pracę wynagrodzenie Burmistrza będzie oscylować w granicach 12 tys. zł brutto. Premier Rządu RP zarabia ok. 14 tys. zł brutto. Pytał, czy w związku z powyższym zasadnym jest aby Burmistrz gminy liczącej 7,5 tys. mieszkańców zarabiał 12 tys. zł. Jest to kwestia dyskusyjna, można mówić, że premier za mało zarabia. Chciałby aby zwrócono uwagę, że jesteśmy w Krajence, a nie w Warszawie. W dniu dzisiejszym upływa termin wypowiedzenia umów o pracę pracownikom Christanapolu, pracę straci ok. 120 osób. Czy jest to w porządku – nie wie. Na pewno nie jest to skromna propozycja. Radny prosił o rozważenie, czy podnoszenie tego wynagrodzenia jest zasadne.

Przewodniczący Rady, jako przedstawiciel wnioskodawców, powiedział, iż uważali, że zgodnie z przysłowiem „jaka praca, taka płaca”, przez ostatnie 2 lata praca Burmistrza była wyróżniająca ze względu na zaangażowanie, zdobywanie środków spoza budżetu, przez połowę roku pracę samodzielną bez zastępcy, na kończenie, kontynuowanie, rozpoczynanie nowych inwestycji, na szczególny wkład pracy wtedy kiedy było trudno. Był czas, że płynność finansowa gminy była zagrożona i starania Burmistrza doprowadziły do tego, że jednak możemy mówić o sukcesie. W związku z powyższym uważają ten wniosek za zasadny.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż budżet gminy to jest rzecz zamknięta. Jeżeli jest więcej na administrację i wynagrodzenia, tym mniej na inne rzeczy. To nie jest tak, że jeżeli nie udzielimy podwyżki, to te pieniądze trzeba będzie komuś oddać. Pieniądze zostaną w budżecie. Do proponowanej kwoty podwyżki dochodzą jeszcze składki ZUS, więc ta kwota jest o wiele większa. Za każdy miesiąc tej podwyżki można zrobić co najmniej 10m chodnika. Gdyby policzyć miesiące do końca kadencji można by wybudować chodnik na średniej długości ulicy w Krajence.

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy powiedział, iż jest mu wstyd za słowa radnego Matysiaka. Radnym jest przez 2 lata, 2 razy uchwalał budżet i nie wie jaka jest konstrukcja budżetu. Wystarczyło się zapoznać z budżetem, działami i paragrafami, jakie kwoty są przeznaczone na poszczególne działy. Takie manipulacyjne stwierdzenie, że jak da się komuś podwyżkę to zabierze się innym jest nie na miejscu, bo jest to przewidziane tylko i wyłącznie w dziale płace, a nie inwestycje. Jest na to pokrycie w budżecie. Nie tak dawno w grudniu – radny Matysiak nie glosował nad budżetem, ale nad wszystkimi innymi kwestiami, tj. jeżeli chodzi o zmianę budżetu, wieloletnia prognozę finansową, gdzie też to jest zawarte. – był na tak.

Radny Zbigniew Morgulec powiedział, iż należało zaznaczyć, że przez pół roku w gminie Krajenka nie było wiceburmistrza, burmistrz pracował za dwóch. Przez te pół roku gmina Krajenka zaoszczędziła ok. 60 tys. zł. Wynagrodzenie obecnego wiceburmistrza jest niższe o ok. 2 tys. zł w porównaniu do wynagrodzenia poprzednich wiceburmistrzów. Obecny Skarbnik także zarabia o ok. 2 tys. zł mniej niż poprzedni Skarbnik. Radny Matysiak pyta, czy zasadnym jest aby Burmistrz 7-8 tys. gminy zarabiał tyle, co premier Tusk. Pewnie nie. On się natomiast pyta, czy jest zasadne żeby ktoś w wieku 45 lat pobierał ok. 4,5 tys. zł emerytury, a pracownik służby więziennej w wieku 50 lat ok. 7 tys. zł emerytury miesięcznie.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż myśli, że na wstępie było za mało informacji. Od ustalenia wynagrodzenia zmienił się dodatek za długoletnia pracę o 1%, ponieważ Burmistrz miał w chwili ustalenia wynagrodzenia 19 lat pracy, jest 20. Na tym zamyka się wysługa lat liczona od pensji podstawowej – było 5600. Jest to 1120, które można dodać do pozostałych składników i wyliczyć pensję aktualną. Nie jest to tajemnicą. Rady różnie konstruują uchwały, podobnie wygląda uchwała w Jastrowiu. Kłopot jest taki, że trzeba sięgnąć do ustawy i zobaczyć od jakiej kwoty jest to liczone. Brakowało mu informacji o zarobkach innych samorządowców. Informacje o wynagrodzeniu znajdują się na BIP-ach, są to informacje publiczne. Jedynym samorządowcem, który sobie obniżył pensję w ubiegłym roku był już były Burmistrz Andrzej Jasiłek, natomiast po wyborach nowego Burmistrza w Okonku ustalono pensję w wysokości 9710. Jest to uchwała z lata 2012 roku. Uchwał szukał w BIP w latach 2010 i początek 2011 roku, ponieważ Rady zajmują się tematem wynagrodzenia na pierwszych sesjach. Nie wie, czy były ruchy płacowe po tamtym czasie. Na początku kadencji Burmistrz Wojtiuk zarabiał 10.247 zł brutto, Burmistrz Wysokiej 11.239 zł, Burmistrz Bratkowska w Wyrzysku 10.920 zł, Burmistrz w Białośliwiu 11240, w Miasteczku Kraj. 7960, Zakrzewo 8800, Lipka 8.215 ale tu nie zna stażu pracy Burmistrza. Dwa lata temu, po trudnej dyskusji ustalono pobory w wysokości 10.400 i w jego ocenie nie uwłacza to Burmistrzowi. Obojętnie kto będzie pełnił tę funkcję zawsze będzie to trudna decyzja. Gmina idzie pełna parą, przeszła z inwestycjami i są one kontynuowane – na tym polega kontynuacja samorządu. Jeżeli chodzi o czas podejmowania tej decyzji, to nie jest on najlepszy. Nie wie dlaczego Burmistrz tak długo pracował bez zastępcy, przy tylu inwestycjach. W jego ocenie dobrym terminem był wrzesień. Niedobrze się to wpisuje w nasze decyzje i w ogólny obraz sytuacji rynkowej i stąd jego głos. Gdyby pensja Burmistrza odstawała w którąkolwiek stronę rzeczywiście można by rozmawiać o tych sprawach. Nie czepia się złotówek, nie toczymy batalii o 100 zł. Czy to byłoby 100 zł, czy 1000 zł problem jest ten sam. O 100 zł szkoda by języka strzępić. Problem jest w istocie podnoszenia pensji, a nie o ile. Prawo pozwala na podniesienie wynagrodzenia, a Rada o tym zdecyduje.

Przewodniczący Rady powiedział, iż nie wyrażamy opinii o pracy innych burmistrzów, lecz naszego burmistrza. W opinii radnych wnioskodawców, jest ona wyróżniająca.

Radny Zbigniew Morgulec zadał pytanie radnemu Gniotowi, który mówił o tym, ile zarabiają Burmistrzowie sąsiednich gmin. Z racji tego, że był przewodniczącym rady poprzedniej kadencji zapytał ile wynosiło wynagrodzenie poprzedniego Burmistrza i czy było to wynagrodzenie maksymalne.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż kwoty nie pamięta, ale było to wynagrodzenie maksymalne. Nie miał żadnej wątpliwości w stosunku do tego samorządowca, ponieważ za nim szło 20 lat pracy samorządowej i wykonywał też tą ciężką prac, którą wykonuje obecny Burmistrz. O innych kwestiach nie będzie radnemu przypominał – mogą porozmawiać w przerwie.

Radny Adam Klaryński powiedział, iż jest to temat dyskusyjny, moment na podwyżkę będzie zawsze nieodpowiedni. Najgorsze są jednak porównania. Radny Piotr Gniot powiedział, iż poprzedni Burmistrz dostał maksymalną stawkę i radny się z nią zgodził, była ona bardzo dobra. Gdyby on w tamtym czasie był radnym i miał porównywać, to na pewno poprzedniemu Burmistrzowi nie dałby maksymalnej stawki – dałby te stawkę Burmistrzowi Kiteli, ponieważ Burmistrz Kitela robi różne inwestycje na terenie całej gminy – podkreśla: całej gminy, a Burmistrz Szczerbiak niestety pewne miejscowości omijał. Mieszkańcy poszczególnych sołectw nie widzieli grosza na swoim terenie. Uważa, że podwyżka bardziej należy się Burmistrzowi obecnemu niż poprzedniemu.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż to co powiedział, to zdanie Piotra Gniota. 2 czy 3 lata temu były zupełnie inne realia – nie cofajmy się, bo to są już historyczne rzeczy. Potwierdza, że tak było, ale mamy inne realia i nie ma co tego tematu bardziej rozciągać.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Radni oddali 9 głosów za podjęciem uchwały, 4 głosy przeciwko oraz 2 głosy wstrzymujące.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXVII/187/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad. 6.9.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Złotowskiego”.

Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/188/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Złotowskiego” – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad. 6.10.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały oraz wniosła do niego autopoprawki:

1)    Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 49.320 zł tytułem dotacji od powiatu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej,

2)    Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 39.000 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

3)    Dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu złotowskiego w formie pomocy dla j.s.t.

4)    Dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na upowszechnianiu i rozwoju sportu,

5)    Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

a)        Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Głubczynie w kwocie 20.000zł,

b)        Przebudowa nawierzchni przy zespole boisk sportowych Orlik w  kwocie 25.000zł,

c)        Koncepcja budowy instalacji do oczyszczania wód deszczowych w mieście Krajenka (dokumentacja) 40.000zł,

d)        Modernizacja oczyszczalni w kwocie 40.000zł,

6)    Zwiększono kwotę zadania „Zakup sprzętu mechanicznego” w rozdziale 60016 o 50.000zł,

7)    Zmniejszono kwotę zadania „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056 P w miejscowości Podróżna” w rozdziale 60016 o 150.000zł,

8)    Zmniejszono kwotę zadania „Infrastruktura sportowo-rekreacyjna” w rozdziale 92695 o 25.000zł,

9)    Zmniejszono kwotę zadania „Budowa przyłączy wodociągowych w Krajence” w rozdziale 90001 o 45.000zł,

10)  Zmniejszono kwotę zadania „Budowa przyłączy energetycznych do pompowni przydomowych” o 20.000zł,

11)  Zwiększono kwotę wydatków bieżących:

a)    rozdział 60016 kwota 58.000zł,

b)    rozdział 90003 kwota 42.000zł,

c)     rozdział 80195 kwota 6.650 zł,

12)  Zmniejszono kwotę wydatków bieżących:

a)    rozdział 90004 kwota 35.000zł,

b)    rozdział 75095 kwota 6.650 zł,

13)  Zmiana klasyfikacji budżetowej z działu 801 rozdziału 80104 Przedszkola na dział 801 rozdział 80105 Przedszkola specjalne w kwocie 110.162 zł tytułem dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w  Złotowie).

Radny Piotr Gniot pytał czego dotyczy rozdział 90003 w kwocie 42 tys. zł.

Skarbnik Gminy poinformowała, że dotyczy to Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence, który będzie realizował dwa zadania, jedno w ramach wydatków bieżących, drugie wydatków majątkowych. Jeżeli chodzi o Urząd, ruch jest tylko w związku z boiskiem Orlik o kwotę 6.650. Pozostałe przesunięcia dotyczą KZUP w Krajence.

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż interesuje go dział 616.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż dział 616 dotyczy dróg. Są to pewne nieprzewidziane zadania – remonty wykonywane przez KZUP. Przesunięcie jest dokonane w ramach budżetu KZUP.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały łącznie z przedłożonymi autopoprawkami.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/189/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Ad. 7

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady pytał o inwestycję prowadzaną przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich na ul. Domańskiego w Krajence, tj. czy inwestycja jest już zakończona, czy będą poprawki jeżeli chodzi o zjazdy do bloków. Pytają o to mieszkańcy.

Burmistrz podziękował za podjecie uchwały dotyczącej podwyższenia jego wynagrodzenia. Nie traktuje tego w kategorii podwyżki, bo jak powiedział radny Gniot, czy jest to 100 zł, czy 1000zł – jest to gest woli i docenienia wkładu pracy z jego strony na rzecz gminy wniósł. Sądzi, że duża cześć społeczeństwa jest zadowolona z jego działalności. Traktuje to w kategorii prestiżowej i emocjonalnej.

Burmistrz powiedział także, iż chciałby się odnieść do jednej kwestii poruszanej podczas posiedzenia Komisji Społecznej, chciałby odpowiedzieć precyzyjnie radnemu Najmowiczowi, który mówił o tym, że należałoby zrobić podwyżki również pracownikom administracji i obsługi w szkołach. W roku 2011 pracownicy administracji i obsługi we wszystkich szkołach otrzymali podwyżki w wysokości 11,23%, natomiast we wrześniu 2012 roku o kolejne 8,23%. Od czasu kiedy jest Burmistrzem wynagrodzenie wzrosło średnio o ok. 20%. Wynika z tego, że najpierw nie stawiał swojej osoby, a potem dopiero pozostałych osób. Nie ma wyliczeń jakie podwyżki nastąpiły w Komunalnym Zakładzie Użyteczności Publicznej ale tam również szeregowi pracownicy mieli znaczne regulacje płacowe. Radny może być o to spokojny. Zawsze będą to kwoty niewystarczające, każdy chciałby zarobić więcej, ale na pewno o tych ludziach myślał.

Burmistrz omówił także działania podejmowane w związku z ustawą „śmieciową”, w ramach Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Sprawa dotyczy wszystkich, ponieważ wkrótce może okazać się, że odbiór odpadów będzie kosztował drożej. Duża część mieszkańców, która ma podpisana umowy z Altvaterem już otrzymała informację o podwyżkach. Są one znaczne. Związek międzygminny obejmował 14 gmin, przystąpiła także gmina Okonek i 195 tys. mieszkańców plus mieszkańców gminy Okonek.  Daje to ponad 200 tys. mieszkańców. Podczas walnego zgromadzenia, które miało miejsce w grudniu został wyłoniony Zarząd, który się ukonstytuował. W dniu wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie walnego zgromadzenia, gdzie przyjęty został budżet Związku. Podczas uchwalania budżetu gminy na 2013 rok, w jednej z podziałek była zapisana kwota celowa dotycząca kwestii śmieciowych.  W ramach związku funkcjonuje ok. 45 tys. gospodarstw domowych. Do tych wszystkich osób, muszą być rozesłane pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dotyczące deklaracji ile osób zamieszkuje w danym gospodarstwie. Są to koszty, które musi ponosić Związek Międzygminny. Ponadto są koszty wynajmu pomieszczeń. Na dzień dzisiejszy jest zaplanowana kwota, która będzie dotyczyła również gminy Krajenka i refinansowania zadań związanych z przyszłym odbiorem nieczystości stałych. Pierwsze dochody pojawią się na przełomie września i października. Nowa ustawa śmieciowa będzie obowiązywać od lipca, wtedy będzie pierwszy odbiór odpadów i płatności. Zanim to nastąpi muszą trwać prace przygotowawcze. Gmina Krajenka stanowi na dzień dzisiejszy 4,03% mieszkańców objętych związkiem i w takim procencie będziemy musieli partycypować w kosztach organizacji związku. Opłata ma być jednorazowa i dotyczy tego roku. W kolejnych latach Związek ma się utrzymywać z opłat ponoszonych przez mieszkańców za śmieci.  Wyliczono, że wkład własny Gminy Krajenka w wysokości 4.03% wynosi 107 tys. zł. Wniesienie tego wkładu jest konieczne, wobec czego niezbędne będą korekty budżetu, ponieważ takiej kwoty w uchwale budżetowej nie mamy.

Burmistrz poinformował także o przygotowywaniu tegorocznych inwestycji. Pierwszy przetarg został ogłoszony na budowę sanitariatów w Domu Strażaka w Krajence. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel 75 tys. zł. W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert, których było 10. Najniższa oferta była złożona na kwotę 75.094 zł. Oferta jest wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel wobec powyższego przed zawarciem umowy z wykonawcą trzeba będzie zwołać sesję Rady w celu zwiększenia planu. Może się także okazać, że najniższa oferta jest złożona wadliwie, kolejna wynosi 79 924 zł.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż na poprzedniej sesji Burmistrz mówił, iż prawdopodobnie opłata będzie naliczana od osoby, w wysokości ok. 10 zł. Z dyskusji jaka wytworzyła się w mediach wynika, że wiele osób uważa, iż jest to krzywdzące dla rodzin wielodzietnych. W związku z tym, że w mieście produkuje się więcej odpadów, na wsiach odpady są kompostowane oraz stosuje się więcej produktów z własnej produkcji, proponuje się różnicowanie opłaty. Jeżeli dyskusja na ten temat jest na forum związku jeszcze możliwa prosi o zasygnalizowanie problemu. Uważa, że 10 zł za osobę, to stawka krzywdząca. Słyszała, że proponuje się w niektórych gminach opłaty od pojemnika segregowanych śmieci w wysokości 9 zł i 15 zł w przypadku braku segregacji. Radna prosiła aby rozważyć rozwiązania idące w tym kierunku na forum związku.

Burmistrz przypomniał, iż decyzję będą podejmowane większością głosów, m.in. przez 14 wójtów i burmistrzów, z których każdy ma coś do powiedzenia. W dniu wczorajszym zgromadzenie związku rozpoczęto z godzinnym opóźnieniem ze względów proceduralnych, ponieważ były wątpliwości, czy zostało zwołane w sposób odpowiedni, czy też nie. Na posiedzeniu panowała atmosfera pracy i zarząd musiał się mocno starać żeby zadość uczynić wszystkim oczekiwaniom wójtów i burmistrzów. Decyzje są jednak podejmowane kolegialnie, przez podniesienie ręki. Na posiedzeniu przedstawiano symulacje z 290 gmin, które już zaproponowały stawki. Najniższe propozycje to 3,8 za odpady sortowane i 5,6 za odpady niesegregowane, najwyższe odpowiednio 18 i 38 zł. Średnia z tych kwot to 10 zł za odpady sortowane i 15 zł za niesortowane. Będzie walczyć aby była to kwota jak najniższa ale na dzień dzisiejszy jest to tylko domniemane ustalenie kwoty. Cenę określi przetarg i oferty złożone przez firmy, które będą chciały z tego terenu odbierać odpady. Po przetargu zostanie wyłoniona firma. Jeżeli zaproponowana stawka będzie niezadowalająca można ogłosić kolejny przetarg. To czy związek międzygminny będzie miał na to czas jest inną kwestią. Związek Międzygminny nie przyjął jeszcze rozwiązań w sprawie sposobu naliczania opłaty, w związku z tym, że trwają prace nad ustawą śmieciową. Miało to być przyjęte do końca grudnia ale zostało przesunięte do końca stycznia. Dziś Senat ma głosować nad zmianami i nowymi regulacjami, które będą umożliwiały mieszany system rozliczeń. Nie wie w jakim kierunku pójdzie związek – czy to będzie od osoby, czy też od zużytej wody – zakłada się, że majętne osoby chętniej np. podlewają ogródek, a tym samym więcej zapłacić za śmieci, czy też od powierzchni mieszkania – gdzie zakłada się, że w domkach mieszkają osoby o wyższym statusie majątkowym. Przyjmując stawkę od osoby, można zakładać, że rodziny 5-6 osobowe, korzystające z pomocy społecznej nie będą w stanie płacić. Te niedobory będzie musiała pokrywać gmina. Trzeba będzie wrócić do kwestii podatków i te rzeczy odpowiednio regulować.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż ceny w przetargach to wielka niewiadoma. Obojętnie jaki będzie przyjęty system, będą próby jego ominięcia.  Celem ustawodawcy, który wprowadził przepisy jest spoowdowanie, że nie będzie się opłacało wywozić śmieci do lasu lub zakopywać i palić. Można założyć, że strumień śmieci się zwiększy. Ilość śmieci wywożona z terenu gminy jest znana, ponieważ na składowisku jest waga. Jemu osobiście brakuje informacji. Związek pilski powinien ogłosić w prasie, że na terenie jego działania śmieci będą selekcjonowane w gniazdach, albo indywidualnie. Chodzi o takie informacje, które trafią do przyszłych oferentów, czyli w jaki sposób związek planuje zorganizować segregację, jakie będą formy zachęty do segregacji śmieci. Brakuje informacji dla potencjalnego klienta jakie warunki postawi region pilski. Określenie na dziś ceny jest w jego ocenie niemożliwe.  Zakładając, że opłata będzie od głowy – kto to będzie weryfikował. Może to doprowadzić do totalnej migracji społeczeństwa w skali kraju. Czy deklaracje będą dotyczyły liczby osób zamieszkujących, czy też zameldowanych. Obowiązek meldunkowy ma poza tym zostać zlikwidowany za 2 lata, jest więc jest ciekawy kto sobie poradzi z tym systemem, kto będzie tego pilnował. Obecnie cena jest kwestią drugorzędną – będzie wynikała z przetargu, brak jest informacji ze strony związku pilskiego co planuje zafundować mieszkańcom. Dla niego jest to bezcenne, aby ludzie nareszcie przeczytali o tym informacje np. w Tygodniku Pilskim. W związku z tym, że związek obejmuje ponad 200 tys. mieszkańców oczekuje rozsądnej ceny, bo jest dużo potencjalnych klientów w systemie. Od 1 lipca gmina przejmuje odpady i ktoś będzie musiał za to zapłacić. Jeżeli związek pilski nie wyrobi się do 1 lipca to właścicielem śmieci stanie się gmina, to gmina zapłaci za te góry śmieci – miejmy nadzieję, ze nie powtórzy się Neapol. Jeżeli 30 czerwca dotychczas świadczący usługi zabiorą pojemniki, to w ogóle będzie masakra, a tego też nie można wykluczyć. Chciałby aby pilski region publicznie poinformował, jakie są oczekiwania wobec klienta i jakie stawiają warunki. Będzie to sygnał dla oferentów do czego się muszą przygotować i co ich czeka, żeby spełnić oczekiwania związku. W tej chwili rozmawiamy tylko o cenie, której wysokość jest totolotkiem. Jest w jego ocenie strata czasu. Oczekuje informacji o tym, jakie związek postawi przyszłym oferentom.

Burmistrz powiedział, iż wszystkie te uwagi są zasadne i frapują nie tylko radnego Piotra Gniota ale nas wszystkich. 12 lutego ma się odbyć walne zebranie na którym będą podejmowane decyzje i dyskusja na temat sposobu naliczania opłat. Chciałby uspokoić, ponieważ w uchwalonym budżecie jest zawarta kwota na promocję, czyli kampanię informacyjną, która będzie się odbywała razem z deklaracjami. Im więcej osób będzie płaciło, tym śmieci będą tańsze.  Od segregacji odpadów nie ma odwrotu. Tak się robi w całej Europie. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej i będziemy musieli ponosić koszty ochrony środowiska.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż chciałby podtrzymać swój wniosek z posiedzenia Komisji dotyczący azbestu. Burmistrz obiecał, że będzie lobbował za rozszerzeniem zachęt mających na celu zwiększenia wykorzystania dotacji za utylizację odpadów azbestowych. Za rok 2012 ze środków gminy wykorzystano tylko 2 tysiące, z przyznanych 10 tys. Można poszerzyć odpłatność np. za transport, czy wymianę pokrycia. Jego zdaniem należy dążyć do wykorzystania dotacji w pełni.

Burmistrz przypomniał, iż Rada udzieliła dotacji w wysokości 10 tys. zł, ale wielokrotność tej kwoty ma Starostwo dzięki umowie podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Mówiono o tym na sesji, były informacje w prasie, że taka możliwość jest. Temat był opisywany szeroko i ludzie, którzy czytali mogli te informacje pozyskać. Informacje były także w lokalnej gazecie. Informacja nie dotarła, albo rolnicy – bo to ich najczęściej dotyczy problem, nie chcieli skorzystać z dopłat. Burmistrz zachęcił sołtysów aby promowali tę ideę.

Radny Adam Klaryński powiedział, iż w roku 2013 dopłaty będą obejmowały także azbest już zdjęty z dachów i zmagazynowany. Kolejną zmiana jest wysokość dotacji, która będzie wynosiła 100%. Problemem są pieniądze, które trzeba wydać na nowy dach. Ludzie nie mają pieniędzy na nowe dachy. Chętnie by zdjęli azbest ale problemem są pieniądze. Jak wie – nieoficjalnie, wniosek Powiatu został pozytywnie zweryfikowany w Poznaniu, umowa nie jest jeszcze podpisana, składane są kolejne dokumenty. Wniosek musi być zweryfikowany na kolejnym poziomie, ma nadzieję, że określone warunki zostaną zaakceptowane i będzie można wyjść z propozycją do mieszkańców. Kampania informacyjna w prasie jest na obecnym etapie przedwczesna, można mówić jedynie o zamiarze.

Radny Piotr Gniot wyraził pogląd, aby dla zachęty dla pierwszych odważnych, pokryć koszty zdjęcia części dachu.

Radny Adam Klaryński wyjaśnił, iż taki zakres jest: zdjęcie, utylizacja, wywóz.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż materiał odnośnie działalności Burmistrza w okresie między sesjami radni dostali na sesji. Nie ma możliwości aby na sesji to przeczytać. Radny pytał, czy materiał ten jest dostępny przed sesją w formie elektronicznej. Prosił aby był on dostępny na posiedzeniu Komisji, byłby wówczas na sesję przygotowany.

Burmistrz powiedział, iż w informacji np. uwzględniono, że wczoraj uczestniczył  posiedzeniu związku międzygminnego. Gdyby materiały przygotowano tydzień wcześniej, tej informacji by tam nie było. Informacja obejmuje okres od sesji do sesji. Po każdej sesji informacja jest zamieszczana na BIP-ie, można poczytać i wrócić do sprawy podczas kolejnej sesji. Warto wcześniej zakomunikować, że oczekuje się wyjaśnień aby można było przygotować informację. Możemy również wrócić do odczytywania informacji.

Przewodniczący Rady powiedział, iż propozycja jest taka, aby wstępna informacja była przygotowana do posiedzeń Komisji, a na sesji jeżeli cos się wydarzy może zostać dopowiedziane.

Radny Zbigniew Morgulec powiedział, iż zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji Gospodarczej planem pracy na 2013 rok, dnia 29 stycznia 2013 roku Komisja Gospodarcza zapoznała się z parkiem maszynowym w Komunalnym Zakładzie Użyteczności Publicznej w Krajence. Radni otrzymali wykaz sprzętu znajdującego się w posiadaniu zakładu. W posiadaniu zakładu znajduje się ciągnik C-360, rok produkcji 1987r. ilość przepracowanych motogodzin około 23.000. Ciągnik wymaga kapitalnego remontu, którego koszt oszacowano na 9,5 tys. zł. Ponadto zakład posiada ciągnik John Deere z 1998r. Ciągnik jest złożony z 4 innych. W okresie ostatnich 4 lat koszty napraw wyniosły ok. 35 tys. zł. Ciągnik ten jest naprawiony ale dyrektor boi się nim wyjeżdżać do pracy, żeby znowu się nie zepsuł. Kolejny ciągnik C-335 jest sprawny ale nie można go podłączyć do żadnej z beczek. Zakład posiada także inny drobny sprzęt, w tym spycharko-ładowarkę Białoruś, która nie nadaje się do użytku. Rok jej produkcji to rok ok. 1977 – nie można tego z całą pewnością ustalić. Wizyta w KZUP była skutkiem informacji o problemach z jakimi boryka się zakład, a które dotarły do niego na początku stycznia tego roku. Można stwierdzić, że stan strategicznych maszyn takich jak ciągniki i spycharko-ładowrka jest zły, a wręcz tragiczny. Maszyny ze względu na swój długoletni okres intensywnego użytkowania są już w znacznym stopniu wyeksploatowane, a ewentualne naprawy przewyższaj korzyści wynikające z ich eksploatacji. KZUP jest obecnie zmuszony do świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych za pomocą wynajętego sprzętu.

Radny Zbigniew Morgulec przekazał również informację o uchwale Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. „janosikowego”, o której mówiły media kiedy jechał na sesję. Trybunał uznał, że „janosikowe” jest zgodne z Konstytucją.

Sesję Rady opuścił radny Bogdan Długosz, zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w obradach do 14.

Radna Elżbieta Smodis wnioskowała o zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu AGD.

Ad.8

Radny Marek Matysiak powiedział, iż w trakcie poprzedniej sesji radny Morgulec miał do niego zarzuty odnośnie donosów. Chciałby poinformować, że miał uwagi odnośnie podatków lokalnych, w związku z tym skierował pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dniu 7 grudnia otrzymał odpowiedź. Donosy składa się raczej do organów ścigania, natomiast RIO i Wojewoda są powołane po to aby ograniczyć radosna twórczość samorządów. Nie będzie czytał całego pisma, chciał aby RIO odniosło się do dwóch punktów. Pierwszy z nich: czy stawki muszą co roku podlegać podwyższeniu – tak było zapisane w projekcie uchwały – drugi punkt odnosił się do, jego zdaniem, niezgodności postępowania ze statutem przy uchwalaniu uchwały podatkowej. Radny odczytał: „Kolegium Izby nie zakwestionowało uchwały, ponieważ stawki w niej określone nie przekraczały górnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Użyte w uzasadnieniu do projektu uchwały wyrażenie stawki podatków i opłat lokalnych corocznie podlegają podwyższeniu na kolejny rok podatkowy, z tym, że nie mogą przekroczyć w 2013 roku stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów, może być odczytywane jako wieloznaczne i dotyczyć bądź stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, bądź uchwalanych przez organ samorządowy.” W przypadku drugiego punku RIO odpowiedziało, że: „Przedstawiony w piśmie stan faktyczny zestawiony z uregulowaniami statutu wskazuje, że przy podejmowaniu przedmiotowej uchwały uchybiono procedurze dotyczącej podejmowania uchwał a opisanej w odpowiednich postanowieniach statutu. Niemniej z protokołu przebiegu sesji można by posiąść wiedzę o przebiegu podejmowania przedmiotowej uchwały. Zwrócić należy uchwałę, iż radni winni być świadomi jakie w ich gminie obowiązują procedury podejmowania uchwał.”  Chodzi o to, że Burmistrz nie przedstawił projektu, tylko otrzymali czyste wykropkowane pola. Radni mogą zaproponować oczywiście stawki podatku ale żeby mogli to uczynić 5 radnych musi złożyć wniosek i pod takim wnioskiem się podpisać. Tego w tym przypadku nie było.

Sekretarz Gminy poinformował, iż zbiórka sprzętu AGD odbędzie się 9 lutego. Informacje o tym znajdują się na tablicach ogłoszeń. Odpady wielkogabarytowe będą zbierane w późniejszym terminie. Jeżeli chodzi o donos – zapytanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej – to nie pierwsze zapytanie, które złożył radny Matysiak. Wcześniej złożył zapytanie do nadzoru Wojewody odnośnie przekształcenia KZUP z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. W tym przypadku radny nie przedstawił odpowiedzi jaka dostał od Wojewody.

Przewodniczący Rady poinformował, że dyrekcja Gimnazjum zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe akcji charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych. Ustalono, że składka radnych wyniesie po 30 zł.

Edward Cuper mieszkaniec Krajenki zabrał głos w sprawie niszczejących pomieszczeń na ul. Mickiewicza w Krajence, do obejrzenia których zaprosił Komisję Gospodarczą.

Zdzisław Pasymowski – mieszkaniec Krajenki zawrócił się z pytaniem, czy Burmistrz planuje podwyżki dla urzędników, wnioskował o powrót do odczytywania informacji o działalności Burmistrza w okresie miedzy sesjami oraz postulował aby Burmistrz podjął działania zmierzające do przejęcia przez gminę szkoły średniej w Krajence. Prosił także o wspieranie szkoły funkcjonującej w nowej formie aby nie dopuścić do jej likwidacji.

Burmistrz poinformował, iż były również regulacje płacowe w Urzędzie. Zdzisław Pasymowski uczestniczył w sesji Rady Powiatu i słyszał jakie było jego stanowisko w sprawie ZSS. Wnioskował wówczas, aby nie włączać ZSS do Centrum. Nie można jednak podważać stanowiska Rady Powiatu, ponieważ to radni mają pełna wiedzę o finansach powiatu. Sytuacja ta jest trudna. Powiat będzie zaciągał kredyt konsolidacyjny do 2030 roku. Do oświaty dopłacają ok. 2 mln zł. Wszystko, co może w tej sprawie, to podnosi w rozmowach z władzami powiatu. O pewnych rzeczach nie można jednak mówić zbyt wcześnie. Osobiście jest z tego, co się stało jest niezadowolony.

Radna Bernadeta Kopeć odniosła się do wniosku aby wrócić do odczytywania informacji o działalności burmistrza. Kiedy informacja była czytana większość wyraźnie się nudziła i zajmowała rozmowami.

Ad. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:10 zamknął XXVII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                            Przewodniczący Rady