Protokół Nr XXVIII/2013

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 14 marca 2013 roku

w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka

 

Ad.1

Sesję o godz. 15:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                     - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Andrzej Szałek                  - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski       - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko            - Skarbnik Gminy,

5)    Ryszard Goławski  - Starosta Złotowski,

6)    Andrzej Pietrzak               - Radny Powiatu Złotowskiego.

 

Przewodniczący Rady przypomniał, iż sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

Ustalony został następujący porządek obrad:

 

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.    Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w Krajence w sprawach:

1)    udzielenia dotacji z budżetu gminy i miasta na prace konserwatorskie,

2)    udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa wielkopolskiego,

3)    udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu złotowskiego,

4)    zmian w budżecie gminy i miasta Krajenka na 2013 rok.

3.    Zamknięcie sesji.

 

Do ww. porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad.2.1.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy i miasta na prace konserwatorskie przedstawiła Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy.

Wniosek o dotację złożyła parafia w Głubczynie.

 

Starosta Złotowski poinformował, że powiat posiada w budżecie pewną kwotę na konserwację zabytków. Na najbliższej sesji rada powiatu będzie dokonywała podziału tych środków. Dla parafii w Głubczynie również przewidziano dotację w kwocie 15 tys. zł.

Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka powiedział, iż proboszcz będzie ubiegał się również o środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego oraz u konserwatora zabytków.

 

Radny Piotr Gniot pytał, czy znany jest koszt szacunkowy planowanych przez parafię działań.

 

Radna Joanna Wienke wyjaśniła, iż będzie to ok. 150 tys. zł.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie przeciwko, podjęła uchwałę Nr XXVIII/190/2013  w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy i miasta na prace konserwatorskie – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad.2.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa wielkopolskiego.

Burmistrz poinformował, iż zwrócił się do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  z wnioskiem o budowę sygnalizacji świetlnej przy szkole podstawowej w Skórce i w Krajence. W przypadku Skórki zadanie jest ujęte w planie wydatków na bieżący rok, realizacja projektu w Krajence została natomiast uzależniona od udzielenia przez gminę na ten cel pomocy finansowej. Proponuje przeznaczyć na ten cel 8 tys. zł.

Radny Marek Matysiak pytał, czy rzeczywiście środki mają być przeznaczone na sygnalizację przy ul. Bydgoskiej, a nie na ulicę Domańskiego.

Burmistrz potwierdził, iż chodzi o drogę 190 i przejście koło Szkoły Podstawowej.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/191/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla samorządu województwa wielkopolskiego – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Ad. 2.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu złotowskiego.

Burmistrz przypomniał, iż od wielu lat ubiegamy się o budowę drogi Paruszka – Podróżna. Na dzień dzisiejszy jest sporządzony projekt budowlany na odcinek od Podróżnej do Śmiardowa Kraj. We wrześniu podpisane zostało z powiatem porozumienie o współpracy oraz złożony wniosek do Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych, początkowo w proporcjach 30/70, potem 50/50. Zadanie zostało wpisane do budżetu powiatu na 2013 rok. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalna i znalazł się na 26 miejscu listy rankingowej. Na dofinansowanie inwestycji powiatowych przeznaczonych zostało 20 mln zł. Wsparcie na I etapie może uzyskać 13 zadań. W przypadku inwestycji znajdujących się na dalszych miejscach, wszystko będzie zależało od wyników przetargów. W ubiegłym roku podobnie było w przypadku inwestycji gminnej na ulicy Słowackiego, gdzie gmina ostatecznie uzyskała dofinansowanie. Burmistrz zadeklarował, iż będą ze Starostą zabiegać aby te środki otrzymać. Jest wola aby to zadanie realizować. Starosta zwrócił się do gminy z wnioskiem o dodatkowe 200 tys. zł na ten cel. On ze swojej strony prosi Radę o wyrażenie zgody, aby możliwe było rozpoczęcie tej inwestycji.

Starosta Złotowski powiedział, iż podjął możliwe działania aby zadanie zostało zrealizowane w bieżącym roku. Wyjaśnił, iż kredyt konsolidacyjny, który zaciągnął powiat nie zwiększa zadłużenia, a pozwoli na korzystanie z funduszy unijnych w latach 2014-2020.  Rozpoczęcie budowy drogi Podróżna – Dolnik daje możliwość pozyskania dodatkowych punktów przy kolejnych konkursach W latach następnych powiat zamierza koncentrować się na inwestycjach drogowych, ponieważ kwestie remontów szkół zostaną w tym roku zamknięte. Powiat nie pozostaje gminie dłużnym, czego przykładem jest przekazanie budynku po przychodni zdrowia. Pieniądze ze sprzedaży tej nieruchomości będą mogły wesprzeć realizację powiatowych inwestycji drogowych w gminie Krajenka.

Radny Powiatu Andrzej Pietrzak podziękował za zaproszenie na sesję i prosił o przychylne potraktowanie projektu uchwały. Ma nadzieję, że te pierwsze 10% wkładu gminy zakończy się finałem w Paruszce. Radny przypomniał, iż przy drodze powiatowej Paruszka – Podróżna mieszka 1/3 mieszkańców gminy Krajenka, którzy wiele lat czekali na rozpoczęcie tego zadania. Wierzy, że będzie to początek inwestycji, która zaowocuje dalszymi etapami.

Radna Joanna Wienke zapytała, dlaczego zdecydowano się na rozpoczęcie inwestycji od strony Podróżnej, a nie od Paruszki. Myśli, że odwrotne działania przyniosłyby efekty w postaci dodatkowych punktów. W Paruszce wykonano nowe skrzyżowanie i już podjęto pewne działania. Zadanie miałoby szanse na lepsze miejsce na liście.

Radny marek Matysiak pytał o całkowity koszt inwestycji. Gmina zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą miała współfinansować zadanie w wysokości 10%, tj. 170 tys. zł. Jeżeli koszt inwestycji wynosi 1,7 mln zł, to uchwała będzie niezgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy gminą a powiatem.

Radny Piotr Gniot pytał, czy powiat odwoływał się od oceny wniosku, czy zdaniem wnioskodawców projekt został właściwie oceniony. W obecnej sytuacji, zdaniem radnego, szanse na dofinansowanie są czysto teoretyczne. Był także zdziwiony, że projekt nie wszedł do realizacji.

Starosta wyjaśnił, iż również był zdziwiony wynikami oceny i tego, że zadanie spadło tak daleko. W pierwszym podejściu było to miejsce 13. Mimo tego powiat chce zadanie realizować i pilnować aby dofinansowanie dostać. Wysokość dofinansowania gminy nie jest zgodna z podjętą uchwałą, jednak obecnie trwają dyskusje dotyczące podjęcia działań. Chciałby aby tak było na etapie końcowym. Jeżeli chodzi o miejsce rozpoczęcia inwestycji, to radna Joanna Wienke jest w błędzie, ponieważ gdyby rozpoczęto od strony Paruszki nie byłoby kontynuacji zadania, ponieważ nie liczy się to co zostało wykonane na drogach wojewódzkich i gminnych. Więcej punktów uzyskano rozpoczynając inwestycję od strony  Podróżnej ze względu na kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa: jest tam szkoła, kaplica, wyjazd samochodu straży pożarnej.

Radna Joanna Wienke stała na stanowisku, że w przypadku wykonania drogi wojewódzkiej byłaby to kontynuacja ciągu komunikacyjnego.

Starosta wyjaśnił, iż nie jest to kontynuacja w rozumieniu programu.

Skarbnik Gminy Małgorzata Krasko przypomniała, iż uchwała z ubiegłego roku miała charakter intencyjny. Dopiero uchwała o udzieleniu pomocy daje podstawę do przekazania środków finansowych.

Dariusz Kurcin pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ds. dróg powiedział, iż był współtwórcą wniosku.  Tworząc projekt brano pod uwagę wiele aspektów. W przypadku rozpoczęcia inwestycji od wsi podróżna pozyskano punkty za rozwój przemysłu – kurniki w Śmiardowie Kraj. i planowane chodniki, które poprawią bezpieczeństwo oraz rozwój infrastruktury. Jest tam kościół i szkoła. Brano pod uwagę także liczbę wypadków na drogach wojewódzkich. Wniosek w pierwszym rozdaniu był oceniony wyżej.

Radny Piotr Gniot pytał, czy zwiększenie kwoty finansowania wiąże się ściśle z ograniczeniem finansowania na budowę remizy w Podróżnej. Ponadto w Podróżnej są już leciwe wodociągi. Radny był zainteresowany, czy nie będzie kolizji w przypadku ich wymiany w przyszłości i zastanawiał się, czy wymiana wodociągu nie powinna odbywać się równolegle z planowaną inwestycja drogową.

Burmistrz powiedział, iż gmina otrzymała dotację w wysokości 187 tys. zł na przebudowę dróg gminnych w Podróżnej i Łońsku. Plan na remizę wynosił 250 tys. zł. Rozmawiał na ten temat z działaczami i wyjaśnił, że w pierwszej kolejności muszą być budowane drogi, potem infrastruktura strażacka. W przypadku oszczędności przetargowych i po sporządzeniu sprawozdań plan za zgodą Rady będzie można przywrócić. Jeżeli chodzi o wodociągi, planowana jest rozbudowa sieci od Śmiardowa Krajeńskiego w kierunku Podróżnej. W tym roku będzie wykonany odcinek do bloków, potem dalej. Pozwoli to na obniżenie liczby hydroforni w gminie. Pieniędzy na wymianę sieci wodociągowej w Podróżnej nie ma.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 13 głosami za i przy 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę Nr XXVIII/192/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu złotowskiego – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad.2.4.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta na 2013 rok oraz wniosła do niego autopoprawki:

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 262.400 zł, w tym 187.500 zł w związku z dotacją udzielona przez samorząd województwa wielkopolskiego na realizacje zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łońsko i Podróżna”. Wydatki zwiększono o kwotę 505.804 zł, z tego wydatki majątkowe 443.404 zł, w tym nowe zadanie „„Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łońsko i Podróżna” w kwocie 378.530 zł. W wydatkach majątkowych zmniejszono plan na realizację zadania „Budowa remizy w Podróżnej” o kwotę 191.030 zł.

Dokonano również zwiększenia dotacji o 4.500zł i zmieniono nazwy zadań inwestycyjnych:

- z „Zagospodarowanie placu im. Jana Pawła II w Krajence” na „Przebudowa ścieżek spacerowych na placu im. Jana Pawła II”

- z „Przebudowa biblioteki w Krajence” na „Przebudowa budynku ul. Szkolna 2  w Krajence”.

Przesunięcia były możliwe dzięki oszczędnościom i nie zaciąganiu kredytów w maksymalnych wysokościach, w wyniku czego uzyskano nadwyżkę . Wprowadzone autopoprawki powodują zmiany także w załącznikach dot. dotacji i wydatków majątkowych.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż udział gminy w zadaniu dotyczącym przebudowy dróg dojazdowych do pól jest wyższy niż 50%. Radny pytał, czy na bieżący rok ustalone zostały takie zasady dofinansowania, czy też planowany jest większy zakres robót.

Burmistrz wyjaśnił, iż zgodnie z umowa podpisywaną z Urzędem Marszałkowskim, dofinansowanie może wynosić do 90% kosztów inwestycji. Za otrzymane pieniądze można zrobić 1 drogę z dofinansowaniem maksymalnych lub 2 drogi z mniejszym. W tym przypadku oszczędności przetargowe pozostają po stronie gminy.

Radny Piotr Gniot wyraził swoje obawy związane ze zmniejszeniem planu wydatków na budowę remizy w Podróżnej. Działanie takie oznacza, że do czerwca nie będzie mógł zostać ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji, a potem będzie już zbyt późno. W jego ocenie zmniejszenie planu spowoduje, że inwestycja ta w roku bieżącym nie będzie realizowana.

Burmistrz przypomniał, iż w roku 2012 wykonano więcej inwestycji niż planowano. Zadanie nie zostało wykreślone i jeżeli będą oszczędności poprze targowe i nadwyżki, plan będzie mógł zostać przywrócony. Z jego punktu widzenia, nie ma zagrożenia.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż obecny rok minie i zadanie nie zostanie zrobione. Był pewien, że w tym roku inwestycja będzie zrealizowana.

Skarbnik Gminy wyraziła pogląd, iż korzystniej jest wydawać środki na zadania, które są dofinansowane z zewnątrz.

Radny Bogdan Długosz pytał, jaka drogę do gruntów rolnych w Łońsku będzie przebudowywana. Jego zdaniem korzystniej byłoby przedłużyć już wykonany asfalt na odcinku, który już został utwardzony. Odcinek ten jest bardzo zniszczony.

Burmistrz wyjaśnił, iż będzie to droga od skrzyżowania do drogi powiatowej. Droga o której mówił radny już jest utwardzona, a zniszczenia zostaną naprawione w okresie wiosennym. Gmina zakupiła 1220 ton kruszywa, które posłuży do poprawy stanu dróg gruntowych. Generalnie większość dróg gruntowych jest w złym stanie, w trakcie roztopów telefony w gminie dzwonią bez przerwy. W następnych latach będą składane kolejne wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i ma nadzieję, że stan tych dróg będzie ulegał stopniowej poprawie. Nie ma jednak możliwości zadowolenia wszystkich.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż zmniejszono plan o 106 tys. zł na budowę wodociągu na ul. Szkolnej. Radny pytał, czy oznacza to rezygnację z realizacji zadania.

Burmistrz wyjaśnił, iż plan zmniejszono na dzień dzisiejszy, środki mogą zostać przywrócone.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XXVIII/193/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 3

Przed zamknięciem obrad Starosta Złotowski podziękował za podjęcie uchwały w sprawie wsparcia inwestycji powiatowej oraz

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:00 zamknął XXVIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                       Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                   Przewodniczący Rady