Protokół Nr XXIX/2013

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 28 marca 2013 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence.

 

Ad.1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu. Nieobecny radny Jakub Niedźwiecki.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Andrzej Szałek                    - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko               - Skarbnik Gminy,

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu dzisiejszym wpłynął projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 stycznia 2013 roku dotyczącej wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Przewodniczący wnioskował o wprowadzenie go do porządku obrad, jako punktu 9.1. oraz zmianę kolejności następnych projektów uchwał. Wniosek powyższy został przyjęty 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Krajence za 2012 rok.

7.     Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Krajenka za rok 2012.

8.     Rozpatrzenie sprawozdań z działalności w roku 2012:

1)    Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

2)    Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

3)    Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence,

4)    Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

9.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    uchylenia uchwały Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 stycznia 2013 roku,

2)    przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn dla działek nr 6/74, 6/75, 6/76, 6/77, 6/46, 6/47, 6/48, 6/49, 6/60, 6/61, 6/62, 6/63,

3)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka dla działki nr 116/1,

4)    nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy i Miasta Krajenka odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na działkach nr ew. 82/3, 124/5 obręb Żeleźnica, 297/8, 297/14, 297/15, 297/16, 297/17, 297/18, 297/19, 297/6, 297/28, 297/27, 297/25, 374/24, 374/23, 374/1, 374/2, 298/5 obręb Paruszka w Gminie Krajenka,

5)    nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych,

6)    wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

7)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2012-2025,

8)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Doszedł radny Jakub Niedźwiecki zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

Ad. 3

Protokóły sesji Rady Miejskiej w Krajence odbyte w dniach 31 stycznia i 14 marca 2013 roku zostały przyjęte bez uwag.

Ad.4

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Radni nie wnieśli do niej uwag.

Na piśmie złożona została także informacja o realizacji uchwał Rady podjętych podczas sesji odbytych w dniach 31 stycznia i 14 marca 2013 roku – stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do złożonej informacji radni nie wnieśli uwag.

Ad. 5

Radni nie wnieśli w tym punkcie uwag.

Ad.6

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Krajence za 2012 rok złożył Jacek Jutrzenka Trzebiatowski Komendant Komisariatu Policji w Krajence. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Komendant apelował również do władz gminy o rozbudowę monitoringu w mieście oraz podziękował Burmistrzowi za wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w formie płatnych patroli policji podczas imprez organizowanych na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

Radny Marek Matysiak pytał, czy komendant uważa, że ograniczenie prędkości do 40 km/godz. na ulicy Domańskiego jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Została tam wybudowana nowa droga, jest nowa nawierzchnia, zrobiono piękne chodniki, droga jest prosta jak strzała. Wprowadzono ograniczenie do 40 km/godz. Radny pytał, czy nie jest to zrobione po to, żeby wyciągać z kieszeni kierowców pieniądze i ratować budżet, czy to ograniczenie ze względów bezpieczeństwa jest w ocenie komendanta potrzebne na tym odcinku drogi.

Komendant wyjaśnił, iż droga jest wojewódzka i zarządza nią Rejon Dróg Wojewódzkich. W sprawach bezpieczeństwa jest powołana komisja przy Staroście Złotowskim. Komisariat w Krajence nie zajmował w tej sprawie żadnego stanowiska. Były w tej sprawie wnioski mieszkańców kierowane do Komendy w Złotowie, Wydziału Ruchu Drogowego oraz do Komisji ds. zarządzania ruchem. Widocznie uznali wnioski za zasadne. Można to zmienić.

Radny Piotr Gniot prosił o informacje w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na Komendanta Powiatowego Policji, tj. kto i od kiedy obejmie stanowisko. Radny prosił także o przybliżenie tematu wzrostu przestępczości wśród nieletnich oraz zagadnień związanych z przestępstwami narkotykowymi, tj. czy było to przenoszenie, spożywanie, posiadanie, czy uprawa, z czym mieliśmy do czynienia na terenie gminy.

Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka powiedział, iż uważa, że pytanie skierowane do komendanta odnoszące się do ograniczenia prędkości na ulicy Domańskiego zostało źle zaadresowane, ponieważ to nie policja decydowała o tym, że takie ograniczenie ma miejsce. Generalnie w terenie zabudowanym obowiązuje prędkość do 50 km/godz. Na etapie budowy tej drogi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich musiał przygotować projekt, który był poddawany ocenie również przez służby ochrony środowiska. Pierwotnie proponowano aby zbudować na tym odcinku ok. 1 km ekranów, których celem byłoby ograniczenie hałasu. Taka opinia wpłynęła do gminy, była również opinia SANEPIDU, gdzie nie wnoszono uwag do projektu. Niemniej, zgodnie z normami hałasu aby zachować się zgodnie z prawem, trzeba było wprowadzić ograniczenie do 40 km/godz. W międzyczasie zmieniły się normy hałasu z 40db do 50-55db. Rozmawiał o tej sprawie z Benedyktem Stefankiewiczem oraz wicedyrektorem WZDW w Poznaniu, żeby rozważyli możliwość zdjęcia tych znaków ograniczających prędkość do 40km/godz. z tego względu, że zmieniły się przepisy w zakresie norm hałasu. Nie było zamiarem policji wprowadzanie tych ograniczeń po tylko aby od ludzi wyciągać pieniądze.

Komendant wyjaśnił, że jeżeli chodzi o przestępstwa narkotykowe, w roku 2012 wszczęto 10 postępowań, stwierdzono 38 czynów. Ujawniono 2 dorosłych podejrzanych i 8 sprawców nieletnich. Było to głównie posiadanie środków odurzających, nie tylko w małych ilościach – były także ilości handlowe. Nieletni popełnili 64 czyny, co dało w ogólnej liczbie przestępstw 27%. Sprawcy nieletni stanowili 32% wszystkich sprawców. Nieletni dokonali 5 kradzieży cudzych rzeczy, kradzieży z włamaniem, byli sprawcami 3 uszczerbków na zdrowiu, dopuścili się 9 czynów uszkodzenia mienia oraz 36 czynów z zakresu przestępstw narkotykowych. Podobna tendencja utrzymuje się od kilku lat i jest związana z posiadaniem środków odurzających. Nowy komendant powiatowy będzie przejmował jednostkę od 2 do 10 kwietnia. Komendant pochodzi z Koła.

Radna Joanna Wienke pytała, czy w statystykach zawarte są wszystkie czyny, także które wykryła policja pilska w Skórce.

Komendant wyjaśnił, iż czyny te, o ile były prowadzone przez policję w Pile, są w statystykach policji pilskiej. Mogły być to sprawy wielowątkowe, dotyczące nie tylko Skórki.

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż zatrważające jest to, że narkotyki są wśród młodzieży i pytał jaki wiek wchodzi w grę. Radny pytał także o  wiek sprawców rozboi oraz, czy wśród tej młodzieży są wychowankowie MOS-u.

Komendant wyjaśnił, iż są to również wychowankowie MOS-u, nie podaje tych statystyk celowo aby nie dochodziło do nieporozumień. Były czyny dokonywane przez osoby z MOS-u oraz na terenie MOS-u. Wiek sprawców jest coraz niższy. Środki odurzające posiadają i zażywają osoby już w wieku 14-15 lat, dokonują także kradzieży. Czynów karalnych dokonują coraz młodsi sprawcy, w związku z tym są pomysły aby obniżyć wiek karalności.

Informację przyjęto do wiadomości.

Ad. 7

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Krajenka za rok 2012 złożył Jacek Baranowski Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej w Krajence. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Radna Joanna Wienke zwróciła uwagę na omyłkowe wpisanie do sprawozdania w ramach potrzeb jednostek  jednego zera za dużo na budowę boksu garażowego dla OSP Podróżna.

Komendant Jacek Baranowski wyjaśnił, iż jest to błąd pisarski. Plan wynosił 250 tys. zł, wie, że na dzień dzisiejszy środki te są mniejsze. Podziękował również za środki przekazane strażakom.

Radny Piotr Gniot prosił o poinformowanie zebranych na temat zmian w zakresie działania numeru 112.

Komendant Jacek Baranowski wyjaśnił, iż od dnia 27 marca br. telefon alarmowy 112 jest obsługiwany przez stanowisko w Poznaniu i stamtąd zgłoszenia będą kierowane do Złotowa. W przypadku potrzeby podjęcia szybszego działania należy dzwonić pod tradycyjne numery alarmowe, już wcześniej znane mieszkańcom. Komendant poinformował również o działaniach prewencyjnych podejmowanych w celu uniknięcia pożarów kominów. Mieszkańcy nie są świadomi istniejącego obowiązku sprawdzania raz do roku stanu technicznego kominów przez uprawnione podmioty i posiadania dokumentu potwierdzającego wykonanie tej czynności. Ponadto kominy muszą być czyszczone raz na kwartał. Czyszczenia może dokonać osoba posiadająca umiejętności w tym zakresie, także właściciel nieruchomości.

Radny Jakub Niedźwiecki zwrócił uwagę na część finansową sprawozdania, gdzie zabrakło rozdziału środków na poszczególne jednostki.

Komendant Jacek Baranowski poinformował, iż podział środków na poszczególne jednostki jest dokonywany, ale przyjęto zasadę, że pieniądze są kierowane tam, gdzie jest taka potrzeba. Najwięcej środków trafia do jednostki w Krajence, gdzie jest największy budynek oraz najwięcej wyjazdów do zdarzeń – ok. 120 tys. zł. Do Podróżnej trafia 18-19 tys. zł, Augustowa ok. 20 tys. zł i 3 do Śmiardowa Kraj.

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

Ad. 8

Sprawozdania z działalności

1)    Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

2)    Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

3)    Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence,

4)    Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence

zostały złożone na piśmie i stanowią odpowiednio załączniki nr 8, 9, 10 i 11 do nin. protokołu.

Do ich treści nie wniesiono uwag i przyjęto do wiadomości.

 

Ad.9.1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 stycznia 2013 roku, dotyczący zmiany wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że miał w tej sprawie wątpliwości dlatego skonsultował je z profesorem Markiem Szewczykiem – konsultantem WOKISS-u, wykładowca prawa samorządowego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, który stwierdził, że Burmistrz może nie skorzystać z przywileju jaki daje mu uchwała i nie ma z tego tytułu żadnych sankcji. Jednak dla porządku legislacyjnego, aby pewne rzeczy pozamykać, projekt ten wpłynął żeby nie było żadnych niedomówień.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż jest również za porządkiem legislacyjnym, można to było załatwić innymi drogami i dawno temu, zakłada że wszyscy będą za uchyleniem tej uchwały. Radny pytał, czy powrót do poprzedniej uchwały będzie automatyczny, czy też powstanie jakieś pustkowie. Poprzednia uchwała została uchylona z chwilą podjęcia nowej, czy Burmistrz nie pozostanie bez wynagrodzenia.

 

Sekretarz wyjaśnił, że takie obawy można by było podnosić jeżeli uchwała podjęta 31 stycznia 2013 roku uchylałaby uchwałę poprzednią. Ona nie uchylała uchwały poprzedniej tylko wnosiła zmiany do uchwały poprzedniej w § 1. W związku z tym, że projekt dotyczy uchylenia zmiany, będzie przywrócona w całkowitym brzmieniu uchwała pierwotna ze stycznia 2011 roku.

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Oddano 7 głosów za, przeciwko 0 głosów i 8 głosów wstrzymujących.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXIX/194/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 stycznia 2013 roku – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn dla działek nr 6/74, 6/75, 6/76, 6/77, 6/46, 6/47, 6/48, 6/49, 6/60, 6/61, 6/62, 6/63.

Przewodniczący Rady poinformował, że stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały były jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/195/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn dla działek nr 6/74, 6/75, 6/76, 6/77, 6/46, 6/47, 6/48, 6/49, 6/60, 6/61, 6/62, 6/63 – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.3

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka dla działki nr 116/1.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały były jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/196/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka dla działki nr 116/1 - – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

 

Ad.9.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy i Miasta Krajenka odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na działkach nr ew. 82/3, 124/5 obręb Żeleźnica, 297/8, 297/14, 297/15, 297/16, 297/17, 297/18, 297/19, 297/6, 297/28, 297/27, 297/25, 374/24, 374/23, 374/1, 374/2, 298/5 obręb Paruszka w Gminie Krajenka

 

Przewodniczący Rady poinformował, że stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały były jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/197/2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy i Miasta Krajenka odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na działkach nr ew. 82/3, 124/5 obręb Żeleźnica, 297/8, 297/14, 297/15, 297/16, 297/17, 297/18, 297/19, 297/6, 297/28, 297/27, 297/25, 374/24, 374/23, 374/1, 374/2, 298/5 obręb Paruszka w Gminie Krajenka – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

 

Ad.9.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały były jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/198/2013 w sprawie  nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

 

Ad.9.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Stanowiska Komisji w tej sprawie były następujące:

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za,

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za

Komisja Społeczna – 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący.

 

Radny Marek Matysiak powiedział, iż ma mieszane odczucia odnośnie tej uchwały, ponieważ zgodnie z zasadami demokracji te pieniądze i decyzje powinny spływać na najniższy szczebel. W tym przypadku nie jest to najlepsze rozwiązanie. Na posiedzeniu komisji Społecznej usłyszał, że sołtysi też nie byli jednogłośni w tej kwestii. Wie też, że są problemy wśród mieszkańców co do podziału tych pieniędzy. Chciałby też zwrócić uwagę, że te pieniądze podzielone na wszystkie miejscowości stanowią ułamek kwoty, która mogłaby być wykorzystana w całości. Wioska za te pieniądze niewiele może zrobić: w jednej wiosce kupią jakiś wyparzacz, w innej zrobią imprezę integracyjną. Gmina wydaje na to 180 tys. zł. Gdyby te 180 tys. zł wykorzystać w jednej miejscowości można zrobić cos naprawdę konkretnego. Co roku można coś zrobić w innej miejscowości. Mając 180 tys. można by się ubiegać prawie o 0,5 mln zł z funduszy unijnych. Wchodzimy w nową perspektywę finansową ale żeby skorzystać z tych środków trzeba mieć własne pieniądze. W tej sytuacji jest to właściwie takie „ścibolenie” nie wykorzystanie efektywnie pieniędzy. Żeby osiągnąć sukces nie tylko na polu militarnym należy koncentrować środki na danym odcinku. Myśli, że to się sprawdzi również na polu cywilnym a nie tylko wojskowym.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż traktuje fundusz sołecki jako akademie samorządności, a potrzeby wsi są wielkie, szczególnie jeśli chodzi o drogi.

 

Radna Joanna Wienke prosiła o umożliwienie wypowiedzenia się w tej sprawie przedstawicielowi sołtysów. Są to pieniądze, którymi sołtysi muszą się zająć i zadbać o ich właściwe wykorzystanie.

 

Radni nie wnieśli sprzeciwu.

 

Franciszek Rutkowski – sołtys Krajenki powiedział, iż sołtysi już swoja opinię wyrazili. On przychyla się do stanowiska radnego Matysiaka. Te 180 tys. zł pozwoliłyby na wykonanie jakiegoś konkretnego odcinka drogi. Jeżeli on dostanie 5 tys. zł – niczego nie zrobi.

 

Ewa Chromiec – sołtys Głubczyna powiedziała, iż w Głubczynie przez ostatnie 2 lata zrobiono bardzo dużo za środki z funduszu sołeckiego. W ubiegłym roku i w tym planują duże inwestycje. Bez funduszu i tych 19 tys. zł wieś nie jest w stanie zrobić nic, nawet nie miałaby za co nawet skosić trawy. Drogi są nie tylko na wsi, mieszkańcy chcą widzieć wieś nie tylko jako drogę. Głubczyn ma większą kwotę, więc jakąś cześć może przeznaczyć na drogi ale nie całość, bo wtedy tracą wszystko.

 

Radny Zbigniew Morgulec powiedział, iż w tej sprawie przychyla się do stanowiska sołtysa sołectwa Głubczyn. W Śmiardowie Kraj, w jego ocenie te pieniądze są spożytkowane we właściwy sposób, ponieważ te środki starają się dołożyć jako wkład do budowy placu wiejskiego. Łączenie tych pieniędzy żeby cos wykonać w roku  w jednej wsi, w kolejnym roku w następnej – wątpi aby mieszkańcy jakiegoś sołectwa zrozumieli taką sytuację, że u nich inwestycja będzie za 15 czy 14 lat. Jednio dostaliby dzisiaj, inni czekali 15 lat.

Jan Babut sołtys Skórki powiedział, iż podziela zdanie sołtysa z Głubczyna. Ma jednak propozycję, aby była większa współpraca między Radą Sołecką a Urzędem przy wykorzystaniu środków. Jeżeli rada przeznaczy środki na jakieś zadanie, resztę powinien dołożyć Urząd Gminy i Miasta. Na razie tego nie ma, a w ten sposób osiągnęlibyśmy więcej.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż ciągle rozmawiamy o tych samych pieniądzach, które znajdują się w budżecie. W tej chwili rada podejmuje decyzję w sprawie wydzielenia środków na rok 2014. Zysk z funduszu sołeckiego to dofinansowanie na poziomie 20% , co daje około 36 tys. zł, których gmina nie miałaby gdyby fundusz nie został wydzielony. Jeżeli dziś decyzja Rada byłaby negatywna, to żadne z sołectw nie będzie miało dostępu do funduszu soleckiego. Nie można traktować tego wybiórczo: komu się chce, a komu się nie chce. Nic złego się jednak nie stanie, jeżeli po podjęciu uchwały o wydzieleniu funduszu sołeckiego, poszczególne sołectwa nie mające pomysłu nie złożą wniosku. Pieniądze te pozostaną w budżecie. Założenie czysto teoretyczne, że 180 tys. zł przekażemy dzisiaj aplikując o środki Unii Europejskiej, faktycznie możemy doliczyć się kwoty ok. 0,5 mln zł. Byłby skłonny połączyć te środki na zakup równiarki, ponieważ zakładając 2 krotne równanie dróg żużlowych w roku i wykonanie tego zadania we własnym zakresie byłoby opłacalne. Byłby to zakup dla wszystkich 16 sołectw. Nie chciałby jednak tą uchwałą ograniczyć aktywności sołectw bo za małe pieniądze aktywujemy całe środowiska wiejskie.

 

Projekt uchwały Przewodniczący rady poddał pod głosowanie. Oddano 14 głosów za podjęciem uchwały, 1 głos przeciwko oraz 0 głosów wstrzymujących.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXIX/199/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 9.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025.

 

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy wniosła do projektu uchwały autopoprawki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Krajenka dokonano zmiany wynikające z nowego wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Nie ulega zmianie uzasadnienie do projektu uchwały, zmianie ulega załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie.

Zmiany są następujące:

1)    Dochody ogółem wynoszą 28.645.601 zł,

2)    Wydatki ogółem – 28.485.005zł,

3)    Wydatki majątkowe wzrosły o 2721 zł, poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 820 zł w związku z realizacja zadania „Przebudowa ścieżek spacerowych na placu im. Jana Pawła II”,

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.750 zł w związku z realizacją zadania „Szlakiem Księżnej Anny”,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 171 zł w związku z realizacją w roku 2012 zadania „Budowa oświetlenia w Śmiardowie Kraj.”

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 620 zł w związku z realizacją w roku 2012 zadania „ rekreacja w Dolniku – wyposażenia obiektu rekreacyjnego”.

4)    Zwiększenie planu dochodów bieżących w związku ze sprzedażą mienia ruchomego będącego na wyposażeniu KZUP w Krajence o kwotę 32.500 zł oraz o tą samą Kwotę wydatków z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg.

5)    Dokonano zwiększenia o kwotę 2.721 w związku ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zwracanych do budżetu państwa na podstawie decyzji MGOPS o zwrocie tych świadczeń.

6)    Dokonano także innych przesunięć np. w ramach rozdziału 92601 – obiekty sportowe, w budżecie gimnazjum wyodrębniono środki w kwocie 60 tys. zł na remonty bieżące w celu złożenia wniosku o środki z rezerwy oświatowej budżetu państwa.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 34.311 przedsięwzięcia „Twoja szansa – nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Krajenka”

Zmianie uległy także nazwy niektórych zadań.

Kwoty wynikające ze zmian w budżecie przeniesiono do WPF.

Zaktualizowano także stan zadłużenia gminy. W dniu dzisiejszym nastąpiła aktualizacja programu BESTI@ i w związku z tym wskaźników zadłużenia. Kwoty zadłużenia nie uległy zmianie natomiast występują różnice wynikające z zaokrągleń. Różnice te dotyczą setnych procenta. Na dzień 29 marca zapowiadana jest kolejna aktualizacja programu.

 

Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/200/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025 z autopoprawkami – która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.8.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok.

Przewodniczący Rady poinformował, iż stanowiska Komisji były w tej sprawie następujące:

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za,

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za

Komisja Społeczna – 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący.

 

Skarbnik Gminy poinformował, iż wnosi o wprowadzenie do projektu uchwały autopoprawek, które omówiła przy omawianiu poprzedniego projektu uchwały. Ponadto zmianie uległa nazwa zadania nr 24 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 30 Stycznia w Krajence. Kwota na to zadanie nie ulega zmianie.

 

Radny Piotr Gniot pytał o nowe zadanie Modernizacja ul. 1 Maja w Krajence, nie jest przeciwko temu aby ją zrobić, ale czym się kierowano wybierając tę ulicę, ponieważ ulica Krótka jest w dużo gorszym stanie, o czym wielokrotnie informował. Chodzi mu generalnie o kolejność.

 

Burmistrz powiedział, że jeżeli chodzi o tamten rejon miasta zrobiono przymiarki pod kątem, ile każda z ulic mogłaby kosztować. Rzeczywiście w najgorszym stanie jest ulica Krótka i jest przekonany, że jeszcze w tym roku lub kolejnym samorząd przystąpi do modernizacji tej drogi. Na ulicy 1 Maja został położony wodociąg i dlatego warto to wykonać w takiej kolejności. Będą zapowiadane przez Starostę ekipy przeszkolonych bezrobotnych, które miałyby kłaść chodniki w Gminie Krajenka. Kursy te ruszą w kwietniu lub później, będzie to uzależnione od umów podpisanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Po szkoleniach będzie można do tego zadania przystąpić. Żeby nie tracić czasu warto zrobić coś, co można wykonać tu i teraz. Zadanie, które było zapisane kwotą 150 tys. zł na wykonanie chodników nie zostało zamknięte, zostało tam 20 tys. zł. Jeżeli będą możliwości będzie się starał pewne kwoty na to zadanie przesunąć.

 

Radny Piotr Gniot pytał o planowany zakres prac.

 

Burmistrz poinformował, że planowane są chodniki, wjazdy na posesje oraz nawierzchnia.

 

Radny Bogdan Długosz pytał, kto postanowił i dlaczego aby na Łońsku robić ten odcinek drogi, gdzie nie mieszka ani jeden mieszkaniec, a dużo gospodarstw jest przy innych drogach, które w jego ocenie na dzień dzisiejszy są do zrobienia.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż postanowiła o tym Rada na ostatniej sesji. Jeżeli chodzi o przebudowę dróg lokalnych, szczególnie z funduszu na modernizację dojazdu do gruntów rolnych, w listopadzie 2012 roku sporządzono wstępną dokumentację dla kilku dróg. Można by było dla nich złożyć wnioski aby pozyskać dodatkowe pieniądze. W listopadzie 2012 roku złożono 2 wnioski na drogę w Łońsku i Podróżnej. Na przebudowę tych dróg gmina uzyskała 187 tys. zł. Jest to duża kwota, która po raz kolejny zasili nasze drogi. Radny Długosz już na Komisji pytał dlaczego ta droga, a nie inna. Radny w szczególności wskazywał jedną drogę, która już wcześniej została zrobiona właśnie z FOGR-u. Można przypuszczać, iż skoro już raz coś zostało zrobione, trudno to remontować po 2, 3 czy 4 latach. Trzeba robić kolejne drogi. Droga, o której wspominał radny, jest dzisiaj w opłakanym stanie. Są różne opinie co do jakości wykonania tej drogi. Tamtym mieszkańcom na wiosnę, kiedy będą wykonywane prace na drogach dowieziemy kruszywa i postaramy się ja tak ukształtować żeby była przejezdna i wyglądała lepiej niż po roztopach. Kiedy składano wnioski do FOGR na ten rok, liczono, że przy dobrym rozdaniu gmina otrzyma ok. 150 tys. zł. Okazało się, że gmina Krajenka jest jednym z większych beneficjentów. Wniosek można by złożyć na 1 drogę i uzyskać dofinansowanie do 90%. Gmina dofinansuje to w większym stopniu ale zrobi za to 2 drogi. Jeżeli chodzi o samą technologię będzie ona inna niż tej, o której mówił radny, a która była robiona kilka lat wcześniej i nie nadaje się dzisiaj do użytku. Będzie to podbudowa – 12 cm z kruszywa łamanego i 2 warstwy asfaltu. Droga ta łączy się ze skrzyżowaniem i poza skrzyżowaniem ciągnie się w kierunku Krajenki i wychodzi za Chrystianapolem przed torami. Jest również projekt na tę drogę. W przyszłości może się to stać mini obwodnicą. Jeżeli zostanie to wykonane w takiej technologii, to część mieszkańców, która jeździ ciężkim transportem mogłaby korzystając z tej drogi wyjeżdżać na drogę wojewódzką w kierunku Złotowa. Kwota jaka jest przewidziana na ten odcinek zdecydowanie dłuższy była tak wysoka, że nie można było jej złożyć wniosku o jej dofinansowanie, ponieważ gminy nie byłoby stać na jej wykonanie w takiej technologii w jakiej powinna być zrobiona.  Ma nadzieję, że będzie to realizowane w przyszłości. Będzie przygotowywana dokumentacja projektowa na inne drogi gminne, aby w momencie kiedy pojawiać się będą możliwości i ogłaszane będą konkursy, które trwają np. 2 tygodnie, gmina była przygotowana do złożenia wniosków.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XXIX/201/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok z autopoprawkami – która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.  

 

Ad. 10

Radna Joanna Wienke wnioskowała o wycięcie drzewa rosnącego przy drodze powiatowej na odcinku pomiędzy Głubczynem a Dolnikiem, za torami kolejowymi oraz naprawienie istniejących szkód spowodowanych przez jego korzenie. Korzenie drzewa wypychają asfalt, droga jest tam zniszczona w takim stopniu, że uniemożliwia ruch dwustronny. Radna zwróciła się w tej sprawie do Tomasza Fidlera Wicestarosty Złotowskiego biorącego udział w sesji rady.

 

Radna Joanna Wienke wnioskowała również o zainstalowanie lampy oświetlenia drogowego na drodze od przedszkola w kierunku Głubczyna Wybudowanie koło państwa Skwarskich. Drogą tą często porusza się pieszo młodzież przyjeżdżająca pociągiem i udająca się do Głubczyna. Lampa ta poprawiłaby bezpieczeństwo pieszych korzystających z drogi oraz stanowiła niejako kierunkowskaz dla osób dojeżdżających w okresie zimowym do drogi powiatowej przez pola (mieszkańcy wybudowań).

 

Radna Joanna Wienke przypomniała, iż jakiś czas temu wnioskowała o udrożnienie studzienki ściekowej przy nieruchomości państwa Piwowarczyk w Głubczynie. Przy roztopach będzie znowu zalewało ich nieruchomość.

 

Radny Piotr Gniot wrócił do spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Są rozbieżne opinie co do konieczności wypowiadania umów. Te osoby, które mają umowy z Altvaterem mają 30 dni na pisemne wypowiedzenie umowy. Radny powiedział, iż brakuje mu wyraźnego sygnału dla mieszkańców w tej sprawie. Burmistrz wie, jakie podmioty zostały dopuszczone do odbierania odpadów na terenie gminy. MZUK informuje, że umów nie trzeba wypowiadać, nie ma informacji SANIKONT BIS. Na stronie Związku Międzygminnego jest wzór wypowiedzenia umów z Altvaterem. W przypadku podmiotów gospodarczych okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, a więc do dnia jutrzejszego. Jest mały sygnał na stronie www.krajenka.pl od Wiceburmistrza jednak uważa, że to wciąż za mało jeżeli chodzi o to, co się będzie działo ze śmieciami. Nasuwa się też pytanie, co się stanie kiedy od 1 lipca umowy zostaną wypowiedziane, pojemniki zostaną zabrane i nie będzie niczego w zamian. Obawia się, żeby śmieci nie znalazły się na polach. W tej chwili brakuje informacji. Część mieszkańców może nawet mieć już problem ze znalezieniem umowy na odbiór odpadów. Brakuje mu sygnałów na stronie internetowej, informacji w mediach, aby ludzie sami się zainteresowali tematem oraz opieki samorządu nad mieszkańcami.

 

Burmistrz przypomniał, iż ustawa śmieciowa została narzucona gminom przez ustawodawcę. Wszystkim samorządowcom wydaje się, że ta ustawa powinna wyglądać zupełnie inaczej i że nie powinna nakładać dodatkowych obowiązków na gminę. Gmina miała trzy możliwości: prowadzenie gospodarki śmieciowej przez samą gminę, czyli za pośrednictwem Urzędu gminy, prowadzenie tej gospodarki za pośrednictwem Związku Gmin Krajny oraz za pośrednictwem Pilskiego Związku Międzygminnego. Była w tej sprawie burzliwa dyskusja, przypomina sobie bardzo kwiecistą wypowiedź radnego Piotra Gniota, który namawiał nas wszystkich aby przystąpić do Związku Pilskiego. Taka uchwała została podjęta przez radnych, myśli że także w wyniku tego o czym mówił radny Piotr Gniot. Uważa, że była to dobra decyzja, ponieważ pozwala przystępować Związkowi do przetargu w imieniu 215 tys. mieszkańców. Może to w przyszłości spowodować zmniejszenie kosztów. Dopóki nie zostanie ogłoszony przetarg, tak naprawdę nie będziemy wiedzieli ile te śmieci będą kosztować. Jednak to ustawodawca nałożył na gminy i związku międzygminne szacunkowe ustalenie stawek jeszcze przed ogłoszeniem przetargów. Media przedstawiają „czarno” tę rewolucję śmieciową, ponieważ są samorządy, które ustaliły stawki za odbiór nieczystości nawet w wysokości 37 zł od mieszkańca. Związek śmieciowy pilski przyjął kwotę 15 zł za śmieci nieposortowane i 10 zł za śmieci posortowane. Stawki ustalone w wyniku przetargu będą obowiązywały na okres 2,5 roku.  Jeżeli przetarg wyjdzie bardzo korzystnie, wówczas uczestnicy związku, czyli 16 samorządów, wójtowie i burmistrzowie będą dążyli do tego, żeby śmieci były jak najtańsze. Rozmawiał też z Burmistrzem Kazaną aby w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu wnioskować o wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych. Jeżeli chodzi o braki informacyjne, o których mówił radny Piotr Gniot, na stronie Gminy Krajenka od półtora tygodnia jest zawieszony artykuł na ten temat. Zwrócił się do Związku Międzygminnego o udzielenie informacji w sprawie podejmowanych przez nich działań. Taka informacja znajduje się na stronie internetowej Gminy i Miasta Krajenka. Z obawy o to, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu lub nie mają woli wchodzenia na stronę gminy, w bieżącym numerze Biuletynu, który już w części został dostarczony mieszkańcom gminy,  jest również ta informacja zawarta. Do wszystkich mieszkańców gminy Krajenka ta informacja w najbliższych dniach trafi.

Burmistrz odniósł się również do kwestii wypowiadania dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych. Poinformował, iż już jakiś czas temu wystąpił z oficjalnym pismem do Veoli (Altvater) SANIKONT BIS w Złotowie oraz do MZUK o udzielenie informacji dotyczącej sposobu rozwiązywania umów przez mieszkańców. MZUK obstaje na stanowisku, że zgodnie z art. 495 kodeksu cywilnego nie trzeba wypowiadać umowy, ponieważ zmienia to ustawa – siła wyższa która powoduje zerwanie tego stosunku cywilno-prawnego. Altvater natomiast stoi na stanowisku, które zostało zawarte na stronach internetowych, że mieszkańcy powinni wypowiedzieć umowy. To samo pytanie zadał Wiceprezesowi Związku, który pisał również, że spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty będą się rozliczać bezpośrednio ze Związkiem. Wiemy, że spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe złożyły protest do Trybunału Konstytucyjnego, że nie one powinny rozliczać się ze związkami śmieciowymi oraz gminami ale bezpośrednio każdy z członków tych spółdzielni. Jest to tak naprawdę wojna o pieniądze. Ta sprawa na dzień dzisiejszy nie jest uregulowana. Mówi się też o tym, że ustawa nie wejdzie w życie 1 lipca, tylko zostanie przesunięta na 1 stycznia. Umowy mają zostać wypowiedziane w przypadku przedsiębiorców z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Kto w takim razie od 1 lipca będzie odbierał odpady. Jest bardzo dużo niewiadomych. Aby spowodować, żeby braków informacyjnych będzie jak najmniej, w przypadku kiedy będzie posiadał wiążącą wiedzę będzie informacje przekazywał mieszkańcom gminy za pośrednictwem mediów oraz w formie ulotek. Jeżeli będzie taka potrzeba do ulotek zostaną dołączone wypowiedzenia.  Jest przekonany, że duża część społeczeństwa korzysta z Internetu, firmy deklarują, że przygotują elektroniczne formularze do wypowiedzenia umowy. W wielu gminach jest tyle samo pytań, co w gminie Krajenka, dobrze ze się pojawiają. Informacje będą na bieżąco przekazywane mieszkańcom.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, że dzwoniła do Altvatera i uzyskała informację że umowy należy wypowiadać: osoby fizyczne na 30 dni wcześniej, przedsiębiorcy na 3 miesiące wcześniej.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż rozmawiał z prawnikami Altvatera, którzy przekonują władze spółki aby zrezygnowały z przyjętego stanowiska  i oparły się na kodeksie cywilnym.

 

Radny Adam Klaryński proponował, aby zapytać firmę Altvater na jakiej podstawie chciałyby po 1 lipca świadczyć usługi w przypadku kiedy nie wygrają przetargu.

 

Burmistrz powiedział, że w świadomości mieszkańców, także części radnych Związek Pilski = Altvater. Nie wolno jednak łączyć Związku Pilskiego z firmami śmieciowymi, ponieważ dopiero po ogłoszeniu przetargu będzie wiadomo, kto będzie się tymi rzeczami zajmować. Przetarg musi być tak rozpisany żeby nie sugerować rozwiązań, które sprzyjałyby jakiejś firmie. W innym przypadku wkroczy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i zawetuje wyniki przetargu, co spowoduje, że nie zostanie wyłoniony odbiorca odpadów. Przetarg musi być przygotowany bardzo precyzyjnie, ponieważ w grę wchodzą bardzo duże pieniądze.

 

Radny Jakub Niedźwiecki złożył wniosek o wyprofilowanie zjazdu z parkingu przy ul. Bydgoskiej na drogę wojewódzką.

 

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował również o dokonanie przycinki drzew przy sali wiejskiej w Żeleźnicy.

 

Radny Jakub Niedźwiecki prosił o zwrócenie się do firmy WIMAR o odtworzenie drogi z kamienia polnego w Żeleźnicy, w której kładziona była kanalizacja.

 

Radny Jakub Niedźwiecki prosił o zainstalowanie 1 punktu świetlnego w Żeleźnicy przy drodze do państwa Banach.

 

 

Radny Karol Makarewicz zwrócił uwagę na dziury w ulicy Bydgoskiej na styku asfaltu i  kostki brukowej oraz zagłębienie na wysokości Zakładu Drzewnego (jest coraz większe). Radny pytał, czy gmina może dokonać naprawy we własnym zakresie.

 

Radny Zbigniew Morgulec zwrócił uwagę na stan przejazdu kolejowego na ul. Bydgoskiej. Na przejeździe są „wybite” dziury.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o ulicę Bydgoską, która jest drogą wojewódzką, będą w tej sprawie wnioski do WZDW. Uważa, że gmina sama nie może nic na tej drodze robić, w grę wchodzi zajęcie pasa drogowego – jest to cała procedura. Podczas posiedzenia Komisji radny Anatol Najmowicz zwrócił uwagę na stan ulicy Dworcowej. Już jakiś czas temu poczyniono starania o przejęcie tej ulicy, która stanowi własność kolei. Droga ta na dzień dzisiejszy została wydzielona geodezyjnie i jest propozycja jej przejęcia nieodpłatnie na mienie gminne. W przypadku kiedy wpłynie oficjalny wniosek od wojewody droga zostanie przejęta.

 

Radny Piotr Gniot przypomniał, iż na ulicy dworcowej przez kilka miesięcy był objazd. W ocenie radnego to Zarząd Dróg Wojewódzkich powinien tę drogę przywrócić do poprzedniego stanu. Objazd ten nie pozostał bez wpływu na stan tej drogi.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż z przywróceniem stanu tej drogi jest tak, jak z drogą brukową w Żeleźnicy. Wykonawcy generalnie mają zrobione zdjęcia dróg sprzed rozpoczęcia prac oraz po ich zakończeniu. Będzie rozmawiał z wykonawcą kanalizacji na ten temat, chociaż może pokazać zdjęcia z których wynika, że jest lepiej niż było. Wykonawcy w ten sposób zabezpieczają się przed roszczeniami. Ulica Dworcowa po apelu radnego Najmowicza została naprawiona, jak się okazało nieskutecznie ze względu na panujące wówczas warunki atmosferyczne. Część tych plomb utrzymała się, część wypadła. Kiedy będzie już lepsza pogoda, to drogi – także gruntowe będące w fatalnym stanie – będą naprawiane. Myślał, ze gmina zaoszczędzi na zimowym utrzymaniu dróg, okazało się, że oszczędności nie będzie ze względu na ostatnie nieregularne opady śniegu.

 

Radny Adam Klaryński pytał jak wygląda sprawa naprawy dróg po przejściu inwestycji kanalizacyjnej, czy warunki naprawy reguluje jakaś umowa. Ma na myśli ulicę Nad Rzeką w Skórce gdzie był asfalt, a jest w tej chwili droga gruntowa.

 

Burmistrz powiedział, iż takie pytania pojawiają się tam, gdzie inwestycja była prowadzona. Mieszkańcy Żeleźnicy, gdzie kanalizacja szła w drodze gminnej, obawiali się, że droga nie zostanie odtworzona. Podobnie było w przypadku Paruszki. Zgodnie z projektem zagęszczenie gruntu powinno być dokonane do stopnia 0,9 (stan bez naruszenia gruntu wynosi 1). W Paruszce i Żeleźnicy wykonawca czekał około 0,5 roku zanim odtworzył nawierzchnię, ponieważ twierdził, że lepiej jest poczekać aż wody opadowe i napór ziemi spowodują naturalne osiadanie ziemi, a grunt się wówczas tak nie zapada. Inwestycja nie zostanie odebrana, dopóki wykonawca nie doprowadzi drogi do stanu poprzedniego. Jeżeli była droga gruntowa, to pozostanie drogą gruntową. Jeżeli była to droga asfaltowa to na odcinku, który został zniszczony, musi on zostać odtworzony. W przypadku kanalizacji koniec robót przypada na maj. Odtwarzanie dróg gminnych ma się odbyć na szerokości robót, jednak wykonawca na niektórych odcinkach odtworzył je na całej szerokości. Na drogach powiatowych odtworzenie musi być zgodne z decyzjami wydanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg. 

 

Radny Joanna Wienke zabrała głos w sprawie odśnieżania dróg powiatowych. Nie wie kto wykonywał te usługi, ale spychacze które krążą po tym terenie zostawiają dwa ślady na jeden samochód a zaspy które pozostają z boku są na drogach do dnia dzisiejszego. Pługi są u góry, drogi nie są odśnieżone. Na drodze pomiędzy Dolnikiem a Głubczynem zaspy są ogromne.

 

Burmistrz stwierdził, iż jest to ocena względna, jechał dziś tą drogą, śniegu po prostu nawiało i tworzą się jęzory.

 

Ad. 11

Tomasz Fidler Wicestarosta Złotowski powiedział, iż przyjechał na sesję z myślą o przedstawieniu funkcjonowania szkoły ponad gimnazjalnej w Krajence, jednak widzi, że bardziej nurtujące są problemy drogowe. Jeżeli chodzi o wypiętrzanie asfaltu w Dolniku przy przejeździe kolejowym, potraktuje to jako zgłoszenie awaryjne. W przypadku odśnieżania nigdy nie jest idealnie, na niektórych odcinkach jest lepiej, na niektórych gorzej. Mamy coraz lepsze samochody i chcielibyśmy coraz lepszego standardu utrzymania zimowego. Niestety akcyza z paliwa nie dopływa tak szerokim strumieniem aby w pełni zdołać ponosić konsekwencje opadów śniegu. Najważniejszą potrzebą jest odtwarzanie nawierzchni drogowej. Zakładając 30 letni okres trwałości dróg i 504 km dróg, którymi zarządza powiat,  należałoby rocznie odtwarzać 16 km nawierzchni. Jest to ok. 60 mln zł. Możliwości powiatu łącznie ze środkami inwestycyjnymi to kwota do 5 mln zł rocznie. jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, w tym roku ze względu na specyficzne warunki należy spodziewać się wysokich kosztów remontów wynikających z uszkodzeń zimowych.

Wicestarosta poinformował również, iż pojawiły się wątpliwości co do inwestycji drogowej na odcinku Podróżna – Dolnik. Wczoraj była burzliwa sesja Rady Powiatu dotycząca tego tematu. Niektórzy radni zaczęli filozofować, że droga może poczekać na środki unijne. Można się łudzić szerokim strumieniem środków europejskich, natomiast problem jest taki, że nie wolno zatrzymać procesów inwestycyjnych. W każdym roku musi się odbyć jakaś inwestycja chociażby po to, aby utrzymać służby inwestycyjne w powiatach. Jest to nadzór budowlany i osoby odpowiedzialne za przetargi.  Rada Powiatu podjęła decyzję, że ta droga będzie robiona. Wkrótce uruchomiony zostanie przetarg mając nadzieję, ze powiat otrzyma środki z tzw. schetynówki, a jeżeli nie to przy pomocy środków samorządu Krajenki.

Wicestarosta wypowiedział się także w sprawie ustawy śmieciowej. Jego zdaniem to my wszyscy jesteśmy winni temu, że taka ustawa, oddająca własność śmieci gminom,  musiała powstać, dlatego, że 30% śmieci idzie przez kominy, 50% idzie posortowane na wysypisko, a 10% idzie do lasu lub inne nielegalne wysypiska. Wszystkie wcześniejsze działania nie przynosiły skutku i nie doprowadziły do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami. W jego ocenie nie ma innego wyjścia jak finansowe zmuszenie do dbałości o odpady.

Głównym powodem jego obecności jest funkcjonowanie Technikum w Krajence im. S. Staszica  i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica w Krajence. Rozumie wątpliwości co do decyzji, którą podjęła Rada Powiatu Złotowskiego 14 listopada 2012 roku o powstaniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i włączeniu 4 zespołów szkół do tego centrum. Na dzień dzisiejszy szkoła funkcjonuje dobrze, bez żadnych zawirowań kadrowych i finansowych.  Obecnie przeprowadzana jest rekrutacja, ma nadzieję, że będzie się ona rozwijać coraz lepiej.  Ze względu na bliskość Piły część młodzieży z Krajenki wyjeżdżała do szkół w Pile. Dla najlepszych uczniów przydatna będzie informacja, że złotowskie liceum jest lepsze od pilskiego. W rankingu maturalnym liceum w Złotowie stoi wyżej niż pilskie licea. Nie ma sensu aby dzieci ze względu na poziom nauczania jeździły do Piły. W dzisiejszych czasach lepsze liceum to takie liceum, w którym jest lepsza zdawalność matur, w szczególności na poziomie rozszerzonym. Jeżeli dziecko myśli o dobrej uczelni publicznej, tam się liczy poziom zdanej matury na poziomie rozszerzonym. Dziś każde dziecko, z każdym wynikiem egzaminu gimnazjalnego zostanie przyjęte do liceum, każdy kto zda maturę dostanie się na studia. Ukończenie studiów i zdobycie tytułu magistra nie gwarantuje jednak dobrej pracy.  Liceum w Krajence ma się wyspecjalizować w specyficznej dziedzinie kształcenia, w sferze obronności i bezpieczeństwa narodowego. Będą też Technika Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Osobiście jest zwolennikiem powrotu do szkolnictwa zawodowego. Powstała dziura pokoleniowa w szkolnictwie zawodowym. Po wielu latach negatywnych opinii o szkolnictwie zawodowym, również o technikach, powstała dziura w zakresie zatrudniania pracowników wykwalifikowanych w poszczególnych zawodach.  Będzie brakowało młodych ludzi – rzemieślników z poziomem inteligencji pozwalającym na prowadzenie działalności gospodarczej. Pracownik wykonujący polecenia służbowe a rzemieślnik prowadzący działalność gospodarczą, to dwie różne rzeczy. Dziś chcemy powracać do kształcenia rzemieślniczego na poziomie techników.

 

Anna Baranowska – wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  przypomniała, iż z dniem 1 stycznia 2013 roku powstało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, w skład którego weszły 4 szkoły powiatowe: Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespół Szkół Elektromechanicznych w Złotowie, Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu oraz Zespół Szkół Spożywczych w Krajence. Szkoły w Krajence pozostawiły swoje imię Stanisława Staszica, zmieniły się struktury organizacyjne. Pozostałe rzeczy nie uległy zmianie, pozostali uczniowie, rodzice i nauczyciele z przypisaną do zawodu pasją i zaangażowaniem, którzy nadal chcą kształcić i wychowywać dzieci. Oferta szkoły jest rozbudowana, na tym samym poziomie. Istnienie szkoły to 67 tradycja, ponad 8 tys. absolwentów, osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach. Szkoła może się poszczycić 100% zdawalnością egzaminów zawodowych w zawodzie technik – logistyk  oraz uzyskała tytuł najlepszej szkoły w Polsce kształcącej w zawodzie technik – logistyk. Projekty unijne pozwalają uczniom na wyjazdy za granicę. Po świętach odbywać się będzie tzw. weekend międzynarodowy, przyjadą goście z Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Zaprosiła zebranych do uczestniczenia w dniu międzynarodowym, który odbędzie się 5 kwietnia br. między 10:00 a 16:00. Będzie to także dzień otwarty. W sobotę 6 kwietnia odbędzie się Spartakiada Międzynarodowa.

Anna baranowska przedstawiła także ofertę szkół w Krajence:

- Liceum Ogólnokształcące z programem własnym Bezpieczeństwo Narodowe, które będzie przygotowywać przyszłych strażaków, policjantów i wojskowych do przyszłej służby.

- Technika przygotowujące do zawodów technik logistyk, technik analityk, technik technologii żywności, technik hotelarstwa.

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Dzięki powstaniu Centrum istnieje możliwość kształcenia ustawicznego. W ramach kształcenia ustawicznego od września będą organizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Kształcenie ustawiczne kierowane jest do osób dorosłych. Osoby dorosłe mogą kształcić się w liceach dla dorosłych w systemie zaocznym.

Oferta jest szeroka, chciałaby wyeliminować mity, które powstały na temat Centrum. Nie ma spaść jakość kształcenia. Zamiarem jest podwyższenie poziomu nauczania oraz podwyższyć zdawalność wszystkich egzaminów zewnętrznych.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga w związku z odmową udzielenia dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z przyjętym planem pracy na 2013 rok, skarga zostanie przekazana do zbadania Komisji Rewizyjnej Rady.

 

Andrzej Pietrzak radny powiatu złotowskiego poinformował, iż Rada Powiatu Złotowskiego, po burzliwych obradach w dniu wczorajszym zmieniła budżet, przyjęła decyzje podjęte przez Radę Miejską w Krajence. W związku z tym ma nadzieję, że droga przy której skupione jest 6 miejscowości wiejskich, w tym 4 z największych w gminie zostanie zmodernizowana. W tej sytuacji jaka jest, tj. nie są uruchomione nowe środki europejskie, a one nie będą uruchomione zbyt szybko, przy dużej liczbie firm wykonujących roboty drogowe liczy, że w planowanej kwocie uda się tą inwestycję zamknąć. Drogę tą gdzieś trzeba było zacząć, ma ona ok. 12 km. Wcześniej zapadła decyzja o przygotowaniu projektu od strony Podróżnej i od tej strony będzie realizowana. Radny apelował do wszystkich, którzy są w jakiś sposób związani z tą drogą aby nie podsycali emocji i antagonizmów dotyczących miejsca rozpoczęcia inwestycji. W ocenie radnego należy myśleć optymistycznie i dążyć do tego aby droga została wykonana w całości jak najszybciej. Cieszy się, że zabiegi Burmistrza i Starosty zakończyły się tym, że można ogłaszać przetarg. Ma nadzieję, że przetarg zakończy się pomyślnie dla powiatu, inwestycja ruszy i będzie stanowić dobry początek do kontynuacji budowy w latach kolejnych. Radny poinformował, iż sądzi, że niedługo rozpoczną się rozmowy Burmistrza z władzami powiatu odnośnie wspólnego funkcjonowania gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej pod jednym dachem. Takie zapewnienie Starosty wczoraj również uzyskał.

 

Burmistrz odniósł się do wystąpienia radnego Andrzeja Pietrzaka i podkreślił jego rolę i wsparcie w zakresie działań dotyczących rozpoczęcia inwestycji drogowej w Podróżnej. Rozpoczęło się coś, na co Krajenka czekała wiele lat. Będzie tam zaangażowane 700 tys. zl z budżetu powiatu. Dokładając do tego 200 tys. na chodniki przy ul. Jagiełły i 100 tys. na ul. Polańskiego, która jest ulicą gminną, okazuje się, że pomimo ciężkich czasów zbierze się niemała kwota. Powiat jest w trudnej sytuacji finansowej, zaciągnął kredyt konsolidacyjny ale udało się tą inwestycję wprowadzić do budżetu, mimo tego że wczoraj na sesji powiatowej wcale nie było łatwo, byli radni którzy nie poparli tego zadania. Rozpoczęcie inwestycji daje 4 tys. mieszkańców mieszkających przy tej drodze nadzieję na kontynuację przebudowy w przyszłości.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż udział gminy w tym zadaniu powiatowym w kwocie 370 tys. zł biorąc pod uwagę długość drogi – jest niewielki odcinek 1,3 km - i kwotę dofinansowania, jest to największe dofinansowanie w historii powiatu. Wiemy jak wyglądały poprzednie dofinansowania i gdzie powiat lokował inwestycje. Pieniądze trafiały do gminy Okonek gdzie zrobiono niesamowite ilości dróg i gminy Jastrowie. Dziwi się, że były wątpliwości przy tak dużym zaangażowaniu środków gminy. Gmina dba o swoich mieszkańców i lokuje poważne pieniądze w zadania powiatowe. 

 

Burmistrz powiedział, iż szkoda, że gmina nie partycypowała w budowie dróg, kiedy dofinansowanie wynosiło 30/70. Dziś może bylibyśmy na końcu tej drogi, a nie rozpoczynali od początku. Przypomniał także, iż jest złożony projekt w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, być może powiat uzyska dofinansowanie i będzie to wyglądało zupełnie inaczej.

 

Franciszek Rutkowski – sołtys Krajenki – Wybudowania prosił o nasadzenie nowych drzew przy drodze powiatowej Krajenka-Pogórze w miejscu wycięcia starych topoli.

 

Radna Joanna Wienke zwróciła się do Anny Baranowskiej w sprawie kształcenia w zawodzie rolnika. Młodzi rolnicy przejmujący gospodarstwa, posiadający inne wykształcenie muszą uzyskać kwalifikacje rolnicze w ciągu dwóch lat. Radna prosiła o rozważenie możliwości zorganizowania w trybie zaocznym możliwości uzupełnienia wykształcenia.

 

Anna Baranowska wyjaśniła, że uczeń, który ukończył technikum w innym zawodzie może zdobywać dodatkowe kwalifikacje w szkole policealnej. Dzięki powstaniu Centrum takie kształcenie można realizować. Zależy to od zapotrzebowania na rynku. Obiecuje, że sprawa ta zostanie rozważona.

 

Andrzej Pietrzak wyjaśnił, iż obecnie ustawa zniosła szkoły policealne, mogą być natomiast robione kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

Anna Baranowska poinformowała, że kwalifikacyjne kursy zawodowe trwają 1,5 do 2 lat i kończą się zdobyciem kwalifikacji technika – rolnika.

 

Ad. 12.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14:50 zamknął XXIX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                            Przewodniczący Rady