Protokół Nr XXX/2013

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 22 maja 2013 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence.

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:30 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu. W chwili rozpoczęcia obrad nieobecni byli radni Zbigniew Morgulec i Adam Klaryński.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                      - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Andrzej Szałek                   - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski       - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko             - Skarbnik Gminy,

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że do Bura Rady Miejskiej w Krajence w dniu 15 maja br. wpłynął projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  Projekt zostanie wprowadzony do porządku obrad jako punkt 8.3. co spowoduje przesunięcie kolejności rozpatrywanych uchwał.

Do porządku obrad nie wniesiono ponadto innych zmian.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

5.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.    Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2012 rok:

1)    Krajeńskiego Ośrodka Kultury,

2)    Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

3)    Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence, w tym realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny,

4)    Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.

8.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,

2)    przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015,

3)    ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

4)    zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,

5)    nadania nazwy ulicy Orzechowej w Skórce,

6)    nadania nazwy ulicy Malinowej w Skórce,

7)    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

8)    udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła,

9)    udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego,

10) zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok.

9.    Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 28 marca 2013 roku został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4

W punkcie dotyczącym udzielenia informacji o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami, Przewodniczący Rady udzielił głosu Zygmuntowi Jasieckiemu – Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki odpadami Komunalnymi” oraz Andrzejowi Karolowi Gawłowskiemu – Z-cy Przewodniczącego Zarządu Związku, którzy udzielili radnym i obecnym na sesji informacji w zakresie funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku.

 

Zygmunt Jasiecki poinformował, że od dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na gminy ogromny obowiązek. To gmina stała się odpowiedzialna za gospodarkę odpadami komunalnymi. Aby podołać wyzwaniom wynikającym z ustawy 15 gmin zawiązało Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Dotychczas właściciele nieruchomości zawierali umowy z firmami odbierającymi odpady. W myśl nowych przepisów, to gmina, a w tym przypadku w jej imieniu, związek będzie organizował przetargi na wyłonienie firmy obsługującej mieszkańców objętych działaniem związku. Przetarg taki został ogłoszony i w dniu 11 czerwca zostaną otwarte oferty. Obecnie w miejsce umowy należy złożyć deklarację i odesłać ją do związku w terminie do 14 czerwca br. Związek podjął uchwałę o wysokości opłat. W przypadku opłaty za odpady niesegregowane opłata będzie wynosić 15 zł miesięcznie od osoby, w przypadku odpadów segregowane opłata będzie wynosić 10 zł. Dopuszcza się budowę kompostowników, które trzeba będzie zarejestrować, podając także ich wielkość.

Segregacja przy zabudowie jednorodzinnej będzie się odbywać za pomocą  worków dostarczonych przez operatora, będą to 4 worki w różnych kolorach. Worek niebieski będzie służył do segregacji papieru, worek zielony będzie służył do zbierania odpadów szklanych, worek żółty do zbierania plastiku, worek brązowy będzie służył do bioodpadów. W przypadku osiedli wielorodzinnych będą punkty selektywnej zbiórki, gdzie będą stały 4 pojemniki tych samych kolorów i pojemnik na odpady zmieszane.  Będą także funkcjonowały mobilne punkty segregacji. W zależności od potrzeb będą organizowane zbiórki odpadów wielkogabarytowych i AGD.

W najbliższych latach konieczna będzie budowa 15 lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów w każdej gminie, za kwotę ok. 1 mln zł. Będą to tereny ogrodzone, utwardzone i zadaszone, gdzie będą pojemniki na różnego rodzaju odpady. Punkty te będą wyposażone w wagę.

Zygmunt Jasiecki zachęcił do segregacji odpadów nie tylko ze względu na wysokość opłaty ale przede wszystkim ochronę środowiska. Żeby wyprodukować 1 tonę papieru należy wyciąć 16 do 18 drzew. Ponadto trzeba zużyć określoną ilość papieru. W procesie przeróbki jest wydalany dwutlenek węgla. Podobnie jest ze szkłem. 

 

W międzyczasie doszli radni Adam Klaryński i Zbigniew Morgulec, zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

 

Burmistrz poinformował, iż do mieszkańców trafiło już 2000 ulotek dotyczących segregacji, które gmina otrzymała od Związku. Myśli, że cześć mieszkańców gminy już wie na czym polega segregacja. Chciałby jednak poruszyć także inny temat. Już na ostatnim Walnym posiedzeniu związku rozmawiano o kwestiach związanych z cenami. Temat ten przełożono na kolejne posiedzenie. Związek zrzesza 15 gmin, gdzie mieszkają niezamożni ludzie. W przypadku 7.500 mieszkańców gminy Krajenka, ok. 3 tys. osób, tj. 374 rodziny,  korzysta z różnych form pomocy społecznej: żywności, zasiłków, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych.  W związku z powyższym zaapelował do władz związku, aby na kolejne posiedzenie przygotować informacje z gmin i rozważyć możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, np. poprzez zwolnienie z opłat. W systemie tym chodzi przede wszystkim o to, aby mieszkańcy sortowali odpady i płacili za nie jak najmniej. Będą robić to tylko wtedy, kiedy będą w stanie finansowo podołać temu zadaniu. Jeżeli okaże się, że mieszkańcy nie są w stanie zapłacić za śmieci, będą się zniechęcać i nie będą segregować. Jeżeli segregacja nie uda się w związku i całym kraju, trzeba będzie płacić kary do Unii Europejskiej. Tymi sprawami trzeba będzie zając się na najbliższym posiedzeniu Związku. Będzie już wówczas po przetargu i będzie można na ten temat rozmawiać. Jeżeli działania związku nie przyniosłyby należytych rozwiązań, tzn. związek nie będzie mógł sobie pozwolić na obniżkę ceny, zwróci się do rady aby wypracować sposób zabezpieczenia mieszkańców gminy, którzy są najsłabsi finansowo.

 

Dariusz Żurek mieszkaniec Krajenki, który złożył do rady wniosek dotyczący gospodarki odpadami, pytał o podane kwoty  opłaty10 i 15 zł, tj. od czego będą liczone. 

 

Zygmunt Jasiecki wyjaśnił, iż opłata będzie liczona od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

Dariusz Żurek prosił aby przeliczyć liczbę osób mieszkających na nieruchomości przez stawkę opłaty i porównać z kosztami ponoszonymi dotychczas. Wzrost jest wyraźny. Cieszy się, że Burmistrz poruszył ten problem. Jest to istotna sprawa dla wszystkich mieszkańców gminy. W jego ocenie winny jest błąd ustawodawcy, który wziął pod uwagę 3 metody naliczania odpłatności od nieruchomości zamieszkałych. Są to powierzchnia mieszkalna, ilość osób oraz od zużycia wody.

 

Zygmunt Jasiecki powiedział, iż 4 metodą jest opłata od gospodarstwa domowego.

 

Dariusz Żurek powiedział, iż żadna z metod nie odzwierciedla faktycznej ilości wyprodukowanych odpadów. Wszystkie rzetelne badania wykazują, że im społeczeństwo uboższe, tym odpadów jest mniej, im rodzina jest bardziej liczna tym odpadów jest statystycznie mniej. Przeliczanie odpłatności za osobę jest podstawowym błędem tej ustawy.  Opłata jest duża, do niektórych dopiero teraz dociera, jakie koszty będą musieli ponosić. Dochodzi do tego kwestia zabezpieczenia należności w trybie egzekucyjnym. Do tego związek ma prawo, ale może doprowadzić do wielu tragedii ludzkich. Apeluje do Rady aby wziąć pod uwagę to zagrożenie. Radni są przedstawicielami mieszkańców i mają szansę wywołać ruch, który może zaowocować zmianą ustawy.  Wg niego adekwatną do sytuacji i realną metodą ustalenia ilości śmieci jest deklaracja ilości odpadów, którą dane gospodarstwo jest w stanie wyprodukować. Proponuje aby nieruchomości zamieszkałe zrównać w deklaracjach z nieruchomościami niezamieszkałymi. Jeżeli chcemy walczyć z odpadami w lasach należy wzmóc kontrole i zaostrzyć kary.

 

Burmistrz powiedział, iż jeżeli zwrócimy uwagę na 15 gmin Związku pilskiego oraz 7 gmin Związku Gmin Krajny, to w zasadzie w każdym z tych związków przyjęto takie same zasady naliczania opłat śmieciowych. Można powiedzieć, że w całym byłym województwie pilskim obowiązują zbliżone zasady. Analizowano propozycje stawek przygotowane przez Związek oraz zapoznano się ze stawkami jakie będą w innych gminach w Polsce. Było to ok. kilkuset przykładów. Stawki Związku są wysokie, szczególnie dla rodzin wielodzietnych, ale nie tak wysokie jak w innych gminach w kraju.

 

Andrzej Gawłowski powiedział, iż musi się zgodzić z tym, że żadna z 4 metod wpisanych do ustawy nie jest w pełni obiektywna i sprawiedliwa dla wszystkich. Każda z tych metod jest obarczona wadą. Np. ilość wody jest w jakiś sposób skorelowana z ilością wytwarzanych śmieci, chociaż może nie do końca, ale trzeba by mieć do czynienia z gmina, która jest w 100% zwodociągowana i opomiarowana. Z tego powodu w Polsce jest mało takich gmin, które przyjęły tę zasadę. W przypadku wyboru metody związek musiał się trzymać zasad określonych w ustawie, nie mógł wybrać metody nie wpisanej do ustawy. Jeżeli chodzi o wysokość stawki nie polemizuje, czy jest to drogo, czy tanio. Prosił jednak aby nie patrzeć na to przez pryzmat obecnie obowiązujących stawek za wywóz odpadów. W obecnym systemie opłata jest ustalona od określonego kubła, jego pojemności i częstotliwości odbioru. W przypadku kiedy odpadów jest więcej trzeba zamówić dodatkowy kubeł i za niego zapłacić. W tym systemie, który został wdrożony dla wszystkich gmin należących do związku, zadeklarowano każdą ilość odpadów komunalnych, jakie zostaną wytworzone, bez jakiegokolwiek limitu. Ustawodawca dał gminom możliwość wyposażenia mieszkańców w pojemniki. Związek z tej możliwości skorzystał i zdjął z mieszkańców obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki. Są to duże koszty i związek w przetargu postarał się aby przenieść ten obowiązek na operatora. Mieszkańcy tego kosztu już nie poniosą. Jest to ok. 100 zł za pojemnik 120 l i ok. 200 zł za 240 litrowy. Operator będzie miał także obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie. W przetargu tak określono warunki, że przynajmniej 1 samochód ma być wyposażony w urządzenie myjące. W opłacie mieści się również odbiór odpadów selektywnie zbieranych. Z tego powodu cen nie można wprost porównywać. Związek musi realizować ustawę, dlatego będzie zmuszony prowadzić egzekucję i posiadać do tego odpowiedni aparat. Przy tworzeniu budżetu związek dość swobodnie podszedł do zasad prowadzenia egzekucji, okazało się jednak, że ustawa jest w tym względzie restrykcyjna.

 

Dariusz Żurek powiedział, iż należy zmienić sposób myślenia, jeżeli coś jest nieprawidłowe należy to zmienić. Należy zapytać jak dotychczas śmieci były odbierane. Nie przypomina sobie aby miał do tej pory jakiś problem z pojemnikiem, czy dodatkową ilością śmieci. Firma, która do tej pory odbierała odpady z jego posesji wywiązywała się z tego bardzo dobrze. Nie miał do tej pory zamiaru wypowiadać umowy. Był to złotowski MZUK.  Jego przedmówca mówił, że odciąża mieszkańców od zbiórki selektywnej. Na odpadach selektywnych robi się biznes. Okazuje się, że rękami mieszkańców wybiera się kasztany z ogniska i karze jeszcze dziękować. Stawka za 1 osobę jest równa stawce za 1 pojemnik 120 l. W latach 70-tych również wprowadzono ustawowe zmiany dotyczące podwyżek cen żywności – czym się to skończyło wszyscy wiedzą. Jeżeli te działania będą kontynuowane, doprowadzą do nieprzyjemnych rzeczy.

 

Zygmunt Jasiecki wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o stawki, to zgadza się z przedmówcą, niestety całą tą sprawę postawiono na głowie i nałożono na gminy, czy związki obowiązek ustalenia stawki przed momentem rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg będzie stanowił główny koszt w budżecie związku. Po rozstrzygnięciu przetargu być może kwota będzie tak atrakcyjna, że będzie można podjąć jeszcze jedną uchwałę i tą stawkę obniżyć.

 

Dariusz Żurek powiedział, iż w to nie wierzy. Nawet gdyby obniżka wynosiła 5 zł to i tak będzie więcej niż do tej pory.

 

Burmistrz powiedział, iż nie jest to prawdą, ponieważ dzisiaj płaci 130 zł za kwartał, to przy 2 lub 3 osobach i sortowaniu śmieci wyjdzie tyle samo lub mniej.

 

Dariusz Żurek powiedział, iż dzisiaj sortuje odpady i płaci ok. 30 zł za kwartał. Będzie musiał płacić 120. Badania wykazują, że osoby zamożniejsze mają więcej odpadów. Zwrócił się też do radnych aby spróbowali coś zrobić jako przedstawiciele mieszkańców. Wie że nic nie może zrobić zarząd związku. Są jednak instancje wyższe – warto spróbować, może się uda.

 

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż w sobotę była u swojego brata pod Poznaniem i widziała jego deklarację. Tam opłata będzie naliczana od ilości osób w rodzinie. Zdaniem radnej warto zastosować taki system u nas  w regionie. Stawka była stała do 4 osób w rodzinie, powyżej 4 malała. Obliczyła także swoją wysokość opłaty. Jeżeli jej rodzina będzie segregować będzie płacić 3 razy tyle co obecnie, jeżeli nie 4,5 razy więcej. Po otrzymaniu ulotek ludzie się przestraszyli i stwierdzili, że raczej nie będą segregować śmieci. Ustawa wprowadza takie zamieszanie, że ludzie chcą przestać segregować śmieci z obawy że w przypadku złej segregacji będą płacić kary. Wolą płacić więcej niż narazić się na kary. Jest to zupełne zaprzeczenie tego, co chciano osiągnąć w ustawie.

 

Zygmunt Jasiecki stwierdził, że uwagi radnej są zasadne. Nie ma jednak czegoś takiego jak kara, mówimy tylko o 2 stawkach. Jeżeli śmieci będą segregowane opłata wyniesie 10 zł, jeżeli nie 15 zł. Nie będzie kary, ale przejście na inną opłatę.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż problem jest w Sejmie i Senacie, ponieważ ustawa zmieniła właściciela śmieci. Mieszkaniec przestał być właścicielem śmieci i podmiotem i o niczym nie może decydować. Wszyscy podejmują decyzję za niego, nie ma wpływu na cenę. Ma niewielki wpływ na regulamin i częstotliwość wywozu śmieci oraz ma prawo wybrać, czy segreguje śmieci, czy też nie. Myśli, że ten system będzie zależny od tego, jak będzie się zachowywał związek. Ma nadzieję, że w I kwartale związek będzie tolerancyjny – może nawet nie związek ale firma, która wygra przetarg. Ustawa zmierza do tego, aby wszyscy zrozumieli na czym polega segregacja śmieci. Cała selekcja ma się zmieścić w opłacie głównej, czyli wszystko co wybierzemy spowoduje zmniejszenie ilości odpadu zmieszanego. Według radnego ustalanie opłat przed przetargiem jest chore – jest to podawanie oferentom propozycji wyjściowej. Nikt się tak nie zachowuje. Rozumie jednak, że taka jest ustawa. Radny pytał, czy ustawa wyklucza zastosowanie stawki na podstawie zadeklarowanej wielkości pojemnika i częstotliwości wywozu. W przypadku ustalenia opłaty od zużycia wody nie jest u nas możliwe – nie można zmusić nikogo do opomiarowania zużycia w przypadku posiadania własnego hydrofora.  Nie wie dlaczego ma rejestrować kompostownik. Kompostowniki przy domkach są dobrodziejstwem dla zarządcy, ponieważ odpady biodegradowalne  nie pojawią się w brązowym worku. W przypadku kiedy mówi się o rejestracji zapala się żarówka i pytanie jaki jest tego cel. Myślał, że kompostownik będzie czymś na plus. Radny zwrócił także uwagę na brak przejrzystości w przypadku  nieruchomości niezamieszkałych np. domków letniskowych. Ma w deklaracji określić ilość pojemników i częstotliwość wywozu. W przypadku domków letniskowych standardem jest ich to, że od października do końca kwietnia odpadów nie ma. Z deklaracji nie wynika możliwość zawieszenia wywozu w tym okresie. Radny powiedział, iż w dobrej kulturze jest mycie pojemników po serkach i jogurtach, ale jeśli nie chce ich myć, czy można wrzucić je do odpadów zmieszanych. Radny wyraził pogląd, iż w przypadku rodziny dwuosobowej brak segregacji nie jest problemem, bo i tak będzie płacić mniej niż obecnie, natomiast problem dotyczy rodzin wielodzietnych. W przypadku tych rodzin i zarzutów odnośnie wysokości opłat, prawnicy odsyłają do ośrodków pomocy społecznej.

 

Zygmunt Jasiecki powiedział, iż pojemniki po jogurtach można wrzucić do odpadów zmieszanych.

 

Andrzej Gawłowski powiedział, iż po części przyznaje rację przedmówcom, nie będzie wiec wchodził w szczegóły. Najbardziej sprawiedliwym systemem rozliczania się za odpady, będzie rozliczanie się za masę faktycznie oddanych odpadów. Po to aby taki system wprowadzić potrzebne są wagi na śmieciarkach. Są to drogie systemy i na dzisiaj bardzo zawodne. Jeżeli docelowo taki system zostanie wprowadzone, śmieci będą ważone i od tego będzie naliczana opłata. Będzie to opłata najbardziej sprawiedliwa. Przy takim rozliczaniu zniknie problem selektywnej zbiórki, bo każdemu z nas będzie zależało żeby do zmieszanego odpadu komunalnego nie trafiało wszystko co wyprodukujemy w domu, ale żeby z tego odpadu zmieszanego wyjąć wszystko, co można oddać bez dodatkowych kosztów, do recyklingu.  Polski system jeszcze nie dojrzał do tego, aby taki sposób rozliczania się za odpady wdrożyć. Być może dzisiaj nie trzeba by tak bardzo rozwijać selektywnej zbiórki, jak to się w tej chwili robi, gdyby w Polsce była dostateczna ilość instalacji do mechaniczo - bilogicznego przetwarzania odpadów.  Jest to wpisane do ustawy ale dzisiaj tych instalacji za wiele nie ma i ich moce przerobowe są niewystarczające. Nie ma też wystarczającej ilości spalarni. Ustawodawca dał na wdrożenie tych technologii 3 lata przez co muszą być zastosowane inne rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska i odzyskanie surowców wtórnych.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż optuje za tym, co mówił Dariusz Żurek. Najbardziej sprawiedliwa jest opłata od wyprodukowanej masy odpadów. Dążymy do tego, aby wszyscy segregowali odpady. Mamy 3 lata na budowę instalacji, ale przez te 3 lata wprowadzimy ludzi w kozi róg. Zadłużenie będzie rosło lawinowo. W przypadku odpadów mieszanych najbardziej sprawiedliwa byłaby opłata od ilości wyprodukowanych śmieci. Wg radnej różnica między opłatą za odpady segregowane i niesegregowane jest zbyt mała. Różnica ta nikogo nie urządza. Nie będzie się opłacało sprawdzać, czy jej dzieci wyciągnęły zszywki z zeszytów, czy nie wyciągnęły. Gdyby ta różnica wynosiła jak 5 do 15, to już by warto było to robić. Nie jest to tylko jej zdanie, ale opinia wielu mieszkańców i koleżanek z pracy. Większość ludzi w tej sytuacji będzie deklarować niesegregowanie odpadów. W jej ocenie ustawa nie powinna iść w tym kierunku.

 

Zygmunt Jasiecki wyjaśnił, iż kiedy w lutym zastanawiano się nad wysokością stawki, były głosy żeby bardziej zróżnicować stawkę za śmieci segregowane i niesegregowane. Decydowało o tym dwadzieścia kilka osób. Byli też tacy, którzy mówili, że 5 zł różnicy to też jest dużo. Patrząc na to, jak się to rozwija w skali kraju, mają kilkaset informacji, że najczęściej stosowanymi stawkami są stawki 10 i 15 zł.

 

Radna Elżbieta Smodis była zdania, że nie należy utożsamiać się z innymi samorządami. Należy patrzeć, że gmina i jej mieszkańcy są biedni. Ludzie boja się segregacji. Ona dzisiaj segreguje odpady to jednak zastanawia się, czy będzie robić to nadal. Jest za takimi przepisami, które spowodują że wszyscy nauczą się segregacji. Po lekturze ulotki nadal nie wszystko jest dla niej jasne. Gdzie ma trafić np. olej po smażeniu frytek, farba która została w puszce. Mówiono, że do żółtego pojemnika mają trafić plastiki i metale. Metali ona nie wrzuci do pojemnika, ponieważ sprzeda je w punkcie skupu złomu. Ustawa powinna być tak skonstruowana, aby było wszystko jasne.  Wg niej najbardziej sprawiedliwy jest system zastosowany do nieruchomości niezamieszkałych.

 

Radna Bernadeta Kopeć, powiedziała, że mieszkańcy wsi zagospodarowują odpady: np. papier zużywa się w kotłowniach, metale sprzedaje na złom. Worki te będą puste. Opłata jest stanowczo za droga. Ludzie będą wynosić do lasu to co pozostaje. Powstaje też pytanie, gdzie trzymać tyle worków.

 

Zygmunt Jasiecki wyjaśnił, że papieru nie wolno spalać. Może być zużyty wyłącznie na podpałkę.

 

Jan Babut sołtys wsi Skórka pytał, co to za przetarg, jeżeli z góry ustalono stawkę – to żaden przetarg. Dziś płaci za odpady 60 zł, będzie płacił 90. Selekcja wg niego się  nie opłaca. Pytał także, co będzie jeżeli nie wystawi pojemnika i odpadów nie będzie, czy będzie miał obniżoną stawkę. Zwrócił także uwagę na domy wielorodzinne i konsekwencje braku, czy błędów w segregacji. 

 

Zygmunt Jasiecki wyjaśnił, iż związek musiał ustalić stawkę przed przetargiem, nie miał na to wpływu, to ustawa narzuciła taki obowiązek. Zgadza się, że jest to postawione na głowie, ale nie było innej możliwości. Worki na odpady można trzymać np. w garażu. Różnie to będzie na różnych nieruchomościach.

 

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż w dniu jutrzejszym w Krajence odbędzie się dyżur, podczas którego będzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji. Nie wszyscy, w szczególności starsze osoby będą mogły dojechać. W związku z powyższym zwróciła się do Burmistrza o ustalenie terminów takich dyżurów w poszczególnych miejscowościach. Deklaracja wygląda jak PIT, emeryci nie wypełniają PIT, więc nie wiedzą jak to zrobić.

 

Burmistrz powiedział, iż rozmawiał z niektórymi radnymi, którzy byli zainteresowani żeby pomóc swoim wyborcom. Można ustalić terminy w poszczególnych sołectwach, chętni radni mogą wesprzeć tę akcję. Taka możliwość będzie.

 

Radna Elżbieta Smodis poinformowała, iż niektórzy z mieszkańców (np. z Tarnówczyna) otrzymali deklarację ze związku złotowskiego. Pytała, co w takim przypadku zrobić, gdzie ją wysłać, kto będzie ją obsługiwał.

 

Radny Zbigniew Morgulec pytał, jak wygląda zmiana deklaracji, w przypadku zmiany woli w zakresie segregacji, co ze studentami albo osobami, które pracują za granicą. Przedstawiciele związku wielokrotnie powoływali się na stawki, które przyjęto gdzie indziej. Szkoda, że nie dostarczono wyliczeń i analiz które faktycznie przeprowadzono i z których wynikałoby, że są one racjonalne. Odnosi wrażenie, że opierano się na wartościach zaproponowanych przez innych w sąsiednich związkach.

 

Zygmunt Jasiecki powiedział, że deklaracje można zmieniać w każdej sytuacji, która do tego upoważnia. Deklarujemy przede wszystkim osoby zamieszkałe, jeżeli ktoś wyjeżdża to dokonujemy zmiany deklaracji. Studentów wykazujemy jako osoby niezamieszkałe.

 

Andrzej Gawłowski wyjaśnił, że o miejscu złożenia deklaracji decyduje miejsce położenia nieruchomości. W przypadku nieruchomości na terenie gminy Krajenka deklarację należy złożyć w Pilskim Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Być może otrzymanie deklaracji ze Złotowa jest wynikiem błędu w bazie danych.

 

Burmistrz pytał, czy jest możliwe zebranie deklaracji w Urzędzie Gminy, za potwierdzeniem w rejestrze.

 

Radny Anatol Najmowicz pytał o mieszkańców budynków wielorodzinnych, tj. jak będą obsługiwani, czy dostana pojemniki, czy też będą segregować w workach, co będzie w sytuacji, gdy jeden z członków wspólnoty nie będzie płacił. Pytał jak mieszkańcy wspólnot będą wnosić opłaty, czy do zarządu wspólnoty, czy też indywidualnie.  Jego zdaniem uwagi przedmówców, co do wysokości opłat są słuszne. W chwili podejmowania decyzji o przystąpieniu do związku miał nadzieję, że duża ilość mieszkańców będzie miała wpływ na ceny i że będą one niższe.

 

Zygmunt Jasiecki poinformował, że wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, składają deklaracje zbiorcze w porozumieniu z mieszkańcami i same rozliczają się z mieszkańcami.

 

Radny Jakub Niedźwiecki stwierdził, iż nie usłyszał odpowiedzi na pytanie, dlaczego ustalono stawkę 10 zł. Dla niego makulatura w segregowanej formie jest towarem, który można sprzedać. Operator, który będzie odbierał odpady poniesie koszty transportu ale na tym zarobi, dlatego nie rozumie dlaczego stawka została ustalona na tak wysokim poziomie. Brak mu w tym logiki.

 

Zygmunt Jasiecki powiedział, iż wysokością stawek zajmowały się firmy specjalistyczne. W przypadku związku w ustalaniu opłaty brała udział specjalistyczna firma. Zarząd związku dokonał analizy zasadności tej stawki, analiza ta wypadła pozytywnie. Ustalono, że stawka 10 i 15 zł na obecny czas jest stawką właściwą.

 

Andrzej Gawłowski powiedział, iż wyniki przetargów są różne. W przypadku związku międzygminnego dokumenty do przetargu przygotowywali specjaliści znający gospodarkę odpadami, mający wiedzę, jakie koszty po stronie operatora są uzasadnione. Będą to bardzo dokładnie liczyli. Przetarg rozstrzygnie, czy da się za taką stawkę cały ten system zrealizować. Liczą na to, że złożone oferty będą poniżej zakładanych kwot, co pozwoli na ponowne rozważenie, co można zrobić w kwestii opłat. Są dwie możliwości: generalne obcięcie stawki lub obniżenie opłaty dla rodzin wielodzietnych, czy też mniej zamożnych. On jest za wprowadzeniem pierwszej metody, tj. generalnej obniżce, niż wprowadzenie stawki dygresyjnej, czy wspomożenia biedniejszych rodzin. Nie jest antyspołeczny ale taki system ciężko byłoby wdrożyć i go kontrolować.

 

Radny Karol Makarewicz pytał o sposób składania deklaracji przez szkoły i przedszkola, tj. w jakiej formie będą naliczane opłaty.

Radna Bernadeta Kopeć pytała natomiast o cmentarze.

 

Zygmunt Jasiecki wyjaśnił, iż opłaty będą naliczane wg § 23 statutu od liczby pojemników. W przypadku cmentarzy opłata będzie naliczana wg pojemników, których ilość jest uzależniona od ilości grobów.

 

Radny Adam Klaryński powiedział, iż wg niego stawki są wygórowane, problemy wynikają z samej ustawy. Należałoby jednak zacząć od siebie – ulotki zostały wydrukowane na papierze lakierowanym, który nie podlega segregacji.

 

Burmistrz prosił przedstawicieli mediów o podanie informacji, iż deklaracje można składać w Urzędzie Gminy.

 

Informacja o działalności burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Krajence w dniu 28 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.  

Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Burmistrz uzupełnił informację o swojej działalności w okresie między sesjami.

Poinformował o kończącej się inwestycji kolejowej polegającej na remoncie mostu kolejowego w Krajence. Zabiegi aby doprowadzić do realizacji zadania trwały ponad 2 lata. Obecnie inwestycja jest na ukończeniu.

Kolejna informacja dotyczyła zakończenia rozliczeń finansowych związanych z budową stacji uzdatniania wody w Krajence orz sieci wodociągowej. Środki stanowiące refundację, mimo wielu problemów są już na koncie w BGŻ, gdzie gmina zaciągała na ten cel pożyczkę.

 

Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za zaangażowanie, które pozwoliło na zakończenie sprawy sukcesem.

 

Burmistrz podziękował radnym, że w sytuacji która miała miejsce przy budowie sieci nie zrobili z tego sprawy politycznej, co pozwoliło na uzyskanie dofinansowania. W przypadku gdyby nie udało się załatwić sprawy pozytywnie, gmina musiałaby zwrócić dofinansowanie także za budowę stacji uzdatniania wody.

Burmistrz poinformował również o rozpoczętych inwestycjach w tym modernizacji biblioteki w Krajence oraz złożonych wnioskach o dofinansowanie. Do Lokalnej Grupy Działania wnioskowano o dofinansowanie 3 zadań oraz do Urzędu marszałkowskiego – 2 zadań. Wkrótce ruszy przebudowa drogi powiatowej w Podróżnej. Radny Piotr Gniot słusznie zwrócił uwagę na kwestię wodociągu. Dokonano przeglądu sieci, wymieniono przyłącza znajdujące się pod asfaltem. Nie ma konieczności wymiany magistrali głównej. Prace trwają także przy ul. Rynek w Krajence. Rozpoczęto także działania związane z oświetleniem na terenie gminy. Złożono także wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki na remont dróg dojazdowych do pól w wysokości 140 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację drogi brukowej w Żeleźnicy.

 

Ad. 5

Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy i Miasta Krajenka, w imieniu Burmistrza, udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas sesji Rady odbytej w dniu 28 marca 2013 roku.

Informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.1.

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok Krajeńskiego Ośrodka Kultury przedłożył Karol Adler – dyrektor KOK. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Do przedłożonego sprawozdania nie wniesiono uwag i przyjęto je do wiadomości.

 

Ad. 6.2.

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence przedłożył Stanisław Zamorski pełniący obowiązki dyrektora zakładu.

 

Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Burmistrz poinformował o problemach, które wystąpiły z kanalizacją sanitarną na ul. Szkolnej w Krajence. Gmina wykonała monitoring kanalizacji na ul. 1 Maja oraz Szkolnej. W przypadku ul. 1 Maja obejdzie się bez rozkopów, natomiast na ulicy Szkolnej stan kanalizacji jest bardzo zły. Ponadto na jednej z pierwszych sesji w tym roku wyasygnowano środki na koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków i w połowie czerwca znane będą kosztorysy dotyczące tych zadań. W związku z tym konieczne będzie zwołanie dodatkowej sesji w czerwcu. Burmistrz poinformował również, że gmina posiada pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej we wszystkich wsiach oprócz Skórki.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał czy KZUP w Krajence wydaje już warunki podłączenia do kanalizacji sanitarnej, tam gdzie inwestycja została już odebrana.

 

Stanisław Zamorski wyjaśnił, że decyzje w 100% wydano już dla wsi Paruszka i Żeleźnica. Trwa wydawanie warunków dla Głubczyna i Głubczyna – Letniska.

 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości bez uwag.

 

Ad. 6.3.

Krzysztof Pająk kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence przedłożył sprawozdanie z działalności Ośrodka w roku 2012, w tym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Sprawozdania zostały złożone na piśmie i stanowią załączniki nr 9 i 10 do nin. protokołu. 

 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości bez uwag.

 

Ad. 6.4.

Krzysztof Pająk przedstawił również sprawozdanie z działalności  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załączniki nr 11 do nin. protokołu. 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości bez uwag.

 

Ad.7

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok przedstawił Sekretarz Gminy Krajenka. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załączniki nr 12 do nin. protokołu
 
Burmistrz podziękował Towarzystwu Miłośników Krajenki za owocną współpracę. TMK złożyło z pozytywnym efektem wniosek do LGD na realizację miejsca rekreacyjnego przy ul. Okrężnej w Krajence. Realizacja zadania rozpocznie się pod koniec czerwca.

 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości bez uwag.

 

Ad. 8.1.

Rozpatrzono projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/202/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Ad.8.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/203/2013  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

 

Ad.8.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/204/2013 w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

 

Ad.8.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/205/2013 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

 

Ad.8.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Orzechowej w Skórce.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/206/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy Orzechowej w Skórce – która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

 

Ad.8.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Malinowej  w Skórce.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/207/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy Malinowej w Skórce – która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.

 

Ad.8.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

Przewodniczący Rady poinformował, iż skarga na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożona w związku z odmową udzielenia dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Skórce była przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, która wnioskowała jednogłośnie o uznanie jej za bezzasadną. W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną. Projekt uchwały był także rozpatrywany przez Komisję Społeczną i Gospodarczą Rady i został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jakub Niedźwiecki poinformował, że Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami pracowników oraz zgromadzoną w sprawie dokumentacją i nie miała wątpliwości co do tego, że skarga jest nieuzasadniona.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/208/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, w której uznano skargę za bezzasadną – która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

 

 

Ad. 8.8.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/209/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła – która stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.

 

Ad.8.9.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/210/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego – która stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.

 

Ad.8.10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok wraz z autopoprawkami przedłożyła Małgorzata Krasko – Skarbnik Gminy. W budżecie gminy i miasta Krajenka na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 68.654 zł  z czego:

a) o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012,

b) o kwotę 67.654 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

2. Dokonano zwiększenia w planie wydatków na kwotę  168.654 zł, z czego kwota 68.654 zł wynika z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego.

3. Dokonano zmian w zakresie dotacji poprzez:

a) zwiększenie planu dotacji w rozdziale 01095 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na konserwację Kanału Augustowskiego w formie pomocy dla jst,

b) zwiększenie planu dotacji w rozdziale 75412 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Podróżna,

c) zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 80105 o kwotę 62.762 zł w związku
ze zmniejszonymi kosztami uczęszczania dziecka z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego,

d) zwiększenie planu dotacji o kwotę 6.400 zł w rozdziale 85154 z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie pomocy dla jst. (uruchomienie rezerwy w rozdziale 85154 w kwocie 6.300 zł),

e) zwiększenie planu dotacji o kwotę 2.000 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka,

f) zmniejszenie planu dotacji o kwotę 21.600 zł w rozdziale 85154 z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

4. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych poprzez:

a) rozdział 01095:

3      utworzono nowe zadanie Budowa chodników w miejscowości Głubczyn w kwocie 28.000 zł,

3      utworzono nowe zadanie Rozbudowa placu rekreacyjnego "Wśród Brzóz" w Skórce w kwocie 7.300 zł.

b) rozdział 60016:

3      zmniejszono kwotę zadania Zakup sprzętu mechanicznego o 6.000 zł,

3      w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończonej procedury przetargowej zmniejszono kwotę zadania Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łońsko i Podróżna o 57.300 zł,

c) rozdział 90001:

3      zmniejszono kwotę zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 30 Stycznia w Krajence o 28.000 zł,

3      zwiększono kwotę zadania Rozbudowa sieci kanalizacji w Głubczynie
o 50.000 zł,

3      utworzono nowe zadanie Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krajenka w kwocie 47.000 zł

d) rozdział 90015:

3      zmniejszono kwotę zadania Budowa oświetlenia w Skórce o 112.000 zł,

3      utworzono nowe zadanie Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie w kwocie 17.853 zł,

3      utworzono nowe zadanie Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Głubczyn-Rogownica w kwocie 13.785 zł

3      utworzono nowe zadanie Budowa oświetlenia w miejscowości Łońsko
w kwocie 30.775 zł,

3      utworzono nowe zadanie Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krajenka Wybudowanie w kwocie 11.437 zł,

3      utworzono nowe zadanie Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krajenka ul. Działkowa w kwocie 14 870 zł,

3      utworzono nowe zadanie Budowa oświetlenia w miejscowości Krajenka
ul. Sportowa w kwocie 18 870 zł,

3      utworzono nowe zadanie Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żeleźnica w kwocie 3.500 zł,

3      utworzono nowe zadanie Budowa oświetlenia w miejscowości Dolnik
w kwocie 25.910 zł,

3      zlikwidowano zadanie Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krajenka

e) rozdział 92109:

3      zmniejszono kwotę zadania Przebudowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury
w Krajence – elewacja o 22.000 zł,

f) rozdział 92116:

3      zmniejszono kwotę zadania Przebudowa budynku ul. Szkolna 2 w Krajence o 25.000 zł.

g) rozdział 92195:

3      zlikwidowano zadanie Wiata w Głubczynie i środki przesunięto na zadanie w rozdziale 92695 Budowa wiaty z pomieszczeniami gospodarczymi (barakami) połączone ze środkami z funduszu sołeckiego.

h) rozdział 92605:

3      utworzono nowe zadanie Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krajenka w kwocie  4.303 zł

i) rozdział 92695:

3      zmienione brzmienie zadania i jego zakres rzeczowy i finansowy – Budowa wiaty z pomieszczeniami gospodarczymi (barakami) zwiększając kwotę zadania o 40.000 zł

5. Zabezpieczono udział własny w wysokości 16.914 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, co stanowi 20% ogółem zadania.

6. Zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych o kwotę 10.000 z w rozdziale 80104.

7. Wzrost wydatków sfinansowany jest dodatkowymi przychodami w kwocie
100.000 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

 

Zmianie uległy załączniki do uchwały:

1)    nr 2

– 5.500 zł na remont w amfiteatrze,

- 4000 – czynności windykacyjne wobec dłużników alimentacyjnych (MGOPS),

- na ekspertyzę nawierzchni boiska Orlik,

- remonty w placówkach oświatowych 6 i 9 tys. zł,

- zwiększono wydatki na drogi (zakup kruszywa i praca równiarki)

2)    załącznik nr 3,  

3)    załącznik nr 4,

4)    załącznik nr 5,

5)    załącznik nr 6

6)    załącznik nr 7.

 

Radna Joanna Wienke pytała o pełny koszt inwestycji polegającej na budowie wiaty z pomieszczeniami gospodarczymi.

 

Skarbnik poinformowała, że łącznie środki na to zadanie wynoszą 51.975 zł.  

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XXX/211/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok – która stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.

 

Ad. 9

Radny Piotr Gniot wnioskował o dostosowaniu Statutu Gminy i Miasta w Krajence do obowiązującego prawa i dokonanie przeglądu statutu. W kilku miejscach statut jest niezgodny z obowiązującym prawem, np. jeżeli chodzi o termin złożenia sprawozdania przez Komisję Rewizyjną, czy sprawy związane ze zwołaniem I sesji rady.

Skarbnik Gminy poinformowała, że przez pomyłkę wydrukowała załącznik nr 3 z pliku z dnia 30 kwietnia. Zmiany do budżetu zostaną wprowadzone zgodnie z tym, co odczytała.

Radny Adam Klaryński  wnioskował o uporządkowanie po ubiegłorocznej  inwestycji, chodnika przy ul. Złotowskiej w Skórce.

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o ustawienie tablicy ogłoszeń w obrębie sklepu Biedronka. Przewija się tam największa liczba osób. Na tablicy mógłby znaleźć się kalendarz imprez.

 

Burmistrz poinformował, że rozmawiał z właścicielami Biedronki na temat wywieszenia tablicy ogłoszeń w przedsionku sklepu. Nie było na to zgody. Prośbę tę ponowi. W przypadku tablicy, która miałaby być na zewnątrz, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Radny Karol Makarewicz pytał o plac rekreacyjny na ul. Okrężnej, tj. gdzie ma być oraz co ma się tam znaleźć.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż wiedzę w tym zakresie posiada Elżbieta Żujew – przewodnicząca TMK. Poinformował również, iż gmina sporządziła koncepcję i wizualizację zagospodarowania terenu pomiędzy Orlikiem, placem zabaw i parkingiem przy ul. Bydgoskiej w Krajence. Jest również projekt budowlany. Na realizację tego zadania do dnia 28 czerwca złożony zostanie wniosek do LGD. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku zadanie będzie realizowane w roku 2014.

 

Ad. 10

Maria Polańska – inicjatorka Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej zabrała głos w sprawie festiwalu, który gościł w Krajence przez 26 lat. Przez Krajenkę przewinęła się plejada gwiazd. Na krajeńskiej scenie występowali uczestnicy z całej Polski, także z Estonii i Ugandy, wnosili do miasta powiew świeżości oraz radość. Festiwal promował również treści humanitarne. Pierwsze 13 festiwali upamiętnionych zostało w monografii z płytą napisaną przez Zuzannę Przeworską. Zdaniem M. Polańskiej przydałaby się monografia dotycząca 13 kolejnych festiwali. Przez minione lata wiele się zmieniło, cieszy że rośnie nowe zdolne pokolenie. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do odbycia wszystkich edycji festiwalu, za to co się wokół tej imprezy zdarzyło.

 

Karol Adler Dyrektor KOK w Krajence powiedział, iż festiwal się nie skończył, będzie się jednak odbywał w zmienionej formule. Podjęto próby, aby przy organizacji festiwalu wznowić współpracę z PCK, co się jednak nie powiodło. Przegląd piosenki o zasięgu ogólnopolskim był zbyt drogi. Poprzednie edycje były możliwe dzięki współpracy z PCK i sponsorów. Ma nadzieję, że festiwal w nowej formule będzie świętem Krajenki i jej mieszkańców.

 

Ewa Chromiec sołtys sołectwa Głubczyn wnioskowała, aby sołtysi ponownie otrzymywali materiały na sesję w formie tradycyjnej, ponieważ nie wszyscy mają możliwość korzystania z internetu.

 

Ad. 11

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 17:40 zamknął XXX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                                       Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                       Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                    Przewodniczący Rady