Protokół Nr XXXI/2013

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 27 czerwca 2013 roku

w Domu Strażaka w Krajence.

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu. W chwili rozpoczęcia obrad nieobecni były radne Bernadeta Kopeć i Elżbieta Smodis.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                     - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Andrzej Szałek                  - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski       - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko            - Skarbnik Gminy.

 

Ad. 2

Do Rady wpłynął  projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025. Proponuje się, aby rozpatrzyć go jako punkt 8.9.

Wpłynął również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę i Miasto Krajenka darowizny udziału nieruchomości położonej w Krajence przy ul. B. Domańskiego i ul. St. Polańskiego. W dniu 26 czerwca Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie takiej darowizny. Proponuje się rozpatrzyć projekt uchwały w punkcie 8.1.

Do wniosku o zmianę porządku obrad nie wniesiono sprzeciwu, wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z proponowanymi zmianami.

Porządek obrad sesji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2012 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdań.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2012 rok.

8.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę i Miasto Krajenka darowizny udziału nieruchomości położonej w Krajence przy ul. B. Domańskiego i ul. St. Polańskiego,

2)    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolnik na lata 2013-2020,

3)    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Paruszka na lata 2013-2020,

4)    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podróżna na lata 2013-2020,

5)    zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Śmiardowo Krajeńskie na lata 2013-2020,

6)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Szkolnej i ulicy Młyńskiej w miejscowości Krajenka, gmina Krajenka,

7)    nadania nazwy ulicy Spacerowej w Skórce,

8)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Krajenka i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy i miasta Krajenka,

9)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025,

10) zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok.

9.    Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Doszła radna Elżbieta Smodis zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

Ad. 3

Protokół sesji Rady odbytej w dniu 22 maja 2013 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Krajence w dniu 22 maja 2013 roku została złożona na piśmie i  stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Radny Anatol Najmowicz przypomniał, iż już wcześniej zgłaszano prośbę aby informacja była radnym dostarczana wcześniej, np. na posiedzeniach Komisji. Radny ponowił wniosek.

Ad. 5

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych udział Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy - stanowią załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Ad. 6

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2012 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-0954/41/13/Pi/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2012 rok, przedstawiła Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy Krajenka. Opinia ta była pozytywna z uwagą przedstawioną w części III pkt 6 uzasadnienia. Skarbnik Gminy odniosła się do ww. uwagi.

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe stanowią załącznik nr 7 i 8 do nin. protokołu.

 

Budżet na 2012 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajence uchwałą
Nr XVI/107/2011 w dniu 15 grudnia 2011 roku, którą ustalono:

dochody budżetu w wysokości           27.258.004

wydatki budżetu w wysokości            32.485.400

 

Budżet był wielokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza. W efekcie po zmianach, na 31.12.2012 r. budżet gminy osiągnął:

dochody budżetu w wysokości            28.629.423 zł

·          dochody bieżące                     21.671.323 zł

·          dochody majątkowe:                6.958.100 zł

wydatki budżetu w wysokości             34.476.940

·         wydatki bieżące                      22.316.243 zł

·         wydatki majątkowe:               12.160.697 zł

 

Skarbnik Gminy omówiła zrealizowane zadania majątkowe.

 

Uchwalony budżet na 2012 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Krajence i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka został zrealizowany na dzień 31.12.2012 r. w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem:        28.111.609,85 zł (98,2%):

   * dochody bieżące                       21.815.522,96 zł (100,66%)

   * dochody majątkowe                   6.296.086,89 zł (90,48%)

- wykonane wydatki ogółem:         32.158.392,24 zł (93,3 %)

   * wydatki bieżące                        20.970.383,20 zł (93,96%)

   * wydatki majątkowe                   11.188.009,04 zł (92,00%)

- wynik finansowy                               -4.046.782,39 zł, przy deficycie planowanym 5.847.517 zł

Deficyt został pokryty przychodami.

W roku 2012 podejmowane były czynności windykacyjne opisane w sprawozdaniu.

 Sprawozdanie finansowe odzwierciedla realizowane wydatki, o których była mowa wcześniej.

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedłożonymi dokumentami.

Sprawozdania zostały przekazane wcześniej radnym oraz stanowiły przedmiot obrad Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence.

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonych przez Burmistrza sprawozdań.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Jakub Niedźwiecki poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdania podczas posiedzenia odbytego w dniu 5 czerwca 2013 roku.

 

Przewodniczący Komisji Społecznej radny Anatol Najmowicz powiedział, iż opinia Komisji była jednogłośnie pozytywna.

 

Stanowisko Komisji Gospodarczej przedstawił Przewodniczący Zbigniew Morgulec. Opinia Komisji Gospodarczej była jednogłośnie pozytywna.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/212/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2012 rok – która stanowi załącznik nr 9  do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jakub Niedźwiecki, w imieniu Komisji wnioskował o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2012 rok. Uchwała Komisji Rewizyjnej  w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2012 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2012, została  podjęta w wyniku analizy sprawozdań i innych dokumentów podczas posiedzenia odbytego w dniu 15 czerwca br. Uchwała Komisji w tej sprawie została doręczona wszystkim radnym.

 

Przewodniczący Rady przedstawiła uchwałę nr SO-0955/35/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok został należycie uzasadniony i podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Doszła radna Bernadeta Kopeć zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

Skarbnik Gminy przedstawił informację o stanie mienia komunalnego. Informacja ta stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2012 rok.

Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence radny Anatol Najmowicz poinformował, iż Komisja Społeczna do wykonania budżetu nie wniosła uwag, a wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2012 rok uzyskał jednogłośną akceptację.

Stanowisko Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence przedstawił Przewodniczący Komisji radny Zbigniew Morgulec. Komisja Gospodarcza, po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, jednogłośnie zaakceptowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2012 rok.

W związku z tym, że do dyskusji nikt się nie zgłosił, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta  Krajenka z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/213/2013 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta  Krajenka za 2012 rok – uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Ad. 8.1.

Po wznowieniu obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę i Miasto Krajenka darowizny udziału nieruchomości położonej w Krajence przy ul. B. Domańskiego i ul. St. Polańskiego.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Tomaszowi Fidlerowi wicestaroście złotowskiemu.

Wicestarosta poinformował, że w dniu wczorajszym Rada Powiatu Złotowskiego podjęła uchwałę o dokonaniu darowizny 1 udziału w nieruchomości przy ul. Stanisława Polańskiego w Krajence. Dla powiatu nie była to łatwa decyzja, ale daje nadzieję, że budynek będzie w pełni wykorzystany. Przypomniał także, iż w roku 1993, kiedy obiekt był budowany w szkole uczyło się ponad 800 uczniów. Obecnie maksymalnie jest to 300 uczniów, przy dobrym ułożeniu kierunków kształcenia. Nabory pokazują, że wybory uczniów są dalekie od oczekiwań. W tym roku dobry nabór jest w liceach ogólnokształcących, natomiast technika które dotychczas cieszyły się zainteresowaniem młodzieży mają gorsze nabory. Budynek jest obecnie kosztochłonny, w związku z powyższym powiat przystąpił do termomodernizacji. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy. Oczekuje się, że po termomodernizacji koszty ogrzewania spadną. W roku 2007 gmina Krajenka wystąpiła z propozycją prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz przejęcia budynku. Nikt wówczas nie myślał o sytuacji demograficznej. Liczona na zwiększenie liczby urodzin. Niestety urodzenia w 16 ostatnich rocznikach są na bardzo niskim poziomie. Wynika z nich, że szkoła może liczyć na 250 uczniów. Dla tego budynku jest to liczba zbyt mała. W związku z decyzją Rady Powiatu o dokonaniu darowizny nauczyciele obawiają się o pogorszenie warunków kształcenia.  Jednak należy wziąć pod uwagę realia finansowe. Przy obecnej subwencji oświatowej  liceum ogólnokształcące jest deficytowe przy klasie mniejszej niż 25 uczniów. Poinformował także, że powiat dopłaca do oświaty ok. 2 mln zł. W ubiegłym roku zaproponowano Burmistrzowi przejęcie połowy budynku i od tamtej pory trwały negocjacje. Podjęcie decyzji blokowała umowa na termomodernizację, której podpisanie się przeciąga. Na dziś nie można dłużej czekać ze względu na okres wakacji.

Burmistrz powiedział, iż spada liczba uczniów w byłym Zespole szkół Spożywczych, ale także w gimnazjum. Koszty utrzymania ZSS są wysokie, ale pomimo remontu wysokie są koszty w gimnazjum. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków i z tego powodu nie mógł być ocieplony. Ponadto młodzież gimnazjum codziennie uczęszcza na lekcje wychowania fizycznego i przechodzi przez drogę wojewódzką. Młodzież w budynku ZSS zyskuje nowoczesną bazę, szalę, boiska sportowe i korty. Na dzień dzisiejszy nie da się dłużej utrzymywać takiej sytuacji, że na lekcje w-f młodzież musi przechodzić. Stan ten miał być tymczasowy, a trwa latami. Dotychczas nie podjęto decyzji o budowie sali dla gimnazjum, ponadto jej usytuowanie byłoby kłopotliwe. Gmina także będzie borykać się z niżem demograficznym i jest to tendencja europejska. Młodzież z małych ośrodków wyjeżdża do dużych miast oraz za granicę. Burmistrz powiedział, iż w jego ocenie przejęte minie ma wartość ok. 5-6 mln zł. Środków tych nie trzeba będzie wydać na rozbudowę bazy oświatowej w Krajence. W ostatnich latach rozbudowuje się Skórka i to tam trzeba będzie inwestować w przyszłości.

Radna Elżbieta Smodis pytała, czy w przypadku przeniesienia gimnazjum nauka w szkołach będzie jednozmianowa, czy gimnazjum będzie miało taką samą jak dotychczas liczbę pomieszczeń.

Andrzej Pietrzak radny powiatu złotowskiego i dyrektor Gimnazjum w Krajence wyjaśnił, iż już ok. 1,5 roku temu wypowiadał się na ten temat w mediach i mówił, że nikt nie chce pogorszenia warunków nauczania. Razem w obydwu placówkach będzie ok. 550 uczniów w 23-24 oddziałach. Na uzgodnionej części wystarczy miejsca na realizację wszystkich zadań. Jest to ok. 3000m2 bez sali gimnastycznej, dzisiaj gimnazjum pracuje na 1500m. Liczba pomieszczeń dydaktycznych jest taka sama, warunki nauki się poprawią.

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż pytał o to już na posiedzeniu Komisji, chciałby usłyszeć ile wynoszą koszty utrzymania gimnazjum obecnie oraz jakie będą koszty utrzymania współwłasności.

Sekretarz poinformował, iż w roku 2012 koszty energii, gazu, wody i ścieków dla gimnazjum wyniosły 144.719 zł, w ZSS – blisko 212 tys. zł. Budynek trzykrotnie większy generuje koszty o 1/3 większe. Przy 50% udziale gminy koszty wyniosą po 106 tys. zł.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż na posiedzeniu Komisji była mowa, iż Komisja zastanawia się nad lekcjami w-f, czy sala ma być podzielona na połowę, czy lekcje dla szkół będą się odbywać w poszczególne dni. Wydaje się, że drugie rozwiązanie jest bezpieczniejsze, prosi o uwzględnienie tej opcji przy podejmowaniu decyzji.

Wicestarosta powiedział, że nie pozwoli aby lekcje w-f dla poszczególnych szkół odbywały się w tym samym czasie.

Radny Anatol Najmowicz powiedział, że media, to także woda. W przypadku kiedy w szkole będzie więcej uczniów, będzie większe zużycie wody. Myśli, że koszty będą większe. Radny pytał także, czy wzrośnie liczba pracowników obsługi w gimnazjum.

Andrzej Pietrzak wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o utrzymanie obiektu samorządy określą szczegółowo warunki wspólnego funkcjonowania. Sadzi, że koszty energii i ogrzewania powinny być dzielone po połowie, ponieważ powierzchnia będzie podobna. W przypadku wody i ścieków koszty powinny być dzielone w zależności od liczby uczniów. Jeżeli chodzi o pracowników – nie zakłada zwiększenia liczby etatów.

Radny Piotr Gniot powiedział, że uzyskał gwarancję zatrudnienia obsługi w gimnazjum, powinna być także troska o pracowników CKZiU. Pytał, czy nie będzie kłopotów jeśli chodzi o zatrudnienie w tej szkole. Powiedział także, że w obiekcie ZSS klasy są duże, mogą być liczniejsze oddziały, czy przewiduje się takie ruchy.

Burmistrz powiedział, iż w powiecie jest 6 szkół, które borykają się z naborem. Każda ze szkół chciałaby przyjąć jak najwięcej uczniów. Na podstawie złożonych deklaracji w bieżącym roku nabór zakończył się dobrze dla LO, technikum w Krajence oraz w szkołach zawodowych.  Reszta szkół ma mniej chętnych niż oczekiwano. Gdyby udało się przenieść gimnazjum, szkoła w Krajence stanie się jedną z bardziej stabilnych szkół i będzie zabezpieczona przed likwidacją.

Wicestarosta odnosząc się do zatrudnienia poinformował, że następuje likwidacja internatu w Złotowie, który zostanie przeniesiony do Krajenki.

Andrzej Pietrzak wyjaśnił, iż w przypadku gimnazjum, w chwili obecnej jest zatrudniona osoba w sali gimnastycznej. Jeżeli będzie wola przekazania sali powiatowi, będzie czynił także starania o przejęcie pracownika. W przypadku ilości dzieci w klasie, nie on o tym decyduje ale organ prowadzący. Będzie jednak czynił starania aby warunki kształcenia były coraz lepsze. Będzie to zachęta dla młodzieży ze Skórki aby wybierała gimnazjum w Krajence, a nie w Pile.

Burmistrz wyjaśnił, iż nie opłaca się tworzyć klas liczniejszych niż 25 osobowe ze względu na podziały na grupy.

Andrzej Pietrzak przypomniał, iż na dzień dzisiejszy w gimnazjum klasy liczą od 17 do 24 uczniów. Już kilka lat temu wykazał, że 4 klasy bez podziału dają taką samą liczbę godzin jak 3 klasy z podziałem na grupy.

Radny Karol Makarewicz pytał o obiekty sportowe. Obecnie korty nie nadają się do użytku. Czy powiat sam naprawi korty, czy po przyjęciu części majątku przez gminę, będzie to zrobione wspólnie. Radny pytał również, czy korty będą dostępne dla mieszkańców.

Wicestarosta powiedział, że korty są naprawione, wystarczy jedynie drobna korekta. Korty będą zdatne do użytku do 10 lipca.  Koszty są po stronie powiatu.

Andrzej Pietrzak powiedział, iż w gimnazjum zatrudniona jest osoba na stanowisku konserwator – prac. gospodarczy. Po przeniesieniu szkoły pracownik ten będzie wykonywał zadania na obiektach. Dopóki nie będzie podpisany akt notarialny są to zobowiązania powiatu. W późniejszym okresie gmina będzie ponosić połowę kosztów utrzymania tych obiektów.

Radny Anatol Najmowicz pytał, ile jest sal komputerowych w gimnazjum i ile pomieszczeń trzeba będzie przystosować na powyższy cel po przeniesieniu.

Andrzej Pietrzak wyjaśnił, iż jeszcze nie był w ZSS, ale w gimnazjum jest 1 sala komputerowa. Salę tę przygotowano własnymi siłami i będzie przeniesiona do nowego budynku i ponieść koszt tych przenosin.

Burmistrz powiedział, iż w szkole są sale komputerowe. Kiedyś problemem była sieć, teraz go nie ma. Na terenie szkoły działa sieć bezprzewodowa.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/214/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę i Miasto Krajenka darowizny udziału nieruchomości położonej w Krajence przy ul. B. Domańskiego i ul. St. Polańskiego – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Burmistrz podziękował radzie za podjęcie uchwały. Decyzja ta przyniesie pożytek młodzieży. Poinformował również, iż uczestniczył w przerwie Rady Pedagogicznej w gimnazjum, gdzie pytał nauczycieli o opinię w sprawie przeniesienia szkoły. 23 nauczycieli w głosowaniu tajnym opowiedzieli się za dokonaniem przeniesienia 21 głosami za, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.

Ad.8.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolnik na lata 2013-2020. Przewodniczący przedstawił stanowiska Komisji w powyższej sprawie. Były one jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/215/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolnik na lata 2013-2020 – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad.8.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Paruszka na lata 2013-2020. Przewodniczący przedstawił stanowiska Komisji w powyższej sprawie. Były one jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/216/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Paruszka na lata 2013-2020 – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad. 8.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podróżna na lata 2013-2020. Przewodniczący przedstawił stanowiska Komisji w powyższej sprawie. Komisje zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/217/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podróżna na lata 2013-2020 – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad.8.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śmiardowo Kraj. na lata 2013-2020. Przewodniczący przedstawił stanowiska Komisji w powyższej sprawie. Były one jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/218/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śmiardowo Kraj. na lata 2013-2020 – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad.8.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Szkolnej i ulicy Młyńskiej w miejscowości Krajenka, gmina Krajenka. Stanowiska Komisji w sprawie projektu były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/219/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Szkolnej i ulicy Młyńskiej w miejscowości Krajenka, gmina Krajenka  która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad. 8.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Spacerowej w Skórce. Stanowiska Komisji w sprawie projektu były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/220/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy Spacerowej w Skórce  która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Ad.8.8.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Krajenka i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy i miasta Krajenka.

Komisje zaopiniowały projekt uchwały w następujący sposób:

1)    Komisja Rewizyjna – jednogłośnie pozytywnie,

2)    Komisja Gospodarcza – 3 głosy za, 2 wstrzymujące,

3)    Komisja Społeczna – 2 głosy za, 2 wstrzymujące, 1 przeciwko.

Radny Anatol Najmowicz powiedział, że na Komisji długo dyskutowano, były głosy za oraz przeciwko podjęciu uchwały. Rozmawiał w tej sprawie z mieszkańcami, są to przede wszystkim emeryci i renciści. Zgodnie orzekli, że stawka za wodę jest zdecydowanie za wysoka. Ich emerytury i renty są takie jakie są i nie rosną w sposób wystarczający. W związku z powyższym został zobligowany aby przekazać radnym, że te stawki dla mieszkańców są zdecydowanie za wysokie. Będą musieli się zastanowić, co zrobić. Trzeba będzie zdecydować czy litr wody, czy litr mleka. Jeżeli będzie głosowanie nad przedstawioną stawką, czyli 3,15 + VAT będzie przeciwko. Bardziej odpowiadałaby ta kwota bez VAT, co mogłoby zmniejszyć koszty i byłoby ukłonem radnych w kierunku mieszkańców.

Radny Zbigniew Morgulec zapytał radnego Najmowicza, jak myśli: czego konsekwencją są takie ceny. Decyzje odnośnie kanalizacji podejmował radny z innymi radnymi w poprzedniej kadencji. Jeżeli radny pamięta studium wykonalności, to przyjmowana była tam cena ok. 16 zł. Dziwi się teraz, że radny nie jest konsekwentny. Radny był za kanalizacją wobec czego rozumie, że miał wiedzę, za czym głosuje. Teraz radnemu nie odpowiada 12 zł, a wtedy kiedy była podejmowana decyzja odpowiadało 16 zł. Uważa dlatego, że wypowiedź radnego była sformułowana pod publikę.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż przeliczył zużycie wody – w tym miesiącu dostał rachunek, ma do zapłacenia 208 zł. Przy podobnym zużyciu wody w miesiącu sierpniu zapłaci już 286 zł. Radny pytał, czy ta woda spłynie w ubikacji szybciej – nie, czy będzie wydzielać jakiś zapach – też nie. Za to samo zapłaci 45% więcej. Prosi dlatego o zrozumienie. Nie chce siać defetyzmu, ale ta podwyżka naraz tak duża, jest bardzo kontrowersyjna. Zbiega się w czasie wiele rzeczy: zmiana ustawy śmieciowej i podwyżka za śmieci, podwyżka za wodę oraz trudna sytuacja na rynku pracy. Nie chce mówić o kanalizacji, nie wie czy kanalizacja która została zbudowana jest właściwa, czy niewłaściwa, nie jest w tej dziedzinie fachowcem. W tamtym czasie nie głosował za wprowadzeniem tego typu kanalizacji, w związku z powyższym nic go nie obciąża i nie musi głosować za takimi stawkami. Zdaje sobie sprawę, że są sytuacje, w których nie ma dobrego wyjścia. Dzisiejsze głosowanie jest taką sytuacją, gdzie każda decyzja będzie zła. Rozumie dyrektora zakładu komunalnego, że naliczył takie stawki. Rozumie Burmistrza, z którym nie zawsze się zgadza, że przyjął to stanowisko w sprawie stawek, ponieważ chce mieć zapewniony byt zakładu. Nie jest jednak ani jednym, ani drugim, nie musi więc podzielać ich stanowiska. Powiedział także, że chyba w marcu była taka sytuacja, że radny Długosz pytał, kto podjął decyzję żeby robić ten, a nie inny odcinek drogi na Łońsku wyremontować. Burmistrz odpowiedział, że to Rada, i jest to prawda, ponieważ radni głosując za budżetem podjęli taką decyzję. Gdy teraz któryś  z mieszkańców zapyta, kto podjął taką decyzję o podwyżkach, Burmistrz odpowie, że radni i to też będzie prawda. Są to sytuacje trudne ale jego zdaniem, chociaż nie wie jak mówią o tym przepisy, ceny można podnieść nie jednorazowo,  ale podjąć uchwałę na pół roku i za pół roku znowelizować uchwałę. Przeglądając uzasadnienie do uchwały o podwyżce znalazł takie sformułowania, z których wynika że tak naprawdę nie wiadomo ile to wszystko będzie kosztować. Nie chce twierdzić, że dyrektor KZUP wyliczył to źle, bo nie ma do tego podstaw, ale być może pewne kwoty zostały zawyżone żeby nie mieć problemów. W tej chwili dla większości mieszkańców Krajenki jest to nie do przyjęcia. Padały na Komisji jeszcze inne sformułowania, że Krajenka zapłaci za wioski – nie chce dzielić mieszkańców, niemniej coś w tym jest, ponieważ niektórzy zapłacą więcej za to samo. Jest to postęp, za który trzeba zapłacić. W tej chwili dla niego ta podwyżka jest za duża.

Burmistrz powiedział, że decyzja o przedłożeniu Radzie Miejskiej takiej uchwały nie była łatwa. Tak naprawdę została przedłożona mieszkańcom Gminy i Miasta Krajenka. Ma nadzieję, że koszty wyliczone przez KZUP są najniższe jakie mogły być. Studium wykonalności mówiło, że po wybudowaniu kanalizacji może to być kwota od 12 do 16 zł za same ścieki. Słusznie zauważył radny Morgulec, że decyzje zapadły tak naprawdę kilka lat temu. Kiedy przekształcano zakład budżetowy w jednostkę budżetową, gdzie były zarzuty ze strony radnego Matysiaka, że idziemy w stronę jednostki budżetowej a nie spółki, szczególnie zwracał uwagę że spółka kieruje się wyłącznie zyskiem. Rada Nadzorcza musi zadbać aby były zyski, w innym przypadku musi ustąpić. Przypomniał, iż w listopadzie ubiegłego roku dopłacono do jednostki budżetowej, jaką jest zakład komunalny, ok. 50 tys. zł, aby pokryć koszty energii za urządzenia elektryczne związane z produkcją wody. Dziś gmina Krajenka będzie ponosić koszty skoku cywilizacyjnego. Wcześniej na sesjach Rady Miejskiej mówił o tym radny Piotr Gniot. Takie są realia, a nie wiadomo, czy w przyszłym roku po przyłączeniu się mieszkańców, koszty nie będą inne. Musimy być przygotowani na to aby nie podwyższać stawek, ale znaleźć takie rozwiązania które będą powodowały, że będziemy mogli w ramach istniejącego budżetu pewne rzeczy zrekompensować.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż matematycznie całe obciążenie przełożyło się na mieszkańców Krajenki, tych którzy odprowadzają ścieki.  Całe mnóstwo osób będzie jednak zyskiwać, na wsiach mieszkańcom poprawi się dwukrotnie: dotychczas odprowadzając prawidłowo ścieki płacili 20 zł/m3, będą płacić niecałe 10 i nie będą musieli się przejmować, że coś się zapcha, wypłynie itp. Ma nadzieję, że zakład budżetowy stanie na wysokości zadania w okresie przejściowym. Wie, że podłączenia idą dobrze, nie czuje zagrożenia, że nie będzie przyłączeń do nowej sieci.  Bał się o wskaźnik nowych podłączeń na 1 km sieci. Nie wygląda to źle, a na niektórych odcinkach lepiej niż zakładano. Dla mieszkańców miasta jest to szokoterapia. Inne gminy, w tym gmina Złotów w okresie przejściowym dopłacała do ścieków, nie wie czy już się z tego wycofali. Znamy jednak budżet Krajenki, 41% zadłużenia, wszystko jest na granicy. Przypomniał radnym sytuację sprzed kilku lat, kiedy próbowano wprowadzić ulgę dla mieszkańców wsi w podatku od posiadania psa. Uchwała została uchylona, ponieważ nie można różnicować społeczeństwa. Dywagacje na temat wsi i miasta nie mają sensu i uzasadnienia prawnego. Ma nadzieję, że kalkulacja została zrobiona prawidłowo. W innym przypadku trzeba by sporządzić opinię, która by drogo kosztowała, mająca na celu udowodnienie dyrektorowi i księgowej, że taryfa została źle skonstruowana. Okaże się to za rok, po złożenie sprawozdania przez zakład. Wrócimy wówczas do dzisiejszej dyskusji.  Boli i będzie bolało jeszcze raz, ponieważ jeśli dobrze zrozumiał przez 5 lat nie ma amortyzacji sieci. Jeżeli policzymy amortyzację od kwoty ponad 14 mln złotych, to spowoduje wzrost ceny.

Burmistrz wyjaśnił, że KZUP nie wliczył do taryfy amortyzacji od tych 14 mln zł. 10% od 14 mln, to 1,4 mln, gdyby przyjąć 5% amortyzacji, to daje 700 tys. Przy wyliczonych stawkach dochody zakładu miałyby wynosić ok. 1,3 mln, po wliczeniu amortyzacji 2 mln złotych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że te urządzenia mogą być awaryjne. Poprzez złą obsługę, w szczególności jeżeli chodzi o instalację podciśnieniową, mogą być popsute. Wystarczy wrzucenie wykałaczki, urządzenie zostanie zalane, co powoduje koszt kilku tysięcy złotych. Pytanie, czy zapłaci za to użytkownik, czy gmina. Był na oczyszczalni ścieków, rozmawiał z pracownikami. Dziś na oczyszczalni ścieków pracuje 6 osób, z których każdy zarabia na rękę 1400 - 1500 zł. Będą obsługiwali system o wartości milionów złotych. Był wyjazd do Rogoźna, gdzie jest rozległa kanalizacja podciśnieniowa, w takim samym systemie jak w Krajence. Gmina Rogoźno jest większa niż Gmina Krajenka, ale tam pracuje 32 pracowników. W Krajence musiałoby być 10-12 pracowników, żeby zapewnić prawidłowy dozór techniczny nad wszystkimi urządzeniami.  Wyjazd do Skórki to ok. 10 km. Udało się pozyskać samochód od Państwowej Straży Pożarnej. Samochód jest sprawny, oprócz opon letnich ma także zabezpieczone ogumienie zimowe. W innej sytuacji gmina stałaby przed wizją zakupu samochodu dla zakładu. Na awarie muszą jechać przynajmniej 2 osoby oraz zabrać ze sobą sprzęt. Dyrektor musi pomyśleć nie tylko nad rekompensatą finansową dla tych osób które są już zatrudnione, ale również zatrudnieniem nowych pracowników. Ma nadzieję, że w tych kosztach, które zostały wyliczone, da się w przyszłym roku zamknąć opłaty za energię elektryczną oraz wynagrodzenia. Myśli, że w przyszłorocznym budżecie trzeba będzie zapewnić środki na awaryjne interwencje, ponieważ mieszkańcy Krajenki nie są w stanie uciągnąć większych kosztów, bo mieszkańcy wsi z 20 zł przejdą na stawkę 8,60, czyli będą mieli taniej. Burmistrz powiedział również, że w gminie Złotów ścieki kosztują ok. 9 zł. Jest to urok wiejskich skanalizowanych gmin. Inna stawkę ma miasto Złotów, inna stawkę ma gmina Złotów. Gdyby była to gmina i miasto ceny byłyby uśrednione. Nie można różnicować mieszkańców wsi i miasta. Najgorsze jest to, że radni poprzednich kadencji jak mówią nie znali prognozy cen. Gdyby takie informacje były, pewnie rozległość kanalizacji byłaby inna lub znalazłyby się inne rozwiązania. Przypomniał również, iż dzięki nieżyjącemu już Edwardowi Rodziewiczowi, zrezygnowano z kanalizacji podciśnieniowej w 2 wsiach.

Sekretarz powiedział, iż przysłuchuje się debacie dotyczącej taryf za wodę i ścieki i jako mieszkaniec tej gminy może twierdzić, że ceny te są za wysokie, jako urzędnik może twierdzić, że te ceny są za niskie. Do obecnego stanu dochodzono przez szereg długich lat. Przywołał studia wykonalności z 2007 i 2010 roku. Przypomniał wariant bardziej optymistyczny z koncepcji przygotowanej w 2010 roku przez Edwarda Rodziewicza, po rezygnacji z instalacji podciśnieniowych w Dolniku i Paruszce.   Pierwotna koncepcja w wariancie bardzo pesymistycznym zakładała cenę za zrzut 1m3 ścieków na poziomie 19 zł. Odczytał prognozowane ceny:

- rok 2010 – 6,47,

- rok 2011- 7,14,

- rok 2012 – 10,58,

- rok 2013 – 11 do 12 zł, do roku 2034.

Istnieje w polskim prawie pojęcie ciągłości władzy i branie odpowiedzialności za posunięcia poprzedników. Obecnie to co się dzieje jest to konsekwencją wcześniejszych działań. Od tego nie ma odwrotu. Jeden z radnych zauważył, że gmina Złotów dopłaca do ścieków. Należy zadać pytanie, co to jest gmina: czy gmina to budynek przy Jagiełły 9? Gmina to wszyscy mieszkańcy. Żeby zastosować dopłatę do ceny ścieków należy podnieść podatki. Byłoby to posunięcie populistyczne. Przy zmianie organizacyjnej KZUP padały takie zdania: „Zakład powinien na siebie zarobić, bez względu na ceny. Ktoś wcześniej podjął decyzję o budowie drogiej kanalizacji, mieszkańcy powinni zapłacić za to co zużyją. Nie powinna za to płacić gmina.” Dzisiaj słyszymy odrębne zdanie. Jest to populizm, a może hipokryzja. Decyzja jest trudna, ale musimy być konsekwentni i przyjąć z godnością to, co zostało wcześniej przygotowane.  Dążyć do tego aby minimalizować koszty. W projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie znajduje się propozycja przesunięcia 30 tys. zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Kwota zaplanowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych, co roku wystarczała, obecna propozycja ma złagodzić skutki wzrostu cen ścieków, jak również wprowadzenie od 1 lipca zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odczuwają to najbardziej rodziny wielodzietne i ubogie, do nich skierowane jest wsparcie.

 

Radny Zbigniew Morgulec powiedział, że amortyzacja przy inwestycjach dofinansowywanych ze środków unijnych, jest kosztem tylko w części nie objętej dofinansowaniem.  Amortyzujemy tylko wkład własny.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Oddano 7 głosów za podjęciem uchwały, 2 głosy przeciwko oraz 6 głosów wstrzymujących.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych podjęła uchwałę Nr XXXI/221/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Krajenka i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy i miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 8.9.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana w WPF dotyczy ujęcia zadania związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków, której realizacja miałaby odbyć się w latach 2013 (kwota 290 tys. zł)i 2014 (250 tys. zł). Łącznie na zadanie planowane jest 540 tys. zł.

Dochody roku 2013 oraz wydatki będą dostosowane do dokonanych zmian w budżecie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 W trakcie głosowania na sali obrad nie było radnego Anatola Najmowicza.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, 13 głosami za oraz przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XXXI/222/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025 – która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.

 

Ad. 8.10.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na rok 2013.

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie oraz wniosła do niego autopoprawki.

1.    Dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 539.499,87 zł, poprzez:

1)    zmniejszenie zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 01095 o kwotę 0,13 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2)    zmniejszenie zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85212 o kwotę 4.683 zł i zwiększenie w rozdziale 85213 o kwotę 4.683 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

3)    zwiększenie o kwotę 1000.000 zł, w związku z dokonaniem sprzedaży składników majątkowych, dotychczasowy plan w wysokości 350.000 zł został w 100% wykonany,

4)    zwiększenie o kwotę 300.000 zł w związku ze zmiana taryfy za wodę i ścieki,

5)    zwiększenie o kwotę 139.500 zł, w związku z udzieloną przez samorząd Województwa Wielkopolskiego pomocą finansową z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica”.

2.    Dokonano zmian w zakresie dotacji:

1)    poprzez zwiększenie planu dotacji w rozdziale 01008 o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych,

2)    poprzez zwiększenie planu dotacji w rozdziale 75412 o kwotę 5.359 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków OSP w Krajence,

3)    poprzez zwiększenie planu dotacji w rozdziale 92605 o kwotę 3000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy.

3.    Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 495.159 zł poprzez:

1)    rozdział 01095 – likwidacja zadania „Budowa chodników w miejscowości Głubczyn” w kwocie 28.000zł,

2)    rozdział 60016

a)    zwiększenie o kwotę 20.000 zadania „Przebudowa ulicy Cierpienia w Krajence”,

b)    zwiększenie o kwotę 70.000 zadania „Modernizacja ul. 1 Maja w Krajence”,

c)     zmniejszenie o kwotę 550 zadania „Zakup sprzętu mechanicznego”,

d)    utworzenie nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica w kwocie 154.500 (wkład własny 15.000zł),

3)    rozdział 75412

a)    zwiększenie Funduszu Wsparcie Państwowej Straży pożarnej o kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego do przewozu sprzętu ratownictwa ekologicznego i osób dla Komendy Powiatowej PSP w Krajence,

b)    zwiększenie o kwotę 600 zł zadania „Zakup sprzętu dla OSP Krajenka”,

4)    rozdział 90001-

a)    zmniejszenie o kwotę 29.500 zadania „Sieć wodociągowa Wąsoszki” ,

b)    zwiększenie o kwotę 250.000 zadania „Modernizacja oczyszczalni”,

5)    rozdział 90015

a)    zmniejszenie o kwotę 3.800 zł zadania „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Śmiardowo Kraj.”,

b)    zwiększenie o kwotę 3.800 zł zadania „Budowa oświetlenia w miejscowości Dolnik”,                            

6)    rozdział 92195

- zwiększenie o kwotę 6.108 zadania „Budowa placu zabaw w Skórce” (dotychczasowa nazwa zadania Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Skórce),

7)    rozdział 92695

a)    utworzenie nowego zadania „Budowa miejsca rekreacji w Dolniku w kwocie 43.000zł,

b)    zwiększenie o kwotę 1 zł zadania Adaptacja boiska sportowego w miejscowości Pogórze,

c)     przeniesienia z grupy wydatków bieżących zadania „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dolnik” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego. 

4.    Dokonano zmian wydatków bieżących:

1)    rozdział 01095 – zmniejszenie o kwotę 26.000,

2)    rozdział 60016 – zwiększenie o 30.720,

3)    rozdział 70005 – zmniejszenie o 10.000,

4)    rozdział 71004 – zwiększenie o 20.000,

5)    rozdział 71035 – zwiększenie o 630,

6)    rozdział 75023 – zwiększenie o 30.000,

7)    rozdział 75075 – zwiększenie o 4.000,

8)    rozdział 75095 – zwiększenie o 48.000,

9)    rozdział 80101 – zwiększenie o 83.000,

10) rozdział 80104 – zwiększenie o 15.200,

11) rozdział 80110 – zwiększenie o 15.000,

12) rozdział 80113 – zwiększenie o 35.000,

13) rozdział 85215 - zwiększenie o 30.000,

14) rozdział 85295 – zwiększenie o 48.000,

15) rozdział 90001 – zwiększenie o 10.000,

16) rozdział 90002 – zwiększenie o 40.000,

17) rozdział 90003 – zwiększenie o 338.863,

18) rozdział 90004 – zwiększenie o 53.000,

19) rozdział 92695 – zmniejszenie o 1.000zł.

Zmiany wynikają z konieczności opłacenia składki do Związku Międzygminnego „Pilski region Gospodarki odpadami komunalnymi” ze zwiększenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dodatków mieszkaniowych o 30.000zł, z zadań realizowanych przez placówki oświatowe oraz ze zwiększonego zapotrzebowania KZUP w Krajence.

5.    Wzrost wydatków sfinansowany jest dodatkowymi przychodami w kwocie 674.336.

 

Doszedł radny Anatol Najmowicz.

 

Burmistrz poinformował, że zmiany w budżecie opiewają na znaczne kwoty. Chciałby zwrócić uwagę na przebudowę oczyszczalni ścieków w Krajence. Na jednej z wcześniejszych sesji zaplanowano środki na wykonanie przeglądu i ekspertyzę oczyszczalni. 15 czerwca wpłynęła sporządzona dokumentacja. Jasne było od początku, że konieczne będzie uruchomienie 2 komory. Największą bolączką są osadniki i sito ślimakowe. Prace na oczyszczalni maja być rozłożone na jesień br. i wiosnę roku 2014. Pieniądze zaplanowane na te inwestycję pochodzą z budżetu gminy. Nie są to środki z opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXXI/223/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok – która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

 

Obrady opuścili radni: Anatol Najmowicz i Bogdan Długosz zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 13.

 

Ad. 9

Rozpatrzono stanowisko Rady Miejskiej w sprawie sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż ww. stanowisko wypracowano w odezwie na apel mieszkańców dotyczący nowego systemu gospodarki odpadami.

 

Na wniosek radnego Jakuba Niedźwieckiego stanowisko zostało odczytane:

„Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzone nowelizacją z dnia 1 lipca 2011 roku miały na celu m.in. uszczelnienie systemu gospodarki odpadami, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródeł, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów oraz wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów.  Mając na uwadze cele ustawy oraz potrzebę ochrony środowiska, nie można jednak zapomnieć o skutkach wprowadzanych przepisów dla najbardziej zainteresowanych, tj. obywateli.

Przyjęte w ustawie metody naliczania opłat za usuwanie odpadów są w odczuciu społecznym niesprawiedliwe, nie uwzględniają bowiem sytuacji materialnej i siły nabywczej rodzin, tym samym ilości produkowanych odpadów. Opłaty naliczane przez większość samorządów od ilości zamieszkujących osób spowodują pogorszenie i tak już trudnej sytuacji ekonomicznej rodzin wielodzietnych, dotkniętych biedą i bezrobociem.

W uzasadnieniu do ustawy czytamy wprawdzie, że nowy system gospodarki odpadami będzie w mniejszym stopniu obciążał budżet mieszkańców, ale do wyliczeń przyjęto średnie ceny dotychczas świadczonych usług, średnią ilość produkowanych odpadów, jak i model rodziny 2+1. Sytuacja wygląda zgoła odmiennie w przypadku rodzin wielodzietnych, dla których koszty odbioru odpadów wzrosną wielokrotnie.

Rada Miejska w Krajence wnosi o rozważenie możliwości wprowadzenia do ustawy rozwiązań uwzględniających trudną sytuację rodzin wielodzietnych i dotkniętych strukturalnym bezrobociem oraz naliczanie opłat od faktycznie wyprodukowanych odpadów.”

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła stanowisko w wyżej określonym brzmieniu.

Ad. 10

Radny Piotr Gniot wyraził pogląd, iż podjęcie stanowiska jest wołaniem na puszczy. Wcześniej już samorządowcy mówili o tym, ale ich sugestie nie zostały uwzględnione. Istnieje jednak możliwość kreowania polityki lokalnej zakresie opłat. Radny pytał, czy jest możliwość zmiany wysokości opłat w przypadku rodzin wielodzietnych i wykreowanie polityki związku w tym zakresie.

Burmistrz przypomniał, iż ustawa narzuca z góry pewne obowiązki. Zorganizował na terenach wiejskich zebrania, stanął przed mieszkańcami i zmierzył się z ich niezadowoleniem. Gmina poczyniła starania aby ułatwić mieszkańcom składanie deklaracji, które można było oddać w Urzędzie. Było ich ok. 800. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez osoby odbierające deklarację, 75-80% mieszkańców nie będzie sortowało odpadów. W dniu 16 czerwca odbyło się walne zebranie związku, gdzie zabrał głos w sprawie wysokości opłat i wprowadzenia ulg w przypadku sortowania śmieci. Jego głos został wysłuchany. Ma zapewnienie, że pod koniec roku związek wróci do tematu. Wola pozostałych wójtów i burmistrzów jest zbieżna z jego zdaniem. Ma nadzieję, że koszty będzie można obniżyć. Jeżeli ściągalność opłat będzie niska, ceny wzrosną lub zapłacą udziałowcy.

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, że rozmawiała o sprawie śmieci z mieszkańcami. Przed podwyżką cen wody i ścieków ludzie już narzekali na koszty segregacji, tj. konieczność mycia. Teraz nie wie jak będzie. Część mieszkańców składała deklaracje zakładając, że jest to na okres przejściowy.

Burmistrz powiedział, iż jeśli chodzi o sortowanie zapanowała jakaś psychoza, nie będzie kar za złe sortowanie. W jeśli chodzi o sortowanie nic się nie zmienia, z tym że nie trzeba będzie odnosić odpadów do gniazd.

Radny Karol Makarewicz powiedział, iż większość wniosków radnych dotyczy dróg wojewódzkich i powiatowych. Radny pytał, czy instytucje te mają obowiązek udzielić odpowiedzi. Jeżeli tak, to co z wnioskiem, który złożył w sprawie ul. Bydgoskiej.

Burmistrz wyjaśnił, iż nie wpłynęło pismo z odpowiedzią. Stan dróg wojewódzkich na terenie powiatu nie jest najlepszy. Poinformował także, iż rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej w Krajence na odcinku 300m od cmentarza w kierunku mostu, do skrzyżowania przed Kok-iem. Stara się być w swoich działaniach konsekwentny. Udało się także przejąć mienie o wartości ok. 5 mln zł. Inwestycja na drodze wojewódzkiej będzie kosztowała ok. 4 mln zł. Wzbogaci to mienie na terenie gminy. Ma nadzieję, że umowa na remont drogi zostanie z firma Pol-Dróg podpisana oraz, że firma będzie miała środki na realizację zadania. Wielokrotnie zabiegał także o remont ulicy Bydgoskiej. W lipcu na terenie gminy spodziewa się wizyty Marszałka Woźniaka. Chce Marszałkowi pokazać także tę drogę. Zabiega o inwestycję na tej ulicy, ale czasami trwa to bardzo długo. Będzie rozmawiał z jednym z wykonawców, aby usterki na ulicy Bydgoskiej naprawił.

Radny Jakub Niedźwiecki pytał kiedy dostarczone zostaną pojemniki na śmieci i worki do segregacji.

Burmistrz stwierdził, iż jest to pytanie do związku. Przetarg na odbiór odpadów wygrał Altvater, który dotychczas świadczył usługi dla 70% gospodarstw domowych. Dla tych osób nic się nie zmieni. Worki powinny być dostarczone do gminy.

Radny Marek Matysiak wnioskował o usytuowanie przejścia dla pieszych przy ul. Złotowskiej w Krajence, od Parku im. Księżnej Anny Sułkowskiej do nowo powstałego przystanku PKS, jeżeli jest to zgodne z prawem. Chodzi o namalowanie pasów.

Burmistrz wyjaśnił, iż projekt techniczny dot. remontu drogi 188 został sporządzony dla całej Krajenki. W tym miejscu przewiduje się budowę zatoczki. Na ukończeniu jest też projekt techniczny dla Żeleźnicy. Realizacja nastąpi etapami w kolejnych latach. Zatoka autobusowa w Krajence jest na łuku drogi, co nie jest zbyt fortunne.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż od początku tej kadencji monitoruje stan mostku na wybudowaniu w Głubczynie. Okazało się, że mostek jest zawalony. Miejsce zostało ogrodzone taśmami i ustawiony znak „zakaz przejazdu”. Radna pytała, czy zostanie to naprawione.

Burmistrz poinformował, ze nastąpiła katastrofa budowlana. Przebudowa mostku była konieczna od dawna. W tym roku przygotowywano się do remontu, jednak po ostatnich ulewach mostek uległ zawaleniu. Mostek ten nie powinien być dopuszczony do obsługi ciężkiego ruchu. Obecnie nie da się tego naprawić. Na szczęście przejeżdża tam niewielu rolników. Obecnie zatroszczono się aby nie doszło do całkowitego zniszczenia. Stan przepustów jest problemem w całej gminie. W Łońsku była podobna sytuacja, tam udało się to poprawić, m.in. dzięki Pani sołtys.

Radny Piotr Gniot poinformował o zapadnięciu drogi wojewódzkiej w kierunku Złotowa (za pierwszym zakrętem, skrzyżowanie do Łońska).

Burmistrz zaproponował aby na sesję, która odbędzie się we wrześniu zaprosić Benedykta Stefankiewicza i zgłosić mu wnioski do przyszłorocznego budżetu.

Ad. 11

Zdzisław Pasymowski – mieszkaniec Krajenki pytał, czy na sesję zostali zaproszeni menadżer CKZiU oraz zastępca dyrektora. Zwrócił tez uwagę na stan terenu położonego przy drodze – od przystanku PKS do ZSS. Jest tam zielsko, pokrzywy. Przechodzą tam uczniowie do szkoły. Nikt o tę ulicę nie dba. Rośnie tam też drzewo, jedna z gałęzi jest pochylona, uczniowie się na niej bujają. Ze względów bezpieczeństwa jego zdaniem gałąź należałoby wyciąć.  Kolejna uwaga mieszkańca dotyczyła ulicy Szkolnej. Brakuje tam chodnika, kładka jest w złym stanie, po deszczu stoi woda. Powiat nic tam nie robi. Źle wygląda również teren przy magazynach szkolnych. Wyraził także pogląd, iż sesja jest raz w miesiącu i zaproszeni goście powinni w niej uczestniczyć od początku do końca. Wyszli niektórzy radni oraz goście.

Edward Cuper – mieszkaniec Krajenki poinformował, że na ul. Szkolnej, 1 Maja i V Dzielnicy szybko jeżdżą motocykliści. Wnioskował o zamontowanie tzw. Śpiących policjantów”.  Pozytywnie odniósł się również do remontu KOK. Prosił jednak o wybudowanie chociaż małej wieżyczki widokowej. Burmistrz informował go, że projekt jest już zatwierdzony ale może udałoby się to zrobić niedrogo, systemem gospodarczym.

Dariusz Żurek – inicjator akcji społecznej dot. gospodarki odpadami podziękował za wsparcie inicjatywy i ma nadzieję, że to pomoże.

Andrzej Pietrzak radny powiatu złotowskiego podziękował za pochylenie się nad projektem uchwały w sprawie przejęcia majątku i jej podjęcie.

Burmistrz powiedział, iż nie został zaproszony ani przez dyrektora centrum, ani przez nauczycieli aby porozmawiać o planowanym przejęciu części nieruchomości. Kiedy trzeba było pomóc szkole, gmina to robiła, osobiście jest otwarty na kolegów i koleżanki z ZSS. Myśli, że będą niesnaski, ale tak naprawdę ta decyzja zapewnia stabilność szkole. Powiat nie będzie podejmował porób likwidacji szkoły. Likwidacji ulega internat w Złotowie, który zostanie przeniesiony do Krajenki. Dziś nauczyciele CKZiU w Krajence oraz gimnazjum maja stabilizację pracy.

Ad.12

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 17:30 zamknął XXXI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                       Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                   Przewodniczący Rady