Protokół Nr XXXIII/2013

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 25 lipca 2013 roku

w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny radny Zbigniew Morgulec. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                     - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Andrzej Szałek                  - z-ca Burmistrza,

3)    Małgorzata Krasko            - Skarbnik Gminy,

4)    Aleksandra Sawicka          - kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych,

5)    Marek Pietrzak                  - kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady przypomniał, iż sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

Ustalony został następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Rozpatrzenie projektów uchwał  i podjęcie uchwał w sprawach:

1)    nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych,

2)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

3)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025,

4)    zmiany w budżecie gminy i miasta na 2013 rok.

4.    Zajęcie stanowiska w sprawie sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka położonej w Krajence przy ul. Szkolnej 17 (Pałac Sułkowskich).

5.    Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3.1.

Doszedł radny Zbigniew Morgulec zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Marek Pietrzak – kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie oraz przedstawił do niego autopoprawkę. W § 1 uchwały wpisano powierzchnię nieruchomości  - 298m2, winno być  893m2. Powierzchnia została podana błędnie na skutek omyłki geodety, który niewłaściwie zrozumiał zlecenie. Proponowana powierzchnia jest uzgodniona z Agencją Nieruchomości Rolnych. Jest to część działki, na której znajdowała się dotychczas oczyszczalnia ścieków wybudowana dla RSP w Dolniku. Na nieruchomości ustanowiona zostanie służebność przejazdu na dalszą część działki, która na dzień dzisiejszy pozostaje własnością Agencji.

Burmistrz powiedział, iż od dłuższego czasu czynił starania, aby przejąć część nieruchomości nieodpłatnie. Znajduje się na niej pompownia wybudowana przez gminę. Początkowo Agencja chciała przekazać gminie całą nieruchomość, co wiązałoby się z kosztami rozbiórki starej oczyszczalni oraz rekultywacji tego terenu. Na takie rozwiązanie nie wyraził zgody. W efekcie Agencja wyraziła zgodę na wytyczenie pasa, na którym znajduje się przepompownia. Jest to rozwiązanie korzystne dla gminy.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/224/2013 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych, uwzględniającą wniesioną autopoprawkę – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad. 3.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Wyjaśnień udzielił Marek Pietrzak. Projekt uchwały dotyczy nieruchomości położonej przy Rynku. Część drogi pomiędzy bankiem a byłym sklepem Lewiatan stanowi własność osób prywatnych. Osoby te dokonały podziału nieruchomości.  Działka nr 75/4 o powierzchni

Burmistrz przypomniał, iż od dawna radna Smodis apelowała o poprawienie stanu drogi na targowisko. Po podjęciu uchwały otworzy się możliwość aby w przyszłości wykonać remont tej drogi. Procedura trwała długo ze względu na przygotowywany dla tego rejonu plan zagospodarowania przestrzennego. Aby projekt zrealizować konieczne było zawieszenie planu.

Radny Piotr Gniot pytał, czy różnice w powierzchni gruntu zostaną wyrównane.

Burmistrz powiedział, iż musi to być załatwione zgodnie z przepisami.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXII/225/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Ad. 3.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025.

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy omówiła zmiany w WPF oraz przedstawiła proponowaną autopoprawkę do projektu uchwały.

Proponowane zmiany, to zwiększenie o 100 tys. zł planu  na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Krajenka”. Są to wydatki związane z inwestycją nie objęte wnioskiem o dofinansowanie. Do momentu, kiedy inwestycja zostanie wpisana do ewidencji jako środek trwały, wszystkie związane z nią wydatki są ujmowane jako wydatki majątkowe. Po ujęciu inwestycji w ewidencji związane z nią wydatki będą stanowiły wydatki bieżące.

Autopoprawka dotyczy wpisania do WPF inwestycji polegającej na budowie remizy OSP w Podróżnej. Planuje się realizację zadania w latach 2013/2014. Na rok 2013 zadanie wpisano z kwotą 180 tys. zł, 2014 – 140 tys. zł.

Inne zmiany w WPF wynikają ze zmian w budżecie.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż w WPF na budowę remizy w Podróżnej zaplanowano 180 tys. zł. Radny pytał, czy planowana jest odpowiednia zmiana w budżecie.

Skarbnik wyjaśniła, iż będzie proponowała w tej sprawie autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącej zmiany budżetu.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXXII/226/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025 uwzględniającą wniesione autopoprawki – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad. 3.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy oraz poinformowała o autopoprawkach.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego poprzez:

1)    zwiększenie w rozdziale 85206 o kwotę 8.119,13 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

2)    zwiększenie w rozdziale 85213 o kwotę 2048 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

3)    zwiększenie w rozdziale 85214 o kwotę 12350 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

4)    zwiększenie w rozdziale 85216 o kwotę 11850 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

5)    zwiększenie w rozdziale 85228 o kwotę 5200 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w  miejscu zamieszkania.

 

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł - odszkodowanie na rzecz Gminy Krajenka z tytułu nabycia przez Województwo Wielkopolskie działek stanowiących własność gminy.

 

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 15.656 – dotacja celowa udzielona z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Rozbudowa placu rekreacyjnego Wśród Brzóz w Skórce” realizowanego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych, z czego:

1)    w rozdziale 01095 o kwotę 15.656 w związku z zadaniem „Rozbudowa placu rekreacyjnego Wśród Brzóz w Skórce”,

2)    w rozdziale 60016 o kwotę 50.000 zł w związku z utworzeniem zadania „Modernizacja mostu w Głubczynie”,

3)    w rozdziale 60095 o kwotę 8000 zł w związku z utworzeniem zadania „Obelisk na placu im. Jana Pawła II”,

4)    w rozdziale 75412 o kwotę 125.030 w związku z zadaniem „Budowa remizy w Podróżnej”,

5)    w rozdziale 90001 o kwotę 100.000zł w związku z zadaniem „Ochrona wód zlewnio rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”,

6)    w rozdziale 92195 o kwotę 6.873 w związku z zadaniem „Zagospodarowanie placu wiejskiego w Śmiardowie Kraj.

Dokonano zmiany brzemienia nazwy zadania w rozdziale 60016:

1)    było „Modernizacja ul. 1 Maja w Krajence”, jest „Przebudowa ul. 1 Maja w Krajence”,

2)    było „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica” jest „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żeleźnicy”

3)    było „Modernizacja oczyszczalni” jest „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence”.

 

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących:

1)    rozdział 75023 zwiększono o kwotę 50.000zł,

2)    rozdział 75093 zwiększono o kwotę 10.000zł,

3)    rozdział 75412 zwiększono o kwotę 20.000 zł,

4)    rozdział 80195 zwiększono o kwotę 1300 zł,

5)    rozdział 85202 zwiększono o kwotę 2963 zł,

6)    rozdział 85206zwiększono o kwotę 8119,13 zł,

7)    rozdział 85213 zwiększono o kwotę 2048 zł,

8)    rozdział 85214 zwiększono o kwotę 17350 zł,

9)    rozdział 85216 zwiększono o kwotę 14813 zł,

10) rozdział 85220 zmniejszono o kwotę 3000zł,

11) rozdział 85228 zmniejszono o kwotę 200zł,

12) rozdział 90001 zwiększono o kwotę 4300zł,

13) rozdział 90003 zwiększono o kwotę 2500zł,

14) rozdział 90004 zwiększono o kwotę 11.330zł,

15) rozdział 92109 zwiększono o kwotę 1000zł,

16) rozdział 92195 zmniejszono o kwotę 5.873zł,

17) rozdział 92605zwiększono o kwotę 4000zł.

Burmistrz poinformował, że dokonano szacunkowej oceny kosztu remontu przepustu w Głubczynie, o którym mówiła radna Joanna Wienke. Koszt ten oszacowano na ok. 50 tys. zł. Planowany jest montaż rury stalowej o długości 8-12 m o średnicy 120cm. Zostanie ona zalana betonem oraz umocniona skarpą.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż zmiany w budżecie obejmą także załącznik dotyczący wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W związku z tym, że GUS na czas nie opublikował danych dotyczących podstaw do naliczenia odpisu, został on dokonany na bazie danych roku 2010. Obecnie zgodnie ze stanowiskiem GUS i rekomendowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dane te należy skorygować. Wydatki w ramach funduszy sołeckich zostaną zmniejszone o 5.575 zł. zł. Planowane zadania nie zostaną ograniczone, wydatki zostaną na takim samym poziomie, ale gmina uzyska mniejszy zwrot.

Wzrost wydatków sfinansowany jest dodatkowymi przychodami w kwocie 288.927 zł.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, podjęła uchwałę Nr XXXIII/127/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok z uwzględnieniem wniesionych autopoprawek – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 4

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z przeniesieniem gimnazjum, do dyspozycji gminy zostanie budynek przy ul. Szkolnej 17. Zachodzi konieczność zdecydowania o przeznaczeniu tego obiektu.

Radna Bernadeta Kopeć powiedziała, iż jej zdaniem zasadne byłoby przeniesienie tam Urzędu. Jest tam duży parking i przestrzeń, godne miejsca na siedzibę organów gminy.

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż zapewne temat stanął na sesji w związku z doniesieniami medialnymi w tej sprawie. W jakim stanie jest budynek Urzędu na ul. Jagiełły każdy widzi. Wymaga on kapitalnego remontu. Myśli, że za pieniądze które musiałyby być włożone w remont możliwe będzie przeniesienie Urzędu na ul. Szkolną. Uważa, że pomysł aby przenieść Urząd jest dobry, w grę wchodzi kwestia innego dobrego pomysłu. Mówiono o muzeum ale byłby to biznes deficytowy.

Radny Andrzej Blajer wyraził pogląd, iż należałoby przenieść także Urząd Stanu Cywilnego. Jest tam park i odpowiednia atmosfera aby organizować tam śluby.

Radny Anatol Najmowicz pytał, czy oszacowano koszty adaptacji tego budynku na potrzeby Urzędu.

Burmistrz wyjaśnił, iż koszty zostaną oszacowane kiedy będzie znał stanowisko Rady. Jeżeli Rada wyrazi stanowisko aby przenieść Urząd to podejmie dalsze kroki i przystąpi do przygotowań. Koszty oceni rzeczoznawca.

Radny Piotr Gniot pytał, czy rozważano inne koncepcje. Na ul. Domańskiego funkcjonuje MGOPS, nie wie czy możliwe byłoby przeniesienie także tej instytucji. Wówczas budynek na Domańskiego można by przeznaczyć do zbycia.

Burmistrz poinformował, iż w przypadku stanowiska Rady o przeniesieniu, będzie się starał aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię na ul. Szkolnej. W budynku była również bibliotek szkolna, która zostanie przeniesiona do CKZiU. Myśli o przeniesieniu w to miejsce biblioteki publicznej.

Radny Piotr Gniot pytał czy konserwator zabytków wyrazi zgodę na adaptację pomieszczeń.

Burmistrz powiedział, iż w przypadku zgody Rady będzie pytał o stanowisko konserwatora zabytków. Będzie musiał także zasięgać opinii innych organów, np. straży pożarnej oraz Sanepidu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie stanowisko o następującej treści:

„Wyraża się wolę przeniesienia siedziby organów Gminy i Miasta Krajenka do nieruchomości  położonej przy ul. Szkolnej 17 w Krajence”

Za przyjęciem stanowiska głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Ad. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14:50 zamknął XXXII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                       Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                   Przewodniczący Rady