Kolorowy pasek
Kolorowy pasek 

Uchwała Nr XXVII/138/04

Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220; Dz. U. nr 62, poz. 558; Dz. U. nr 113, poz. 984; Dz. U. nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. nr 80, poz. 717; Dz. U. nr 162, poz. 1568), art. 116 ust 1, art. 122, art. 124 ust. 1, ust 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003    r. nr 15, poz. 148 ze zmianami z 2003 r. Dz. U. nr 45, poz. 391; Dz. U. nr 65, poz. 594; Dz. U nr 166, poz. 1611; Dz. U. nr 189, poz. 1851; z 2004 r. nr 19, poz. 177; nr 93, poz. 890; nr 121, poz. 1264; nr 123, poz. 1291; nr 210, poz. 2135) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zmianami: z 2001 r. Dz. U. nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Dz. U. nr 74, poz. 676; Dz. U. nr 113, poz. 984; M.P. nr 49, poz. 715; Dz. U. nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Dz. U. nr 46, poz. 392; Dz. U. nr 80, poz. 721; Dz. U.nr 162, poz. 1568; Dz. U. nr 175, poz. 1693; Dz. U. nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; z 2004    r.: nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 880; nr 96, poz. 959; nr 121, poz. 1263) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości                                           12.135.208 zł

w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                   1.274.003 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne                                207.271 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości                                        15.054.170 zł

w tym wydatki na realizacj ę zleconych zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały                               1.274.003 zł

2.      W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się wydatki majątkowe:           4.043.940 zł

3.      W pozostałych wydatkach wyodrębnia się:

 

1)       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie                            6.001.909 zł

2)   dotacje z budżetu w kwocie                                                                     642.989 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

4.      Jako źródło sfinansowania deficytu, w kwocie 2.918.962 zł, wskazuje się kredyt, pożyczkę,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

5.      Na obsługę długu przeznacza się kwotę                                                                 52.000 zł


 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie                                    130.145 zł

§ 4. Określa się wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo­wych w kwocie 85000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwią­zywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 85000 zł.

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z za­łącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środo­wiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się wykaz dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Określa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z za­łącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Przeznacza się bieżącą nadwyżkę na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do:

1)            samodzielnego zaciągania pożyczek na prefinansowanie i kredytów krótkotermino­
wych „pomostowych" do kwoty 3.110.400 zł na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu związanego z płatnościami za zadania ujęte w budżecie i dofi­
nansowane ze środków Unii Europejskiej.

2)     zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego do wy­
sokości uchwalonych w budżecie.

3)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków bieżących,
w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz majątkowych za wyjątkiem dotacji, między
rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

            § 13. Rada Miejska określa na kwotę 500.000 zł wysokość sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki

Uchwała budżetowa na rok 2005 (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan dochodów na 2005 rok (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan wydatków na 2005 rok (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załaczniki do uchwały budżetowej (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do budzetu na rok 2005 (278.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Skarbnik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2005-02-08 13:58:24
Ostatnia zmiana:2005-02-22 08:41:46
Ilość wyświetleń:2547
Urząd Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka
NIP 767 14 40 474 REGON 000527760
Konto bankowe - Bank Sółdzielczy w Złotowie Oddział w Krajence 27 8941 1029 0072 2508 2000 0120

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij