Protokół Nr XXXIII/2013

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 26 września 2013 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence.

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu. W chwili rozpoczęcia obrad nieobecni byli radni Piotr Gniot, Joanna Wienke, Jakub Niedźwiecki i Bożena Tasarz.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)      Stefan Kitela                      - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)      Andrzej Szałek                  - z-ca Burmistrza,

3)      Tomasz Ciechanowski       - Sekretarz Gminy,

4)      Małgorzata Krasko            - Skarbnik Gminy.

 

Ad. 2

Ustalony był następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółów  poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.      Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.      Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.      Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku. 

7.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)      wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica gmina Złotów,

2)      wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej,

3)      nabycia nieruchomości na mienie gminne,

4)      wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

5)      zniesienia formy ochrony przyrody,

6)      przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

7)      nadania nazwy ulicy Jagodowej w Skórce,

8)      nadania nazwy ulicy Lipowej w Skórce,

9)      powołania Komisji Statutowej i określenia jej składu osobowego,

10)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025,

11)  zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok.

8.      Zapytania i wnioski radnych.

9.      Wolne głosy, informacje.

10.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3

Protokoły sesji odbytych w dniach 27 czerwca i 25 lipca 2013 roku zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 4

Andrzej Szałek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. W międzyczasie doszedł Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy złożył informację o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejska w Krajence podczas sesji odbytych w dniach 27 czerwca i 25 lipca br. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do ww. informacji nie wniesiono uwag.

W międzyczasie doszła radna Bożena Tasarz zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 12.

Ad. 5

Tomasz Ciechanowski udzielił również odpowiedzi na wniosek radnego Marka Matysiaka złożony podczas sesji odbytej w dniu 27 czerwca br. Radny Marek Matysiak wnioskował o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Złotowskiej w Krajence, od strony Parku Miejskiego im. Księżnej Anny Sułkowskiej do nowego przystanku PKS. Radny prosił, aby w przypadku gdy prawo na to zezwala, namalować w tym miejscu pasy.  Wniosek radnego został przekazany Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Złotowie. Został on zrealizowany.

Ad.  6

Rozpatrzono informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Nr SO – 0953/29/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 września br. wyrażającą opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Gminy i Miasta Krajenka. Opinia ta była pozytywna.

Radny Marek Matysiak pytał o dochody z tytułu dochodów majątkowych (str. 9 informacji), tj. czy w tym roku nie będziemy już niczego sprzedawać.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż plan ze sprzedaży został wykonany w ponad 100% . Na dzisiejszej sesji planowane jest zwiększenie tego planu o 300 tys. zł. Uzyskała dziś informację, iż sprzedana została jedna z nieruchomości, wobec czego wykonanie już  wynosi 750 tys. zł.

Burmistrz poinformował, iż dokonano w dniu dzisiejszym sprzedaży budynku po byłej przychodni zdrowia. Budynek przekazał gminie powiat, a uzyskane środki mają zostać przeznaczone na remont dróg powiatowych na terenie gminy Krajenka. 

Informację przyjęto do wiadomości.

Ad. 7.1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica gmina Złotów. Stanowiska Komisji w tej sprawie były następujące:

1)      Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za podjęciem uchwały,

2)      Komisja Gospodarcza obradująca w 4 osobowym składzie – 3 głosy za, 1 głos przeciwko,

3)      Komisja Społeczna – jednogłośnie za.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 12 radnych, jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr XXXIII/228/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica gmina Złotów – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Ad. 7.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisje Rady jednogłośnie pozytywnie.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 12 radnych, jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr XXXIII/229/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej - która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad.7.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne. Projekt uzyskał jednomyślną akceptację Komisji.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 12 radnych, jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr XXXIII/230/2013 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad.7.4

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Komisje Rady zaopiniowały projekt jednogłośnie pozytywnie.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/231/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad.7.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady. Do jego treści nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/232/2013 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 7.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Komisje Rady zaopiniowały przedłożony projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.  Do treści uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/233/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad. 7.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jagodowej w Skórce. Komisje Rady zaopiniowały projekt jednogłośnie pozytywnie.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/234/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy Jagodowej w Skórce – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad.7.8.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lipowej w Skórce. Komisje Rady zaopiniowały projekt jednogłośnie pozytywnie.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/235/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy Lipowej w Skórce która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad. 7.9.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej i określenia jej składu osobowego.

Przewodniczący rady poinformował, iż Komisje Rady wytypowały do pracy w Komisji statutowej następujących radnych: Ewelinę Łosoś, Piotra Gniota, Marka Matysiaka i Piotra Jończyka. Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował aby nazwiska wymienionych radnych wpisać do projektu uchwały i glosować nad uzupełnionym projektem uchwały. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej podczas posiedzeń właściwych Komisji Rady.

Do propozycji Przewodniczącego nie wniesiono zastrzeżeń.

Rada Miejska w Krajence w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/236/2013 w sprawie powołania Komisji Statutowej i określenia jej składu osobowego – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad. 7.10.

Skarbnik Gminy omówiła łącznie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025 oraz zmiany w budżecie na 2013 rok, łącznie z proponowanymi autopoprawkami.

Proponuje się:

1.      Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego poprzez:

1)      zwiększenie w rozdziale 75814 o kwotę 44.217,02 zł, stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,

2)      zwiększenie w rozdziale 85212 o kwotę 19.300 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3)      zwiększenie z rozdziale 80104 o kwotę 57.753 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r.,

4)      zmniejszenie w rozdziale 85104 o kwotę 5.624 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

5)      zwiększenie w Rozdziele 85415 o kwotę 19.692 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”.

2.      Zwiększenie dochodów o kwotę 12.000 zł w związku z podpisaniem umowy w ramach programu „Radosna Szkoła” przyznającego środki finansowe  Szkole Filialnej w Śmiardowie Kraj. i Szkole Filialnej w Podróżnej (po 6 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

3.      Zwiększenie części oświatowej subwencji o kwotę 60.000zł z przeznaczeniem na remonty bieżące.

4.      Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 113.000 zł tytułem odszkodowania na rzecz Gminy Krajenka z tytułu nabycia przez Województwo Wielkopolskie działek stanowiących dotąd własność gminy.

5.      Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 55.000 zł tytułem ponadplanowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

6.      Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł w związku z dokonanymi już sprzedażami składników majątkowych i planowanymi (dotychczasowy plan wykonano w ponad 100%).

7.      Zmianę planu dochodów w rozdziale 90095 (zmniejszenie o kwotę 20.000 zł) i 90019 (zwiększenie o kwotę 20.000zł) w związku ze zmiana kwalifikacji budżetowej – dotyczy wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

8.      Zmianę wydatków majątkowych w następującym zakresie:

1)      Rozdział 60016

a)      zmniejszono o kwotę 25.000zł w związku z zadaniem „Przebudowa ul. 1 Maja w Krajence”,

b)      zmniejszono o kwotę 45.000 zł w związku z zadaniem „Przebudowa przepustu w Głubczynie (dokumentacja)” – nowe brzmienie nazwy zadania,

c)      zwiększono o kwotę 45.000zł w związku z utworzeniem zadania „Przebudowa ul. Słonecznej”.

2)      Rozdział 70005 – zwiększono o kwotę 35.000zł w związku z utworzeniem zadania „Nabycie nieruchomości w Augustowie”.

3)      Rozdział 75023 – zwiększono o kwotę 30.000zł w związku z utworzeniem zadania „Przebudowa i adaptacja Pałacu Sułkowskich w Krajence na siedzibę Urzędu Gminy i Miasta Krajenka”.

4)      Rozdział 75412- zmniejszono o kwotę 10.000zł w związku z zadaniem „Budowa strażnicy OSP w Podróżnej”.

5)      Rozdział 90001 – zmniejszono o kwotę 70.000zł w związku z zadaniem „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence”.

6)      Rozdział 92195 – zmniejszono o kwotę 10.000zł w związku z zadaniem „Budowa placu zabaw w Skórce”.

7)      Rozdział 92695:

a)      zmniejszono o kwotę 7.750 zł w związku z zadaniem „Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Pogórze”,

b)      zmniejszono o kwotę 4.155 zł w związku z zadaniem „Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Czajcze-Leśnik”,

c)      zmniejszono o kwotę 2.645 zł, w związku z zadaniem „Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Żeleźnica”,

d)      zmniejszono o kwotę 7.000zł w związku z zadaniem „Budowa miejsca rekreacji w Dolniku”.

9.      Zmianę brzmienia nazwy zadania w rozdziale 75412 z „Budowa remizy w Podróżnej” na „Budowa strażnicy w Podróżnej”.

10.   Zmianę planu wydatków bieżących:

1)      rozdział 60016 zwiększono o kwotę 48.217,02,

2)      rozdział 71035 zwiększono o kwotę 100zł,

3)      rozdział 75023 zwiększono o kwotę 40.000zł,

4)      rozdział 75412 zwiększono o kwotę 10.000zł,

5)      rozdział 75814 zwiększono o kwotę 3000zł,

6)      rozdział 80101 zwiększono o kwotę 191.100zł,

7)      rozdział 80103 zwiększono o kwotę 8.280zł,

8)      rozdział 80104 zwiększono o kwotę 110.363zł,

9)      rozdział 80113 zwiększono o kwotę 55.000zł,

10)  rozdział 80146 zwiększono o kwotę 30.500zł,

11)  rozdział 80195 zwiększono o kwotę 1.500zł,

12)  rozdział 85202 zmniejszono o kwotę 850 zł,

13)  rozdział 80113 zwiększono o kwotę 55.000zł,

14)  rozdział 85204 zmniejszono o kwotę 11.315 zł,

15)  rozdział 85206 zmniejszono o kwotę 10.000zł,

16)  rozdział 85212 zwiększono o kwotę 20.700zł,

17)  rozdział 85216 zmniejszono o kwotę 18.575zł,

18)  rozdział 85219 zwiększono o kwotę 39.340zł,

19)  rozdział 85295 zmniejszono o kwotę 5.624zł,

20)  rozdział 85415 zwiększono o kwotę 28.592zł,

21)  rozdział 90001 zwiększono o kwotę 32.190 zł, w tym 15.000 zł z przeznaczeniem na zmianę granic i obszaru aglomeracji niezbędnych dla realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

22)  rozdział 90002 zwiększono o kwotę 15.000zł,

23)  rozdział 90003 zwiększono o kwotę 35.700zł,

24)  rozdział 90004 zwiększono o kwotę 15.000zł,

25)  rozdział 90095 zwiększono o kwotę 180zł.

11.  Zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 8.900zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, co stanowi 20% ogółem zadania.

12.  Zwiększenie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych o kwotę 9.000zł.

Zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej obejmują:

1. Zmianę zakresu finansowego zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence” w poszczególnych latach: w roku 2013 zmniejszono o 70.000zł, w roku 2014 zwiększono o 70.000zł.

2. Zmianę brzmienia zadania z: „Budowa remizy w Podróżnej” na „Budowa strażnicy OSP w Podróżnej” i zmianę zakresu finansowego zadania w poszczególnych latach: w roku 2013 zmniejszono o kwotę 10.000zł, w roku 2014 zwiększono o kwotę 10.000zł.

3. Utworzenie nowego zadanie: „Dokumentacja zmiany granic i obszaru aglomeracji niezbędnych dla realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wydatek bieżący): w roku 2013 zwiększono o kwotę 15.000zł, w roku 2014 zwiększono o kwotę 15.000zł.

4. Dokonanie koniecznych zmian umożliwiających zachowanie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej prognozie Finansowej i budżecie Gminy Krajenka co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025, łącznie z autopoprawkami.

Rada Miejska w Krajence w obecności 12 radnych, 11 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XXXIII/237/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025 – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad.7.11.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok.  Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowane są zmiany w budżecie zgodnie z tym, co przedstawiła powyżej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta  na 2013 w brzmieniu przedstawionym  przez Skarbnika.

Rada Miejska w Krajence w obecności 12 radnych, 11 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXXIII/238/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Burmistrz podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie przekazania darowizny na rzecz Związku Gmin Krajny. Przypomniał, że od wielu lat trwały prace związane z budową instalacji „śmieciowej” na gruncie, którego dotyczy uchwała. Związek gmin Krajny posiada pełną dokumentację dla inwestycji, która ma być zlokalizowana w Stawnicy. Współwłaścicielem nieruchomości o pow. ok. 40 ha są: Gmina Krajenka, Gmina Tarnówka, Gmina Złotów, Miasto Złotów. Gminy otrzymały ww. grunty w drodze darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę międzygminnego składowiska odpadów komunalnych. Przekazanie gruntów umożliwi Związkowi Gmin Krajny realizację przedsięwzięcia. Realizacji inwestycji przez Związek Gmin Krajny spowoduje powstanie obiektów konkurencyjnych dla instalacji w Kłodzie i w perspektywie czasu może wpłynąć na ceny usług w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców. Nie można też wykluczyć, że decyzja ta w przyszłości pozwoli Gminie Krajenka oraz Związkowi Gmin Krajny, wspólnie realizować zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Burmistrz zwrócił też uwagę na uchwałę dotyczącą nabycia nieruchomości w Augustowie. Nieruchomość jest wykorzystywana na boisko szkoły w Głubczynie. Boisko to stanowi teren prywatny, uchwała pozwoli na uregulowanie prawa własności, co w przyszłości umożliwi modernizację obiektu. Na wykup nieruchomości przeznaczono 35 tys. zł.

Ad. 8

Radny Marek Matysiak powiedział, że na ulicy Szkolnej jest budowany chodnik. Poprzednio w ulicy Szkolnej miała być budowana sieć wodociągowa. Po zerwaniu umowy  w budżecie gminy było na ten cel 120 tys. zł, pozostało 25.400zł. Zadanie nie jest realizowane, a budowany jest chodnik. Radny pytał jakie są tego powody.

Burmistrz przypomniał, iż jedną z przyczyn zejścia z placu budowy przez firmę Pana Gładysza była źle wykonana inwentaryzacja sieci. Na ul. 30 Stycznia budowę sieci wodociągowej zakończono pomyślnie, zgodnie z planem. Na ulicy Szkolnej wykonano projekt, ogłoszono przetarg, który wygrała firma Pana Gładysza. W międzyczasie położono jednak światłowód. Inwestycja została przeprojektowana, siec zostanie położona w asfalcie. Na odcinku, gdzie kładziony jest chodnik będą tylko 4 przyłącza.

Ad. 9

Nie zgłoszono wniosków.

Ad.10

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:15 zamknął XXXIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                                       Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                       Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                    Przewodniczący Rady