Protokół Nr XXXIV/2013

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 30 października 2013 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence.

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu. W chwili rozpoczęcia obrad nieobecni byli radni Jakub Niedźwiecki i Zbigniew Morgulec.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Andrzej Szałek                    - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko   - Skarbnik Gminy.

 

Ad. 2

Ustalony był następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka w roku szkolnym 2012/2013.

7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    określenia stawek w podatku od nieruchomości,

2)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

3)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego,

4)    uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,

5)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025,

6)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok.

8.     Informacja o dokonanych analizach oświadczeń majątkowych.

9.     Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3

Protokół sesji Rady odbytej w dniu 26 września 2013 roku został przyjęty bez uwag.

Ad.4

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami złożył Andrzej Szałek z-ca Burmistrza. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Krajence w dniu 26 września 2013 roku została złożona na piśmie i  stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych udział Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy - stanowią załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Ad.6

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka w roku szkolnym 2012/2013 została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Doszedł radny Zbigniew Morgulec zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

Do informacji nie wniesiono uwag.

Ad.7.1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. W związku z wnioskiem zgłoszonym podczas posiedzenia Komisji Społecznej dotyczącym wyjaśnienia kwestii prawidłowości sporządzonego przez Burmistrza projektu uchwały przez radcę prawnego, Przewodniczący poprosił o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Łukasz Czarny radca prawny powiedział, iż pojawiła się wątpliwość, czy projekt uchwały jest zgodny z prawem, ponieważ jeden z radnych ma wątpliwość, czy pozostawienie wykropkowanego miejsca i nie wpisywanie z góry stawek powoduje, że ten projekt można uznać za wadliwy. Zdaniem radców prawnych z jego kancelarii jak i niego samego, bo podpisał się pod tym projektem, projekt jest zgodny z prawem, ponieważ nie narusza żadnego przepisu prawnego. Przeanalizował jeszcze raz statut gminy, ustawę o samorządzie gminnym, jak i ustawy podatkowe. Generalna zasada jest taka, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Samo podjęcie uchwały stanowi kompetencję organu stanowiącego, czyli rady gminy. Inicjatywę uchwałodawczą z mocy ustawy o samorządzie gminnym ma burmistrz, taka inicjatywę może również przejawiać grupa radnych w liczbie 5. Burmistrz skorzystał z możliwości przedstawienia swojego projektu, w ten sposób, że integralną częścią projektu uchwały jest jego uzasadnienie, z którego wynika, że intencją burmistrza aby dokonać podwyższenia podatku od nieruchomości o stopień inflacji, zostały przytoczone stosowne przepisy, z których wynika, że inflacja wynosiła 0,9%. Taka jest sugestia aby o wskaźnik inflacji podatki podnieść, co wynika z ostatniego zdania. Samorządy w różny sposób przedstawiają projekty. Są projekty uchwał, gdzie są wpisywane stawki w miejsca do tego przeznaczone, ale również taki model jak tu przedstawiony jest dopuszczalny. W toku dyskusji może pojawić się inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych, którzy mogą zaproponować wpisanie innych stawek. Wówczas ostateczny kształt uchwały będzie ustalony po przegłosowaniu. W tej chwili mamy do czynienia wyłącznie z projektem. Może się wówczas zmienić uzasadnienie do takiej uchwały. Podał także przykłady uchwał, w których nie zawsze wpisuje się rozstrzygnięcie pozostawiając miejsca wykropkowane. Tak jest w przypadku uchwał dotyczących sposobu rozpatrzenia skarg, czy powołania przedstawicieli spośród radnych do jakiś innych gremiów. Radca prawny stwierdził, iż jak do tej pory jest to tylko projekt uchwały i nie można mówić, iż jest niezgodny z prawem, ponieważ trudno jest znaleźć jakikolwiek przepis prawa, ma na myśli statut, z którym jest sprzeczny.

Przewodniczący Rady powiedział, iż to, że w projekcie są miejsca wykropkowane, świadczy o tym, że radni mogą o czymś decydować, że „radni nie są bezradni”.

Radny Marek Matysiak powiedział, ze ma wątpliwości co do tego, o czym mówił radca prawny, ponieważ oprócz ustawy o samorządzie gminnym jest statut gminy i miasta Krajenka, który reguluje kwestie niewymienione w ustawie. Istnieje pojęcie czasu, który radni mają na skonsultowanie projektu uchwał z wyborcami. Propozycje stawek podatkowych Komisja Społeczna otrzymała w dniu wczorajszym podczas posiedzenia tej komisji. Zapisy statutu dotyczącego tego terminu zostały złamane. Dla niego jest nie do przyjęcia, że można wysłać wykropkowaną uchwałę. Nie rozumie jak się można podpisać pod niekompletnym dokumentem. Dla niego jest to sprawa niejasna, może jest jakaś literatura, że tak można. Jest to według niego niepoważne. Przyjmując taką sytuację, że radni otrzymują wykropkowane wszystkie projekty uchwał – był projekt uchwały dotyczący taryf za wodę i ścieki – tam stawki były i można się było do nich odnieść. W tym roku sytuacja jest do przyjęcia, ponieważ podwyżka jest niewysoka i mieści się w zakresie 0,9% - chociaż nie do końca, ponieważ przeliczył stawki i są różnice. Problem jest od trzech lat. Od 2011 roku podatki od nieruchomości wzrosły ok. 25%. Zaważył na tym głównie jeden składnik: pozostałe grunty, gdzie stawę podniesiono o 29%.  Wówczas również radni nie otrzymali propozycji stawek. W ubiegłym roku również stoczył polemikę w tej kwestii i skierował pismo do wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa podzieliła jego punkt widzenia. Radny przekazał pismo, które w tej sprawie otrzymał z RIO, zaznaczając, że w roku poprzednim sprawa wyglądała nieco inaczej, ponieważ użyto sformułowań, które można było interpretować wieloznacznie typu: „podatki wzrastają co roku”. Było to nieprawdą, ponieważ sam Sekretarz przyznał, że w roku przyszłym możemy mieć do czynienia z obniżeniem inflacji. Nie można mówić, że co roku coś ulega podwyższeniu, gdyż  może to być sugestia dla radnych. Jeżeli chodzi o terminy będzie polemizował, ponieważ gdzie dwóch prawników tam trzy opinie. To tylko interpretacja, bo nie jest jasno zapisane w żadnym punkcie statutu. 

Burmistrz powiedział, iż nie będzie odnosił się do kwestii merytorycznych poruszanych przez radnego, ponieważ od tego są pracownicy Urzędu oraz radca prawny. Chciałby natomiast wyraźnie powiedzieć i zaznaczyć, że nie prowadzi żadnej wojny czy to z radnym Matysiakiem czy innym radnym. Burmistrz nie jest od tego, żeby prowadzić bój z jakimkolwiek radnym. Każdy radny stanowi sam o sobie i ma prawo konsultować decyzje ze swoimi wyborcami. Wykropkowanie projektu uchwały wynika z szacunku do Rady Miejskiej, która ma prawo suwerennie podejmować decyzje. Na początku kadencji radny wyrażał opinię, że wzrost podatków o stopień inflacji jest uzasadniony, jeżeli radny sobie życzy możemy to zacytować. Nic innego się nie dzieje, jak wskazanie podwyżki podatków o stopień inflacji. Podwyżki nie są większe niż wymaga tego inflacja i zachowanie płynności finansowej gminy.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż odbiera to trochę inaczej niż radny Matysiak. Czytając uzasadnienie do projektu uchwały doszedł do wniosku, że propozycją Burmistrza jest wzrost o stopień inflacji, czyli 0,9%, bo taki wskaźnik został ogłoszony. Nie wynikało to wprost, tyle, że inflacja wynosiła 0,9%, nic więcej. Sami mieliśmy to przemyśleć. Problem podwyżki podatków był czysto domyślny. Nie byłoby problemu gdyby wzrost wynosił 0,9% z zaokrągleniem do pełnych groszy. Nie rozmawialibyśmy o tym, najwyżej o 1 groszu, czy 2. Zadanie Komisji polegało na tym aby ten procent inflacji wskazać: obliczyć i wstawić, manewr czysto techniczny. Statut stanowi, że grupa radnych w ilości 5 ma inicjatywę uchwałodawczą, z uzasadnieniem. On nie pamięta tego typu wniosków wyjściowych radnych, ponieważ zawsze wnioskiem wyjściowym jest wniosek burmistrza, jako strażnika budżetu i jego wizji na rozwój gminy i inwestycje. Nie rozumie dlaczego jest to wałkowane. Propozycja uchwały praktycznie powstaje po posiedzeniach trzech Komisji, kiedy znane są opinie większości, powstaje „pakiet większościowy”. Nie będzie nadal wniosku 5 radnych, nigdy tak nie było, ale jest „pakiet większościowy”. Jeżeli większość jest zgodna, postaje jeden projekt uchwały,  jeżeli nie, podaje się dwie stawki. Optuje jednak aby stawka wyjściowa pochodziła od burmistrza. Wg radnego tak powinno być, ponieważ dyskutujemy o niczym. Pozostaje sprawa dyskusji radnego Matysiaka z wyborcami, on po prostu na osiedlu poinformował, że planowany jest wzrost o 0,9% inflacji i że takich stawek należy się spodziewać. Nie wie dlaczego jest spór o to wyliczenie i wykropkowanie, natomiast w tabelce jest możliwość wpisania czegokolwiek, co wypracuje dana Komisja. Na tej podstawie opracowuje się opinie radnych. Wówczas pojawiają się uchwały, które mają sens, bo źle by było gdyby na sesji rozpoczęto dyskusję o propozycjach. W przypadku innych uchwał, jeżeli np. kandydatury są niewypracowane, to logicznym jest, że nie można wpisać nazwisk do projektu. Byłoby to wysoce podejrzane – tam muszą być kropki.

Sekretarz powiedział, że w wypowiedzi radnego Matysiaka zaniepokoiło go stwierdzenie, że wczoraj dostał projekt uchwały. Materiały zostały wysłane w ubiegłą środę. Termin został spełniony, w środę przyszła zwrotka z podpisem. Jest to stwierdzenie manipulacyjne, że materiały na sesję są dostarczone niezgodnie ze statutem. Stawki są wykropkowane, aby nikt nie zarzucił, że Burmistrz narzuca swoje stawki: „a my jesteśmy radni i nie możemy nic, jesteśmy radni bezradni”. Sekretarz przytoczył art. 5 i art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z których wynika, że to rada gminy ustala stawki podatku od nieruchomości oraz podatki od środków transportowych, w granicach określonych innymi ustawami. Sekretarz zapytał, czy w ten sposób stwarzamy pole do demokracji, czy jak wielokrotnie radny Matysiak zarzucał, stwarzamy demokracje białoruską. Przypomniał także sesję odbyta 27 października 2011 roku podczas której również podejmowano uchwały w sprawie stawek podatku. Przytoczył fragment wypowiedzi radnego Matysiaka: „Radny Marek Matysiak powiedział, iż obrady Komisji Społecznej były burzliwe za jego przyczyną, ponieważ wyniknął spór kompetencyjny co do uprawnień Rady i Burmistrza w zakresie ustalania podatków. W trakcie obrad Komisji nie miał wątpliwości, że ta uchwała jest potrzebna, nie miał nigdy wątpliwości, co do tego, że stawki powinny wzrosnąć o wskaźnik inflacji. Wątpliwości wzbudziła inna rzecz – odniósł wrażenie, że tylko Rada jest odpowiedzialna za podatki, natomiast Burmistrz nie bierze w tym udziału.” Na tej sesji był też uczyniony zarzut, że Burmistrz w wydaniu Biuletynu Krajeńskiego nie poinformował mieszkańców o zamiarze podniesienia stawek podatkowych. Sekretarz zapytał, czy Burmistrz jest jasnowidzem, żeby wiedzieć, czy rada podniesie stawki podatków – nie, bo to rada ustala stawki podatków, a nie burmistrz.

Burmistrz powiedział, iż w jego ocenie cokolwiek by nie zrobił byłoby nie tak. Gdyby stawki wpisał, byłby zarzut, że jest niedemokratycznie, że nie daje się radnym pola do wypowiedzenia własnych propozycji. Gdy jest nie wpisane, są zarzuty, że radny nie może skonsultować tego ze społecznością lokalną. Kiedy mówiło się o zwiększeniu diety dla radnych, to radny mówił, że musi śledzić informacje i kupić prasę. Radny ma więc dostęp do informacji, ma komputer, ma zapewne możliwości finansowe poprzez dietę, jest to całkowita nieprawda. Jakby nie zrobił, to i tak zawsze będzie zarzut. Wcześniej jeszcze wiceburmistrz Łochowicz zarzucał radnemu Matysiakowi populizm i on to dzisiaj po raz kolejny potwierdza.

Radny Marek Matysiak powiedział, że absolutnie nie zgadza się z tym, co powiedział sekretarz. Pan Sekretarz chyba pewnych rzeczy nie rozumie i chyba nie chce nauczyć. Chodzi mu tutaj nie o kwestie związane z wysokością podatków, chodzi o zasadę. Cały czas walczy o zasadę. Potwierdza to co powiedział, podatki trzeba rewaloryzować i powinno to być robione jeżeli gmina chce się rozwijać. Rada jest takim lokalnym parlamentem, prosił aby sobie wyobrazić, jaki byłby bałagan gdyby premier wniósł do sejmu ustawę podatkową i ją wykropkował oraz wysłał coś takiego do komisji. Gdyby radni byliby złośliwi, każdy proponowałby coś innego i głosował za swoją stawką, chociaż nie można tego zrobić, bo musi być 5 radnych. Cały czas próbuje to wytłumaczyć, a wyciąga się różne bzdurne rzeczy. Radny zapytał także Przewodniczącego Rady na jakiej podstawie udzielił głosu Sekretarzowi, z czego to wynika. Nie było to wystąpienie w jakikolwiek sposób związane z poprzednią sesją, nie były to odpowiedzi na pytania, nie było to sprawozdanie. Radny pytał z jakiego przepisu statutu Przewodniczący korzysta udzielając głosu sekretarzowi, który mówi nie na temat, tylko wyciąga rzeczy sprzed dwóch lat.

Przewodniczący wyjaśnił, iż nie może przewidzieć, kto co powie, natomiast sekretarz ma prawo zająć głos jako pracownik i osoba zaproszona jak wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż Przewodniczący chyba nie zna statutu. Prosił aby spojrzał w statut, kiedy sekretarz może zabrać głos i na co odpowiedzieć, i w którym punkcie. Prosił aby się douczyć.

Łukasz Czarny radca prawny powiedział, iż nie analizował czy radny otrzymał materiały w ciągu 7 dni, jeżeli jednak taka sytuacja by nastąpiła, to statut reguluje stosowne rozwiązania w §22 ust. 5. Jeżeli termin 7 dniowy nie zostałby dotrzymany, to rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin do jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed głosowaniem o ewentualną zmianę porządku obrad. Taka możliwość istnieje, ale z tego co tutaj usłyszał wynika, że termin ten był dotrzymany. Cały czas mówimy o projekcie uchwały, podtrzymuje to, co powiedział wcześniej, są różne szkoły. Są samorządy, w których stosuje się taką praktykę jak tutaj, podając propozycję w uzasadnieniu, pozostawiając ostateczny kształt do procedowania w toku prac rady, jak również jest wiele samorządów, które z góry wpisują stawki. Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia podjętą uchwałę, gdzie stawki są określone i wtedy następuje ocena prawna takiego dokumentu. W tej chwili jest to tylko projekt. Pismo, które radny przekazał, nie wie jaki ma związek, ponieważ dotyczyło procedowania uchwały ubiegłorocznej. Z tego pisma wynika, że RIO nie dopatrzyła się wadliwości podjętej uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zawierający następujące stawki, wypracowane w toku prac komisji rady, przy jednym głosie wstrzymującym:

1.     Grunty związane z działalnością gospodarczą                  - 82 gr

2.     Grunty pod jeziorami                                                                - 4,56

3.     Grunty letniskowe                                                                    - 46 gr

4.     Grunty pozostałe                                                                      - 33 gr

5.     Budynki mieszkalne                                                                 - 73 gr

6.     Budynki związane z działalnością gospodarczą                - 19,84

7.     Budynki związane z obrotem materiałem siewnym                      - 10,75

8.     Budynki związane ze świadczeniem usług zdrowotnych    - 4,68

9.     Budynki letniskowe                                                                  - 7,73

10.  Budynki pozostałe                                                                    - 4,45

11.  Budynki pozostałe rolników, którzy przekazali gospodarstwo za rentę – 1,07 zł

12.  Budowle           - 2%.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono innych uwag.

Oddano 13 głosów za podjęciem uchwały oraz 1 głos wstrzymujący.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, większością głosów, podjęła uchwałę Nr XXXIX/239/2013 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad.7.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych zakładający wzrost stawek o 0,9%.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIV/240/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 7.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.

Przewodniczący przedstawił stanowiska Komisji w powyższej sprawie.

Stanowiska Komisji były następujące:

Komisja Gospodarcza                -     65 zł (4 głosy za, 1 wstrzymujący)

Komisja Rewizyjna                    -    65 zł (3 głosy za, 1 wstrzymujący)

Komisja Społeczna                        głosowano za propozycją 60 zł – 2 głosy i 65 zł – 1 głos, 1 radny wstrzymał się od głosu.

 

Sekretarz przedstawił stanowisko sołtysów wypracowane podczas spotkania odbytego w dniu 25 października. Za propozycją 65 zł głosowała większość sołtysów, przy 1 głosie przeciwko i 1 głosie wstrzymującym.

Radny Bogdan Długosz powiedział, że nie może się zgodzić z propozycją 65 zł, on 20 września br. sprzedał żyto za cenę 40 zł/q. takie są realne ceny na dzień dzisiejszy. Nie wie skąd są ceny podawane przez GUS. W jego ocenie nie jest to prawda, jak coś jest drogie, to znaczy, że tego brakuje. Już w maju żyta z poprzednich zbiorów nie można było sprzedać. Żyjemy w naszej gminie, tu sprzedajemy nasze plony, obecnie Lechpol kupuje żyto po 48 zł/q. Z-ca burmistrza powiedział podczas posiedzenia Komisji, że może podrożeje i będzie lepiej – co z tego, że może podrożeje, jak rolnicy już żyta nie mają, musieli je sprzedać żeby zrobić nowe zasiewy. Sekretarz powiedział, że żyto sieje się na V i VI klasie, jest to najgorsze zboże. Nie jest to prawdą, niektórzy rolnicy z tego żyta żyją i sieją je na dobrych ziemiach.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż radni otrzymali dwie sprzeczne stawki, bo w projekcie uchwały jest 60 zł, natomiast w drugim dokumencie dotyczącym stawek podatku od nieruchomości jest tabela z kwotą 65 zł.

Radnemu wyjaśniono, że jest to podatek tegoroczny.

Radny Marek Matysiak powiedział, że zastanowiła go propozycja sołtysów: burmistrz co innego, sołtysi chcą więcej, radni proponują jeszcze coś innego. Pytał, czy nie można się wcześniej porozumieć w tej kwestii.   

Radny Piotr Gniot powiedział, iż szukał informacji o cenach zbóż i rzeczywiście wiceburmistrz powiedział na komisji prawdę, że średnia cena rynkowa z 20 października wynosiła na terenie Polski 49,29 zł, firma z Golubia –Dobrzynia skupowała żyto po 45 zł, czyli dużo poniżej proponowanej stawki do podatku rolnego. Stawka podatku wynika z przemnożenia ceny przez 2,5. Znane skutki tego podatku oraz stanowisko burmistrza. Radny przypomniał, że elementem niezbędnym do podjęcia uchwały jest opinia Izby Rolniczej. Bez opinii Rada nie może podjąć uchwały. Nie pamięta czy była o tym mowa podczas posiedzenia Komisji. Radny pytał, czy ta opinia jest. Może jej nie być o ile minęło 14 dni od złożenia wniosku. Wówczas uznaje się, że Izba nie wnosi do tego uwag. Opinia Izby jest potrzebna wtedy, kiedy proponuje się obniżenie ceny. Stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest takie, że bez opinii procedowanie powinno być zawieszone. Jeżeli taka opinia jest to uznaje swoje pytania za niecelowe. Jeżeli chodzi o cenę, radny optował za propozycją 60 zł/q. Wg radnego dziwna jest propozycja sołtysów, wyższa niż burmistrza.

Sekretarz powiedział, że na komisjach informował skąd wzięła się cena 60 zł. Kwota ta była potrzebna aby wysłać wniosek o wyrażenie opinii do Izb Rolniczych. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ukazał się w dniu 18 października. Żeby zachować terminy, trzeba było wcześniej przygotować propozycję. Skarbnik Gminy wyliczyła szacunkowo kwotę i taka propozycja została wysłana do Izby Rolniczej.

Radna Joanna Wienke powiedziała, że na IV, V i VI klasie ziemi nie udaje się zboże konsumpcyjne, o którym mowa w komunikacie GUS. Na słabych glebach obrodzą zboża paszowe. Na lepszych kawałkach ziemi można uzyskać takie plony, że mogą sprostać wymogom, jakie stawiają kupujący. W naszej gminie są niekorzystne warunki funkcjonowania, są bardzo słabe gleby i ziemia rodzi tylko zboża paszowe. Ceny zbóż paszowych są niższe niż te 45 zł, o których mówił kolega radny, tj. 37 – 38 zł. Radna prosiła o realizm. W ubiegłym roku przy stawce 65 zł/q rolnicy byli zszokowani, prosi o ukłon w ich stronę i jeżeli zboża tak bardzo staniały, wyjście im naprzeciw i nie utrudnianie życia, tj. pozostawienie stawki proponowanej w projekcie uchwały 60 zł/q. prosiła radnych aby przemyśleli swoje stanowisko i poparli ją w tej sprawie.

Radny Zbigniew Morgulec powiedział, iż radny Długosz odnosił się w swojej wypowiedzi bezpośrednio do burmistrza. Radny pełni funkcję już drugą kadencję. Pytał dlaczego w poprzedniej kadencji nie podejmował żadnych działań mających na celu obniżenie podatku. Nie było żadnej uchwały. Prześledził dokładnie archiwum sesji, gdzie mógł się pojawić taki projekt – nie było na ten temat żadnej adnotacji, nigdzie nazwisko radnego się nie pojawiło. Radny nie podnosił w jego ocenie tego tematu, ponieważ był inny burmistrz.

Radny Bogdan Długosz powiedział, iż nie jest to prawdą, na posiedzeniach komisji był przeciwny lub wstrzymywał się od głosu jeśli chodzi o podatki. Prosi aby to dokładnie sprawdzić. Radny jeszcze raz prosił aby przychylono się do propozycji  radnej Joanny Wienke. W tej gminie rolnicy mieszkają i tu sprzedają swoje plony. Rozumie, że potrzeby są duże ale on jak nie ma pieniędzy w gospodarstwie, to nie inwestuje.

Radny Zbigniew Morgulec sierdził, że jest przekonany, że radny Długosz był na komisjach przeciwny, czy się wstrzymywał, ponieważ takiej uchwały w ogóle nie było, nie było takiej dyskusji. Radny nie mógł więc być przeciwko, bo nie było takiego projektu i głosowania, obowiązywała stawka maksymalna.

Burmistrz powiedział, iż generalnie brał pod uwagę sytuację w gminie, bo nie ma tu gruntów I i II klasy, III jest niewiele. Co roku zwracając się do Izby Rolniczej wskazywał stawkę niższą niż maksymalna, jest to godne zauważenia. Zanim dowiedział się jaka jest stawka GUS zaproponował stawkę 60 zł. Okazało się, że cena Zyta ogłoszona przez GUS wynosi blisko 70 zł. Jak powiedział radny Gniot burmistrzowie starają się dostosować stawki podatków do zamiarów i zamierzeń. Zamierzenia są ogromne. Myśli że przez te 3 lata mnóstwo rzeczy, które wcześniej nie były zrobione, zostały zrobione. Pomimo tego nigdy nie obstawał aby podatki były wyższe niż stopień inflacji. Zawsze dawał radnym podczas posiedzeń komisji szansę na wypowiedzenie się, ponieważ uważa, że tak jest demokratycznie. W tym roku również stawki proponowane mieściły się w granicach inflacji. Obecnie jest tak, że wszystkim mieszkańcom podnosimy podatki, w Krajence również nie żyje się dostatnio, bo wynagrodzenia są bardzo niskie a ludzie mają do zapłacenia rachunki za gaz, prąd, wodę i ścieki. Kiedy się to wszystko podsumuje, to na życie niewiele zostaje. Wczoraj rozmawiał z rolnikiem, który sprzedawał żyto wiosną. Otrzymał za nie od 70 do 80 zł. Przelicznik się oblicza za określony okres wstecz. Dla niego byłoby niesprawiedliwe społecznie, gdyby jednym podwyższać podatki, a drugim stanowczo obniżać o 5, 7 czy 9 zł. Obserwuje co się dzieje na wsi i chyba wszyscy są zgodni, że żyje się tam coraz dostatniej, natomiast w mieście nie tak wcale dostatnio. Obojętnie, czy przyjmiemy stawkę 60, czy 65 zł budżet się nie przewróci, bo różnica wynosi ok. 58 tys. zł. Na spotkaniu z sołtysami mówił jakie wydatki były w tym roku poniesione na tereny wiejskie. Przez ostatnie 2-3 lata mieszkańcy wsi nie mogą powiedzieć, że się nic na tych wsiach nie robi. Uważa, że cena 65 zł umożliwiłaby lepsze odśnieżanie, lepsze równanie dróg, instalowanie na wnioski sołtysów lamp oświetleniowych. W roku bieżącym ilość lamp wzrosła o ok. 10%, tj. kilkadziesiąt lamp i ciągle słyszy, że to za mało. W przyszłym roku będzie również zabiegał aby nowe lampy instalować tam gdzie ich dotychczas nie było. Wyraził również pogląd, że w przypadku podwyższenia podatku od nieruchomości, przy  pozostawieniu podatku rolnego na tym samym poziomie rolnikom krzywda by się nie stała. Obiecał, że środki stanowiące różnicę o 5 zł, będzie starał się wykorzystać na terenach wiejskich. Sołtysi przychodzą i proszą o dodatkowe lampy, o miejsca integracji. Chciałby te rzeczy realizować. Wysokość podatku pozostawia radnym, prosi aby zagłosowali zgodnie ze swoim sumieniem. Prosił aby radni zastanowili się, czy te dodatkowe 5 zł spowoduje tak wielkie obciążenie dla rolników w stosunku do planowanych zamierzeń. Rolnicy mieszkają na wsiach od pokoleń i mieszkać będą i dla nich także trzeba stwarzać warunki  do integracji społecznej i lepszego życia. Wnioski w sprawie lamp chętnie składają także radni. Nowe lampy generują również dodatkowe koszty energii i konserwacji. Od początku tej kadencji zawsze proponował stawki niższe niż wynikające z komunikatu GUS, ponadto na terenach wiejskich realizowane są inwestycje także te powodujące koszty w przyszłości. Kolejny aspekt tej sprawy, to pytanie czy rzeczywiście jest taka sytuacja, że warto się sprzeczać o te 5 zł i czy rolnicy te obciążenie odczują. Ponadto rolnicy otrzymują dopłaty oraz zwrot akcyzy. Wie także, że rolnikom z gminy Krajenka nie żyje się tak dobrze jak tym rolnikom, którzy gospodarują na I czy II klasie gruntów ale tak samo dobrze nie żyje się wszystkim mieszkańcom Krajenki, szczególnie tym, którzy maja bardzo niskie wynagrodzenia, te podatki Rada Miejska biorąc pod uwagę odpowiedzialność podwyższyła o stopień inflacji.

Radny Piotr Gniot powiedział, że uważa iż warto było pochylić się nad tematem i wymienić poglądy. Podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej była taka analiza dotycząca kształtowania się cen żyta od 2001 roku, myśli że w tej analizie odpowiedź znajdzie radny Morgulec, dlaczego nie warto było kruszyć kopii o cenę żyta, były to ceny rzędu 37 zł/q. Przez chyba 5 lat w ogóle nie podchodzono do tematu, ponieważ cena była tak niska, że podchodziło się do tego informując Radę jaka jest cena. Patrząc na ubiegłoroczną cenę GUS w wysokości 75 zł i tegoroczną ok. 69 zł, stawkę uchwaloną w ubiegłym roku w wysokości 65 zł oraz propozycję 60 zł i odnosząc te dane do cen realnych, uważa, że podatek w cenach realnych i tak wzrośnie. Rozumie burmistrza., który musi stać na straży budżetu i inwestycji, gdyby mówił że mu nie zależy na podatkach i dochodach byłoby to niezrozumiałe. Cieszy się, że burmistrz podejmuje walkę o możliwość prowadzenia inwestycji. Radny zaproponował aby zamknąć nad projektem uchwały dyskusję.

Burmistrz podkreślił, że nie prowadzi żadnej walki, jak powiedział wcześniej, ani z radnym Matysiakiem, ani z Radą. W sprawie podatku wypowiedzieli się sołtysi. Jeżeli będą niższe dochody, będą słabiej świadczone usługi komunalne. Radni muszą sobie z tego zdawać sprawę, oczekują przecież inwestycji w swoim miejscu zamieszkania.

Radny Zbigniew Morgulec odniósł się do ceny żyta w poprzednich latach, owszem kiedy cena wynosiła 37 zł, ale żyto rolnicy sprzedawali po 18 zł.

Radny Adam Klaryński powiedział, że nie fiest rolnikiem, dla niego liczą się fakty ekonomiczne. Stawka wynosiła 65 zł, proponuje pozostawić ja na takim samym poziomie. Dla niego nie jest to podwyżka.

Radny Karol Makarewicz powiedział, iż po wysłuchaniu rolników oraz radnych będących rolnikami i zmienił zdanie odnośnie swojego stanowiska w tej sprawie. Obecnie będzie głosował za stawką 60 zł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie dwie propozycje w wysokości 60 i 65 zł. Za ceną 65 zł głosowało 6 radnych, za ceną 60 zł - 8 radnych.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXXIV/241/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego, która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 7.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.  Projekt był wywieszony od dnia 16 września br. na stronie BIP w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Do dnia dzisiejszego nie wniesiono do niego uwag.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W trakcie głosowania nieobecny był radny Piotr Gniot.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIV/242/2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 7.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025.

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy omówiła łącznie projekt ww. uchwały oraz projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok.

1.      Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 3.067 zł zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (wyprawka szkolna).

2.      Dokonano zwiększenia dochodów bieżących:

a)        rozdział 60016 o kwotę 126.793,00 zł  tytułem otrzymanego odszkodowania na rzecz Gminy Krajenka z tytułu nabycia przez Województwo Wielkopolskie działek stanowiących dotąd własność gminy,

b)       rozdział 70095 o kwotę 20.000 zł tytułem planowanych wpływów z tyt. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

3.      dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 100.000zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

4.      Dokonano zmian wydatków majątkowych w następującym zakresie:

Rozdział 60014

a) zmniejszono o kwotę 109.182 zł w związku zadaniem „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056 P w miejscowości Podróżna” (dotacja dla Powiatu Złotowskiego),

Rozdział 60016

b) zmniejszono o kwotę 1.000 zł w związku zadaniem „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łońsko-Podróżna”

c) zwiększono o kwotę 1.000 zł w związku zadaniem „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Skórka” – nowe brzmienie nazwy zadania

Rozdział 70005

d) zwiększono o kwotę 2.500 zł w związku zadaniem „Nabycie nieruchomości
w Augustowie”

Rozdział 90001

e) zmniejszono o kwotę 46.440 zł w związku zadaniem „Sieć wodociągowa Wąsoszki - dokumentacja” – nowe brzmienie nazwy zadania

f) zwiększono o kwotę 40.000 zł w związku z zadaniem „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence”

g) zwiększono o kwotę 3.940 zł w związku z zadaniem „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krajenka”.

5. Dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w związku z realizacją zadań gminy.

6. Zabezpieczono udział własny w wysokości 885 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, co stanowi 20% ogółem zadania.

7. Wzrost wydatków sfinansowany jest dodatkowymi przychodami w kwocie
342.488 zł (kwota zwiększenia) zgodnie z zał. nr 4.

 

Zmiany dokonane w WPF umożliwiają zachowanie zgodności wartości przyjętych w prognozie i budżecie Gminy, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst. Zmieniono też zakres finansowy zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence” w poszczególnych latach: tj. w roku 2013 zwiększono o kwotę 40.000zł, w roku 2014 zmniejszono o kwotę 10.000zł.

 

Do projektu uchwały i omówionych zmian nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, 13 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę z przedstawionymi autopoprawkami Nr XXXIV/243/2013 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025, która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 7.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Krajenka na rok 2013.

Skarbnik gminy poinformowała, iż zmiany oraz autopoprawki do projektu są zgodne z tymi, które przedstawiła w punkcie dotyczącym zmiany WPF.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, 13 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę z przedstawionymi autopoprawkami Nr XXXIV/244/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok, która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący rady poinformował o dokonanych analizach oświadczeń majątkowych radnych oraz burmistrza i innych osób zobowiązanych do ich złożenia.

Zgodnie z ww. analizami oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie i  zawierały wyłącznie drobne usterki (nieadekwatnie wpisane adresy nieruchomości, brak załączników do kopii zeznania, podanie przychodu zamiast dochodu). 

Nie stwierdzono nieprawidłowości uzasadniających podjęcie działań wynikających z ustawy, tj. przeprowadzenie kontroli skarbowej.

 

Ad. 9

Radny Anatol Najmowicz pytał, czy znany jest termin zakończenia prac przy moście i rondzie oraz zalania drogi będącej w remoncie asfaltem. Został poproszony o interwencję przez osoby mieszkające w pobliżu inwestycji. Dzisiaj na bieżąco pan Kurcin prowadził rozmowy z wykonawcą . Chodzi o zasypywanie miejsc przekopów. W momencie kiedy pracownicy kończą pracę miejsca te nie są zasypywane i mieszkańcy nie mogą w nocy spać. Stąd jego pytanie jak daleko jesteśmy.

Burmistrz powiedział, iż interwencja radnego była skuteczna, ponieważ ubytki zostały podsypane. Nie ukrywa, że Dariusz Kurcin pracownik Urzędu zajmujący się drogami jest na budowie codziennie i czuwa nad jej realizacją, chociaż nie jest stroną. Jako specjalista wnosi wiele uwag do tej inwestycji. Nie może niczego powiedzieć o terminie zakończenia robót. Na dziś zabiega o spowodowanie aby uruchomić przejście dla pieszych przez most. Chodniki są już układane. Obecnie trwa przekładanie różnego rodzaju instalacji. Prace te blokują dalsze roboty. Same chodniki są układane szybko. O tym co się dzieje rozmawia często z dyrektorem Katarzyńskim oraz wicemarszałkiem. Był okres, że prace stanęły, uzyskał obietnicę, że ruszą i tak się stało. Ma nadzieję, że problemy z infrastrukturą zostaną usunięte. Najważniejsze będzie kilka kolejnych dni w związku z dniem 1 listopada. Odbyło się w tej sprawie spotkanie, ustalono gdzie znajdą się dodatkowe miejsca parkingowe oraz toalety. Wystosował też prośbę do mieszkańców aby w dzień 1 listopada nie przejeżdżali przez most i korzystali z miejsc parkingowych w drugiej części miasta.

Radny Piotr Gniot powiedział, iż słyszał, że przez energetykę planowana jest inwestycja doprowadzająca drugą sieć zasilającą dla Krajenki. Radny pytał, czy jest to prawda.

Burmistrz wyjaśnił, iż już dwa lata temu prowadził w tej sprawie rozmowy. Uzyskał obietnicę, że będzie to zrobione. Inwestycja miała się rozpocząć w ubiegłym roku, jest jednak opóźnienie. Roboty się zaczęły, ponieważ zwracają się o wydanie zgody na przejścia przez drogi. Nowe przyłącze jest także planowane dla wsi Czajcze i Leśnik. Jest dla tego zadania dokumentacja. Na razie nic nie jest robione z powodu braku środków.

Burmistrz poinformował również, że zrealizowano już inwestycje polegające na budowie nowego oświetlenia. Lampy jednak jeszcze nie świecą. O chwili podpisania umowy energetyka ma 9 miesięcy na podłączenie do sieci, tj. 6 miesięcy na sporządzenie dokumentacji i 3 miesiące na wykonanie. Czekamy na podłączenie lamp, które już są zainstalowane.

Radny Marek Matysiak wnioskował aby sesję prowadzić zgodnie ze statutem gminy. na proste pytania można udzielić prostej odpowiedzi, a nie opowiadać opowieści z „mchu i paproci”.

Burmistrz stwierdził, że ma prawo wypowiedzieć się w każdym punkcie.

Ad. 10

Stanisław Rutkowski sołtys sołectwa Krajenka- Wybudowanie powiedział, iż podczas sesji mówiono dużo o lampach. Miały zostać założone do końca października. 6 miało stanąć przy drodze na Pogórze i za stadionem, do dnia dzisiejszego nie ma tam żadnej lampy.

Burmistrz stwierdził, iż na ulicy Sportowej lampy są na pewno, przy drodze powiatowej jeżeli jeszcze nie ma, to na pewno będą. Jest to rzecz do sprawdzenia.

Radny Bogdan Długosz powiedział, ze nie wie czy o tym mówić, ale w przerwie sesji usłyszał przykre rzeczy. Jego dzieci straciły matkę w wieku 14, 12 i 4 lat. Prawdą jest, że kupił swojej córce na 18 urodziny samochód, ale czy sekretarz musiał wytykać mu takie rzeczy. Jest mu wstyd za Sekretarza, za to że pracuje w tej gminie. Żyjemy w wolnym Kraju i każdy ma prawo się wypowiedzieć. Jeżeli będzie taka potrzeba kupi dzieciom samolot. Najgorszemu wrogowi nie życzy tego, co przeżyły jego dzieci.

Sekretarz powiedział, iż była to prywatna rozmowa pomiędzy nim a radnym.

Burmistrz powiedział, że każdy rodzic może robić z zarobionymi przez siebie pieniędzmi, co uważa za stosowne.  Jest przekonany, że Sekretarz o ile radnego uraził, to po konfrontacji dokona przeprosin. Nie ma w tym żadnych podtekstów. Podczas debaty o podatkach spokojnie tłumaczył jaka jest sytuacja. Żaden radny nigdy reprezentujący swoje podglądy, nie będący względem niego złośliwy, nigdy nie uzyskał reprymendy i taka sytuacja ma mieć miejsce. Rada Miejska jest po to, żeby spotykały się różne myśli. Dzisiejsze uchwały to dobre uchwały. Chciałby podziękować wszystkie m radnym, że te trudne decyzje  zostały podjęte. Będą robione takie zadania, na które pozwolą finanse. Widocznie na dzień dzisiejszy tak trzeba było zagłosować, nikt nie ma monopolu na wiedzę. Jeżeli te uwagi radnego dotknęły to on przeprasza w imieniu urzędu burmistrza i wszystkich osób które na tej sali są. Takie uwagi do radnego nie powinny były trafić.

Radny Karol Makarewicz podziękował w imieniu własnym i państwa Urban za szybkie załatwienie ich prośby.

Edward Cuper mieszkaniec Krajenki powiedział, że koło tamy zaczynają rosnąc chwasty, jest okazja aby zanim przyjdą deszcze je usunąć.  Są tam też wycieki spod kościoła, które są zawalone. Trzeba by to usunąć, jak również korzenie drzew, które mogą odrosnąć. Wyraził też swoje obawy, co do przyszłości młyna, który nie przyjmuje zboża. Obawia się, że powiat zamierza obiekt sprzedać. Zabrał głos w sprawie promenady nad rzeką oraz swoich zbiorów i kronik. Chciałby je przekazać instytucjom zajmującym się kulturą regionalną. Oczekuje pomocy, a nie podkładania nóg i negatywnych odpowiedzi.

Burmistrz powiedział, iż pan Cuper przychodził i zasięgał opinii, czy ma w swoich sprawach iść do sądu, czy na policję względem Starostwa Powiatowego. Powiedział mu, że o ile czuje się pokrzywdzony i jest przekonany, że była tam jego wiertarka, czy inne urządzenia, powinien zwrócić się do organów, które tym się zajmują. Takie rozwiązania panu Cuprowi zaproponował.

Ad. 11

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:05 zamknął XXXIV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                          Przewodniczący Rady