Protokół Nr XXXV/2013

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 20 grudnia 2013 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence.

 

Ad.1

Sesję o godz. 15:15 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu. W sesji  nie uczestniczył radny Jakub Niedźwiecki.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Andrzej Szałek                    - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko               - Skarbnik Gminy.

 

Ad. 2

Zaproponowany był następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    zmiany Statutu Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,

3)    Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,

4)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025,

5)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok,

6)    ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025,

7)    ustalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2014 rok.

7.     Zapytania i wnioski radnych.

8.     Wolne głosy, informacje.

9.     Zakończenie.

 

W związku ze stanowiskami Komisji dotyczącymi projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Krajenka, Przewodniczący Rady proponował aby rozpatrzenie tego projektu uchwały przenieść na najbliższą sesję roboczą.

Za ww. wnioskiem głosowało 10 radnych, 3 było przeciwko, 1 radny wstrzymał się od głosu.

 

Radny Piotr Gniot wnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu 5a: tj. informacji dotyczącej realizacji wniosku z 16 października ubiegłego roku. Minął rok i 2 miesiące od złożenia doniesienia do prokuratury i nic w tej kwestii nie wie, jeżeli chodzi o oficjalne informacje. Radny chciałby wiedzieć jaki jest stan realizacji wniosku z 16 października 2012 roku – bez żadnych podtekstów.

 

Przewodniczący Rady pytał o jaki wniosek chodzi.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, że Rada 16 października 2012 roku na wniosek Komisji Gospodarczej, dotyczący opracowania 2 studiów wykonalności kanalizacji, zapadł wniosek rady o wniesieniu zawiadomienia do prokuratury. Po roku i 2 miesiącach chciałby się dowiedzieć jak to wygląda.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad zgłoszony przez radnego Piotr Gniota.

Wniosek został przyjęty 9 głosami za, 1 głosem przeciwko i 4 głosach wstrzymujących.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. Został on przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad po zmianach był następujący:

 

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

5a. Informacja dotycząca realizacji wniosku z 16 października ubiegłego roku.

6.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,

2)    Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,

3)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025,

4)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok,

5)    ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025,

6)    ustalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2014 rok.

7.     Zapytania i wnioski radnych.

8.     Wolne głosy, informacje.

9.     Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady odbytej w dniu 30 października 2013 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

W tym miejscu głosu udzielono Piotrowi Sarnowskiemu – szefowi grupy POL-Dróg działającej w rejonie pilskim. Wystąpienie dotyczyło zaawansowania robót przy modernizacji mostu i przy budowie ronda w Krajence.

W pierwszej kolejności Piotr Sarnowski poinformował, że w dniu dzisiejszym na moście położono warstwę wiążącą asfaltu i zrezygnowano z ruchu wahadłowego. Celem było aby ruch pieszy i samochodowy mógł się odbywać bez ograniczeń. Po świętach kontynuowana będzie budowa ronda. Potrzeba ok. 1 miesiąca dobrej pogody aby inwestycja mogła zostać zakończona. Przypomniał, iż stroną umowy jest samorząd województwa wielkopolskiego.

Piotr Sarnowski wyjaśnił, że opóźnienia w newralgicznej inwestycji miały miejsce z dwóch powodów. Pierwszym z nich były braki dokumentacji projektowej, które spowodowały opóźnienie o kilka tygodni. Droga przyczyna była zależna od firmy, która obecnie znajduje się w reorganizacji. Firma poważnie ucierpiała na skutek inwestycji prowadzonych w związku z EURO 2012. Są zatory płatnicze niemniej na inwestycję w Krajence zabezpieczone są materiały i środki finansowe. Inwestycja ta nie jest zagrożona. Kilkakrotnie spotykał się w tej sprawie z Burmistrzem, który naciskał na realizacje robót. Inwestycja będzie kontynuowana.

 

Radny Anatol Najmowicz pytał, czy problemy z wodą (awaria wodociągu) były związane z brakami w dokumentacji, o jakich była mowa.

 

Piotr Sarnowski braki w dokumentacji dotyczyły podziemnych kolizji branżowych oraz przeniesieniem kapliczki. Spowodowały opóźnienie o ok. 4 tygodnie.

 

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami złożył Andrzej Szałek z-ca Burmistrza. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący udzielił również głosu Tomaszowi Fidlerowi Wicestaroście Złotowskiemu, który m.in. poinformował, że w dniu 17 grudnia Rada Powiatu Złotowskiego uchwaliła budżet na 2014 rok. Nie jest to budżet łatwy ale odpowiedzialny i oczekujący na nową perspektywę finansową. Nie traktuje nadchodzącego czasu, jako roku wyborczego, przygotowuje do nowych możliwości i inwestycji. Będą jednak inwestycje. W tej chwili nie ma w nim zapisu o kontynuacji inwestycji drogowej na terenie gminy Krajenka, ale zapis taki się znajdzie dzięki sprzedaży budynku na ul. Władysława Jagieły.

 

Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Krajence w dniu 30 października 2013 roku została złożona przez Tomasza Ciechanowskiego oraz na piśmie i  stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych udział Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy - stanowią załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Ad.5a

Wyjaśnień w zakresie informacji dotyczącej realizacji wniosku z 16 października ubiegłego roku udzielił Tomasz Ciechanowski. Powiedział, że jest zaskoczony, ponieważ składanie takiego wniosku w trakcie sesji powoduje, że nie można udzielić pełnej informacji i pełnej odpowiedzi na wniosek. Pełna informacja może zostać złożona na kolejnej sesji. Przyczyną przegłosowania przez Radę wniosku o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w październiku ubiegłego roku było sporządzenie dokumentacji przygotowującej do budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, przede wszystkim studium wykonalności kanalizacji. Były zlecone dwa studia wykonalności, pierwsze zespołowi z Poznania, dokładnie nie pamięta jak się on nazywał za kwotę ok. 69 tys. zł. Była to wartość podprogowa żeby uniknąć konieczności zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Komitet sterujący, który przeglądał studium wykonalności kanalizacji całkowicie odrzucił to studium, dlatego też zostało od razu zlecone następne studium na kwotę 40 tys. zł, również z pominięciem procedur przetargowych. Studium za które trzeba było zapłacić 69 tys. zł było kosztem niekwalifikowanym i gmina ten koszt poniosła. Drugie studium za 40 tys. zł zostało zaliczone do kosztów kwalifikowanych jednak przy kontroli ze strony instytucji płatniczej stwierdzono, że przy drugim zleceniu nie zastosowano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i obciążono korektą finansową.  Korektę otrzymaliśmy tylko dzięki temu, że burmistrz musiał wielokrotnie jechać do Funduszu i prosić aby nie karać gminy za to, że ktoś pomijając ustawę o zamówieniach publicznych zlecił wykonanie studium wykonalności. Korekta kosztowała gminę 6.500 zł. Była to najniższa z możliwych korekt. Studium wykonalności kosztowało ponad 100 tys. zł. Dlatego Rada podjęła decyzję o skierowaniu sprawy o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Prokuratura badała to pod katem prawa karnego, nie dopatrzono się czy zostało złamane prawo karne, nie podjęto sprawy.

 

Radny Anatol Najmowicz pytał kiedy była ta informacja o tym, że prokuratura odrzuciła, czy nie odrzuciła i dlaczego nie otrzymali informacji, chociaż uczestniczyli w sesji. Była to sesja nadzwyczajna – wypadałoby poinformować.

 

Sekretarz wyjaśnił, że gdyby taki wniosek byłby zgłoszony w trakcie posiedzenia Komisji dzisiaj nie byłoby problemu z odpowiedzią i  zacytowaniem dat. Obecnie nie chciałby podawać żadnych dat aby nie narazić się na zarzuty, że mija się z prawdą. Szersza informacja jest możliwa na najbliższej sesji.

 

Radny Bogdan Długosz powiedział, iż w tej sytuacji wydaje mu się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zaproszenie byłego burmistrza na przyszłą sesję, zadać mu kilka pytań, odpowie dlaczego tak a nie inaczej. Radny na ręce Przewodniczącego złożył pisemny wniosek o zaproszenie burmistrza na najbliższą sesję. Poprosił o głosowanie w tej sprawie. Będzie to zdaniem radnego najlepsze rozwiązanie, będzie można zadawać pytania, on odpowie myśli, że będzie to zasadne. Wniosek stanowi załącznik 7 do protokołu.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zaproszenia Pana Janusza Szczerbiaka na sesję celem wyjaśnienia sprawy.

Za wnioskiem oddano 8 głosów, przeciwko 3 głosy oraz 3 głosy wstrzymujące, co oznacza, ze wniosek został przyjęty.

 

Ad. 6.1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rewizyjną i Gospodarczą. Przewodniczący Rady poinformował, ze Komisja Społeczna przyjęła wniosek radnego Marka Matysiaka o dokonanie zmiany w Programie, polegającej na zmianie brzmienia w akapicie 3 słowa „powinno” na słowo „może”. W wyniku tej zmiany zdanie uzyskałoby brzmienie; „Współdziałanie w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi może odbywać się wspólnie z kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi.” Poddał ww. wniosek pod głosowanie.

 

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciwko 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący poddał po głosowanie projekt uchwały z przyjętą poprawką.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/245/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad.6.2

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady.

Do jego treści nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/246/2013 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad.6.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025.

Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały oraz wniosła do niego autopoprawki.

Zmiany WPF obejmują:

1)    Zmniejszenie zakresu finansowego zadania „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka” do kwoty 6.089.200 w związku z zakończeniem zadania,

2)    Dokonanie koniecznych zmian umożliwiających zachowanie zgodności wartości przyjętych w WPF oraz budżecie Gminy Krajenka w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

WPF odzwierciedla projektowane zmiany w budżecie polegające na:

1)    zwiększeniu w planie wydatków majątkowych:

a)        o kwotę 853 zł w rozdziale 60014 z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji,

b)       o kwotę 300.000zł w rozdziale 70005 w związku z dokonywanymi wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

c)        o kwotę 2.845 zł w rozdziale 75023 tytułem sprzedaży składników majątkowych,

d)       o kwotę 33.459 zł w związku z otrzymaną refundacją z instytucji dofinansowującej do zadania „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka” z tego:

- 75861 – zwiększenie o kwotę 1.811.722zł,

- 90001 – zmniejszenie o kwotę 1.778.263zł.

2)    zmianie w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok,

3)    zmianie w zakresie wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie w rozdziale 90001 o kwotę 60.800 zadania „Ochrona wód zlewni rzeko Noteć – aglomeracja Krajenka”.

4)    zmniejszenie  w planie wydatkówa. bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok,

5)    zwiększeniu planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych, zgodnie  z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok,

6)    dokonaniu zmniejszenia przychodów o kwotę 150.000zł.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawkami.

 

Rada Miejska w Krajence 11 głosami za oraz przy 3 głosach wstrzymujących, w obecności 14 radnych, podjęła uchwałę Nr XXXV/147/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025 – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad.6.4

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok.

Małgorzata Krasko wyjaśniła, że projekt uchwały oraz autopoprawki zostały omówione w poprzednim punkcie.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, że w jego ocenie nie jest normalne uchwalanie WPF bez wcześniejszego przyjęcia zmian w budżecie. Stąd też jego protest przy głosowaniu nad zmianami w WPF.

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że taka kolejność głosowania wynika z zapisów ustawy.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawkami.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, 13 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXXV/148/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.  

 

Ad.6.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025, stanowiący załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały oraz wniosła do niego autopoprawki, które wynikają z autopoprawek do projektu budżetu na 2014 rok. Mają na celu zachowanie zgodności wartości przyjętych w WPF i budżecie gminy, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

 

Skarbnik poinformowała również, że opinia Regionalnej izby Obrachunkowej w sprawie projektu ww. uchwały była pozytywna.

 

Radny Marek Matysiak poinformował, że nie będzie głosował za Wieloletnią Prognozą Finansową, ponieważ nie będzie głosował za budżetem na 2014 rok.

 

Rada Miejska w Krajence 12 głosami za, 1 głosie przeciwko i 1 wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXXV/249/2013 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025 – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Ad.6.6

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2014 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 14 do nin. protokołu oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedstawionego projektu uchwały. Opinia ta była pozytywna.

 

Opinię w sprawie projektu uchwały przedstawili w imieniu Komisji Rady ich przewodniczący. Opinie te były następujące:

1)    Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za podjęciem uchwały,

2)    Komisja Społeczna – 4 głosy za podjęciem uchwały i 1 głos przeciwko.

3)    Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za podjęciem uchwały.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła do projektu uchwały następujące autopoprawki:

1. Dokonano zmian w zakresie dochodów bieżących:

1)    Rozdział 80101§0690

2)    zmniejszono o kwotę 19.000

3)    Rozdział 80104 §0690

4)    zmniejszono o kwotę 19.000 zł

2. Dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych w następującym zakresie:

1)    Rozdział 80195

2)    utworzono nowe zadanie majątkowego pn. Odnowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Głubczynie w kwocie 5.200 zł

3)    Rozdział 90015

4)    zmniejszono kwotę zadania Budowa oświetlenia o kwotę 5.200 zł.

3. Dokonano zmian w zakresie rezerw:

1)    zwiększono kwotę rezerwy na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym realizowane wspólnie z innymi jst.
o 100 zł w rozdziale 85154

2)    zmniejszono kwotę rezerwy na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 o 100 zł w rozdziale 75818

4. Dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących:

1)    Rozdział 85154 zmniejszono o kwotę 100 zł

2)    Rozdział 90001zwiększono o kwotę 100 zł.

3)    Rozdział 85202 zmniejszono o kwotę 5.000 zł

4)    Rozdział 85212 zwiększono o kwotę 5.000 zł (dotacja) z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń  alimentacyjnych i rodzinnych do budżetu państwa

5. § 12.1. Uchwały Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w roku budżetowym 2014 do kwoty 100.000 zł.”

 

Radny Marek Matysiak powiedział, że chciałby uzasadnić dlaczego jest przeciwko budżetowi w tym kształcie. Jest przeciwko, ponieważ był przeciwko wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki został wyodrębniony, to skłania go aby nie poprzeć budżetu. Drugą kwestią jest inwestycja, którą planuje się wykonać w przyszłym roku, tj. plac zabaw przy ul. Bydgoskiej. Wie o tym, że będzie w tym momencie kontrowersyjny. Trzy lata temu radni spierali się długo o to, czy budować korty przy ul. Bydgoskiej, czy też parking. Wówczas był przeciwko kortom, ponieważ uważał, że nie jest to inwestycja najpotrzebniejsza, wolał aby był to parking. Teraz nadal uważa, że plac zabaw nie jest najpotrzebniejszą inwestycja w Krajence. Owszem, on się przyda, jeżeli coś się zrobi, to będzie. Niemniej teraz jest tyle różnych „dziur” i nie mówi o dziurach w drogach – jest to pojęcie ogólne – w które można włożyć te pieniądze. Są zapewne przeciwnicy, jak i przeciwnicy tej inwestycji. Szanuje zwolenników i nie zamierza nikogo przekonywać aby głosował przeciwko, ale prosi też o uszanowanie jego decyzji i nie przekonywanie go aby zajął inne stanowisko. W trakcie posiedzenia Komisji rozmawiał z Burmistrzem na temat zasadności tej inwestycji. Zdaniem burmistrza jest to inwestycja, która może do Krajenki przyciągnąć nowych ludzi, uważa że może będzie się rodziło więcej dzieci. Być może tak, ale uważa że jest to takie „gdybanie” na wyrost. Jego zdaniem żeby przyciągnąć ludzi do Krajenki trzeba im stworzyć możliwość zamieszkania i ewentualnej pracy. Wie, że jest to trudne i plac zabaw tego nie zapewni. Mogłoby zapewnić dalsze uzbrajanie terenów żeby ludzie się mogli budować - to jest przyszłość. Jak powiedział starosta, wkraczamy w nową perspektywę finansową Unii Europejskiej. Będą to pieniądze, które już nigdy więcej się nie powtórzą. Radny prosił aby spojrzeć na Wieloletnią Prognozę Finansową. W ciągu najbliższych 4 lat Krajenka musi spłacić raty kapitałowe w wysokości ok. 6 mln zł, do tego należy odliczyć ok. 1,5 mln odsetek, co daje ok. 7,5 mln zł. Na ten rok zadłużenie wynosi ok. 45%, przy progu ostrożnościowym 55%. Oznacza to, że niewiele możemy zrobić. Aby coś zrobić, czy budować i pozyskać na to pieniądze unijne, musimy mieć własne środki na wkład własny. Tego nie ma i się nie zanosi aby było. Z tych powodów nie poprze tego budżetu.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż mimo prośby radnego Matysiaka będzie próbowała przekonać go aby poparł inwestycję pn. Krajlandia. Nasze społeczeństwo, jak widać również w Krajence robi się niestety podobne do amerykańskiego, jest coraz więcej ludzi otyłych. Krajlandia to nie tylko plac zabaw dla dzieci ale również siłownia. Matki, który po ciąży jest niejednokrotnie ciężko zrzucić nadwagę, przy okazji zabawy z dzieckiem będzie miała okazję aby zadbać o siebie ćwicząc na siłowni. Projekt jest pięknie zrobiony, po zakończeniu inwestycji ta cześć miasta będzie w pełni wykorzystana. Będzie to także miejsce dla emerytów, którzy będą mogli urozmaicić coraz popularniejszy trening z kijkami. Ruch jest dla wszystkich niezbędny. W Krajence nie ma ogólnodostępnej siłowni więc będzie można w ten sposób namówić społeczeństwo do ćwiczeń i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Są to pieniądze nie tylko z budżetu gminy ale także z LGD.

Przewodniczący przypomniał, że Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej i zaproponował aby przyjąć je w jednym głosowaniu. Wniosek powyższy przyjęto jednogłośnie.

Skarbnik Gminy przypomniała, że w roku 2014 nie jest planowane zaciąganie pożyczek i kredytów. Na dzień 31 grudnia br. spłacono 1.787.596 zł kapitału, z odsetkami 2,180mln. Stan zadłużenia wynosi 10.851.178zł.

Za przyjęciem autopoprawek głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

W głosowaniu nad projektem uchwały budżetowej oddano 13 głosów za jego przyjęciem i 1 głos przeciwko.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów, podjęła uchwałę Nr XXXV/250/2013 w sprawie ustalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2014 rok – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad. 7

Radny Marek Matysiak prosił o potwierdzenie bądź zdementowanie informacji, że planowana jest sprzedaż terenu na którym znajduje się boisko zapasowe w Krajence.

Burmistrz poinformował, że sprzedaż tego terenu nie jest planowana.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, że nowe lampy zarówno cieszą, jak i denerwują z tego powodu, że nie świecą. Radny pytał ile lamp jeszcze nie świeci.

 

Burmistrz wyjaśnił, że na pewno nie święcą na ul. Działkowej. ENEA ma 6 miesięcy na wykonanie projektu podłączenia i 3 miesiące na realizację. Termin ten minie w czerwcu. Uzyskał informację, że część lamp wkrótce będzie działać. Lampy już działają w Śmiardowie Kraj. i w Krajence Wybudowaniu. Do mieszkańców zamieszkujących tam, gdzie zainstalowano nowe lampy wysłano pismo informujące o procedurze.

 

Ad. 8

Przewodniczący rady poinformował, ze zwrócili się do niego mieszkańcy wsi Leśnik z prośba aby w ich imieniu podziękował Burmistrzowi za starania, które doprowadziły do budowy nowej linii energetycznej we wsi. Od wielu lat zabiegano o tę inwestycję, która umożliwi rolnikom normalną pracę.

 

Zdzisław Pasymowski mieszkaniec Krajenki powiedział, że przy wiatach przystankowych jest błoto oraz zwrócił uwagę na potrzeby szkoły podstawowej w Skórce. Wg niego potrzebna jest tam sala gimnastyczna i rozbudowa budynku dydaktycznego.

 

Posiedzenie opuściła radna Bernadeta Kopeć.

 

Burmistrz podziękował za przygotowanie jasełek, które zaprezentowali przed sesją mieszkańcy Skórki. Zachęcił wykonawców do zaprezentowania sztuki szerszemu gronu odbiorców. Odniósł się także do uchwalonego budżetu. Jest to budżet trudny. O jego ostatecznym kształcie przekonamy się po sporządzeniu sprawozdań. Stwierdził, że zgadza się z radnym Markiem Matysiakiem, że budżet jest zadłużony, ale zdawano sobie z tego sprawę już 3 lata temu. Mimo zadłużenia udało się  pozyskać wiele środków i zrealizować dużo zadań. W tym roku gmina spłaciła ok. 1,7 mln zł. Na rok 2014 nie planuje się nowych długów. Burmistrz podziękował również radnej Joannie Wienke za słowa na temat Krajlandi. Po części środki na ten cel gmina uzyska z LGD. W przyszłorocznym budżecie są również propozycje dla Skórki, która pozyska boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej. Będzie to pierwszy etap prac. Odniósł się również do słów Zdzisława Pasymowskiego dotyczących rozbudowy szkoły w Skórce. Tendencją w tej chwili jest raczej zamykanie szkół, szkoły się likwiduje. Mimo tego w gminie funkcjonują wszystkie placówki. Wzbogacana jest również infrastruktura wokół szkół. Na dziś w szkółce nie ma zagrożenia jeśli chodzi o wielkość budynku dydaktycznego. Jeżeli wieś się będzie rozwijała to odpowiednie decyzje będą podejmowane. Burmistrz podziękował też radnym za poparcie budżetu.

 

Franciszek Rutkowski – sołtys Krajenki Wybudowania podziękował za wykonanie chodnika na ul. Szkolnej oraz za lampy.

 

Maciej Bujacz radny powiatu podziękował za zaproszenie na sesję oraz za miłe słowa o przedstawieniu przygotowanym przez mieszkańców Skórki. Podziękował też za inwestycje w Skórce, szczególnie za kanalizację i oświetlenie oraz planowane boisko, które jest niezbędne. Dzieci nie maja gdzie rozwijać swoich zdolności.

 

Paweł Gumienny przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Skórce, podziękował za to, co w Skórce zrobiono przez ostatnie 3 lata. Skórka ciążyła w stronę Piły, a ostatnio się to zmieniło. Wieś ma swoje potrzeby, konieczna jest rozbudowa Sali. Ma nadzieję, że rozwój Skórki spowoduje, że dzieci będzie przybywać oraz, że potrzeby Skórki będą zauważane. Jego Zdaniem Krajenka powinna bardziej zabiegać o dzieci ze Skórki.

 

Andrzej Pietrzak Radny Powiatu Złotowskiego pogratulował budżetu oraz wyraził nadzieję, że w kolejnym roku uda się kontynuować inwestycję powiatową w gminie, do miejsca na które jest dokumentacja. Udało się przenieść gimnazjum do nowego budynku, młodzież uzyskała lepsze warunki, co myśli że będzie zachęcało młodzież do kontynuacji nauki w tym samym budynku. Podziękował też za bramą garażową w Augustowie wykonana z inicjatywy Burmistrza. Ma też nadzieję, że deklaracje z sesji rady Powiatu dotyczące drogi powiatowej znajdą potwierdzenie.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, że podobała mu się aranżacja jasełek. W budżecie przyjęto zadanie polegające na budowie boiska. Przypomniał jednak, że podatki wpływają od osób które są zameldowane. Radny zaapelował o dokonywanie meldunków. Byłby to pożytek dla wszystkich mieszkańców. Może rozważyć jakiś konkurs w tym zakresie.

 

Radny Paweł Łosoś prezes OSP w Podróżnej podziękował za rozpoczęcie długo obiecywanej budowy remizy w Podróżnej. Ma nadzieję, że zakończenie budowy można będzie planować na dzień patrona strażaków. Podziękował także Staroście za drogę w Podróżnej.

 

Radny Adam Klaryński podziękował za inwestycje w Skórce.

 

Karol Adler dyrektor KOK w Skórce powiedział, iż Krajeński Ośrodek Kultury wiele lat czekał na remont. W ostatnim czasie wiele się zmieniło. W zajęciach uczestniczą także mieszkańcy Skórki. Podziękował za dobrą współpracę z burmistrzem i Radą.

 

Ad. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 17:15 zamknął XXXV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                            Przewodniczący Rady