Protokół Nr XXXVII/2014

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 10 kwietnia 2014 roku

w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych, stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Aleksandra Sawicka - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko   - Skarbnik Gminy.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały . Proponuje w związku z tym w punkcie 2.3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025.

Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie wobec czego porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Rozpatrzenie projektów uchwal Rady Miejskiej w Krajence w sprawie:

1)    zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do wyboru rady powiatu,

2)    udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Złotowskiego”,

3)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025,

4)    zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2014 rok. 

3.     Zamknięcie sesji.

 

Ad.2.1.

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do wyboru rady powiatu omówił Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy Krajenka.                                                                       

Radny Piotr Gniot powiedział, że opinia jest tylko sygnałem, natomiast decyzja w tej sprawie należy do Rady Powiatu.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/267/2014 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do wyboru rady powiatu – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad. 2.2.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Złotowskiego”.

Skarbnik przypomniała, że uchwała jest podejmowana po raz trzeci, a udzielona pomoc ma wynosić 5 tys. zł (było 10 tys. zł). W roku 2013 wykorzystano kwotę 3.481,56zł.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/ 268/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Złotowskiego” – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Ad.2.3.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025.

W WPF utworzono nowe zadanie pn. „Mały Mistrz”, które jest kierowane do uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Skórce. Program ma na celu zwiększenie zainteresowania kulturą fizyczną. Czas trwania programu wynosi 3 lata. Przewiduje się finansowanie w następującej wysokości:

1)    w roku 2014 – 1050 zł – sfinansowanie wynagrodzenia nauczyciela wychowania fizycznego, który miałby prowadzić 1 godzinę wychowania fizycznego tygodniowo,

2)    w roku 2015 – 2150, z czego kwota 1400 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie wynagrodzenia nauczyciela wychowania fizycznego, a kwota 750 zł przeznaczona zostanie na dowóz uczniów na kurs pływania,

3)    w roku 2016 – 750 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów na kurs pływania.

Dokonano również zmian umożliwiających zachowanie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Krajenka, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie:

1.     Dokonano zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 65.828 zł, w szczególności:

1)    w rozdziale 85311 dokonano zwiększenia o kwotę 1300,05 zł tytułem wykonanych w 2014 roku dochodów ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na integrację społeczną uczestników WTZ,

2)    w rozdziale 85415 dokonano zwiększenia o kwotę 64.528 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 9wkład własny gminy wynosi 20% tj. 16.132 zł).

2.     Dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych poprzez:

1)    w rozdziale 60016:

a)    zamianę zadania „Modernizacja zjazdów ul. Bydgoska, ul. Wł. Jagiełły” na zadanie pn. „Przebudowa zjazdu i drogi gminnej przy ul. Wł. Jagiełły” w kwocie 3000zł,

b)    utworzenie nowego zadania pod nazwą „Przebudowa zjazdu i drogi gminnej do bloku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 9a” w kwocie 2000 zł,

c)     utworzenie nowego zadania pod nazwą „Przebudowa zjazdu i drogi gminnej do bloku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 9b” w kwocie 62.630 zł,

2)    w rozdziale 90015:

a)    zmianę brzmienia nazwy zadania z „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wąsoszki” na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wąsoszki”,

b)    zwiększenie kwoty zadania „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łońsko” o 1200zł,

c)     zmiana brzmienia nazwy zadania z „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skórka, ul. Leśna” na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skórka, ul. Leśna”.

3)    Rozdział 92195 – zmniejszenie kwoty na zadanie „Krajlandia – miejsce zabaw i aktywnego wypoczynku w Krajence” o 68.830 zł w wyniku oszczędności powstałych po zakończeniu procedury przetargowej.

4)    Rozdział 92695 – zmiana nazwy zadania z „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórce” na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Skórce”.

3.     Dokonano zmian w zakresie dotacji:

1)    rozdział 75412 – zwiększenie o kwotę 4500zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń garażowych OSP Krajenka,

2)    rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest w formie pomocy dla jst.

4.     Utworzono nowe zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Mały Mistrz, o którym była mowa wcześniej.

5.     Dokonano innych zmian wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Radna Joanna Wienke pytała, czy bez wprowadzenia zadania Mały Mistrz do WPF nie byłoby możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że byłoby możliwe złożenie wniosku, natomiast nie można by podpisać umowy. Podpisanie umów w przypadku pozytywnej decyzji, nastąpi 30 kwietnia.

Radny Piotr Gniot pytał z czego wynika konieczność zmiany nazw zadań.

Skarbnik wyjaśniła, że wynika to z dokumentacji.

Radny Piotr Gniot pytał, o który blok na ulicy Bydgoskiej chodzi.

Burmistrz poinformował, że chodzi o blok nowszy. Budowę zjazdów zaplanowano już przy uchwalaniu budżetu, jednak z symbolicznymi kwotami. Obiecał, że zwiększenia nastąpią po przetargach, kiedy znajdą się środki finansowe. Poinformował także, że będzie wnioskował do Przewodniczącego rady o przesunięcie terminu sesji planowanej na kwiecień na początek maja, tj. po długim weekendzie. Będą już wówczas zakończone sprawozdania i możliwość rozdysponowania nadwyżki z ubiegłego roku. Da to możliwość zwiększenia kwot na pozostałe zjazdy.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, podjęła większością głosów tj. 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, uchwałę Nr XXXVII/269/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025 – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad.2.4.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Skarbnika Gminy w poprzednim punkcie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych podjęła większością głosów tj. 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, uchwałę Nr XXXVII/270/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 3

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14:20 zamknął XXXVII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                              Przewodniczący Rady