Protokół Nr XXXVIII/2014

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 8 maja 2014 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence.

 

Ad.1

Sesję o godz. 13:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu. W chwili rozpoczęcia obrad nieobecny radny Zbigniew Morgulec.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Aleksandra Sawicka            - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko   - Skarbnik Gminy.

 

Ad.2

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad polegającą na wykreśleniu  punktu 9.1, co spowoduje przesuniecie pozostałych podpunktów w punkcie 9.

Wniosek powyższy przyjęto jednogłośnie. Wobec powyższego porządek obrad był następujący:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2013.

6.     Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.

7.     Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2013 rok:

1)    Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

2)    Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,

3)    Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

4)    Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence.

8.     Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności w roku 2013:

1)    Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

2)    Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

3)    Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence,

4)    Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

9.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    ustanowienia użytków ekologicznych,

2)    nadania nazwy ulicy Olimpijskiej w Krajence,

3)    nadania nazwy ulicy Piłkarskiej w Krajence,

4)    zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,

5)    ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy i Miasta Krajenka,

6)    udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła,

7)    udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu złotowskiego,

8)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Łobżenica,

9)    udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace renowacyjno-konserwatorskie,

10)  udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace renowacyjno-konserwatorskie,

11)  zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Ad.3

Protokóły z sesji odbytych w dniach: 28 lutego i 10 kwietnia 2014 roku zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 4

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła Aleksandra Sawicka z-ca Burmistrza.

1.     3 marca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Skórce”. Inwestycja obejmuje między innymi:

1)    budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 41x27m, z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszyw łamanych,

2)    budowę ogrodzenia i piłko chwytów,

3)    budowę placu po trybuny, dojazdu do boiska i parkingu z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszyw łamanych,

4)    dostawę i montaż urządzeń sportowych i trybun,

5)    wykonanie oświetlenia boiska.

Złożono 9 ofert. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z Piaseczna za kwotę 398,996 zł. 7 kwietnia podpisano umowę na wykonanie zadania z wybranym wykonawcą.

2.     5 marca br. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni przy ul. Sienkiewicza w Krajence”. Wykonawcą inwestycji została firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym „Team – Bud” Wojciech Maciaszczyk z Piły. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 242 270,27 zł.

3.     2 kwietnia br. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Krajlandia – miejsce zabaw i aktywnego wypoczynku”. Wykonawcą inwestycji została firma FIOR Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 455 433,16 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z PROW w ramach LGD „Krajna nad Notecią” w kwocie 237 030,00 zł. 

4.     Trwa realizacja inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy, m.in:

1)    Wykonawcom przekazano place budów:

a)    Krajlandia – 25 kwietnia br.

b)    Boisko w Skórce - 24 kwietnia br.

c)     Plac przy ul. Sienkiewicza (Przystanek PKS) – 17 marca 2014 roku.

d)    Chodnik łączący kościół, cmentarz i przystanek autobusowy w Głubczynie – 17 kwietnia br.

2)    Podpisano umowy z wykonawcą na rozbudowę  i budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Krajenka, tj:

- rozbudowę oświetlenia w m. Łońsko (2 oprawy)

- rozbudowę oświetlenia w Krajence przy ul. Okrężnej (4 oprawy)

- budowę oświetlenia w Skórce przy ul. Leśnej (6 opraw)

- budowa oświetlenia w Wąsoszkach (1 słup – 2 oprawy)

 Termin zakończenia realizacji poszczególnych zadań zaplanowano na 30 września 2014 roku.

Ponadto pozostałe zadania oświetleniowe wymienione w budżecie zostały zlecone do realizacji firmie ENEOS Sp. z o.o. z Poznania. 

3)    Trwa malowanie sali wiejskiej w Podróżnej. Prace mają zostać ukończone do 15 maja br. Zadanie jest realizowane przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Krajna ze Złotowa. Środki na finansowanie niniejszego remontu pochodzą z funduszu sołeckiego.

4)    Na ukończeniu są roboty budowlane wykonywane  przy strażnicy OSP w Podróżnej, trwa porządkowanie terenu i układanie polbruku; Strażacy zamierzają uczcić wybudowanie obiektu w dniu 17 maja br.

5)    Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe w ramach zadania planowanego ze środków funduszu sołeckiego we wsi Pogórze.

6)    Realizowana jest inwestycja w Głubczynie polegająca na odnowieniu chodnika łączącego  kościół, cmentarz i przystanek autobusowy w Głubczynie. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z PROW w ramach LGD Krajna nad Notecią z Działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie dof. 26 617,00 zł.

7)    Trwa równanie i naprawa gminnych dróg gruntowych. Prace realizowano w sołectwach Głubczyn, Skórka, Maryniec, Podróżna, Barankowo i Tarnówczyn.

8)    Już wkrótce wykonawca wyłoniony w drodze procedury zapytania o cenę rozpocznie przebudowę zjazdów i dróg gminnych przy ul. Władysława Jagiełły w Krajence (przy banku) oraz do bloków 9a i 9b przy ul. Bydgoskiej w Krajence. Otwarcie ofert nastąpiło 5 maja br. Oferty z najniższą ceną dla wszystkich trzech zadań złożył Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Plak ze Złotowa. 

5.      W minionym okresie odbyły się kontrole zewnętrzne zadań realizowanych przez gminę z dofinansowaniem środków unijnych (PROW):

1)    18 marca br. kontrolowano zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy Krajeńskim Ośrodku Kultury. Po przeprowadzonej kontroli gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 22 959,36 zł.

2)    10 kwietnia skontrolowano 2 zadania :

- „Budowę miejsca rekreacji w Dolniku”. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 23 048,21 zł.

- „Budowę placu zabaw w Skórce” Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł.

3)    18 kwietnia 2014 roku przeprowadzona została kontrola ex post operacji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence”. Kontrola została przeprowadzona przez instytucję współfinansującą tj. Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego Departament PROW.  Kontrola ex post ma na celu zweryfikowanie czy nie dokonano istotnych zmian poszczególnych elementów zadania, które zagrażałoby celowi operacji. Sprawdzono m.in. dokumentacje księgową (faktury, dowody zapłaty, ewidencję środków trwałych), wniosek o płatność dla etapu I i II, umowy o przyznanie pomocy, działki na których realizowana była operacja, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dzienniki budowy, pozwolenia na użytkowanie. W terenie sprawdzono drożność hydrantów. Kontrola ta była już trzecią kontrolą na miejscu realizacji operacji i jak pozostałe wypadła pomyślnie.

 

6.     W dniu 24 marca br. Burmistrz spotkał się z Tomaszem Wiktorem Dyrektorem Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Spotkanie dotyczyło możliwości dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego w Skórce. Gmina zabiega o pozyskanie na ten cel środków spoza budżetu gminy. W wyniku podjętych działań uchwałą Nr XLIV/855/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju bazy sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2014-2015”, dofinansowywanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadanie to zostało przyjęte do Programu z kwotą dofinansowania w wysokości 150 000,00 zł.

 

7.     Burmistrz odbył wizytę w budynku Gimnazjum Publicznego w Krajence oraz CKZiU w Krajence i zapoznał się z zakresem robót wykonywanych w ramach termomodernizacji. Projekt realizowany przez powiat złotowski zakłada m.in. demontaż istniejących okien, montaż nowych okien, wymianę drzwi a także demontaż i ponowny montaż grzejników oraz płukanie sieci c.o. i wdrożenie systemu zarządzania energią.

 

8.     W omawianym okresie Burmistrz wydał 22 zarządzenia, w tym dotyczące:

1)    budżetu gminy i miasta – 11 zarządzeń,

2)    mienia gminy – 4 zarządzenia,

3)    odwołania i powołania z-cy burmistrza oraz udzielenia upoważnień – 3 zarządzenia,

4)    powołanie komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na realizację zadań inwestycyjnych – 1 zarządzenie,

5)    wyborów do parlamentu europejskiego – 2 zarządzenia,

6)    konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 1 zarządzenie.

 

9.     Burmistrz uczestniczył ponadto w następujących szkoleniach, imprezach i wydarzeniach:

1)    1.03.2014 – Walne Zebranie OSP Augustowo-Głubczyn,

2)    8.03.2014 -  Gminny Dzień Kobiet,

3)    13.03.2014 – Konferencja w Pile „Drogi alternatywnego transportu”

4)    14.03.2014 – Walne Zebranie OSP Krajenka,

5)    19-21.03.2014 – Zjazd Burmistrzów zorganizowany przez WOKISS,

6)    26.03.2014 – Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Krajenki,

7)    28.03.2014 – Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich,

8)    29.03.2014 – Zawody strzeleckie w Krajence,

9)    1.04.2014 – Debata w Złotowie dot. bezpieczeństwa dzieci,

10)  2.04.2014 – Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych w Górce Klasztornej,

11)  2.04.2014 – Spotkanie z sołtysami,

12)  3-4.04.2014 – Występy dzieci z Publicznego Przedszkola w Krajence,

13)  10.04.2014 – Spotkanie z działkowcami z Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Krajence,

14)  16.04.2014 – Konferencja w Poznaniu „Infrastruktura energetyczna w gminach”,

15)  17.04.2014 – Walne Zgromadzenie Związku Międzygminnego PRGOK w Pile,

16)  23.04.2014 – 101 urodziny mieszkańca Podróżnej,

17)  26.04.2014 – Agrotargi Piła,

18)   27.04.2014 – Odsłonięcie kamienia pamiątkowego na Placu im. Jana Pawła II,

19)  30.04.2014 – Złote Maski w Krajence,

20)  1.05.2014 – Majówka na Krajnie.

Do złożonej informacji nie wniesiono uwag.

Informacja o realizacji uchwał podjętych podczas ostatniej sesji została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Wobec braku sprzeciwu Rady, w tym punkcie Przewodniczący Rady udzielił głosu  Ryszardowi Goławskiemu – Wicestaroście Złotowskiemu.

Ryszard Goławski poinformował o planowanej przez powiat inwestycji we wsi Śmiardowo Kraj. na łączną kwotę ok. 600 tys. zł. Podziękował za wsparcie tej inwestycji środkami pochodzącymi ze sprzedaży majątku gminnego oraz dodatkowej pomocy w wysokości 100 tys. zł. Daje to ok. 330 tys. zł. Resztę kosztów pokryje powiat. Będzie to kontynuacja budowy drogi powiatowej Podróżna-Paruszka we wsi Śmiardowo Kraj. Działania te dadzą możliwość występowania o środki w latach następnych, ponieważ za kontynuowanie inwestycji są dodatkowe punkty. Droga ta ponadto jest obwodnicą Krajenki, łączącą drogi wojewódzkie nr 188 i 190. Po sesji absolutoryjnej w czerwcu ogłoszony zostanie przetarg na to zadanie. Podziękował także za decyzję w sprawie przeniesienia gimnazjum do budynku szkoły powiatowej. Była to dobra i słuszna decyzja, która w czasie niżu demograficznego będzie generowała oszczędności. Budynek będzie też energooszczędny.

Starosta podziękował również za wspólne działania na rzecz Krajny, tj. wsparcie inicjatywy remontu sanktuarium w Górce Klasztornej. Wystosowany do Ministerstwa list intencyjny w tej sprawie daje szansę na dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł. Pieniądze te oraz kolejne 300 tys. zł zebrane przez samorządy dają szansę na dokończenie inwestycji i pozwoli uzyskać sanktuarium status bazyliki. Rada Powiatu Złotowskiego udzieliła także dotacji na rzecz renowacji zabytku w kościele w Głubczynie.

Starosta powiedział, że zakończone zostały inwestycje na drodze 188 w Krajence i Lipce. Rozstrzygnięty został także przetarg na roboty w Zakrzewie. Na skutek czynionych zabiegów możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków na drogę 188. Powiedział także, iż ma satysfakcję, że w kończącej się kadencji udało się przerwać zastój we współpracy powiatu z gminą Krajenka. Widać jest efekty tej współpracy i zaangażowanie. Na wszystko pieniędzy nie starcza ale dzięki wielu źródłom finansowania coś się udało zrobić. Odniesiono także sukces w kwestii reformy oświaty. Zakończono i rozliczono projekt związany z młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii i internatu w Krajence za 4,6 mln zł. Decyzja o powstaniu MOS była niełatwa, ale pozwoliła na dobre zagospodarowanie budynku i kadrę nauczycielską w gminie.

Dzięki programom z funduszu rozwoju obszarów wiejskich udało się zmienić wizerunek wsi.  Jest jeszcze dużo do zrobienia. Starosta podziękował za możliwość zabrania głosu oraz dobrą współpracę.

W międzyczasie doszedł radny Zbigniew Morgulec zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

Radna Joanna Wienke podziękowała za kolejne wsparcie powiatu na renowację kościoła w Głubczynie, jest to małą wieś i koszt remontu jest dla wsi dużym obciążeniem. Podziękowała także za kontynuację remontu drogi powiatowej. Usłyszała, że remont ma być dokonywany na terenie wsi, więc poprawi stan bezpieczeństwa.

Starosta powiedział, iż pewne zadania są związane dzięki wykorzystania środków z funduszu pracy. Jest to program oddzielenia kołowego ruchu drogowego od pieszego, który umożliwia aktywizację bezrobotnych.

Burmistrz Stefan Kitela podziękował Staroście za wspólne inwestycje oraz działania z Lipką i Zakrzewem, które doprowadziły do remontów na drodze 188. Przez wiele lat samorządy zabiegały o te inwestycje i teraz się to udało. Wspólne wyjazdy i troska spowodowały możliwość realizacji> Były pewne problemy ale zostały przezwyciężone i rozwiązane na wiele lat.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2013 przedłożył Andrzej Martin Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP w Krajence.

Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Radna Joanna Wienke wskazała w sprawozdaniu błąd: napisane jest, że strażacy zabezpieczali Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej, którego w roku 2013 nie było.

Andrzej Martin wyjaśnił, iż jest to kwestia błędnego nazewnictwa – impreza była tylko nazywała się inaczej. Podziękował także staroście za życzliwe słowa oraz Burmistrzowi i urzędnikom za współpracę. Dyskusje są trudne ale konstruktywne. Straż w Augustowie i Podróżnej ma stare samochody, należy się zastanowić co z tym problemem zrobić. Mają zostać uruchomione programy unijne, gdzie udział gminy będzie wynosił 15%. Koszt zakupu samochodu z wyposażeniem  to ok. 1 mln zł. Jest już nowa strażnica w Podróżnej i podziękował za sfinansowanie tej inwestycji. Samochód, którym dysponuje Podróżna ma 32 lata. Gminy nie stać na zakup nowego pojazdu. W związku z tym złożono wnioski o dofinansowanie zakupu dwóch samochodów i termomodernizację Domu Strażaka w Krajence. Jednostka w Krajence od wielu lat stara się o zakup nowego sprzętu hydraulicznego. Posiadany sprzęt ma 15 lat i dotykają go częste i kosztowne awarie. Już wcześniej były takie propozycje do budżetu, myśli ze teraz się to uda. Koszt zakupu wynosi ok. 74 tys. zł, po trudnych negocjacjach udało się ustalić cenę na 54.400 zł, z tego 33 tys. zł pochodzić będzie z Krajowego Systemu Ratownictwa, 9 tys. z budżetu gminy, reszta ze środków OSP. Jest to sprzęt nieodzowny do ratowania ludzi. Bardzo dużo wyjazdów ma jednostka z Krajenki, jest to 2-3 miejsce w powiecie. W gminie funkcjonują dobrze wyszkoleni ludzie. Jednostki są dobrze wyposażone. Straż jest organizatorem konkursu wiedzy pożarniczej. Młodzież z Krajenki  reprezentuje straż i gminę na poziomie krajowym.

W gminie funkcjonuje także orkiestra strażacka. Uczestniczy w niej ok. 30-35 osób. Jest to całkiem dobra grupa – gmina ma się czym pochwalić. Reprezentują gminę podczas wielu różnych imprez. Kosztują gminę ok. 40 tys. zł.

Radny Piotr Gniot powiedział, że 17 maja będzie historyczną datą, ponieważ budowa strażnicy w Podróżnej dobiegnie końca. Było tam zawsze „pod górkę” lata całe strażacy czekali na tę inwestycję. Remizę stanowił dotychczas barak, za który jednostka miała obniżoną punktację w przeglądach. Teraz jest szansa, że to ulegnie zmianie. Będzie to uwieńczenie wieloletniej pracy tych ludzi.

Andrzej Martin poinformował, że 24 maja br. 125 lecie działalności obchodzić będzie jednostka OSP w Krajence. Będzie to jednocześnie powiatowy dzień strażaka. Zaprosił wszystkich na to wydarzenie.

Burmistrz powiedział, że co roku kontrolowane są strażnice i podczas nich gmina Krajenka wypada bardzo dobrze. O potrzebie zakupu sprzętu słyszał, więc kiedy pojawiła się taka możliwość, aby zakupić urządzenia przy niewielkim udziale gminy uznał, że należy z niej skorzystać. Podziękował strażakom za ciężka pracę na rzecz społeczności.

Ad. 6

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Wobec braku sprzeciwu Rady Przewodniczący udzielił głosu Andrzejowi Pietrzakowi, radnemu powiatowemu, który w imieniu Stowarzyszenia Pomocy PSP w Głubczynie podziękował za wspieranie działań stowarzyszenia, dzięki któremu udaje się pozyskiwać środki na uczynienie pewnych miejsc bezpiecznymi. Dzięki pieniądzom, które stowarzyszenie otrzymuje od gminy można ubiegać się o środki zewnętrzne. Samo stowarzyszenie w ramach składek nie miałoby takiej możliwości.

Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o niewielki projekt w Głubczynie. Był świadkiem jak grupa rodziców z nauczycielami oraz dyrektorem szkoły wspólnie pracowali sadząc drzewka wokół placu. Są to zadania, które nie tylko wymagają środków ale także zaangażowania i własnego wkładu pracy.

Ad.7.1.

Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence za rok 2013 złożył Stanisław Zamorski dyrektor zakładu. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Stanisław Zamorski podziękował za zakup w ubiegłym roku ciągnika, co pozwoliło na bieżąco realizować usługi. W tym roku zakupiono kosiarkę rotacyjną, co umożliwia koszenie dużych terenów zielonych bez korzystania z usług zewnętrznych.

Radny marek Matysiak pytał, jak wygląda podłączanie się do sieci oraz co dalej dzieje się z przyłączeniem Pana Rutkowskiego, czy będzie studzienka na granicy.

Stanisław zamorski poinformował, że podłączono 54% gospodarstw, tj. wykonano 287 przyłączy. Mieszkańcy systematycznie przychodzą, wydawane są warunki podłączenia. Jeżeli chodzi o Pana Rutkowskiego wykonane zostanie przyłącze na głębokości 160 cm, na granicy działki. Będzie to miało miejsce w ciągu miesiąca.

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag i przyjęto je do wiadomości.

Ad. 7.2.

Sprawozdanie z działalności za 2013 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence złożył Krzysztof Pająk kierownik Ośrodka. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Krzysztof Pająk omówił projekty, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu, ponieważ nie są finansowane z budżetu gminy. Pierwszy program dotyczył grupy 20 osób w wieku 18-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program tej został zakończony. Drugi program skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat i jest kontynuowany. Podczas projektów możliwe było zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Po zdobyciu kwalifikacji można uczestniczyć w stażu.

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag i przyjęto je do wiadomości.

Ad. 7.3.

Krzysztof Pająk przedstawił również sprawozdanie z działalności Zespołu interpersonalnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Krzysztof Pająk podziękował radnym za podjęcie uchwał dotyczących dożywiania, w tym podniesienia progu dochodowego. Dzięki temu ilość osób korzystających z pomocy zwiększyła się do poziomu z ubiegłego roku. Podziękował także Burmistrzowi za otrzymywane wsparcie zadań realizowanych przez MGOPS oraz współpracę.

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag i przyjęto je do wiadomości.

Ad. 7.4.

Sprawozdanie z działalności Krajeńskiego Ośrodka Kultury złożył Karol Adler Dyrektor Ośrodka. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Dyrektor poinformował zebranych, że KOK jest widoczny nie tylko w Krajence ale także na zewnątrz. Placówka otrzymuje nagrody na poziomie powiatu i województwa. Wiele projektów jest realizowanych razem z Towarzystwem Miłośników Krajenki. Są to projekty z finansowaniem zewnętrznym. Między innymi w celu uzyskania wsparcia finansowego zmieniono formułę festiwalu.

Dyrektor podziękował za współpracę sołtysom oraz Burmistrzowi za przeprowadzone inwestycje, które pozwolą na znaczne oszczędności.

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag i przyjęto je do wiadomości.

Ad. 8

Sprawozdania z działalności

1)    Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

2)    Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

3)    Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence,

4)    Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence

zostały złożone na piśmie i stanowią odpowiednio załączniki nr 11, 12, 13 i 14 do nin. protokołu.

Do ich treści nie wniesiono uwag i przyjęto do wiadomości.

 

Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

Ad. 9.1.

Po wznowieniu obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych. Projekt omówił Jarosław Szczepkowski reprezentujący wnioskodawcę, tj. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra.

Projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Komisji Rady.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/272/2014 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych, która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad. 9.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Olimpijskiej w Krajence.

Projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Komisji Rady.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/273/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy Olimpijskiej w Krajence , która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Ad.9.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Piłkarskiej w Krajence.

Projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Komisji Rady.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/274/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy Olimpijskiej w Krajence , która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

Ad.9.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Komisji Rady.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/275/2014 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

Ad. 9.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy i Miasta Krajenka.

Projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Komisji Rady.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/276/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy i Miasta Krajenka, która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.

Ad.9.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła

Projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Komisji Rady.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/277/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła, która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

Ad.9.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu złotowskiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rady.

Nie wniesiono do niego uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/278/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu złotowskiego - która stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.

Ad.9.8

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Łobżenica.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję Rady w następujący sposób:

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za

Komisja Społeczna – 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym,  podjęła uchwałę Nr XXXVIII/279/2014 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Łobżenica - która stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.

Ad. 9.9

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace renowacyjno-konserwatorskie (Krajenka).

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję Rady w następujący sposób:

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za

Komisja Społeczna – 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/280/2014 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace renowacyjno-konserwatorskie - która stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.

Ad. 9.10

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace renowacyjno-konserwatorskie (Głubczyn).

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję Rady w następujący sposób:

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za

Komisja Społeczna – 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/281/2014 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace renowacyjno-konserwatorskie - która stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.

Ad. 9.11.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok. Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy przedstawiła projektowane zmiany w budżecie wraz z autopoprawkami:

1.     Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 129.000zł, w związku z przyznaniem dofinansowania do zadania „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m w miejscowości Łońsko”.

2.     Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w następującym zakresie:

1)    rozdział 60014 – utworzono nowe zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1056 P w miejscowości Śmiardowo Kraj. w kwocie 339.254 zł (pomoc dla powiatu złotowskiego),

2)    rozdział 60016:

a)    zwiększono kwotę zadania „Przebudowa zjazdu i drogi gminnej przy ul. Wł. Jagiełły” o 147.000zł,

b)    zwiększono kwotę zadania „Przebudowa zjazdu i drogi gminnej do bloku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 9a” o 66.000zł,

c)     utworzono nowe zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączony z modernizacją ciągu pieszego łączącego kościół, salę wiejską i plac integracyjny” (dot. Paruszka) w kwocie 46.500zł

d)    utworzono nowe zadanie „Modernizacja ciągu pieszego przy ul. Krótkiej” w kwocie 150.000zł,

e)    utworzono nowe zadanie „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m w miejscowości łońsko w kwocie 270.000zł,

f)     utworzono nowe zadanie „zakup samochodu” na potrzeby KZUP w Krajence w kwocie 10.000zł.

3)    rozdział 75412 – utworzono nowe zadanie Zakup sprzętu – zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki Operacyjno – Technicznej OSP w Krajence w kwocie 9000zł.

4)    rozdział 80195 – utworzono nowe zadanie „Zielona Podróżna” w kwocie 36.000zł

5)    rozdział 90001:

a) utworzono nowe zadanie „Przepięcia przyłączy do nowej sieci wodociągowej w Krajence” w kwocie 66.800zł,

b) utworzono nowe zadanie „Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy w Krajence” w kwocie 37.470 zł,

c) utworzono nowe zadanie „Budowa przepompowni przydomowych na terenie Gminy Krajenka” w kwocie 66.000zł.

6)    rozdział 92109 – zmniejszono kwotę zadania „Modernizacja Sali wiejskiej w Podróżnej” finansowanego środkami funduszu sołeckiego o 7000zł, środki przeznaczone na to zadanie zaplanowano w rozdziale 92109 w ramach wydatków bieżących (remont).

7)    rozdział 92195 – zmiana brzmienia nazwy zadania z „Wiata integracyjna w Dolniku” na zadanie „Radosna Dolina w Dolniku”, zmiana zakresu rzeczowo-finansowego, zwiększenie o kwotę 13.000zł.

8)    rozdział 92601- utworzono nowe zadanie „Budowa wiaty magazynowej przy Stadionie Miejskim w Krajence” w kwocie 4000zł.

9)    rozdział 92695 – zwiększono kwotę zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej” o 12.000zł.

3.     Dokonano innych zmian (z wyjątkiem dotacji) w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 w celu zapewnienia ciągłości zadań gminy w następującym zakresie:

1)    rozdział 70005 zwiększenie o kwotę 6000zł,

2)    rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 50000zł,

3)    rozdział 75412 zmniejszenie o kwotę 10.700zł,

4)    rozdział 85214 zwiększenie o kwotę 30.000zł,

5)    rozdział 90001 zwiększenie o kwotę 193.311,

6)    rozdział 90003 zmniejszenie o kwotę 20.000zł,

7)    rozdział 90004 zwiększenie o kwotę 20.000zł,

8)    rozdział 90015 zwiększenie o kwotę 5.800zł,

9)    rozdział 92109 zwiększenie o kwotę 7000zł,

10)  rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 3000zł,

4.     Dokonano zmian w zakresie dotacji:

1) w rozdziale 75412 – zwiększenie o 1700 zł na zakup umundurowania dla strażaków OSP Augustowo-Głubczyn,

2) w rozdziale 92120 – zwiększenie o kwotę 2.500zł na renowację i remonty zabytków oraz zwiększenie o 7.500zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego w Górce Klasztornej (Sanktuarium Maryjnego), położonego w gminie Łobżenica.

5.     Wzrost wydatków sfinansowany jest dodatkowymi przychodami w kwocie 1.440.135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

Radny Piotr Gniot pytał o środki planowane na zakup samochodu.

Burmistrz poinformował, że zaplanowano na powyższy cel 10.000zł, ponieważ polonez znajdujący się w KZUP odmówił posłuszeństwa.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/282/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok – która stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.

Ad. 10

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań pod adresem Burmistrza.

Ad.11

Przewodniczący Rady poinformował, że do rady wpłynęły wnioski Klubu Gazety Polskiej w Krajence dot. uhonorowania „Żołnierzy Wyklętych” i mieszkańca Krajenki Szczepana Piszczka oraz przygotowania „Encyklopedii Krajenki.” Wnioski były rozpatrywane przez Komisje Rady. Na podstawie stanowisk Komisji przygotowany został projekt odpowiedzi, który Przewodniczący odczytał. Do jej treści radni nie wnieśli uwag.

Radna Ewelina  Łosoś zaprosiła na uroczyste otwarcie remizy w Podróżnej, które odbędzie się 17 maja o godz. 16:00.

Burmistrz podziękował Przewodniczącemu Rady oraz radnym za współpracę. Przewodniczący Rady bierze udział w szeregu spotkań – nie ma takiej uroczystości, w której nie uczestniczyłby Przewodniczący. Podziękował także za współpracę organizacjom i instytucjom. Ze swojej strony stara się je wspierać, tak jak w przypadku sportowców, gdzie uregulowano niewielkie kwestie związane z gruntem.

Ad.12

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:00 zamknął XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                            Przewodniczący Rady