Protokół Nr XXXIX/2014

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence.

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Aleksandra Sawicka            - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko   - Skarbnik Gminy.

 

Ad.2

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady wpłynął  projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Krajenka. Konieczność zmiany planu aglomeracji była sygnalizowana radnym już w ubiegłym roku. Środki na przygotowanie dokumentacji wprowadzono do budżetu we wrześniu 2013r. Po sporządzeniu dokumentacji została ona przekazana Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, który po weryfikacji sporządził projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krajenka. Projekt ww. uchwały podlega zaopiniowaniu m.in. przez radę gminy. W obradach uczestniczy współautorka planu aglomeracji Pani Ewa Hofman, która przybliży zagadnienie. Proponuje się, aby projekt uchwały rozpatrzyć jako punkt 6.1. Pozostałe podpunkty w punkcie 6 uzyskają kolejne numery.

Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad po ww. zmianie przedstawiał się następująco:

 

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5.     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2013 rok i innych dokumentów oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zatwierdzenia ww. sprawozdań.

2)    udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2013 rok.

6.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Krajenka,

2)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Krajenka i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy i miasta Krajenka,

3)    zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

4)    określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

5)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

6)    udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego,

7)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025,

8)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok

7.     Zapytania i wnioski radnych.

8.     Wolne głosy, informacje.

9.     Zakończenie.

 

Ad.3

Protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła Aleksandra Sawicka z-ca Burmistrza. Do złożonej informacji nie wniesiono uwag. Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Informacja o realizacji uchwał podjętych podczas ostatniej sesji została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 5.1

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2013 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-0954/31/13/Pi/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2013 rok, przedstawiła Małgorzata Krasko Skarbnik Gminy Krajenka. Opinia ta była pozytywna.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła również informację o stanie mienia komunalnego. Informacja ta stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2013 rok oraz informację uzupełniającą w sprawie wysokości świadczeń pracowniczych.

Budżet na 2013 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajence uchwałą Nr  XXVI/175/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku, w którym ustalono:

dochody budżetu w wysokości                28.477.379

wydatki budżetu w wysokości                 28.073.379 zł

 

Po zmianach, na 31.12.2013 r. budżet gminy osiągnął:

dochody budżetu w wysokości 31.095.971,53 zł (w tym majątkowe: 8.226.392,81 zł)

wydatki budżetu w wysokości 32.251.722,53(w tym majątkowe: 9.636.275,00 zł).

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedłożonymi dokumentami.

Sprawozdania zostały przekazane wcześniej radnym oraz stanowiły przedmiot obrad Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence.

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska Komisji w sprawie przedłożonych przez Burmistrza sprawozdań.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Jakub Niedźwiecki poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdania podczas posiedzenia odbytego w dniu 30 maja 2014 roku.

 

Przewodniczący Komisji Społecznej radny Anatol Najmowicz powiedział, iż opinia Komisji była jednogłośnie pozytywna.

 

Stanowisko Komisji Gospodarczej przedstawił Przewodniczący Zbigniew Morgulec. Opinia Komisji Gospodarczej była jednogłośnie pozytywna.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/283/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2013 rok – która stanowi załącznik nr 6  do nin. protokołu.

 

Ad. 5.2.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jakub Niedźwiecki, w imieniu Komisji wnioskował o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2013 rok. Uchwała Komisji Rewizyjnej  w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2013 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2013, została  podjęta w wyniku analizy sprawozdań i innych dokumentów podczas posiedzenia odbytego w dniu 30 maja br. Uchwała Komisji w tej sprawie została doręczona wszystkim radnym.

 

Bernadeta Kopeć Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła uchwałę nr SO-0955/38/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Skład Orzekający RIO w Poznaniu wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok został należycie uzasadniony i podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence radny Anatol Najmowicz poinformował, iż Komisja Społeczna do wykonania budżetu nie wniosła uwag, a wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2013 rok uzyskał akceptację 4 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym.

Stanowisko Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence przedstawił Przewodniczący Komisji radny Zbigniew Morgulec. Komisja Gospodarcza, po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, jednogłośnie zaakceptowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2013 rok.

W związku z tym, że do dyskusji nikt się nie zgłosił, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta  Krajenka z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/284/2014 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta  Krajenka za 2013 rok – uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad. 6.1.

Burmistrz poinformował, że projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Krajenka  został przedstawiony tylko jednej Komisji Rady, ponieważ wpłynął do Urzędu dopiero 23 czerwca br. W związku z powyższym projekt omówi współautorka opracowania Ewa Hoffmann.

Ewa Hoffmann poinformowała, że w roku 2013 i 2014 nastąpiła zmiana przepisów, które określają wymagania odnośnie określania planów aglomeracji, ponadto gmina zakończyła duża inwestycję kanalizacyjną. Nowelizacja ustawy prawo wodne z 20 czerwca br., która nie została jeszcze opublikowana nakłada na samorządu obowiązki na realizację których pozostało niewiele czasu. Określone są również konsekwencje za niestosowanie się do tych przepisów. W świetle omawianych przepisów aglomeracja to obszar o wystarczająco skoncentrowanej liczbie ludności i przemysłu, aby objąć go zbiorczą siecią kanalizacyjną. Dopatrzono się błędnej interpretacji przepisów. Oczyszczalnie do 10 tys. RLM maja obowiązek usuwania miogenów. W Krajence aglomerację określona na ponad 11 tys. RLM, co powoduje konieczność usuwania miogenów i w konsekwencji – dalszych inwestycji. Niedostosowanie planu aglomeracji do rzeczywistości spowoduje, że gmina będzie płacić wysokie kary. Dane dotyczące opracowania przekazała radnym w trakcie prezentacji.

Radny Marek Matysiak powiedział, że aglomerację zwiększono w 2008 roku z ok. 7,5 tys. RLM do 11.869. Radny stwierdził, iż nie rozumie dlaczego tak się stało, że liczba ta została prawie podwojona. Wnioskuje, że gdyby tego nie uczyniono Krajenka nie otrzymałaby dofinansowania ze środków unijnych na kanalizację. Radny był zainteresowany kto podał takie informacje i kto za to odpowiada.

Ewa Hoffmann wyjaśniła, iż nie wie kto podawał takie informacje.

Aleksandra Sawicka z-ca burmistrza poinformowała, że poprzedni projekt aglomeracji opracowywał Zenon Świgoń. Poziom aglomeracji nie miał jednak wpływu na dofinansowanie do kanalizacji, gmina mogłaby je potrzymać ponieważ projekt był skierowany do gmin od 2000 do 15 tys. RLM.

Ewa Hoffmann powiedziała, że liczbę mieszkańców szacowano wg prognoz demograficznych na 2015 rok. Przeszacowano także wielkość przemysłu i usług. Przyjęto zbyt optymistyczne założenia, a rzeczywistość okazała się inna.

Radny Zbigniew Morgulec pytał, czy wielkość RLM miała wpływ na poziom dofinansowania.

Ewa Hoffmann powiedziała, że nie miało to wpływu. 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/285/2014 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Krajenka – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Przewodniczący rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

Ad. 6.2.

Po wznowieniu obrad o godz. 15:40, rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Krajenka i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy i miasta Krajenka.

Radny Marek Matysiak powiedział, że nie ukrywa iż taryfy mu się nie podobają. Komunalny Zakład szacując przyszłoroczne przychody przyjął taką, a nie inną wersję. Przyjęto zasady: „zanieczyszczający płaci” i „społeczna akceptowalność cen”. Na Komisji próbował dociec czy zasady te muszą zostać spełnione, aby Krajenka nie musiała zwracać dotacji. Nie uzyskał na to pytanie odpowiedzi. Wg niego warunki te się wykluczają. Jeżeli coś ma się samo finansować, ma być nie tylko na pokrycie bieżącej działalności, ale też na amortyzację i spłatę kredytów zaciągniętych na budowę, to nie może być spełniony drugi warunek czyli społeczna akceptowalność. Radny pytał o jaka społeczną akceptowalność chodzi: czy wynika to z umowna dofinansowanie projektu, czy z ogólnych przepisów unijnych. Jest to niespójne. Czy chodzi o społeczną akceptowalność unijną, czy społeczną akceptowalność krajeńską. W ubiegłym roku cenę ścieków ustalono praktycznie na ślep na poziomie powyżej 8 zł, bo nikt nie wiedział ile to praktycznie będzie kosztowało. Nie było wystarczających danych aby cenę zaproponować Okazało się, że symulacja była dość trafna. Cenę podniesiono, a obecnie cena jest obniżana. Radny zastanawiał się na ile chodzi o społeczną akceptowalność cen, a ile o tegoroczne wybory, bo to też może mieć znaczenie. Nie chce tego przesądzać, ale ma tutaj wątpliwości. Zdaniem radnego mieszamy ludziom w głowach. Podwyżki zawsze bolą, ale jeżeli już coś zostało wprowadzone to proponował aby pozostawić stawki na obecnym poziomie. Decyzja o obniżeniu jest szkodliwa z punktu widzenia finansów gminy, ponieważ powoduje, że gmina będzie musiała dopłacić do ścieków ponad 600 tys. zł. Wynik Komunalnego Zakładu nie będzie taki zły, ale osiągnięto go dzięki podwyżkom cen wody, które  wzrosną o 27%. Kanalizację sfinansują odbiorcy wody, którzy nie mają kanalizacji. Radny pytał, czy jest to akceptowalne społecznie. Powiedział, że nie będzie głosował za proponowaną obniżką i byłby za utrzymaniem zeszłorocznych cen. Proponował aby spojrzeć na Wieloletnią Prognozę Finansową i pytał, czy w kolejnych latach ceny zostaną utrzymane na obecnym poziomie. W latach 2017 i 2018 przypada spłata największa w ciągu ostatnich lat pożyczek i odsetek – prawie 2 mln rocznie. Gmina w tym okresie będzie wręcz wegetować. Pewnie ci, którzy w ubiegłym roku głosowali za podwyżką, teraz będą glosować za obniżką, ale to jemu zarzuca się populizm i hipokryzję.

Burmistrz powiedział, że radny Matysiak poruszył dwie rzeczy:  jedną merytoryczną dotyczącą cen i drugą: kwestie polityczne. Jeżeli wyjaśnione zostaną kwestie merytoryczne, to wyjaśnią się także kwestie polityczne. Przed chwilą wysłuchano sprawozdania z wykonania budżetu i widziano jak kształtowało się zadłużenie w ostatnich czterech latach. QW roku 2008 praktycznie nie było zadłużenia, w roku 2009 i 2010 były pobierane kredyty – były uchwały intencyjne, które mówiły o tym, że konieczne jest zaciągnięcie kredytów aby realizować zadania. W roku 2010, do 2014 roku w zasadzie nie brano kredytów, natomiast jeśli chodzi o obligacje, to na rachunku bankowym gminy była kwota bliska 3 mln złotych plus kwota zamrożona na koncie bankowym – ok. 370 tys. zł. Obligacje mogłoby więc zostać spłacone. Mówi o kredytach dlatego, że w studium wykonalności – i tym wykonanym przez P. Świgonia i przez P. Rodziewicza – przyjęte zostały zasady dotyczące późniejszego traktowania ścieków. Jednym z punktów, który został wówczas zapisany, był punkt dotyczący akceptowalności społecznej. W innym miejscu tego dokumentu była mowa o tym, że gmina i tak prawdopodobnie będzie musiała stosować dopłaty do kanalizacji sanitarnej. Już wówczas w 2009-2010 roku były sytuacje, które przedstawiał już wcześniej sekretarz, gdzie w zależności od dokumentu cena była kalkulowana pomiędzy 12 a 18 zł. Nie możemy powiedzieć dzisiaj, że następuje obniżenie ceny, ponieważ naprawdę koszt 1 m3 ścieków został wyliczony na kwotę 14,70. Naprawdę wszyscy mieszkańcy gminy Krajenka płacą za ścieki 14,70, bo takie są realne koszty zrzutu 1 m3 ścieków. W związku z tym będzie dopłata w kwocie ok. 670 tys. zł. Cena się wypośrodkowała dlatego, że w studium wykonalności były przyjęte takie parametry, których gmina Krajenka nie jest w stanie osiągnąć i dzisiaj już to wiemy. Mamy dane rzeczywiste. Burmistrz przypomniał, że 224 tys. m3 ścieków powinno wpłynąć zgodnie z tym, co zostało zapisane w studium wykonalności – taki był plan w 2009-2010 roku. W 2013 roku ludzie zapłacili za 119 tys. m3 ścieków, które dopłynęły kanalizacją sanitarną. Reszta jest przywożona beczką, razem 125 tys. m3. Na dzień dzisiejszy prognoza KZUP wynosi (po podłączeniu nowych przyłączy) ok. 164 tys. m3. Dzisiejsza sesja jest bardzo ważna c- dziękuje radnemu za to pytanie, bo jeżeli odrzucimy kwestie polityczne i skupimy się nad tym, co zostało kiedyś zaproponowane, a dziś jesteśmy beneficjentami tego, co się wydarzyło, można powiedzieć, że ścieki w Krajence są drogie. Jednak w związku z tym, że gmina zobowiązała się do tego, że będzie akceptowalność społeczna i że gmina może dopłacać do nieczystości płynnych, dlatego w ten sposób skalkulowano cenę ścieków. Cenę skalkulowano na 14, 70, ponad 9 zł stanowi dopłata gminy, mieszkaniec płaci 5,03 zł netto. Do tego dochodzi 8% VAT tj. 5,48 zł.  Podczas posiedzenia Komisji prezentowano tabelę pokazującą, jak gmina Krajenka wygląda na tle gmin ościennych. Jesteśmy w połowie stawki. To co było rażące w ubiegłym roku przestało być rażące obecnie, ponieważ wiele gmin, które też budowały kanalizację, podniosły ceny wody i ścieków. W studium wykonalności zostały zapisane stawki amortyzacji w wysokości liczonej od całości zadania.  Po przetargu koszt wynosił ponad 14 mln zł, ale wcześniej kiedy okazało się, że nie ma koncentracji Rada podjęła decyzję o natychmiastowym zaciągnięciu kredytu na kwotę 2,7 mln zł z WFOŚ. Mówi się o dofinansowaniu 81 – 82%, ale w efekcie wyniki te są bardzo mizerne. Z jego strony trudno mówić o populizmie, bo to są takie rzeczy, które wynikają z dokumentów. Podobnie jak spłata kredytów, te zobowiązania musimy obecnie realizować.

Radny Piotr Gniot powiedział, że patrzy na to z zupełnie innej strony. Wszystkie inwestycje, które są prowadzone w gminie inwestorem jest gmina, czyli wszyscy mieszkańcy. Jeżeli podatników byłoby stać aby pokryć koszty wysokości 14 mln zł, to inwestycja sama by się spłaciła w cenie. Nie widzi niczego złego w tym aby koszty kredytu i odsetki z tym związane są nazwane dopłatą gminy. Znoszą się koszty eksploatacji i dają możliwość funkcjonowania zakładu. Nie będzie dotacji wprost do 1 m3 ścieków – jest to jakby dotacja pośrednia. Gdyby do ceny doliczyć amortyzację doszlibyśmy do ceny 40 zł. Nikt nie mówi, że gmina Krajenka jest dość daleko jeżeli chodzi o aglomerację – jeżeli chodzi o liczbę RLM – pewnie przepisy zezwalały aby tak przygotowywać dokumenty. Były to zapewne domniemania typu ilość sprzedanych działek pomnożona przez 4. Nie zna powodu dlaczego z 7.5 tys., zrobiło się 11,5 tys. Gminy, które mają już obowiązek opracowania planu aglomeracji i okaże się że muszą mieć sieć zbiorczą, a jej nie mają – nie wie co będzie dalej. Za brak rekultywacji składowisk gminy już płacą kary. On to odbiera w ten sposób, że gmina zawsze inwestowała w wodociągi i kanalizację i będzie to robiła nadal.  Wzrost będzie jeżeli chodzi o cenę wody i dotknie przede wszystkim mieszkańców wsi, którzy od 1 stycznia będą korzystać z sieci zarządzanej już przez gminę. Dopłata jest i to wysoka na poziomie 9 zł, ale jest to w jego ocenie kwestia nazewnictwa.

Burmistrz powiedział, że zgadza się z radnym Gniotem, że amortyzacja jest znacznym kosztem w stawce za ścieki. Przypomniał, że kanalizacja kosztowała ponad 14 mln zł, ale w miejscowościach Głubczyn i Skórka, gdzie jest instalacja podciśnieniowa  budowa kosztowała ok. 7 mln zł. Budowa kanalizacji w tych dwóch miejscowościach była równoważna reszcie inwestycji. Są to fakty wynikające z dokumentacji przetargowej. Będzie możliwa rozbudowa i sieć trzeba będzie rozbudowywać.  Nawet w czasie realizacji tej inwestycji taka sytuacja już miała miejsce – rozbudowywano instalację podciśnieniową w połączeniu z grawitacyjną w miejscowości Głubczyn. Podłączono 4 nieruchomości za kwotę 70 tys. zł. Nowe przyłącze na kanalizacji podciśnieniowej kosztuje kilkanaście tysięcy zł. Ponadto instalacji podciśnieniowej nie można rozbudowywać w nieskończoność, ponieważ pompy zamontowane obecnie są przystosowane do odbioru określonej ilości ścieków. Jest oczywiście rezerwa ale za kilkanaście lat być może trzeba będzie myśleć o czymś nowym.  W przypadku kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej nie zachodzą takie zagrożenia. Zwracają się do radnego Matysiaka burmistrz powiedział, że chciałby być zwolniony z politycznego zarzutu, który mówi o populizmie. Radny mówił na jednej z Komisji, że należy płacić tyle ile to kosztuje, potem, że jest za drogo a teraz, że za tanio – na cos się trzeba zdecydować.

Radny Adam Klaryński powiedział, że należy także zwrócić uwagę na liczbę podłączających się mieszkańców. Wierzy, że obniżenie ceny ścieków spowoduje w konsekwencji, ze coraz więcej nieruchomości będzie podłączonych i w ogólnym rozrachunku wyjdziemy na plus. Uważa, że jest to dobre posunięcie.

Burmistrz powiedział, że lokalnych mediach wielokrotnie apelował do mieszkańców aby podłączali się do kanalizacji. Musimy podłączyć 2814 osób. Wiemy jednak, po sporządzeniu planu aglomeracji, że np. w Skórce nie ma tylu osób. Jeżeli nawet podłączy się tam 100% mieszkańców to i tak możemy nie osiągnąć wymaganego wskaźnika. Zasadne jest pytanie, co wówczas, czy będziemy musieli zwracać pieniądze, czy nie. Wystąpił do WFOŚ z prośbą o przedłużenie terminu przyłączania się osób do kanalizacji do 2015 roku. Jego starania zakończyły się sukcesem. Mamy rok czasu żeby zmobilizować mieszkańców do podłączania się do kanalizacji, która została wybudowana.   Jak powiedział radny Klaryński, być może tańsze ścieki zachęcą do podłączania się do sieci.

Radny Piotr Gniot powiedział, że inwestycja została zakończona i rozliczona, dotacje przyjęte. Dokładnie wiemy, kto ma być podłączony. Jest nieuzasadnione ekonomicznie, że ktoś taki wywozi licznikowe metry sześcienne beczkowozem do Krajenki. Jest to samobójstwo ekonomiczne. Nie rozumie, że się to komuś nie opłaca. Należałoby zacząć rozliczać licznik wody oraz ścieki. Rozumie, że osoby, które przez 30 lat nie płaciły ani złotówki za ścieki teraz mają problem, bo będą nowe wydatki rzędu 100 czy 200 zł. Wie, ze takie osoby na pewno są i burmistrz ma instrumenty  - możliwości techniczne już są.

Burmistrz powiedział, iż cieszy się ze z radnym rozmawiają jednym językiem. Przypomniał jedną z poprzednich sesji, gdzie złożono na niego skargę dotyczącą przyłączenia się do kanalizacji. Dziś przyłącze do tego pana już jest wybudowane przez rzez zakład i nie ma przeszkód ani prawnych i technicznych aby się przyłączyć. Gmina nie poszła tam kontrolować, tylko ktoś napisał skargę czy doniesienie do ochrony Środowiska i zostaliśmy zobowiązani do podjęcia interwencji. Jeżeli na temat ścieków będziemy mówić jednym głosem, to jesteśmy w stanie te sprawy pozałatwiać i przekonać ludzi. Jest kanalizacja, jest obowiązek się podłączyć, nie ma kanalizacji może być oczyszczalnia przydomowa, może być zbiornik bezodpływowy.

Przewodniczący powiedział, ze jest to apel o uszczelnienie systemu.

Radna Joanna Wienke zwrócił się do przedstawicieli mediów uczestniczących w sesji o uwypuklenie tej sprawy w relacjach z obrad aby zmobilizować mieszkańców gminy do podłączania się do kanalizacji i uświadomić im, że wywóz ścieków wozem asenizacyjnym kosztuje prawe 20 zł, od sierpnia ścieki odprowadzone kanalizacją 5 zł. 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie przeciwko, podjęła uchwałę Nr XXXIX/286/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Krajenka i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy i miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Obrady opuścił usprawiedliwiony radny Anatol Najmowicz zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

Ad. 6.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

Skarbnik Gminy wniosła do projektu uchwały autopoprawki wynikające z opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  polegające na:

1)    dodaniu w §5 ustępu 3 w brzmieniu: „3. Do wniosku, przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć również formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.”; dotychczasowe ust. 3 i 4 uzyskują numery 4 i 5;

2)    § 12 otrzymuje nowe brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązywać będzie do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, podjęła uchwałę Nr XXXIX/287/2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/288/2014 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/289/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX/290/2014 w sprawie udzielenia pomocy samorządowi Powiatu Złotowskiego – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Ad. 6.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2025.

 

Skarbnik Gminy  omówiła projekt ww. uchwały łącznie ze zmianami w budżecie gminy i miasta wniosła do niego autopoprawki.

1.      Dokonano zmian dochodów zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego w następującym zakresie:

a)    zwiększenie w rozdziale 85295 o kwotę 1.094 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań przez gminy z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;

b)    zwiększenie w rozdziale 85295 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na  spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego;

c)     zmniejszenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 3.620 zł i zwiększenie w rozdziale 85213 o kwotę 3.620 zł z przeznaczeniem na  opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

2.        Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 85311 o kwotę 850 zł w związku z pozyskanymi dochodami ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej;

3.        Dokonano zwiększenia innych dochodów bieżących o kwotę 211.500 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1, w związku z wykonaniem dochodów i planowanymi wpływami do budżetu.

4.      Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w następującym zakresie:

rozdział 75412

a)    utworzone nowe zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Zakup sprzętu – pompy dla OSP Podróżna” w kwocie 3.640 zł,

rozdział 90001

a)    utworzono nowe zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Krajence – ul. Sportowa” w kwocie 47.000 zł (kwota stanowi wkład własny zadania, koszt ogółem zadania szacowany 103.916 zł)

rozdział 85111

a)    utworzono nowe zadanie „Dofinansowanie do zakupu aparatu ultrasonograficznego (USG) dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie” w kwocie 7.538 zł

rozdział 92695

a)    zwiększono kwotę zadania o 23.000 zł i zmieniono nazwę brzmienia zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Skórce”,

5.      Dokonano  zwiększenia w rozdziale 70005 wydatków bieżących o kwotę 181.200 zł
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Krajenka w wyniku wydzielenia pod publiczne drogi gminne.

6.      W związku z uruchomieniem rezerwy celowej z rozdziału 85154 w kwocie 5.220 zł 
z przeznaczeniem na
prowadzenie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań w zakresie profilaktyki dla osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Krajenka w drodze Zarządzenia 571/2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2014  rok likwiduje się rezerwę w pozostałej kwocie 1.280 zł i zwiększa się o tę samą kwotę wydatki bieżące;

7.      Zwiększono dotację bieżącą w rozdziale 75412 o kwotę 1.860 zł z przeznaczeniem
na nowo utworzone  zadanie „Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Podróżna”;

8.      Dokonano innych zmian w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 w celu zapewnienia ciągłości działań gminy.

9.      Wzrost wydatków sfinansowany jest dodatkowymi przychodami w kwocie
361.288 zł (kwota zwiększenia), zgodnie z zał. Nr 4.

Zmiany w budżecie znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad. 7

Radny Marek Matysiak wnioskował o przesunięcie znaku ograniczającego prędkość do 40 km na ulicy Złotowskiej w Krajence nieco bliżej, przed przystanek autobusowy. Znak ten jest mało widoczny, jest zbyt późno. Kolejny wniosek radnego dotyczył wzmożenia kontroli policyjnych na ulicy Złotowskiej. Radny postulował aby wniosek powyższy skierować do Komisariatu Policji w Krajence oraz Powiatowej Komendy policji w Złotowie. Kolejny wniosek radnego dotyczył umiejscowienia na ulicy Złotowskiej znaku informującego o kontroli prędkości.

 

Ponadto radny Marek Matysiak powiedział, że na ulicy Domańskiego ponownie znajduje się znak ograniczający prędkość do 40km/godz., który obowiązuje w kierunku do Piły, znajduje się tylko z jednej strony. Zdaniem radnego albo ktoś go zapomniał zdjąć po remoncie, albo nie obowiązuje z drugiej strony. Radny prosił o wyjaśnienie tej sprawy.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż znaki są odwoływane przez każde skrzyżowanie, a przy ul. Krótkiej takiego znaku już nie ma. Radny wnioskował także o odpowiednie nagłośnienie faktu podjęcia uchwały o pomocy de minimis. W Biuletynie Informacji Publicznej uchwała ta zapewne będzie ogłoszona, ale często trudno te informacje znaleźć.

 

Burmistrz przypomniał, że kilka lat wcześniej w Krajence została zamknięta stolarnia, gdzie pracowało ok. 500 osób. Na miejscu tego zakładu, powstał m.in. na skutek jego działań, nowy podmiot, który zamierza zatrudnić ok. 100 osób. Podczas pierwszych rozmów z tym przedsiębiorstwem podejmowano temat pomocy de minimis, byli informowani, że gmina posiada taką uchwałę. Burmistrz zadeklarował, że informacja o podjęciu uchwały z komentarzem znajdzie się w wydaniu biuletynu lokalnego.

 

Ad. 8

Nie było wniosków i informacji.

 

Ad. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:30 zamknął XXXIX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                             Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                           Przewodniczący Rady