Protokół Nr XL/2014

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 21 sierpnia 2014 roku

w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Jończyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych, stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

1)      Stefan Kitela                      - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)      Tomasz Ciechanowski       - Sekretarz Gminy,

3)      Małgorzata Krasko            - Skarbnik Gminy.

 

Ustalono następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w Krajence w sprawie:

1)      wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z Gminą Piła w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka a Gminą Piła i pozostałymi gminami pilskiego obszaru funkcjonalnego,

2)      wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu,

3)      ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Podróżna, stanowiącą własność gminy Krajenka,

4)      wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę i Miasto Krajenka na rzecz samorządu Województwa Wielkopolskiego,

5)      zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2014 rok. 

3.      Zamknięcie sesji.

 

Ad. 2.1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z Gminą Piła w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka a Gminą Piła i pozostałymi gminami pilskiego obszaru funkcjonalnego.

Wyjaśnień udzielił Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka. Projekt uchwały ma związek z przyszłą perspektywą unijną. Przepisy pozwalają na tworzenie aglomeracji. Środki w tym zakresie chciałaby pozyskiwać także Piła i w tym celu podjęła kroki w kierunku powołania Obszaru Strategicznej Interwencji. W ramach ww. programu można otrzymać wsparcie w wysokości 195 euro na mieszkańca. Krajenka mogłaby otrzymać ok. 5,9 mln zł. Warunkiem utrzymania pieniędzy jest określenie wspólnych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, alternatywnych form przemieszczania, rewitalizacja miejsc przemieszczania, itp. Aby przedsięwzięcie mogło zostać sfinalizowane potrzebne są uchwały rad gmin, które mają zostać objęte projektem.

Radny Anatol Najmowicz pytał o wkład własny gminy, czy będzie to składka od mieszkańca.

Burmistrz wyjaśnił, iż wkład własny gminy w realizowane przedsięwzięcia będzie wynosił 20%.

Radny marek Matysiak powiedział, ze mowa jest o subregionie pilskim i pytał, czy można o tym mówić w odniesieniu do Złotowa.

Burmistrz odpowiedział, że nie jest to możliwe (brak zgody Marszałka). Działania w celu powołania obszaru funkcjonalnego rozpoczęły się już ponad rok temu, a obecnie są finalizowane.

Radna Joanna Wienke pytała, czy pieniądze o których mówił Burmistrz, to odrębna pula, czy środki w ramach np. LGD.

Burmistrz wyjaśnił, iż są to inne pieniądze, gmina nie zamierza występować z LGD.

Radny Jakub Niedźwiecki pytał kiedy możliwe będzie podjęcie współpracy.

Burmistrz poinformował, że w roku bieżącym należy przejść przez procedury, a w późniejszym czasie określić zakres wspólnych przedsięwzięć. Kolejnym krokiem będzie składanie aplikacji.

Radny Piotr Gniot pytał, czy na starcie projektu gmina poniesie jakieś koszty.

Burmistrz powiedział, że nic się o tym nie mówi.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/293/2014 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z Gminą Piła w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka a Gminą Piła i pozostałymi gminami pilskiego obszaru funkcjonalnego – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad.2.2

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu. Projekt omówił Marek Pietrzak kierownik referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Gospodarowania Nieruchomościami w tut. Urzędzie.  Marek Pietrzak wyjaśnił, że boisko w Skórce (za Cefarmem) znajduje się w trwałym zarządzie szkoły podstawowej. Po wybudowaniu boisk przy szkole boisko to jest zbędne.

Burmistrz powiedział, że uwolnienie tego terenu spod zarządu szkoły spowoduje zrealizowania planów związanych z budową sali wiejskiej w Skórce. Pomieszczenia te mogłyby służyć również sportowcom.

Radny Adam Klaryński pytał, kto dalej miałby się zajmować porządkiem na boisku.

Burmistrz wyjaśnił, że boisko należało do szkoły ale korzystali z niego sportowcy i oni dbali o jego utrzymanie. Sądzi, że tak pozostanie dalej.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/294/2014 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Ad.2.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Podróżna, stanowiącą własność gminy Krajenka. Marek Pietrzak, który poinformował  że projekt uchwały został sporządzony na wniosek osoby, która dotychczas dzierżawiła nieruchomość, w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy. Jej celem jest zapewnienie dojazdu do własnych nieruchomości zainteresowanego.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/295/2014 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Podróżna, stanowiącą własność gminy Krajenka – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad.2.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę i Miasto Krajenka na rzecz samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt uchwały omówił Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy. Projekt dotyczy placu parkingowego wzdłuż ulicy Domańskiego (pawilony handlowe do kortu). Teren ten należy do WZDW. Poprzednio stanowił własność gminy, która została wywłaszczona za odszkodowaniem. Środki te proponuje się przeznaczyć na cel określony w projekcie.

Burmistrz powiedział, że wniosek w tej sprawie został złożony przez mieszkańców ul. 30 Stycznia. Sprawa nie jest prosta ze względu na kwestie związane z własnością gruntów.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/296/2014 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę i Miasto Krajenka na rzecz samorządu Województwa Wielkopolskiego – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad.4.5

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok.

Małgorzata Skarbnik wniosła do projektu autopoprawki oraz omówiła zmiany.

1.      Dokonano zwiększenia w planie dochodów majątkowych w rozdziale 01095 o kwotę 34.080,33 zł, w związku z podpisanymi umowami z Wojewódzkim Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej na realizację projektów w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z przeznaczeniem na zadanie:

a)      Radosna Dolina w Dolniku - 14.923,81 zł,

b)      Zielona Podróżna – 19.156,52,

2.      Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 25.000 zł w rozdziale 60016 w związku ze sprzedażą składników majątkowych.

3.      Dokonano zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 75814 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 31.555,38 zł stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, z tego kwota 18.956,56 zł stanowi dochody bieżące, kwota 12.598,82 dochody majątkowe.

4.      Dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w rozdziale 75801 o kwotę 46.300,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

5.      Dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w rozdziale 85311 o kwotę 631 zł w związku z pozyskanymi dochodami ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

6.      Dokonano zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 131.600 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie do zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skórce”.

7.      Dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych poprzez:

a)      utworzenie nowego zadania „Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe” – 15 tys. zł (rozdział 60016),

b)      utworzenie nowego zadania „Przebudowa chodników przy ul. Zielnej w Krajence” – 186 tys. zł (rozdział 60016),

c)      zmniejszenie o kwotę 40 tys. zł zadania „Modernizacja ciągu pieszego przy ul. Krótkiej” w związku z oszczędnościami w wyniku zakończonej procedury przetargowej (rozdział 60016),

d)      zmniejszenie o kwotę 30 tys. zł zadania „Przebudowa zjazdu i drogi gminnej przy ul. Władysława Jagiełły” w związku z oszczędnościami w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej (rozdział 60016),

e)      utworzenie nowego zadania „Nabycie nieruchomości w Głubczynie” – 23.500zł,

f)        utworzenie nowego zadania pn. „Strefa relaksu – zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsca dla aktywności na łonie przyrody” 4.645zł (rozdział 80195),

g)      zmiana zadania z „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żeleźnica” na zadanie „Oświetlenie placu przy ul. Sienkiewicza w Krajence” – kwota 4.700zł,

h)       

8.      Dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 15.242 zł

a)      w rozdziale 75412 o 9.242 z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP Śmiardowo Kraj. (2.188), zakup umundurowania i sprzętu specjalistycznego dla OSP Augustowo (3000) i zakup umundurowania i sprzętu specjalistycznego dla OSP Krajenka (4054)

b)       w rozdziale 80104 o kwotę 3000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego,

c)      W rozdziale 85212 o kwotę 3000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych.

9.      Dokonano innych zmian w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XL/297/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokółu.

Ad. 3

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący o godz. 14:40 zamknął XL sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                                       Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                       Piotr Jończyk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                    Przewodniczący Rady